Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/ C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie"

Transkrypt

1 Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych: betonu, drewna, itp. zamra anie wstêpne przechowywanie osocza Zamraýarki laboratoryjne to urzàdzenia sùuýàce do zamraýania i przechowywania zamroýonych mediów. 40/...0 C Wzorcowanie Wszystkie urz¹dzenia termostatyczne POLEKOAPARATURA mog¹ byæ dostarczone ze œwiadectwem wzorcowania, wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zakresu akredytacji POLEKO Laboratorium Pomiarowego dostêpne s¹ na stronie

2 Modele COMFORT i PREMIUM s¹ wyposa one w mikroprocesorowy sterownik temperatury z graficznym wyœwietlaczem LCD i podœwietlan¹ klawiatur¹ dotykow¹. Zalety sterownika i mo liwoœci programowania mo liwoœæ ustawienia temperatury pracy praca z priorytetem temperatury nastawianie opóÿnienia startu pracy urz¹dzenia ( min...99:9 h) praca ci¹g³a w zadanej temperaturze rejestracja œredniej, min i max wartoœci temperatury mo liwoœæ podgl¹du zadanych i bie ¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia sygnalizacja wizualna i dÿwiêkowa przekroczenia zadanej temperatury sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury kontrola zaniku napiêcia zegar czasu rzeczywistego alarm dÿwiêkowy funkcja selfcheck (autokontrola) pamiêæ wyników pomiarowych (046 danych) Opis parametrów znajduje siê na str. 6. Temp. [ C] 6 C off D T T 0 C 9 C TIME CZAS 9 C 0 C parametr ustawiany przez U ytkownika: D opóÿnienie startu pracy urz¹dzenia ( min...99:9 h) T temperatura CZAS czas 0,h h Czas [h]

3 Panel sterowania sygnalizacja alarmów, zabezpieczeñ i b³êdów (dioda czerwona) wyœwietlacz graficzny LCD aktualna temperatura w komorze szybkiego w³¹czania i wy³¹czania urz¹dzenia rezygnacji/wyjœcia przewijania/dó³ przewijania/góra akceptacji/wejœcia Wyposa enie standardowe pe³ne drzwi zakres temperatury:...0 C dla N 8 oraz C dla NT, 00, 00 interfejs RS oraz port USB; kabel RS lub USB musi byæ zamówiony oddzielnie (RSK lub USBK); umo liwia œci¹gniecie danych na komputer za pomoc¹ darmowego oprogramowania EasyLab Basic dostêpnego na naszej stronie internetowej lub odp³atnego EasyLab Professional (patrz str. 68) pó³ki druciane INOX ze stali nierdzewnej z prowadnicami dla N 8 i pó³ki perforowane ze stali nierdzewnej dla NT, 00, 00 protokó³ kontroli jakoœci instrukcja obs³ugi oraz menu w jêzyku polskim zamkniêcie na klucz sygnalizacja otwartych drzwi otwór do wprowadzenia zewnêtrznego czujnika (œrednica 0 mm) pamiêæ wyników pomiarowych (048 danych) kó³ka jezdne w standardzie dla NT 00 zamkniêcie na klucz otwór do wprowadzania zewnêtrznego czujnika interfejs RS i USB

4 Typ N 8 NT NT 00 NT 00 Parametr obieg powietrza pojemnoœæ komory [l] drzwi zakres temperatury pracy [ C] sterownik materia³ komory materia³ obudowy wymiary zewnêtrzne [mm] wymiary komory [mm] maksymalne obci¹ enie pó³ki [kg] maksymalne obci¹ enie urz¹dzenia [kg] moc znamionowa urz¹dzenia [W] waga urz¹dzenia [kg] regulacja temp. [ C] 6 stabilnoœæ temp. [ C] w 0 C zasilanie iloœæ pó³ek gwarancja producent COMF COMF/S PREM PREM/S COMF COMF/S PREM PREM/S szerokoœæ wysokoœæ g³êbokoœæ szerokoœæ wysokoœæ g³êbokoœæ...0 pojemnoœæ u ytkowa komory jest zawsze mniejsza g³êbokoœæ nie obejmuje przy³¹cza kabla zasilaj¹cego mm przy równomiernym obci¹ eniu ca³ej powierzchni 4 pó³ka wzmocniona wersja wzmocniona 6 stabilnoœæ temperatury mierzona w geometrycznym œrodku komory 7 dla przestrzeni komory wersja PW 4 wersja W 7 jednorodnoœæ temp. [ C] w 0 C ±, ±, naturalny co 0, 0 V Hz 4 miesi¹ce POLEKOAPARATURA mikroprocesorowy PID z graficznym wyœwietlaczem LCD 0 0 pe³ne stal nierdzewna zg. z DIN.406 stal nierdzewna zg. z DIN.406 stal nierdzewna zg. z DIN.40 stal nierdzewna zg. z DIN.40 blacha malowana proszkowo stal nierdzewna szlifowana blacha malowana proszkowo stal nierdzewna szlifowana ±, ±0, ±,7 Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. ) INOX KG RS 4 RS 48 RS RS 4 RS 48 USBK Professional KAFKA IQ OQ PQ DIN. N 8 NT 4

5 Opcje i akcesoria Opcje i akcesoria wewnêtrzne drzwi szklane, 8 zewnêtrzne drzwi szklane 4, 7 drzwi z oknem wizyjnym, wewnêtrzne gniazdo sieciowe 4, oœwietlenie wewnêtrzne, pó³ka druciana, 9 pó³ka druciana ze stali nierdzewnej pó³ka perforowana pó³ka wzmocniona rozszerzenie temperatury do +70 C wersja wzmocniona, 0 wersja niskotemperaturowa fotoperiod FOT fitotron FIT funkcja automatycznego odszraniania zabezpieczenie temperaturowe zg. z DIN 880 kuwety ze stali nierdzewnej szuflady aluminiowe szuflady INOX na prowadnicach malowanych proszkowo szuflady INOX na prowadnicach INOX pomiar wilgotnoœci licznik otwartych dni sterowanie wentylatorem dodatkowy czujnik temperatury Pt 00 filtr powietrza (HEPA) interfejs RS 4 (zamiast RS ) interfejs RS 48 (zamiast RS ) kó³ka jezdne stolik z kó³kami jezdnymi kabel RS kabel RS 4 kabel RS 48 kabel USB oprogramowanie EasyLab Professional drukarka ig³owa drukarka termiczna wzorcowanie komory kwalifikacje IQ, OQ, PQ zbiornik na wodê dejonizowan¹ kuweta na wodê zu yt¹ czujnik poziomu wody niezale ne sterowanie dla pó³ek FIT magnetyczne zamkniêcie drzwi rejestrator ko³owy Numer zam. */C */A */A GNZ OWW/OWW LED */P */P INOX */PP */PW ST/70 */W */T */FOT */FIT *PLUS. */** KUW GN */* */SWP ALU */SWP INOX */SWPN INOX PHR LOD ST/CHL WENT PT00 HEPA RS4 RS48 QLK* */S, */INOX RSK RSK/4 RSK/48 USBK EasyLab Profess. EPSON KAFKA BRT/L IQ/OQ/PQ KK/Z KK/K KK/CP FIT/R */ZKM */RK * model (np.: ST, IL ) ** rodzaj zabezpieczenia temperaturowego (np..) w przypadku urz¹dzeñ dwukomorowych opcja dostêpna dla ka dej komory oddzielnie niedostêpne dla: 400, 0, 700, 7, 00, 000 i /, ST/CHL 4 i tylko dla wersji BASIC 4 w przypadku urz¹dzeñ SL, temperatura maksymalna obni ona jest do + ºC, opcja niedostêpna dla CL/SL / w przypadku urz¹dzeñ CL/IL w wersji TOP+, temperatura maksymalna jest obni ona do +70ºC 6 wersja BASIC, COMFORT i PREMIUM 7 dla komór KK, 40, 400, 7 8 dla komór KK 0, 700, 00, 4 9 dla N 8 0 dla CHL 0, 700, 00, 4 i / szafy ST 0, 700, 00, 4 dla ST/CHL 0, 700, 00, 4 s jest w standardzie opcja dostêpna

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Urz¹dzenia w wersji skonstruowane zosta³y z myœl¹ o Klientach poszukuj¹cych rozwi¹zania wymagaj¹cego profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego, przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamrażarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne ZL Zamrażarki laboratoryjne Przykładowe zastosowania długoterminowe przechowywanie próbek i materiału biologicznego do badań przechowywanie łatwo rozkładalnych wzorców (np. w postaci stałej) testy mrozoodpornoœci

Bardziej szczegółowo

STD - wersja standardowa

STD - wersja standardowa STD STD - wersja standardowa Urządzenia dostępne w wersji STD Cieplarki laboratoryjne (CL) Inkubatory Laboratoryjne (IL) Suszarki Laboratoryjne (SL) Sterylizatory (SR) STD - wersja standardowa rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Suszarki, Cieplarki, Inkubatory. Suszarki, Cieplarki, Inkubatory

Suszarki, Cieplarki, Inkubatory. Suszarki, Cieplarki, Inkubatory Suszarki, Cieplarki, Inkubatory Wersja STD Urz¹dzenia w wersji STD s¹ wyposa one w mikroprocesorowy sterownik temperatury PID z graficznym wyœwietlaczem LCD i podœwietlan¹ klawiatur¹ dotykow¹. Zalety sterownika

Bardziej szczegółowo

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne

Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Szafy termostatyczne, Ch³odziarki laboratoryjne Urz¹dzenia w wersji skonstruowane zosta³y z myœl¹ o Klientach poszukuj¹cych rozwi¹zania wymagaj¹cego profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego, przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Cieplarki, inkubatory, suszarki, sterylizatory, komory klimatyczne i fitotronowe

Cieplarki, inkubatory, suszarki, sterylizatory, komory klimatyczne i fitotronowe Cieplarki, inkubatory, suszarki, sterylizatory, komory klimatyczne i fitotronowe Cieplarki, inkubatory, suszarki, sterylizatory, komory klimatyczne i fitotronowe cieplarki (CL) i suszarki (SL) laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-14-26/15 Warszawa, dn. 30.04.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu do pracowni zoologii i pracowni ekologii gleby

MCLNP-6-14-26/15 Warszawa, dn. 30.04.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu do pracowni zoologii i pracowni ekologii gleby MCLNP-6-14-26/15 Warszawa, dn. 30.04.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu do pracowni zoologii i pracowni ekologii gleby w Warszawie realizuje projekt Mazowieckie Centrum Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dn. 16.05.2016 r. Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej szufladowej 1 szt. 1. Pojemność: 90-95 litrów. 2. Wymiary zewnętrzne (szer.

Bardziej szczegółowo

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/RPWM/16

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/RPWM/16 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, Al. Hrabska 3 05-090 Raszyn Falenty, 6 września 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/RPWM/16 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8157/838/08 Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia: zmywarka laboratoryjna ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

DANLAB Wyposa enie laboratorium

DANLAB Wyposa enie laboratorium Inkubatory CO 2 Panel sterowania Regulator PID z elektronicznym wywietlaczem wyposa ony w ekran dotykowy pozwala u ytkownikowi na szybki i ³atwy dostêp do menu. Umo liwia rejestracjê danych temperatury,

Bardziej szczegółowo

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania, komory

Bardziej szczegółowo

Model BD 23 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną

Model BD 23 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Model BD 23 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Inkubator BINDER serii BD z konwekcją naturalną to urządzenie wyspecjalizowane w stabilnej przez długi czas pracy ciągłej. Nadaje się doskonale do

Bardziej szczegółowo

Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur

Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Zakresy temperatur od -70 C do 180 C oraz naturalność symulacji sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/11717/1132/08 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia : cieplarka. ILOŚĆ : 1 szt PARAMETR Bez funkcji chłodzenia z obiegiem naturalnym Pojemność MINIMALNA

Bardziej szczegółowo

Model ED 56 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną

Model ED 56 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną Model ED 56 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną ZALETY Bardzo dobra dokładność temperatury w sensie czasowym i przestrzennym Wysoka energooszczędność Port USB do rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Model BD 400 Inkubatory Classic.Line z konwekcją naturalną

Model BD 400 Inkubatory Classic.Line z konwekcją naturalną Model BD 400 Inkubatory Classic.Line z konwekcją naturalną Inkubator BINDER serii BD z konwekcją naturalną to urządzenie wyspecjalizowane w stabilnej przez długi czas pracy ciągłej. Nadaje się doskonale

Bardziej szczegółowo

Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r.

l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. l.dz. 137/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 28.04.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Zamrażarka laboratoryjna -20 C duża (1 szt) 1. Zakres temperatury: od -12 do -25 C 2. Pojemność: 1400 litrów ± 10 litrów 3. Zamrażarka dwudrzwiowa drzwi pełne.

Bardziej szczegółowo

Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur

Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Zakresy temperatur od -70 C do 180 C oraz naturalność symulacji sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Model BD 720 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną

Model BD 720 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Model BD 7 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Urządzenia serii BD Avantgarde Line nadają się doskonale do delikatnej inkubacji organizmów oraz kondycjonowania wrażliwych na wysokie temperatury mediów.

Bardziej szczegółowo

Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika

Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika Suszarka BINDER FDL z pozbawionym silikonu i bezpyłowym wnętrzem oraz symetrycznym obiegiem powietrza nadaje się doskonale

Bardziej szczegółowo

POL-EKO-APARATURA. produkty. Twój partner w badaniach laboratoryjnych i analizach procesowych. Polski producent, na rynku od 1990 roku.

POL-EKO-APARATURA. produkty. Twój partner w badaniach laboratoryjnych i analizach procesowych. Polski producent, na rynku od 1990 roku. Polski producent, na rynku od 1990 roku. 20 16 17 POLEKOAPARATURA produkty WWW.POLEKO.COM.PL Twój partner w badaniach laboratoryjnych i analizach procesowych O firmie Szanowni Pañstwo, Firma POLEKOAPARATURA

Bardziej szczegółowo

Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Model BD 260 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną

Model BD 260 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Model BD 260 Standard-Inkubatory z konwekcją naturalną Urządzenia serii BD Avantgarde Line nadają się doskonale do delikatnej inkubacji organizmów oraz kondycjonowania wrażliwych na wysokie temperatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Model BF 260 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną

Model BF 260 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną Model BF 260 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną Inkubator BINDER serii BF Avantgarde.Line z konwekcją wymuszoną jest przeznaczony do wszelkich delikatnych zadań związanych z inkubacją, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Model KBF-S 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Model KBF-S 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Model KBF-S 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Nowa komora klimatyczna KBF-S serii Solid.Line to skrojone na miarę rozwiązanie do testów długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Model KT 170 Inkubatory z chłodzeniem z technologią Peltiera

Model KT 170 Inkubatory z chłodzeniem z technologią Peltiera Model KT 170 Inkubatory z chłodzeniem z technologią Peltiera Model KT w przekonujący sposób łączy dobre parametry wydajnościowe z nadzwyczajną oszczędnością energii i przyjaznością dla środowiska. Inkubator

Bardziej szczegółowo

Model KB 53 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową

Model KB 53 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową Model KB 53 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową Wydajny mistrz wszechstronności wśród inkubatorów z chłodzeniem do hodowli mikroorganizmów: model KB dysponuje zakresami temperatur od -5

Bardziej szczegółowo

Model MKF 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności

Model MKF 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Model MKF 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Komora do symulacji warunków środowiskowych serii MKF marki BINDER nadaje się idealnie do wszelkich

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej Znak sprawy: DZ-2501/298/17

Przetarg nieograniczony na zakup specjalistycznej aparatury laboratoryjnej Znak sprawy: DZ-2501/298/17 CZĘŚĆ I: STERYLIZATOR PAROWY - 1 SZT Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza 33191100-6- urządzenia sterylizujące Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115 Model MKFT 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur Komora do symulacji warunków środowiskowych BINDER

Bardziej szczegółowo

Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM

Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM Inkubatory mikrobiologiczne Thermo Scientific HERATHERM Bezpieczne: Bezpieczna obserwacja próbek bez zakłócania warunków temperaturowych dzięki szklanym drzwiom wewnętrznym Bezpieczne warunki hodowli dzięki

Bardziej szczegółowo

Model KBF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Model KBF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Model KBF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Specjalnością serii BINDER KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności

Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Komora do symulacji warunków środowiskowych serii MKF marki BINDER nadaje się idealnie do wszelkich

Bardziej szczegółowo

Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Specjalnością serii BINDER KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Model KMF 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności

Model KMF 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności Model KMF 240 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności ZALETY Jednorodne warunki klimatyczne dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAMRAŻARKI ARCTIKO. Zamrażarki kriogeniczne o C

ZAMRAŻARKI ARCTIKO. Zamrażarki kriogeniczne o C ZAMRAŻARKI ARCTIKO Duży wyświetlacz temperatury, najłatwiejsze na rynku intuicyjne sterowanie, zintegrowany rejestrator danych, interfejsy RS485/RS232 i USB. Możliwość aktualizacji oprogramowania. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Model M 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania, komory

Bardziej szczegółowo

Model KMF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności

Model KMF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności Model KMF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności Model BINDER KMF zapewnia absolutnie niezmienne warunki w całej komorze testowej. Dużą zaletą tej

Bardziej szczegółowo

Model KMF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności

Model KMF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności Model KMF 115 Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności Model BINDER KMF zapewnia absolutnie niezmienne warunki w całej komorze testowej. Dużą zaletą tej

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 720

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 720 Model MKFT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur Komora do symulacji warunków środowiskowych BINDER

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 720

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 720 Model MKFT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur Komora do symulacji warunków środowiskowych BINDER

Bardziej szczegółowo

Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności

Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Model KBF 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z szerokim zakresem temperatury / wilgotności Specjalnością serii BINDER KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Model FP 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania

Model FP 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania Model FP 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania Komora do badań materiałowych BINDER serii FP niezawodnie dba o krótkie czasy suszenia i szczególnie szybkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl Skierniewice: Dostawa urządzeń laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 167042-2013; data

Bardziej szczegółowo

Model KBWF 720 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią

Model KBWF 720 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią Model KBWF 720 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią Model KBWF z jego naturalnym oświetleniem pozwala uzyskać jednorodny rozkład światła. W ten sposób ta komora klimatyczna dba o stałe warunki

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115 Model MKFT 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur Komora do symulacji warunków środowiskowych BINDER

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115 Model MKFT 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur Komora do symulacji warunków środowiskowych BINDER

Bardziej szczegółowo

Model KBF P 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH

Model KBF P 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH Model KBF P 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH Komora klimatyczna do testów stabilności KBF P, wyposażona w oświetlenie zgodne z ICH, to wyspecjalizowane w testach

Bardziej szczegółowo

Model MKF 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności

Model MKF 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Model MKF 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Komora do symulacji warunków środowiskowych serii MKF marki BINDER nadaje się idealnie do wszelkich

Bardziej szczegółowo

Model FED 260 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją wymuszoną i rozszerzonymi funkcjami czasowymi

Model FED 260 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją wymuszoną i rozszerzonymi funkcjami czasowymi Model FED 260 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją wymuszoną i rozszerzonymi funkcjami czasowymi ZALETY Bardzo dobra dokładność temperatury w sensie czasowym i przestrzennym Wysoka

Bardziej szczegółowo

Model M 400 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 400 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 400 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania, komory

Bardziej szczegółowo

Model MKF 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności

Model MKF 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Model MKF 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Komora do symulacji warunków środowiskowych serii MKF marki BINDER nadaje się idealnie do wszelkich

Bardziej szczegółowo

Model KBW 400 Komory fitotronowe z oświetleniem

Model KBW 400 Komory fitotronowe z oświetleniem Model KBW 400 Komory fitotronowe z oświetleniem Model KBW z jego naturalnym oświetleniem pozwala uzyskać jednorodny rozkład światła. W ten sposób ta szafka wzrostu dba o stałe warunki oświetleniowe i temperaturowe.

Bardziej szczegółowo

Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności

Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Model MKF 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury, z regulacją wilgotności Komora do symulacji warunków środowiskowych serii MKF marki BINDER nadaje się idealnie do wszelkich

Bardziej szczegółowo

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115

ZALETY NAJWAŻNIEJSZE CECHY. Dane techniczne Model MKFT 115 Model MKFT 115 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z regulacją wilgotności i rozszerzonym zakresem niskich temperatur ZALETY Jednorodne warunki klimatyczne dzięki komorze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Zamrażarka niskotemperaturowa (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Zamrażarka niskotemperaturowa (Propozycja zakupu) Str.1/5 1. Wstęp zostanie zakupiona dla potrzeb Centrum Badawczo- Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS S.A. tworzonego w ramach projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych

Bardziej szczegółowo

Model KB 240 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową

Model KB 240 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową Model KB 240 Inkubatory z chłodzeniem z technologią kompresorową ZALETY Bezpieczne i reprodukowalne inkubowanie nawet przy wysokich temperaturach otoczenia Procedura dezynfekcji przy 100 C NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Model ED 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją naturalną

Model ED 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją naturalną Model ED 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją naturalną ZALETY Jednorodna regulacja temperatury dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line Identyczne warunki testowe w całej objętości

Bardziej szczegółowo

TERMOGRAFY. Rejestratory temperatury dla transportu. Monta w kabinie lub na naczepie. Dystrybutor:

TERMOGRAFY. Rejestratory temperatury dla transportu. Monta w kabinie lub na naczepie. Dystrybutor: TERMOGRAFY Rejestratory temperatury dla transportu Monta w kabinie lub na naczepie Dystrybutor: Rejestrator do monta u w kabinie wbudowana drukarka termiczna 1 lub 2 czujniki temperatury samodzielny monta

Bardziej szczegółowo

TERMOGRAFY. Rejestratory temperatury dla transportu. Monta w kabinie lub na naczepie. Dystrybutor:

TERMOGRAFY. Rejestratory temperatury dla transportu. Monta w kabinie lub na naczepie. Dystrybutor: TERMOGRAFY Rejestratory temperatury dla transportu Monta w kabinie lub na naczepie Dystrybutor: Rejestrator do monta u w kabinie wbudowana drukarka termiczna 1 lub 2 czujniki temperatury samodzielny monta

Bardziej szczegółowo

Zamrażarka niskotemperaturowa ULTRA.GUARD

Zamrażarka niskotemperaturowa ULTRA.GUARD Seria UF V 500 Zamra arki niskotemperaturowe Zamrażarka niskotemperaturowa ULTRA.GUARD Nowa zamrażarka niskotemperaturowa ULTRA.GUARD produkcji BINDER zapewnia bezpieczne, długoterminowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Model FD 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną

Model FD 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną Model FD 720 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną Suszarka BINDER serii FD Avantgarde.Line znajduje zastosowanie właśnie wtedy, gdy wymagane są szczególnie szybkie postępy suszenia i sterylizacji.

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot.

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Model KBF LQC 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH oraz kontrolą dawki światła

Model KBF LQC 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH oraz kontrolą dawki światła Model KBF LQC 720 Komory klimatyczne do testów stabilności z oświetleniem zgodnym z ICH oraz kontrolą dawki światła Szczególną zaletą urządzeń BINDER serii KBF LQC jest opatentowana technologia pomiaru

Bardziej szczegółowo

Model BF 720 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną

Model BF 720 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną Model BF 720 Standard-Inkubatory z konwekcją wymuszoną Inkubator BINDER serii BF Avantgarde.Line z konwekcją wymuszoną jest przeznaczony do wszelkich delikatnych zadań związanych z inkubacją, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Model ED 115 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną

Model ED 115 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną Model ED 115 Suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line z konwekcją naturalną ZALETY Bardzo dobra dokładność temperatury w sensie czasowym i przestrzennym Wysoka energooszczędność Port USB do rejestrowania

Bardziej szczegółowo

Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur

Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Model MKT 240 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Zakresy temperatur od -70 C do 180 C oraz naturalność symulacji sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2

Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2 Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2 Model BINDER CB nadaje się do wszystkich wrażliwych zadań związanych z inkubacją i gwarantuje najlepszy wzrost komórek.

Bardziej szczegółowo

Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2

Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2 Model CB 220 Inkubatory CO 2 ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO 2 Model BINDER CB nadaje się do wszystkich wrażliwych zadań związanych z inkubacją i gwarantuje najlepszy wzrost komórek.

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-383-84/18 OLSZTYN, DN. 14.08.2018 R. WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE Na dostawę chłodziarko-zamrażarek do działu diagnostyki laboratoryjnej NR DZZ-383-84/18 Miejski Szpital

Bardziej szczegółowo

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 56 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Komora BINDER serii MK jest przeznaczona do wszelkich testów ciepła i zimna w temperaturze od -40 C do 180 C. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Model M 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania, komory

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zad. 1 WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM szt. 1 Załącznik nr 2- DZ-2501/7101/1031/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zasilanie Pobór mocy Pojemność Szybkość min. Szybkość max. Rozmiar (wysokość/szerokość/długość)

Bardziej szczegółowo

Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur

Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Model MKT 720 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury z rozszerzonym zakresem niskich temperatur Zakresy temperatur od -70 C do 180 C oraz naturalność symulacji sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury

Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury Model MK 53 Komory dynamicznych zmian klimatycznych do szybkich zmian temperatury ZALETY Jednorodne warunki klimatyczne dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line Zaawansowane programowanie i rejestracja

Bardziej szczegółowo

Model KBWF 240 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią

Model KBWF 240 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią Model KBWF 240 Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią Model KBWF z jego naturalnym oświetleniem pozwala uzyskać jednorodny rozkład światła. W ten sposób ta komora klimatyczna dba o stałe warunki

Bardziej szczegółowo

Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika

Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika Model FDL 115 Suszarki do bezpiecznego suszenia do niewielkich ilości rozpuszczalnika Suszarka BINDER FDL z pozbawionym silikonu i bezpyłowym wnętrzem oraz symetrycznym obiegiem powietrza nadaje się doskonale

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

Model UF V 500 Zamrażarki niskotemperaturowe z nieszkodliwymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi

Model UF V 500 Zamrażarki niskotemperaturowe z nieszkodliwymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi Model UF V 500 Zamrażarki niskotemperaturowe z nieszkodliwymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi Zamrażarka niskotemperaturowa BINDER zapewnia bezpieczne przechowywanie próbek w temperaturze -80 C.

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl ZP-PNU/D/2011/WELCOME/4 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Vflow PN - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza do przygotowywania mieszanin żywieniowych

Vflow PN - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza do przygotowywania mieszanin żywieniowych Vflow PN - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza do przygotowywania mieszanin żywieniowych PN EN ISO 14644 1:005 sygnalizacja statusu pracy urządzenia indywidualny dobór kolorystyki pokrywy

Bardziej szczegółowo

Model FD 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną

Model FD 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną Model FD 23 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną ZALETY Jednorodna regulacja temperatury dzięki komorze wstępnego nagrzewania APT.line Identyczne warunki testowe w całej objętości

Bardziej szczegółowo

Model FP 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania

Model FP 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania Model FP 115 Suszarki i komory temperaturowe z konwekcją wymuszoną i możliwością programowania Komora do badań materiałowych BINDER serii FP niezawodnie dba o krótkie czasy suszenia i szczególnie szybkie

Bardziej szczegółowo

KGElektronik. Ciep³o dla twojego domu

KGElektronik. Ciep³o dla twojego domu KGElektronik Ciep³o dla twojego domu Firma KG Elektronik to czo³owy producent sterowników do pomp i pieców centralnego ogrzewania. Wieloletnie doœwiadczenie w produkcji sterowników na Polskim rynku sprawi³o,

Bardziej szczegółowo