Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem"

Transkrypt

1 3 074 Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem Do instalacji z pompą ciepła z zaworem rewersyjnym, opcjonalną nagrzewnicą elektryczną, 1- lub 2-stopniowyn ogrzewaniem i 1-stopniowym chłodzeniem RDX42... Wyjścia dla 1-stopniowej sprężarki i zaworu rewersyjnego lub 2-stawnych siłowników zaworów Wyjście dla dodatkowego ogrzewania elektrycznego Wyjście dla wentylatora 1-biegowego Regulacja zależnie od temperatury w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego Ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie Tryby pracy: normalny (ogrzewanie, chłodzenie), energooszczędny, wyłączony Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy Wybierane parametry instalacji i regulacji Napięcie zasilania 230 V AC () lub 24 V AC (2) Zastosowanie Do instalacji z pompą ciepła z zaworem rewersyjnym, opcjonalną nagrzewnicą elektryczną, 1- lub 2-stopniowym ogrzewaniem i 1-stopniowym chłodzeniem Do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 4-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowym z opcjonalnym ogrzewaniem elektrycznym Do otwierania i zamykania zaworu Do sterowania wentylatorem 1-biegowym CE1N3074pl Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funkcje Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu QAA32 lub zewnętrznego czujnika temperatury powietrza obiegowego QAH11.1 (jeśli jest stosowany) i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez sterowanie 2-stawne. Histereza przełączania wynosi 2 K w trybie ogrzewania (nastawiana) i 1 K w trybie chłodzenia (nastawiana). Sterowanie wentylatorem Wybieg wentylatora Tryb ogrzewania Zał Rodzaj pracy wentylatora ustawiany jest przełącznikiem: tryb Auto lub Fan On. Jeśli wybrane jest (Auto) zależnie od temperatury, to wentylator jest załączany i wyłączany (1-bieg) zależnie od temperatury, tj. razem z wyjściem regulacyjnym. Jeśli wybrana jest funkcja Fan On, to wentylator pracuje ciągle (1-bieg). Wentylator jest wyłączany po: opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest funkcja Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury ręcznym ustawieniu przełącznika Heat-Off-Cool w położeniu Off wyłączeniu zasilania regulatora Jeśli przełącznik DIP nr 2 ustawiony jest w pozycji OFF, nagrzewnica dodatkowa jest podłączona, regulator pracuje w trybie ogrzewania i uaktywniona jest funkcja wybiegu wentylatora. Jeśli wyjście nagrzewnicy elektrycznej (Y3) zostanie przez regulator wyłączone, to rozpocznie się wybieg wentylatora zgodnie z czasem opóźnienia ustawionym w parametrze P08. Wybieg wentylatora ma najwyższy priorytet i będzie miał miejsce nawet pomimo położenia Off regulatora. Jeśli przełącznik trybu pracy ustawiony zostanie w pozycji Heat, to instalacja będzie przełączona w tryb ogrzewania. Sygnał ZAŁ wysyłany jest do urządzenia grzewczego z wyjścia sterującego Y24, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Wyjście ogrzewania było wyłączone dłużej niż 3 minuty (nastawiane) Sygnał ZAŁ wysyłany jest do dodatkowego urządzenia grzewczego z wyjścia sterującego, Y3 gdy: 1. Uaktywnione jest wyjście ogrzewania Y24, oraz 2. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest poniżej różnicy wartości zadanej pomiędzy ogrzewaniem i ogrzewaniem dodatkowym (W D ) (nastawiane parametrem P12). Wył Sygnał WYŁ wysyłany jest do urządzenia grzewczego z wyjścia sterującego Y24, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Wyjście ogrzewania było włączone dłużej niż 1 minutę (nastawiane) Sygnał WYŁ wysyłany jest do dodatkowego urządzenia grzewczego z wyjścia sterującego Y3, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest powyżej różnicy wartości zadanej pomiędzy ogrzewaniem i ogrzewaniem dodatkowym (W D ) (nastawiane parametrem P12), oraz 2. Wyjście ogrzewania dodatkowego było włączone dłużej niż 1 minutę (nastawiane) 2/12

3 Tryb chłodzenia Zał Wył powietrza obiegowego Jeśli przełącznik trybu pracy ustawiony zostanie w pozycji Cool, to instalacja będzie przełączona w tryb chłodzenia. Sygnał ZAŁ wysyłany jest do urządzenia chłodniczego z wyjścia sterującego Y14, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Wyjście chłodzenia było wyłączone dłużej niż 3 minuty (nastawiane) Sygnał WYŁ wysyłany jest do urządzenia chłodniczego z wyjścia sterującego Y14, gdy: 1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania, oraz 2. Wyjście chłodzenia było włączone dłużej niż 1 minutę (nastawiane) RDX42 może prowadzić regulację według temperatury w pomieszczeniu lub temperatury powietrza obiegowego. Regulator wykrywa czujnik kablowy QAH11.1 podłączony do wejścia B1 M, po czym automatycznie pracuje według temperatury powietrza obiegowego. Tryby pracy Dostępne są następujące tryby pracy: Praca normalna Oszczędzanie energii Wyłączenie Tryb ogrzewania lub chłodzenia ze sterowaniem wentylatorem (auto lub ciągle włączony). Podczas pracy normalnej regulator utrzymuje w ustawioną wartość zadaną temperatury (patrz Sygnały sterujące poniżej). Do wejścia stanu D1 GND można podłączyć bezpotencjałowy styk przełącznika trybu pracy. Gdy styki przełącznika zostaną zwarte (wskutek np. otwarcia okna), tryb pracy regulatora zmieni się z pracy normalnej na tryb energooszczędny. W takim przypadku utrzymywane są odpowiednie wartości zadane dla ogrzewania lub dla chłodzenia (parametry P01 i P02). Działanie styku przełącznika można zmienić (N.Z. lub N.O.). Jeśli przełącznik trybu pracy ustawiony jest na Off, instalacja jest wyłączona. W trybie tym regulator nie wysterowuje wyjść. Na wyświetlaczu wyświetlana jest jedynie temperatura w pomieszczeniu lub wartość zadana w trybie normalnym, zgodnie z nastawą przełączników DIP. Po jednorazowym przyciśnięciu przycisku + lub -, wyświetlacz pokazuje wartość zadaną dla trybu normalnego. Jeśli przełącznik trybu pracy ustawiony jest na Off, instalacja pozostanie wyłączona. 3/12

4 Sygnały sterujące (tryb normalny) Sekwencje regulacji RDX Aplikacja z zaworem rewersyjnym: Aplikacja z urządzeniami do ogrzewania i chłodzenia: Przełącznik trybu pracy "Heat" Zał Przeł cznik trybu pracy "Heat" Zał Ogrzewanie elektryczne dodatkowe Sprężarka Ogrzewanie elektryczne dodatkowe Zawór ogrzewania Wył Wył W D W W D Przeł cznik trybu pracy "Cool" W Styk zwarty Zał Zawór rewersyjny Zawór chłodzenia Styk rozwarty Przeł cznik trybu pracy "Cool" Zał Wył W Sprężarka Wył W W W D Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu Różnica wartości zadanej między ogrzewaniem i ogrzewaniem dodatkowym W aplikacjach do pomp ciepła ze sprężarką 1-stopniową i z zaworem rewersyjnym, wyjścia Y14 i Y24 muszą być razem połączone do sterowania sprężarką. Wyjście Y12 (styk N.Z. chłodzenia) lub wyjście Y22 (styk N.Z. ogrzewania) może być podłączone do zaworu rewersyjnego zależnie od typu stosowanego zaworu. Ustawianie parametrów regulacji Do optymalizacji regulacji dostępnych jest kilka parametrów regulacyjnych. Można je ustawić także podczas pracy urządzenia, bez konieczności otwierania obudowy. Wszystkie parametry są zapamiętywane i w przypadku awarii zasilania nie ulegają utracie. Nastawy Parametry zmienia się w następujący sposób: 1. Równocześnie przycisnąć przyciski + i i przytrzymać wciśnięte przez 3 sekundy. Zwolnić przyciski, po czym w przeciągu 2 sekund wcisnąć ponownie przycisk + i przytrzymać przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się P Żądany parametr wybiera się przez przyciskanie przycisków + i : P01 P02 P13 P14 3. Po równoczesnym przyciśnięciu przycisków + i wyświetlona zostaje bieżąca wartość wybranego parametru, którą można zmienić przyciskami + i. Po zakończeniu, ponowne równocześnie przyciśnięcie przycisków + i powoduje powrót do wyboru parametrów i wskazania Pxx. Można teraz wybrać kolejny parametr. 4/12

5 4. Po ponownym równoczesnym przyciśnięciu przycisków + i lub upływie 5 sekund od ostatniego przyciśnięcia przycisku, ponownie wyświetlony zostanie ostatni parametr. 5. W razie potrzeby dokonania zmian innych parametrów powtarzać kroki 2 do Po 10 sekundach od ostatniego wskazania lub nastawy, wszystkie zmiany zostaną zapamiętane i regulator wznowi pracę. P13 i P14 (bez nastaw, tylko wskazanie) P13 wyświetla rzeczywistą wartość temperatury z podłączonego czujnika. P14 wyświetla rodzaj wykorzystywanego czujnika. 1: Czujnik wewnętrzny (wbudowany) 2: Czujnik zewnętrzny Jeśli podczas ustawiania parametrów zostanie przełączony suwak wyboru trybu pracy lub styk sterowania zdalnego, to regulator po 10 sekundach opuści tryb nastaw parametrów i powróci pracy. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane. Parametr Przeznaczenie Zakres nastaw Nastawa fabryczna P01 P02 P03 P04 Wartość zadana dla ogrzewania w trybie energooszczędnym (uaktywniony styk przełącznika trybu pracy) Wartość zadana dla chłodzenia w trybie energooszczędnym (uaktywniony styk przełącznika trybu pracy) Minimalna wartość zadana w trybie normalnym Maksymalna wartość zadana w trybie normalnym WYŁ, 8 18 C (ze skokiem co 0,5 K) 16 C WYŁ, C (ze skokiem co 0,5 K) 28 C 8 20 C (ze skokiem co 1 K) 8 C C (ze skokiem co 1 K) 35 C P05 Minimalny czas wyłączenia sprężarki 1 10 minut (ze skokiem co 1 min) 3 min P06 Minimalny czas załączenia sprężarki 1 10 minut (ze skokiem co 1 min) 1 min P07 P08 Minimalny czas do włączenia ogrzewania dodatkowego Wybieg wentylatora po wyłączeniu ogrzewania dodatkowego 1 10 minut (ze skokiem co 1 min) 1 min s (ze skokiem co 10 s) 30 s P09 Kalibracja czujnika K (ze skokiem co 0,5 K) 0 K P10 Histereza przełączania w trybie ogrzewania 0,5 +4 K (ze skokiem co 0,5 K) 2 K P11 Histereza przełączania w trybie 0,5 +4 K (ze skokiem co 0,5 K) 1 K chłodzenia P12 Różnica wartości zadanej między ogrze- 0,5 +5 K (ze skokiem co 0,5 K) 2 K waniem i ogrzewaniem dodatkowym W D P13 Aktualna temperatura w pomieszczeniu Bez nastaw, tylko wskazanie P14 Aktywny czujnik temperatury (bez nastaw, tylko wskazanie) 1: Aktywny czujnik pomieszczeniowy 2: Aktywny czujnik powietrza obiegowego 5/12

6 Urządzenia współpracujące Rodzaj Oznaczenie typu Karta katalogowa Czujnik temperatury QAH11.1 N1840 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA32 N1747 Siłowniki elektryczne 2-stawne SFA N4863 Siłowniki zaworów termiczne STA N4877 Siłowniki zaworów termiczne STP N4878 Siłowniki zaworów strefowych SUA N4830 Zamawianie Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu urządzenia. Czujnik temperatury QAH11.1 (stosowany jako czujnik temperatury powietrza obiegowego) oraz zawory należy zamawiać oddzielnie. Budowa Urządzenie składa się z dwóch części: Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury Podstawy montażowej Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy. Elementy nastawcze i obsługowe Legenda 1. Wskazanie temperatury w pomieszczeniu (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita), wartości zadanych lub parametrów regulacyjnych 2. Symbol wyświetlany podczas wyświetlania bieżącej temperatury w pomieszczeniu 3. Praca normalna 4. Tryb energooszczędny 5. Załączone chłodzenie 6. Załączony wentylator 6/12

7 7. Załączone ogrzewanie Załączone ogrzewanie i ogrzewanie dodatkowe AUX 8. Przyciski do zmiany wartości zadanych i parametrów regulacji 9. Suwak wyboru trybu pracy (Heat, Off, Cool) 10. Sterowanie wentylatorem (Auto: Wentylator załączany gdy aktywne jest wyjście ogrzewania lub chłodzenia) (Fan On: Wentylator pracuje ciągle) Przełączniki DIP: DIP nr Przeznaczenie Pozycja ZAŁ (nastawa fabryczna) Pozycja WYŁ 1 Działanie styku przełącznika trybu pracy Funkcja ogrzewania 2 dodatkowego 3 Wskazanie temperatury lub wartości zadanej Przełączenie po zwarciu styku przełącznika (N.O.) Nie podłączona nagrzewnica dodatkowa Wskazanie temperatury w pomieszczeniu Przełączenie po rozwarciu styku przełącznika (N.Z.) Podłączona nagrzewnica dodatkowa Wskazanie wartości zadanej Wyposażenie dodatkowe Opis Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4 x 4 Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2 x 4 Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego Typ ARG70 ARG70.1 ARG70.2 Wskazówki do projektowania Montaż, instalacja i uruchomienie Miejsce montażu: na ścianie lub wewnątrz klimakonwektora. Nie montować w niszach, na półkach, za zasłonami, w pobliżu źródeł ciepła, nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą. Kable podłączeniowe można doprowadzić do regulatora z puszki podłączeniowej. Sprawdzić ustawienia przełączników DIP 1 do 3 i w razie potrzeby wprowadzić zmiany. Po załączeniu zasilania regulator wykonuje zerowanie (reset), trwające około 3 sekund, podczas którego migają wszystkie elementy wyświetlacza, sygnalizując prawidłowe wykonanie tej operacji. Po wyzerowaniu regulator gotowy jest do pracy. Stosowane kable muszą odpowiadać wymaganiom izolacji do napięć sieciowych. Wejście czujnika B1 M jest pod napięciem sieciowym. Jeśli kable czujników wymagają przedłużenia, to stosować kable przeznaczone do napięcia sieciowego. Regulator dostarczany jest z instrukcją montażu. Kalibracja czujnika Jeżeli temperatura w pomieszczeniu wyświetlana na wyświetlaczu nie odpowiada wartości rzeczywistej, to można przeprowadzić kalibrację czujnika temperatury. W tym celu należy dokonać odpowiedniej zmiany parametru P09. 7/12

8 Dane techniczne Zasilanie Dane funkcjonalne Warunki środowiskowe Napięcie zasilania 2 Częstotliwość Pobór mocy Wyjście sterujące Wentylator 2 Obciążalność Wyjścia sterujące Chłodzenie i Ogrzewanie 2 Obciążalność Wyjście sterujące Ogrzewanie pomocnicze 2 Obciążalność 230 V AC +10/-15 % 24 V AC ±20 % 50/60 Hz maks. 6 VA 230 V AC 24 V AC maks. 5(3) A 230 V AC 24 V AC maks. 5(3) A 230 V AC 24 V AC maks. 5(3) A Wejście stanu zdalnego czujnika temperatury B1 M QAH11.1, klasa bezpieczeństwa II NTC 3 kω przy 25 C Wejście stanu D1 i GND Działanie styku (wybierane) Obciążalność styku Izolacja od sieci Dopuszczalna długość kabla miedzianego 1,5 mm 2 dla zacisków podłączeniowych B1 i D1 normalnie otwarty (N.O.) normalnie zamkn. (N.Z.) SELV 6-15 V DC / 3-6 ma 4 kv, wzmocniona izolacja 80 m Zakres nastaw wartości zadanej C Odchyłka regulacji przy 25 C maks. ±0,5 K Histereza przełączania w trybie ogrzewania 2 K (nastawiana) Histereza przełączania w trybie chłodzenia 1 K (nastawiana) Różnica wartości zadanej w D (nastawiana) 2 K Wartość zadana «Tryb energooszczędny», 16 C ogrzewanie (nastawiana) Wartość zadana «Tryb energooszczędny», chłodzenie (nastawiana) Praca Warunki klimatyczne Wilgotność Transport Warunki klimatyczne Wilgotność Warunki mechaniczne Składowanie Warunki klimatyczne Wilgotność 28 C wg IEC klasa 3K C <95 % r.h. wg IEC klasa 2K C <95 % r.h. klasa 2M2 wg IEC klasa 1K C <95 % r.h. 8/12

9 Normy i standardy Inne Zgodność Dyrektywa EMC Dyrektywa dot. niskich napięć 89/336/EEC 73/23/EEC N474 Zgodność C-Tick Standard emisji EMC AS/NSZ :1994 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku EN domowego i podobnego Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów EN temperatury Zgodność elektromagnetyczna Emisje zakłóceń Odporność na zakłócenia Klasa bezpieczeństwa 2 Stopień zanieczyszczeń EN EN II wg EN III wg EN normalny Stopień ochrony obudowy IP30 wg EN Zaciski podłączeniowe Waga Kolor obudowy do przewodów z końcówkami lub bez końcówek 2 x 0,4...1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 0,225 kg biały, NCS S 0502-G (RAL9003) Zaciski podłączeniowe L B1 M Y3 N N Q Y12 Y14 N Y22 Y24 D1 GND SELV 3074G01 L,N B1 M D1,GND Q Y12 Y14 Y22 Y24 Y3 Napięcie zasilania 230 V AC Czujnik temperatury powietrza obiegowego QAH11.1 lub zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu QAA32 Masa pomiarowa Wejście stanu dla bezpotencjałowego przełącznika trybu pracy lub przełącznika okiennego Wyjście wentylatora 1-biegowego Wyjście chłodzenia, styk N.Z. Wyjście chłodzenia, styk N.O. Wyjście ogrzewania, styk N.Z. Wyjście ogrzewania, styk N.O. Wyjście ogrzewania dodatkowego 2 G,G0 Napięcie zasilania 24 V AC B1 Czujnik temperatury powietrza obiegowego QAH11.1 lub zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu QAA32 G B1 M Y3 G0 D1 GND M Masa pomiarowa D1,GND Wejście stanu dla bezpotencjałowego przełącznika trybu pracy lub G0 Q Y12 Y14 G0 Y22 Y24 przełącznika okiennego Q Wyjście wentylatora 1-biegowego Y12 Wyjście chłodzenia, styk N.Z. Y14 Wyjście chłodzenia, styk N.O. Y22 Wyjście ogrzewania, styk N.Z. Y24 Wyjście ogrzewania, styk N.O. Y3 Wyjście ogrzewania dodatkowego 3074G02 9/12

10 Schematy połączeń Aplikacja: 1- lub 2-stopniowe ogrzewanie i 1-stopniowe chłodzenie Aplikacja: Pompa ciepła z zaworem rewersyjnym i opcjonalną nagrzewnicą elektryczną L 10 A QAH11.1 / QAA32 L 10 A QAH11.1 / QAA32 AC 230 V L B1 M D1 GND N Q Y12 Y14 N Y22 Y24 N Y3 AC 230 V L B1 M D1 GND N Q Y12 Y14 N Y22 Y24 N Y3 N N AC 230 V AC 230 V G QAH11.1 / QAA32 2 G QAH11.1 / QAA32 2 AC 24 V G B1 M D1 GND G0 Q Y12 Y14 G0 Y22 Y24 G0 Y3 AC 24 V G B1 M D1 GND G0 Q Y12 Y14 G0 Y22 Y24 G0 Y3 G0 G0 G-G0 AC 24 V G-G0 AC 24 V L N G G0 B1 D1 Q Y3 Napięcie zasilania 230 V AC Masa Napięcie zasilania 24 V AC Masa Czujnik temperatury powietrza obiegowego QAH11.1 lub czujnik temperatury w pomieszczeniu QAA32 Zewnętrzny przełącznik trybu pracy lub przełącznika (tryb normalny lub energooszczędny) Wyjście wentylatora (1-bieg) Wyjście ogrzewania dodatkowego Y12 Styk N.Z. wyjścia chłodzenia Y12 Styk N.Z. wyjścia chłodzenia dla zaworu rewersyjn. Y14 Styk N.O. wyjścia chłodzenia Y14 Styk N.O. wyjścia chłodzenia dla sprężarki Y22 Styk N.Z. wyjścia ogrzewania Y22 Styk N.Z. wyjścia ogrzewania dla zaworu rewersyjn. Y24 Styk N.O. wyjścia ogrzewania Y24 Styk N.O. wyjścia ogrzewania dla sprężarki Uwaga: Do sterowania sprężarką, wyjścia Y14 i Y24 muszą być razem połączone 10/12

11 Wymiary Regulator M01 Podstawa , M02 11/12

12 12/ Siemens Building Technologies

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 051 RDF10 RDF10.2 Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF10 do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) (tylko RDF10) Wyjście dla

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 052 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF20 do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z nagrzewnicą

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 025 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC50.1 Regulacja ciągła PI Wyjście 0 10 V DC dla siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 041 RCU10 RCU10.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU10... Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 048 RCU15 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU15 Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia Regulacja

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 042 RCU20 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU20 Regulacja ciągła PI Wyjście 3-stawne dla ogrzewania lub chłodzenia Tryby pracy: normalny, energooszczędny i

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50.

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50. 3 045 RCU50 RCU50.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV RCU50... Regulacja ciągła PI yjście 0...10 V DC dla ogrzewania lub chłodzenia Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 057 RDF110 RDF110/IR RDF110.2 RDF110.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) RDF110

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 003 ermostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA30... ermostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem ZAŁ/WYŁ Regulacja 2-stawna Zastosowanie ermostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

RAA31 RAA31.16 RAA do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem

RAA31 RAA31.16 RAA do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem 3 563.16.26 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z ogrzewaniem lub z chłodzeniem Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem ZAŁ/YŁ (ON/OFF) Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania 24 250

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 067 RDF310.2, RDF310.21 RDF410.21 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach przyłączeniowych do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 069 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDH10 Do instalacji grzewczych lub chłodniczych Duży wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne: 2 baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V Zastosowanie Regulator RDH10 stosowany

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym 3 058 RDF210, RDF210.2, RDF210/IR, RDF210.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatur

Regulator różnicy temperatur 3 335 Synco 100 Regulator różnicy temperatur RE125 Regulator różnicy temperatur do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury s 1 420 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD100... Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla

Bardziej szczegółowo

Zadajnik do regulatorów Synco 700

Zadajnik do regulatorów Synco 700 1 633 Zadajnik do regulatorów Synco 700 Do magistrali Konnex QAW740 Wielofunkcyjny zadajnik do zdalnego sterowania regulatorów Synco 700 Zastosowanie Zastosowanie Przeznaczenie Zadajnik do stosowania z

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 ACVATIX Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47.., VXP47.., VMP47.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 814 1814P01 Symaro Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 ma

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej i bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS

Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS 2 281 Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS QAA50.110/101 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do obsługi regulatorów grzewczych Pomiar temperatury w pomieszczeniu i wyświetlacz Pokrętło

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. s 1 421 Pomieszczeniowy regulator temperatury z niezależnym sterowaniem c.w.u. do instalacji ogrzewania RDD100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 891 SSB... bez przełącznika pomocniczego SSB...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... (maks. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB31... napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pomieszczeniowy

Bezprzewodowy pomieszczeniowy 3 072 Bezprzewodowy pomieszczeniowy regulator temperatury Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych RDJ10RF/SE ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego

Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego 1 440 RDD310/EH RDE410/EH Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego Do instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego RDD310/EH RDE410/EH Właściwości regulatorów RDD310/EH i RDE410/EH Napięcie

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator kondensacji

Sygnalizator kondensacji 1 542 1542P01 1542P02 Sygnalizator kondensacji Sygnalizator kondensacji stosowany jest w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych skraplaniem w stropach chłodzących oraz w instalacjach ogrzewania wentylacji

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Kanałowy regulator temperatury

Kanałowy regulator temperatury 3 332 Synco 100 Kanałowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0...10 V DC RL162 Kanałowy regulator temperatury do regulacji temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego w instalacjach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC61... SSC31 napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC61

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 203 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym (dni tygodnia / weekend), do instalacji grzewczych REV17.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 205 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych REV24.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory

Pomieszczeniowe regulatory 3 181 RDG100/RDG110 RDG140/ RDG100 Pomieszczeniowe regulatory temperatury Z wyświetlaczem, do montażu naściennego dla zastosowań uniwersalnych (instalacje sufitów chłodzących / grzejących) do klimakonwektorów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 181 RDG100/ RDG140/ RDG100 Pomieszczeniowe regulatory temperatury Z wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów (fancoil) do instalacji ogrzewania / chłodzenia do sprężarek w urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatury

Regulator różnicy temperatury 3 337 Synco 100 Regulator różnicy temperatury R27 Regulator różnicy temperatury do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 811 1811P01 Czujniki temperatury zewnętrznej QAC... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej i - w niewielkim zakresie - promieniowania słonecznego, wpływu wiatru lub temperatury ścian Zakres

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej lub bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 506 Siłowniki elektryczne do zaworów i klap z kątem obrotu 90 napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 181 RDG100/ RDG100 RDG100/H RDG140/ Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDG1 Z wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów (fancoil) do instalacji ogrzewania / chłodzenia do sprężarek

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60 1 943 1943P01 Czujnik promieniowania słonecznego QLS60 Czujnik do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego Sygnał wyjściowy 0...10 V DC 2-przewodowe wyjście prądowe 4...20 ma Zastosowanie Czujnik promieniowania

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury zewnętrznej 1 814 1814P01 Symaro Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 ma

Bardziej szczegółowo

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 1 189 Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 RAK-ST... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność styki 11-12:

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC81 napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący

Bardziej szczegółowo

Kanałowy regulator temperatury

Kanałowy regulator temperatury 3 332 Synco 100 Kanałowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RL162 Regulator temperatury w kanale powietrza nawiewanego i wywiewanego stosowany w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco living Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Czujniki pomieszczeniowe

Czujniki pomieszczeniowe 1 857 1857P01 QFA20 Symaro Czujniki pomieszczeniowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFA20 Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 208 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych REV34.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury 1 424 RDD100.1RF RCR100RF Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania RDD100.1RFS Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona Regulacja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 864 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47... i VMP47... SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny SSP81... napięcie zasilania 24 V AC, sygnał

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 257 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV16 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej i bez...27 Zastosowanie W instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym s 1 422 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym do instalacji ogrzewania RDE100.. Regulacja temperatury w pomieszczeniu ryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny Regulacja

Bardziej szczegółowo

QFM21... Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej i temperatury

QFM21... Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej i temperatury 1 864 1864P01 Symaro Czujniki kanałowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury QFM21... Zastosowanie Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...35 V DC Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 Modbus

Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 Modbus s 3 079 RDF302 Pomieszczeniowy regulator temperatury do montażu podtynkowego z komunikacją RS485 RDF302 Do klimakonwektorów 2-rurowych, klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną oraz klimakonwektorów

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 864 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SSP31... SSP81... SSP61... SSP31... napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSP81... napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 861 Siłowniki elektryczne do zaworów Kombi VPI45.. SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSD81.. napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny

Bardziej szczegółowo