GAMMA PARSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAMMA PARSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:"

Transkrypt

1 Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych GAMMA zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 19 czerwca 2019 r. GAMMA PARSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 12 czerwca 2019 r. zastępuje się datą 19 czerwca 2019 r.. 2. W Rozdziale III w ustępie 11 punkt pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: Stosownie do postanowień art. 6 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie Ustawy, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.. 3. W Rozdziale III ustęp 11 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Uczestnicy Funduszu - osoby prawne: dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 19 wskazanej ustawy.. 4. W Rozdziale III w ustępie 11 w punkcie 3 w akapicie pierwszym usuwa się publikator (Dz.U. z 2018 r. poz z późn. zm.). 5. W Rozdziale III w ustępie 11 w punkcie 3 w akapicie dwunastym usuwa się publikator (Dz.U. z 2017 r. poz. 883 z późn. zm.). 6. W Rozdziale III w ustępie 13 w punkcie 1 usuwa się ppkt 1.2. oraz zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ppkt otrzymują kolejno numerację W Rozdziale III w ustępie 13 w punkcie 1 ppkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie: 1.6. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 1.5, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.. 8. W Rozdziale III w ustępie 13 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt 1.5. z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.. 9. W Rozdziale III w ustępie 13 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: 1

2 Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt W Rozdziale III w ustępie 13 w punkcie 2 po ppkt 2.2. dodaje się zdanie o następującym Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. 11. W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: 3.1. Instrumenty Udziałowe nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie punktu 1.5 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 3 ppkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 3.3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt )stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 3 ppkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie:: 3.4. Dłużne papiery wartościowe w tym listy zastawne, nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utarty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. W przypadku przeszacowania składników lokat dotychczas wycenianych przez Fundusz w wartości godziwej, do skorygowanej ceny nabycia ostatnia wartość godziwa z ksiąg rachunkowych na dzień przeszacowania stanowi nowo ustaloną skorygowana cenę nabycia W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 3 ppkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 3.5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie pkt 1.5, w szczególności o pkt 1.5.1) oraz pkt 1.5.3), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 3 ppkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie: 3.6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt 1.5.3), w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych W Rozdziale III ustęp 13 w punkcie 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 4.2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, o ile stanowi to wiarygodne odzwierciedlenie wartości godziwej W Rozdziale III aktualizuje się oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. 18. W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Papierów Dłużnych w ustępie 1 w punkcie 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funduszy zagranicznych oraz instytucji 2

3 wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu może różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Plus w ustępie 1 w punkcie 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu może różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Stabilny w ustępie 1 w punkcie 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu może różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Akcyjny w ustępie 1 w punkcie 2 ppkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 5) Lokując Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 Części I Statutu Funduszu, Fundusz kierować się będzie zasadami polityki inwestycyjnej funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania, a także oczekiwaną stopą zwrotu oraz ryzykiem związanym z tymi jednostkami lub tytułami uczestnictwa. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi danego podmiotu mogą różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w ustępie 2 w punkcie 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu może różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki 3

4 uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Podrozdziale GAMMA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek w ustępie 1 w punkcie 2 ppkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: 5) lokując Aktywa w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6-8 Części I Statutu, Fundusz kierować się będzie zasadami polityki inwestycyjnej danego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania, a także oczekiwaną stopą zwrotu oraz ryzykiem związanym z tymi jednostkami lub tytułami uczestnictwa. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi danego podmiotu mogą różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów.. GAMMA PARSOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 12 czerwca 2019 r. zastępuje się datą 19 czerwca 2019 r.. 2. W Rozdziale III w ustępie 11 w punkcie w akapicie pierwszym usuwa się publikator (Dz.U r. poz. 865 z późn. zm.). 3. W Rozdziale III ustęp 11 punkt otrzymuje następujące brzmienie: Uczestnicy Funduszu - osoby prawne Dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 19 wskazanej ustawy.. 4. W Rozdziale III ustęp 11 punkt po akapicie siódmym dodaje się akapity o następującym Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i z tego tytułu mogą być objęte przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wskazane powyżej zasady opodatkowania przychodu z tytułu udziału w Funduszu mogą kształtować się odmiennie, jeżeli posiadanie Jednostek Uczestnictwa związane jest z wykonywaniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (w tym w formie spółki niebędącej osobą prawną).. 5. W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 1 usuwa się ppkt 1.2. oraz zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ppkt otrzymują kolejno numerację W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 1 ppkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie: 1.6. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 1.5, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.. 7. W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu 4

5 o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt 1.5. z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.. 8. W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 2 ppkt 2.2. po pkt 2) dodaje się zdanie o następującym Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: 3.1. Instrumenty Udziałowe nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie punktu 1.5 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 3 ppkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 3.3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt ) stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 3 ppkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie: 3.4. Dłużne papiery wartościowe w tym listy zastawne, nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utarty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. W przypadku przeszacowania składników lokat dotychczas wycenianych przez Fundusz w wartości godziwej, do skorygowanej ceny nabycia ostatnia wartość godziwa z ksiąg rachunkowych na dzień przeszacowania stanowi nowo ustaloną skorygowana cenę nabycia W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 3 ppkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 3.5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie pkt 1.5, w szczególności o pkt 1.5.1) oraz pkt 1.5.3), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 3 ppkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie: 5

6 3.6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt 1.5.3), w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA w ustępie 17 w punkcie 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 4.2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, o ile stanowi to wiarygodne odzwierciedlenie wartości godziwej W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA po pkt 4.8. aktualizuje się oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. 17. W Podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 15 w punkcie 15.2., akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie: Lokując Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne Fundusz będzie się kierować zasadami polityki inwestycyjnej danego funduszu, a także oczekiwaną stopą zwrotu oraz ryzykiem związanym z tymi jednostkami lub tytułami uczestnictwa. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi danego podmiotu mogą różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 1 usuwa się ppkt 1.2. oraz zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ppkt otrzymują kolejno numerację W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 1 ppkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie: 1.6. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 1.5, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt 1.5. z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 2 w ppkt 2.1. akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie 6

7 wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 2 ppkt 2.2. po pkt 2) dodaje się zdanie o następującym Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: 3.1. Instrumenty Udziałowe nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie punktu 1.5 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna. 24. W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 3 ppkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 3.3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt ) stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 3 ppkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie: 3.4. Dłużne papiery wartościowe w tym listy zastawne, nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utarty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. W przypadku przeszacowania składników lokat dotychczas wycenianych przez Fundusz w wartości godziwej, do skorygowanej ceny nabycia ostatnia wartość godziwa z ksiąg rachunkowych na dzień przeszacowania stanowi nowo ustaloną skorygowana cenę nabycia. 26. W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 3 ppkt 3.5. dodaje się akapit czwarty o następującym 3.5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie pkt 1.65, w szczególności o pkt ) oraz pkt ), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 3 ppkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie: 3.6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt 1.5.3), w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus w ustępie 18 w punkcie 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 4.2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, o ile stanowi to wiarygodne odzwierciedlenie wartości godziwej W Rozdziale III w podrozdziale GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz SIGMA Obligacji Plus po pkt 4.8. aktualizuje się oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. 7

8 ALFA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 26 maja 2019 r. zastępuje się datą 19 czerwca 2019 r.. 2. W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 1 w akapicie pierwszym usuwa się publikator (tekst jednolity Dz.U z dnia ). 3. W Rozdziale III w ustępie 14 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Uczestnicy Funduszu - osoby prawne: dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 19 wskazanej ustawy.. 4. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 1 usuwa się ppkt 1.2. oraz zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ppkt otrzymują kolejno numerację W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 1 ppkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie: 1.6. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 1.5, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.. 6. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 2 ppkt 2.1. akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt 1.5. z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.. 7. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 2 ppkt 2.1. akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 2 ppkt 2.2. po pkt 2) dodaje się zdanie o następującym Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.. 9. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: 3.1. Instrumenty Udziałowe nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie punktu 1.5 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna.. 8

9 10. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 3 ppkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 3.3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt )stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 3 ppkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie: 3.4. Dłużne papiery wartościowe w tym listy zastawne, nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utarty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. W przypadku przeszacowania składników lokat dotychczas wycenianych przez Fundusz w wartości godziwej, do skorygowanej ceny nabycia ostatnia wartość godziwa z ksiąg rachunkowych na dzień przeszacowania stanowi nowo ustaloną skorygowana cenę nabycia W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 3 ppkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 3.5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie pkt 1.5, w szczególności o pkt 1.5.1) oraz pkt 1.5.3), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 3 ppkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie: 3.6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt 1.5.3), w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 14. W Rozdziale III w ustępie 16 w punkcie 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 4.2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, o ile stanowi to wiarygodne odzwierciedlenie wartości godziwej W Rozdziale III w ustępie 16 po pkt 4.8. aktualizuje się oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. MFUNDUSZ KONSERWATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO: 1. Na stronie tytułowej datę 29 maja 2019 r. zastępuje się datą 19 czerwca 2019 r.. 2. W Rozdziale III w ustępie 9 w punkcie 2 na końcu dodaje się akapit o następującym Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, w tym strategii inwestycyjnej lub zasady dywersyfikacji włącznie z ograniczeniami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu może różnić się od określonych Statutem zasad obowiązujących Subfundusz. Dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nie może służyć obejściu postanowień Statutu Funduszu zakazujących dokonywania lokat w określone klasy aktywów.. 3. W Rozdziale III w ustępie 12 w punkcie 1 usuwa się publikator (tekst jednolity Dz.U z dnia ). 4. W Rozdziale III w ustępie 12 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2.Uczestnicy Funduszu - osoby prawne: dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 9

10 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 19 wskazanej ustawy. 5. W Rozdziale III w ustępie 12 w punkcie 3 w akapicie pierwszym usuwa się publikator (Dz.U. z 2018 r. poz z późn. zm.). 6. W Rozdziale III w ustępie 12 punkt 3 w akapicie trzynastym usuwa się publikator (Dz. U. z 2017 r. poz. 883 z późn. zm.). 7. W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 1 usuwa się ppkt 1.2. oraz zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe ppkt otrzymują kolejno numerację W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 1 ppkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie: 1.6. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w punkcie 1.5, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.. 9. W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 2 ppkt 2.1. akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, lub wolumen obrotu na danym instrumencie był znacząco niski, wówczas Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt 1.5. z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 2 ppkt 2.1. akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o pkt W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 2 ppkt 2.2. po pkt 2) dodaje się zdanie o następującym Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie: 3.1. Instrumenty Udziałowe nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie punktu 1.5 w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 3 ppkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie: 3.3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt )stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 3 ppkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie: 10

11 3.5. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne w tym opcje wycenia się według wartości godziwej wyznaczonej na podstawie pkt 1.5, w szczególności o pkt 1.5.1) oraz pkt 1.5.3), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu. 15. W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 3 ppkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie: 3.6. Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych płatności typu IRS oraz CIRS wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie pkt 1.5.3), w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych W Rozdziale III w ustępie 14 w punkcie 4 ppkt 4.2. otrzymuje następujące brzmienie: 4.2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, o ile stanowi to wiarygodne odzwierciedlenie wartości godziwej W Rozdziale III w ustępie 16 po pkt 4.8 aktualizuje się oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. 11

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA NEGATIVE DURATION

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA Alokacji

Bardziej szczegółowo

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 11 grudnia 2017 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach maksymalnie do wysokości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany: Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca 2018 r.

2. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca 2018 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) w dniu 4 czerwca 2018 r. 1. Na stronie tytułowej oznaczenie towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 2/2018) Data zmian: 25 kwietnia 2018 r. Dotyczy: PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty PKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.):

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.): Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO (02.01.2014r.): Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 02 stycznia 2014 r. ROZDZIAŁ I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Imiona,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

2. rozdział IV otrzymuje brzmienie: Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu

2. rozdział IV otrzymuje brzmienie: Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu PROJEKT W Statutach Funduszy Pioneer dokonuje się następujących zmian: 1. w rozdziale I w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------- 2. Aktywa Funduszu rozumie się mienie

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu

Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu 1. Tytuł otrzymuje brzmienie: Statut DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu. 2. W art. 1 definicja pojęcie Fundusz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 15 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 15 stycznia 2005 r. zmian w statucie Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U roku poz. 351)

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U roku poz. 351) NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Zasady ogólne 1.1. Podstawowe zasady ewidencji 1.1.1. Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona jest w oparciu o obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Protokół zmian z dnia 17 kwietnia 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA:

ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: TABELE UZUPEŁNIAJĄCE: Wartości w pozycjach II. oraz II.1 są ujemne. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz), działając na podstawie Decyzji Komisji

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 29 maja 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 29 maja 2017 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 29 maja 2017 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu informacyjnego, zastępuje się:

1) Na stronie tytułowej Prospektu informacyjnego, zastępuje się: OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE LOKAT... 3 BILANS... 4 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI... 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE LOKAT... 3 BILANS... 4 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI... 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH

Bardziej szczegółowo

1. W związku z utworzeniem nowego subfunduszu strona tytułowa otrzymuje następujące brzmienie:

1. W związku z utworzeniem nowego subfunduszu strona tytułowa otrzymuje następujące brzmienie: Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Parasol BIZNES SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. W związku z utworzeniem nowego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA:

ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: ZESTAWIENIE LOKAT TABELA GŁÓWNA: TABELE UZUPEŁNIAJĄCE: Wartości w pozycjach II. oraz II.1 są ujemne. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku.

Protokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. Protokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 16/2017) Data zmian: 6 października 2017 r. Dotyczy: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do Protokół zmian w Prospekcie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU Acer Aggressive FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU Acer Aggressive FIZ Warszawa, 1 stycznia 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU Acer Aggressive FIZ Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2018-06-30 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest dokonywana w złotych..

Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest dokonywana w złotych.. Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 30 maja 2016 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 12 lipca 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo