Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r."

Transkrypt

1 Projekt r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawach szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 1b) ustawie o udziale RP w SIS i VIS rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170);, b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 3b) rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzoru kart zapytania o dane w Systemie Informatycznym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 219, poz.1630);, 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz i Nr 180, poz i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410,Nr 235, poz.1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 845, poz. 845, Nr 176, poz oraz z 2008 r. Nr 37, 214.

2 c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 9a) innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu rozumie się przez to inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów, w państwie niebędącym państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;, d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 18) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej;, e) uchyla się pkt 19, f) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 20) systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny służący do składania zamówień, o których mowa w przepisach o warunkach dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, i nalepek kontrolnych, współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji pojazdów;, g) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt w brzmieniu: 22) danych SIS rozumie się przez to dane SIS, w rozumieniu ustawy o udziale RP w SIS i VIS; 23) centralnym organie technicznym KSI rozumie się przez to centralny organ techniczny KSI, w rozumieniu ustawy o udziale RP w SIS i VIS; 24) karcie zapytania o dowód rejestracyjny rozumie się przez to wzór karty zapytania o dane SIS, określony w rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS; 25) karcie zapytania o pojazd rozumie się przez to wzór karty zapytania o dane SIS, określony w rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS. ; 2) w 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 5. W przypadku złożenia wniosku przez właściciela pojazdu w sprawach związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdu drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami i wzorami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący po pozytywnym zweryfikowaniu tego wniosku wykonuje czynności zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia. 2

3 6. Do wniosków składanych drogą elektroniczną i dokumentów załączanych do tych wniosków, przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio. ; 3) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu; 2a. 1. Organ rejestrujący dokonując rejestracji pojazdu oraz wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego może sprawdzić odpowiednio czy: 1) zgłoszony do rejestracji pojazd nie został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, wysyłając kartę zapytania o pojazd zgodnie z rozporządzeniem o wzorze karty zapytania o dane SIS, 2) została zgłoszona kradzież, utrata lub zagubienie dowodu rejestracyjnego, wysyłając kartę zapytania o dowód rejestracyjny zgodnie z rozporządzeniem o wzorze karty zapytania o dane SIS. 2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący dokonuje kierując zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI. 3. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów może kierować zapytania określone w ust. 1 pkt 1 i 2 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. ; 4) 3 otrzymuje brzmienie: 1. Organ rejestrujący zamieszcza, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w bazie danych zwanej dalej bazą danych, dane i informacje, o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 80b ust. 1, 1a i 1b ustawy; 2. Dane i informacje, z zastrzeżeniem 7 ust. 2 i 8 ust. 4 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów. 3. Dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1, 1a i 1b ustawy, organ rejestrujący przekazuje z bazy danych, zgodnie z ustawą, do ewidencji pojazdów, na zasadach określonych w przepisach w sprawie centralnej ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego "., 5) w 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu; 1a. Dla dokumentów, o których mowa ust. 1, organ rejestrujący może prowadzić również archiwizację elektroniczną, z tym, że w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi 1b. Dla dokumentów załączonych do wniosków związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdu składanych drogą elektroniczną, organ rejestrujący prowadzi archiwizację elektroniczną, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami 3

4 elektronicznymi, z tym, że w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi ; 6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) w 1: - w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 1a-10 oraz 3,niniejszej instrukcji, organ rejestrujący:, - po ust. 1 dodaje się ust. 1a 1d w brzmieniu: 1a. Organ rejestrujący przyjmuje wnioski związane z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdu przekazywane drogą elektroniczną na warunkach określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów. 1b. Organ rejestrujący może kierować do centralnego ośrodka technicznego KSI zapytanie o dane SIS, o których mowa w 2a rozporządzenia. 1c. W przypadku, gdy organ rejestrujący skierował zapytanie o dane SIS do centralnego ośrodka technicznego KSI i uzyskał informację z tego ośrodka, że zgłoszony do rejestracji pojazd, którego dotyczyło zapytanie, został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu oraz stosownie do zaistniałych okoliczności powiadamia właściwe organy. 1d. Uzyskaną z centralnego ośrodka technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1 c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ otrzymał tą informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza jej wydruk do akt, - w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) przyjmuje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;, - ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6) W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę zgodnie z ustawą określa się jako SAM, organ rejestrujący przyjmuje dokumenty określone w 2 ust. 10 rozporządzenia o rejestracji pojazdów., - w ust. 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim adnotację o treści: "Pojazd zarejestrowany, Nr rej...., data...", wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo 4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;, 4

5 b) po 4 dodaje się 4a w brzmieniu: 4a. 1. W przypadku, gdy organ rejestrujący otrzyma od organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdu za granicą, informację o zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie papierowej lub elektronicznej organ rejestrujący sprawdza czy dany pojazd był ostatnio zarejestrowany w tym organie i dołącza tą informację do akt pojazdu oraz zamieszcza ją w systemie teleinformatycznym. 2. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, i stwierdzeniu, że pojazd o danych zawartych w informacji nie był rejestrowany w tym organie, organ rejestrujący powiadamia zagraniczny organ, z którego otrzymał informację oraz Policję., c) w 5 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, adnotację o treści: "Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej...., data..., wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo, d) po 5 dodaje się 5a w brzmieniu: 5a. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia kradzieży, utraty, zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, organ rejestrujący zamiast dowodu rejestrującego: 1) przyjmuje do rejestracji wtórnik dowodu rejestracyjnego a następnie unieważnia go lub, przyjmuje zaświadczenie, o którym mowa w 2 ust. 11 rozporządzenia o rejestracji pojazdów; 2) wykonuje kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia kradzieży, utraty, zagubienia dowodu rejestracyjnego do właściwego organu Policji w kraju lub za granicą, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu; 3) może wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego ośrodka technicznego KSI. 2. Przepis 3 ust. 4c rozporządzenia o rejestracji pojazdów, stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku wysłania karty zapytania, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uzyskaną z centralnego ośrodka technicznego KSI informację 5

6 o kradzieży, utracie, zagubieniu dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu albo zamieszcza potwierdzenie jej uzyskania w systemie teleinformatycznym., e) w 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: f) w 11: 2a) może wysyłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego ośrodka technicznego KSI; organ po uzyskaniu potwierdzenia, że według danych SIS dowód rejestracyjny został utracony lub skradziony wykonuje czynności określone w pkt 4-6;, - ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 5) w rubryce ADNOTACJE URZĘDOWE na początku i na końcu treści adnotacji, drukuje się znaki: "- - -"., - po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu: 2b. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, wypełniając rubrykę C.1.2 i C.2.2 może za pośrednictwem systemu teleinformatycznego korzystać ze zbioru danych osobowych PESEL lub ze zbioru numerów identyfikacyjnych REGON. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych PESEL lub zbiorze numerów identyfikacyjnych REGON a danymi zawartymi w dokumencie identyfikującym przedstawionym przez właściciela pojazdu, organ wpisuje w tych rubrykach w dowodzie rejestracyjnym dane na podstawie przedstawionych dokumentów. 2c.Organ rejestrujący wypełniając rubrykę RODZAJ POJAZDU/PRZEZNACZENIE w pozwoleniu czasowym, w przypadku czasowej rejestracji pojazdu podstawowego, wpisuje rodzaj pojazdu stosownie do kategorii pojazdu określonej w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji; w takim przypadku w pozwoleniu czasowym nie wpisuje się informacji o przeznaczeniu ; 7) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) w 1: - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 1. Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie 6

7 konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:, - w pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu: d) weryfikuje dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu i wyjaśnia z organem właściwym w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą;, b) 4 otrzymuje brzmienie: Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, dokonuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, sprawdzenia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na podstawie wydruku z tej ewidencji danych i informacji dotyczących pojazdu, którego dokumenty są sprawdzane. 2. W przypadku, gdy dane i informacje zawarte w wydruku, o którym mowa w ust. 1, są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach oraz w bazie danych, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu i przesyła do organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, odpowiednio wypełnione zawiadomienie, o którym mowa w Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być wysłane w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego., c) dodaje się 5 w brzmieniu: 5.1. W przypadku, gdy dane i informacje zawarte w wydruku, o którym mowa w 4 ust. 1, nie są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, stosuje się przepisy 2 i 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w 2, organ rejestrujący dołącza wydruk z systemu teleinformatycznego, potwierdzający niezgodność danych i informacji zawartych w ewidencji pojazdów z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach. 2. Organ rejestrujący, do którego przesłano zawiadomienie łącznie z wydrukiem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia błędnego przekazania przez ten organ danych i informacji do ewidencji pojazdów, po sprawdzeniu danych i informacji o pojeździe w aktach pojazdu oraz w bazie danych: 1) zawiadamia administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów, o którym mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, zwanego dalej administratorem oraz 2) poprawia, jeżeli jest to wymagane, dane i informacje w bazie danych oraz przekazuje poprawione dane i informacje o pojeździe do administratora celem ich zamieszczenia w ewidencji; 3) wysyła potwierdzenia do organu, od którego otrzymał zawiadomienie z informacją o przekazaniu poprawionych danych i informacji o pojeździe do ewidencji. 7

8 3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, może być wysłane w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ rejestrujący po otrzymaniu potwierdzenia do wysłanego zawiadomienia z informacją o przekazaniu poprawionych danych i informacji o pojeździe do ewidencji, dokonuje wydruku z tej ewidencji z poprawionymi danymi i informacjami dotyczącymi pojazdu, którego dokumenty są sprawdzane. 5. Przepisy 3a stosuje się odpowiednio.. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: 1) 1 pkt 5 w zakresie 9 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w 1 - który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.; 2) 1 pkt 2, pkt 5 w zakresie 9 ust. 1b rozporządzenia, o którym mowa w 1, pkt 6 lit. a tiret drugie w zakresie 1 ust. 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz pkt 7 - które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2010 r. Minister Infrastruktury 8

9 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia. (poz. ) Załącznik nr 1a PRZEBIEG PROCEDURY PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Lp. Przedmiot wniosku Przebieg procedury 1. Rejestracja pojazdu elektroniczną do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów (załączników do wniosku) oraz tablic rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, nalepki kontrolnej. 2. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu wymaganych oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, uzgadniając drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną, łącznie z decyzją o czasowej rejestracji pojazdu pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela 2. Rejestracja czasowa pojazdu (o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy) 3. Organ rejestrujący wyznacza termin odbioru w tym organie lub uzgadnia z właścicielem pojazdu, drogą elektroniczną, przesyłkę dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, łącznie z decyzją o rejestracji pojazdu pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu zwrotu do organu przez właściciela pojazdu pozwolenia czasowego lub po przesłaniu przez niego do organu pozwolenia czasowego pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela elektroniczną do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów (załączników do wniosku) oraz tablic rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych, 2. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu wymaganych 9

10 3. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy 4 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oryginałów dokumentów i tablic rejestracyjnych może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, uzgadniając drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną, łącznie z decyzją o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela elektroniczną do przekazania do tego organu oryginału wymaganego oświadczenia (załącznika do wniosku) - informując właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, o terminie przekazania tego oświadczenia oraz odbioru w tym organie wnioskowanego zaświadczenia. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginału wymaganego oświadczenia może być dokonane pocztą (przesyłką 2. Organ rejestrujący może uzgodnić z właścicielem pojazdu, drogą elektroniczną, przesłanie zaświadczenia pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela wymaganych dokumentów (załączników do wniosku) i informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru pozwolenia czasowego w tym organie, jeżeli właściciel pojazdu wnioskował o wydanie pozwolenia czasowego, na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego. wymaganych dokumentów może być dokonane pocztą (przesyłką 2. Organ rejestrujący może uzgodnić, drogą elektroniczną, z właścicielem pojazdu, przesłanie pozwolenia czasowego pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 5. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 3. Organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru w tym organie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Organ rejestrujący może uzgodnić z właścicielem pojazdu, przesłanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela wymaganych dokumentów (załączników do wniosku) i informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru wtórnika nalepki kontrolnej w tym organie. 10

11 wymaganych dokumentów może być dokonane pocztą (przesyłką 6. Wydanie wtórnika zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, połączone z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego 2. Organ rejestrujący może uzgodnić z właścicielem pojazdu, przesłanie tej nalepki pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela wymaganych dokumentów (załączników do wniosku) i informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy rejestracyjnej) w tym organie, jeżeli właściciel pojazdu wnioskował o wydanie pozwolenia czasowego. wymaganych dokumentów może być dokonane pocztą (przesyłką pojazdu 2. Organ rejestrujący może uzgodnić z właścicielem pojazdu, przesłanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy rejestracyjnej) pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 7. Wymiana w pojeździe zarejestrowanym tablic rejestracyjnych (dotychczasowych na zalegalizowane zgodne z rozporządzeniem) 8 Wydanie wtórnika zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego 3. Organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru w tym organie nowego dowodu rejestracyjnego lub uzgadnia z właścicielem pojazdu, drogą elektroniczną, przesłanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela 1. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu do zwrotu dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu dotychczasowych tablic może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 2. Organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, o terminie odbioru w tym organie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych, albo organ rejestrujący uzgadnia z właścicielem pojazdu, drogą elektroniczną, przesłanie przez organ właścicielowi pojazdu zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych. wymaganych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, w przypadku ich zniszczenia (załączników do wniosku). wymaganych dokumentów i tablic wskazanych w pkt 1, może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem 11

12 odbioru, na koszt właściciela 9. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 10. Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym 11 Wyrejestrowanie pojazdu 2. Organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru w tym organie wtórnika zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych albo organ rejestrujący uzgadnia z właścicielem pojazdu, drogą elektroniczną, przesłanie przez organ właścicielowi pojazdu zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych pocztą (przesyłką elektroniczną, do przekazania do tego organu oryginału dokumentu na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu (załącznika do wniosku) albo uzgadnia przesłanie kopii tego dokumentu pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 2. Organ rejestrujący potwierdza właścicielowi pojazdu, drogą elektroniczną, przyjęcie zawiadomienia o zbyciu wymaganych dokumentów (załączników do wniosku). wymaganych dokumentów, może być dokonane pocztą (przesyłką 2. Organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, drogą elektroniczną o terminie odbioru w tym organie nowego dowodu rejestracyjnego, albo organ rejestrujący uzgadnia, drogą elektroniczną, z właścicielem pojazdu przesłanie nowego dowodu rejestracyjnego pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela wymaganych dokumentów i tablic rejestracyjnych, jeżeli jest wymagane (załączników do wniosku). wymaganych dokumentów i tablic rejestracyjnych, może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 2. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu oraz unieważnionego dowodu rejestracyjnego (w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do państwa członkowskiego) albo uzgadnia z właścicielem pojazdu przesłanie decyzji o wyrejestrowaniu i unieważnionego dowodu rejestracyjnego (we wskazanym przypadku) pocztą (przesyłką kurierską) 12

13 12 Nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu 13 Wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej 14 Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela dokumentów (załączników do wniosku) wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych. tych dokumentów, może być dokonane pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela 2. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, do odbioru decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych albo uzgadnia z właścicielem pojazdu przesłanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela wymaganych dokumentów (załączników do wniosku). wymaganych dokumentów, może być dokonane pocztą (przesyłką 2. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, do odbioru decyzji o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu albo uzgadnia z właścicielem pojazdu przesłanie decyzji o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela wymaganych dokumentów (załączników do wniosku). wymaganych dokumentów, może być dokonane pocztą (przesyłką 2. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu, drogą elektroniczną, do odbioru dowodu rejestracyjnego albo uzgadnia z właścicielem pojazdu przesłanie dowodu rejestracyjnego pocztą (przesyłką kurierską) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt właściciela * Przez wymagane dokumenty rozumie się dokumenty wynikające z rozporządzenia o rejestracji pojazdów. 13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie. 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie. 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA w sprawie szczegółowych czynności organów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1727 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 października 2014 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1727 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1727 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 Szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach. Dz.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 27 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 27 września 2003 r. Dz.U.2016.1088 2018.06.02 zm. Dz.U.2018.1054 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1088 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1088 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1088 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 711 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia Załącznik nr 2b WZORY WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Niniejszy załącznik określa następujące wzory wniosków związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 451 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 20 października 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 20 października 2003 r. Dz.U.03.189.1858 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.600 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 36 2615 Poz. 182 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 2 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 2 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 1038 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz. 1652 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 www.klubdiagnosty. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 31 JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI I OZNACZANIA POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść

rejestracja pojazdów Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna Szczegóły Treść Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http://bip.leszno.pl/sprawa-do-zalatwienia/2262/rejestracja-pojazdow rejestracja pojazdów Szczegóły Kategoria sprawy Komunikacja, transport Komórka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2),3)

z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2),3) Projekt z dnia 23 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1) z dnia... w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31

wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 wersje oczekujące: 2011-01-01 Dz.U. 2009, Nr 74, poz. 634 1 brzmienie od 2010-02-16 do 2010-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1 z dnia 22 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 2355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 11 grudnia 2017 r. 2), 3) w sprawie rejestracji i oznaczania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów Rejestracja pojazdów Informacje na temat opłat Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KM - 02

KARTA USŁUGI Nr KM - 02 KARTA USŁUGI Nr KM - 02 Urząd Miasta Włocławek Wydział Komunikacji - Rejestracja pojazdów Wymagane dokumenty: Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRSTRUKTURY ¹ ) z dnia...2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia. 2013 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia. 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/54 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1) (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1) (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. Dz.U.02.133.1123 2002.10.09 sprost. Dz.U.02.167.1379 2003.10.17 zm. Dz.U.03.161.1564 2004.05.21 zm. Dz.U.04.110.1169 2004.06.01 zm. Dz.U.04.110.1169 2005.03.01 zm. Dz.U.04.110.1169 2006.05.02 zm. Dz.U.06.70.489

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r. Poz. 1274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE 1 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W NYSIE CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA STANOWISKACH DS. REJESTRACJI POJAZDÓW WYMAGANE DOKUMENTY I OPŁATY WNIOSKI SPIS TREŚCI Rejestracja pojazdu 1. Zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna sprawy

Karta informacyjna sprawy Karta informacyjna sprawy Rejestracja pojazdu Spis treści 1. Opis procedury 2. Właściwość miejscowa 3. Efekt załatwienia sprawy 4. Sprawę prowadzi i informacji udziela 5. Warunek wszczęcia sprawy 6. Termin

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną

Rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną Rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Adres: Al. Marszałka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński

Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia Starosta Sępoleński KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/13 UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ DODATKOWEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ LUB JEJ WTÓRNIKA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, ZGUBIENIA Czynność: Organ właściwy:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel rejestracja pojazdów prawa jazdy

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU. Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel rejestracja pojazdów prawa jazdy STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU Wydział Komunikacji i Transportu ul. Saperów 14a tel. 55 239-49-14 rejestracja pojazdów 55 239-49-15 prawa jazdy godziny przyjmowania interesantów poniedziałek, wtorek: 8.00-15.00

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA USŁUG REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Komunikacji i Transportu e-mail: komunikacja@powiat-otwocki.pl tel. 22 7781351, 7781333, 7781336 KARTA USŁUG WNIOSEK PEŁNOMOCNICTWO NAZWA USŁUGI REJESTRACJA CZASOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 2085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/4 REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku Uchwała Nr XXXIII/331/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/52/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61)

Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61) Rozdział 2d. Profesjonalna rejestracja pojazdów. 61) Art. 80s [Profesjonalny dowód rejestracyjny] 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj czerwiec 2016 r.

STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. kwiecień maj czerwiec 2016 r. STACJE KONTROLI POJAZDÓW W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW kwiecień maj czerwiec 2016 r. Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu bez tablic dotyczy ustalenia danych technicznych Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności Art. 1. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KIT - 18

KARTA INFORMACYJNA KIT - 18 KARTA INFORMACYJNA KIT - 18 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Wydanie wtórnika: 1.Dowodu rejestracyjnego, 2.Tablic rejestracyjnych, 3.Nalepki kontrolnej, 4.Karty pojazdu. Wydanie nr 5 z dnia 06-04-2017r.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat Praw Jazdy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 53 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej

Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej Wydanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną z terenu Unii Europejskiej Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich Referat

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez osobę fizyczną lub prawną 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/75 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/75 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/59 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/59 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który został uprzednio wyrejestrowany na terytorium RP. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (1)(2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (1)(2) Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2002-10-09 Dz.U.2002.167.1379 sprost. 2003-10-17 Dz.U.2003.161.1564 1 2004-05-21 Dz.U.2004.110.1169 1 2004-06-01 Dz.U.2004.110.1169 1 2005-03-01 Dz.U.2004.110.1169 1 2006-05-02 Dz.U.2006.70.489

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Nr KD

KARTA USŁUGI Nr KD Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1. Załatw sprawę elektronicznie Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Część szczegółowa. I. Rejestracja pojazdów L.p. Przedmiot Opłata skarbowa. Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Uwagi merytoryczne

Część szczegółowa. I. Rejestracja pojazdów L.p. Przedmiot Opłata skarbowa. Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Uwagi merytoryczne Część szczegółowa I. Rejestracja pojazdów 1. Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu z urzędu stanowiąca o wydaniu pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych (art. 74 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r.

Projekt z dnia 14 maja 2015 r. z dnia r. Projekt z dnia 14 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia.... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów

Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów Informacja o dokumentach wymaganych do wniosku o potwierdzenie do wydawania kart pojazdów Potwierdzenie ministra właściwego do spraw transportu do wydawania kart pojazdów, przez producenta lub importera

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO INDYWIDUALNIE Z ZAGRANICY 1. 2. 3. Miejsce składania wniosku: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. Dz.U.2015.212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

Bardziej szczegółowo

1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników

1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Staros two Powiatowe w Siemiatyczach Rejestracja pojazdów 1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 75 6415 Poz. 476 476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY KARTA INFORMACYJNA SPRAWY Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu Spis treści 1. Opis procedury 2. Właściwość miejscowa 3. Efekt załatwienia sprawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 957 USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1475 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU SYMBOL SPRAWY: PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 623 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo