Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 {SWD(2014) 153 final} {SWD(2014) 154 final} PL PL

2 UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Połowy z użyciem pławnic tradycyjnie prowadzono przy użyciu sieci o ograniczonej długości i stosunkowo niewielkim rozmiarze oczek; w ten sposób poławiano różne gatunki pelagiczne małej lub średniej wielkości, głównie zamieszkujące obszary przybrzeżne lub migrujące przez te obszary. Bardziej znaczące trudności pojawiły się pod koniec lat 70. i w latach 80. XX w., gdy zaczęto używać pławnic o dużych oczkach i zestawów sieci o długości wynoszącej kilkadziesiąt kilometrów. Na skutek stosowania tych wielkich zestawów pławnicowych znacznie wzrosła przypadkowa śmiertelność gatunków chronionych, w tym w szczególności waleni, żółwi morskich i rekinów, oraz pojawiła się międzynarodowa obawa co do ich wpływu na środowisko. Na początku lat 90. XX w., zgodnie ze szczegółowymi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 1, w których wezwano do przyjęcia moratorium na połowy gatunków pelagicznych wielkimi zestawami pławnicowymi 2 na pełnym morzu, UE opracowała przepisy dotyczące połowów z użyciem pławnic. W związku z tym posiadanie na statku lub używanie pławnic dłuższych niż 2,5 km jest zakazane w UE od czerwca 1992 r. (z wyjątkiem Morza Bałtyckiego i cieśnin Wielki i Mały Bełt oraz Sund). Od 2002 r. obowiązuje zakaz stosowania wszystkich pławnic, bez względu na ich rozmiar, w odniesieniu do poławiania gatunków wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97 (gatunków niedozwolonych). Zabronione jest również wyładowywanie gatunków wymienionych w załączniku VIII, które zostały złowione przy użyciu pławnic. Ponadto od dnia 1 stycznia 2008 r. zabrania się posiadania na statku lub używania wszelkich pławnic w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Wielki i Mały Bełt oraz Sund. W obecnych ramach prawnych UE dotyczących pławnic występują jednak niedociągnięcia, ponieważ można łatwo obejść istniejące przepisy. Brak przepisów unijnych dotyczących charakterystyki narzędzi połowowych (np. maksymalnej wielkości oczek, maksymalnej grubości sznurka, współczynnika osadzenia itp.) oraz zastosowania narzędzi (np. maksymalnej odległości od wybrzeża, czasu trwania zaciągu, okresu połowu itp.) w połączeniu z możliwością posiadania na statku innych narzędzi połowowych umożliwia rybakom nielegalne stosowanie pławnic do połowu gatunków, wobec których obowiązuje zakaz poławiania za pomocą tego narzędzia połowowego, i deklarowanie, że zostały one złowione na przykład za pomocą innego narzędzia (np. takli itp.). Ponadto, pomimo tych przepisów dotyczących stosowania pławnic, nadal ujawniane są przypadki nielegalnego stosowania pławnic w wodach UE. Poważne przypadki nieprzestrzegania przepisów przez niektóre państwa członkowskie było też przedmiotem dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach przeciwko Francji (C-556/07; C- 479/07) i Włochom (C-249/08). Kontrola i egzekwowanie prawa nie przynoszą niezbędnych rezultatów, bo niewielka skala prowadzonej działalności sprawia, że dostosowanie się i znalezienie sposobów uniknięcia 1 2 Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych: nr 44/225 z dnia 22 grudnia 1989 r., nr 45/197 z dnia 21 grudnia 1990 r.; nr 46/215 z dnia 20 grudnia 1991 r. Wielkie zestawy pławnicowe zostały zdefiniowane jako sieci o ponad 2,5 km długości na mocy Konwencji o zakazie połowów długimi zestawami pławnicowymi na Południowym Pacyfiku (konwencja z Wellington; przyjęta w Wellington w dniu 24 listopada 1989 r.), która weszła w życie z dniem 17 maja 1991 r. services/library/treaties/08/8-02/large-driftnets.xml. PL 2 PL

3 kontroli są łatwe. Stosowanie krótkich zestawów pławnicowych jest wciąż dozwolone i luki prawne w przepisach UE ułatwiają ich nielegalne stosowanie. W związku z tym organom kontroli niezwykle trudno jest uzyskać solidne dowody nielegalnych działań i ostateczne egzekwowanie przepisów. W tym kontekście jasne jest, że utrzymują się poważne obawy w zakresie ochrony środowiska i ochrony gatunków związane z wykorzystaniem tych narzędzi połowowych. W celu zaradzenia tej sytuacji oraz aby wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań UE w zakresie właściwego regulowania połowów z użyciem pławnic, w proponowanym rozporządzeniu, w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania zasobami, przewiduje się pełny zakaz zabierania na pokład lub stosowania wszelkich pławnic od dnia 1 stycznia 2015 r. we wszystkich wodach UE. Wprowadza się również zmienioną i precyzyjniejszą definicję tego narzędzia połowowego, aby zlikwidować wszelkie istniejące luki. 2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW Oceny skutków dokonano, biorąc pod uwagę informacje z różnych źródeł: konsultacje społeczne przeprowadzone drogą internetową, dwa skoordynowane badania 3, informacje dostarczone przez państwa członkowskie oraz uwagi grupy sterującej ds. oceny skutków. W ocenie skutków przeanalizowano następujące warianty: 1) status quo; 2) działania dotyczące środków technicznych lub kontrolnych w celu zwiększenia możliwości kontroli i zgodności z zasadami ochrony środowiska; 3) selektywny zakaz połowów z użyciem pławnic stanowiących wciąż największe zagrożenie dla ściśle chronionych gatunków lub nie pozwalających uniknąć przyłowów gatunków niedozwolonych; 4) całkowity zakaz stosowania pławnic. Jednakże brak lub ograniczone możliwości monitorowania tych połowów przez państwa członkowskie, zarówno w odniesieniu do kontroli, jak i dla celów naukowych, wraz z ograniczonym nakładem próbkowania w ramach obu przeprowadzonych badań, niezwykle utrudniły uzyskanie wszechstronnego obrazu w sprawie bieżącej działalności połowowej i jej rzeczywistego oddziaływania na środowisko. W związku z tym uznano, że dokonanie oceny skutków różnych wariantów strategicznych poprzez analizę opartą na wskaźnikach nie jest możliwe. Wariant 4 został uznany za lepszy od wariantów 1, 2 i 3, gdyż spełnia w możliwie największym stopniu kryteria adekwatności, skuteczności, efektywności i spójności, zapewniając jednocześnie najlepszy wynik pod względem oddziaływania na środowisko i mniejszych obciążeń administracyjnych. Wariant ten został poparty przez ponad 52 % respondentów biorących udział w konsultacjach społecznych z udziałem stowarzyszeń rybaków i organizacji pozarządowych. W związku z tym wariant 4 uznano za najodpowiedniejszy, oparty na stosowaniu podejścia ostrożnościowego do połowów, które będąc słabo monitorowane lub w ogóle nie monitorowane przez państwa członkowskie mogłyby nieść za sobą wysokie ryzyko przypadkowych połowów ściśle chronionych gatunków. Większość stwierdzonych połowów z użyciem pławnic ma charakter sezonowy i uczestniczące w nich floty obejmują statki wielozadaniowe. Ich liczba wynosi co najmniej 3 MAREA Zamówienie szczegółowe nr 8 (SI ). Identyfikacja i charakterystyka połowów na małą skalę z użyciem pławnic w basenie Morza Śródziemnego (DriftMed) Zamówienie szczegółowe nr 5 (SI ). Analiza pomocnicza przeglądu systemu UE dotyczącego połowów na małą skalę z użyciem pławnic. PL 3 PL

4 840 statków (z wyjątkiem Morza Bałtyckiego), rozproszonych na dużym obszarze. W przypadku większości rybaków połowy pławnicami zajmują zaledwie kilka miesięcy działalności połowowej w każdym roku, przy czym niektórzy z rybaków stosują pławnice przez czas krótszy niż pół miesiąca rocznie. W związku z tym nie oczekuje się, że całkowity zakaz stosowania pławnic będzie skutkować odpowiednim zmniejszeniem liczby rybaków, którzy będą prowadzić działalność za pomocą innych narzędzi połowowych niż już dopuszczone w ramach ich licencji połowowej. Na podstawie informacji zgromadzonych w ramach oceny skutków wyniki gospodarcze i znaczenie narzędzi połowowych dla statków i flot są bardzo zróżnicowane chociaż są one ograniczone na poziomie krajowym. Jeżeli chodzi o floty, w odniesieniu do których dostępne są dane, jak w przypadku statków Zjednoczonego Królestwa, całkowita wartość połowów pławnicami na małą skalę w odniesieniu do ok. 250 statków stanowi 0,14 % całkowitej wartości wyładunków w 2011 r. w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku Włoch, gdzie wykryto mniejszą liczbę zaangażowanych statków, wynoszącą ok. 100, gospodarcze znacznie pławnic na poziomie krajowym jest niskie (0,8 % pod względem wartości i 1,3 % masy wyładunków), ale wartość wyładunku oscyluje między ok. 20 % a 55 % (w jednym przypadku do 90 %) obrotów uzyskiwanych przez te statki. Poziom zysku osiąganego dzięki zastosowaniu pławnic jest jednak znacznie zróżnicowany i wynosi od 1 % do 54 % obrotów uzyskiwanych przez statki, przy czym średnia dla wszystkich włoskich połowów za pomocą pławnic wynosi 22 %. Dlatego też, mimo iż nie można wykluczyć, że zakaz ten może mieć wpływ na niektóre statki prowadzące te połowy, ogólny społeczno-gospodarczy wpływ całkowitego zakazu uznaje się za nieistotny na poziomie krajowym i na poziomie lokalnym. 3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU Krótki opis proponowanych działań Wprowadzenie pełnego zakazu zabierania na pokład lub stosowania wszelkiego rodzaju pławnic od dnia 1 stycznia 2015 r. we wszystkich wodach UE oraz przez wszystkie statki UE. Wprowadzenie zmienionej i precyzyjniejszej definicji pławnic w celu zlikwidowania wszelkich ewentualnych luk w obowiązujących przepisach. Podstawa prawna Art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasada pomocniczości Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Zasada proporcjonalności Wniosek jest konieczny i właściwy w celu wprowadzenia w życie podejścia do zarządzania rybołówstwem opartego na ekosystemie. Wniosek nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. Wybór instrumentów Proponowane instrumenty: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Inne środki nie byłyby właściwe z następującego powodu: niniejszy akt uchyla istniejące rozporządzenia i wprowadza do nich zmiany, co należy uczynić za pomocą innego rozporządzenia. PL 4 PL

5 4. WPŁYW NA BUDŻET Niniejszy środek nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków przez Unię. PL 5 PL

6 2014/0138 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające zakaz połowów z użyciem pławnic, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005 i (WE) nr 1967/2006 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniają opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 4, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 5 ustanawia ramy zarządzania na rzecz ochrony żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami. (2) Zrównoważona eksploatacja żywych zasobów powinna być oparta na podejściu ostrożnościowym, które wynika nie tylko z zasady ostrożności, o której mowa w art. 191 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lecz również z zobowiązań międzynarodowych UE, co znalazło wyraz w Porozumieniu 6 w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do zasobów rybnych, w szczególności jego art. 6, oraz na najlepszych dostępnych dowodach naukowych. (3) Wspólna polityka rybołówstwa powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz w szczególności do osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020 r., jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE 7. (4) W związku z obawami dotyczącymi oddziaływania na środowisko wielkich zestawów pławnicowych dłuższych niż 2,5 km, które spowodowały znaczne kwoty przypadkowej śmiertelności gatunków chronionych, w rezolucjach Zgromadzenia Dz.U. C [ ] z [ ]., s. [ ]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady (WE) 2004/585 (Dz.U. L 354 z , s. 22). Dz.U. L 189 z , s. 16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), (Dz.U. L 164 z , s. 19). PL 6 PL

7 Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 44/225 z dnia 22 grudnia 1989 r., 45/197 z dnia 21 grudnia 1990 r. oraz 46/215 z dnia 20 grudnia 1991 r. 8 wezwano do przyjęcia moratorium na te narzędzia połowowe. (5) W związku z powyższym rozporządzeniem Rady (WE) nr 894/97 9 ustanowiono ramy zarządzania ochroną zasobów rybnych za pomocą środków technicznych polegających na ogólnym ograniczeniu całkowitej długości pławnic do maksymalnie 2,5 km, a także poprzez zakaz posiadania na statku i stosowania pławnic przeznaczonych do połowu pewnych gatunków. (6) Ponadto rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/ zakazuje używania lub posiadania na statku pławnic od 1 stycznia 2008 r. w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Wielki i Mały Bełt oraz Sund. (7) Cele w zakresie ochrony, w odniesieniu do przypadkowej śmiertelności gatunków chronionych, realizowane za pośrednictwem wyżej wymienionych przepisów unijnych dotyczących pławnic, nadal obowiązują i należy je wzmocnić. (8) Definicję pławnic należy doprecyzować dla jasności i w celu zapewnienia jednolitości rozumienia i stosowania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących pławnic. (9) Ponadto konieczne jest rozszerzenie zakresu tej definicji w taki sposób, aby obejmowała wszelkie nowo zidentyfikowane rodzaje dryfujących sieci rybackich innych niż dryfujące sieci skrzelowe stosowane w pewnych rodzajach rybołówstwa. Szczególnie ważne jest objęcie tą definicją narzędzi, które w odróżnieniu od dryfujących sieci skrzelowych składają się z dwóch lub więcej ścian siatki zawieszonych wspólnie i równolegle na nadborze lub nadborach, ale funkcjonują blisko powierzchni wody w taki sam sposób jak dryfujące sieci skrzelowe i wywierają podobne skutki na zasoby morskie, dlatego też powinny być spójnie regulowane. (10) W obecnych unijnych ramach prawnych dotyczących pławnic stwierdzono słabe punkty i luki w przepisach, które okazały się łatwe do obejścia i nieskuteczne, biorąc pod uwagę rozwiązanie kwestii ochrony związanych z narzędziami połowowymi. (11) Połowy z użyciem pławnic są prowadzone przez niemożliwą do określenia liczbę małych wielozadaniowych statków rybackich, z których ogromna większość działa bez jakiegokolwiek regularnego monitorowania służącego do celów naukowych i kontrolnych. Z uwagi na niewielką skalę takiej działalności połowowej, która ułatwia unikanie monitorowania, działania z zakresu kontroli i egzekwowania prawa nie przyniosły koniecznych wyników w dziedzinie ochrony zasobów morskich, w szczególności w odniesieniu do niektórych chronionych gatunków Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych: A/RES/44/225 z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie połowów pelagicznych wielkimi zestawami pławnicowymi i ich wpływu na żywe zasoby morskie światowych oceanów i mórz, s. 147; A/RES/45/197 z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie połowów pelagicznych wielkimi zestawami pławnicowymi i ich wpływu na żywe zasoby morskie światowych oceanów i mórz, s. 123; A/RES/46/215 z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie połowów pelagicznych wielkimi zestawami pławnicowymi i ich wpływu na żywe zasoby morskie światowych oceanów i mórz, s Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. ustanawiające niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych (Dz.U. L 132 z , s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1239/98. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (Dz.U. L 349 z , s. 1). PL 7 PL

8 (12) Przypadki nielegalnej działalności z użyciem pławnic prowadzonej przez unijne statki rybackie, w szczególności ukierunkowanej na gatunki wymienione w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 847/97, są nadal zgłaszane i były powodem krytyki dotyczącej przestrzegania przez Unię obowiązujących zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. (13) Ponadto prowadzenie połowów z użyciem pławnic w pobliżu powierzchni wody lub na niej jest nadal przyczyną poważnych obaw dotyczących przypadkowego chwytania zwierząt oddychających powietrzem, takich jak ssaki morskie, żółwie morskie i ptaki morskie, które w większości należą do gatunków ściśle chronionych na mocy przepisów unijnych. (14) Dodatkowo systemy monitorowania i sprawozdawczości ustanowione na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) 11 okazały się nieskuteczne w zakresie identyfikacji i rejestrowania antropogenicznych przyczyn zgonu ściśle chronionych gatunków z powodu działalności połowowej. (15) Podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem sprawia, że wymogami stają się: minimalizacja negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemów morskich i zmniejszenie w możliwie największym stopniu przypadkowych połowów. (16) W świetle podanych wyżej powodów oraz w celu właściwego podejścia do kwestii ochrony, które to narzędzie połowowe nadal powoduje, a także aby osiągnąć cele w zakresie przepisów ochrony środowiska naturalnego i ich skutecznego i efektywnego egzekwowania, biorąc pod uwagę minimalne skutki społeczno-gospodarcze, konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu zabierania na pokład lub stosowania wszelkich pławnic we wszystkich wodach Unii i przez wszystkie unijne statki rybackie, bez względu na to, czy działają na wodach Unii, czy poza nimi, a także w odniesieniu do statków spoza UE poławiających w wodach Unii. (17) Dla zachowania przejrzystości przepisów Unii konieczne jest także wykreślenie wszystkich innych przepisów dotyczących pławnic poprzez zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 12, rozporządzenia (WE) nr 812/2004, rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/ oraz uchylenie rozporządzenia (WE) nr 894/97. (18) Statki dokonujące połowów z użyciem pławnic na małą skalę mogą potrzebować trochę czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji oraz wymagać wprowadzenia okresu przejściowego. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Zakres Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z , s. 7). Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 125 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 409 z , s. 11). PL 8 PL

9 Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiej działalności połowowej objętej zakresem wspólnej polityki rybołówstwa, jak określono w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Artykuł 2 Definicja 1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/ Ponadto pławnica oznacza sieć składającą się z jednej lub więcej ścian siatki zawieszonych wspólnie i równolegle na nadborze lub nadborach, utrzymywaną na powierzchni wody lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować lub ograniczać jej dryfowanie, takie jak zakotwiczenie lub oparcie na dnie zamocowane z jednego końca sieci. Artykuł 3 Zakaz stosowania pławnic Zakazuje się: a) poławiania jakichkolwiek morskich zasobów biologicznych za pomocą pławnic oraz b) posiadania wszelkiego rodzaju pławnic na statkach rybackich. Artykuł 4 Zmiany odpowiednich przepisów 1. W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 skreśla się art. 20 ust W rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się art. 1a; b) w załączniku I skreśla się pkt A lit. b) i pkt E lit b); c) w załączniku III skreśla się pkt D. 3. W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 skreśla się art. 2 lit. o) oraz art. 9 i W rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006 załącznik II akapit Definicje pkt 1) skreśla się wyrazy i dryfujących. Artykuł 5 Uchylenie Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 894/97. PL 9 PL

10 Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący W imieniu Rady Przewodniczący PL 10 PL

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 10.11.2014 2014/0138(COD) POPRAWKI 19-76 Projekt opinii Marco Affronte (PE539.866v01-00)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12.2014 r. COM(2014) 719 final 2014/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY ustalającego uprawnienia do połowów na 2015 r. dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.8.2017 r. COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.7.2019 r. C(2019) 5092 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2017 r. C(2017) 7875 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/98 w sprawie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.10.2017 r. C(2017) 6982 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 23.10.2017 r. ustanawiające wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. SWD(2014) 154 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0138(COD) Projekt sprawozdania Renata Briano (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0138(COD) Projekt sprawozdania Renata Briano (PE v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 13.3.2015 2014/0138(COD) POPRAWKI 22-169 Projekt sprawozdania Renata Briano (PE537.393v01-00) Zakaz połowów z użyciem pławnic (COM(2014)0265 C8-0007/2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2013 COM(2013) 185 final 2013/0097 (COD) C7-0091/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 827/2004 zakazujące

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2012 r. COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD)C7-0332/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0176/288. Poprawka 288 Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0176/288. Poprawka 288 Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL 27.3.2019 A8-0176/288 288 Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee Motyw 2 (2) Jako że Unia jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem produktów rybołówstwa na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 9, 28.5.2019 L 140/33 DECYZJA RADY (UE) 2019/860 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 COM(2019) 114 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.3.2019 COM(2019) 98 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum

Bardziej szczegółowo

Aspekty środowiskowe Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Magdalena Figura

Aspekty środowiskowe Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Magdalena Figura Aspekty środowiskowe Wspólnej Polityki Rybołówstwa Magdalena Figura Przed reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa ok. 88% zasobów ryb w wodach europejskich jest zbyt intensywnie eksploatowanych; większość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 COM(2019) 108 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na dorocznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 COM(2019) 111 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIKI. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 COM(2019) 112 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2017 r. COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1287/2009 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 2.2.2018 L 30/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/161 z dnia 23 października 2017 r. ustanawiające wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.2.2012 r. COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 19.12.2017 L 337/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/2360 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2018 w odniesieniu do niektórych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 sierpnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 sierpnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0260 (NLE) 11813/16 PECHE 296 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 30 sierpnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0001 (NLE) 5117/17 PECHE 7 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 329/8 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2058 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIKI. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.10.2015 r. COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępów w ustanawianiu chronionych obszarów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE)

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 29.10.2015 L 283/13 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1944 z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/807/UE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji dla połowów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2014 r. COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego porozumienia w sprawie powołania Generalnej

Bardziej szczegółowo

WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami;

WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami; 1 WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami; } zarządzanie w taki sposób, aby działalność połowowa przyczyniała się do długoterminowego zrównoważenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 27.6.2017 2017/0056(COD) POPRAWKI 1-27 Projekt sprawozdania Adina-Ioana Vălean (PE000.000v00-00)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2018 r. COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. COM(2019) 53 final 2019/0019 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 25.2.2013 2012/0179(COD) POPRAWKI 16-50 Projekt opinii Anna Rosbach (PE500.728v02-00)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2015 r. COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów 2 ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów 2 ***I 19.2.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 65/193 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 COM(2013) 761 final 2013/0371 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.7.2014 r. COM(2014) 457 final 2014/0213 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.1.2019 r. COM(2019) 48 final 2019/0009 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2017 r. (OR. en) 11300/17 PECHE 293 DELACT 130 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 3.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/3 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1256/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na 2012 rok dla pewnych stad

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.6.2012 r. COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) C7-0146/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0096 (NLE) 9684/17 PECHE 215 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 23 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 22.12.2006 KOM(2006) 910 wersja ostateczna 2006/0305 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2015/ z dnia

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2015/ z dnia PE-CONS 11/15-2013/0436 (COD) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2015/ z dnia zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.10.2008 KOM(2008) 650 wersja ostateczna 2008/0195 (COD) C6-0354/08 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2002/15/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2018 C(2018) 7044 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY upoważniająca Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I RYBOŁÓWSTWA Bruksela, 9 kwietnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10.2016 r. COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.7.2012 r. COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD)C7-0202/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY uchylająca niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2015 r. COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0213 (COD) 8806/1/15 REV 1 PECHE 161 CODEC 705 PARLNAT 82 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2019 C(2019) 1786 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 8.3.2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółowych wymogów w zakresie szkolenia pracowników

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6549 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca wspólny format krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli /

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 listopada 2009 r. (OR. en) 15037/09 PECHE 301

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 listopada 2009 r. (OR. en) 15037/09 PECHE 301 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 listopada 2009 r. (OR. en) 15037/09 PECHE 301 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. C(2017) 5516 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 611/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2015/0289(COD) 26.10.2017 ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.3.2018 r. C(2018) 1392 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 8.3.2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 11.4.2019 A8-0020/ 001-584 POPRAWKI 001-584 Poprawki złożyła Komisja Prawna Sprawozdanie József Szájer A8-0020/2018 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.2.2018 L 29/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/153 z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 16.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1226/2009 z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz. 2469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 171/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2018 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2018 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2013 COM(2013) 729 final 2013/0349 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 11/132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.1.2018 III (Akty przygotowawcze) PARLAMENT EUROPEJSKI P8_TA(2016)0003 Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2014 r. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en) 8964/17 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo