Joanna Matuszczak ALIMENTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Matuszczak ALIMENTY"

Transkrypt

1 Joanna Matuszczak ALIMENTY Alimenty to obowiązek polegający na dostarczaniu środków utrzymania (a takŝe w miarę potrzeby równieŝ środków wychowania w szczególności w stosunku do dzieci) osobie uprawnionej przez osoby zobowiązane. Dostarczanie środków utrzymania polega przede wszystkim na zaspokajaniu takich bieŝących potrzeb osoby uprawnionej jak m. in. wyŝywienie, odzieŝ, lekarstwa, wydatki na mieszkanie. Natomiast środki wychowania obejmują: starania o rozwój fizyczny, a takŝe umysłowy, umoŝliwienie zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a takŝe dostępu do dobór kultury. W przypadku, gdy owe środki nie są dostarczane w naturze (czyli bezpośrednio w Ŝyciu codziennym poprzez zakup Ŝywności, ubrań, pokrywaniu opłat związanych z mieszkaniem) sąd zasądza dostarczanie ich równowartości w pieniądzu. W praktyce zatem, gdy mowa jest o alimentach mamy na myśli konkretną kwotę pienięŝną. Komu przysługują alimenty? Istnieją tu dwie podstawowe reguły określające kolejność obowiązku alimentacyjnego. 1) Według linii pokrewieństwa obowiązek alimentacyjny obciąŝa najpierw krewnych w linii prostej bez ograniczeń. W pierwszej kolejności obciąŝają zstępnych przed wstępnymi, czyli dzieci, wnuki względem rodziców i dziadków, a dopiero potem rodziców, dziadków względem ich dzieci lub wnuków. Dopiero gdy nie ma wstępnych i zstępnych (rodziców, dziadków, dzieci, wnuków) obowiązek alimentacyjny obciąŝa krewnych w linii bocznej, czyli rodzeństwo. 36

2 Joanna Matuszczak Alimenty 2) Obowiązek alimentacyjny obciąŝa bliŝszych krewnych przed dalszymi. Zatem, najpierw domagamy się alimentów od rodziców, a dopiero potem od dziadków lub rodzeństwa. Kto moŝe otrzymać alimenty? DZIECKO - które nie jest w stanie utrzymać się samodzielne ma prawo do alimentów od rodziców. Istotne jest tu, iŝ nie musi ono udowadniać, Ŝe znajduje się w niedostatku. Jeśli jednak dziecko posiada własny majątek, z którego dochody są w stanie pokryć koszty jego utrzymania, wówczas dziecko nie ma prawa do alimentów. RODZICE - mogą Ŝądać alimentów od dzieci, jeśli sami znajdują się w niedostatku. Wysokość alimentów zaleŝy tu w znacznej mierze od moŝliwości zarobkowych i majątkowych dzieci. Poszczególne dzieci mogą płacić alimenty w róŝnej wysokości. RODZEŃSTWO - alimenty mogą przysługiwać najbliŝszym krewnym w linii bocznej, czyli rodzeństwu. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów czyli np. brat moŝe uchylić się od świadczeń, w stosunku do siostry, jeśli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla jego najbliŝszej rodziny (Ŝony, dzieci). Obowiązek alimentacyjny dotyczy zarówno rodzeństwa rodzonego jak i przyrodniego. POWINOWACI - alimenty moŝe równieŝ otrzymać dziecko (pasierb, pasierbica) od męŝa swojej matki ( który nie jest przy tym jego ojcem biologicznym) lub Ŝony swojego ojca (która nie jest jego matką biologiczną) jeśli odpowiada to zasadom współŝycia społecznego. Macocha lub ojczym mogą domagać się alimentów od dziecka, jeśli przyczynili się do jego utrzymania 37

3 Vademecum prawno-administracyjne i wychowania, a Ŝądanie odpowiada zasadom współŝycia społecznego. MAŁśONKOWIE - alimenty w tym przypadku przysługują w razie orzeczenia separacji jak równieŝ w razie rozwodu małŝonkowi, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu poŝycia i który znajduje się w niedostatku. Obowiązek dostarczania mu środków utrzymania wygasa, gdy małŝonek uprawniony do alimentów (przyjmujący alimenty) zawrze nowe małŝeństwo. Obowiązek jednego małŝonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małŝonkowi po rozwiązaniu lub uniewaŝnieniu małŝeństwa lub orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małŝonka, czyli np. były mąŝ w pierwszej kolejności jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz Ŝony zamiast jej ojca. Od kogo przysługują alimenty w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności do płacenia alimentów zobowiązani są rodzice dziecka. JednakŜe, jeśli dziecko (chodzi tu o osoby pełnoletnie) zawrze związek małŝeński to obowiązek ten przechodzi na małŝonka i to od niego będzie dochodzić alimentów w pierwszej kolejności, (np. gdy studiująca córka wyjdzie za mąŝ za męŝczyznę, którego dochody są dostateczne na utrzymanie obojga wówczas rodzice nie muszą juŝ jej utrzymywać). Zstępny kaŝdy kolejny potomek tej samej osoby, jej dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk itd. Osoby te są spokrewnione w linii prostej. Wstępny oznacza przodka danej osoby a więc jej rodzica (matkę, ojca), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków itd.. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej. 38

4 Joanna Matuszczak Alimenty Linia prosta - Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Linia boczna - Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). 39 Jaka jest wysokość alimentów? Wysokość alimentów moŝe być określona w konkretnej kwocie lub jako pewien ułamek wynagrodzenia zobowiązanego. W polskim prawie nie istnieje tabela określająca wysokość alimentów w zaleŝności od wieku dziecka lub teŝ zarobków rodziców. W przepisach zawarte są ogólne stwierdzenia, iŝ zakres świadczeń alimentacyjnych zaleŝy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (np. dziecka), a takŝe od zarobkowych i majątkowych moŝliwości zobowiązanego (osoby płacącej alimenty). Usprawiedliwione potrzeby obejmują przede wszystkim środki utrzymania (zaspokojenie potrzeb materialnych, takich jak jedzenie, ubrania, lekarstwa) i wychowania (troska o rozwój psychiczny i fizyczny osoby). Przez usprawiedliwione potrzeby rozumieć naleŝy niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego starania osoby zobowiązanej. Dostarczanie tych świadczeń uwarunkowane jest od moŝliwości zarobkowych i indywidualnych osoby zobowiązanej. MoŜliwości zarobkowe nie chodzi tu o faktyczne zarobki osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, ale jej moŝliwości do ich uzyskania. Jeśli w przeciągu ostatnich 3 lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była do tych świadczeń zobowiązana, bez Ŝadnego istotnego powodu zrezygnowała z pracy lub zmieniała ja na mniej dochodową, lub teŝ zrzekła się praw majątkowych lub w inny sposób dopuściła do

5 Vademecum prawno-administracyjne ich utraty lub uszczuplenia, nie uwzględnia się zmiany, jaka zaszła w jej sytuacji majątkowej, czyli osobę tę uznaje się za posiadająca dany majątek lub teŝ zarabiającą daną (wyŝszą) stawkę pienięŝną. Alimenty zawsze ustalane są sądownie, na wniosek osoby uprawnionej. Ich kwota nie zmienia się wraz ze zmianami następującymi, np. w gospodarce. Jeśli sądzimy, Ŝe wysokość alimentów jest za niska, potrzebny jest tu nowy wyrok sądu (sprawę naleŝy skierować ponownie do sądu z wnioskiem o podwyŝszenie alimentów). W przypadku małoletniego dziecka taki wniosek w jego imieniu składa rodzic, przy którym dziecko zostało. Powodem takiego wniosku moŝe być: znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej dziecka i osoby, przy której dziecko zostało, spowodowane np. zwiększonymi potrzebami rodziny lub teŝ polepszenie się sytuacji osoby zobowiązanej do płacenia. W stosunku do dzieci waŝne jest prawo dziecka do równej stopy Ŝyciowej z rodzicami, np. podobne warunki mieszkaniowe, Ŝywieniowe. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, moŝe polegać w całości lub części, na osobistych staraniach o jego wychowanie lub utrzymanie, czyli jeśli mamy sytuację, iŝ dziecko po rozwodzie lub separacji rodziców pozostaje przy matce (która się nimi opiekuje), to nie jest ona zobowiązana do płacenia na nie alimentów. Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko? Obowiązek taki istnieje, nawet wówczas, gdy dziecko ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy i nie moŝe się samodzielnie utrzymać. JednakŜe pełnoletnie dziecko musi wykazać, Ŝe nie 40

6 41 Joanna Matuszczak Alimenty z własnej winy nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli jednak dziecko posada własny majątek, z którego dochody wystarczą na jego utrzymanie i wychowanie, wówczas nie otrzyma alimentów. Trzeba jednak pamiętać, iŝ obowiązek płacenia alimentów moŝe utrzymać się nawet do śmierci dziecka w przypadku, gdy nigdy się nie usamodzielni (np. na skutek choroby) lub, gdy straci zdolność swego utrzymania, (np. na skutek wypadku). Kiedy zaczynamy płacić alimenty? Zasadniczo dziecku naleŝą się alimenty dopiero, gdy się urodzi, jednak juŝ w okresie ciąŝy moŝna zadbać pośrednio o utrzymanie dziecka. W tym przypadku Ŝona moŝe Ŝądać większych alimentów od męŝa z uwagi na swoją ciąŝę. Kobieta niezamęŝna moŝe Ŝądać od ojca poczętego dziecka, by ten jeszcze przed urodzeniem dziecka wyłoŝył odpowiednią sumę pienięŝną na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. Generalnie, ojciec nie będący męŝem matki zobowiązany jest do pomocy matce poprzez pokrycie, w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom wydatków związanych z ciąŝą i porodem oraz do poniesienia kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z waŝnych powodów matka moŝe Ŝądać udziału ojca w ponoszeniu kosztów swego utrzymania przez czas dłuŝszy niŝ 3 miesiące. Prawo do takiej pomocy przysługuje równieŝ matce, której dziecko urodzi się nieŝywe. Separacja a alimenty. Okres płacenia alimentów po rozwodzie dla drugiego małŝonka jest ograniczony do 5 lat (istnieje moŝliwość

7 Vademecum prawno-administracyjne sądownego przedłuŝenia tego okresu). Przy separacji natomiast nie ma takiego ograniczenia. Istnieje moŝliwość polubownego załatwienia kwestii alimentów, moŝna zawrzeć umowę o płacenie alimentów w formie aktu notarialnego, będzie ona miała moc wyroku sądowego. Ponadto, jest moŝliwość wystąpienia takŝe do sądu o wypłatę alimentów (w razie braku zgody między małŝonkami). Co do zasady obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony jedynie do dzieci lub teŝ małŝonka, ale do całości potrzeb rodziny i zawsze moŝna wystąpić do sądu o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dochodzenie alimentów przed sądem. Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (np. dziecka) lub właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej (np. ojca). O właściwości sądu decyduje powód, czyli uprawniony do alimentów lub jego przedstawiciel ustawowy (np. matka dziecka). Zatem, to, w którym sądzie odbędzie się rozprawa zaleŝy od osoby, która składa pozew; moŝe to być np. matka małoletniego dziecka (w przypadku osoby małoletniej musi to być zawsze jej przedstawiciel ustawowy, powództwa bowiem nie moŝe wytoczyć sam małoletni). To ona decyduje czy sprawę rozpatrzy sąd w mieście, w którym sama mieszka czy teŝ np. będzie to sąd w pobliŝu miejsca zamieszkania ojca dziecka. Osoba dochodząca alimentów, czyli ta, która dąŝy do otrzymania alimentów jest zwolniona z kosztów sądowych. Jeśli dochodzimy alimentów dla dwóch lub więcej osób (najczęściej, jeśli mamy do czynienia z rodzinami, w których jest kilkoro dzieci) naleŝy dla kaŝdej z nich osobno podać kwoty, jakie chcemy dla nich uzyskać (konkretnie ile, na które dziecko) oraz przyczyny uzasadniające Ŝądanie, czyli dlaczego uwaŝamy, Ŝe Ŝądana kwota będzie 42

8 43 Joanna Matuszczak Alimenty odpowiednia, naleŝy podać konkretne przyczyny uzasadniające. Wymagane jest równieŝ podanie moŝliwości zobowiązanego (osoby, która będzie płacić alimenty) podać jego zawód, kwalifikacje, określić jego sytuację majątkową, tryb Ŝycia. Do pozwu powinny być dołączone następujące załączniki: odpis pozwu dla kaŝdej strony oraz odpisy załączników, odpisy aktów stanu cywilnego, odpisy poprzedniego wyroku lub umowy alimentacyjnej, ugody sądowej ustalającej alimenty (jeśli takie są), wszelkie moŝliwe dokumenty potwierdzające informacje zawarte w pozwie (zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego do alimentów, np. rachunki związane z jego edukacją (ubezpieczenie, komitet rodzicielski, opłaty za szkołę, dodatkowe zajęcia), z zakupem lekarstw, odzieŝy, rekreacji, opłat za mieszkanie, telefon, itp. zaświadczenia dotyczące wysokości zarobków (zadłuŝeń) przedstawiciela ustawowego (np. matki dziecka, z którą to dziecko mieszka). Pozew składa się w biurze podawczym sądu (moŝna go przesłać pocztą). Sąd zawiadamia strony o terminie i miejscu rozprawy, doręcza teŝ pozwanemu odpis pozwu (czyli tego, czego druga strona się domaga i dlaczego) oraz zobowiązuje go do dostarczenia zaświadczenia o wysokości zarobków. Pozwany moŝe złoŝyć odpowiedź na pozew oraz przedstawić dowody na potwierdzenie swoich zeznań. Odpis tego pisma doręcza się stronie powodowej (tej, która złoŝyła pozew). Jak ustalane są alimenty? Alimenty ustalane są przez sąd w przypadku, gdy strony, czyli osoba uprawniona do alimentów i zobowiązana nie mogą się ze sobą porozumieć lub, gdy osoba zobowiązana nie wywiązuje się z

9 Vademecum prawno-administracyjne tego obowiązku. Strony mogą zawrzeć między osobą umowę, na mocy której ustalają wysokość alimentów, tryb płatności, sposób płatności (tzw. zasady alimentacji). Następnie przedstawiają ją sądowi zawierając przy tym tzw. ugodę przed sądem. Czy jest moŝliwe ustalenie alimentów w trakcie trwania małŝeństwa? Jest to moŝliwe, gdy jeden z małŝonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, czyli nie angaŝuje się, nie uczestniczy w pokrywaniu wydatków związanych z mieszkaniem, zakupem Ŝywności, itp. MoŜna wtedy złoŝyć pozew o tzw. alimenty małŝeńskie, wypłacane do rąk małŝonka. Osobną sprawą jest tu moŝliwość wystąpienia do sądu o alimenty na wspólne dzieci w trakcie trwania małŝeństwa. Czym jest Fundusz Alimentacyjny? Podmiotem wypłacającym świadczenie jest tutaj gmina. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ustala się i wypłaca na podstawie wniosku osoby uprawnionej do alimentów, (np. małŝonek, który powinien otrzymywać alimenty) lub jego przedstawiciela ustawowego (np. matki małoletniego dziecka). Od 1 października 2008r. ponownie rozpoczął swoją działalność Fundusz Alimentacyjny. Fundusz alimentacyjny wypłaca świadczenia alimentacyjne za tzw. okresy świadczeniowe, które to trwają od 1 października do 30 września następnego roku. Istotne jest to, by złoŝyć wniosek o pieniądze z funduszu jak najwcześniej, poniewaŝ jeśli wniosek zostanie złoŝony do końca sierpnia, pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego otrzymamy do 30 października. Jeśli złoŝymy wniosek później np. we wrześniu, pieniądze otrzymamy dopiero 30 listopada. 44

10 45 Joanna Matuszczak Alimenty Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? Osobą uprawnioną do pobierana świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty, a przy tym egzekucja alimentów była bezskuteczna. Z egzekucją bezskuteczną mamy do czynienia wówczas, kiedy w ciągu 2 miesięcy przed złoŝeniem wniosku do Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej naleŝności z zaległych i bieŝących alimentów, czyli osoba płacąca alimenty nie przekazała całej zaległej i aktualnej kwoty pienięŝnej osobie (np. dziecku), która te alimenty powinna otrzymywać. Bezskuteczna egzekucja musi być potwierdzona. Takiego potwierdzenia dokonuje komornik (wydając odpowiednie zaświadczenie). Owo zaświadczenie moŝna równieŝ otrzymać z urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej, w którym ubiega się o świadczenie. Jeśli dłuŝnik (osoba, która winna jest płacić alimenty) przebywa za granicą - w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji - do wniosku o świadczenie musimy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z: sądu okręgowego zagranicznej instytucji egzekucyjnej Pomoc z Funduszu będzie przysługiwać osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, czyli zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub teŝ mediatorem, potrzebny jest tu wyrok sądu zasądzający alimenty. Świadczenie przysługuje na: dziecko, które nie ukończyło 18 roku Ŝycia, dziecko, które nie ukończyło 25 roku Ŝycia, pod warunkiem, Ŝe uczy się w szkole lub szkole wyŝszej,

11 Vademecum prawno-administracyjne dziecko z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez względu na wiek. Świadczenia z Funduszu mogą otrzymać dzieci wychowywane przez samotnych rodziców oraz dzieci z rodzin pełnych. Komu nie przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? Nie przysługują one: osobie samotnie wychowującej dzieci, jeśli nie posiada zasądzonych alimentów z powodu śmierci drugiego z rodziców lub gdy ojciec dziecka jest nieznany (osoby takie nie mogą otrzymać pieniędzy z Funduszu, poniewaŝ nie mają tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zasądzającego alimenty), osobie, która umieszczona została w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osoba wychowującej się w rodzinie zastępczej, osobie, która jest pełnoletnia i posiada własne dziecko, osobie, która zawarła związek małŝeński. Jakie kwoty wypłaca Fundusz Alimentacyjny? Świadczenia alimentacyjne przysługują w takiej kwocie, jaką zasądzi sąd, jednak nie mogą uzyskać więcej niŝ 500 zł na dziecko. Np. jeśli dziecko ma zasądzone 400 zł, otrzyma 400 zł, w przypadku, gdy ma zasądzone 600 zł, dziecko dostanie maksymalnie tylko 500 zł. NaleŜy pamiętać, iŝ z Funduszu Alimentacyjnego mogą korzystać tylko rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 725 zł. 46

12 Joanna Matuszczak Alimenty Literatura źródłowa: 1.Drzewiecki M., Alimenty, Warszawa Banasik E., Poradnik prawny, Warszawa Krzemiński Z., Alimenty i ojcostwo komentarz, Warszawa

Pozew o alimenty. Informacje ogólne

Pozew o alimenty. Informacje ogólne Informacje ogólne Pozew o alimenty Alimenty Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby takŝe środków wychowania. Oznacza to zaspokajanie normalnych, bieŝących potrzeb w postaci:

Bardziej szczegółowo

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty Informacje ogólne Kiedy składać pozew Sądowe ustalenie ojcostwa jest sposobem ustalenia pochodzenia dziecka. Ma on zastosowanie w sytuacji, gdy nie nastąpiło ustalenie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny 2012-01-03 Od dnia 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 554), zwana dalej ustawą, regulująca

Bardziej szczegółowo

Pozew o rozwód. Informacje ogólne. Rozwód. Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami

Pozew o rozwód. Informacje ogólne. Rozwód. Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami Pozew o rozwód Informacje ogólne Rozwód Rozwodem określa się rozwiązanie małŝeństwa przez sąd, wówczas gdy między małŝonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład poŝycia. Za trwały rozkład poŝycia uwaŝa się

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 1. PODSTAWA PRAWNA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.) Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko: ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zaliczkę alimentacyjną.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Alimenty na dziecko

Poradnik Alimenty na dziecko Autor: Ewa Karaś Poradnik Alimenty na dziecko Rodzice mają obowiązek dostarczać środków utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek taki ciąży na rodzicach do momentu, kiedy nie są w stanie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO? Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z Funduszu Alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a takŝe informacje o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych. KOMU PRZYSŁUGUJĄ

Bardziej szczegółowo

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Informacje ogólne Współwłasność majątkowa Z chwilą zawarcia małŝeństwa powstaje między małŝonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa (wspólność

Bardziej szczegółowo

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci

Pozew o separację. jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci Pozew o separację Informacje ogólne Separacja Separacja oznacza uchylenie, lecz nie rozwiązanie małŝeństwa. MałŜonkowie pozostający w separacji nie mają prawa wstąpić w nowy związek małŝeński. Sąd orzeka

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, wnuków i rodziców Rybnik 18 III 2013 r. Osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym 1. Krewni w linii prostej: a) zstępni (dzieci,

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie uczącej się (osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna e-mail: ops_muszyna@op.pl Do wniosku o zasiłek rodzinny naleŝy dołączyć odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Przesłanki. Wniesienie pozwu

Przesłanki. Wniesienie pozwu Przesłanki orzeczenia rozwodu i treść wyroku Przesłanki... 1 Wniesienie pozwu... 1 Przebieg postępowania sądowego... 2 Wyrokowanie... 2 Skutki orzeczenia winy... 3 Władza rodzicielska... 3 Mieszkanie...

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Czwartek, 10 marca 2016 Fundusz Alimentacyjny Zasady udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego WZiPS-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE URZĄD MIASTA SZCZECIN ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu

Bardziej szczegółowo

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Marcin Gwizd, 5.10.2011 Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

III. Fundusz Alimentacyjny

III. Fundusz Alimentacyjny III. Fundusz Alimentacyjny Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE WZÓR NR 34 POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW Wałbrzych, 11 marca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Powód: Jan Kot zam. w Wałbrzychu, ul. Młynarska 7/1 Pozwany: Alicja Kot

Bardziej szczegółowo

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek. Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2012 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Komu przysługują

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 22 lutego :42 - Poprawiony poniedziałek, 30 marca :46

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 22 lutego :42 - Poprawiony poniedziałek, 30 marca :46 Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć:

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015/2016, do wniosku należy dołączyć: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (w przypadku cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Redakcja serwisu e-prawnik.pl ALIMENTY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Darmowy fragment. Poradnik do kupienia na www.eporadniki.pl

Redakcja serwisu e-prawnik.pl ALIMENTY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. Darmowy fragment. Poradnik do kupienia na www.eporadniki.pl Redakcja serwisu e-prawnik.pl ALIMENTY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Darmowy fragment Poradnik do kupienia na www.eporadniki.pl Redakcja oraz opracowanie graficzne: Legalsupport sp. z o.o. Wydanie I Legalsupport

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - podstawowe informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? - Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji Wniosek o wszczęcie egzekucji Informacje ogólne Wszczęcie egzekucji co do zasady następuje na wniosek wierzyciela, czyli osoby, która domaga się zwrotu naleŝnej jej kwoty, np. przyznanej jej w wyroku sądowym.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 2 stycznia 2008 r. USTAWA z dnia...2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Zasiłek rodzinny Jest podstawowym rodzajem świadczeń rodzinnych. WiąŜe się z posiadaniem i wychowywaniem dzieci. Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 2. Symbol: 4700 do zasiłku rodzinnego 3. Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy: Wójt Gminy Sicienko Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. płac, świadczeń

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny?

Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny? Komu przysługuje Karta DuŜej Rodziny? Karta DuŜej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to takŝe rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego?

ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego? ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego? Redakcja: dr Zbigniew Świderski Autorzy: Ewa Gorąca, Marlena Magdziak

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach. Miejsce złoŝenia dokumentów. Opłaty. Termin i sposób załatwienia.

Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach. Miejsce złoŝenia dokumentów. Opłaty. Termin i sposób załatwienia. Jednostka prowadząca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych moŝna pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach w komórce organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy: Wójt Gminy Sicienko Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. płac, świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Informacje ogólne Klauzula wykonalności pozwala na przeprowadzenie egzekucji na mocy uzyskanego wyroku czy ugody. Innymi słowy, jest to instrument, który pozwala

Bardziej szczegółowo

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) postępowania wobec osób zobowiązanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu PRAWO CYWILNE I KARNE WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1. obywatelom polskim; 2. cudzoziemcom: jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Informacje ogólne Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pienięŝnego.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) ,

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) , kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C 25-363 Kielce tel.(041) 368-06-77, 334-02-25 e-mail: fundusz.alimentacyjny@mopr.kielce.pl Godziny pracy działu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki,ojca,opiekuna

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Źródło: http://gops.poswietne.bip-e.pl/op/fundusz-alimentacyjny/1297,fundusz-alimentacyjny.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 02:35 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Świadczenia Rodzinne - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Data publikacji: 2015-01-27 Świadczenia Rodzinne - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego ŚWIADCZENIA RODZINNE Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych

Zasady udzielania świadczeń rodzinnych Czwartek, 10 marca 2016 Świadczenia rodzinne Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje: Zasady udzielania świadczeń rodzinnych obywatelom polskim, cudzoziemcom: - do których stosuje się przepisy o koordynacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. zdnia31stycznia2012r.

UCHWAŁA NR XIII/90/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. zdnia31stycznia2012r. UCHWAŁA NR XIII/90/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ zdnia31stycznia2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłoŝenia

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia lub 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (jeżeli uczy się w szkole, ale nie w

Bardziej szczegółowo

W zakładce "wnioski do pobrania" znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek.

W zakładce wnioski do pobrania znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek. Praktyczny poradnik 2016-02-22 W zakładce "wnioski do pobrania" znajduje się mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek. 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego...4 Świadczenia opiekuńcze...5 Becikowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Informacje ogólne Zwolnienie w całości i częściowe W konsekwencji zwolnienia od kosztów sądowych nie trzeba wnosić opłat sądowych i ponosić wydatków związanych

Bardziej szczegółowo