***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "***I PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 Parlament Europejski Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności /0291(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Rapporteur: Andrzej Grzyb PR\ docx PE v01-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_COD_1amCom Objaśnienie używanych znaków * Procedura konsultacji *** Procedura zgody ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) (Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu) Poprawki do projektu aktu Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w prawej kolumnie. Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. PE v /27 PR\ docx

3 SPIS TREŚCI Strona PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO... 5 UZASADNIENIE PR\ docx 3/27 PE v01-00

4 PE v /27 PR\ docx

5 PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0653), uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0393/2017), uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 59 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Transportu i Turystyki (A8-0000/2018), 1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym. 1 Motyw 10 (10) Istnieje szerokie poparcie ze strony kluczowych zainteresowanych stron dla wprowadzenia definicji ekologicznie czystych pojazdów uwzględniającej wymogi dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza z pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich. Aby zapewnić odpowiednie zachęty do wspierania rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych (10) Zmieniona dyrektywa powinna przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych z pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich. Aby zapewnić odpowiednie zachęty do wspierania rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych w Unii, przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzane niniejszą PR\ docx 5/27 PE v01-00

6 i bezemisyjnych w Unii, przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzane niniejszą dyrektywą zmieniającą powinny być dopasowane do przepisów prawodawstwa Unii dotyczącego norm emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych na okres po roku Działania prowadzone na podstawie zmienionej dyrektywy przyczynią się do spełnienia wymogów tych norm. Bardziej ambitne podejście w kwestii zamówień publicznych może stanowić istotny dodatkowy bodziec dla rynku. 26 COM(2017) 676 final dyrektywą zmieniającą powinny być dopasowane do przepisów prawodawstwa Unii. Ponadto w zmienionej dyrektywie, tak jak w dyrektywie 2014/94/UE 26a, popiera się między innymi cel promowania czystego transportu drogowego. W związku z tym definicję pojazdu czystego ekologicznie należy dostosować do przepisów dyrektywy 2014/94/UE. Dostosowanie to zapewni długoterminową przewidywalność i stabilność prawa Unii. Zmieniona dyrektywa przyczyni się również do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz do zapewnienia zgodności pojazdów z najnowszymi normami emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych. Bardziej ambitne podejście w kwestii zamówień publicznych może stanowić istotny dodatkowy bodziec dla rynku. 26a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z , s. 1). 2 Motyw 10 a (nowy) (10a) W celu osiągnięcia poprawy jakości powietrza w miastach konieczne jest odnowienie floty transportowej, tak by spełniała normy ekologiczne czystych pojazdów. Ponadto zasady gospodarki o obiegu zamkniętym wymagają przedłużania cyklu życia produktu. W związku z tym modernizację pojazdów PE v /27 PR\ docx

7 zgodną z normami czystych ekologicznie pojazdów można zaliczyć na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych określonych w tabelach 4 i 5 w załączniku. 3 Motyw 10 b (nowy) (10b) Pojazdy, które nie emitują zanieczyszczeń z rury wydechowej, także mogą zostawiać znaczny ślad środowiskowy ze względu na proces wytwarzania komponentów i stopień możliwości recyklingu. W związku z tym technologie, które pozwalają sprostać temu wyzwaniu, takie jak trwałe i nadające się do recyklingu baterie, powinny powinny być mocniej wspierane przy osiąganiu minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych określonych w tabelach 4 i 5 w załączniku. Badania i rozwój tych technologii należy promować również w innych obszarach polityki Unii. 4 Motyw 11 (11) Pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie wykorzystywane są do różnych celów, a poziom dojrzałości rynku jest inny w obu przypadkach i dlatego korzystne skreśla się PR\ docx 7/27 PE v01-00

8 byłoby uwzględnienie tych różnic w przepisach dotyczących zamówień publicznych. W ocenie skutków przedstawiono wartość dodaną wynikającą z przyjęcia podejścia opartego na paliwach alternatywnych do czasu ustalenia na szczeblu unijnym neutralnych pod względem technologicznym wymogów w zakresie emisji CO2 z pojazdów ciężkich, które Komisja zamierza zaproponować w przyszłości. W ocenie skutków uznano ponadto, że rynki niskoemisyjnych i bezemisyjnych autobusów miejskich charakteryzują się większą dojrzałością, podczas gdy rynki niskoemisyjnych i bezemisyjnych pojazdów ciężarowych znajdują się na wcześniejszym etapie rozwoju. 5 Motyw 12 (12) Ustanowienie minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy na rok 2025 i rok 2030 na szczeblu państw członkowskich powinno przyczynić się do pewności odnośnie do polityki prowadzonej względem rynków, na których uzasadnione są inwestycje w zakresie mobilności niskoemisyjnej i bezemisyjnej. Minimalne poziomy docelowe wspierają tworzenie rynku w całej Unii. Zapewniają one czas na dostosowanie procesów udzielania zamówień publicznych i wysyłają jasny sygnał rynkowy. W ocenie skutków zauważono, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu ustalają poziomy docelowe w zależności od zdolności ekonomicznych oraz wagi (12) Ustanowienie minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy rozpoczynające się w 2025 r. i z progresją w 2030 roku na szczeblu państw członkowskich powinno przyczynić się do pewności odnośnie do polityki prowadzonej względem rynków, na których uzasadnione są inwestycje w zakresie mobilności niskoemisyjnej i bezemisyjnej. Minimalne poziomy docelowe wspierają tworzenie rynku w całej Unii. Zapewniają one czas na dostosowanie procesów udzielania zamówień publicznych i wysyłają jasny sygnał rynkowy. W ocenie skutków zauważono, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu ustalają poziomy docelowe w zależności od PE v /27 PR\ docx

9 problemu. Należy ustalić różne poziomy docelowe dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z ich zdolnościami ekonomicznymi (produkt krajowy brutto na mieszkańca) oraz narażeniem na zanieczyszczenia (zagęszczenie urbanistyczne). Minimalne poziomy docelowe w zakresie zamówień powinny zostać uzupełnione przez zobowiązanie instytucji zamawiających, podmiotów zamawiających i wykonawców do uwzględniania istotnych aspektów energetycznych i środowiskowych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia. W ocenie oddziaływania terytorialnego dla niniejszej zmienionej dyrektywy pokazano, że jej wpływ zostanie równomiernie rozłożony między regionami w Unii. zdolności ekonomicznych oraz wagi problemu. Należy ustalić różne poziomy docelowe dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z ich zdolnościami ekonomicznymi (produkt krajowy brutto na mieszkańca) oraz narażeniem na zanieczyszczenia (zagęszczenie urbanistyczne) Minimalne poziomy docelowe w zakresie zamówień powinny zostać uzupełnione przez zobowiązanie instytucji zamawiających, podmiotów zamawiających i wykonawców do uwzględniania istotnych aspektów energetycznych i środowiskowych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia. W ocenie oddziaływania terytorialnego dla niniejszej zmienionej dyrektywy pokazano, że jej wpływ zostanie równomiernie rozłożony między regionami w Unii. 6 Motyw 13 a (nowy) (13a) Niniejsza dyrektywa powinna przyczyniać się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, a także do promowania czystego publicznego transportu drogowego. Należy unikać w niej zniechęcania do opracowywania czystych środków transportu innego niż drogowy. Powinno zatem być możliwe zaliczane na poczet realizacji minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych określonych w tabeli 5 w załączniku tramwajów i pociągów metra zakupionych w drodze zamówień publicznych, które trwale zwiększają liczebność floty transportowej. PR\ docx 9/27 PE v01-00

10 7 Motyw 15 (15) Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych w ramach zmienionej dyrektywy powinna zapewnić przejrzysty przegląd rynku, aby umożliwić skuteczne monitorowanie realizacji. Działania sprawozdawcze powinny rozpocząć się w 2023 r. przedstawieniem sprawozdania śródokresowego i być kontynuowane poprzez przedłożenie pierwszego pełnego sprawozdania na temat realizacji minimalnych poziomów docelowych w 2026 r., a następnie co trzy lata. W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych nakładanych na pojedyncze organy publiczne oraz ustanowienia skutecznego przeglądu rynku należy ułatwić składanie prostych sprawozdań. Komisja zapewni pełną sprawozdawczość w zakresie pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych oraz pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w kontekście Wspólnego Słownika Zamówień Unii. Określone kody Wspólnego Słownika Zamówień wspomogą rejestrację i monitorowanie w ramach elektronicznego biuletynu zamówień TED. (15) Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych w ramach zmienionej dyrektywy powinna zapewnić przejrzysty przegląd rynku, aby umożliwić skuteczne monitorowanie realizacji. Działania sprawozdawcze powinny rozpocząć się w 2024 r. przedstawieniem sprawozdania wstępnego i być kontynuowane przez przedłożenie pierwszego pełnego sprawozdania na temat realizacji minimalnych poziomów docelowych w 2027 r., a następnie co trzy lata. W celu zminimalizowania obciążeń administracyjnych nakładanych na pojedyncze organy publiczne oraz ustanowienia skutecznego przeglądu rynku należy ułatwić składanie prostych sprawozdań. Komisja zapewni pełną sprawozdawczość w zakresie pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych oraz pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi w kontekście Wspólnego Słownika Zamówień Unii. Określone kody Wspólnego Słownika Zamówień wspomogą rejestrację i monitorowanie w ramach elektronicznego biuletynu zamówień TED. 8 Motyw 17 PE v /27 PR\ docx

11 (17) Aby osiągnąć cele niniejszej dyrektywy, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu aktualizacji przepisów w odniesieniu do norm emisji CO2 z pojazdów ciężkich na okres pięciu lat, począwszy od dnia [Please insert the date of entry into force]. Okres ten powinien być automatycznie przedłużany na okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z udziałem ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. skreśla się 9 Motyw 18 a (nowy) (18a) Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 1a należy zwracać szczególną uwagę na ocenę skutków prawodawstwa Unii. Ocena dyrektywy 2009/33/WE powinna stanowić podstawę oceny skutków poszczególnych wariantów dalszych działań. W związku z tym Komisja, w oparciu o najrzetelniejsze i najnowsze dowody naukowe, powinna ocenić, czy istnieje potrzeba dokonania PR\ docx 11/27 PE v01-00

12 przeglądu tej dyrektywy, uwzględniając emisje w cyklu życia pojazdów oraz ich emisje od szybu wiertniczego do koła, tak aby zapewnić przejrzystość i rozliczalność realizowania celów politycznych i, jeśli to konieczne, powinna przedstawić propozycje ulepszeń. W stosownych przypadkach Komisja powinna również dokonać przeglądu innych przepisów dotyczących paliw alternatywnych. 1a Dz.U. L 123 z , s Motyw 18 b (nowy) (18b) Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych na pojazdy lekkie i ciężkie będzie wymagało dodatkowych zasobów finansowych dla instytucji i podmiotów zamawiających. W związku z tym należy uwzględnić to w unijnej polityce budżetowej i finansowej po 2020 r., aby zapewnić instytucjom i podmiotom zamawiającym wystarczające wsparcie finansowe. Powinno znaleźć to odzwierciedlenie w przyszłych wieloletnich ramach finansowych oraz przepisach dotyczących zrównoważonego finansowania i unijnych instytucji finansowych. PE v /27 PR\ docx

13 11 Motyw 18 c (nowy) (18c) W niniejszej dyrektywie wykorzystuje się procedurę zamówień publicznych do stymulowania popytu na ekologicznie czyste pojazdy transportu drogowego. Należy jednak również chronić producentów unijnych przed nieuczciwą konkurencją. W związku z tym pojazdów transportu drogowego wytwarzanych przez producentów z siedzibą w państwach trzecich, w których producenci unijni nie mają dostępu do przetargów na zamówienia publiczne na zakup, najem, dzierżawę lub leasing pojazdów transportu drogowego, nie powinno się zaliczać na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych określonych w tabelach 4 i 5 w załączniku. 12 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 wprowadzenie 4. ekologicznie czysty pojazd oznacza: 4. ekologicznie czysty pojazd oznacza pojazd kategorii M1, M2, M3, N1, N2 lub N3 wykorzystujący jedno z paliw alternatywnych określonych w pkt 1 pierwszego akapitu art. 2 dyrektywy 2014/94/UE. PR\ docx 13/27 PE v01-00

14 13 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 litera a a) pojazd kategorii M1 lub M2 o maksymalnej emisji z rury wydechowej wyrażonej w g CO2/km i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej określonej wartości procentowej w stosunku do odpowiednich dopuszczalnych wartości emisji, jak podano w tabeli 2 w załączniku; lub skreśla się 14 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 litera b b) pojazd kategorii N1 o maksymalnej emisji z rury wydechowej wyrażonej w g CO2/km i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej określonej wartości procentowej w stosunku do odpowiednich dopuszczalnych wartości emisji, jak podano w tabeli 2 w załączniku; lub skreśla się PE v /27 PR\ docx

15 15 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 litera c c) pojazd kategorii M3, N2 lub N3, jak określono w tabeli 3 w załączniku. skreśla się 16 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 a (nowy) 4a. pojazd bezemisyjny oznacza pojazd o zerowej emisji CO2, NOx oraz pyłu drobnego z rury wydechowej. 17 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 b (nowy) 4b. pojazd zmodernizowany zgodnie z normami czystych ekologicznie pojazdów oznacza pojazd z silnikiem zmodernizowany w zgodzie z normą dla pojazdu czystego ekologicznie określoną w pkt 4 pierwszego akapitu niniejszego artykułu. W przypadku modernizacji silników wykorzystujących biopaliwa PR\ docx 15/27 PE v01-00

16 zdefiniowane w lit. 1) akapit drugi art. 2 dyrektywy 2009/28/WE, paliwa syntetyczne i parafinowe, pojazd musi spełniać normy Euro VI lub normy, które je zastąpią. 18 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 c (nowy) 4c. pojazd zmodernizowany zgodnie z normami pojazdów bezemisyjnych oznacza pojazd o zerowej emisji CO2, NOx oraz pyłu drobnego z rury wydechowej po modernizacji. 19 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 3 Artykuł 4 akapit 1 punkt 4 d (nowy) 4d. bateria trwała i nadająca się do recyklingu oznacza baterię, w przypadku której proces produkcji i nabywanie materiałów pozostawiają niewielki ślad środowiskowi i którą można w dużym stopniu poddać recyclingowi. PE v /27 PR\ docx

17 20 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 4 Artykuł 4a 4) dodaje się art. 4a w brzmieniu: skreśla się Artykuł 4a Przekazanie uprawnień Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu aktualizacji tabeli 3 w załączniku z uwzględnieniem progów emisji CO2 z rury wydechowej oraz emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów ciężkich w następstwie rozpoczęcia obowiązywania odpowiednich norm emisji CO2 dotyczących tych pojazdów na szczeblu Unii. ; 21 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 5 Artykuł 5 ustęp 1 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby zakup, dzierżawa, wynajem lub leasing pojazdów transportu drogowego oraz umowy o świadczenie usług drogowego i kolejowego transportu publicznego osób, a także zamówienia publiczne na usługi, o których mowa w art. 3 niniejszej dyrektywy, były zgodne z minimalnymi poziomami docelowymi w zakresie zamówień w odniesieniu do pojazdów lekkich, jak określono w tabeli 4 w załączniku, oraz w odniesieniu do 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby zakup, dzierżawa, najem, leasing lub modernizacja zgodna z normami pojazdów czystych ekologicznie i bezemisyjnych pojazdów transportu drogowego oraz umowy o świadczenie usług drogowego i kolejowego transportu publicznego osób, a także zamówienia publiczne na usługi, o których mowa w art. 3 niniejszej dyrektywy, były zgodne z minimalnymi poziomami docelowymi w zakresie zamówień w odniesieniu do PR\ docx 17/27 PE v01-00

18 pojazdów ciężkich, jak określono w tabeli 5 w załączniku. czystych ekologicznie i bezemisyjnych pojazdów lekkich, jak określono w tabeli 4 w załączniku, oraz w odniesieniu do pojazdów ciężkich, jak określono w tabeli 5 w załączniku. Trwały wzrost liczby pociągów metra lub tramwajów w sieciach publicznych również może być zaliczany na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych dla autobusów określonych w tabeli 5 w załączniku. 22 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 5 Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy) 1a. Minimalne cele w zakresie zamówień publicznych określone w tabelach 4 i 5 w załączniku zaczynają obowiązywać od dat wymienionych w tych tabelach i mają być osiągane w okresach pięcioletnich. Za dzień, w którym zamówienie publiczne przyczyniło się do realizacji zobowiązania, uważa się datę zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze podpisania umowy. 23 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 5 Artykuł 5 ustęp 1 b (nowy) PE v /27 PR\ docx

19 1b. Pojazdy wytwarzane przez producentów z siedzibą w państwach trzecich, w których producenci unijni nie mają dostępu do przetargów na zamówienia publiczne na zakup, leasing, najem lub dzierżawę pojazdów transportu drogowego, nie powinny zaliczać się na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych określonych w tabelach 4 i 5 w załączniku. 24 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 7 Artykuł 8a 7) dodaje się nowy art. 8a w brzmieniu: Artykuł 8a Wykonywanie przekazanych uprawnień 1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [Please insert the date of entry into force]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski skreśla się PR\ docx 19/27 PE v01-00

20 lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. ; PE v /27 PR\ docx

21 25 Artykuł 1 ustęp 1 punkt 9 litera b Artykuł 10 ustęp 4 4. Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2026 r., a następnie co trzy lata. Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie śródokresowe najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 r. Sprawozdanie to zawiera informacje o działaniach podjętych w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w tym dotyczące liczby i kategorii pojazdów zamówionych przez instytucje i podmioty, informacje o dialogu przeprowadzonym pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania, informacje na temat planów państw członkowskich względem wyżej wymienionych działań sprawozdawczych, jak również wszelkie inne użyteczne informacje. Informacje powinny odpowiadać kategoriom zawartym w rozporządzeniu nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 31, jak wskazano w załączniku. 4. Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2027 r., a następnie co trzy lata. Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie wstępne najpóźniej do dnia 1 stycznia 2024 r. Sprawozdanie wstępne zawiera informacje o działaniach podjętych w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w tym dotyczące liczby i kategorii pojazdów zamówionych przez instytucje i podmioty, informacje o dialogu przeprowadzonym pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania, informacje na temat planów państw członkowskich względem wyżej wymienionych działań sprawozdawczych, jak również wszelkie inne użyteczne informacje. Kolejne sprawozdania zawierają również informacje o liczbie i kategoriach ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego zamówionych przez instytucje i podmioty zamawiające. Informacje powinny odpowiadać kategoriom zawartym w rozporządzeniu nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 31, jak wskazano w załączniku. 31 Dz.U. L 340 z , s Dz.U. L 340 z , s Artykuł 1 a (nowy) PR\ docx 21/27 PE v01-00

22 Artykuł 1a Przegląd 1. Do dnia... [four years after the date of entry into force of this Directive] Komisja przedstawi wniosek dotyczący metody obliczania emisji CO2 w cyklu życia pojazdów oraz ich emisji od szybu wiertniczego do koła. 2. Do dnia... [eight years after the date of entry into force of this Directive] Komisja oceni, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia przeglądu dyrektywy 2009/33/WE i wszelkich innych aktów prawnych dotyczących paliw alternatywnych, z uwzględnieniem emisji CO2 w cyklu życia pojazdów oraz ich emisji od szybu wiertniczego do koła. 27 ZAŁĄCZNIK 1 Załącznik tabela 2 [.] skreśla się 28 ZAŁĄCZNIK 1 Załącznik tabela 3 PE v /27 PR\ docx

23 [.] skreśla się 29 ZAŁĄCZNIK 1 Załącznik tabela 4 Tabela 4: Minimalny poziom docelowy udziału pojazdów lekkich w całości zamówień publicznych na pojazdy lekkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z tabelą 2* Państwo członkowskie Luksemburg 35% 35% Szwecja 35% 35% Dania 34% 34% Finlandia 35% 35% Niemcy 35% 35% Francja 34% 34% Zjednoczone Królestwo 35% 35% Niderlandy 35% 35% Austria 35% 35% Belgia 35% 35% Włochy 35% 35% Irlandia 35% 35% Hiszpania 33% 33% Cypr 29% 29% Malta 35% 35% Portugalia 27% 27% Grecja 23% 23% Słowenia 20% 20% Republika Czeska 27% 27% PR\ docx 23/27 PE v01-00

24 Estonia 21% 21% Słowacja 20% 20% Litwa 19% 19% Polska 20% 20% Chorwacja 17% 17% Węgry 21% 21% Łotwa 20% 20% Rumunia 17% 17% Bułgaria 16% 16% *Pojazdy o zerowej emisji z rury wydechowej liczy się jako 1 pojazd przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Wszystkie inne pojazdy, które spełniają wymogi określone w tabeli 2 niniejszego załącznika liczy się jako 0,5 pojazdu przyczyniającego się do realizacji zobowiązania. Tabela 4: Minimalny poziom docelowy udziału lekkich pojazdów czystych ekologicznie i bezemisyjnych w całości zamówień publicznych na pojazdy lekkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z tabelą 2* Udział pojazdów ekologicznie czystych Państwo członkowskie Od 2025 r. Od 2025 r. Udział pojazdów bezemisyjnych w celu ustanowionym dla pojazdów ekologicznie czystych Od 2030 r. Luksemburg 35% 30% 75% Szwecja 35% 30% 75% Dania 34% 30% 75% Finlandia 35% 30% 75% Niemcy 35% 30% 75% Francja 34% 30% 75% Zjednoczone Królestwo 35% 30% 75% Niderlandy 35% 30% 75% Austria 35% 30% 75% Belgia 35% 30% 75% Włochy 35% 30% 75% Irlandia 35% 30% 75% PE v /27 PR\ docx

25 Hiszpania 33% 30% 75% Cypr 29% 30% 75% Malta 35% 30% 75% Portugalia 27% 30% 75% Grecja 23% 30% 75% Słowenia 20% 30% 75% Republika Czeska 27% 30% 75% Estonia 21% 30% 75% Słowacja 20% 30% 75% Litwa 19% 30% 75% Polska 20% 30% 75% Chorwacja 17% 30% 75% Węgry 21% 30% 75% Łotwa 20% 30% 75% Rumunia 17% 30% 75% Bułgaria 16% 30% 75% *Pojazdy bezemisyjne oraz pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów bezemisyjnych liczy się jako 1 pojazd przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Pojazdy bezemisyjne na baterie oraz pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów bezemisyjnych wykorzystujące trwałe i nadające się do recyclingu baterie liczy się jako 2 pojazdy przyczyniające się do realizacji zobowiązania. Wszystkie inne pojazdy liczy się jako 0,5 pojazdu przyczyniającego się do realizacji zobowiązania. 30 ZAŁĄCZNIK 1 Załącznik tabela 5 przypis 1 * Pojazdy o zerowej emisji z rury wydechowej oraz pojazdy zasilane gazem ziemnym pod warunkiem że ich eksploatacja odbywa się w pełni w oparciu o biometan, co należy wykazać poprzez umowę na zakup lub inny sposób * Pojazdy bezemisyjne oraz pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów bezemisyjnych lub pojazdy i pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów ekologicznie czystych zasilane gazem ziemnym pod PR\ docx 25/27 PE v01-00

26 pozyskania biometanu liczy się jako 1 pojazd przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Taki sposób liczenia nie obowiązuje w przypadku tych państw członkowskich, w których minimalne zobowiązanie w zakresie zamówień przekracza 50 % ogólnego wolumenu zamówień publicznych, i zastosowanie ma wówczas wartość graniczna wynosząca 50 %. Wszystkie inne pojazdy, które spełniają wymogi określone w tabeli 2 niniejszego załącznika liczy się jako 0,5 pojazdu przyczyniającego się do realizacji zobowiązania. warunkiem że ich eksploatacja odbywa się w pełni w oparciu o biometan, co należy wykazać poprzez umowę na zakup lub inny sposób pozyskania biometanu liczy się jako 1 pojazd przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Pojazdy bezemisyjne na baterie oraz pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów bezemisyjnych w obu przypadkach wykorzystujące trwałe i nadające się do recyclingu baterie liczy się jako 2 pojazdy przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Wszystkie inne ekologicznie czyste pojazdy oraz pojazdy zmodernizowane zgodnie z normami dla pojazdów ekologicznie czystych liczy się jako 0,5 pojazdu przyczyniający się do realizacji zobowiązania. 31 ZAŁĄCZNIK 1 Załącznik tabela 5 nagłówek trzecia kolumna Autobusy przypis 1 a (nowy) * * Tramwaje i pociągi metra trwale zwiększające liczebność floty mogą być liczone jako 0,5 pojazdu przyczyniającego się do realizacji zobowiązania dla autobusów. PE v /27 PR\ docx

27 UZASADNIENIE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego wprowadza minimalne cele dla zmówień publicznych na ekologicznie czyste pojazdy, dzięki czemu przyczynia się do promowania czystego transportu, stymuluje rozwój nowych, czystych technologii, a w dłużej perspektywie do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i CO2. W projekcie sprawozdania sprawozdawca łączy definicję ekologicznie czystego pojazdu dla pojazdów lekkich i ciężkich z dyrektywą 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dostosowanie to powinno zapewnić długoterminową przewidywalność i stabilność prawa Unii. Zmieniona dyrektywa przyczyni się również do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz do zapewnienia zgodności pojazdów z najnowszymi normami emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych. W projekcie sprawozdania precyzuje się także przepisy w sprawie minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych: daty wejścia w życie, czas trwania okresów na realizację celów, a także moment w cyklu zamówień publicznych, który należy brać pod uwagę przy obliczaniu wartości docelowych. Ponieważ niektórych sektorów transportu publicznego w gminach miejskich nie da uwzględnić oddzielnie, sprawozdawca proponuje, aby w pewnych przypadkach dopuścić zaliczanie zamawianych publicznie tramwajów i pociągów metra na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych na autobusy. Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych na pojazdy lekkie i ciężkie będzie wymagało dodatkowych zasobów finansowych dla instytucji i podmiotów zamawiających. W związku z tym w sprawozdaniu podkreśla się, że należy uwzględnić to w unijnej polityce budżetowej i finansowej po 2020 r. i zapewnić instytucjom i podmiotom zamawiającym wystarczające wsparcie finansowe. Powinno znaleźć to odzwierciedlenie w przyszłych wieloletnich ramach finansowych oraz przepisach dotyczących zrównoważonego finansowania i unijnych instytucji finansowych. W proponowanej dyrektywie wykorzystuje się procedurę zamówień publicznych do stymulowania popytu na ekologicznie czyste pojazdy transportu drogowego. Należy jednak również chronić producentów unijnych przed nieuczciwą konkurencją. W związku z tym w projekcie sprawozdania sprawozdawca sugeruje, by pojazdów transportu drogowego wytwarzanych przez producentów z siedzibą w państwach trzecich, w których producenci unijni nie mają dostępu do przetargów na zamówienia publiczne na zakup, leasing, najem lub dzierżawę pojazdów transportu drogowego, nie zaliczać na poczet osiągania minimalnych celów w zakresie zamówień publicznych. PR\ docx 27/27 PE v01-00

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 10 listopada 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Konstytucyjnych 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0368/2018 13.11.2018 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rozwoju Regionalnego 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0318/2018 12.10.2018 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania

Bardziej szczegółowo

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0369/

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0369/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0369/2017 23.11.2017 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0124/

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0124/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0124/2018 27.3.2018 * SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 3.2.2014 2011/0409(COD) ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 5.10.2015 2013/0246(COD) ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 2017/0294(COD) 7.12.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Transportu i Turystyki 23.10.2013 2013/0297(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 15.9.2014 2014/0808(CNS) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 19.5.2017 2012/0193(COD) ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0282/

***I SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0282/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0282/2018 7.9.2018 ***I SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE)

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 4.11.2014 2011/0450(NLE) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w

Bardziej szczegółowo

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0283/

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0283/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0283/2018 10.9.2018 * SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0284/

* SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0284/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0284/2018 10.9.2018 * SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

A8-0392/328

A8-0392/328 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis Motyw 7 (7) Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0285/2018 11.9.2018 * SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.7.2012 r. COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD)C7-0202/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 29.12.2017 L 350/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/286

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0206/286 22.3.2019 A8-0206/286 286 Artykuł 1 akapit 1 punkt 8 d (nowy) Dyrektywa 2006/22/WE Artykuł 15 a (nowy) Tekst proponowany przez Komisję (8d) dodaje się art. 15a w brzmieniu: Artykuł 15a Wykonywanie przekazanych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 798 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 20.12.2013 2013/0415(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Tekst proponowany przez Komisję

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0312 C8-0202/ /0158(COD)) Tekst proponowany przez Komisję 10.1.2019 A8-0361/ 001-016 POPRAWKI 001-016 Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018 Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 POPRAWKI 001-018 Poprawki złożyła Komisja Kultury i Edukacji Sprawozdanie Santiago Fisas Ayxelà A8-0061/2017 Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 24 stycznia 2014 r. (OR. en) 2011/0453 (COD) PE-CONS 112/13 AGRI 701 AGRIORG 154 NT 9 WTO 276 CODEC 2403 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 25.4.2013 2013/0104(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2015/0289(COD) 26.10.2017 ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 8.02.2013. 2012/0190(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe *

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2018)0289 Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe *

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0451/2018 10.12.2018 * SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.1.2014 r. COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2011/0152(COD) 14.11.2011 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dostosowujące do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE))

TEKSTY PRZYJĘTE. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2018)0029 Skład Parlamentu Europejskiego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL)

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 11.11.2013 2013/0241(NLE) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) (2016/C 482/42) Poprawka. Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 1. Tekst proponowany przez Komisję

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) (2016/C 482/42) Poprawka. Wniosek dotyczący dyrektywy Motyw 1. Tekst proponowany przez Komisję 23.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 482/227 P7_TA(2014)0028 Miód ***I Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2016/0400(COD) 26.9.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2012 r. COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD)C7-0332/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 10.7.2018 2018/0205(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

***II ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0269/2016 29.9.2016 ***II ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 30.1.2013 2012/0191(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Transportu i Turystyki 20.6.2013 2011/0327(COD) ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 22.10.2018 A8-0321/ 001-076 POPRAWKI 001-076 Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Sprawozdanie Andrzej Grzyb A8-0321/2018 Promowanie ekologicznie

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

A8-0376/7 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0376/7 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 30.3.2017 A8-0376/7 Poprawka 7 Alain Cadec w imieniu Komisji Rybołówstwa Sprawozdanie Werner Kuhn Parametry statków rybackich COM(2016)0273 C8-0187/2016 2016/0145(COD) A8-0376/2016 Wniosek dotyczący rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. P8_TA(2019)0302 Rynki instrumentów finansowych: dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego ***I

TEKSTY PRZYJĘTE. P8_TA(2019)0302 Rynki instrumentów finansowych: dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego ***I Parlament Europejski 204-209 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(209)0302 Rynki instrumentów finansowych: dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 sierpnia 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Komisji (UE) 2018/1094 z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust.

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 14.6.2018 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/93 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

POPRAWKI Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 23.11.2018 A8-0346/ 001-018 POPRAWKI 001-018 Poprawki złożyła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Sprawozdanie Daniel Dalton A8-0346/2018 Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 73/20 15.3.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA

***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia A8-0211/2016 17.6.2016 ***II PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 2017/0015(COD) 24.5.2017 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 11.4.2019 A8-0020/ 001-584 POPRAWKI 001-584 Poprawki złożyła Komisja Prawna Sprawozdanie József Szájer A8-0020/2018 Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 13.11.2017 2017/0193(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo