LWA /2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWA /2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2

3 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/007 Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach (kontrola sprawdzająca). Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Warszawie Jerzy Tchórzewski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 24 stycznia 2013 r. Urząd Gminy Brok Plac Kościelny Brok (dowód: akta kontroli str. 1-2) Kierownik jednostki kontrolowanej Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok (dowód: akta kontroli str. 4-6) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 1 gospodarkę ściekową Gminy Brok na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej z uwagi na wysoki poziom nieczystości płynnych (68,6% w 2012 r.) dla których nie udokumentowano sposobu ich zagospodarowania. Prowadzona przez Gminę ewidencja zbiorników bezodpływowych do dnia zakończenia kontroli (tj. 4 lutego 2013 r.) nie zawierała wszystkich zbiorników znajdujących się na jej terenie. Urząd nie wyegzekwował obowiązków sprawozdawczych od jednego podmiotu uprawnionego do wywozu nieczystości płynnych w dwóch okresach sprawozdawczych 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok wprowadzony uchwałą nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012 r. nie określał częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. III. Opis ustalonego stanu faktycznego Opis stanu Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z 23 listopada 2011 r. (znak: LWAfaktycznego /2011) oceniła negatywnie działania Urzędu w zakresie gospodarki ściekami na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, z uwagi na nieudokumentowanie sposobu zagospodarowania 69,5% wytworzonych na tych obszarach nieczystości ciekłych oraz wniosła o: 1. Podjęcie skutecznych działań w celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok. 2. Prowadzenie i wykorzystywanie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Egzekwowanie od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dalej: ZGKiM) obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 9a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (dowód: akta kontroli str.9-13) W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Burmistrz pismem z 8 grudnia 2011 r. (znak: ) poinformował: 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.

4 1. W celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania podjęto następujące działania: w oparciu o istniejącą ewidencję zbiorników bezodpływowych w 2012 r. zaplanowano przeprowadzenie wyrywkowych kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków ich opróżniania (do 5% nieruchomości ujętych w ewidencji), wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz przekazano do mieszkańców przez sołtysów, jak również zamieszczono na stronach internetowych informację o obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy 3 oraz o obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji, zlecono ZGKiM w Broku w terminie do 31 marca 2012 r. zawarcie stosownych umów z właścicielami nieruchomości, którzy korzystają z usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz pouczono o konieczności bieżącego ich zawierania. 2. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, została założona i jest prowadzona na bieżąco ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy na podstawie składanych sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy oraz indywidualnych zgłoszeń właścicieli nieruchomości. 3. ZGKiM w Broku terminowo składa sprawozdania zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zostały zawarte umowy na odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Dyrektor ZGKiM został również pouczony o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z art. 9 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy. (dowód: akta kontroli str.14-15) Sposób realizacja wniosku: Podjęcie skutecznych działań w celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminem Opis stanu faktycznego W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy 4 przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok. W regulaminie nie określono częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Przed zmianą częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych określona była na: nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy 5. (dowód: akta kontroli str.16-49) Zgodnie ze sprawozdaniem SG-01 za 2010 r. i 2011 r. i informacją Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury Technicznej za 2012 r. bilans gospodarki wodno-ściekowej w gminie wyglądał następująco: Wyszczególnienie Liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci (szt.): wodociągowej kanalizacyjnej Ilość ścieków do zagospodarowania (m 3 ) Zgodnie z wymogiem wynikającym z uchwały Nr XXIX/157/2006 Rady Gminy w Groku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok. 4 uchwała nr XIX/110/ Uchwała nr XXIX/157/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniona uchwałą nr XI/57/2008 Rady Gminy z dnia 9 września 2008 r.

5 Ilość ścieków odebranych transportem asenizacyjnym (m 3 ) Ilość ścieków niezagospodarowanych (m 3 ) liczba zbiorników bezodpływowych (szt.) liczba właściciel nieruchomości posiadających umowy na odbiór nieczystości płynnych (dowód: akta kontroli str , , , ) Jak wyjaśnił kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ochrony Środowiska od 2011 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych nie uwzględniano budynków letniskowych. 6 (dowód: akta kontroli str ) W badanym okresie podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania: Burmistrz 14 grudnia 2012 r. wystąpił do podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy o informację, czy 12 właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe dokonywało ich opóźnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu oraz przekazano do mieszkańców za pośrednictwem sołtysów informację o obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy oraz o obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych ewidencji. Burmistrz polecił 7 Dyrektorowi ZGKiM do dnia 31 marca 2012 r. (przedłużonego do dnia 31 grudnia 2012 r.) zawarcie umów z właścicielami nieruchomości, którym świadczone są usługi wywozu nieczystości ciekłych. Skontrolowanie wykonania ww. zadania Burmistrz zaplanował w planie kontroli na 2013 r. Burmistrz zatwierdził 8 plan kontroli, w którym przewidział kontrole dotyczące obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie: a) przestrzegania obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, b) bieżącego zawieranie umów przez ZGKiM na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, c) obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. (dowód: akta kontroli str , ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 6 Z notatki służbowej sporządzonej w dniu 26 kwietnia 2012 r. przez Panią Martę Kolosek Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za sporządzanie sprawozdań SG-01 wynika, że: W dniu r. w sprawozdaniu SG- 01 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna dotycząca obszaru miasta Brok poprawiono w Dz. 1 liczbę budynków mieszkalnych posiadających przyłącza wodociągowe z 965 na 453 i przyłącza kanalizacyjne z 160 na 212. Zmianę uzgodniono z p. Agnieszką Ciosek z GUS. Zmiany liczby budynków mieszkalnych posiadających przyłącza wodociągowe z 185 na 107 dokonano także na terenie wiejskim. Zmian ilościowych dokonano po wyjaśnieniu z p. Agnieszką Ciosek, iż do liczby budynków nie doliczamy budynków letniskowych oraz dopisano za potwierdzeniem osoby uczestniczącej przy rozmowie: Rozmowę odbyłam w obecności p. Doroty Kruk. 7 Pismem znak: z 29 listopada 2011 r. 8 Zarządzeniem nr 2/2013 r. z 7 stycznia 2013 r.

6 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Brok nie określono częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, co jest niezgodne z art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (dowód: akta kontroli str. 36) Burmistrz nie wyjaśnił przyczyn braku zapisu dotyczącego częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Brok. Poinformowała natomiast, że: ( ). Regulamin zostanie zmieniony i uzupełniony o zapisy odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na najbliższej sesji Rady Gminy ( ) w lutym 2013 r.. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z 50 ust. 1 Statutu Gminy Brok 9 za przygotowanie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie odpowiedzialny był Burmistrz. 2. Niewystarczający nadzór, wynikający z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nad realizacją przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania. Podjęte przez Gminę po kontroli w 2011 r. działania były w ocenie NIK niewystarczające, ponieważ nie udokumentowano sposobu zagospodarowania 68,6% ( m 3 ) ilości ścieków wytworzonych w 2012 r. na terenach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej. Burmistrz wyjaśnił, że: W 2012 r. Urząd ( ) wystąpił do podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników ( ) o podanie: czy wylosowani właściciele nieruchomości ( ) dokonywali wywozu nieczystości w okresie 12 miesięcy ( ). W 2013 r. planowane jest przeprowadzenie kolejnych kontroli w zakresie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brok ( ) (dowód: akta kontroli str ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Sposób realizacji wniosku: Prowadzenie i wykorzystywanie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opis stanu faktycznego Ewidencja zbiorników bezodpływowych została założona w 2011 r. Wszystkie zbiorniki bezodpływowe umieszczone w ewidencji zostały zgłoszone w sprawozdaniach przedłożonych przez podmioty uprawnione do ich opróżniania. Dane z ewidencji zbiorników bezodpływowych podano w tabeli na str. 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W celu uaktualnienia ewidencji o nowo wybudowane zbiorniki bezodpływowe w dniu 29 listopada 2011 r. Burmistrz wysłał do mieszkańców za pośrednictwem sołtysów pismo w sprawie obowiązku zgłaszania przez właścicieli nieruchomości wykonania bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem wpisania do prowadzonej ewidencji. Pismo to wywieszono również na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu. (dowód: akta kontroli str , , 247) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość: Na dzień zakończenia kontroli (tj. 4 lutego 2013 r.) ewidencja zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy była niepełna. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z ewidencją na terenie Gminy było 530 zbiorników bezodpływowych, podczas gdy na terenie gminy zgodnie z ewidencją ludności było w tym czasie zarejestrowanych 778 budynków stale zamieszkanych oraz 1092 nieruchomości zabudowanych według ewidencji podatkowej. Po uwzględnieniu 218 budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz jednej przydomowej oczyszczalni 9 Wprowadzony Uchwałą Nr VI/31/2007 Rady Gminy w Broku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok (Dz. U. Woj. Maz. Nr 209, poz. 6018, ze zm.)

7 ścieków wynika, że na terenie Gminy znajdowało się około 29 zbiorników niezaewidencjonowanych stale użytkowanych oraz około 533 zbiorników niezaewidencjonowanych użytkowanych sezonowo. (dowód: akta kontroli str , 97-98, , ) Burmistrz wyjaśnił, m.in., że: ( ) Przeprowadzenie w terenie spisu użytkowanych, a niezaewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Prace takie są utrudnione ze względu na ograniczenia kadrowe (w samym Urzędzie pracuje 14 osób). Tak jak wskazuje w swoim piśmie Dyrektor ZGKiM, z samym zawarciem umów ze względu na to, że niektóre nieruchomości są użytkowane sezonowo występują duże problemy. Zgodnie z planem kontroli na 2013 r. w zakresie obowiązków opróżniania zbiorników bezodpływowych zarówno w I jak i w II półroczu podjęte zostaną czynności w celu egzekwowania w/w obowiązku, jak również zostaną podjęte kroki w celu zweryfikowania i uzupełnienia prowadzonej ewidencji zbiorników, tak aby ewidencja odzwierciedlała rzeczywisty stan faktyczny w terenie. (dowód: akta kontroli str ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. Sposób realizacja wniosku: Egzekwowanie od ZGKiM obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 9 a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opis stanu faktycznego W latach (do 4 lutego 2013 r.) Burmistrz wydał trzem podmiotom decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy: 1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej (decyzja nr z 17 czerwca 2011 r.) na okres jednego roku, 2) Przedsiębiorcy Usługi Komunalne P.W.B. w Broku (decyzje: nr /11 z 7 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., nr z 5 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., nr z 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.), 3) Zakładowi Handlowo-Produkcyjnemu AGROLA Z. N. w Sadowne (decyzje: nr z 24 listopada 2011 r. do 1 czerwca 2012 r. oraz nr z 23 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.). Działania w powyższym zakresie prowadzone były również przez jednostkę organizacyjną gminy ZGKiM w Broku. W ww. decyzjach zobowiązano podmioty do sporządzania sprawozdań kwartalnych i przedkładania do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy. Określono, że ww. sprawozdania powinny zawierać informacje m.in. o: ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, sposobach ich zagospodarowania oraz liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały one odebrane. Do sprawozdania winien być załączony wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte lub rozwiązane umowy. (dowód: akta kontroli str ) Burmistrz egzekwował od ZGKiM w Broku oraz od podmiotów, którym udzielił zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych realizację obowiązku określonego w art. 9o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W latach (do 4 lutego 2013 r.) uprawnione podmioty realizowały obowiązek sprawozdawczy następująco: ZGKiM w Broku UK PWB 2012 r., AGROLA Z.N. - 4 sprawozdania za kolejne kwartały 2012 r., - 4 sprawozdania za kolejne kwartały - 4 sprawozdania za kolejne kwartały 2012 r., ZGKiM w Małkini Górnej - nie złożył sprawozdania za I i II kwartał 2012 r. (dowód: akta kontroli str , )

8 Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Urząd Gminy nie wyegzekwował terminowego złożenia sprawozdań w zakresie odbierania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w II kwartale 2012 r. od Zakładu Handlowo-Produkcyjnego AGROLA Z. N. Ww. sprawozdanie przedsiębiorca złożył 25 października 2012 r., czyli prawie 3 miesiące po upływie wymaganego terminu, co było niezgodne z art. 9o ust. 2 ustawy o utrzymani czystości i porządku w gminach. 2. Urząd nie wyegzekwował sprawozdań od ZGKiM w Małkini Górnej za I i II kwartał 2012 r. (dowód: akta kontroli str , ) Burmistrz wyjaśnił m.in., że: W latach Urząd nie kontrolował rzetelności przekazywanych comiesięcznych i kwartalnych wykazów zawartych i rozwiązanych umów oraz corocznych informacji i ilości zebranych nieczystości. Kontrole w w/w zakresie planowane są w 2013 r. ( ). (dowód: akta kontroli str , , ) Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 10, wnosi o: 1. Podjęcie skutecznych działań w celu wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku ich opróżniania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Określenie, stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w Regulaminie utrzymania czystości i porządku częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. 3. Kontynuowanie prac w zakresie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Egzekwowanie od podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych na podstawie otrzymanego zezwolenia obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 9o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. V. Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków niepodjęcia tych działań. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 10 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

9 W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Kontroler Jerzy Tchórzewski Specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie podpis podpis

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/007 Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2011 r. LBY-4101-14-01/2011 P/11/133 Pan Maciej Sobczak Burmistrz Janowca Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia października 2011 r. LRZ-4101-13-03/2011 P/11/133 Pan Piotr BłaŜejewski Wójt Gminy Bukowsko Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-06/2011 R/11/004 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 16 listopada 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Katowice, dnia 16 listopada 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 listopada 2011 r. LKA-4101-20-07/2011/P/11/133 Pan Jacek Ślęczka Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 7 lipca 2011 r. LPO-4110-01-03/2011 R/11/004 Pan Piotr Juszczak Wójt Gminy Grodziec Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ul. Mickiewicza 14 60-834 Poznań www.jerzmanowski.pl

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-40-18/2012 P/12/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-40-18/2012 P/12/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-40-18/2012 P/12/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/163 - Gospodarowanie komunalnymi obiektami i lokalami o przeznaczeniu użytkowym, w miastach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodnościekowa

Gospodarka wodnościekowa Gospodarka wodnościekowa w gminie Rzeszów 21.03.2014 r. oprac. Krystyna Sołek Akty prawne regulujące zakres i zadania gminy ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-06/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE RPU/260063/2016 P Data:2016-08-09 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie LWA.410.006.06.2016 P/16/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie ui. Filtrowa 57, 02-056

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia grudnia 2010 r. P/10/113 LKR-4101-19_02/2010 Pan Marek Janczak Wójt Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-012-06/2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrole rzy] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-020-03/2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/143 Przeciwdziałanie eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. Zarządzenie nr 83/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie procedury wydawania decyzji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Na podstawie art 30 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr../ orzekam

DECYZJA Nr../ orzekam (pieczęć nagłówkowa organu) znak... Wzór 25.10.2012r...., dnia... DECYZJA Nr../ Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana K/13/006 Usuwanie przez

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-07/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-07/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-07/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, 20 listopada 2018 r. WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Artur Chojecki FK-IV.431.21.2018 Szanowny Pan Marek Błażej Żyliński Burmistrz Zalewa ul. Częstochowska 8 14-230 Zalewo Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński Gorzów Wlkp., 28 listopada 2012r. NK-II.431.1.41.2012.MŻur Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA LWA-4101-024-05/2013 P/13/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/019 Efekty wspierania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-06/2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-01/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/58/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 01 kwietnia 2015 r. Procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/200/13. Rady Gminy Santok. z dnia r.

Uchwała Nr XXVI/200/13. Rady Gminy Santok. z dnia r. Uchwała Nr XXVI/200/13 Rady Gminy Santok z dnia 28.01.2013r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-08/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-08/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-08/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/017 Promulgacja prawa

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 26 sierpnia 2010 r. LLU-4101-09-04/2010 P/10/062 Pan Henryk Matej Starosta Zamojski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-82/2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4112-06-01/13 S/13/002 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/13/002 Wykonywanie nadzoru przez Centrum

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia czerwca 2011 r. Pan Krzysztof Klecha Wójt Gminy Dzikowiec P/11/148 LRZ-4101-02-01/2011 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

LPO /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-03/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej. Najwyższa

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo