SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU 1

2 I. WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ( Spółka ) została zawiązana dnia 11 sierpnia 2006 roku na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Romualdem Borzemskim (Repetytorium A nr 4161/2006). Dnia 04 września 2006 roku pod numerem KRS dokonano rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Sąd Rejonowy. Rok obrotowy 2017 był jedenastym rokiem obrotowym Spółki. II. DZIAŁALNOŚĆ I SKAD RADY NADZORCZEJ Skład Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w roku obrotowym 2017 przedstawiał się następująco: Jarosław Dubiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Dorota Lange Socha - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Ilona Weiss - Członek Rady Nadzorczej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Jarosław Dubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Ilona Weiss Członek Rady Nadzorczej. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie dwa posiedzenia oraz trzy głosowania pisemne. Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, dotyczących zadań, obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie stałego nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności były uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą. Zakres zainteresowań i pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku, a tym samym tematykę uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, można sklasyfikować w następujący sposób: I. Sprawy dotyczące Zarządu Spółki. II. Sprawy związane z rokiem obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku. III. Sprawy dotyczące Rady Nadzorczej. IV. Sprawy dotyczące regulacji wewnętrznych Spółki.

3 V. Sprawy dotyczące wyboru biegłego rewidenta. VI. Pozostałe zagadnienia. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017: Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 11 stycznia 2017 roku: Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie powierzenia Tomaszowi Czechowicz funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie powołania Macieja Kowalskiego do Zarządu Spółki. Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki. Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zatwierdzenia Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w MCI Capital Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zapobiegania ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby kierujące działalnością towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby posiadające dostęp do tych informacji w MCI Capital TFI S.A. Głosowanie pisemne Rady Nadzorczej zakończone dniu 28 lutego 2017 roku: Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny poziomu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Głosowanie pisemne Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2017 roku: Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki upoważnienia do zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Czechowicz, aneksu numer 1 do Umowy o Pracę. Głosowanie pisemne z dnia 14 czerwca 2017 roku: 3

4 Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2017 oraz Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych funduszy zarządzanych przez Spółkę w 2017 roku oraz 2018 roku. Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej numer 1 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2017 roku: Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w 2016 roku - wniosek o absolutorium dla Członków Zarządu Spółki. Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zapobiegania ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby kierujące działalnością towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby posiadające dostęp do tych informacji w MCI Capital TFI S.A. Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie zatwierdzenia Procedury Zarządzania Ryzykiem oraz Polityki Zarządzania Ryzykiem. 4

5 Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki. III. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2017 ROK Rada Nadzorcza, na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym: 1. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składającego się z: 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie tys. zł; 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 5) not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2. Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku. Rada Nadzorcza w dniu 14 czerwca 2017 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 rok. Biegłym rewidentem została firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta, który w dniu 4 kwietnia 2018 roku wydał sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki, aby zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku w kwocie 5

6 ,97 złotych został przeznaczony w kwocie ,28 złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w kwocie ,69 złotych na kapitał zapasowy. IV. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA W MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Polityka wynagrodzeń organów zarządzających w Spółce oparta jest na następujących zasadach: 1) umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu; 2) członkowie Zarządu, którzy są zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę; 3) przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku; 4) wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada aktualnej skali działalności Spółki i pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Towarzystwa; 5) w przypadku gdy występują elementy zmienne wynagrodzenia, powinny one uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Spółki. Ustalając elementy zmienne wynagrodzenia należy uwzględniać także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych; 6) szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określone są w uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą; 7) wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej przez Radę Nadzorczą; 8) wysokość wynagrodzeń Zarządu, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, przygotowywanemu i przedstawianemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki; 9) członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu 6

7 wynagrodzenia; 10) na dzień sporządzenia raportu nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Zarządu określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Zarządu wynagradzani są akcjami Spółki, opcjami na akcje Spółki lub innymi prawami nabycia akcji Spółki, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji Spółki. V. ZASADY WYNAGRADZANIA ORGANU NADZORUJĄCEGO Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących w Spółce oparta jest na następujących zasadach: 1) członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę; 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki; 3) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy; 4) członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym komitecie audytu (o ile został powołany w Spółce), powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu; 5) celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być ustalane z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia od obecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady; 6) szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie; 7) wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, przygotowywanemu i przedstawianemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki; 8) na dzień sporządzenia sprawozdania nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w 7

8 oparciu o zmiany cen akcji. VI. ZASADY WYNAGRADZANIA OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE Polityka wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, innych niż osoby wchodzące w skład organu zarządzającego lub organu nadzorującego oparta jest na następujących zasadach: 1) osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce, stosownie do zakresu wykonywanej pracy i osiągniętych wyników, przysługują następujące składniki wynagrodzenia: a. wynagrodzenie zasadnicze, b. inne składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy lub zlecenia. 2) zasady wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce nie powinny stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Spółki; 3) wynagrodzenia dla osób pełniących kluczowe funkcje w Spółki finansowane i wypłacane jest ze środków Spółki; 4) zmienne składniki wynagrodzenia osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości wykonywanych zadań oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Spółki; 5) osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce może być przyznawana premia na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezesa Zarządu lub uchwały Zarządu. VII. ZASADY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA W SPÓŁCE Polityka Wynagradzania jest narzędziem wspierającym realizację strategii Spółki. Jej celem jest przyciąganie i utrzymanie pracowników poprzez zapewnianie konkurencyjnego rynkowo poziomu wynagrodzeń. Wynagrodzenie kształtuje się w odniesieniu do zakresu zadań oraz poziomu odpowiedzialności zawartego w opisie stanowiska. Spółka raz w roku dokonuje przeglądu poziomu wynagrodzeń. Przedmiotem analizy są dane rynkowe - raporty płacowe oraz informacje gospodarczo ekonomiczne. VIII. NADZÓR NAD POLITYKĄ WYNAGRADZANIA Nadzór nad przestrzeganiem polityki wynagradzania w Spółce pełnią Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza Spółki. 8

9 IX. PODSUMOWANIE POLITYKI WYNAGRADZANIA Polityka wynagradzania w Spółce jest zgodna ze strategią, wartościami Spółki, także wspiera długoterminowe interesy Spółki. Ponadto promuje i wspiera proces efektywnego zarządzania ryzykiem. W 2017 roku cele polityki wynagrodzeń nie uległy zmianie. Rada Nadzorcza ocenia, że w 2017 roku Spółka w sposób prawidłowy realizowała zasady przyjętej Polityki Wynagradzania. X. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Wszystkie organy Spółki postanowiły, w zakresie swoich kompetencji, wdrożyć i stosować wyżej wymienione zasady, z tym że Spółka postanowiła odstąpić od stosowania następujących zasady: 1) 6 ust. 1 i 2 z uwagi na to, że w Spółce nie wprowadzono anonimowego sposobu powiadamiania o nadużyciach; 2) 8 ust. 4 w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, z uwagi na to, że Spółka nie jest spółką publiczną, a struktura akcjonariatu Spółki nie jest rozproszona; 3) 22 ust. 2, 4-6 w zakresie odnoszącym się do komitetu audytu, z uwagi na to że w ramach rady nadzorczej Spółki nie funkcjonują jakiekolwiek komitety. 4) 31 ust. 2 w zakresie odnoszącym się do publikowania raportów interaktywnych, z uwagi na fakt, że Spółka nie jest spółką publiczną oraz z uwagi na brak rozproszenia akcjonariatu warunkującego wprowadzenie niniejszych rozwiązań. 5) 49 ust. 3 z uwagi, iż powoływanie lub odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności wymaga zgody rady nadzorczej Spółki lub komitetu audytu Spółki jest nieadekwatne do rodzaju i formy prowadzonej działalności przez Spółkę. Wprowadzenie w Spółce zasady wynikającej z 49 ust.3 byłoby nadmiernie uciążliwe dla Spółki. W zakresie odnoszącym się do poszczególnych organów Spółki, Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania zgodnie z następującymi uchwałami: 1) Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r. 2) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz z dnia 14 czerwca 2017 roku, 3) Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz z dnia 14 czerwca 2017 roku. 9

10 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych stosowane są przez Spółkę w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. W ocenie Rady Nadzorczej, działania Spółki, w zakresie kompetencji wszystkich organów Spółki, mają na celu poprawne i rzetelne stosowanie przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych. XI. PODSUMOWANIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Rada Nadzorcza ocenia, że w 2017 roku Spółka w sposób prawidłowy realizowała przyjęte przez Spółkę zasady Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych. XII. OCENA ADEKWATNOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SPÓŁCE W MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, w ramach systemu kontroli wewnętrznej działa: 1) system nadzoru zgodności działalności z prawem w MCI Capital TFI S.A., 2) system audytu wewnętrznego w MCI Capital TFI S.A., 3) system zarządzania ryzykiem w MCI Capital TFI S.A. System nadzoru zgodności działalności z prawem służy zapewnieniu zgodności działalności Spółki oraz osób działających na jego rzecz z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, jak też wykrywaniu zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych Spółki, naruszenia wewnętrznych regulacji Spółki lub przepisów prawa, które mogą stanowią nadużycie uprawnień (w tym nadużycie zarządcze, nadużycie władzy) lub mogą powodować potencjalne ryzyko narażenia aktywów zarządzanych przez Spółkę na straty lub ryzyko utraty reputacji przez Spółkę. System audytu wewnętrznego służy weryfikacji systemów oraz procedur i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, według kryterium adekwatności, prawidłowości i skuteczności wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów, oraz działaniu mającemu na celu eliminację nieprawidłowości. 10

11 System zarządzania ryzykiem dla Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę zakłada podejmowanie ryzyka w sposób kontrolowany, zapewniający ostrożną i bezpieczną realizację strategii biznesowych przy osiągnięciu założonych wyników finansowych. Cel ten realizowany jest poprzez identyfikowanie, pomiar, monitorowanie oraz kontrolowanie poszczególnych rodzajów ryzyka występujących obecnie oraz mogących wystąpić w przyszłości w ramach prowadzonej działalności. Rada Nadzorcza ocenia, iż w roku 2017 regulacje obowiązujące w MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące systemu kontroli wewnętrznej są adekwatne do skali i rodzaju prowadzonej działalności Spółki. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przyjęty w MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. system kontroli wewnętrznej jest adekwatny do rozmiarów działalności prowadzonej przez Towarzystwo, nie zagraża interesom klientów oraz uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, umożliwia skuteczne wykonywanie czynności kontrolnych w ramach sprawowanego systemu kontroli wewnętrznej. XIII. REKOMENDACJE Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2017 roku oraz przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu: 1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego: a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, d) ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania, e) ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, f) ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, 11

12 3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, 4. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, 6. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 roku. Warszawa, 21 czerwca 2018 roku 12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU 1 WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM 2015 1 WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU MCI Capital S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 11 czerwca 2019 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej TMS Brokers, Spółka ), uwzględniając zmiany organizacyjne i biznesowe, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 22 maja 2018

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r.

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2012 rok Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 3 KSH oraz 5 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ (RADA NADZORCZA) SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("SPÓŁKA") Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU MCI Capital S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 30 maja 2017 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 1 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU 1 Skład Rady Nadzorczej Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyłączenia ze stosowania przez SKOK ARKA niektórych zasad ładu korporacyjnego

Uzasadnienie wyłączenia ze stosowania przez SKOK ARKA niektórych zasad ładu korporacyjnego ze stosowania przez SKOK ARKA niektórych zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określonymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. powzięta w dniu 30 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Zarząd Banku uchwałą nr DC/92/2018 z dnia 13/03/2018 r.

Zatwierdzone przez Zarząd Banku uchwałą nr DC/92/2018 z dnia 13/03/2018 r. Informacje ogłaszane przez Euro Bank S.A. zgodnie z art. 111a ust. 4 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) I. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ w 2014 roku MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa 13 marca 2015 roku Spis treści I. WPROWADZENIE... 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z interpretacją KNF zawartą w dokumencie Pytania i

Zgodnie z interpretacją KNF zawartą w dokumencie Pytania i Wyłączenia stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Małopolska Zasada Uzasadnienie wyłączenia 6 Zgodnie z interpretacją KNF zawartą

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Warszawa, 29 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. WSTĘP Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU ZA 2017 ROK

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU ZA 2017 ROK OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU ZA 2017 ROK Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu nr 59/Z/2014 z dnia 17.12.2014r. oraz uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK Łódź, maj 2011 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez spółkę Redan S.A. do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU Maj 2018 Spis treści str. 1. Kadencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011 1. W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza Spółki GETIN NOBLE BANK S.A. ( Spółka ; Bank ) z siedzibą w Warszawie odbyła 6 posiedzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011

e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 e-muzyka S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2011 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Rady

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity)

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sporządzono: Warszawa dnia 30.11.2016 r. I. Wstęp. 1. Politykę wynagrodzeń w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016. Skład Rady Nadzorczej: W skład Rady Nadzorczej AAT HOLDING

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych 1 W związku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, OCMPLIANCE,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGO S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2018r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU 2014 ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ROKU 2014 I.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8

SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8 SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8 Wypełniając obowiązki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU 1 1. Skład Rady Nadzorczej Według stanu na dzień 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WARSZAWA, 21 czerwca 2018 r. 1 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Michał Butscher, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Michał Butscher, Przewodniczący Rady Nadzorczej Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK Warszawa, czerwiec 2009 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Wrocław, 30 maja 2018 r. 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej ABAK S.A. W okresie od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 249/2017

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 249/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 249/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 07.12.2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 51/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 08.12.2017r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A. Niniejsza informacja stanowi realizację wytycznej nr 1.11 określonej w Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydanej przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK Warszawa, kwiecień 2011 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1

Ad. pkt 2 porządku obrad. Uchwała nr 1 Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego 1 Spółki na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego w osobie Pani Agaty Anny Izert-Borek. -------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE

Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku *wybrać prawidłowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Załącznik nr 1 do Uchwały 3/7/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 18.05.2017r Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku 1 W związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 4//2017 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 01. Lipca 2019 roku Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 25. czerwca 2019 roku (godz. 13.00) MIEJSCE W:

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku Uchwała Nr 1/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK Warszawa, kwiecień 2010 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez

Bardziej szczegółowo

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK Łomianki, maj 2013 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; 2) Polityce należy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Augustowie Załącznik do uchwały Zarządu Nr 71/2017 z dnia 14.12.2017r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/2017 z dnia 21.12.2017r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. z działalności i oceny pracy w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zakres niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r.

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r. Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia 24.04.2014 r. Uchwała Nr 1 dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany: W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany: 1) 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków Komitet Audytu oraz inne stałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo