Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2019 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2019 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 09 r. Poz. 0 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 0 maja 09 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. ust. ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 0 r. poz., z późn. zm. ) ) zarządza się, co następuje:. Określa się wzór: ) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dane pozostałych podatników (ZIN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia; ) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-), stanowiący załącznik nr do rozporządzenia.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem lipca 09 r. Minister Finansów: T. Czerwińska ) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie ust. pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 0 stycznia 0 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 9). ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 0 r. poz., 9, 9,, 0 i oraz z 09 r. poz..

2 Dziennik Ustaw Poz. 0 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 0 maja 09 r. (poz. 0) Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu IN- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. ust. i 0 ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 0 r. poz., z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. ust. ustawy. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):. ożenie informacji. korekta informacji ). Okres od którego informacja obowiązuje (miesiąc - rok) - B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz C. DANE PODATNIKA C.. DANE IDENTYFIKACYJNE. Nazwisko. Pierwsze imię 9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) Pola 0,, wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 0. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Imię ojca. Imię matki - - C.. ADRES ZAMIESZKANIA. Kraj. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu 9. Nr lokalu 0. Miejscowość. Kod pocztowy C.. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C... Kraj. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu. Nr lokalu 9. Miejscowość 0. Kod pocztowy IN- () /

3 Dziennik Ustaw Poz. 0 D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU D.. GRUNTY Powierzchnia w m / ha ) Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 0 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 0 r. poz. 9, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego D... INNE GRUNTY () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania... Rodzaj przedmiotu opodatkowania. D... INNE GRUNTY () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania. D.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od,0 m do,0 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 0%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż,0 m, powierzchnię tę pomija się. Budynki mieszkalne - ogółem 9. Powierzchnia użytkowa w m - od,0 do,0 m 0. - powyżej,0 m. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem. - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem. IN- () /

4 Dziennik Ustaw Poz. 0 - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem. - od,0 do,0 m 9. - powyżej,0 m 0. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem. - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. D... INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania. - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 9. - od,0 do,0 m 0. - powyżej,0 m. D... INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania. - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 9. - od,0 do,0 m 0. - powyżej,0 m. IN- () /

5 Dziennik Ustaw Poz. 0 D.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wartość (po zaokrągleniu do pełnych otych) Budowle. D... INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania. D... INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania. E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.. Liczba załączników ZIN-. Liczba załączników ZIN-. Dołączono załącznik ZIN-. tak. nie F. DODATKOWE INFORMACJE Podanie informacji w części F nie jest obowiązkowe.. Telefon podatnika / osoby reprezentującej podatnika ) 9. podatnika / osoby reprezentującej podatnika ) 0. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek ożenia informacji lub korekty informacji) G. PODPIS PODATNIKA (PODATNIKÓW) / OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA G.. PODPIS PODATNIKA () / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA () ) Dotyczy podatnika wskazanego w części C... Pierwsze imię. Nazwisko. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok). Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika - - G.. PODPIS PODATNIKA () / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA () ). Pierwsze imię. Nazwisko. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok). Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika - - G.. PODPIS PODATNIKA () / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA () ) 9. Pierwsze imię 0. Nazwisko. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok). Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika - - H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO. Uwagi organu podatkowego IN- () /

6 Dziennik Ustaw Poz. 0 Objaśnienia ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ) Niepotrzebne skreślić. Pouczenie Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. IN- () /

7 Dziennik Ustaw Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu ZIN- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. Nr załącznika A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C. INFORMACJI IN-. Nazwisko. Pierwsze imię B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU B.. GRUNTY Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Powierzchnia w m Nr działki mapy) ) / ha ) Forma władania ) a b c d e f ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ) Należy podać jedną z form władania: własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego. ZIN-() /

8 Dziennik Ustaw Poz. 0 B.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Nr działki mapy) ) Powierzchnia użytkowa w m Forma władania ) a b c d e f B.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Nazwa budowli Nr inwentarzowy Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr obrębu (arkusza mapy) ) Nr działki Wartość w Forma władania ) a b c d e f g ZIN-() /

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu ZIN- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA - ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. Nr załącznika A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C. INFORMACJI IN-. Nazwisko. Pierwsze imię B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA B.. GRUNTY Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu Powierzchnia w m (arkusza Nr działki mapy) ) ) Podstawa prawna zwolnienia) ha a b c d e f ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ) Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy. ZIN-() / /

10 Dziennik Ustaw 0 Poz. 0 B.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Nr działki mapy) ) Powierzchnia użytkowa w m Podstawa prawna zwolnienia ) a b c d e f B.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Nazwa budowli Nr inwentarzowy Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr obrębu (arkusza mapy) ) Nr działki Wartość w Podstawa prawna zwolnienia ) a b c d e f g ZIN-() /

11 Dziennik Ustaw Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu ZIN- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C. INFORMACJI IN-. Nazwisko. Pierwsze imię B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G. INFORMACJI IN-. Nazwisko. Pierwsze imię. Identyfikator podatkowy NIP ). Numer PESEL ) 9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) Pola 0,, wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 0. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok). Imię ojca. Imię matki - - B.. ADRES ZAMIESZKANIA. Kraj. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu 9. Nr lokalu 0. Miejscowość. Kod pocztowy B.. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B... Kraj. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu. Nr lokalu 9. Miejscowość 0. Kod pocztowy C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G. INFORMACJI IN-. Nazwisko. Pierwsze imię. Identyfikator podatkowy NIP ). Numer PESEL ). Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) Pola,, wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok). Imię ojca. Imię matki - - C.. ADRES ZAMIESZKANIA 9. Kraj 0. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy ZIN- () /

12 Dziennik Ustaw Poz. 0 C.. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C... Kraj 9. Województwo 0. Powiat. Gmina. Ulica. Nr domu. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ZIN- () /

13 Dziennik Ustaw Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu Zał cznik nr DN- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. ust. 9, 0 i ustawy z dnia stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 0 r. poz., z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia stycznia danego roku podatkowego lub w terminie dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. ust. ustawy. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI ). Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. Cel ożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):. Okres od którego deklaracja obowiązuje. ożenie deklaracji. korekta deklaracji ) (miesiąc) B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz C. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną C.. DANE IDENTYFIKACYJNE. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):. osoba fizyczna. osoba prawna. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 9. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 0. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) Pola,, wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Imię ojca. Imię matki - - C.. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **. Kraj. Województwo. Powiat. Gmina 9. Ulica 0. Nr domu. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy C.. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C... Kraj. Województwo. Powiat. Gmina. Ulica 9. Nr domu 0. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy DN- () /

14 Dziennik Ustaw Poz. 0 D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU D.. GRUNTY Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 0 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 0 r. poz. 9, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego Powierzchnia w m / ha ) Stawka podatku gr Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja ) gr D... INNE GRUNTY () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Rodzaj przedmiotu opodatkowania 0... D... INNE GRUNTY () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Rodzaj przedmiotu opodatkowania 0... D.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od,0 m do,0 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 0%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż,0 m, powierzchnię tę pomija się. Powierzchnia użytkowa w m Stawka podatku gr Budynki mieszkalne - ogółem... Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja ) gr - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. DN- () /

15 Dziennik Ustaw Poz. 0 Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem... - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem... - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m. D... INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania od,0 do,0 m. - powyżej,0 m.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania... - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m 9. D... INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania od,0 do,0 m. DN- () /

16 Dziennik Ustaw Poz. 0 - powyżej,0 m.. Rodzaj przedmiotu opodatkowania... - od,0 do,0 m. - powyżej,0 m 9. D.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wartość (po zaokrągleniu do pełnych otych) Stawka podatku % Budowle Kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja ) gr D... INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy. 9. Rodzaj przedmiotu opodatkowania D... INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI () Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części D.. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną - zgodnie z uchwałą rady gminy. 9. Rodzaj przedmiotu opodatkowania E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU Łączna kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja 9., Suma kwot podatku z części D., D. i D.. Kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją ) 9., gr Jeżeli w poz. zaznaczono kwadrat, należy wpisać 0. Wysokość zobowiązania podatkowego ) 99., gr Suma kwot z poz. 9 i 9 (po zaokrągleniu do pełnych otych). Suma kwot z poz. od 00 do musi być równa kwocie z poz. 99 ). W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą, pozostają bez zmian. Kwota I raty 00. Kwota II raty 0. Kwota III raty 0. Kwota IV raty 0. Kwota V raty 0. Kwota VI raty 0. Kwota VII raty 0. Kwota VIII raty 0. Kwota IX raty 0. Kwota X raty 09. Kwota XI raty 0. Kwota XII raty. F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną część.. Liczba załączników ZDN-. Liczba załączników ZDN- G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe.. Telefon. DN- () /

17 Dziennik Ustaw Poz. 0. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek ożenia deklaracji) H. PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA H.. PODPIS PODATNIKA. Pierwsze imię. Nazwisko 9. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 0. Podpis podatnika - - H.. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA. Pierwsze imię. Nazwisko. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok). Podpis osoby reprezentującej podatnika - -. Pierwsze imię. Nazwisko. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok). Podpis osoby reprezentującej podatnika - - I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 9. Uwagi organu podatkowego Objaśnienia ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Z wyjątkiem poz. kwadrat, ilekroć jest mowa o deklaracji, rozumie się przez to również korektę deklaracji. ) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ) Kwotę podatku należy obliczyć, mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja. ) W przypadku korekty deklaracji należy wpisać sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji. ) Kwotę podatku (rat podatku) zaokrągla się do pełnych otych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0 i więcej groszy podwyższa się do pełnych otych. W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (poz. 99). Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: I rata płatna do dnia stycznia, a następne do dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 00, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Pouczenia W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach zobowiązania podatkowego lub raty podatku lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. DN- () /

18 Dziennik Ustaw Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu ZDN- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU. Nr załącznika A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C. DEKLARACJI DN- * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną. Nazwa pełna * / Nazwisko **. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię ** B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU B.. GRUNTY Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Powierzchnia w m Nr działki mapy) ) / Stawka ha ) Podatku ) Forma władania ) a b c d e f g ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ZDN-() /

19 Dziennik Ustaw 9 Poz. 0 B.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Nr działki mapy) ) Powierzchnia użytkowa Stawka w m Podatku ) Forma władania ) a b c d e f g B.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Nazwa budowli Nr inwentarzowy Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr obrębu (arkusza Podatku ) mapy) ) Nr działki Wartość w Stawka Forma władania ) a b c d e f g h ) Należy podać stawkę właściwą dla rodzaju przedmiotu opodatkowania zgodną z uchwałą rady gminy. ) Należy podać jedną z form władania: własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego. ZDN-() /

20 Dziennik Ustaw 0 Poz. 0 Załącznik nr. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu ZDN- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA - ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA. Nr załącznika A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C. DEKLARACJI DN- * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną. Nazwa pełna * / Nazwisko **. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię ** B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA B.. GRUNTY Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu Powierzchnia (arkusza Nr działki Podstawa prawna mapy) ) w m / ha ) zwolnienia ) Stawka podatku ) a b c d e f g ) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. ) Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy. ) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku). ZDN-() /

21 Dziennik Ustaw Poz. 0 B.. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Nr obrębu (arkusza Nr działki mapy) ) Powierzchnia Podstawa prawna użytkowa w m zwolnienia ) Stawka podatku ) a b c d e f g B.. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Nazwa budowli Nr inwentarzowy Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr obrębu (arkusza Nr działki Wartość w Podstawa prawna mapy) ) ) Stawka podatku) zwolnienia a b c d e f g h ) Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy. ) Należy podać stawkę właściwą dla rodzaju przedmiotu opodatkowania zgodną z uchwałą rady gminy. ZDN-() /

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI . Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu DN- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) DN-1 2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: NA ROK 3.

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu IN- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

2. Nr dokumentu. Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz rozporządzenie. z dnia 3 czerwca 2019 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz rozporządzenie. z dnia 3 czerwca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz. 1126 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY. 3. Rok. (miesiąc)

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY. 3. Rok. (miesiąc) WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu DL- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok 2 0 1 9 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (PESEL / NIP*) Załącznik Nr 3 do uchwały X/90/15 Rady z dnia 18.11.2015 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 11 Poz Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

Dziennik Ustaw 11 Poz Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok Dziennik Ustaw 11 Poz. 1105 Załącznik nr 5 WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DR-1

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/95/15 Rady z dnia 11 grudnia 2015r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr III//08 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8..08 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

2. ROK. 11. Imię ojca, imię matki ** 12. Data urodzenia (dzień miesiąc - rok) ** 13. Telefon kontaktowy

2. ROK. 11. Imię ojca, imię matki ** 12. Data urodzenia (dzień miesiąc - rok) ** 13. Telefon kontaktowy 1. Identyfikator podatkowy NIP Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/150/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 7 grudnia 2015 DN-1 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr XXV/8/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 0..06 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Nr podatnika DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta Białystok z dnia 7 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/219/15 Rady Miasta z dnia 7 grudnia 2015 r. prawna: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2018 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/223/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Karty podatnika: DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.). Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (gdy obowiązuje)........................................... DN-1 3. Rok 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/102/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/721/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/721/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY. z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY. z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI .. ( pieczęć nagłówkowa podatnika) (Data wpływu, pieczęć i podpis przyjmującego formularz) DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 1. PESEL 1) / Numer Identyfikacji Podatkowej 2) DN-18 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI Podstawa prawna Termin składania Miejsce składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art.

Bardziej szczegółowo

DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku

DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy: WYPEŁNIĆ, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O LASACH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O LASACH WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IL-1 INFORMACJA O LASACH Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok...

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok... Pieczęć 1.Identyfikator podatkowy NIP... DN 1 Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Pieszycez dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/142 /2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika DN-1 DEKLARACJA NA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia NrXII/107/2015 z dnia 30 listopada 2015 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/728/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 listopada 2013r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA Załącznik nr 2 do uchwały nr 303/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 1. NIP (podaje przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ... Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 1. Rok BF - DN Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ... pieczęć nagłówkowa podatnika DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ust. 9-11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 3712 UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie.: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH na Rok... Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1395/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1395/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 9655 UCHWAŁA NR LVI/1395/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 udnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 30 października 2017 r.

Opole, dnia 8 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 listopada 2017 r. Poz. 2765 UCHWAŁA NR XXXVII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. rok 2016

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. rok 2016 Załącznik Nr 2 (pieczęć nagłówkowa podatnika) 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... do Uchwały Nr 60/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia z dnia 25 listopada 2015 r. DN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/73/15 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/73/15 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/73/15 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EPN DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/15 Rady z dnia 30 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ

Bardziej szczegółowo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL (niepotrzebne skreślić) Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/102/15 Rady Gminy Santok z dnia 30.11.2015r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

(WYPEŁNIĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ LUB ZBIORU DOKUMENTÓW) 7.Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

(WYPEŁNIĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ LUB ZBIORU DOKUMENTÓW) 7.Rodzaj i nr dokumentu tożsamości 1. PESEL 1) / Numer Identyfikacji Podatkowej ).Zał. Nr DN-18/Z ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. (WYPEŁNIĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA. z dnia... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA. z dnia... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA z dnia...... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 roku POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY POCZESNA WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do Uchwały Numer Identyfikatora Podatkowego 1 i Załącznik Nr 2 Rady Gminy Mniów Nr 65/XIV/2015 z dnia 26.11.2015 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI LICZBA MIESIĘCY: ZA ROK... OKRES... za jaką składana

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 1) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/133/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok... WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DYŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR OG-BR.0007.14.75.2015 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 1. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 r. IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok 3. Data nabycia nieruchomości (miesiąc -rok)

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK,WYPEŁNIĆKOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK,WYPEŁNIĆKOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK,WYPEŁNIĆKOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1.Nr ewidencji podatkowej Załącznik Nr 1 do Uchwały X/64/15 Rady Miasta Kolno z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR OG-BR RADY GMINY GASZOWICE. z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR OG-BR.0007.38.216.2017 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

Bardziej szczegółowo