Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) jako organ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej, na podstawie art. 24 ust. 4 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu: 1. w rozdziale I art. 2 otrzymuje brzmienie: Art. 2 [Rodzaj Funduszu] Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146 poz. 1546), zwanej dalej Ustawą i działa na podstawie Ustawy. 2. rozdział II otrzymuje brzmienie: Rozdział II Cel inwestycyjny Funduszu i zasady polityki inwestycyjnej Art. 8 [Cel Funduszu] 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartościowe, w tym głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w 1. Art. 9 [Charakterystyka Funduszu] 1. Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne. 2. Proporcjonalny udział poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w Aktywach Funduszu będzie uzależniony od decyzji Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, jak również z uwzględnieniem limitów określonych w niniejszym rozdziale. Art. 10 [Dochody Funduszu] 1. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość Aktywów Funduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. 2. Fundusz nie będzie wypłacać dywidend ani innych dochodów. Art. 11 [Polityka inwestycyjna] 1. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat.

2 2. Udział procentowy akcji i dłużnych papierów wartościowych w Aktywach Funduszu będzie ulegał zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat są: obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, dynamika wzrostu zysków spółek giełdowych i wskaźniki wyceny rynkowej spółek. 3. Przy doborze akcji do portfela inwestycyjnego, Fundusz będzie poszukiwał akcji spółek o solidnych fundamentach finansowych, jednocześnie niedocenianych przez innych inwestorów, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. Podstawę wyboru akcji stanowić będą analizy fundamentalne i analizy wskaźników wyceny rynkowej spółek oraz ocena ryzyka płynności akcji. Ocena akcji obejmuje czynniki należące do analizy ilościowej jak też jakościowej. W ocenie ilościowej istotne znaczenie będą miały analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych obejmujące m.in.: analizę przychodów, rentowności, struktury finansowania, płynności oraz analizy porównawczej wskaźników wyceny rynkowej spółek. Wśród elementów analizy jakościowej istotne będą oceny: produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju. 4. Część portfela przeznaczona na inne Aktywa niż akcje będzie zwykle inwestowana w dłużne papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe. Inwestycje Funduszu w papiery dłużne będą dokonywane na podstawie kalkulacji rentowności tych papierów, sporządzanej w oparciu o prognozy podstawowych parametrów rynku finansowego, takich jak: poziom i kierunek zmian stopy procentowej, kształt krzywej dochodowości i poziom inflacji. Fundusz, dobierając papiery dłużne do portfela inwestycyjnego, będzie zwracał szczególną uwagę na ryzyka związane z inwestycją w dany papier takie jak: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności papierów, a w przypadku nieskarbowych papierów wartościowych na ryzyko wypłacalności emitenta. Art. 12 [Zasady lokowania] 1. Fundusz lokuje Aktywa Funduszu wyłącznie w te kategorie lokat oraz spełnia te wymagania, które są określone: 1. w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 2. w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych dla funduszy inwestycyjnych, tak aby dopuszczalne było lokowanie Aktywów pracowniczych funduszy emerytalnych w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. 2. Z zastrzeżeniem 3-7 i art. 15, aktywa funduszu mogą być lokowane wyłącznie w następujących kategoriach lokat: 1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; 2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski; 3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej; 4) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań Funduszu; 5) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;

3 6) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowanych na rynku regulowanym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek; 7) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych; 8) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 9) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte; 10) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu; 11) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu; 12) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124); 13) obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które zostały dopuszczone do publicznego obrotu; 14) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem i które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu; 15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 13 i 14; 16) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, innych niż w pkt. 10 i 13; 17) listach zastawnych; 18) kwitach depozytowych, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju wyłącznie: 1) w papierach wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących członkami OECD oraz w państwach, z którymi Rzeczypospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2) w papierach skarbowych emitowanych przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w pkt. 1); 3) w tytułach uczestnictwa emitowanych przez, mające siedzibę w państwach o których mowa w pkt. 1): a) fundusze zagraniczne oraz b) instytucje wspólnego inwestowania, jeżeli: - instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, - instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

4 lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem, - ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w art ustawy o funduszach inwestycyjnych, - instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych 4. Z zastrzeżeniem 5 poniżej Fundusz może lokować w papiery wartościowe, o których mowa w 2 oraz 3 pkt 1 i 2, o ile są to: 1) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym należącym do OECD państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, a także na zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Korea, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 3) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt. 2, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych instrumentów. 4) papiery wartościowe inne niż określone w pkt 1, 2 i 3 powyżej oraz papiery wartościowe, które nie spełniają warunków określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, z tym, że łączna wartość tych lokat nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu. 5. Lokowanie w papiery wartościowe, o których mowa w 3 pkt 1 i 2, będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż państwo należące do OECD wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku. 6. Fundusz może lokować w depozyty bankowe, o których mowa w 2 pkt. 3 i 4, o ile są to depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. 7. Lokaty, o których mowa w 3 pkt. 1-3, powinny posiadać ocenę na poziomie inwestycyjnym nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym. Art. 13. [Ograniczenia w lokowaniu] 1. Z zastrzeżeniem art. 14, lokaty Funduszu podlegają następującym ograniczeniom: 1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art pkt 1-13 i 16-18, powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90 % wartości Aktywów Funduszu. 2. Fundusz, z zastrzeżeniem pkt. 3, może lokować do 20 % wartości Aktywów Funduszu łącznie w papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty należące do rozumianej zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 3. Łączna wartość lokat we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi w

5 rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie może przekroczyć 5 % wartości Aktywów Funduszu. 4. W wypadku depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych w walucie polskiej nie więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu może być ulokowane w jednym banku albo w dwóch lub większej liczbie banków będących podmiotami związanymi w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przy czym w wypadku jednego dowolnie wybranego banku lub grupy banków będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5 %. 5. Łączna wartość lokat w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nie może przekroczyć 5 % wartości Aktywów Funduszu. 6. Nie więcej niż 2 % wartości Aktywów Funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem pkt Fundusz może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartości swoich Aktywów. 8. Nie więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty, a także nie więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu może być ulokowane w tytułach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz zagraniczny lub jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę zagranicą 9. Łączna wartość lokat w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. 10. Łączna wartość lokat w listy zastawne nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Funduszu. 11. Łączna wartość lokat w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje, prawach poboru spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Funduszu, przy czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek notowanych na rynku równoległym nie mogą przekroczyć 7,5 % wartości Aktywów. 12. Łączna wartość lokat w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach poboru spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów. 13. Łączna wartość lokat w kwitach depozytowych, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów Funduszu. 14. Łączna wartość lokat w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów Funduszu. 15. Łączna wartość lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte nie może przekroczyć 15 % wartości Aktywów Funduszu.

6 16. Łączna wartość lokat w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Funduszu. 17. Łączna wartość lokat w obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. 18. Łączna wartość lokat w zabezpieczonych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem, obligacjach emitowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Funduszu. 19. Łączna wartość lokat w zabezpieczonych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów. 20. Łączna wartość lokat w obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124), nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. 21. Łączna wartość lokat w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki publiczne nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów Funduszu. 22. Łączna wartość lokat w niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, których emitentem jest spółka niepubliczna, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu, nie może przekroczyć 5 % wartości Aktywów Funduszu ) Lokaty w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, o których mowa w pkt.11-13, nie mogą stanowić więcej niż 10 % jednej emisji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w Aktywach Funduszu nie przekracza 1 %, lokaty mogą stanowić nie więcej niż 20 % jednej emisji akcji spółki. Suma Aktywów Funduszu ulokowanych w emisjach akcji spółek, w których lokaty stanowią więcej niż 10 % jednej emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu. Lokaty w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte nie mogą stanowić więcej niż 35 % jednej emisji. 2) Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ppkt. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji. 24. Fundusz nie może nabyć papierów wartościowych dających więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta tych papierów. 25. Fundusz nie może nabyć więcej niż 10 % wyemitowanych przez jeden podmiot akcji, z którymi nie jest związane prawo głosu ) Fundusz nie może nabyć więcej niż 25 % ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa jednej instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oferującej publicznie tytuły uczestnictwa i umarzającej je na żądanie uczestnika.

7 2) Fundusz nie może nabyć więcej niż 10 % wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot. 3) Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ppkt. 1 i 2 w chwili nabycia papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych albo wartości netto papierów wartościowych w emisji. 27. Łączna wartość lokat w listach zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów, będących podmiotami związanymi w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może przekroczyć 10 % wartości Aktywów Funduszu. 28. Łączna wartość lokat, o których mowa w art pkt 1) - 3), nie może przekroczyć 5 % wartości Aktywów Funduszu. 29. Łączna wartość lokat, o których mowa w pkt , nie może przekroczyć 60 % wartości Aktywów Funduszu. 30. Łączna wartość lokat, o których mowa w pkt. 11, 12 i 14 nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Funduszu. 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, o których mowa w 1 pkt 18 i 19, powinny być zabezpieczone co najmniej w jeden z następujących sposobów: 1) ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki na nieruchomości; 2) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank krajowy, w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, posiadający kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość euro w walucie polskiej; 3) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez Skarb Państwa; 4) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową, mające siedzibę w państwach będących członkami OECD, posiadające kapitał własny w wysokości nie niższej niż równowartość euro; 5) udzielenie gwarancji lub poręczenia przez jednostki samorządu terytorialnego; 6) udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym; 7) posiadanie przez emisję oceny, o której mowa w pkt. 6. Art. 14 [Skarbowe papiery wartościowe] 1. Z zastrzeżeniem 2, Fundusz może lokować do 100 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 2. Jeżeli udział lokat w papiery wartościowe jednego emitenta określonych w 1 przekracza 35% wartości Aktywów Funduszu, wówczas powinny one być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji tego emitenta, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Funduszu. Art. 15[Lokaty w innych funduszach] 1. Fundusz może lokować aktywa w lokaty, o których mowa w Art pkt. 9) oraz 3 pkt. 3) pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki lub tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa Funduszu, może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy

8 inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania oraz pod warunkiem, że te fundusze lub instytucje stosują ograniczenia określone w art. 141 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 2. Jeżeli Fundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać Funduszu kosztami z tytułu nabywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy inwestycyjnych, jak również inne podmioty z grupy kapitałowej Towarzystwa nie mogą pobierać wynagrodzenia ani obciążać Funduszu kosztami nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Art. 16 [Transakcje między funduszami, umowy z Depozytariuszem] 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo W celu zarządzania bieżącą płynnością, w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu oraz prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami, Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem jest utrzymywanie Aktywów Funduszu na rachunkach rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, a także na rachunkach lokat terminowych (depozyty bankowe), w tym w szczególności lokat typu overnight. Umowy lokat terminowych mogą być zawierane na czas nie dłuższy niż 7 dni. 2. Fundusz może także zawierać z Depozytariuszem umowy kredytu w rachunku w celu pozyskania środków pieniężnych na zarządzanie bieżącą płynnością Funduszu, w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu, w tym w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku na którym Fundusz dokonał lokat przy sztywnych terminach płatności wiążących Fundusz, lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami, w tym sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień, oraz na zasadach rynkowych tj. po cenach i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w art. 154 ust. 1 Ustawy o funduszach emerytalnych oraz o ile nie jest to sprzeczne z interesem uczestników Funduszu. 3. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem natychmiastowe transakcje wymiany walut, związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną. Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu i będą zawierane w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe, oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny. Towarzystwo zbiera i dokumentuje oferty przynajmniej trzech banków posiadających rating inwestycyjny przyznany przez uznaną agencję ratingową. 4. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy, których przedmiotem jest wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów: natychmiastowe transakcje wymiany walut, umowy powiernicze, subpowiernicze oraz umowy rachunków papierów wartościowych i pieniężnych, w tym umowy w zewnętrznych instytucjach rozliczeniowo-depozytowych.

9 3. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Zawieranie z Depozytariuszem innych umów, mających za przedmiot papiery wartościowe i prawa majątkowe, wymaga zgody Komisji. Art. 16a [Aktywa na rachunkach bankowych] W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu Fundusz może utrzymywać część Aktywów Funduszu na rachunkach bankowych. Art. 17 [Kredyty i pożyczki, Pożyczanie papierów wartościowych] 1. Z zastrzeżeniem Art ust. 2, Fundusz nie może udzielać i zaciągać pożyczek, poręczeń i gwarancji Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wyłącznie w trybie określonym w art. 89 ust. 1a Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, pod warunkiem że: 1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w które Fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie; 2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych; 3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30 % wartości Aktywów Netto Funduszu. 3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art ust. 2, 3 i 27 oraz art. 14. Art. 18 [Inne transakcje Funduszu] 1. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. 2. Do transakcji, o których mowa w 1, nie stosuje się limitów, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 3. Łączna wartość papierów wartościowych nabytych przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w wyniku zawarcia umów przenoszących prawa własności i ryzyka i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitów zaangażowania w papiery wartościowe danego emitenta, papiery wartościowe podmiotów grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz w papiery wartościowe emitowane przez podmioty związane w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Przy ustalaniu wartości papierów wartościowych danego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie uwzględnia się papierów wartościowych tego emitenta zbytych przez Fundusz z zobowiązaniem się do ich odkupu w wyniku zawarcia umów przenoszących prawa własności i ryzyka. 3. W Art. 19 [Koszty Funduszu] 3 wykreśla się ust W art. 33 [Ustanie uczestnictwa w Funduszu] 2 otrzymuje następujące brzmienie:

10 2 Towarzystwo archiwizuje dokumentację związaną z uczestnictwem w Funduszu przez okres wymagany przez przepisy prawa 5. W Art i 3 otrzymują następujące brzmienie: 2. Z zastrzeżeniem 6, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa nie później niż 7 dni po zgłoszeniu żądania ich odkupienia. 3. Z zastrzeżeniem 4, 5 i 6, Uczestnik może złożyć żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie wcześniej niż po upływie 180 dni od daty zgłoszenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 6. W Art otrzymuje następujące brzmienie: 5. Odkupienie liczby Jednostek Uczestnictwa zapewniającej uzyskanie kwoty o wartości nie większej niż 3% wartości Aktywów Funduszu netto lub na liczbę Jednostek Uczestnictwa nie większą niż 3% łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, następuje na podstawie złożonego żądania odkupienia, bez wcześniejszego złożenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 7. W Art. 36 dodaje się 6 o następującym brzmieniu: 6. Odkupienie liczby Jednostek Uczestnictwa zapewniającej uzyskanie kwoty o wartości nie większej niż 0,5% wartości Aktywów Funduszu netto lub na liczbę Jednostek Uczestnictwa nie większą niż 0,5% łącznej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, następuje na podstawie złożonego żądania odkupienia, bez wcześniejszego złożenia zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania żądania odkupienia w Dniu Wyceny do godz cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo otrzyma żądanie odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po godz cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. 8. Art. 40 otrzymuje nazwę Ogłoszenia Funduszu. 9. Art. 41 otrzymuje następujące brzmienie: Art. 41 [Skrót Prospektu informacyjnego i sprawozdania finansowe] 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostępnia skrót prospektu informacyjnego. 2. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny. 10. Art. 42 otrzymuje następujące brzmienie: Art. 42 [ Obowiązki publikacyjne ]. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe Funduszu dwa razy w roku w sposób określony przepisami prawa 11. Art. 43 otrzymuje następujące brzmienie: Art. 43 [ Obowiązki informacyjne ] 1. Fundusz dostarcza Uczestnikowi następujące raporty: a) wykaz składnikówi. aktywów Funduszu, według stanu na ostatni dzień wyceny w miesiącu, b) Wykaz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez Fundusz, c) Zestawienie kosztów poniesionych przez Fundusz. 2. Raporty za miesiąc poprzedni, o których mowa w ust. 1 będą dostarczone w terminie do 14 dnia następnego miesiąca.

11 3. Fundusz niezwłocznie po dostarczeniu do Komisji sprawozdania półrocznego oraz zawiadomieniu Komisji o zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa sprawozdania rocznego, przekaże Uczestnikowi treść powyższych sprawozdań. 12. W Art otrzymuje następujące brzmienie: 2. Wszelkie zmiany Statutu Funduszu wpływające na politykę inwestycyjną, prawa i obowiązki oraz obciążenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Funduszu, a nie wynikające ze zmian przepisów prawa lub decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej Komisją, mogą być dokonywanie wyłącznie za zgodą Uczestnika Funduszu, posiadającego co najmniej 80% liczby jednostek uczestnictwa. Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem dokonania ogłoszenia. Warszawa, 1 lipca 2005 r.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Ochrony Kapitału Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 31 października 2018 roku. o zmianach statutu. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 31 października 2018 roku. o zmianach statutu. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2018 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 7 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. 1. W Statucie Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 22 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2013 (4299) poz

MSIG 182/2013 (4299) poz Poz. 13289. UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-11779/2013] Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2018 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu Mix 20 Pioneer Wzrostu i Dochodu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusze: Pioneer

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 lutego 2018 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 lutego 2018 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 lutego 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z dnia 29 listopada 2017r.

Ogłoszenie o zmianie statutu. SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z dnia 29 listopada 2017r. Ogłoszenie o zmianie statutu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 listopada 2017r. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie SKARBIEC Funduszu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Połączone Sprawozdanie Finansowe

Połączone Sprawozdanie Finansowe Połączone Sprawozdanie Finansowe Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 Roczne Połączone Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres od 1

Bardziej szczegółowo

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie: Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 29 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ GWARANTOWANY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni I. Aktywa 140 602 613

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd

Bardziej szczegółowo

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłoszenie z dnia 3 października 2018 r. zmianie statutu NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Funduszu ) Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia

Bardziej szczegółowo

Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 327. Fundusz rozpoczął działalność dnia r. Od 15

Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 327. Fundusz rozpoczął działalność dnia r. Od 15 WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 11 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art.

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 31-10-2016 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. FUNDUSZ DYNAMICZNY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU na dzień 30-06-2004 (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR i wpisaniem do rejestru zmian statutu

Bardziej szczegółowo

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018 r. zmianie statutu NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. 30-06 - 2004 PIONEER FUNDUSZ MIĘDZYNARODOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 55

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo