REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdzia 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdzia 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN RADY RODZICÓW dzia aj cej przy Pa stwowej Szkole Muzycznej I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w D bicy ul. Ko ciuszki D bica Dzia aj c na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó niejszymi zmianami ostatnie zmiany z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) oraz Statutu PSM I st. z dnia r. 11, Rada Rodziców uchwali a Regulamin o nast puj cej tre ci: Regulamin okre la cele, zadania i organizacj Rady Rodziców, a tak e zakres i zasady dzia ania poszczególnych jej ogniw. Rozdzia 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW Rada Rodziców jest samorz dnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów Szko y wspó dzia aj cym z Dyrektorem, Rad Pedagogiczn, Samorz dem Uczniowskim, organami nadzoruj cymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zada Szko y Celem Rady Rodziców jest: 1) reprezentowanie ogó u rodziców uczniów szko y, 2) wspomaganie dzia alno ci szko y w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawa warunków technicznych i wyposa enia, udzielanie pomocy materialnej uczniom, 3) aktywizowanie ogó u rodziców (opiekunów) do czynnego udzia u w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole, 4) tworzenie w a ciwego klimatu spo ecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szko y Do podstawowych zada Rady Rodziców nale : 1) pobudzanie i organizowanie ró nych form aktywno ci rodziców na rzecz realizacji programu pracy szko y, 2) wyra anie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo o wiatowe i statut szko y, 3) gromadzenie i dysponowanie rodkami finansowymi dla wspierania statutowej dzia alno ci szko y oraz ustalanie zasad ich wydatkowania, 4) wspó praca z Samorz dem Uczniowskim oraz innymi organizacjami m odzie owymi i spo ecznymi dzia aj cymi w szkole, 5) wspó udzia i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kó i zespo ów zainteresowa, otaczanie opiek uczniów szczególnie zdolnych, 6) zapewnienie rodzicom, we wspólnym dzia aniu z Dyrektorem Szko y, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wp ywu na dzia alno Szko y.

2 4 1. Do Kompetencji Rady Rodziców szko y nale y: 1) uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn : a) programu wychowawczego Szko y obejmuj cego wszystkie tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego rodowiska, obejmuj cego wszystkie tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podr czników. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców mo e wnioskowa do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w tych zestawach, z tym e zmiana nie mo e nast pi w trakcie roku szkolnego. 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub wychowania Szko y je li opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi Szko y. 4) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez Dyrektora Szko y. 5) opiniowanie wniosków stowarzysze lub innych organizacji o podj cie dzia alno ci w szkole, przy czym podj cie takiej dzia alno ci uwarunkowane jest pozytywn opini Rady Rodziców. 2. Porozumienie z Rad Pedagogiczn w sprawie programów o których mowa w pkt. 1 ppkt1) a lub b, powinno nast pi w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia roku szkolnego. W razie niedotrzymania tego terminu program ten ustala Dyrektor Szko y w uzgodnieniu z organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowi zuje do czasu uchwalenia programu przez Rad Rodziców w porozumieniu z Rad Pedagogiczn. 3. Rada Rodziców mo e wyst powa do Dyrektora i innych organów Szko y, organu prowadz cego Szko oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szko y. 4. Rada Rodziców mo e porozumiewa si z innymi radami rodziców, ustalaj c zasady i zakres wspó pracy. Rozdzia 2 ORGANY RADY RODZICÓW, ICH STRUKTURA I ZADANIA. 5 Sk ad Rady Rodziców Szko y 1. W sk ad Rady Rodziców Szko y wchodzi ogó rodziców uczniów szko y. 2. Do podstawowych zada Rady Rodziców nale y: 1) uczestniczenie w zebraniach plenarnych Rady Rodziców Szko y, 2) aktywne w czanie w si realizacj zada Rady, a szczególnie w prace powo ywanych komisji opiniuj cych 3. Kadencja cz onków Rady trwa 3 lata. 5. Cz onkowie Rady Rodziców zobowi zani s do znajomo ci i przestrzegania uchwalonego Regulaminu oraz wype niania wynikaj cych z niego zobowi za. 6. Cz onkostwo w Radzie i wszelkie funkcje pe nione s spo ecznie. 7. Rodzicom, których dzieci uko czy y nauk w szkole, wygasa mandat delegata do Rady.

3 7 Organy Rady Rodziców Szko y 1. Organami Rady Rodziców Szko y s : 1) Zebranie plenarne najwy sza w adza ogó u rodziców, 2) Prezydium - wewn trzny organ kieruj cy pracami Rady, 3) Komisja Rewizyjna organ kontrolny. 8 Zebranie plenarne Rady Rodziców 1. Zebrania plenarne Rady Rodziców Szko y zbiera si minimum dwa razy w roku szkolnym. 2. Zebrania plenarne zwo uje Prezydium Rady: 1) na swój w asny wniosek, 2) na wniosek minimum 30% ogó u rodziców, 3) na wniosek Dyrektora Szko y lub innych organów Szko y 3. Cz onkowie Rady Rodziców Szko y winni by zawiadomieni o zwo aniu posiedzenia plenarnego w formie pisemnej (mo na korzysta z poczty elektronicznej), minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 4. W posiedzeniach Rady Rodziców udzia Dyrektor Szko y. 5. Rada Rodziców mo e zaprosi do udzia u w posiedzeniach tak e inne osoby. 6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona w drodze uchwa y: 1) Prezydium Rady Rodziców w liczbie 4-6 osób 2) Komisj Rewizyjn w liczbie 3 osób. 7. Do wy cznej kompetencji Rady Rodziców szko y nale y podejmowanie decyzji w nast puj cych sprawach: 1) uchwalenia i zmian regulaminu Rady Rodziców, 2) zatwierdzania bud etu Rady Rodziców, 3) zatwierdzania wysoko ci sk adek na rzecz Rady Rodziców, 4) wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 5) odwo ywania Prezydium Rady lub poszczególnych jego cz onków, 6) zatwierdzanie rocznych sprawozda przedk adanych przez Prezydium Rady Rodziców. 8. Uchwa y Rady Rodziców zapadaj zwyk wi kszo ci g osów osób obecnych na zebraniu w g osowaniu jawnym z wyj tkiem uchwa w sprawach dotycz cych Regulaminu Rady ( 15). 9. Ustala si nast puj cy porz dek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców: 1) wybór przewodnicz cego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja wyborcza, 2) wybory do tych funkcji s jawne 3) sprawozdanie ust puj cego Prezydium z dzia alno ci w okresie sprawozdawczym, 4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzieleniu ( lub nie udzieleniu) absolutorium ust puj cemu Prezydium, 5) informacja Dyrektora Szko y o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szko y, ewentualne wyst pienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szko y lub organizacji, 6) uchwalenie wniosków i uchwa dotycz cych dzia alno ci Rady Rodziców, 7) wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez komisj regulaminow listy obecno ci i stwierdzenie prawomocno ci zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisj wyborcz, g osowanie, og oszenie wyników, 8) raz w roku ustalenie wysoko ci sk adek na fundusz Rady Rodziców 9) wolne g osy i wnioski. 10. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmuj taki sam porz dek obrad jak w pkt. 10, z tym, e opuszcza si w nim punkty dotycz ce wyborów i ustalenia sk adek na fundusz Rady.

4 11. Odwo ywanie Prezydium lub poszczególnych jego cz onków: 1) Rada Rodziców Szko y mo e odwo a Prezydium w ca o ci lub poszczególnych jego cz onków przed ko cem kadencji wy cznie na zebraniu plenarnym. 2) Pisemny wniosek o odwo anie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 10 cz onków Rady Rodziców lub 2/3 sk adu Prezydium, sk adany jest na r ce przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej. 3) Przy odwo aniu stosuje si tryb przyj ty dla wyborów. 12. W przypadku odwo ania cz onka Prezydium lub z o enia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców Szko y w drodze wyboru uzupe nia sk ad Prezydium do minimalnej liczby cz onków. 13. Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów s protoko owane, a protoko y podlegaj zatwierdzeniu na kolejnym najbli szym zebraniu danego organu. 14. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. 15. Ust puj ca Rada Rodziców dzia a do chwili wyboru i ukonstytuowania si nowej Rady Rodziców. 9 Prezydium Rady Rodziców 1. Prezydium Rady Rodziców jest ogniwem wykonawczym realizuj cym przyj ty przez Rad Rodziców Szko y plan dzia ania. 2. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomi dzy jej zebraniami z wy czeniem spraw wymienionych w 8 pkt Do podstawowych zada Prezydium nale y: 1) bie ce kierowanie pracami Rady w okresie mi dzy zebraniami, w tym gospodark finansow Rady, 2) realizacja planu finansowego Rady oraz podejmowanie decyzji o jego zmianach, 3) wykonywanie uchwa Rady, 4) powo ywanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady w 4 niniejszego regulaminu, 5) zatrudnianie osób (zlecanie us ug) niezb dnych do realizacji zada Rady, 6) reprezentowanie Rady i ogó u rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szko y oraz na zewn trz, 7) przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej dzia alno ci przed Rad Rodziców, 8) przygotowanie projektu planu finansowego i przedstawienie do zatwierdzenia przez Rad. Plan finansowy Rady tworzony jest oddzielnie na ka dy rok szkolny, tj. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 9) przygotowywanie projektów uchwa w zakresie spraw b d cych w wy cznej kompetencji Rady Rodziców. 4. Prezydium ze swego grona wybiera: 1) Przewodnicz cego 2) Wiceprzewodnicz cego 3) Skarbnika 4) Sekretarza. 5. Uchwa y Prezydium Rady Rodziców s podejmowane w g osowaniu jawnym przy obecno ci przynajmniej po owy sk adu Prezydium, wi kszo ci g osów. W przypadku równego roz o enia g osów decyduje g os Przewodnicz cego. Posiedzenia Prezydium s protoko owane, a protoko y przechowywane w dokumentacji Rady. 6. W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców bierze udzia dyrektor.

5 10 Cz onkowie funkcyjni Prezydium 1. Do zada Przewodnicz cego Rady Rodziców nale y: 1) kierowanie pracami Rady Rodziców, 2) wspó praca z dyrekcj Szko y, Rad Pedagogiczn i Samorz dem Uczniowskim w dostosowywaniu zada i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb uczniów i Szko y, 3) dokonywanie podzia u zada i obowi zków miedzy cz onków Prezydium Rady 4) wspó dzia anie ze wszystkimi cz onkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy, 5) zwo ywanie i prowadzenie zebra Prezydium Rady Rodziców, 6) kierowanie dzia alno ci finansow Rady Rodziców, 7) okre lenie zakresu dzia a dla komisji problemowych, 8) przekazywanie uchwa, wniosków i opinii Dyrektorowi Szko y, Radzie Pedagogicznej i Samorz dowi Uczniowskiemu, 9) reprezentowanie Rady Rodziców na zewn trz. 2. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest: 1) opracowanie i realizacja harmonogramu spotka Rady Rodziców, 2) przygotowanie zebra Prezydium Rady Rodziców, 3) nadzorowanie terminowo ci wykonania prac Rady Rodziców, 4) sporz dzanie protoko ów z zebra Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców, 5) prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawid owego przechowywania. 6) zapewnia techniczne warunki pracy prezydium (przygotowuje materia y do pracy Prezydium, odpowiedni ilo kopii propozycji uchwa, harmonogramu spotka itp.). 3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest: 1) nadzorowanie ca okszta tu spraw zwi zanych z dzia alno ci kasowo-finansow Rady Rodziców zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 2) organizowanie wspólnie ze skarbnikami Klasowych Rad Rodziców wp ywów finansowych na dzia alno Rady Rodziców. 3) nadzór nad pe n i bie c realizacj planowanych dochodów oraz prawid ow, celow i zgodn z przeznaczeniem oraz obowi zuj cymi przepisami realizacj wydatków, 4) opracowanie w porozumieniu z Prezydium Rady Rodziców projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawid ow realizacj, 5) sprawdzanie na bie co dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wyp aty, 6) sk adanie sprawozda z dzia alno ci finansowo-gospodarczej oraz wykonania planów finansowych Rady Rodziców. 11 Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna jest ogniwem kontroluj cym prac Prezydium. 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Szko y w trybie przyj tym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden cz onek Komisji Rewizyjnej powinien by dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowo ci. 3. W sk ad Komisji Rewizyjnej wchodz 3 osoby. 4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodnicz cego. 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. 6. Komisja Rewizyjna zobowi zana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli: 1) dzia alno ci poszczególnych ogniw Rady Rodziców pod wzgl dem zgodno ci z przepisami niniejszego Regulaminu i uchwa ami Rady Rodziców i Prezydium 2) dzia alno ci finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodno ci z przepisami, oraz przedstawienia oceny tych dzia alno ci na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców Szko y,

6 7. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Szko y. 8. Na wniosek przewodnicz cego lub skarbnika, b d na pisemny wniosek przez co najmniej 10 rodziców lub z w asnej inicjatywy przeprowadza kontrole dora ne. 12 Zarz dzanie funduszem Rady. 1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia alno ci Szko y z nast puj cych róde : 1) sk adek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szko y, 2) darowizn osób prywatnych i instytucji, 3) wp ywów z instytucji i organizacji spo ecznych, 4) innych róde. 2. rodki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mog by przeznaczone na: 1) dofinansowanie zaj pozalekcyjnych i nadobowi zkowych, 2) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, o wiatowym lub okoliczno ciowym (np. Dzie Edukacji Narodowej, Op atek itp.) 3) wspomaganie uczniów PSM I st. znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej, 4) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 5) zakup niezb dnego wyposa enia do sal lekcyjnych w szkole, renowacja pomieszcze dydaktycznych 6) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osi gni cia w konkursach, 7) promocj szko y, 8) koszty zwi zane z dzia alno ci Rady (druki, op aty pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie za obs ug ksi gowo kasow ), 9) nagrody rzeczowe dla uczniów bior cych udzia w konkursach 10) inne cele, zgodnie z obowi zuj cym prawem tj.: - ubezpieczenia wycieczek i wyjazdów na przegl dy i konkursy oraz zwrot kosztów podró y dla uczniów Pa stwowej Szko y Muzycznej I st. - dofinansowanie wypoczynku zimowego - naprawa instrumentów muzycznych - zakup papieru do kserokopiarek i tonerów - wpisowe uczniów PSM I st. wyje d aj cych na przegl dy i konkursy regionalne, makroregionalne, ogólnopolskie oraz mi dzyszkolne - honoraria dla jurorów przegl dów regionalnych - inne niewymienione koszty zwi zane z dzia alno ci szko y mieszcz ce si w planie finansowym. 3. Podzia u zgromadzonych na funduszu Rady rodków dokonuje si w oparciu o plan finansowy, tworzony na podstawie projektu przedstawionego przez Prezydium Rady Rodziców. 4. Podstaw wydatkowania rodków zgromadzonych w funduszu Rady s : 1) wnioski Dyrektora Szko y, 2) wnioski zainteresowanych osób i organizacji zaopiniowane przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szko y, 3) uchwa y Prezydium Rady. 5. Wysoko dobrowolnej miesi cznej sk adki na wniosek Prezydium ustala na pocz tku ka dego roku szkolnego Rada Rodziców. 6. Prezes mo e zwolni ze sk adki na wniosek Dyrektora Szko y 7. Do dysponowania funduszem Rady upowa nione jest Prezydium Rady. 1) rodki funduszu gromadzone s na wydzielonym rachunku bankowym. 2) Prezydium Rady upowa nia Dyrektora Szko y do sk adania podpisów na czekach i przelewach bankowych ze wzgl dów organizacyjnych. 8. W imieniu Rady dokumenty skutkuj ce zobowi zaniami finansowymi podpisuj dwaj cz onkowie Prezydium tj.: Przewodnicz cy lub Z-ca Przewodnicz cego i Skarbnik.

7 9. W celu prowadzenia bie cej dokumentacji administracyjno-ksi gowej oraz zabezpieczenia prawid owo ci jej sporz dzania Rada Rodziców mo e zleca wykonanie tych prac osobom posiadaj cym odpowiednie przygotowanie. 10. Wysoko, ilo oraz zasady wynagradzania osób wiadcz cych prac na rzecz Rady Rodziców ustala Prezydium w drodze uchwa y. 11. Zasady rachunkowo ci reguluj odr bne przepisy. 12. Dokumenty ksi gowe musz by, przed zaksi gowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod wzgl dem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod wzgl dem merytorycznym przez przewodnicz cego Rady. 13 Wszystkie rodki trwa e i wyposa enie zakupione z funduszu Rady Rodziców staj si w asno ci szko y i podlegaj inwentaryzacji. Rozdzia 3 PRZEPISY KO COWE Rada Rodziców pos uguje si piecz ci pod u n o tre ci: RADA RODZICÓW PA STWOWEJ SZKO Y MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Krzysztofa Pendereckiego D bica ul. Ko ciuszki 8 tel. (014) Dzia alno Rady powinna by zgodna z obowi zuj cymi przepisami w adz o wiatowych i Statutem Szko y. 3. Je eli uchwa y i inne decyzje Rady Rodziców s sprzeczne z obowi zuj cymi przepisami szkolnymi lub interesem Szko y i mog wywo ywa w swych konsekwencjach ujemne skutki spo eczne - Dyrektor Szko y zawiesza ich wykonywanie i bezzw ocznie, nie pó niej ni w ci gu 14 dni ma obowi zek uzgodni z Prezydium Rady Rodziców tok post powania w sprawie b d cej przedmiotem uchwa y. 4. W razie braku uzgodnie o których mowa w pkt. 4 Dyrektor Szko y lub Rada Rodziców przekazuje spraw do rozstrzygni cia organowi prowadz cemu Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Rad Rodziców Szko y. Do przyj cia Regulaminu wymagana jest wi kszo 2/3 g osów spo ród obecnych na zebraniu cz onków Rady Rodziców. 2. Zmiany w Regulaminie wymagaj trybu okre lonego w pkt Propozycje zmian Regulaminu mog by zg aszane przez: 1) Prezydium Rady, 2) Dyrektora Szko y, 3) Rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób. Zmiany w regulaminie wchodz w ycie z dniem r..

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ. PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Rozdział 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ. PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Rozdział 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY GIMNAZJUM NR 3 im. WOJCIECHA KORFANTEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Rozdział 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2015-16/RR z dnia 28.01.2016r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie 1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick Rozdzia I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 PRZY UL. TOŁSTOJA 2 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowią : Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU Rok szkolny 2010/2011 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) Art. 53 i 54 Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U.95/91 poz.425 (z póź.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SKIERNIEWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Przyrowie Rozdział I. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm. Art.53 i 54). 2. Statut Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 W Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. Art. 2 Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W POZNANIU Rozdział I 1 Nazwa reprezentacji rodziców 1.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA. Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. 1. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15. Rozdział II

REGULAMIN DZIAŁANIA. Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. 1. Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15. Rozdział II REGULAMIN DZIAŁANIA Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 15 w Łodzi Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz. U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna.

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach. Rozdział I Podstawa prawna. 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rada Rodziców Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

R E G U L A M I N Rada Rodziców Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. R E G U L A M I N Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu jest kontynuatorem najlepszych tradycji współpracy Rodziców z Władzami i Gronem Nauczycielskim Szkoły.

Bardziej szczegółowo

W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców.

W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców. 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie ustawy z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami - art. 53, 54 ( Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329, nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu z dnia 01.10.2015r PODSTAWA PRAWNA Regulamin Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu Gardawicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 07.11.2012 REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie im. Lucjana Rydla Na podstawie art. 53 ust. 3 i art. 54 ustawy z dnia 07 września 199l

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 1. 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZAPIECEK jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. 2. Zarząd LGD działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU 1 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII ODNAWIALNEJ Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r.

STATUT. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r. STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z 11 października 2012 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1. 1. Organizacja nosi nazwę Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SPECJALNEGO NR 53 Iskierka W OPOLU (tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.) Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU 1 Na podstawie art. 40 ust.1 i art.43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Załącznik do uchwały nr 8/2013/2014 RP ZSP w Pszowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chłaniowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY 1 STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:..stowarzyszeniena na rzecz PorębyŻegoty w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W KRAKOWIE Rozdział I. Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem 2. Samorząd działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM

STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM STATUT STOWARZYSZENIA KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2015/2016 z dnia 14.09.2015. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym. w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Załącznik do Uchwały nr 1/2015/2016 z dnia 14.09.2015. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym. w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Załącznik do Uchwały nr 1/2015/2016 z dnia 14.09.2015 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Skale

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Skale Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Skale Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia..1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/196/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/196/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/196/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W RZESZOWIE

REGULAMIN REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W RZESZOWIE REGULAMIN REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W RZESZOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Koło pszczelarzy jest podstawową komórką organizacyjną (Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy WZP) w Rzeszowie. 2. Rejonowe Koło

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA TERAZ GMINA

STATUT STOWARZYSZENIA TERAZ GMINA STATUT STOWARZYSZENIA TERAZ GMINA Postanowienia ogólne Stowarzyszenie pod nazwą Teraz Gmina, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie ROZDZIAŁ I Reprezentacja Rodziców 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, wybrana przez Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GRAMAJDA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Poznańskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REGULAMIN RADY SZKOŁY. w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1 REGULAMIN RADY SZKOŁY w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Pruszkowie Na podstawie art. 50; 51 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR

STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUKOWE RECYKLINGU PSNR WARSZAWA 2009 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu jest dobrowolnym i samorządnym, trwałym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo