Program studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych"

Transkrypt

1 Program studiów doktoranckich w zakresie nauk teologicznych Załącznik nr 2 do Uchwały nr Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 207 r. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów doktoranckich w j. angielskim: Umiejscowienie studiów : - obszar wiedzy: - dziedzina nauki/sztuki: - dyscyplina nauki/artystyczna: ISCD: semestrów: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 8 semestrów Łączna liczba punktów CTS: 45 Cel studiów doktoranckich 2 : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych Por. Dz.U. 20 nr 79 poz. 065 Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych Celem studiów jest poznanie światowego dorobku w dziedzinie nauk teologicznych oraz rozwinięcie umiejętności dydaktycznych i zawodowych pozwalających na uczestnictwo w działalności badawczej na arenie krajowej i międzynarodowej. Absolwenci studiów doktoranckich powinni umieć samodzielnie prowadzić badania naukowe wykorzystując światowy dorobek w dziedzinie nauk teologicznych oraz włączać się pracę zespołów badawczych. Powinni nabyć także zdolności do uczestnictwa w wymianie doświadczeń i idei w środowisku międzynarodowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne. 2 W tym miejscu można wskazać związek programu studiów z misją i strategią wydziału oraz wskazać, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

2 Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Moduły kształcenia/przedmioty ) Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: -światowego dorobku, obejmującego podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, -głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Rodzaj zajęć punktów CTS Zakładane efekty kształcenia wykład 6 Doktorant zna istotne elementy światowego dorobku nauk teologicznych oraz główne trendy rozwojowe w tej nauce teologicznej, która jest przedmiotem wybranej przez niego specjalizacji z dziedziny nauk teologicznych. Zasadnicze dylematy współczesnej cywilizacji w której rozwija się teologia Potrafi dokonywać analizy i syntezy światowego i krajowego dorobku naukowego w zakresie wybranego zakresu nauk teologicznych obejmujących jego specjalizację studiów oraz identyfikować i rozwiązywać problemy badawcze wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin nauki Potrafi upowszechniać wyniki swoich badań w formach popularnych Potrafi organizować i realizować przedsięwzięcia badawcze dotyczące światowego dziedzictwa i głównych problemów teologicznych Jest gotów do podejmowania niezależnych badań z zakresu nauk teologicznych obejmujących jego specjalizację składnika opisu PRK poziom 8 Sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez doktoranta P8S_WG oraz kolokwium na podstawie wcześniej określonych kryteriów P8S_WK W wypowiedziach uwzględnia kontekst rozwoju światowego dorobku oraz główne trendy rozwojowe P8S_UW Doktorant samodzielnie poszukuje gromadzi i analizuje literaturę naukową wykorzystując współczesne bazy danych oraz tworzy syntezę wiedzy w trakcie kolokwiów czy przygotowując publikacje naukowe P8S_UK P8S_UO P8S_KK Wypowiada się na tematy teologiczne uczestnicząc w dyskusji na wykładzie, w trakcie seminarium, przygotowując publikacje popularne do różnych mediów Organizuje zespół studencki, który podejmuje badania nad interesującym ich wybranym problemem w zakresie światowego dorobku teologicznego Zgłasza wartościowe problemy w kontaktach naukowych z opiekunem naukowym oraz zgłasza projekty

3 2) Moduł kształcenia obejmujący zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności: a) zawodowe, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, b) dydaktyczne, które przygotowują doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 3. Moduł kształcenia pozwalający zdobyć umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i seminarium kolokwium wykład Konferencja naukowa Zna i rozumie problematykę nauk teologicznych i ich główne trendy wchodzących w zakres wybranej przez doktoranta specjalizacji studiów doktoranckich. Zna dylematy współczesne cywilizacji i ich wpływ na problematykę nauk teologicznych zawierających się w jego specjalizacji Potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin, aby formułować zadania o charakterze badawczym Potrafi uczestniczyć w dyskusji naukowej na seminarium lub potrafi opracować zagadnienie naukowe z wykorzystaniem odpowiedniej metodologii badań naukowych Potrafi poprowadzić zlecone zajęcia dydaktyczne Potrafi w dyskusji naukowe wykorzystywać znajomość języka obcego Potrafi planować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia naukowe Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i poznawczych Jest gotów do podejmowania nowych badań uwzględniając ich etyczny wymiar 2 W oparciu o główne trendy rozwojowe w zakresie nauk teologicznych przygotowuje i przedstawia wystąpienia na międzynarodowej konferencji naukowej P8U_W P8S_WK P8S_UW P8S_UK P8S_UK P8S_UO P8S_KK badawcze do krajowych i międzynarodowych instytucji badawczych Zdaje egzamin i zaliczenia z wybranych przedmiotów oraz wykonuje prace zlecone przez opiekuna naukowego według kryteriów zawartych W trakcie egzaminów i zaliczeń uwypukla okoliczności mające znaczenie dla rozwoju nauk teologicznych Potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań, twórczo stosować metody oraz wnioskować na podstawie wyników badań Ocena z seminarium naukowego na podstawie wymagań Pozytywna ocena z hospitacji zajęć dydaktycznych Na konferencji międzynarodowej naukowej swoje poglądy wypowiada w języku obcym oraz pisze artykuły w języku obcym Zgłasza projekty badań naukowych do instytucji umożliwiających finasowanie nauki Dyskusja na seminarium naukowym P8S_KR W planie badan naukowych przedstawia opracowanie dotyczące ich aspektów etycznych P8S_WG Trafnie wybiera miejsca upowszechnienia swoich badań Umie wykorzystać wiedzę z różnych P8S_UG Zainteresowanie wystąpieniem

4 obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. dziedzin dla identyfikowania i formułowania problemów naukowych podejmowanych w wystąpieniach międzynarodowych Umie przygotować i zaprezentować wyniki podejmowanych przez siebie badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych Potrafi samodzielnie planować własny rozwój naukowy Jest gotów do współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych doktoranta na konferencji międzynarodowej P8S_UK Potwierdzenie zgłoszenia na konferencję przez organizatora międzynarodowej konferencji P8S_UU Zestawienie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych i międzynarodowych wyjazdach dydaktyczno-naukowych P8S_KR Chętnie podejmuje współpracę z ośrodkami teologicznymi w Polsce i świecie 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego 5. Praktykę zawodową realizowaną w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. 4 Zna i rozumie zasadniczą problematykę wybranej dyscypliny naukowej przygotowującą do egzaminu doktorskiego Zna i rozumie problemy podejmowane w wykładzie realizowanym w języku obcym Potrafi wypowiadać się w języku obcym na temat problematyki wykładów łącząc wiedzę z różnych dziedzin nauki Potrafi inicjować debaty na tematy problematyki obecnej w wykładach Jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 7 Zna problematykę prowadzonych zajęć dydaktycznych Umie wykorzystać w zajęciach dydaktycznych metodykę nauczania Jest gotów do kształtowania właściwych wzorów postępowania wśród studentów P8S_WG według kryteriów określonych P8S_WG według kryteriów określonych P8S_UW Bierze udział w dyskusji prowadzonej w języku obcym na wykładzie P8S_UK Nawiązuje Liczne kontakty z ośrodkami wykładowcą i studentami P8S_KO Stawia twórcze pytania łącząc wiedzę teologiczną z wiedzą przyswojoną na zajęciach tego modułu P8S_WG Pozytywna ocena profesora prowadzącego zajęcia dydaktyczne. Zna o rozumie sylabus P8S_UW Wykorzystuje sylabus dla przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych P8S_KO Chętnie inicjuje i utrzymuje kontakty ze studentami zarówno w trakcie zajęć

5 dydaktycznych jak i pracy naukowej Program studiów obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UMK w dniu 20 czerwca 207 roku. (nazwa wydziału) (data posiedzenia rady wydziału). (podpis Dziekana)

6 Wydział prowadzący studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: semestrów: 8 Łączna liczba punktów CTS: 45 Ramowy plan studiów doktoranckich Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych I rok modułu 55-ZOB Nazwa modułu. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: a/-światowego dorobku, obejmującego podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, b/-głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Specjalność Teologia biblijna Zajęcia obowiązkowe Nazwa przedmiotu Specjalność Teologia systematyczna Specjalność Teologia moralna i duchowości Specjalność Teologia praktyczna.problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii biblijnej 2. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii fundamentalnej i dogmatycznej 3. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii moralnej i duchowości 4. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii praktycznej przedmiotu 55-PTB-SD 55-PTFD-SD 55-PTMD-SD 55-PTPR-SD Forma zajęć 2 Forma zaliczeni a 3 gamin godzin punktó w CTS,5,5,5,5 Suma 6 Każdy kolejny rok należy opisać wg wzoru dla roku I. 2 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 3 Zaliczenie na ocenę, egzamin.

7 modułu 55- ZFAK Nazwa modułu Moduł kształcenia obejmujący zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności: a/ zawodowe, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczorozwojowej, b/ dydaktyczne, które przygotowują doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Zajęcia fakultatywne Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu Doktorant wybiera przedmioty w zakresie wybranej specjalizacji studiów Specjalność Teologia biblijna Język grecki biblijny A 55-JGR-A-SD 2. Język hebrajski biblijny A Specjalność Teologia systematyczna. z teologii dogmatycznej I 55-PWSCH-SD 2. z teologii fundamentalnej I Specjalność Teologia moralna i duchowości. z teologii moralnej I 55-TNL-SD 2. z teologii duchowości I Specjalność Teologia praktyczna. z teologii praktycznej I 55-RLLG-SD 2. z teologii praktycznej II przedmiotu 55-JGR-A-SD 55-PWSCH-SD 55-TNL-SD 55-RLLG-SD 55-JHB-SD 55-TSKPS-SD 55-HTDUCH- SD 55-TPDUSZ-SD Forma zajęć Forma zaliczenia godzin Minimalna liczba punktów CTS,5,5 55-JHB-SD 3.Język grecki biblijny B 55-JHBR-B-SD 55-TSKPS-SD 3. z t. dogmat. II 55-PW-SD 55-HTDUCH- SD 3. z t. moralnej II 55-PDZ-SD 55-TPDUSZ-SD 3. z t. praktycznej III 55-KWSZ-SD 55-JHBR-B-SD 55-PW-SD 55-PDZ-SD 55-KWSZ-SD wykład,5 4.Język hebrajski biblijny B 4. z t. fundam. II 4. z teol. duchowości II 4. z t. praktycznej IV 55-JHBR-B-SD 55-WDCHH-SD 55-DWOS-SD 55-PKZ-SD,5 55-JHBR-B-SD doktoranckie I 55-STB--SD doktoranckie II 55-STB-2-SD 55-WDCHH- SD doktoranckie I 55-STFD--SD doktoranckie II 55-STFD-2-SD 55-DWOS-SD doktoranckie I 55-SMD--SD doktoranckie II 55-SMD-2-SD 55-PKZ-SD doktoranckie I 55-STP--SD doktoranckie II 55-STP-2-SD 55-STB--SD 55-STFD--SD 55-SMD--SD 55-STP--SD 55-STB-2-SD 55-STFD-2-SD 55-SMD-2-SD 55-STP-2-SD Zo,5 Zo,5

8 Suma: 9 3 Moduł kształcenia pozwalający zdobyć umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego Czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji lub wyjazd dydaktyczno- naukowy w ramach programów międzynarodowych lub zaproszenia naukowej jednostki zagranicznej Doktorant wybiera wykłady z wybranej dyscypliny przygotowujący do egzaminu doktorskiego Z 30 2 w języku obcym z oferty uniwersyteckiej 30 2 Suma: 5 Praktyki Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 30 godzin Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. Łączna liczba punktów na roku I 2 Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UMK (nazwa wydziału) w dniu 20 czerwca 207 roku. (data posiedzenia rady wydziału) punktów CTS. (podpis Dziekana)

9 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 207 r. Indywidualny plan studiów doktoranckich dla specjalności biblijnej na rok akademicki 207/208 oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w dniu 20 czerwca 207 roku. Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych Imię i nazwisko doktoranta Opiekun naukowy/promotor Promotor pomocniczy Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów CTS: 2 Rok studiów.. modułu 55-ZOB Nazwa modułu. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: a/-światowego dorobku b. -głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Nazwa przedmiotu przedmiotu Zajęcia obowiązkowe.problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii biblijnej 2. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii fundamentalnej i dogmatycznej 3. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii moralnej i duchowości 4. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii praktycznej 55-PTB-SD 55-PTFD-SD 55-PTMD-SD 55-PTPR-SD Forma zajęć 4 Forma zaliczenia 5 godzin punktów CTS,5,5,5,5 Suma: 6 Zajęcia fakultatywne 55-ZFAK 2.Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności: Język grecki biblijny A 2. Język hebrajski biblijny A 55-JGR-A-SD 55-JHB-SD,5,5 a/ zawodowe, które 3.Język grecki biblijny B 55-JGR-B-SD,5 przygotowują doktoranta do 4.Język hebrajski biblijny B 55-JHBR-B-SD gamin,5 prowadzenia działalności doktoranckie I 55-STB--SD Zo,5 badawczej lub badawczorozwojowej, doktoranckie II 55-STB-2-SD Zo,5 4 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 5 Zaliczenie na ocenę, egzamin.

10 3 Moduł kształcenia pozwalający zdobyć umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego Czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji lub wyjazd dydaktyczno- naukowy w ramach programów międzynarodowych lub zaproszenia naukowej jednostki zagranicznej Doktorant wybiera wykład z wybranej dyscypliny 30 2 w języku obcym z oferty uniwersyteckiej 30 2 Suma: 4 Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne: 20 Praktyki Wymiar praktyki Forma praktyki Zasady oceny punktów CTS 30 Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. *) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI Toruń, dnia..... (podpis doktoranta) (podpis opiekuna naukowego/promotora) (podpis kierownika studiów doktoranckich

11 Indywidualny plan studiów doktoranckich dla specjalności teologia systematyczna na rok akademicki.. oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału w dniu 20 czerwca 207 roku. Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych Imię i nazwisko doktoranta Opiekun naukowy/promotor Promotor pomocniczy Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów CTS: 2 Rok studiów.. modułu 55-ZOB Nazwa modułu. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: a/-światowego dorobku b. -głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Nazwa przedmiotu przedmiotu Zajęcia obowiązkowe.problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii biblijnej 2. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii fundamentalnej i dogmatycznej 3. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii moralnej i duchowości 4. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii praktycznej 55-PTB-SD 55-PTFD-SD 55-PTMD-SD 55-PTPR-SD Forma zajęć 6 Forma zaliczenia 7 godzin punktów CTS,5,5,5,5 Suma: 6 Zajęcia fakultatywne 55-ZFAK 2.Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności: a/ zawodowe, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczorozwojowej,. z teologii dogmatycznej 2. z teologii fundamentalnej 3. z teol. dogmat. 4. z teol. fundament. 55-PWSCH-SD 55-TSKPS-SD 55-PW-SD 55-WDCHH-SD gamin,5,5,5,5 doktoranckie I doktoranckie II 55-STFD--SD 55-STFD-2-SD Zo Zo,5,5 6 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 7 Zaliczenie na ocenę, egzamin.

12 3 Moduł kształcenia pozwalający zdobyć umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego Czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji lub wyjazd dydaktyczno- naukowy w ramach programów międzynarodowych lub uczestnictwo na zaproszenie naukowej jednostki zagranicznej Doktorant wybiera wykład z wybranej dyscypliny 30 2 w języku obcym 30 2 Suma: 4 Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne: 20 Praktyki Wymiar praktyki Forma praktyki Zasady oceny punktów CTS 30 Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. *) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI Toruń, dnia..... (podpis doktoranta) (podpis opiekuna naukowego/promotora) (podpis kierownika studiów doktoranckich

13 Indywidualny plan studiów doktoranckich dla specjalności teologia moralna i duchowość na rok akademicki.. oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w dniu 20 czerwca 207 roku. Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych Imię i nazwisko doktoranta Opiekun naukowy/promotor Promotor pomocniczy Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów CTS: 2 Rok studiów.. modułu 55-ZOB Nazwa modułu. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: a/-światowego dorobku b. -głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Nazwa przedmiotu przedmiotu Zajęcia obowiązkowe.problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii biblijnej 2. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii fundamentalnej i dogmatycznej 3. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii moralnej i duchowości 4. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii praktycznej 55-PTB-SD 55-PTFD-SD 55-PTMD-SD 55-PTPR-SD Forma zajęć 8 Forma zaliczenia 9 godzin punktów CTS,5,5,5,5 Suma: 6 Zajęcia fakultatywne 8 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 9 Zaliczenie na ocenę, egzamin.

14 55-ZFAK 2.Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności: a/ zawodowe, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczorozwojowej,. z teologii moralnej 2. z teologii duchowości 3.. z t. moralnej 4. z teol. duchowości 55-TNL-SD 55-HTDUCH-SD 55-PDZ-SD 55-DWOS-SD gamin,5,5,5,5 doktoranckie I 55-SMD--SD Zo,5 doktoranckie II 55-SMD-2-SD Zo,5 3 Moduł kształcenia pozwalający zdobyć umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. 4. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego Czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji lub wyjazd dydaktyczno- naukowy w ramach programów międzynarodowych lub zaproszenia naukowej jednostki zagranicznej Doktorant wybiera wykład z wybranej dyscypliny 30 2 w języku obcym 30 2 Suma: 4 Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne: 20 Praktyki Wymiar praktyki Forma praktyki Zasady oceny punktów CTS 30 Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. *) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI Toruń, dnia..... (podpis doktoranta) (podpis opiekuna naukowego/promotora) (podpis kierownika studiów doktoranckich

15 Indywidualny plan studiów doktoranckich dla specjalności teologia praktyczna na rok akademicki.. oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w dniu 20 czerwca 207 roku. Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych Imię i nazwisko doktoranta Opiekun naukowy/promotor Promotor pomocniczy Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów CTS: 2 Rok studiów.. modułu 55-ZOB Nazwa modułu. Moduł kształcenia obejmujący zajęcia obowiązkowe pozwalające na poznanie i zrozumienie: a/-światowego dorobku b. -głównych trendów rozwojowych dyscypliny naukowej Nazwa przedmiotu przedmiotu Zajęcia obowiązkowe.problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii biblijnej 2. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii fundamentalnej i dogmatycznej 3. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii moralnej i duchowości 4. Problemy, światowy dorobek i współczesne trendy rozwojowe teologii praktycznej 55-PTB-SD 55-PTFD-SD 55-PTMD-SD 55-PTPR-SD Forma zajęć 0 Forma zaliczenia godzin punktów CTS,5,5,5,5 Suma: 6 Zajęcia fakultatywne 0 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. Zaliczenie na ocenę, egzamin.

16 55-ZFAK 2.Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające umiejętności: a/ zawodowe, które przygotowują doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczorozwojowej,. z teologii praktycznej 2. z teologii praktycznej 3. z t. praktycznej 4. z t. praktycznej 55-RLLG-SD 55-TPDUSZ-SD 55-KWSZ-SD 55-PKZ-SD gamin,5,5,5,5 doktoranckie I 55-STP--SD Zo,5 doktoranckie II 55-STP-2-SD Zo,5 3 Moduł kształcenia Czynne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji lub wyjazd dydaktyczno- naukowy w ramach pozwalający zdobyć programów międzynarodowych lub zaproszenia naukowej jednostki zagranicznej umiejętności związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki. 4. Zajęcia przygotowujące do Doktorant wybiera wykład z wybranej egzaminu doktorskiego z dyscypliny 30 2 dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego w języku obcym 30 2 Suma: 4 Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne: 20 Praktyki Wymiar Forma praktyki Zasady oceny punktów CTS praktyki 30 Współuczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. *) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI Toruń, dnia..... (podpis doktoranta) (podpis opiekuna naukowego/promotora) (podpis kierownika studiów doktoranckich

Nazwa studiów doktoranckich: Liczba semestrów: 8 Łączna liczba punktów ECTS: 45. Rok II

Nazwa studiów doktoranckich: Liczba semestrów: 8 Łączna liczba punktów ECTS: 45. Rok II Ramowy plan studiów doktoranckich Wydział prowadzący studia doktoranckie: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów doktoranckich: Seminarium. Seminarium Doktoranckie V. Doktoranckie V. Doktoranckie V 1551-STP-5-SD 1551-SMD-5-SD.

Nazwa studiów doktoranckich: Seminarium. Seminarium Doktoranckie V. Doktoranckie V. Doktoranckie V 1551-STP-5-SD 1551-SMD-5-SD. Ramowy plan studiów doktoranckich Wydział prowadzący studia doktoranckie: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia20 czerwca 2017 r. Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie chemii

Program studiów doktoranckich w zakresie chemii Program studiów doktoranckich w zakresie chemii ałącznik nr 2 do Uchwały Nr 60 Senatu UMK z dnia 25.04.2017r. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM 2017/2018 Ramy dla punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: punktów Seminaria 8 Zajęcia rozwijające dydaktyczne 5 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan studiów doktoranckich

Ramowy plan studiów doktoranckich Wydział prowadzący studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: semestrów: 8 Łączna : 40 I rok 1 Nazwa Ramowy plan studiów doktoranckich Wydział Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki Symbol efektu Określenie efektu Wiedza: absolwent zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 207/208 Ramy punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: Liczba punktów Seminaria 4 Zajęcia fakultatywne Zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW. studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW. studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII rok akademicki 2014 2015 Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Wydział Prawa i Administracji Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r.

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Wydział Historyczny UJ Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji na rok

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć Przedmiot L. godz. ECTS Zaliczenie Rok. 1. Zajęcia obowiązkowe a. seminaria Seminarium doktoranckie 30 rocznie 2 Zaliczenie na ocenę

Rodzaj zajęć Przedmiot L. godz. ECTS Zaliczenie Rok. 1. Zajęcia obowiązkowe a. seminaria Seminarium doktoranckie 30 rocznie 2 Zaliczenie na ocenę RAMOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 (wspólny dla studiów w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej)

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Dokumentacja programu kształcenia studiów trzeciego stopnia doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie w zakresie geografii

Studia doktoranckie w zakresie geografii Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. Program studiów doktoranckich w zakresie geografii Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 136 UCHWAŁA Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie biologii Lp. Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie biologii absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia 1. Zajęcia obowiązkowe Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 39 /2019 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki podjęta w dniu 14 maja 2019r.

Uchwała Nr 39 /2019 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki podjęta w dniu 14 maja 2019r. Uchwała Nr 39 /2019 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki podjęta w dniu 14 maja 2019r. w sprawie programu kształcenia w Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. UCHWAŁA NR 116/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

TERMIN rok lub lata MIN GODZINY. MIN ECTS na rok/ za całość I 4/ 4 60/ 60 II - IV 2/ 6 30/ 90 I - III / 2 / 20 I - III / 2 / 10 I-IV / 12 / 180

TERMIN rok lub lata MIN GODZINY. MIN ECTS na rok/ za całość I 4/ 4 60/ 60 II - IV 2/ 6 30/ 90 I - III / 2 / 20 I - III / 2 / 10 I-IV / 12 / 180 ZAJĘCIA PROGRAM I PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH: BIOFIZYKA CEL, OPIS EFEKTY KSZTAŁCENIA wg. CHARAKTERYSTYK I/ II stopnia POLSKIEJ RAMY KWALIFKACJI I. Zajęcia obowiązkowe (podane poniżej oraz kurs BHP realizowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Załącznik do uchwały nr 31/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Ks. prof. dr hab.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Ks. prof. dr hab. UCHWAŁA nr 29f/2019 Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z dnia 22 marca 2019 w sprawie programu kształcenia na Licencjacie Kanonicznym Przygotowaniu do Doktoratu Na podstawie 9 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Wydział prowadzący studia doktoranckie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Program studiów. Wydział prowadzący studia doktoranckie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program studiów Wydział prowadzący studia doktoranckie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie biologii semestrów: 8 Łączna liczba : 45 Łączna

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie matematyki Symbol Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie matematyki absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE EFEKTY KSZTAŁCENIA Lp. Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce Absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: składnika opisu

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. Program studiów doktoranckich Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie geografii Lp. Po ukończeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK Program ramowy Studia doktoranckie (rok I i II) Specjalność: teologia fundamentalna i dogmatyczna

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK Program ramowy Studia doktoranckie (rok I i II) Specjalność: teologia fundamentalna i dogmatyczna WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK Program ramowy Studia doktoranckie (rok I i II) Specjalność: teologia fundamentalna i dogmatyczna Wydział prowadzący studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Wydział Teologiczny

Bardziej szczegółowo

Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Część ogólna 1 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 128/2018/2019. z dnia 28 maja 2019 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 128/2018/2019. z dnia 28 maja 2019 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 128/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na podstawie art. 201 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR R.0000.50.2019 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW

Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW Szczegółowy program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015, 2015/2016, 216/2017, 2017/2018 i 2018/2019 1. Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki

Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Program studiów doktoranckich w zakresie matematyki Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich Symbol SD_MAT_W01 SD_MAT_W02 SD_MAT_W03 SD_MAT_W04 SD_MAT_U01 SD_MAT_U02 SD_MAT_U03 SD_MAT_U04 SD_MAT_U05

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. Dydaktyka szkoły wyższej Praca naukowa Moduły kształcenia/ przedmioty MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed Załącznik do uchwały Senatu UG nr 67/19 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA DOKTORSKA BIOTECHNOLOGII UG i GUMed POZIOM STUDIÓW: stacjonarne studia trzeciego stopnia (efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.

Załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. Załącznik do Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie Część ogólna 1 1. Kształcenie w Szkole

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UJ nr 43/V/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Program kształcenia Astronomia w dyscyplinie astronomia prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ EFEKTY KIERUNKOWE Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

II - EFEKTY KSZTAŁCENIA

II - EFEKTY KSZTAŁCENIA II - EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Opis zakładanych efektów kształcenia Nazwa wydziału Nazwa studiów Określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej Wydział Matematyczno-Fizyczny studia III stopnia

Bardziej szczegółowo

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TABELA POKRYCIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA TEOLOGIA POZIOM STUDIÓW: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI Komentarz: Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Senatu UMK z dnia 28 lutego 2012 r. zawierającej wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Program studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12. 06.2014 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Część I - Założenia wstępne 1. 1. Realizacja programu studiów doktoranckich na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku

Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ GUMed

PROGRAM PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ GUMed PROGRAM PIERWSZEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ GUMed Złącznik nr 1 do Uchwały Nr 38/2019 Senatu GUMed Z dnia 27.05.2019 r. Cykl kształcenia: 2019/20 do 2022/23 I. MODUŁ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH DLA WSZYSTKICH DYSCYPLIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów doktoranckich wj. angielskim: Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki

posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki Efekty kształcenia 1. Opis przedmiotów Wykłady związane z dyscypliną naukową Efekty kształcenia Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym dla dziedziny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Program kształcenia Fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Program kształcenia Fizyki w dyscyplinie nauki fizyczne prowadzony w języku angielskim w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych I Postanowienia ogólne 1. Program kształcenia Fizyki został opracowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 7/203/204 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 czerwca 204 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 413 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika

Profil kształcenia. międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika Program kształcenia międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej. 2. Umiejscowienie studiów w

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ PRODUKCJA ŻYWNOŚCI O PODWYŻSZONYCH WALORACH PROZDROWOTNYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ PRODUKCJA ŻYWNOŚCI O PODWYŻSZONYCH WALORACH PROZDROWOTNYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 121/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ PRODUKCJA ŻYWNOŚCI O PODWYŻSZONYCH WALORACH PROZDROWOTNYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁWSKIEGO w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne

PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁWSKIEGO w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne Załącznik nr 6 Uchwała Senatu Nr 100/2019 Senatu UWr z dnia 29 maja 2019 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁWSKIEGO w dyscyplinie naukowej

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów Na podstawie 2 ust. 1 uchwały nr 36 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie w zakresie nauk farmaceutycznych. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia

Studia doktoranckie w zakresie nauk farmaceutycznych. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 207 r. Studia doktoranckie w zakresie nauk farmaceutycznych Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Moduły kształcenia/przedmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 52. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r. Strona1 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 52 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. zawierająca wytyczne tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Załącznik Nr 4 do Uchwały nr /2018 z dnia.... 2018 r. Rady Wydziału. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1. Nazwa: studia doktoranckie 2. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII PP 60 6 P8S_WG. KDSW P8S_UU Przedmiot humanistyczny lub menadżerski

I II III IV V VI VII VIII PP 60 6 P8S_WG. KDSW P8S_UU Przedmiot humanistyczny lub menadżerski Program Uchwała RW z dnia 24.04.2018 r Semestr Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin Punkty ECTS Efekty kształcenia PP 60 6 P8S_WG Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Ośmiosemestralny Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS)

Ośmiosemestralny Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/V/2019 Senatu UJ z 29 maja 2019 roku Ośmiosemestralny Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) 1. Kształcenie w SDNS jest prowadzone w ramach Programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan w ramach projektu pn. BioTechNan Program Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ASTRONOMII ELEMENT CEL, OPIS PRK TERMIN Język obcy ZAJECIA OBOWIĄZKOWE Angielski na poziomie C1; w przypadku certyfikatu C1 lektorat może być zaliczony przez JCJ bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 412 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Tabela 1. Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan w ramach projektu pn. BioTechNan Program Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. prof. hab. dr hab. Bogusław Machaliński Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 42/2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. prof. hab. dr hab. Bogusław Machaliński Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 42/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk

Wiedza. posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk Załącznik nr 2 do uchwały nr 485 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a

E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a Wydział Chemii chemia

Bardziej szczegółowo