Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój."

Transkrypt

1 Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów i zobowiązań wobec pracowników, społeczności lokalnej i grup interesariuszy Grupy.

2 Spis treści Misja i wizja...4 Wprowadzenie...5 I. Wartości Lokalność...8 Elastyczność Transparentność II. Ludzie Pracownicy Prawa człowieka, przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, uczciwe wynagrodzenie i czas wolny, zwolnienia, konflikt interesów, ochrona prywatności i życia rodzinnego, komunikacja wewnętrzna. Otoczenie zewnętrzne Uczciwa konkurencja, zamówienia publiczne, dostawcy i partnerzy, korupcja, własność intelektualna, komunikacja zewnętrzna i działania marketingowe, wspieranie lokalnej społeczności. III. Produkt Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. IV. Środowisko Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, rozwój świadomości ekologicznej, cykl życia produktu.

3 LOKALNOŚĆ LUDZIE PRODUKT ŚRODOWISKO Transparentność ELASTYCZNOŚĆ

4 Nasza misja Dostarczamy kompleksowe rozwiązania meblowe, dbamy o ergonomię oraz komfort pracy. Uważnie słuchamy naszych klientów i odpowiadamy na ich indywidualne potrzeby, dbając o poprawę jakości życia. Nasza wizja Ludzie Budujemy trwałe i pozytywne relacje z naszym otoczeniem biznesowym i społecznym. Rozwijamy się prowadząc dialog ze społecznością lokalną, klientami i kontrahentami. Produkt Cel i kierunek naszych działań wyznacza motto Więcej Możliwości. Nasza oferta to wachlarz produktów i usług dostępnych na całym świecie. Dzięki innowacyjnym technologiom, towarzyszymy klientom, tworząc rozwiązania dedykowane ich oczekiwaniom. Środowisko Poczucie odpowiedzialności za środowisko, motywuje nas do aktywnej kontroli wpływu na otoczenie. Wybieramy efektywne technologie, które podnoszą wydajność i energooszczędność procesu produkcyjnego. 4 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

5 Wprowadzenie Kodeks Postępowania Grupy Nowy Styl to rezultat długoletnich praktyk biznesowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks Postępowania powstał, by określić wartości, którymi kierujemy się w Grupie Nowy Styl, kształtując nasz rozwój. Jego zadaniem jest upowszechnienie tych wartości, aby wyznaczały sposób postępowania wszystkich pracowników. Poniższe zapisy określają tylko niektóre wytyczne w zakresie etycznego zachowania. W każdej sytuacji zastosowanie mają przede wszystkim odpowiednie regulacje prawodawstwa krajowego, Unii Europejskiej i międzynarodowego. W razie konieczności spowodowanej względami społecznymi, gospodarczymi lub innymi, Kodeks Postępowania będzie weryfikowany i uaktualniany. Kto powinien przestrzegać Kodeksu Postępowania? Zasady Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Grupy Nowy Styl, bez względu na funkcję, rangę i miejsce pracy, w tym pracowników spółek zależnych, prowadzących działalność pod inną nazwą. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach jest odpowiedzialna za stwarzanie i promowanie kultury etycznych praktyk biznesowych, budowanie relacji lokalnych, zachęcanie do elastyczności działań i przestrzeganie transparentności. Niniejszy Kodeks Postępowania został przyjęty przez Zarząd Nowy Styl sp. z o. o. w dniu r. Adam Krzanowski Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 5

6 6 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania wartości

7 Działalność i kierunek rozwoju Grupy Nowy Styl wyznaczają trzy podstawowe wartości: lokalność elastyczność transparentność Budując relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz kształtując swój rozwój, staramy się zawsze przestrzegać tych zasad. Oznacza to, że wszelkie działania podejmujemy w sposób jawny, dbamy o dobro najbliższego otoczenia i staramy się podążać za potrzebami związanych z nami osób i instytucji. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 7

8 lokalność 8 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

9 Lokalność Grupa Nowy Styl powstała na Podkarpaciu i temu regionowi zawdzięcza swój rozwój. Sukces daje nam poczucie odpowiedzialności za otoczenie społeczne i biznesowe. Mamy świadomość, że budowanie silnej gospodarki regionalnej leży w najlepszym interesie społeczności lokalnej. Dlatego z pełnym zaangażowaniem realizujemy strategię integracji rozwoju gospodarczego i społecznego na szczeblu lokalnym. Te wartości znajdują odzwierciedlenie w naszych działaniach. Współpracujemy z dostawcami z regionu, a także innymi podmiotami z Podkarpacia. Uczestniczymy w projektach edukacyjnych, wspieramy inicjatywy kulturalne i integrujemy się ze społecznością lokalną. Promujemy odpowiedzialną turystykę. Wraz z sukcesami na rynku lokalnym działalność Grupy Nowy Styl przyjęła wymiar globalny. Budując strategię rozwoju na zagranicznych rynkach dostosowujemy się do ich lokalnej specyfiki. Elementami tej strategii są: adaptacja produktów do oczekiwań nabywców, indywidualizacja programów sprzedażowych i działań marketingowych oraz dostosowanie procedur do standardów lokalnych. Pracowników do naszych zagranicznych spółek pozyskujemy na lokalnych rynkach pracy. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 9

10 elastyczność 10 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

11 Elastyczność Naszym celem biznesowym jest osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej i zbudowanie trwałych relacji z naszymi klientami. Tak rozumianą ciągłość biznesową zapewnia nam elastyczność procesu zarządzania i budowania oferty produktowej. Nasz sukces wynika z uważnej obserwacji rynku i szybkiej reakcji na zmiany. Przez dwadzieścia lat działalności przeszliśmy wiele zmian i staliśmy się globalną Grupą meblową. Rozwój Grupy odbywa się wielowymiarowo. Na płaszczyźnie zasobów ludzkich, wiąże się z odpowiednią rozbudową struktury wewnętrznej i operatywnym budowaniem zespołów. Na poziomie produkcji, przekłada się na ciągłe poszukiwanie wydajnych i nowoczesnych technologii, które umożliwią realizację potrzeb klientów. W sferze produktu, elastyczność oznacza dla nas dbałość o rozwój portfolio. Zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klientów rozbudowujemy ofertę naszych produktów i usług oraz realizujemy projekty specjalne. Zapewniamy optymalną cenę, oryginalne wzornictwo, łatwość użytkowania, dostępność i przyjazność środowiskową. Elastyczność w powiązaniu z szybkością reagowania na zmiany pozwala nam dostosować się do zmiennych oczekiwań klientów na całym świecie. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 11

12 transparentność 12 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

13 Transparentność Wkraczając w kolejny etap rozwoju, chcemy zapewnić naszych kontrahentów, klientów oraz pracowników, że nasze działania są i będą przejrzyste. Prowadzimy rachunkowość transakcji w sposób rzetelny i transparentny. Wszelkie dokumenty związane z działalnością biznesową przygotowujemy dokładnie i zgodnie z przepisami. Terminowo rozliczamy się z wyników finansowych i raportujemy je odpowiednim instytucjom. O przejrzystości naszych działań świadczy otwartość na współpracę z audytorami zewnętrznymi. Nasze relacje z urzędami i instytucjami państwowymi każdego szczebla z założenia mają być prowadzone według wysokich standardów etyki biznesowej. Dbając o dobro firmy i pracowników, nie unikamy kontaktów z przedstawicielami polityki, ale poświęcamy wyjątkową uwagę transparentności w tym zakresie. Wszelkie kontakty z osobami i instytucjami politycznymi są jawne. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 13

14 ludzie produkt środowisko wartości 14 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

15 Lokalność, elastyczność i transparentność to wartości, którymi kierujemy się w kluczowych obszarach naszego działania. Jednym z naszych celów biznesowych jest ugruntowana pozycja rynkowa. Kluczowym elementem jego realizacji jest budowanie relacji z ludźmi zarówno z pracownikami, którzy tworzą naszą firmę, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Zasady postępowania, jakimi kierujemy się budując te relacje, zostały przedstawione w rozdziale LUDZIE. Fundamentalnym celem naszej działalności jest zadowolenie naszych klientów. Na płaszczyźnie tworzenia satysfakcjonujących produktów punktem wyjścia jest dla nas bezpieczeństwo i jakość produktów. Zasady te zostały ujęte w rozdziale PRODUKT. Zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko jest istotnym czynnikiem planowanych i wdrażanych przez nas rozwiązań. W rozdziale ŚRODOWISKO zawarte zostały zasady, którymi kierujemy się, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 15

16 16 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania ludzie

17 Pracownicy Jako pracodawca o znaczącym wpływie w swoim regionie, jesteśmy współodpowiedzialni za kształt lokalnego rynku pracy. Podstawą budowania relacji z naszymi pracownikami są szacunek, sprawiedliwe traktowanie, przestrzeganie przepisów prawa pracy. Wspieramy powrót na rynek pracy osób, które zostały z niego wykluczone (osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, więźniowie). Nie zatrudniamy dzieci poniżej 16 roku życia. Dokładamy wszelkich starań by działać zgodnie z prawem i pełnią obywatelskich swobód. W 2011 roku wprowadziliśmy Kartę Zasad Pracownika. Określa ona podstawowe oczekiwania wobec pracowników w kontekście reguł postępowania i norm etycznych stosowanych w codziennych służbowych czynnościach. Prawa człowieka W Grupie Nowy Styl przestrzegamy zapisów przyjętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne, wiek oraz rodzaj zatrudnienia. Przestrzeganie prawa Szanując zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, Grupa Nowy Styl przestrzega obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i nie toleruje ich łamania na terenie firmy, ani poza nią. Wszelkie przejawy bezprawnych działań, jakakolwiek przemoc fizyczna czy psychiczna nie są tolerowane. Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników Grupa Nowy Styl stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim swoim pracownikom bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Dbamy o zachowanie standardów bezpieczeństwa i ochrony pracowników na terenie naszych biur i fabryk. Wiemy, że bezpieczeństwo w pracy nie zależy wyłącznie od sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia, ale również od kompetencji i aktywnej postawy pracowników wobec zasad BHP. Dlatego Grupa Nowy Styl zapewnia wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz kontroluje przestrzeganie stosownych norm. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 17

18 W trosce o zdrowie naszych pracowników stale wyznaczamy nowe standardy miejsc pracy. Utrzymujemy wysoką jakość warunków sanitarno-higienicznych. Tworzymy przyjazne i ergonomiczne przestrzenie pracownicze. Dla naszych pracowników tworzymy strefy odpoczynku i zapewniamy przerwy, które zostają wliczone w czas pracy. Szczególnie restrykcyjnie przestrzegamy zakazu spożywania alkoholu i stosowania substancji odurzających. Uczciwe wynagrodzenie i czas wolny Z naszymi pracownikami nawiązujemy współpracę tylko na podstawie umów. Nie zatrudniamy pracowników w sposób nielegalny. Przestrzegamy przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Wynagrodzenie wypłacamy regularnie, w określonym terminie i z uwzględnieniem wykonanej pracy. Tygodniowa liczba godzin pracy nie przekracza limitu przewidzianego przepisami prawa. Dodatkowy czas pracy jest zawsze odpowiednio rozliczany. Doceniając znaczenie wysokiej jakości świadczonej pracy, stosujemy system premii i dodatkowych świadczeń dla pracowników. Grupa Nowy Styl zapewnia zatrudnionym prawo do urlopu. Nie uznajemy wyższości pracy nad zdrowiem psychicznym i fizycznym zatrudnionych. Nasi pracownicy mogą wykorzystać swój urlop przy pełnym wsparciu firmy i współpracowników. Zwolnienia Redukcję zatrudnienia uważamy za rozwiązanie ostateczne, którego chcemy unikać. W sytuacji, w której konieczna jest optymalizacja kosztów, w pierwszej kolejności podejmujemy działania takie jak minimalizacja kosztów operacyjnych, czy negocjacje warunków pracy i płacy. W sytuacji zwolnień grupowych przestrzegamy procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Konflikt interesów Respektując prywatność pracowników, Grupa Nowy Styl uznaje i szanuje ich działania poza miejscem pracy. Wyjątkiem są sytuacje, w których aktywność zewnętrzna wpływa negatywnie na obowiązki służbowe, szkodzi wizerunkowi firmy lub interesom handlowym Grupy. 18 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

19 Ochrona prywatności i życia rodzinnego W Grupie Nowy Styl gwarantujemy pracownikom pełną prywatność. Pozyskujemy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych. Miejsca pracy tworzymy z myślą o przestrzeni prywatnej użytkowników. W ten sposób zapewniamy poczucie prywatności i indywidualności. Wartości prorodzinne są podstawą naszego kodeksu postępowania. Promujemy działania, których celem jest utrzymanie pozytywnych relacji pracowników z ich rodzinami. Zapewniamy pełne wykorzystanie urlopu. Pracownikom przysługują pełnowymiarowe urlopy macierzyńskie i ojcowskie oraz wszelkie inne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Oferujemy elastyczny czas pracy osobom wypełniającym obowiązki rodzinne. Wspieramy kobiety, które powracają do pracy po urodzeniu dziecka. Komunikacja wewnętrzna Kształtując relacje wewnątrz firmy, działamy w oparciu o opinie i informacje płynące od pracowników. Dlatego dużą wagę przykładamy do komunikowania się z naszymi pracownikami na regularnych spotkaniach zespołów. Wierzymy, że bezpośrednie relacje przełożonych z pracownikami są podstawą otwartego i szczerego komunikowania. Regularnie komunikujemy się z naszymi pracownikami za pośrednictwem grup mailowych i portalu wewnętrznego. Raz w miesiącu wysyłamy do nich Magazyn e-spinacz źródło informacji z życia firmy. Pracownicy są nie tylko odbiorcami tego magazynu, ale także współredagują znaczną część jego zawartości. Magazyn, wydawany wcześniej w formie papierowej, od 2012 roku z przyczyn ekologicznych, został zastąpiony wersją elektroniczną. Zachęcamy pracowników, aby kierowali swoje opinie na temat procedur i stosowanych praktyk do przełożonych. Kierowników zespołów uczulamy na poufność i ochronę prywatności osób zgłaszających naruszenia. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 19

20 Otoczenie zewnętrzne W Grupie Nowy Styl dbamy o dobro wszystkich grup interesariuszy, jak również o partnerskie relacje z naszymi klientami, dostawcami i kontrahentami. Traktujemy z szacunkiem naszych konkurentów. Współpracujemy jedynie z przedsiębiorstwami przestrzegającymi praw człowieka. Uczciwa konkurencja Grupa Nowy Styl podejmuje działania mające zapewnić wysoki poziom kultury i praktyk biznesowych. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Nigdy celowo nie udzielamy nierzetelnych czy nieprawdziwych informacji, mogących wpłynąć na pozycję rynkową naszą i konkurentów. Swoją przewagę rynkową Grupa Nowy Styl buduje jedynie w oparciu o zalety swoich produktów i usług. W Grupie Nowy Styl zabronione są wszelkie nieuczciwe działania zmierzające do przejęcia klientów i kontrahentów innych firm. Mowa tu o wszelkich działaniach, co do których istnieją zastrzeżenia natury prawnej (np. pomówienia, fałszerstwo, korupcja). Grupa Nowy Styl zabrania pracownikom inicjowania wszelkiego rodzaju zmów, karteli i relacji, które w sposób nieetyczny wpływają na rynkową pozycję Grupy. Wszelkie informacje na temat konkurencji Grupa zdobywa wyłącznie za pośrednictwem uczciwych, oficjalnych źródeł i nie wykorzystuje ich w sposób niezgodny z prawem. Grupa Nowy Styl wypełnia swoje obowiązki sprawozdawcze. Uprawnionym instytucjom przekazujemy dane, które poświadczają przestrzeganie prawa gospodarczego i ochrony konkurencji. 20 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

21 Zamówienia publiczne Wiedza dotycząca zamówień publicznych jest zdobywana przez pracowników i Zarząd jedynie za pośrednictwem uczciwych i jawnych źródeł. Jako podmiot realizujący liczne zamówienia publiczne, Grupa Nowy Styl przykłada szczególną wagę do transparentności i rzetelności informacji przekazywanych do przetargów na całym świecie. Zabronione jest wszelkie działanie stanowiące przejaw nieuczciwej konkurencji: zdobywanie poufnych informacji, przekazywanie niekompletnych lub nierzetelnych danych, budowanie relacji z podmiotami publicznymi poprzez działania korupcyjne lub nieformalny kontakt. Dostawcy i partnerzy Budujemy trwałe i pozytywne relacje z naszymi partnerami i dostawcami. W trosce o rozwój dobrych praktyk biznesowych, wybieramy kontrahentów sprawdzonych i godnych zaufania, którzy działają zgodnie z wysokimi standardami etycznymi. Jednocześnie prowadząc działalność w odległych kulturowo regionach przestrzegamy lokalnych przepisów prawnych i norm społecznych. Korupcja Pracownicy Grupy Nowy Styl nie proponują, nie przekazują i nie przyjmują żadnych prezentów, płatności lub innych świadczeń, których celem jest uzyskanie korzyści dla Grupy. Z przedstawicielami życia publicznego nawiązujemy relacje w sposób jawny. Nie wspieramy ich działalności finansowo, ani za pośrednictwem innych gratyfikacji. Własność intelektualna Istotną wartością dla Grupy Nowy Styl jest poszanowanie praw własności intelektualnej, respektowanie chronionych prawem interesów twórców i innych podmiotów. Grupa Nowy Styl ze szczególną dbałością odnosi się do kwestii legalności oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy. Odpowiednia jednostka działu IT prowadzi w tym zakresie stały monitoring zapobiegając pobieraniu nielegalnych plików i programów. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 21

22 Komunikacja zewnętrzna i działania marketingowe W codziennej działalności Grupa Nowy Styl uwzględnia dobro różnorodnych grup interesariuszy. Informujemy o wszelkiej aktywności, która może mieć wpływ na otoczenie i społeczność lokalną. Dostarczamy rzetelnych informacji prasie i odpowiadamy na pytania płynące od przedstawicieli mediów. Wszystkim klientom i kontrahentom Grupa Nowy Styl udostępnia rzetelną dokumentację o produkcie i procesie produkcji. Wraz z produktem dostarczamy informacje, które mogą poprawić jakość użytkowania i zminimalizować ewentualne ryzyko. Oznacza to, że przewidziane prawem instrukcje obsługi uzupełniamy informacjami z zakresu ergonomii naszych produktów oraz ich właściwego stosowania. Wszystkie materiały marketingowe i reklamowe przygotowywane przez Grupę Nowy Styl są opracowane na podstawie cech i specyfikacji produktów. Nigdy nie podajemy informacji nieprawdziwych, ani takich, które mogą zostać nieprawidłowo zinterpretowane. Jednocześnie unikamy wszelkich nieetycznych sposobów zdobycia zainteresowania klientów nie akceptujemy reklamy porównawczej, ani reklamy negatywnej. Wspieranie lokalnej społeczności Nasza działalność nie ogranicza się do rozwoju lokalnego rynku pracy. Podejmujemy aktywną współpracę ze społecznością lokalną i wspieramy inicjatywy obywatelskie w zakresie edukacji, kultury, sportu oraz troski o środowisko naturalne. 22 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

23 NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ Koalicja na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu W 2012 roku Grupa Nowy Styl została przyjęta do grona firm społecznie odpowiedzialnych. Przyznanie certyfikatu było poprzedzone audytem potwierdzającym starania Grupy w zakresie odpowiedzialności społecznej. Koalicja została zainicjowana przez organizację Pracodawcy RP i firmę PwC. Otwarte Serce Grupa Nowy Styl została nagrodzona statuetką Otwartych Serc w 2012 r. Nagrodę przyznano jako dowód społecznej wrażliwości i odpowiedzialności. Organizatorem konkursu była Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel- -Ostrowskiej z Krosna. Darczyńca Roku 2008 Darczyńca Roku tytuł przyznany w uznaniu działań charytatywnych podejmowanych przez Grupę w roku Nagroda została przyznana przez Prezydenta Miasta Krosna. Solidny Pracodawca Nagroda w kategorii ogólnopolskiej, za rok 2006 w uznaniu za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przyznana przez redakcję Przeglądu Gospodarczego. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 23

24 24 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania produkt

25 Produkt Bezpieczeństwo produktów Jako producent krzeseł, mebli biurowych oraz podłóg, Grupa Nowy Styl przestrzega określonych norm bezpieczeństwa i właściwości produktów (m.in. wytrzymałość, ergonomia, niepalność, toksyczność). Przed wprowadzeniem produktu na rynek, testujemy go w wewnętrznej jednostce badawczej. Bezpieczeństwo większości produktów dodatkowo potwierdzamy w niezależnych instytucjach. Dla zagwarantowania prawidłowego, bezpiecznego użytkowania naszych produktów udostępniamy klientom instrukcje montażu i użytkowania. Jakość produktów Dbamy o jakość naszych produktów i usług, prowadząc stały monitoring satysfakcji klientów. Rozwijamy swoją ofertę w oparciu o informacje i sugestie płynące od konsumentów, a także w oparciu o nowe osiągnięcia technologiczne i informacje świata nauki. Zarówno w procesie produkcji, jak i w samych produktach wykorzystujemy nowoczesne i innowacyjne technologie. W ten sposób zapewniamy wysoką jakość wyrobów i ich bezpieczeństwo względem środowiska naturalnego oraz użytkowników. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 25

26 Satysfakcja klientów Staramy się maksymalnie spełniać obecne i przyszłe preferencje naszych klientów. Stale rozwijamy portfolio produktów, dążąc do uzyskania lepszych parametrów jakościowych i zapewnienia większej ochrony środowiska naturalnego. Staramy się rozwijać naszą ofertę nie tylko o nowe wzornictwo, ale także poprawiać parametry jakościowe i środowiskowe produktów. Jesteśmy otwarci na zamówienia specjalne. Kierujemy się zasadą elastyczności w podejściu do realizacji zamówień i zapewnienia jak największych korzyści dla naszych klientów. Satysfakcja użytkowników naszych produktów przekłada się na naszą satysfakcję prowadzenia działalności. Każdy nowy produkt Grupy Nowy Styl jest dostarczany do klienta na warunkach gwarancji. Staramy się, aby nasze produkty były częścią zdrowych, ergonomicznych i przyjaznych przestrzeni. Rozwijamy naszą wiedzę o ergonomii i dzielimy się nią z naszymi dystrybutorami i klientami. W celu wymiany doświadczeń uruchomiliśmy platformę strefaergonomii.pl. Tworzą ją z nami niezależni eksperci. Badania i rozwój Aktywnie poszukujemy możliwości rozwoju naszego portfolio. Jego kierunek wyznaczają badania rynku oraz dbałość o komfort i zdrowie klientów. Dlatego prowadzimy badania, na podstawie których udoskonalamy naszą ofertę i projektujemy nowe produkty. 26 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

27 NAGRODY PRODUKTOWE Diament Meblarstwa Nagroda została przyznana przez wiodący portal branżowy meble.pl dla foteli produktów marki BN Office Solution: foteli Mojito (2007) i Belive (2008), systemu gabinetowego erange (2011); fotela Sit.On marki Nowy Styl (2011) oraz krzesła Sail marki Grammer Office (2012). if product DESIGN 2012 Nagroda dla krzesła Sail marki Grammer Office za wyróżniające się wzornictwo i wysoką jakość. Jakość Roku 2010, 2011 Marka Baltic Wood została doceniona przez ekspertów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. W 2010 roku marka otrzymała nagrodę w kategorii Eko Jakość Roku, a w 2011 roku została uhonorowana podwójnym tytułem: Jakość Roku 2011 i Jakość Roku Srebro. Złote Godło 2010, 2011 i 2012 W trzech kolejnych latach Złote Godło w kategorii QI Product zdobyła marka Baltic Wood. W prestiżowym konkursie Najwyższa Jakość Quality International nagrodę przyznano kolekcji Boutique Collection (2010, 2012) i linii Elite Line (2011). W 2012 r. marka otrzymała dodatkowo szczególne wyróżnienie Perłę QI Produkt Roku 2007 Tytuł w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik branżowy Meble Plus dla dwóch linii marki BN Office Solution: Milano (2006) i Mojito (2007). FX Awards 2009 Brytyjska nagroda przyznawana talentom wzornictwa została przyznana marce Forum Seating za krzesło stadionowe Abacus. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 27

28 środowisko 28 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

29 ŚRODOWISKO Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne Grupa Nowy Styl dąży do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko. Zarządzanie środowiskowe wdrażamy w oparciu o normę ISO Rozwijając nasz park technologiczny, inwestujemy w rozwiązania podnoszące wydajność i zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Usprawnienia technologiczne ostatniej dekady pozwoliły nam wyraźnie obniżyć zużycie energii. Modernizujemy proces produkcyjny, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki redukcji emisji CO 2. Prowadzimy stały monitoring wpływu prowadzonej działalności na otoczenie. Najwyższą ochroną antykryzysową objęte są zakłady produkcyjne, w których wykorzystujemy substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne. W celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa, stosujemy się do rozporządzenia UE dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów REACH. Oczyszczamy ścieki produkcyjne i emitowane substancje gazowe - procesy oczyszczania prowadzimy na terenie zakładów produkcyjnych. Rozwój świadomości ekologicznej Włączamy w nasze działania proekologiczne pracowników. Rozpowszechniamy wśród nich ideę podejmowania codziennych, małych ekologicznych wyzwań. Promujemy zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, redukowanie liczby podróży, oszczędne użycie wody i energii. Wierzymy, że takie podejście przyniesie korzyści Grupie Nowy Styl i zostanie zaszczepione w prywatnych decyzjach naszych pracowników. Promujemy zachowania proekologiczne również w otoczeniu zewnętrznym, włączając w działania ekologiczne naszych dystrybutorów i kontrahentów. Cykl Życia Produktu Wraz z rozwojem naszej działalności dążymy do pełnej odpowiedzialności ekologicznej za łańcuch dostaw i za wydłużenie cyklu życia naszych wyrobów. Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 29

30 CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE ISO W wyniku prowadzenia procesów produkcyjnych zgodnych z zasadami i przepisami ochrony środowiska Grupa Nowy Styl wdrożyła system zarządzania środowiskiem oparty na wymaganiach normy ISO 14001: Certyfikacji zostały poddane następujące obszary: zarządzanie, planowanie i koordynowanie produkcji, projektowanie, produkcja, zakupy, sprzedaż i dostarczanie wyrobów meblowych i krzeseł. Starania firmy zostały potwierdzone certyfikatem w 2009 r. utrzymywanym corocznie po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu. FSC Certyfikat dotyczy drewna oraz produktów drewnianych. Jest przyznawany za zarządzanie zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy jednoczesnym zachowaniu zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Grupa Nowy Styl jest certyfikowana w obszarze Chain of Custody, który potwierdza zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji. W ramach tego certyfikatu produkty marki Baltic Wood są sygnowane znakiem Rainforest Alliance. 30 Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania

31 Słownik Elastyczność dostosowanie portfolio, dostosowanie do potrzeb pracowników, elastyczne warunki współpracy z dostawcami. Konflikt interesów układ skierowanych przeciw sobie zachowań co najmniej dwóch podmiotów dążących do realizacji własnych interesów i napotykających przeciwdziałanie pozostałych uczestników konfliktu. Korupcja pod tym pojęciem rozumiemy zarówno przekazywanie korzyści materialnych, jak i osobistych, w tym nepotyzm. Lokalność w rozumieniu tego dokumentu, lokalność oznacza uwzględnienie specyfiki międzynarodowych rynków, na których jest obecna firma. Tak definiowaną lokalność traktujemy jako wymóg globalnej skali działania Grupy. Norma ISO uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Społeczność lokalna mieszkańcy miasta macierzystego firmy (Krosno, Polska) oraz okolicznych miejscowości, do obszaru województwa Podkarpackiego włącznie. Również mieszkańcy regionów kulturowych, gdzie zlokalizowane są spółki Grupy Nowy Styl. Transparentność uczciwość, jawność, terminowość, kształtowanie relacji w oparciu o rzetelną i kompletną informację. Wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy. To najniższe wynagrodzenie, jakie można zapłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na pełnym etacie (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. ze zm.). Zwolnienia grupowe zwolnienia grupowe mają miejsce, gdy u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników zachodzi konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie to obejmuje co najmniej: 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) Grupa Nowy Styl Kodeks postępowania 31

32

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo