ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (DO DNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (DO DNIA"

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (DO DNIA SUBFUNDUSZ MS PŁYNNOŚCIOWY) ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 1

8 I. ZESTAWIENIE LOKAT Tabela główna - w wartościach zagregowanych dla poszczególnych grup składników lokat SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys Wartość Wartość wg Procentowy Wartość wg Procentowy wyceny na udział w wg ceny wyceny udział w dzień aktywach nabycia na dzień aktywach bilansowy ogółem w tys. bilansowy ogółem w tys. w tys. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,90% ,50% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z o. o. Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Suma: ,90% ,50% SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 2

9 Tabela uzupełniająca dłużne papiery wartościowe DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O terminie wykupu do 1 roku Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,23% Bony pieniężne - Bony skarbowe - Inne - Obligacje ,23% Aktywny rynek regulowany WZ0119 (PL ) OK0419 (PL ) PS0719 (PL ) O terminie wykupu powyżej 1 roku Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND TREASURY BONDSPOT POLAND TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA SKARB PAŃSTWA SKARB PAŃSTWA Polska ,78% (kupon zmienny WIBOR 6M) ,23% ,95% Polska (zerokuponowe) ,74% Polska ,25% (kupon stały) ,54% ,93% Bony pieniężne - Bony skarbowe - Inne - Obligacje ,67% Aktywny rynek regulowany ,67% WZ0126 (PL ) WZ0124 (PL ) WZ0528 (PL ) Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany Aktywny rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND TREASURY BONDSPOT POLAND TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA SKARB PAŃSTWA SKARB PAŃSTWA Polska Polska Polska ,78% (kupon zmienny WIBOR 6M) 1,78% (kupon zmienny WIBOR 6M) 1,79% (kupon zmienny WIBOR 6M) ,83% ,22% ,62% Suma: ,90% SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 3

10 Tabela dodatkowa gwarantowane składniki lokat GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Suma: OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ,90% ,90% SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 4

11 Tabela uzupełniająca akcje Tabela uzupełniająca warranty subskrypcyjne Tabela uzupełniająca prawa do akcji Tabela uzupełniająca prawa poboru Tabela uzupełniająca kwity depozytowe Tabela uzupełniająca listy zastawne Tabela uzupełniająca instrumenty pochodne Tabela uzupełniająca udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Tabela uzupełniająca jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Tabela uzupełniająca tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Tabela uzupełniająca wierzytelności Tabela uzupełniająca weksle Tabela uzupełniająca depozyty Tabela uzupełniająca waluty Tabela uzupełniająca nieruchomości Tabela uzupełniająca statki morskie Tabela dodatkowa instrumenty rynku pieniężnego Tabela dodatkowa- grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Tabela dodatkowa składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 Ustawy SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 5

12 Tabela dodatkowa papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD II. BILANS Bilans (w tys. ) za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 95 - III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu/subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4-1 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7-2 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 17 5 VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa , ,6930 A , ,3940 J 343, ,2990 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A 102,80 101,41 J 102,51 101,26 SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 6

13 III. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI Rachunek Wyniku z Operacji (w tys. ) za wyjątkiem wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu/subfunduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa 7 - Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 7 - V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa A 1,39 1,40 J 1,42 1,31 SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 7

14 IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO Zestawienie Zmian w Aktywach Netto (w tys. ) za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do od do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5-2 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0, ,3860 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 0,9920 Saldo zmian 0, ,3940 J Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 328, ,2370 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 32,4400 8,9380 Saldo zmian 295, ,2990 Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie A Liczba zbytych jednostek uczestnictwa , ,3860 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,9920 0,9920 Saldo zmian , ,3940 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa , ,3940 SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 8

15 J ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do od do Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 385, ,2370 Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 41,3780 8,9380 Saldo zmian 343, ,2990 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 343, ,2990 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) A 101,41 100,00 J 102,26 100,62 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego A 102,80 101,41 J 102,51 102,26 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym A 1,37% 1,40% J 0,24% 1,52% 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny A 101, , J 101, , Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny A 102, , J 102, , Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym A 102, , J 102, , IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,49% 9,52% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,18% - Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza 1,46% 1,78% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,51% 0,45% Usługi w zakresie rachunkowości 6,72% 3,62% Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu (*) Cena jednostki uczestnictwa w ramach pierwszej wpłaty SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 9

16 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA - 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu Podstawowe zasady rachunkowości Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U poz. 351) ( Ustawa o rachunkowości ) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U Nr 249 poz. 1859) Rozporządzenie. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z powyższymi przepisami. Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie krótszym niż 90 dni prezentuje się w bilansie w pozycji Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie nominalnej. Lokaty te nie są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji należności. Depozyty, o terminie zapadalności powyżej 90 dni są prezentowane w bilansie w pozycji składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku łącznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyżej 90 dni są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. Średnia wartość aktywów netto została obliczona, jako średnia arytmetyczna z wartości aktywów netto na dni wyceny oficjalnej Subfunduszu. Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu środków pieniężnych w dni wycen oficjalnych Subfunduszu. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Operacje ujmowane są zgodnie z Rozporządzeniem. Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Funduszu i Subfunduszy ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego obejmującego wszystkie Subfundusze oraz sprawozdania każdego Subfunduszu. Metody i zasady dokonywania wyceny są wspólne dla Aktywów Funduszu oraz aktywów wszystkich Subfunduszy. Na Dzień Wyceny Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a ponadto ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Funduszu stanowi suma wartości aktywów wszystkich Subfunduszy. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny o zobowiązania Funduszu, które są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu oraz część zobowiązań Funduszu przypadających na dany Subfundusz. Zobowiązania dotyczące całego Funduszu obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem zapisanych w Subrejestrze Uczestników w Dniu Wyceny. Aktywa Funduszu oraz Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu oraz zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa publikowane są po każdej wycenie w dziennikach ogólnopolskich, można je również uzyskać w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa: SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 10

17 I. Lokaty notowane na Aktywnym Rynku 1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, w tym akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego, wyznacza się w następujący sposób: a) według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego: w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia w oparciu o kurs zamknięcia lub w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat, w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia w oparciu o ostatni kurs transakcyjny na danym rynku dostępny o godzinie 23:30 czasu polskiego, a jeżeli na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa w oparciu o kurs fixingowy, w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego; b) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, to wartość godziwą ustala się w oparciu o kurs fixingowy; c) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępne są kursy wyznaczone zgodnie z lit. a) i b), a na Aktywnym Rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży do wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym, że nie jest dopuszczalne uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży; d) jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z lit. a), b) i c), lub wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski, to do wyceny przyjmuje się wartość z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny; skorygowaną w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej w drodze wyceny, w oparciu o publicznie ogłoszoną na Aktywnym Rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, z zastrzeżeniem lit. e); przy czym za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się tutaj wartość wyznaczoną poprzez: oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lokat, zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku, oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, oszacowanie wartości składnika lokat, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym; e) dłużne papiery wartościowe, dla których istnieje potrzeba korekty kursu ze względu na znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku aktywów albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, wycenia się w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. 2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Podstawą wyboru rynku głównego są: a) wolumen obrotu na danym składniku lokat lub b) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub c) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub d) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub e) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 11

18 II. Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku 1. Wartość składników lokat Subfunduszy nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem ust. III., w następujący sposób: a) akcje, udziały oraz prawa do akcji wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 i 3, b) dłużne papiery wartościowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeśli ich utworzenie okaże się konieczne, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych funduszu, c) depozyty wycenia się w wartości godziwej wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek; przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, d) Instrumenty Rynku Pieniężnego niebędące papierami wartościowymi wycenia się według wartości godziwej, ustalonej za pomocą odpowiedniego dla danego instrumentu modelu, do którego dane będą pochodzić z Aktywnego Rynku, z zastrzeżeniem pkt. 3, e) nienotowane na rynku aktywnym kwity depozytowe, wierzytelności, weksle oraz listy zastawne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych funduszu, f) warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru wycenia się metodą wartości wewnętrznej, tj., jako większa z wartości: zera, oraz różnicy wynikającej z rynkowej wartości akcji, na które opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartości wynikającej z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących warrantom lub prawom poboru lub wartości teoretycznej prawa poboru w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza; warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru na akcje nienotowane na rynku aktywnym wyceniane będą według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 i 3, g) należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych w rozumieniu właściwych przepisów wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych, h) zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych w rozumieniu właściwych przepisów ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 2. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: a) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lokat, b) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku, c) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, d) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 3. Dążąc do wyznaczenia wartości określonych w pkt. 2, Fundusz może stosować model wyceny aktywów niepublicznych opracowany przez niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi. Towarzystwo może dokonać wyboru jednostki na potrzeby opracowania modeli oraz na potrzeby wyceny aktywów tego rodzaju z wykorzystaniem tych modeli. Umowy tego rodzaju będą zawierane przez Towarzystwo w imieniu, na rzecz i na koszt Funduszu, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu dotyczących kosztów obciążających poszczególne Subfundusze. 4. W przypadku przeszacowania składnika lokat Subfunduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia, wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 12

19 5. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu i Subfunduszu podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Modele będą stosowane w sposób ciągły oraz każda ewentualna zmiana będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, zgodnie z zasadami opisanymi w polityce rachunkowości Funduszu i Subfunduszu. III. Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu 1. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu, a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. IV. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych 1. Aktywa Subfunduszu oraz zobowiązania Subfunduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której są denominowane. 2. Aktywa Subfunduszu oraz zobowiązania Subfunduszu, o których mowa w pkt. 1, wykazuje się w złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 3. Wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty euro, a jeżeli nie jest to możliwe do waluty USD. Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, a także zmiany metod wyceny oraz sposoby sporządzania sprawozdania finansowego. SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 13

20 NOTA - 2 Należności Subfunduszu (w tys.) NALEŻNOŚCI SUBFUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu dywidend Z tytułu odsetek 2 1 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale, w podziale na podmioty udzielające pożyczek Pozostałe, w tym: z tytułu kosztów pokrywanych przez TFI NOTA - 3 Zobowiązania Subfunduszu (w tys.) ZOBOWIĄZANIA SUBFUNDUSZU Zobowiązania 95 - Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw 95 - Pozostałe składniki zobowiązań NOTA - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (w tys.) STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Banki / waluty ING BANK SLASKI SA PLN BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PLN SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 14

21 ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych od do od do Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys PLN EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W PODZIALE NA ICH RODZAJE nie dotyczy NOTA - 5 Ryzyka NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys Wartość na dzień Procentowy udział w walucie aktywach(w sprawozdania tys.) ogółem finansowego w tys. Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,78% ,21% Dłużne papiery wartościowe o stałej stopie procentowej ,28% ,07% (stałokuponowe) OK ,74% OK ,12% PS ,92% PS ,54% ,03% Suma: ,06% ,28% (*) jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stałokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW (**) (***) Dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej (zmiennokuponowe) Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys Wartość na dzień Procentowy udział w walucie aktywach(w sprawozdania tys.) ogółem finansowego w tys. Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem ,62% ,43% PKN Orlen S.A. seria E 75 1,94% WZ ,67% WZ ,95% WZ ,22% 349 9,04% WZ ,83% 377 9,78% SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 15

22 NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW (**) (***) Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys Wartość na dzień Procentowy udział w walucie aktywach(w sprawozdania tys.) ogółem finansowego w tys. Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem WZ ,62% Suma: ,62% ,43% (**) jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne ze stopą procentową których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia (***) jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna oraz inne zobowiązania o zmiennym oprocentowaniu. NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym, w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Procentowy udział w aktywach(w tys.) ogółem ,00% ,00% ,77% ,21% Należności 94 2,33% 50 1,29% Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe) ,90% ,50% Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) ,67% ,77% BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ,12% ,97% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,12% ,97% ING BANK SLASKI SA ,65% ,24% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,65% ,24% SKARB PAŃSTWA ,90% ,56% Dłużne papiery wartościowe ,90% ,56% SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 16

23 (****) za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back (*****) za znacząco koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem NOTA-5 Ryzyko walutowe NOTA - 6 Instrumenty pochodne NOTA - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu NOTA - 8 I Zaciągnięte i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i pożyczki NOTA - 8 II udzielone przez Subfundusz pożyczki pieniężne NOTA 9 I Walutowa struktura pozycji bilansu I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN Należności PLN Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - dłużne papiery wartościowe PLN Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - dłużne papiery wartościowe PLN 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 17

24 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. Wartość na dzień danej walucie w tys. Wartość na dzień walucie sprawozdania finansowego w tys. II. Zobowiązania 95 PLN NOTA - 9 II Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu NOTA - 9 III Średni kurs waluty sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego NOTA - 10 I Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWAN Y ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Dłużne papiery wartościowe od do od do Wartość Wartość zrealizowaneg o zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowaneg o zysku z wyceny aktywów w tys. zrealizowaneg o zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowaneg o zysku z wyceny aktywów w tys Nieruchomości Pozostałe Suma: NOTA 10 II Wypłacone dochody Subfunduszu NOTA 10 III Wypłacone przychody ze zbycia lokat NOTA 11.I Koszty pokrywane przez Towarzystwo I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 18

25 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe NOTA 11.II Koszty Funduszu Aktywów Niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami NOTA 11.III Wynagrodzenie dla Towarzystwa III. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. z tytułu wynagrodzenia stałego 7 - z tytułu wynagrodzenia zmiennego Suma: 7 - Koszty Subfunduszu Zgodnie z Uchwałą nr 8/1/2017 Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI SA) z dnia roku postanowiono o pokrywaniu kosztów, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3-4 statutu Funduszu obciążających Subfundusz z własnych środków MS TFI SA przez czas nieograniczony do dnia odwołania uchwałą Zarządu MS TFI SA. Zgodnie z Uchwałą nr 6/8/2017 Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI SA) z dnia roku postanowiono nie pobierać od jednostek uczestnictwa kategorii J wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w statucie Funduszu, na czas nieograniczony do dnia odwołania uchwałą Zarządu MS TFI SA. NOTA 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok 1 Rok bieżący poprzedni I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A 102,80 101,41 J 102,51 101,26 SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 19

26 VI. Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w księgach. Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Nie dokonano korekt błędów podstawowych. Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Nie wystąpiły przypadki nie rozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. Połączone sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdania Subfunduszy zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz jego Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Niemniej jednak w okresie sprawozdawczym i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego spełnione były przesłanki określone w art. 26 ust. 2 statutu Funduszu umożliwiające Towarzystwu podjęcie decyzji o likwidacji Subfunduszu. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Towarzystwo nie planuje podjąć w dającej się przewidzieć przyszłości decyzji o likwidacji Subfunduszy, o której mowa w art. 26 ust. 3 statutu Funduszu, w związku z wystąpieniem sytuacji, o których mowa w art. 26 ust. 2 statutu Funduszu. Nie występują inne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy. Brak informacji innych niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. Na dzień bilansowy nie odnotowano przekroczeń limitów inwestycyjnych. VII. Informacje przekazywane na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Informacje w niniejszym punkcie nie wchodzą w zakres przeglądu biegłego rewidenta. W okresie od r. do r. MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie dokonywał w imieniu Subfunduszu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt. 11 powyższego rozporządzenia. W szczególności nie były zawierane transakcje odkupu, transakcje udzielenia lub zaciągania pożyczki papierów wartościowych lub towarów, transakcje zwrotne kupnosprzedaż lub sprzedaż-kupno, ani transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego. W okresie od r. do r. MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie dokonywał w imieniu Subfunduszu transakcji typu swap przychodu całkowitego w rozumieniu art. 3 pkt 18 powyższego rozporządzenia. SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 20

27 Podpisy osób reprezentujących Fundusz: Robert Bury Członek Rady Nadzorczej Oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu p.o. Prezesa Zarządu MS TFI S.A. Ryszard Haczek Członek Zarządu MS TFI S.A. Tomasz Jakubiak Członek Zarządu MS TFI S.A. Podpisy osób reprezentujących podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o. o. Mirosław Łabanowski Prokurent PKO BP Finat Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2019 roku. SUBFUNDUSZ MS STABILNEGO DOCHODU 21

28 Katowice, 19 kwietnia 2019 r. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Działając stosownie do dyspozycji 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A., jako Depozytariusz MS Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., sporządzonego 19 kwietnia 2019 r., są zgodne ze stanem faktycznym. ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2, Warszawa NIP KRS 5459 Sąd Rejonowy w Katowicach Kapitał zakładowy ,00 zł Kapitał wpłacony ,00 zł

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS OBLIGACJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYC

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS OBLIGACJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYC ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU 1 I. ZESTAWIENIE LOKAT Tabela główna

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA NEGATIVE DURATION Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA NEGATIVE DURATION

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zmianach statutu GAMMA Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 4 czerwca 2018 r. GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ GAMMA Alokacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany: Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 07-06-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 11 grudnia 2017 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2018-06-30 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2012-06-30 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Bursztynowy za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE LOKAT... 3 BILANS... 4 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI... 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy. za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu PKO Szafirowy za okres od 21 grudnia do 31 grudnia 2017 roku SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE LOKAT... 3 BILANS... 4 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI... 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU BILANS I. Aktywa 6 039 7 292 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty -

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS AKCJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS AKCJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZ MS AKCJI WYDZIELONY W RAMACH FUNDUSZU MS PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2018-06-30 2017-12-31

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GLOBALNEGO DOCHODU

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GLOBALNEGO DOCHODU SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GLOBALNEGO DOCHODU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30 2016-12-31

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo