Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomieszczeniowe regulatory temperatury"

Transkrypt

1 3 051 RDF10 RDF10.2 Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF10 do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) (tylko RDF10) Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjście dla 1-stopniowej sprężarki (RDF10) Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego (RDF10) Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie (RDF10) Ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie (RDF10.2) Tryby pracy: normalny, ekonomiczny i czuwanie (RDF10) Tryby pracy: normalny i WYŁ (RDF10.2) Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy (RDF10) Funkcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem na skutek wilgoci (RDF10) Wybierane parametry instalacji i regulacji (RDF10) Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu lub wartości zadanej (RDF10) Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej (RDF10) Napięcie zasilania CE1N3051pl Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Zastosowanie Typowe zastosowanie: Regulacja temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi Regulacja temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych urządzeniami typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) Do otwierania i zamykania zaworu oraz do sterowania wentylatorem 3-biegowym Stosowane w instalacjach z: automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie działaniem ciągłym ogrzewanie lub chłodzenie Funkcje Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub - jeśli jest stosowany - czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1, opcja RDF10) i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez sterowanie 2-stawnym siłownikiem zaworu lub sterowanie sprężarką. Histereza przełączania wynosi 2 K w trybie ogrzewania i 1 K w trybie chłodzenia (nastawiana). Sterowanie wentylatorem Wskazanie Zastosowanie do klimakonwektorów ZAŁ Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3. Jeśli aktywna jest funkcja Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury (ustawiana przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od temperatury, tzn. wraz z zaworem lub sprężarką. Wentylator jest wyłączany po: opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest funkcja Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury ręcznym przełączeniu w stan czuwania, pod warunkiem, że nie została nastawiona i uaktywniona żadna wartość zadana, np. zabezpieczenie przed zamarzaniem załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem, że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu ekonomicznego (RDF10) wyłączeniu zasilania regulatora Jeśli przełącznik DIP nr 2 ustawiony jest w pozycji ON (nastawa fabryczna), regulator wyświetla zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu lub temperaturę powietrza obiegowego (do czasu wprowadzenia chwilowej zmiany parametru lub wartości zadanych). Jeśli przełącznik DIP nr 2 ustawiony jest w pozycji OFF, regulator wyświetla wartość zadaną normalnej pracy. W takim przypadku, wartość bieżącej zmierzonej temperatury może być chwilowo wyświetlona po wybraniu parametru P14. Zastosowanie do współpracy z 1 zaworem pracującym w instalacji ogrzewanie / chłodzenie z przełączaniem lub w instalacji z samym ogrzewaniem lub z samym chłodzeniem. Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza (ogrzewanie) lub większa (chłodzenie) od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Zawór był całkowicie zamknięty dłużej niż 1 minutę (parametr P20, tylko RDF10). 2/10

3 WYŁ Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Zawór był całkowicie otwarty dłużej niż 1 minutę (parametr P19, tylko RDF10). Uwaga: Na wyjściu sterującym Y12 dostępny jest sygnał odwrotny względem sygnału na wyjściu Y11, można go użyć do sterowania zaworów normalnie otwartych. Automatyczne przełączanie Temperaturę wody, mierzoną czujnikiem przełączającym (QAH ARG86.3), regulator RDF10 wykorzystuje do przełączania z ogrzewania na chłodzenie lub na odwrót. Gdy temperatura wody wynosi powyżej 28 C (parametr P08), regulator przełącza się w tryb ogrzewania, a gdy poniżej 16 C (parametr P07) w tryb chłodzenia. Jeśli po włączeniu regulatora temperatura wody mieści się w zakresie pomiędzy dwoma punktami przełączania, to regulator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania. Odczyt pomiaru temperatury wody odbywa się z częstotliwością co 30 sekund. Tryb ogrzewania Tryb chłodzenia Automatyczne przełączanie 1 0 Y11 W SDH 3021D01 T [ C] 1 0 Y11 W SDC 3021D02 T [ C] CM HM M D03 T W [ C] CM HM M SDH SDC Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania Tryb pracy Histereza przełączania Ogrzewanie Histereza przełączania Chłodzenie T W Temperatura wody w Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu Y11 Zmienna sterująca Zawór lub Sprężarka T Temperatura w pomieszczeniu Okresowe uruchomienie zaworu (opcja) Zastosowanie do sprężarek (tylko RDF10) ZAŁ WYŁ Zadaniem czujnika przełączającego jest zapoczątkowanie zmiany z trybu ogrzewania na tryb chłodzenie na podstawie zmierzonej temperatury wody. Jeśli stosowany jest zawór przelotowy, to zalecane jest uaktywnienie funkcji okresowego uruchomienia zaworu (parametr P16). Funkcja ta zapewnia właściwy pomiar temperatury czynnika nawet, gdy zawór przelotowy jest zamknięty przez dłuższy okres czasu. Aby to osiągnąć, zawór otwierany jest na 1 do 5 minut (parametr P16) z częstotliwością co 2 godziny w okresach wyłączenia. Po uaktywnieniu tej funkcji, jej pierwsze zadziałanie odbywa się po wprowadzeniu zmiany parametru P16 i opuszczeniu trybu ustawiania parametrów. Jeśli RDF10 stosowany jest do instalacji ze sprężarką, to funkcja okresowego uruchomienia zaworu (parametr P16) musi być wyłączona. Zastosowanie do współpracy ze sprężarką 1-stopniową pracującą w instalacji samego chłodzenia lub samego ogrzewania. Sygnał ZAŁ wysyłany jest do sprężarki z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Sprężarka była wyłączona dłużej niż przez 1 minutę (parametr P20). Sygnał WYŁ wysyłany jest do sprężarki z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Sprężarka była załączona dłużej niż przez 1 minutę (parametr P19). 3/10

4 Temperatura powietrza obiegowego (opcja) RDF10 może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest kablowy czujnik temperatury QAH11.1. Tryby pracy Dostępne są następujące tryby pracy: Tryb normalny Tryb ekonomiczny Czuwanie Zabezpieczenie przed wilgocią (tylko RDF10) Tryb ogrzewania lub chłodzenia z ręcznym przełączaniem biegu wentylatora III, II lub I. Podczas pracy normalnej regulator utrzymuje w pomieszczeniu ustawioną wartość zadaną temperatury. W RDF10 do wejścia stanu D1 GND można podłączyć bezpotencjałowy styk przełącznika trybu pracy. Gdy styki przełącznika zostaną zwarte (wskutek np. otwarcia okna), tryb pracy regulatora zmieni się z pracy normalnej na tryb ekonomiczny. W trybie tym utrzymywane są odpowiednie wartości zadane dla ogrzewania lub dla chłodzenia (parametry P01 i P02). W RDF10 można wybrać działanie styku przełącznika (N.Z. lub N.O.). Podczas czuwania utrzymywane są odpowiednie wartości zadane dla ogrzewania lub dla chłodzenia, pod warunkiem, że dokonano nastaw dla tych wartości zadanych (parametry P03 i P04). Aby uniknąć uszkodzeń na skutek wilgoci w bardzo ciepłych i wilgotnych strefach klimatycznych, spowodowanej brakiem przepływu powietrza przy pracy regulatora w trybie ekonomicznym (np. w pokojach hotelowych podczas okresów nieobecności), wentylator nie będzie wyłączany w trybie ekonomicznym. Po uaktywnieniu tej funkcji (parametr P17) w trybie ekonomicznym wentylator będzie pracował na wybranym biegu lub na 1 biegu jeśli suwak wyboru trybu pracy ustawiony jest na tryb czuwania. Ustawianie parametrów regulacji Do optymalizacji regulacji dostępnych jest kilka parametrów regulacyjnych. Można je ustawić także podczas pracy urządzenia, bez konieczności otwierania obudowy. Wszystkie parametry są zapamiętywane i w przypadku awarii zasilania nie ulegają utracie. Nastawy Parametry zmienia się w następujący sposób: 1 Suwak wyboru trybu pracy ustawić w pozycji czuwanie. 2 Równocześnie przycisnąć przyciski + i i przytrzymać wciśnięte przez 3 sekundy. Zwolnić przyciski, po czym w przeciągu 2 sekund wcisnąć ponownie przycisk + i przytrzymać przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się P01. 3 Żądany parametr wybiera się przez przyciskanie przycisków + i : P01 P02 P19 P20 4 Po równoczesnym przyciśnięciu przycisków + i wyświetlona zostaje bieżąca wartość wybranego parametru, którą można zmienić przyciskami + i. 5 Po ponownym równoczesnym przyciśnięciu przycisków + i lub upływie 5 sekund od ostatniego przyciśnięcia przycisku, ponownie wyświetlony zostanie ostatnio definiowany parametr. 6 W razie potrzeby dokonania zmian innych parametrów powtarzać kroki 3 do 5. 7 Po 10 sekundach od ostatniego wskazania lub nastawy, wszystkie zmiany zostaną zapamiętane i regulator wznowi pracę. 4/10

5 Uwaga: W RDF10.2 dostępne są tylko parametry P03, P04, P05, P06, P09, P10, P11 i P14 Parametry regulacji Parametr Przeznaczenie Zakres nastaw Nastawa fabryczna P01 16 C 1) P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Wartość zadana dla ogrzewania w trybie ekonomicznym (uaktywniony styk przełącznika trybu pracy) Wartość zadana dla chłodzenia w trybie ekonomicznym (uaktywniony styk przełącznika trybu pracy) Wartość zadana dla ogrzewania w trybie czuwania Wartość zadana dla chłodzenia w trybie czuwania Ograniczenie minimalnej wartości zadanej w trybie normalnym Ograniczenie maksymalnej wartości zadanej w trybie normalnym Punkt przełączania ogrzewanie/chłodzenie dla chłodzenia Punkt przełączania ogrzewanie/chłodzenie dla ogrzewania 5 20 C (ze skokiem co 0,5 K) C (ze skokiem co 0,5 K) 5 20 C (ze skokiem co 0,5 K) C (ze skokiem co 0,5 K) 28 C 1) 8 C OFF 5 20 C (ze skokiem co 0,5 K) 5 C C (ze skokiem co 0,5 K) 35 C C (ze skokiem co 0,5 K) 16 C 1) C (ze skokiem co 0,5 K) 28 C 1) P09 Kalibracja czujnika K (ze skokiem co 0,5 K) 0 K P10 P11 P13 P14 P15 Zakres proporcjonalności w trybie ogrzewania lub histereza przełączania ogrzewania Zakres proporcjonalności w trybie chłodzenia lub histereza przełączania chłodzenia Aktywny czujnik temperatury (tylko wskazanie, bez nastawy) Wartość bieżąca temperatury w pomieszczeniu (tylko wskazanie, bez nastawy) Odczyt bieżącej wartości temperatury przełączania ogrzewanie / chłodzenie i wskazanie aktualnego trybu pracy (, ) (bez nastawy, tylko wskazanie) 0,5 +4 K (ze skokiem co 0,5 K) 0,5 +4 K (ze skokiem co 0,5 K) 1: czujnik pomieszczeniowy 2: czujnik powietrza obiegowego 0 49 C = aktualna temperatura w pomieszczeniu 100 = rozwarte wejście (niepodłączony czujnik, tryb ogrzewania ( ) 0 49 C = bieżąca wartość temperatury 00 = wejście zmostkowane, chłodzenie ( ) P16 Funkcja okresowego uruchomienia zaworu 0 min: Nie aktywna 0 min 1) 1 5 min: Aktywna z ustawionym czasem P17 Sterowanie wentylatorem w trybie ekonomicznym OFF: Wentylator WYŁ w strefie nieczułości OFF 1) ON: Wentylator w strefie nieczułości jest załączony i pracuje na wybranym biegu lub na 1 biegu w trybie czuwania P19 Minimalny czas załączenia wyjścia (Y11, Y21) 1 20 minut (ze skokiem co 1 min) 1 min 1) P20 Minimalny czas wyłączenia wyjścia (Y11, Y21) 1 20 minut (ze skokiem co 1 min) 1 min 1) 1) Tylko RDF10 2 K 1 K 1) 1) Zestawienie typów Oznaczenie typu RDF10 RDF10.2 Właściwości Z wejściem dla czujnika temperatury powietrza obiegowego Z wejściem dla styku przełączającego tryb pracy Z automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie Bez wejścia dla czujnika temperatury powietrza obiegowego Bez wejścia dla styku przełączającego tryb pracy Z ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie 5/10

6 Zamawianie Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu urządzenia. Czujnik temperatury QAH11.1 (stosowany jako czujnik temperatury powietrza obiegowego lub jako czujnik przełączający), zestaw montażowy czujnika oraz zawory należy zamawiać oddzielnie. Urządzenia współpracujące Rodzaj Typ Karta katalogowa Kablowy czujnik temperatury QAH11.1 N1840 Czujnik pomieszczeniowy QAA32 N1747 Zestaw montażowy czujnika QAH11.1 ARG86.3 N1840 Siłownik elektryczny 2-stawny SFA21... N4863 Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych) STA21... N4877 Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21... N4878 Budowa Urządzenie składa się z dwóch części: Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury Podstawy montażowej Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy. Elementy nastawcze i obsługowe P02 Legenda 1 Wskazanie temperatury w pomieszczeniu, wartości zadanych lub parametrów regulacyjnych 2 Symbol wyświetlany podczas wyświetlania bieżącej temp. w pomieszczeniu 3 Tryb normalny Tryb ekonomiczny 4 Otwarty zawór chłodzenia Załączony wentylator Otwarty zawór ogrzewania 5 Przyciski do zmiany wartości zadanych i parametrów regulacji 6 Suwak wyboru trybu pracy (czuwanie, ogrzewanie lub chłodzenie z ręcznym wyborem biegu wentylatora) 7 Suwak wyboru trybu ogrzewanie / chłodzenie (tylko RDF10.2) 6/10

7 Przełączniki DIP: DIP nr Przeznaczenie Pozycja ON (nastawa fabryczna) Pozycja OFF 1 Sterowaniem wentylatora Sterowanie wentylatorem niezależne od temperatury w trybie normalnym 2 Wskazanie temperatury lub wartości zadanej 3 1) Działanie przełącznika do przełączania trybu pracy 1) Tylko RDF10 Wskazanie temperatury w pomieszczeniu (lub powietrza obiegowego) Przełączenie po zwarciu styku przełącznika (N.O.) Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury w trybie normalnym Wskazanie wartości zadanej Przełączenie po rozwarciu styku przełącznika (N.Z.) Wyposażenie dodatkowe Opis Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4 x 4 Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2 x 4 Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego Typ ARG70 ARG70.1 ARG70.2 Wskazówki do projektowania W RDF10 wejście regulatora do automatycznego przełączania ogrzewanie / chłodzenie może być także wykorzystywane bez kablowego czujnika temperatury QAH11.1. W instalacjach bez automatycznego przełączania, czujnik temperatury można zamienić na zewnętrzny styk (do napięć sieciowych) do przełączania ręcznego W instalacjach z działaniem ciągłym ogrzewanie, do wejścia regulatora nie podłącza się czujnika W instalacjach z działaniem ciągłym chłodzenie, wejście regulatora (B2 M) musi być zmostkowane Wskazówki do montażu, instalacji i uruchomienia Miejsce montażu: na ścianie lub wewnątrz klimakonwektora. Nie montować w niszach, na półkach, za zasłonami, w pobliżu źródeł ciepła, nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą. Kable podłączeniowe można doprowadzić do regulatora z puszki podłączeniowej. Sprawdzić ustawienia przełączników DIP i w razie potrzeby wprowadzić zmiany. Po załączeniu zasilania regulator wykonuje zerowanie (reset), trwające około 3 sekund, podczas którego migają wszystkie elementy wyświetlacza, sygnalizując prawidłowe wykonanie tej operacji. Po wyzerowaniu regulator gotowy jest do pracy. Podczas montażu czujnika przełączającego, bezpośrednio w miejscu zamontowania czujnika należy użyć pasty termoprzewodzącej. Stosowane kable muszą odpowiadać wymaganiom izolacji do napięć sieciowych. Wejścia czujników B1 M i B2 M są pod napięciem sieciowym. Jeśli kable czujników wymagają przedłużenia, to stosować kable przeznaczone do napięcia sieciowego. Regulator dostarczany jest z instrukcją montażu. 7/10

8 Kalibracja czujnika Jeżeli wyświetlana na wyświetlaczu temperatura w pomieszczeniu nie odpowiada wartości rzeczywistej, to w regulatorze RDF10 można przeprowadzić kalibrację czujnika temperatury. W tym celu należy dokonać odpowiedniej zmiany parametru P09. Dane techniczne Zasilanie Dane funkcjonalne Warunki środowiskowe Napięcie zasilania +10/-15 % Częstotliwość 50/60 Hz Pobór mocy maks. 6 VA Wyjścia sterujące Q1, Q2, Q3 N Obciążalność Wyjście sterujące Y11 N (N.O.) Obciążalność Wyjście sterujące Y12 N (N.Z.) Obciążalność Czujnik temperatury powietrza obiegowego wejście stanu B1 M Przełączanie wejście stanu B2 M Wejście stanu D1 i GND Obciążalność styku Separacja od zasilania Działanie styku RDF10 Dopuszczalna długość kabla miedzianego 1,5 mm 2 dla zacisków podłączeniowych B1, B2 i D1 maks. 6(4) A maks. 5(3) A maks. 5(3) A QAH11.1, klasa bezpieczeństwa II, rezystor NTC 3kΩ przy 25 C QAH11.1, klasa bezpieczeństwa II, rezystor NTC 3kΩ przy 25 C SELV V DC / ma 4 kv, wzmocniona izolacja wybierane (N.O. / N.Z.) 80 m Zakres nastaw wartości zadanej C Maks. odchyłka regulacji przy 25 C maks. ±0,5 K Histereza przełączania w trybie ogrzewania, nastawiana 2 K w RDF10, stała w RDF10.2 Histereza przełączania w trybie chłodzenia, nastawiana 1 K w RDF10, stała w RDF10.2 Wartość zadana «Tryb ekonomiczny», tryb 16 C ogrzewania, nastawiana w RDF10, stała w RDF10.2 Wartość zadana «Tryb ekonomiczny», tryb chłodzenia, nastawiana w RDF10, stała w 28 C RDF10.2 Wartość zadana «Czuwanie», ogrzewanie, nastawiana w RDF10, stała w RDF10.2 Wartość zadana «Czuwanie», chłodzenie, nastawiana w RDF10, stała w RDF10.2 Praca Warunki klimatyczne Temperatura Wilgotność Transport Warunki klimatyczne Temperatura Wilgotność Warunki mechaniczne Składowanie Warunki klimatyczne Temperatura Wilgotność 8 C wg IEC klasa 3K C <95 % r.h. wg IEC klasa 2K C <95 % r.h. klasa 2M2 wg IEC klasa 1K C <95 % r.h. 8/10

9 Normy i standardy Inne Zgodność Dyrektywa EMC Dyrektywa dot. niskich napięć N474 Zgodność C-Tick z 89/336/EEC 73/23/EEC Standard emisji EMC AS/NSZ :1994 Standardy wyrobu Elektryczne urządzenia sterowania automatycznego do użytku domowego i podobnego EN Wymagania specjalne dla urządzeń regulacyjnych pracujących zależnie od EN temperatury Zgodność elektromagnetyczna Emisje zakłóceń Odporność na zakłócenia EN EN Klasa bezpieczeństwa II wg EN Stopień zanieczyszczeń normalny Stopień ochrony obudowy IP30 wg EN Zaciski podłączeniowe do przewodów z końcówkami lub bez końcówek 2 x 0,4...1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Waga 0,25 kg Kolor obudowy biały, NCS S 0502-G (RAL9003) Zaciski podłączeniowe AC 230 V L B1* M B2* D1 GND * N Q1 Q2 Q3 Y12 Y11 N SELV L, N Napięcie zasilania B1* Wejście stanu «Czujnik temperatury powietrza obiegowego lub zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy QAA32» B2* Wejście stanu «Czujnik przełączający» M Masa pomiarowa «Czujnik temperatury powietrza obiegowego lub zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy QAA32» i «Czujnik przełączający» 3021G01 D1,GND* Wejście stanu dla bezpotencjałowego przełącznika trybu pracy Q1 Wyjście sterujące I bieg wentylatora Q2 Wyjście sterujące II bieg wentylatora Q3 Wyjście sterujące III bieg wentylatora Y11 Wyjście sterujące Zawór (styk N.O. dla zaworów N.Z.) lub wyjście dla sprężarki Y12 Wyjście sterujące Zawór (styk N.Z. dla zaworów N.O.) * Tylko RDF10 9/10

10 Schemat połączeń Klimakonwektory wentylatorowe 2-rurowe L AC 230 V N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 * S1 * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 6(4)A max. M1 5(3)A max. N1 Y1 * RDF A34 B1* Czujnik temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1) lub zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu (QAA32) B2* Czujnik przełączający (czujnik temperatury QAH zestaw montażowy ARG86.3) M1 Wentylator 3-biegowy N1 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF10 / RDF10.2 S1* Zewnętrzny styk do przełączania trybu pracy Y1 Zawór strefowy * Tylko RDF10 Sprężarki w instalacjach DX (z bezpośrednim odparowaniem) L AC 230 V N 10 A QAH11.1 QAH / QAA32 ARG86.3 B1 B2 S1 * * * L B1 M B2 D1 GND N Q1Q2Q3 Y12 Y11 N I II III 6(4)A max. M1 5(3)A max. N1 C1 3050A35 B1* Czujnik temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1) lub zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu (QAA32) B2* Czujnik przełączający (czujnik temperatury QAH zestaw montażowy ARG86.3) M1 Wentylator 3-biegowy N1 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF10 / RDF10.2 S1* Zewnętrzny styk do przełączania trybu pracy C1 Sprężarka * Tylko RDF10 Uwaga: RDF10.2 nie może być stosowany do sprężarek w instalacjach typu DX Wymiary Regulator Podstawa montażowa , M M02 Wymiary w mm 10/ Siemens Building Technologies

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 052 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF20 do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z nagrzewnicą

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 025 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC50.1 Regulacja ciągła PI Wyjście 0 10 V DC dla siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem

Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem 3 074 Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem Do instalacji z pompą ciepła z zaworem rewersyjnym, opcjonalną nagrzewnicą elektryczną, 1- lub 2-stopniowyn ogrzewaniem i 1-stopniowym chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 041 RCU10 RCU10.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU10... Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 048 RCU15 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU15 Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia Regulacja

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 042 RCU20 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU20 Regulacja ciągła PI Wyjście 3-stawne dla ogrzewania lub chłodzenia Tryby pracy: normalny, energooszczędny i

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50.

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50. 3 045 RCU50 RCU50.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV RCU50... Regulacja ciągła PI yjście 0...10 V DC dla ogrzewania lub chłodzenia Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 057 RDF110 RDF110/IR RDF110.2 RDF110.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) RDF110

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym 3 058 RDF210, RDF210.2, RDF210/IR, RDF210.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

RAA31 RAA31.16 RAA do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem

RAA31 RAA31.16 RAA do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem 3 563.16.26 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem ZAŁ/YŁ (ON/OFF) Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania 24 250

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 067 RDF310.2, RDF310.21 RDF410.21 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach przyłączeniowych do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 003 ermostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA30... ermostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem ZAŁ/WYŁ Regulacja 2-stawna Zastosowanie ermostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 069 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDH10 Do instalacji grzewczych lub chłodniczych Duży wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne: 2 baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V Zastosowanie Regulator RDH10 stosowany

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatur

Regulator różnicy temperatur 3 335 Synco 100 Regulator różnicy temperatur RE125 Regulator różnicy temperatur do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Zadajnik do regulatorów Synco 700

Zadajnik do regulatorów Synco 700 1 633 Zadajnik do regulatorów Synco 700 Do magistrali Konnex QAW740 Wielofunkcyjny zadajnik do zdalnego sterowania regulatorów Synco 700 Zastosowanie Zastosowanie Przeznaczenie Zadajnik do stosowania z

Bardziej szczegółowo

Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS

Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS 2 281 Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS QAA50.110/101 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do obsługi regulatorów grzewczych Pomiar temperatury w pomieszczeniu i wyświetlacz Pokrętło

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 814 1814P01 Symaro Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 ma

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej i bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator kondensacji

Sygnalizator kondensacji 1 542 1542P01 1542P02 Sygnalizator kondensacji Sygnalizator kondensacji stosowany jest w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych skraplaniem w stropach chłodzących oraz w instalacjach ogrzewania wentylacji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 ACVATIX Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47.., VXP47.., VMP47.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury s 1 420 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD100... Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 811 1811P01 Czujniki temperatury zewnętrznej QAC... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej i - w niewielkim zakresie - promieniowania słonecznego, wpływu wiatru lub temperatury ścian Zakres

Bardziej szczegółowo

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60 1 943 1943P01 Czujnik promieniowania słonecznego QLS60 Czujnik do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego Sygnał wyjściowy 0...10 V DC 2-przewodowe wyjście prądowe 4...20 ma Zastosowanie Czujnik promieniowania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory

Pomieszczeniowe regulatory 3 181 RDG100/RDG110 RDG140/ RDG100 Pomieszczeniowe regulatory temperatury Z wyświetlaczem, do montażu naściennego dla zastosowań uniwersalnych (instalacje sufitów chłodzących / grzejących) do klimakonwektorów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. s 1 421 Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. do instalacji ogrzewania RDD100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kablowe czujniki temperatury

Kablowe czujniki temperatury 1 831 1847P01 Kablowe czujniki temperatury QAP Zastosowanie Kablowe czujniki temperatury QAP przeznaczone są do pomiaru temperatury w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przy użyciu odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco living Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego

Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego 1 440 RDD310/EH RDE410/EH Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego Do instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego RDD310/EH RDE410/EH Właściwości regulatorów RDD310/EH i RDE410/EH Napięcie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 1 189 Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 RAK-ST... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność styki 11-12:

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 181 RDG100/ RDG140/ RDG100 Pomieszczeniowe regulatory temperatury Z wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów (fancoil) do instalacji ogrzewania / chłodzenia do sprężarek w urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pomieszczeniowy

Bezprzewodowy pomieszczeniowy 3 072 Bezprzewodowy pomieszczeniowy regulator temperatury Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych RDJ10RF/SE ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej lub bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Kanałowy regulator temperatury

Kanałowy regulator temperatury 3 332 Synco 100 Kanałowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0...10 V DC RL162 Kanałowy regulator temperatury do regulacji temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego w instalacjach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 181 RDG100/ RDG100 RDG100/H RDG140/ Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDG1 Z wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów (fancoil) do instalacji ogrzewania / chłodzenia do sprężarek

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 891 SSB... bez przełącznika pomocniczego SSB...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... (maks. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB31... napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Termostat ograniczający

Termostat ograniczający 1 202 Termostat ograniczający Elektromechaniczny TW zgodnie z DIN EN 14597 RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. 2-stawny ogranicznik temperatury, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 203 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym (dni tygodnia / weekend), do instalacji grzewczych REV17.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa,

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC61... SSC31 napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC61

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatury

Regulator różnicy temperatury 3 337 Synco 100 Regulator różnicy temperatury R27 Regulator różnicy temperatury do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej i bez...27 Zastosowanie W instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / termostat bezpieczeństwa

Termostat regulacyjny / termostat bezpieczeństwa 1 214 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / termostat bezpieczeństwa RAZ-ST... Połączenie termostatów elektromechanicznych TR i STB zgodnie z DIN EN 14597 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 Modbus

Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 Modbus s 3 079 RDF302 Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 RDF302 Do klimakonwektorów 2-rurowych, klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną oraz klimakonwektorów

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i STB zgodnie z DIN 3440

Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i STB zgodnie z DIN 3440 1 192 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i zgodnie z DIN 3440 Termostat regulacyjny oraz termostat bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 205 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych REV24.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

Zadajnik pomieszczeniowy

Zadajnik pomieszczeniowy 2 703 Synco living Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 Bezprzewodowy zadajnik pomieszczeniowy Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Obsługa funkcji ogrzewania pomieszczenia z

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kanałowy regulator temperatury

Kanałowy regulator temperatury 3 332 Synco 100 Kanałowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RL162 Regulator temperatury w kanale powietrza nawiewanego i wywiewanego stosowany w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 814 1814P01 Symaro Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 ma

Bardziej szczegółowo

QFM21... Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej i temperatury

QFM21... Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej i temperatury 1 864 1864P01 Symaro Czujniki kanałowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFM21... Zastosowanie Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...35 V DC Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 208 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych REV34.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 257 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV16 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 857 1857P01 QFA20 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA20 Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo