REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOCKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOCKU"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 9/2014 z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku odbywanego w dniach 23,24,25,26 czerwca 2014 r. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOCKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Walne Zgromadzenie, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.); 3) Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, zwanego dalej Statutem ; 4) niniejszego Regulaminu Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 2. Osoby niemające zdolności do czynności prawnych lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub jego części. 3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Strona 1 z 12

2 przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście W przypadku gdy liczba członków Spółdzielni będzie wyższa niż 500 (pięćset) Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części. 2. Zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni. 3. Nie można zaliczyć członków Spółdzielni uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. 4. Członek Spółdzielni mający prawo do kilku lokali znajdujących się na różnych nieruchomościach, zaliczanych do różnych części Walnego Zgromadzenia, może brać udział tylko w jednej, wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia. 5. Członkowie Spółdzielni oczekujący na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności, mogą być zaliczeni do odrębnej części Walnego Zgromadzenia. ZAKRESU UPRAWNIEŃ WALNEGO ZGROMADZENIA 4 1. Zgodnie z 65 Statutu do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej; 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach; 3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni; 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie; 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat; 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowanie z nich; 8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć; 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni; 10)rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Strona 2 z 12

3 Rady Nadzorczej; 11)uchwalanie zmian Statutu; 12)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpie-nia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie; 13)wybór Delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 2. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy również rozpatrywanie innych niż wymienione w 4 ust. 1 spraw, jeżeli wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub z postanowień Statutu. TRYB ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 3. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów w każdym czasie. 4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: 1) Rady Nadzorczej; 2) przynajmniej 1/5 (jednej piątej) członków Spółdzielni; 5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 6. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni na piśmie, co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 2. Zawiadomienie powinno zawierać: czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 3. Przez zawiadomienie członka na piśmie uznaje się: wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w zasobach lokalowych Spółdzielni i jednocześnie w siedzibie Strona 3 z 12

4 Spółdzielni, a także opublikowania zawiadomienia na stronie internetowej Spółdzielni lub w gazecie lokalnej Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wyłożone na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 2. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 (dziesięciu) członków. Udokumentowanie poparcia dla projektu danej uchwały wymaga formy pisemnej, a mianowicie złożenia pisemnego wniosku czytelnie podpisanego przez co najmniej 10 (dziesięciu) członków Spółdzielni. 3. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 4. Zgłoszenia projektów uchwał, poprawek do projektów uchwał i żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad po upływie terminów wynikających z ustawy, Statutu oraz niniejszego Regulaminu jest nieskuteczne i pozostawia się je bez nadania dalszego biegu. Rozstrzygająca jest data wpływu do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku. 5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni. 6. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni, nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ 8 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w 7 ust. 6 Regulaminu. Zasada ta nie dotyczy uchwały w przedmiocie odwołania członka Zarządu w związku z nieudzielaniem mu absolutorium. 2. Walne Zgromadzenie, jak i każda jego część jest ważna niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni oraz przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Strona 4 z 12

5 Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu (wszystkich jego częściach) uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, natomiast w przypadku zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła łącznie co najmniej jedna dwudziesta ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu (częściach Walnego Zgromadzenia) odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub 1/5 liczby członków obecnych na danej części Walnego Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub Statut wymagają bezwzględnej lub kwalifikowanej większości głosów. 5. Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia lub wszystkich jego części, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu (wszystkich jego częściach) Obrady Walnego Zgromadzenia lub każdej jego części otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie lub każda jego część wybiera Prezydium w co najmniej trzyosobowym składzie, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza i asesora. Wybór Prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 3. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Prezydium zapoznaje zgromadzonych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (części Walnego Zgromadzenia) przez jego odczytanie, a następnie zarządza głosowanie nad wyborem komisji Walnego Zgromadzenia (części Walnego Zgromadzenia) Na Walnym Zgromadzeniu lub każdej jego części wybiera się Komisje: 1) Mandatowo Skrutacyjną - w składzie co najmniej 3 (trzech) osób, do której obowiązków należy w szczególności: sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności mandatów, sprawdzenie pełnomocnictw będących członkami Spółdzielni osób prawnych oraz dowodów osobistych przedstawicieli członków Spółdzielni nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynność prawnych, sprawdzanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia lub Strona 5 z 12

6 jego części, dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Prezydium obliczeń wyników głosowań i ogłaszanie tych wyników poprzez odczytanie protokołu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego. 2) Wnioskową - w składzie co najmniej dwóch osób, do której obowiązków należy w szczególności : spisywanie wniosków członków Spółdzielni, zgłaszanych w trakcie obrad, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą zebrania. 2. Walne Zgromadzenie może wybrać również inne specjalistyczne Komisje. 3. Wybór członków Komisji dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 4. Komisja konstytuuje się poprzez ustanowienie spośród siebie Przewodniczącego Komisji, Sekretarza Komisji i pozostałych członków. 5. Działalność Komisji może dotyczyć wyłącznie obsługi Walnego Zgromadzenia lub jego części. Wybrane Komisje nie mogą podejmować czynności poza Walnym Zgromadzeniem ani wychodzić poza jego porządek obrad. 6. Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 7. Przewodniczący Komisji składają wobec Walnego Zgromadzenia lub jego części sprawozdania z czynności poprzez odczytanie protokołu Po wywołaniu sprawy z porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Spółdzielni, w kolejności zgłaszania się. 2. Członek zgłaszający się do dyskusji zobowiązany jest podać: swoje imię i nazwisk i wskazać przedmiot sprawy, w której chce zabrać głos. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części odrzuci zgłoszenie, odmawiając członkowi udzielenia głosu, jeżeli jego zgłoszenie nie jest związane z porządkiem obrad lub przebiegiem dyskusji. 4. Czas wystąpień nie może przekroczyć 5 (pięć) minut, z tym zastrzeżeniem, iż Przewodniczący uznając wagę sprawy może ten czas przedłużyć. 5. Za zgodą zwykłej większości członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub jego części dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad jednocześnie. 6. Po zamknięciu dyskusji wszystkie projekty uchwał Walnego Zgromadzenia objęte porządkiem obrad (w tym: poprawki do projektów uchwał) muszą zostać przegłosowane. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Strona 6 z 12

7 Zgromadzenia lub jego części podaje członkom Spółdzielni do wiadomości, jakie poprawki wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do projektu uchwały /głównej/ - najdalej idące rozpatruje się, w głosowaniu w pierwszej kolejności. 12 Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi Walnego Zgromadzenia lub jego części, pod rygorem odebrania mu głosu, jeżeli odbiega on od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia lub jego części nie zastosuje się do uwag Przewodniczącego, Przewodniczący niezwłocznie odbiera mu głos. 2. Odebranie głosu członkowi Walnego Zgromadzenia lub jego części w trybie określonym w poprzednim ustępie wymaga odnotowania w protokole. 3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która już w sprawie przemawiała W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące: zmiana kolejności porządku obrad, głosowania bez dyskusji, przerwania dyskusji, ograniczenia czasu przemówień, ogłoszenia przerwy, sposobu głosowania. 2. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych, mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za i jeden przeciw wnioskowi. 3. Wnioski formalne i oświadczenia w sprawach objętych porządkiem obrad, powinny być składane do Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części i umieszczone w protokole z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej wniosek. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW Strona 7 z 12

8 15 Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni, dokonywane są na Walnym Zgromadzeniu lub na kolejnych częściach Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym spośród kandydatów umieszczonych na liście wyborczej. Odwołanie członka organu Spółdzielni następuje w głosowaniu tajnym Kandydata do Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata zawierające zgodę na kandydowanie. Oświadczenie kandydata w przedmiocie wyrażenia zgody na kandydowanie jest warunkiem umieszczenia kandydata na liście wyborczej. 3. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o wybór na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko; numer PESEL ; oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz, że nie ma formalnych przeszkód do jego wyboru i udziału w pracach Rady Nadzorczej; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; własnoręczny podpis. 4. Do przeszkód formalnych (w rozumieniu ustawy i Statutu) zalicza się: zatrudnienie kandydata w Spółdzielni, staż członka w Radzie Nadzorczej obejmujący ostatnie kolejne dwie kadencje, udział kandydata w składzie Zarządu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni sporządza jedną listę wyborczą kandydatów do Rady Nadzorczej uwzględniając zgłoszone w terminie kandydatury w kolejności alfabetycznej z podaniem nazwy osiedla, z którego kandydat kandyduje. 2. Lista podlega sprawdzeniu przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną Przed przystąpieniem do głosowania (do wyborów) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia informuje wszystkich członków Walnego Zgromadzenia o podstawowych zasadach przeprowadzania wyborów. 2. Wybory przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej Strona 8 z 12

9 z podaniem nazwy osiedla, z którego kandydat kandyduje. 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, za okazaniem mandatu. 4. Głosujący wybiera kandydatów pozostawiając nie skreślone nazwiska tych osób, na które oddaje głos, jednocześnie skreślając nazwiska osób, na które nie głosuje. Głosujący może zagłosować maksymalnie na tylu kandydatów ilu członków Rady Nadzorczej jest wybieranych (ile mandatów jest w drodze wyborów obsadzanych). 5. Oddane karty wyborcze bez skreśleń, albo na których głosujący pozostawił nieskreślone nazwiska kandydatów, w ilości większej niż łączna liczba mandatów do obsadzenia w danych wyborach, uznaje się za nieważne. 6. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Mandatowo - Skrutacyjna oblicza głosy wyborcze i sporządza protokół, w którym podaje wynik głosowania na każdego kandydata. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 7. Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej składając pisemne sprawozdanie podaje oddzielnie ilość głosów otrzymanych przez każdego kandydata Do Rady Nadzorczej wybrani są kandydaci, którzy w wyborach uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 2. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych w wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu niepodzielonym na części, powodującej przekroczenie ilości miejsc mandatowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przeprowa-dzenie dodatkowe głosowania, nad kandydaturami, które otrzymały równą ilość głosów, co spowodowało przekroczenie ilości miejsc mandatowych. 3. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych w wyniku podsumowania ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w głosowaniach na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia podzielonego na części, co powodowałoby przekroczenie ilości miejsc mandatowych, w skład Rady Nadzorczej wchodzą ci kandydaci, spośród kandydatów, którzy otrzymali równą ilość głosów, co spowodowało przekroczenie ilości miejsc mandatowych, którzy legitymują się najdłuższym stażem członkowskim w Spółdzielni. 4. W przypadku Walnego Zgromadzenia podzielonego na części wyniki głosowań w oparciu o protokoły cząstkowe ustala Komisja Mandatowi Skrutacyjna w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia zakończenia ostatniej części. 5. W skład Komisji, o której mowa w ust. 4 wchodzą przewodniczący Komisji Mandatowi Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, a w przypadku niemożności zgłoszenia się w wyznaczonym terminie któregokolwiek z przewodniczących Sekretarz tej Komisji. Strona 9 z 12

10 20 Wyniki wyborów i głosowania ogłaszane są pisemnie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku i na stronie internetowej Spółdzielni. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW POZOSTAŁYCH GŁOSOWAŃ Do liczenia głosów i ustalania wyników głosowania stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 2. Przy obliczeniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw. ZAKOŃCZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA 22 Po wyczerpaniu spraw wynikających z porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia, ogłasza zamknięcie obrad. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA Z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz. 2. Protokół Walnego Zgromadzenia lub jego części sporządza się w terminie 3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia lub jego części. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia lub jego części i inne dokumenty podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia lub jego części. 4. W przypadku Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w częściach do Prezydium Walnego Zgromadzenia, wchodzą: Przewodniczący Prezydiów wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a w razie przeszkód uniemożliwiających udział w Prezydium Walnego Zgromadzenia, któregokolwiek z Przewodniczących w skład Prezydium wchodzi Sekretarz Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia. Prezydium Walnego Zgromadzenia Konstytuuje się dokonując ze swego grona wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i asesora. 5. Do zadań Prezydium Walnego Zgromadzenia, które nie było podzielone, należy sporządzenie protokołu Walnego Zgromadzenia i skompletowanie wszystkich dokumentów załączanych do protokołu, a zwłaszcza protokołu Komisji Mandatowi Skrutacyjnej, protokołu Komisji Wnioskowej, protokołów innych Strona 10 z 12

11 komisji oraz podjętych uchwał. 6. Do Prezydium Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w częściach należy: a. skompletowanie protokołów wszystkich części Walnego Zgromadzenia skompletowanie wszystkich dokumentów, a zwłaszcza protokołów Komisji Mandatowo Skrutacyjnych, Komisji wnioskowych, protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej ustalającej wyniki głosowań i wyniki wyborów do Rady Nadzorczej, o której mowa w 19 ust. 4 i 5 oraz protokołów innych komisji, 7. Na protokół Walnego Zgromadzenia, składają się protokoły z Walnego Zgromadzenia lub wszystkie protokoły części Walnego Zgromadzenia, a także dokumenty wymienione w niniejszym paragrafie. 8. Z czynności przeprowadzonych przez Prezydium Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. 9. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku został zatwierdzony Uchwałą nr 9/2014 na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni. Strona 11 z 12

12 Regulamin Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku nie został zatwierdzony Uchwałą nr 9/1/2014 na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni. Strona 12 z 12

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/8/2015 Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce Pieniny REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. 2. Zarząd LGD działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert.

I. Ogłaszanie konkursu i tryb składania ofert. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU - ZASTĘPCY KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VICTORIA" W KRAKOWIE Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ POD KOPCEM

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ POD KOPCEM Warszawa dnia 21.09.2009 r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ POD KOPCEM 1 1. Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Rzeplin, Gmina Pruchnik I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Sołectwa Rzeplin, Gmina Pruchnik I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 9 do uchwały Nr 281/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. Statut Sołectwa Rzeplin, Gmina Pruchnik I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Statut Sołectwa Rzeplin określa: 1) nazwę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a. osoby wchodzące w skład Komisji, b. małżonek i krewni w linii prostej osób, o których mowa w ppkt. a.

3. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a. osoby wchodzące w skład Komisji, b. małżonek i krewni w linii prostej osób, o których mowa w ppkt. a. REGULAMIN PRZETARGÓW NA LOKALE ODZYSKANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY USTANOWIENIA I PRZENIESIENIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCH LOKALI LUB USTANOWIENIA EKSPEKTATYWY PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 r., godz. 12:00 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Mieszkańców Osiedla Zielonego II oraz III w Chybach. I. Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA Mieszkańców Osiedla Zielonego II oraz III w Chybach. I. Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA Mieszkańców Osiedla Zielonego II oraz III w Chybach I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Zielonego II oraz III w Chybach, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

data, podpis akcjonariusza

data, podpis akcjonariusza Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 lipca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1 REGULAMIN RADY SZKOŁY w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Pruszkowie Na podstawie art. 50; 51 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Sadyba Na podstawie 7, 8 i 9 załącznika nr 2 do Statutu Osiedla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA Działając na podstawie art. 395, art. 399

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Łodzi

S T A T U T Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Łodzi S T A T U T Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Łodzi uchwalony w dniu 21 maja 1993r., przez Zebranie Założycielskie, na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach / Dziennik

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYNA

REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA OLSZTYNA Przyjęty przez Forum Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych, 11.03.2004 wraz z poprawkami z dnia 26.11.2005, 6 grudnia 2007, 29 marca 2012 tekst jednolity REGULAMIN FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna (tekst jednolity) Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 3 /VII/2011 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SPECJALNEGO NR 53 Iskierka W OPOLU (tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.) Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA OSIEDLOWEJ SIECI TELEWIZYJNEJ PIEKARY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA OSIEDLOWEJ SIECI TELEWIZYJNEJ PIEKARY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA OSIEDLOWEJ SIECI TELEWIZYJNEJ PIEKARY 1. Postanowienia ogólne 1.1. W celu usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia oraz stworzenia jak najlepszych możliwości realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 1. 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA STATUT I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W JASTROWIU Tekst jednolity

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W JASTROWIU Tekst jednolity STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W JASTROWIU Tekst jednolity Statut zatwierdzono na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 29.11.2007r. Uchwala PC Nr. 11/2007 z dnia 29.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu

REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Travelplanet.pl S.A. ( Spółka ). 2. 1. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo