Wezwanie do składania ofert zamawiania kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wezwanie do składania ofert zamawiania kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych"

Transkrypt

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wezwanie do składania ofert zamawiania kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Tytuł projektu systemowego realizowanego przez MNiSW Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Zamówienie kształcenia nr 1/DSW/4.1.2/2008

2 SPIS TREŚCI I. Przedmiot zamówienia...3 II. Informacje ogólne Informacje o zamówieniu Kwota środków przeznaczona na realizację zamówienia Forma finansowania Procedura wyboru ofert Podstawa prawna i dokumenty programowe... 8 III. Wymagania związane z realizacją kształcenia zamawianego Podmioty uprawnione do ubiegania się o zamówienie kształcenia Wymagania czasowe Wymagania odnośnie przygotowania oferty Wymagania związane z realizacją zamawiania kształcenia Wymagane załączniki do oferty Wymagane załączniki do umowy IV. Kryteria wyboru ofert uczelni Kryteria oceny formalnej ofert : Kryteria oceny merytorycznej ofert kształcenia : V. Kontakt i dodatkowe informacje...14 VI. Załączniki do dokumentacji ofertowej...15 Załącznik 6.1 Wzór oferty na zamawianie kształcenia w ramach projektu systemowego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Załącznik 6.2. Wzór kosztorysu Załącznik Formularz oceny (formalnej i merytorycznej)

3 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych za pomocą następujących działań podnoszących atrakcyjność kształcenia: - Stypendia dla wszystkich studentów kształcących się na specjalności/kierunku zamawianym w wysokości 1000 PLN x 9 miesięcy x 3 lata maksymalnie dla 1500 studentów w skali kraju; - Programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku kształcących się na specjalności/kierunku zamawianym - matematyka i/lub fizyka w wymiarze nie większym niż 120 godzin, maksymalnie 150 grup 20 osobowych w skali kraju (170 zł za godzinę x 150 grup x 120 godzin); - Inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych (niefinansowane z dotacji stacjonarnej, z czesnego oraz innych Programów Operacyjnych finansowanych z Funduszy Spójności i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej) Przykładowe rodzaje działalności dydaktycznej: A. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne; B. Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie); C. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni; D. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez profesorów wizytujących w uczelniach ( i inne formy umiędzynarodowienia kształcenia); E. Umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego korzystania z oferty edukacyjnej; F. Wsparcie innowacyjnych metod i form kształcenia Zadania będące przedmiotem zamówienia obejmują następujące grupy specjalności: I. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii w medycynie, realizowanych na kierunkach: inżynieria biomedyczna, mechatronika (dla 300 studentów stypendia w danej grupie i dla 30 grup kursy wyrównawcze); II. Specjalności studiów związanych z energooszczędnymi technologiami w budownictwie, realizowanych na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka (dla 300 studentów stypendia w danej grupie i dla 30 grup kursy wyrównawcze); III. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem technologii informacyjnych, realizowanych w ramach kierunków: elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka (dla 300 studentów stypendia w danej grupie i dla 30 grup kursy wyrównawcze); IV. Specjalności studiów związanych z zastosowaniem matematyki, na kierunku matematyka (dla 300 studentów stypendia w danej grupie i dla 30 grup kursy wyrównawcze); 3

4 V. Specjalności studiów związanych z biotechnologią medyczną lub biotechnologią rolniczą, na kierunku biotechnologia (dla 300 studentów stypendia w danej grupie i dla 30 grup kursy wyrównawcze). W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc w poszczególnej grupie specjalności, niewykorzystany limit zostaje podzielony proporcjonalnie na pozostałe grupy specjalności Maksymalna kwota przewidziana dla uczelni na inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych to zł za cały tok studiów, na nowoprzyjętego studenta, który rozpocznie naukę w roku akademickim 2008/2009. Kwota dotacji przypada tylko na studenta przyjętego ponad liczbę studentów pierwszego roku w poprzednim roku akademickim 2007/2008 (wg danych na ). Uczelnia może otrzymać dotację na inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych maksymalnie na 60 studentów Kwota przewidziana dla uczelni na prowadzenie programu wyrównawczego dla studentów pierwszego roku wynosi 170 zł za godzinę dla grupy 20-osobowej ( nie zawiera się w kwocie przewidzianej na inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych) Kwota na stypendia stanowi osobną pulę dofinansowania ( nie zawiera się w kwocie przewidzianej na inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych) Stypendia przyznaje się studentom podejmującym studia po raz pierwszy w życiu. Uczelnie zawierają umowę ze studentem, przewidującą zwrot stypendium w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia kolejnego roku studiów lub rezygnacji ze studiów. Zwrot stypendium nie następuje w przypadku ciężkiej choroby studenta uniemożliwiającej kontynuowanie studiów. Stypendium na pierwszy rok studiów przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego. W latach późniejszych stypendium przyznaje się w oparciu o postępy w nauce. 4

5 II. Informacje ogólne 2.1. Informacje o zamówieniu Zamówienie kształcenia, na które ogłaszany jest nabór ofert, realizowane jest w ramach projektu systemowego Departament Organizacji Szkół Wyższych w MNiSW Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa Funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV pełni Departament Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Beneficjentem systemowym jest Departament Organizacji Szkół Wyższych w MNiSW Zamawianie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych Zamówienie kształcenia nastąpi w oparciu o art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Kwota środków przeznaczona na realizację zamówienia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację działań przewidzianych w niniejszej dokumentacji dysponuje kwotą PLN Forma finansowania Środki na realizację zamówienia będą wypłacane w transzach w formie zaliczki. Środki dotacji są przekazywane na wyodrębniony, specjalnie utworzony rachunek bankowy, wskazany w umowie o zamawianie kształcenia zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uczelnią Pierwsza transza środków na realizację zamówienia jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie wypłaty transz załączonym do umowy o zamawianie kształcenia Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o transze co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych środków w ramach dotacji, tj. 5

6 wykazanie przez uczelnię wydatków kwalifikowanych co najmniej w tej wysokości we wniosku o transze i ich zatwierdzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej Zamawiającym Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania zamówienia, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określi umowa o zamówieniu kształcenia Procedura wyboru ofert Nabór ofert uczelni dotyczących zamówienia kształcenia będzie prowadzony od 16 czerwca do 30 czerwca 2008 r. w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od godz do godz Oferty złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone uczelni Oferty uczelni dotyczące zamówienia kształcenia będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego tj. w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 (wejście od Hożej 20), Warszawa 53. Oferty można dostarczać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Uczelnia składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, podpisanymi przez osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papierowych (2oryginały lub 1 oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz jej wersję elektroniczną (na dyskietce lub płycie CD/DVD). Ofertę należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: 6

7 Pełna nazwa i adres uczelni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Organizacji Szkół Wyższych ul. Wspólna 1/ Warszawa 53 Oferta zamawiania kształcenia : wpisać nazwę specjalności i kierunku zamawianego. w ramach Poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Zamawiający w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert dokona oceny oferty mającej na celu sprawdzenie, czy dana oferta spełnia łącznie kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych w rozdziale IV niniejszej dokumentacji zostanie odrzucona. O wyniku oceny uczelnia zostanie powiadomiona pisemnie Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja ds. Oceny Ofert, powołana przez Zamawiającego. W toku oceny merytorycznej przyznawane będą oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriów wyboru ofert określona w rozdziale IV niniejszej dokumentacji. Maksymalna liczba punktów za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi Na podstawie oceny punktowej Zamawiający przygotuje listę rankingową ofert w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów. O wyborze oferty do realizacji decyduje pozycja (liczba punktów), jaką dana oferta uzyska na liście rankingowej. Nie jest możliwy wybór do realizacji oferty, która uzyskała mniej niż 60 punktów Przed zawarciem umowy o zamówienie kształcenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z każdym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zamówienia kształcenia w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do oferty. Negocjacje mogą dotyczyć w szczególności proponowanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zamawiania kształcenia Podstawą zobowiązania uczelni do realizacji zamówionego kształcenia jest umowa o zamówienie kształcenia, do której załącznikiem jest oferta złożona w czasie naboru ofert i wybrana do realizacji (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez Zamawiającego). 7

8 2.5. Podstawa prawna i dokumenty programowe Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lutego 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument dostępny jest na stronie 8

9 III. Wymagania związane z realizacją kształcenia zamawianego 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zamówienie kształcenia O realizację kształcenia zamawianego mogą ubiegać się uczelnię publiczne lub niepubliczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), które spełniają szczegółowe kryteria, określone w punktach 4.2. i 4.4. niniejszej dokumentacji O zamówienie kształcenia nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wymagania czasowe Data rozpoczęcia realizacji zamawiania kształcenia przypada na 1 lipca 2008 r., a zakończenia na 31 marca 2012 r Kwalifikowanymi wydatkami w ramach realizacji zamówienia są wydatki poniesione w okresie od1 lipca 2008 r. do 31 marca 2012 r Wymagania odnośnie przygotowania oferty Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 6.1, Kosztorys oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 6.2 do niniejszej dokumentacji Uczelnia może otrzymać dotację na inne formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych maksymalnie na 60 studentów przyjętych na 1 rok studiów ponad stan liczbowy studentów pierwszego roku na dzień 30 listopada Uczelnia może złożyć ofertę na maksymalnie 30 stypendiów dla studentów ogółem ze wszystkich grup specjalności, ale nie więcej niż 50 % liczby studentów przyjętych na pierwszy rok studiów ponad stan liczbowy studentów pierwszego roku na dzień 30 listopada Uczelnia składa ofertę na co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 grupy kursów wyrównawczych, dla studentów wszystkich grup specjalności. Grupa studentów uczestniczących w kursie wyrównawczym składa się maksymalnie z 20 osób Uczelnia w ramach niniejszego naboru składa jedną ofertę. 9

10 3.4. Wymagania związane z realizacją zamawiania kształcenia Uczelnia ubiegająca się o dofinansowanie, w przypadku wyłonienia jej oferty, zawiera z Zamawiającym umowę o zamówienie kształcenia Zawierając umowę o zamawianie kształcenia uczelnia zobowiązuje się realizować kształcenie zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 3.5 Wymagane załączniki do oferty Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu oferty - Decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub (w przypadku uczelni spełniających wymagania określone w art.56 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) uchwała właściwego organu uczelni o utworzeniu kierunku studiów lub oświadczenie władz uczelni o uprawnieniu do prowadzenia kierunku studiów( dotyczy uczelni, które zaczęły prowadzić kształcenie na danym kierunku przed 1990 rokiem.) - Plan studiów i ramowy program nauczania dla kierunku objętego wsparciem, w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, jeśli uczelnia przewiduje realizację każdej z tych form kształcenia, wraz z podaniem zalecanej literatury; - Plany i programy praktyk zawodowych oraz dokumenty potwierdzające możliwość ich odbycia (umowy, porozumienia, listy intencyjne); - Wykaz kadry nauczycieli akademickich (prowadzących zajęcia na specjalności) przewidzianych dla realizacji kształcenia, łącznie z CV; - Program kursu wyrównawczego dla pierwszego roku studiów (matematyka i/lub fizyka) z podaniem wykazu kadry nauczycieli akademickich (wraz z CV), którzy będą realizowali kształcenie; - Opis posiadanej bazy dydaktycznej, w tym wyposażenia laboratoriów i pracowni, w kontekście realizacji kształcenia na zamawianym kierunku; - Liczba studentów przewidzianych do kształcenia w ramach niniejszego konkursu (w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne); - Zasady przyznawania stypendiów studentom kierunków objętych wsparciem; - Kalkulacja kosztów oferty na druku kosztorysu (załącznik 6.2 ); - Przedłożenie deklaracji zwiększenia naboru na zamawiane specjalności studiów (kierunki) w roku akademickim 2008/2009; lub deklaracji o zwiększeniu liczby studentów rozpoczynających kształcenie w porównaniu ze stanem na dzień 30 listopada 2007 r. - Uchwała senatu o wyrażeniu zgody na realizację kształcenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 3.6 Wymagane załączniki do umowy Uczelnia, której oferta zostanie pozytywnie rozpatrzona zostanie pisemnie poinformowana o wyniku oceny. Uczelnia na wezwanie Zamawiającego w określonym przez niego terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych od otrzymania przez uczelnię informacji o pozytywnym rozpatrzeniu oferty, składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o zamawianie kształcenia: 10

11 - harmonogram przekazywania środków finansowych (transz), - kosztorys ( załącznik 6.2), - harmonogram realizacja zadań, - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wymóg dotyczy uczelni niepublicznych), - pełnomocnictwo do reprezentowania uczelni (załącznik wymagany, gdy umowa o zamówienie kształcenia jest podpisywana przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania uczelni lub, gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby), - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z publicznych źródeł krajowych lub wspólnotowych w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych objętych umową o zamówienie kształcenia, - dokument z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu uczelni Załączniki zawierające informacje o środkach finansowych tj. kosztorys i harmonogram przekazywania środków finansowych (transz) wymagają kontrasygnaty głównego księgowego (kwestora). Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z ubiegania się o zamówienie kształcenia. Za datę złożenia wymaganych załączników przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu Departamentu Organizacji Szkół Wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 11

12 IV. Kryteria wyboru ofert uczelni 4.1 Kryteria oceny formalnej ofert : L.P Kryteria podlegające ocenie formalnej posiadanie statusu uczelni publicznej lub niepublicznej, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; przedstawianie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub (w przypadku uczelni spełniających wymagania określone w art.56 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) uchwała właściwego organu uczelni o utworzeniu kierunku studiów; lub oświadczenie władz uczelni o uprawnieniu do prowadzenia kierunku studiów( dotyczy uczelni, które zaczęły prowadzić kształcenie na danym kierunku przed 1990 rokiem.) Przedłożenie deklaracji dotyczącej form uatrakcyjnienia programu studiów (treści, metod) prowadzących do określonego zwiększenia naboru na studia w stosunku do stanu na dzień 30 listopada 2007 roku przedstawienie uchwały senatu o wyrażeniu zgody na realizację kształcenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Przedstawienie w ofercie działań podnoszących atrakcyjność kształcenia związanych ze stypendiami i kursami wyrównawczymi Wniosek został złożony w określonym w ofercie terminie Wniosek został podpisany przez upoważnione osoby Złożono wszystkie wymagane dokumenty Spełnia /nie spełnia 12

13 4.2 Kryteria oceny merytorycznej ofert kształcenia : L.P. Kryteria podlegające ocenie merytorycznej 1. Potencjał jednostki organizacyjnej uczelni realizującej kształcenie na specjalności/kierunku zamawianym : Max 40 pkt 1.1. Potencjał kadrowy jednostki organizacyjnej uczelni realizującej kształcenie na specjalności / kierunku zamawianym 1.2. Dotychczasowy dorobek kształcenia w obszarze specjalności/kierunków zamawianych 1.3. Baza dydaktyczna 2. Sposób realizacji kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych 15 pkt 10 pkt 15 pkt Max 50 pkt 2.1. Plan studiów i ramowy program nauczania dla specjalności/kierunków zamawianych 2.2. Plan i program praktyk zawodowych 2.3. Liczba studentów przewidzianych do kształcenia w ramach niniejszej oferty 2.4 Sposób realizacji programów wyrównawczych. 2.5 Zasady przyznawania stypendiów studentom specjalności/kierunków zamawianych 3. Finanse 3.1 Realność, zasadność i kwalifikowalność kosztów kosztorysu oferty w oparciu o zasady PO KL 15 pkt 10 pkt 15 pkt 5 pkt 5 pkt Max 10 pkt 10 pkt 4.3 Ocena formalna i merytoryczna ofert na zamawianie kształcenia będzie prowadzona w oparciu o Formularz oceny (formalnej i merytorycznej) załącznik 6.3 do dokumentacji. 13

14 V. Kontakt i dodatkowe informacje 5.1 W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości, należy kontaktować się z Departamentem Organizacji Szkół Wyższych (Barbara Rogowska tel ), lub z Departamentem Spraw Studentów i Doktorantów (Barbara Wierzbicka, Teresa Bader, tel , ) do godziny Zamawiający zorganizuje dla uczelni spotkanie. Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 r. w Warszawie. 14

15 VI. Załączniki do dokumentacji ofertowej Załącznik 6.1 Wzór oferty na zamawianie kształcenia w ramach projektu systemowego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Załącznik 6.2. Wzór kosztorysu. Załącznik Formularz oceny (formalnej i merytorycznej). 15

16 Załącznik 6.1 Wzór oferty na zamawianie kształcenia w ramach projektu systemowego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż Oferta realizacji kształcenia w ramach projektu systemowego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż. Informacje wypełniane przez Zamawiającego Data przyjęcia oferty: Numer kancelaryjny oferty: Imię i nazwisko osoby przyjmującej ofertę: I. Uczelnia 1.1 Nazwa uczelni: [tekst] 1.2 NIP: 1.3 REGON: 1.4 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Telefon: Fax: 1.5 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu uczelni: 16

17 1.6 Osoba do kontaktów roboczych: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE 2.1 Działania (max. 12 tys. znaków) Opisz działań podejmowanych w ramach niniejszej oferty : -Realizacja procesu kształcenia na specjalnościach kierunków zamawianych ( m.in. opis wyposażenia jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie, kadra dydaktyczna, jakość kształcenia etc.) - Inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych - Zasady przyznawania stypendiów -Realizacja programów wyrównawczych z matematyki i/lub fizyki (krótki opis) III. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania uczelni w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia oferty Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do oferenta. 17

18 Załącznik 6.2. Wzór kosztorysu. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż KOSZTORYS na rok 2008 L.P. kategoria wydatków jedn. miary ilość cena jednostkowa 2008 koszt brutto Łącznie (narastająco) Koszty ogółem I Koszty bezpośrednie Zadanie 1 Koszty administracyjne kształcenia 1 Koszty personelu (koszt brutto z narzutami) 2 Prowadzenie rachunku bankowego na czas realizacji działań 3 4 Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia

19 Zadanie 3 Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków Zadanie 4 Stypendia dla studentów zamawianych kierunków 15 Stypendia 1000 Zadanie 5 Promocja projektu - jedynie koszty związane z rekrutacją na kierunki zamawiane 16. II Koszty inwestycyjne (maksymalnie 10% bezpośrednich kosztów oferty zadania nr 2) 17 Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach inwestycji powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienie dla realizacji konkretnych zadań w ramach oferty uczelni. W przypadku kosztów, które odbiegają od przyjętych stawek rynkowych należy wpisać uzasadnienie dla poszczególnych kategorii kosztów. Wartość wydatków w ramach inwestycji nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących koszt Zadania 2 kosztorysu. Oferta ma charakter kosztowy (poprzez jedynie refundację kosztów kwalifikowanych w PO KL) Koszty pośrednie nie są przewidziane. 19

20 Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż KOSZTORYS na rok 2009 L.P. kategoria wydatków jedn. miary ilość cena jednostkowa 2009 koszt brutto Łącznie (narastająco) Koszty ogółem I Koszty bezpośrednie Zadanie 1 Koszty administracyjne kształcenia 1 Koszty personelu (koszt brutto z narzutami) 2 Prowadzenie rachunku bankowego na czas realizacji działań 3 4 Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia

21 11 Zadanie 3 Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków Zadanie 4 Stypendia dla studentów zamawianych kierunków 15 Stypendia 1000 II Koszty inwestycyjne (maksymalnie 10% bezpośrednich kosztów oferty zadania nr 2) 17 Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach inwestycji powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienie dla realizacji konkretnych zadań w ramach oferty uczelni. W przypadku kosztów, które odbiegają od przyjętych stawek rynkowych należy wpisać uzasadnienie dla poszczególnych kategorii kosztów. Wartość wydatków w ramach inwestycji nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących koszt Zadania 2 kosztorysu. Oferta ma charakter kosztowy (poprzez jedynie refundację kosztów kwalifikowanych w PO KL) Koszty pośrednie nie sa przewidziane. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż 21

22 KOSZTORYS na rok 2010 L.P. kategoria wydatków jedn. miary ilość cena jednostkowa 2010 koszt brutto Łącznie (narastająco) Koszty ogółem I Koszty bezpośrednie Zadanie 1 Koszty administracyjne kształcenia 1 Koszty personelu (koszt brutto z narzutami) 2 Prowadzenie rachunku bankowego na czas realizacji działań 3 4 Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia

23 Zadanie 3 Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków Zadanie 4 Stypendia dla studentów zamawianych kierunków 15 Stypendia 1000 II Koszty inwestycyjne (maksymalnie 10% bezpośrednich kosztów oferty zadania nr 2) 17 Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach inwestycji powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienie dla realizacji konkretnych zadań w ramach oferty uczelni. W przypadku kosztów, które odbiegają od przyjętych stawek rynkowych należy wpisać uzasadnienie dla poszczególnych kategorii kosztów. Wartość wydatków w ramach inwestycji nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących koszt Zadania 2 kosztorysu. Oferta ma charakter kosztowy (poprzez jedynie refundację kosztów kwalifikowanych w PO KL) Koszty pośrednie nie sa przewidziane. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż KOSZTORYS na rok

24 L.P. kategoria wydatków jedn. miary ilość cena jednostkowa 2011 koszt brutto Łącznie (narastająco) Koszty ogółem I Koszty bezpośrednie Zadanie 1 Koszty administracyjne kształcenia 1 Koszty personelu (koszt brutto z narzutami) 2 Prowadzenie rachunku bankowego na czas realizacji działań 3 4 Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia Zadanie 3 Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków 24

25 Zadanie 4 Stypendia dla studentów zamawianych kierunków 15 Stypendia 1000 II Koszty inwestycyjne (maksymalnie 10% bezpośrednich kosztów oferty zadania nr 2) 17 Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach inwestycji powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienie dla realizacji konkretnych zadań w ramach oferty uczelni. W przypadku kosztów, które odbiegają od przyjętych stawek rynkowych należy wpisać uzasadnienie dla poszczególnych kategorii kosztów. Wartość wydatków w ramach inwestycji nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących koszt Zadania 2 kosztorysu. Oferta ma charakter kosztowy (poprzez jedynie refundację kosztów kwalifikowanych w PO KL) Koszty pośrednie nie sa przewidziane. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż KOSZTORYS na rok 2012 L.P. kategoria wydatków jedn. miary ilość cena jednostkowa 2012 koszt brutto Łącznie (narastająco) Koszty ogółem 25

26 I Koszty bezpośrednie Zadanie 1 Koszty administracyjne kształcenia 1 Koszty personelu (koszt brutto z narzutami) 2 Prowadzenie rachunku bankowego na czas realizacji działań 3 4 Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności kształcenia Zadanie 3 Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków

27 Zadanie 4 Stypendia dla studentów zamawianych kierunków 15 Stypendia 1000 II Koszty inwestycyjne (maksymalnie 10% bezpośrednich kosztów oferty zadania nr 2) 17 Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach inwestycji powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienie dla realizacji konkretnych zadań w ramach oferty uczelni. W przypadku kosztów, które odbiegają od przyjętych stawek rynkowych należy wpisać uzasadnienie dla poszczególnych kategorii kosztów. Wartość wydatków w ramach inwestycji nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących koszt Zadania 2 kosztorysu. Oferta ma charakter kosztowy (poprzez jedynie refundację kosztów kwalifikowanych w PO KL) Koszty pośrednie nie są przewidziane. Załącznik Formularz oceny (formalnej i merytorycznej). MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAMAWIANIE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH MATEMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I PRZYRODNICZYCH Komisja Oceniająca Oferty FORMULARZ OCENY FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 27

28 L.P Kryteria podlegające ocenie formalnej posiadanie statusu uczelni publicznej lub niepublicznej, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; przedstawianie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub (w przypadku uczelni spełniających wymagania określone w art.56 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) uchwała właściwego organu uczelni o utworzeniu kierunku studiów; lub oświadczenie władz uczelni o uprawnieniu do prowadzenia kierunku studiów( dotyczy uczelni, które zaczęły prowadzić kształcenie na danym kierunku przed 1990 rokiem.) Przedłożenie deklaracji dotyczącej form uatrakcyjnienia programu studiów (treści, metod) prowadzących do określonego zwiększenia naboru na studia w stosunku do stanu na dzień 30 listopada 2007 roku przedstawienie uchwały senatu o wyrażeniu zgody na realizację kształcenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Przedstawienie w ofercie działań podnoszących atrakcyjność kształcenia związanych ze stypendiami i kursami wyrównawczymi Wniosek został złożony w określonym w ofercie terminie Wniosek został podpisany przez upoważnione osoby Złożono wszystkie wymagane dokumenty Spełnia /nie spełnia FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ L.P. Kryteria podlegające ocenie merytorycznej 1. Potencjał jednostki organizacyjnej uczelni realizującej kształcenie na specjalności/kierunku zamawianym : Max 40 pkt 28

29 1.1. Potencjał kadrowy jednostki organizacyjnej uczelni realizującej kształcenie na specjalności / kierunku zamawianym 1.2. Dotychczasowy dorobek kształcenia w obszarze specjalności/kierunków zamawianych 1.3. Baza dydaktyczna 2. Sposób realizacji kształcenia na specjalnościach/kierunkach zamawianych 2.1. Plan studiów i ramowy program nauczania dla specjalności/kierunków zamawianych 2.2. Plan i program praktyk zawodowych 2.3. Liczba studentów przewidzianych do kształcenia w ramach niniejszej oferty 2.4 Sposób realizacji programów wyrównawczych. 2.5 Zasady przyznawania stypendiów studentom specjalności/kierunków zamawianych 3. Finanse 3.1 Realność, zasadność i kwalifikowalność kosztów kosztorysu oferty w oparciu o zasady PO KL 15 pkt 10 pkt 15 pkt Max 50 pkt 15 pkt 10 pkt 15 pkt 5 pkt 5 pkt Max 10 pkt 10 pkt 29

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik 5.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU Wypełnia Operator grantów Data i godzina wpływu wniosku do Operatora: Nr wniosku: Osoba przyjmujące wniosek: Wypełnia Wnioskodawca 1.1 Wnioskodawca: 1.2 Tytuł projektu: 1.3 Data rozpoczęcia projektu: 1.4

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy na tzw. kierunki zamawiane realizowane są: z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

1.Wyznacza się termin składania ofert na dzień 25 stycznia 2016 r, do godz w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne.

1.Wyznacza się termin składania ofert na dzień 25 stycznia 2016 r, do godz w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne. Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne przez kluby sportowe określone w 1 ust. 3 uchwały nr IV /22/11Rady Gminy Poświętne

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia)

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 2.0. Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Szkoła Orłów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik 5.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/8.2.1/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/8.2.1/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VIII Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzenia IV naboru ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o grant Konkurs 1. Numer wniosku: W.14.I I. Dane wnioskodawcy. Adres siedziby

Wniosek o grant Konkurs 1. Numer wniosku: W.14.I I. Dane wnioskodawcy. Adres siedziby Wniosek o grant Konkurs Numer wniosku: W.4.I.209 Ścieżki współpracy wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU Załącznik 2 - Wzór wniosku o przyznanie grantu Wypełnia Operator grantów Data i godzina wpływu wniosku do Operatora: Nr wniosku Osoba przyjmujące wniosek: Wypełnia wnioskodawca 1.1 Wnioskodawca: 1.2 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia)

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 4.0. Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr. 6 do procedur Wniosek złożono Nr sprawy: w... PFRON w dniu... Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Wniosek złożono w dniu: Samorząd Powiatowy Miasto Kielce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy na tzw. kierunki zamawiane realizowane są: z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: Nr sprawy: I.1. Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa podmiotu, siedziba, adres

Data wpływu: Nr sprawy: I.1. Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa podmiotu, siedziba, adres P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł P o m o c y O s o b o m N i e p e ł n o s p r a w n y m i S t a r

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/2017 Zarządu PFRON z dnia06.06.2017 Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady realizacji i rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 REGON: 730934482 Strona internetowa: www.zapolice.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania i wypłacania stypendiów Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w Programie Stypendialnym Młodzi z ANWILEM

REGULAMIN. przyznawania i wypłacania stypendiów Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w Programie Stypendialnym Młodzi z ANWILEM REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w Programie Stypendialnym Młodzi z ANWILEM dalej Program Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania przez Fundację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU Program Ventures INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU PROGRAM VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w oparciu o art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE Załącznik nr 11 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok akademicki 2012/2013 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.1.1/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.1.1/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.1/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.1/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami II Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r. Wniosek złożono Nr sprawy: w...pfron w dniu... Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki Data wpływu: Nr sprawy: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki Część A DANE WNIOSKODAWCY Pełna

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE 1. Konkursie Regulaminie Organizatorze Konkursu Kole Naukowym Wnioskodawcy Realizatorze projektu naukowego Komisja Oceniająca 2.

PRZEPISY OGÓLNE 1. Konkursie Regulaminie  Organizatorze Konkursu  Kole Naukowym Wnioskodawcy  Realizatorze projektu naukowego Komisja Oceniająca 2. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY NAUKOWE realizowane przez Koło Naukowe BIO-MED w ramach projektu Zwiększenie aktywnos ci studento w MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjnos c absolwento

Bardziej szczegółowo

Regulamin stypendium motywacyjnego

Regulamin stypendium motywacyjnego Regulamin stypendium motywacyjnego dla Projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PO KL 4.1.1 KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE. DZIAŁAMY LOKALNIE. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU (nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wniosek o dofinansowanie projektu 21 listopada 2007r. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017. Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017. Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Regulamin Stypendialny Projektu pn. Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Stypendialny określa zasady przyznawania Stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie Programu Promocji Zdolnej Młodzieży Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW

REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW REGULAMIN NABORU PARTNERA /PARTNERÓW I. CEL I ZAKRES PARTNERSTWA 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 19 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 19 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Żnin, dnia 3 grudnia 2014 r. CKU.072-4-./14 Wg rozdzielnika Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Zamówienie jest współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu stypendium motywacyjnego dla Projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością

ANEKS do Regulaminu stypendium motywacyjnego dla Projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością ANEKS do Regulaminu stypendium motywacyjnego dla Projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dn REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr z dnia KONKURS WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU REGULAMIN 1. Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo