Krosno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krosno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 . (pieczątka zamawiającego) Krosno, r... (podpis) Nr referencyjny: 1/POPW/GLOBAL-KROS ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający GLOBAL - KROS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Feliksa Czajkowskiego Krosno Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania: Justyna Szybkowska, Branża w jakiej działa Zamawiający: Produkcja mebli Zapytanie niniejsze: Opublikowano na stronie Zamawiającego Opublikowano na stronach PARP-u Przesłano do min. 3 potencjalnych oferentów II. Podstawa prawna Niniejsze zapytanie prowadzone jest w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2016r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Dz. U. z 2015r. poz. 1007). Zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu, dokonując analizy działalności Zamawiającego pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych. Audyt ma na celu opracowanie Strategii wzorniczej. Usługa będzie obejmować następujące obszary 1. audyt wzorniczy analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

2 2. strategia wzornicza dokument opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: a) ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, b) ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, c) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy, d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie, e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie), f) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, g) rekomendacje dalszych szczegółowych działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy; IV. Termin i miejsce realizacji Zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania i przekazaniu tej informacji do Wykonawcy. 2. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i terminów ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia audytu wzorniczego. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarzy papierowych przygotowanej strategii i audytu wzorniczego oraz 1 egz. wersji elektronicznej ww. opracowań w formacie WORD i EXCEL w formie odblokowanej. 5. Wykonawca pokrywa koszty związane z dostarczeniem strategii wzorniczej do miejsca wskazanego powyżej. V. Kody CPV Usługi audytu VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami rozdziału VIII niniejszego zapytania Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. 2. Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty, potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest dołączenie dokumentu rejestrowego do oferty. 3. Oświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia

3 Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. 4. Dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę wiedzy i potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usług Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające: a) przeprowadzenie co najmniej trzech projektów obejmujących opracowanie strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach w co najmniej trzech różnych branżach gospodarki lub b) przeprowadzenie co najmniej trzech projektów obejmujących opracowanie strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach w branży gospodarki, w której działa Zamawiający wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania. c) metodologię wykonania audytu Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające, w sposób jednoznaczny, zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 5. Dokumentów potwierdzających posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami. a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwóch ekspertów do realizacji audytu wraz podpisaną przez nich deklaracją uczestnictwa w pracach audytowych b) Każdy z przedstawionych ekspertów musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. c) Co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów musi posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa Ocena kryterium nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do oferty. Obowiązkowo należy dołączyć: Listę ekspertów skierowanych do realizacji zamówienia Deklarację ekspertów potwierdzającą ich uczestnictwo w pracach audytowych CV ekspertów dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów zgodnie z zapisanymi wymogami np. referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia nie spełnia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, w sposób jednoznaczny, posiadanie wymaganego doświadczenia i kwalifikacji. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenia ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych. Niezłożenie wymaganych uzupełnień i/lub wyjaśnień we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. VII. Kryteria oceny oferty Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty: 1. Cena brutto oferty (C) 70 punktów 2. Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia (E) 20 punktów

4 3. Czas wykonania przedmiotu umowy (T) 10 punktów VIII. Informacja o sposobie dokonania ich oceny i wagach punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty Kryterium 1: Cena (C) Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 70 pkt. Podstawą do obliczenia będzie cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub w ofercie. Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Kryterium 2: Liczba ekspertów (E) Kryterium liczby ekspertów będzie oceniane zgodnie z następującymi zasadami: Liczba zgłoszonych ekspertów spełniających Liczba punktów wymogi opisane w rodz. VI 2 0 punktów 3 10 punktów 4 i więcej 20 punktów Kryterium 3: Czas wykonania przedmiotu umowy (T) Kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższymi zasadami: Zadeklarowany w ofercie czas realizacji przedmiotu umowy (dni kalendarzowe) Od 1 do 120 dni kalendarzowych Od 121 do 150 dni kalendarzowych Od 151 do 170 dni kalendarzowych Od 171 dni kalendarzowych Liczba punktów 10 punktów 5 punktów 2 punkty 0 punktów Zamawiający wybierze ofertę, która łącznie w ramach ww. kryteriów otrzyma najwyższą liczbę punktów. Łączna ocena oferty zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem Ocena oferty = C + E + T Wszystkie obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IX. Termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 9: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia. X. Miejsce i forma składania ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Feliksa Czajkowskiego 55, Krosno.

5 2. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami: a. Nazwą i adresem Zamawiającego b. Nazwą i adresem Wykonawcy c. Adnotacją Oferta na audyt wzorniczy. Nie otwierać do dnia r. do godziny 9: Oferty złożone w inny sposób, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. 5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 6. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 7. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone. 8. Ofertę zaleca się wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym. 9. Wszystkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy jak i ekspertów należy dołączyć w oryginale. 10. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych. 11. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na pytania, które spłyną do niego do dnia 4 września 2017r. W przypadku pytań otrzymanych przez Zamawiającego po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Zapytania w sprawie niniejszego zapytania można składać wyłącznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Pytania zadane w inny sposób pozostaną bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego. XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia Zgodnie z zapisami wytycznych, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej. XII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. XIII. Załączniki Załącznik 1: Formularz oferty Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 3: Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych

6 Załącznik 1. Formularz oferty Nazwa wykonawcy NIP wykonawcy Adres siedziby wykonawcy Adres wykonawcy Termin ważności oferty 30 dni kalendarzowych licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert Cena netto usługi VAT (procent i kwota) Cena brutto Termin wykonania przedmiotu umowy.. zł Słownie:... zł Słownie:... zł Słownie:.. dni 1 kalendarzowych Doświadczenie wykonawcy zgodnie z zapisami Branże, w ramach których wykonawca ma doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów zgodnie z zapisami rozdziału VI Ekspert 1 wyznaczony przez wykonawcę do przeprowadzenia audytu 2 Doświadczenie eksperta Branże, w ramach których ekspert ma doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów Ekspert n wyznaczony przez wykonawcę do przeprowadzenia audytu Doświadczenie eksperta Branże, w ramach których ekspert ma doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów Data i podpis osoby upoważnionej 1 Należy wpisać konkretną liczbę dni np Wykonawca powinien podać dane wymagane w ramach konkursu POPW 1.4

7 Załącznik nr 2. Nazwa i adres wykonawcy Oświadczenie Niniejszym oświadczamy, że nie istnieją pomiędzy nami a Zamawiającym powiązania osobowe lub kapitałowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data i podpis osoby upoważnionej

8 Załącznik nr 3. Nazwa i adres wykonawcy Oświadczenie Będąc upoważnionym do reprezentacji oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia Data i podpis osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 4. Nazwa i adres wykonawcy Oświadczenie eksperta Ja (imię i nazwisko eksperta). niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie mojej osoby w gronie ekspertów skierowanych do realizacji zamówienia na wykonanie audytu wzorniczego na rzecz (nazwa Zamawiającego). przez.(nazwa wykonawcy). Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracach audytowych w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty złożonej przez.(nazwa wykonawcy). Data i podpis eksperta

10 Załącznik 5 wzór umowy UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU (wzór) Zawarta w.. w dniu.., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a.. NIP:, REGON:, nr KRS. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą Zamawiający oraz Wykonawca łącznie w dalszej części umowy nazywani Stronami niniejszym zawierają umowę o następującej treści: 1 [Przedmiot umowy] Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Audytu wzorniczego, i przygotowania na jego podstawie strategii wzorniczej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2 [Sposób realizacji i zakres przeprowadzanego audytu] 1. Wykonawca przeprowadzi audyt, dokonując analizy działalności Zamawiającego pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych. Audyt ma na celu opracowanie Strategii wzorniczej i obejmować będzie: a. audyt wzorniczy analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta b. strategię wzorniczą dokument opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: a. ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, b. ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, c. opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy, d. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie, e. zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie), f. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, g. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy; 2. Miejscem wykonywania audytu jest siedziba Wykonawcy. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach, miejscem wykonywania audytu może być inne miejsce, w szczególności miejsce, w którym znajdują się dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia audytu.

11 3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW oraz wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z zasadami działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW. 3 [Rezultat przeprowadzonego audytu] 1. Po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego (zwany w niniejszej Umowie: Strategia wzornicza ). 2. Strategia wzornicza winna zawierać co najmniej następujące elementy a. ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, b. ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, c. opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy, d. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie, e. zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie), f. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, g. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwie wnioskodawcy; 3. Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze Strategii wzorniczej, a także przekaże ją Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Przygotowanie końcowej wersji Strategii wzorniczej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w ten sposób, że Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępną wersję Strategii wzorniczej, do której Zamawiający ma prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania wstępnej wersji Strategii wzorniczej), a Zamawiający zobowiązany jest do ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w końcowej wersji Strategii wzorniczej. Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia uwag do Strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP oraz przygotowania odpowiedzi na pytania zadane przez PARP. 4 [Skład zespołu Wykonawcy] 1. Wykonawca wskazuje, iż w skład zespołu wykonującego przedmiot niniejszej Umowy wejdą: Zmiana osób o których mowa w ust. 1 może zostać dokonana przez Wykonawcę wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji PARP-u dla nowego eksperta 5 [Harmonogram wykonania przedmiotu umowy] 1. Termin rozpoczęcia czynności audytowych: w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z 12 ust. 1 niniejszej Umowy, 2. Termin przeprowadzenia audytu: w okresie dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie rozpoczęcia obowiązywania umowy zgodnie z 12 ust. 1 niniejszej Umowy, 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu końcową wersję Strategii wzorniczej nie później niż na 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy i wprowadzić do niej zmiany zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych po ich przekazaniu.

12 6 [Wynagrodzenie] 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:..zł (słownie:.. złotych), tj zł. netto +. zł. VAT. 2. Cena brutto określona w par. 6 ust. 1 jest ceną ryczałtową i Wykonawcy nie przysługuje prawo do jej zmiany i waloryzacji. 3. Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 4. Podstawą do obciążenia Zamawiającego fakturą VAT o której mowa w ust. 2, jest przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Strategii wzorniczej i podpisanie protokołu odbioru. 7 [Obowiązki Zamawiającego] 1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania przez Wykonawcę zlecenia, Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy wszelkie żądane przez Wykonawcę materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 2. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy oraz zapewni Wykonawcy możliwość faktycznego wykonywania czynności audytowych. 3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania Przedmiotu Umowy. 8 [Obowiązki Wykonawcy] 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW. 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego szczegółowego planu czynności zmierzających do opracowania przedmiotu umowy 3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do opracowanej Strategii Wzorniczej wszystkich poprawek i uzupełnień zgłoszonych przez Zamawiającego lub PARP w toku realizacji projektu oraz do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Czynności te Wykonawca będzie wykonywał w ramach ceny określonej w par. 6 umowy, w terminach wskazanych przez Zamawiającego lub PARP. 4. Wykonawca będzie współdziałał z Zamawiającym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania Przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, w siedzibie Zamawiającego, prezentacji wniosków płynących z przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz prezentacji przygotowanej strategii wzorniczej. W obu ww. przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału w prezentacji co najmniej 2 ekspertów spośród wskazanych w par. 4 ust. 1 umowy. 9 [Ochrona danych oraz informacji] 1. Wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego informacje, w których posiadanie Wykonawca wszedł realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne. 2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do których Wykonawca ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem Zamawiającego i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji: 1) dostępnych publicznie; 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;

13 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie; 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa. 10 [Prawa majątkowe autorskie] 1. Z momentem zapłaty całości wynagrodzenia o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w ramach powyższego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej Umowy, bez ograniczenia terytorium, czasu i liczby egzemplarzy a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej Umowy z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich - bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia. 2. Strony postanawiają, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: a) używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, c) wprowadzanie utworów do pamięci komputera, d) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, e) wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych, f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części), g) używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiający zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania 11 [Osoby wyznaczone do współpracy] 1. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji Przedmiotu umowy są: 1) Ze strony Zamawiającego:... 2) Ze strony Wykonawcy:.. 2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony 12 [Obowiązywanie umowy] Niniejsza umowa ma charakter warunkowy a jej moment obowiązywania nastąpi w dniu ziszczenia się warunku tj. po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania i przekazaniu tej informacji do Wykonawcy 13 [Kary umowne] 1. Strony uzgadniają następujące zasady naliczania kar umownych: 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: a. 30% wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: a. 30% wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

14 b. 30% wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 w przypadku, gdy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów, w terminie wyznaczonym przez PARP, c. 0,5% wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 6. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 14 [Postanowienia końcowe] 7. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 9. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Krosno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Modyfikacja nr 1 z dnia r.

Krosno, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Modyfikacja nr 1 z dnia r. . (pieczątka zamawiającego) Krosno, 07.09.2017r... (podpis) Nr referencyjny: 1/POPW/GLOBAL-KROS ZAPYTANIE OFERTOWE Modyfikacja nr 1 z dnia 07-09-2017r. I. Zamawiający GLOBAL - KROS Sp. z o.o. Sp. K. ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. .. zł Słownie:.

Formularz oferty. .. zł Słownie:. Załącznik 1. Modyfikacja nr 1 z dnia 07-09-2017r. Formularz oferty Nazwa wykonawcy NIP wykonawcy Adres siedziby wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Termin ważności oferty 30 dni kalendarzowych licząc od daty

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS.

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór. Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO - wzór Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwanym dalej: Zamawiającym a... NIP:, REGON:., nr KRS. reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy warunkowej załączony do zapytania ofertowego z dnia r

Wzór umowy warunkowej załączony do zapytania ofertowego z dnia r Wzór umowy warunkowej załączony do zapytania ofertowego z dnia 22.09.2016r UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU WZORNICZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ POPW pomiędzy: Zawarta w. w dniu...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ Zawarta w [--------------] w dniu [--------------], pomiędzy: [------------------] reprezentowanym przez: [------------], zwanym dalej: Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ Zawarta w [--------------] w dniu [--------------], pomiędzy: [------------------] reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

W takim wypadku Umowa wejdzie w życie i Strony zgodnie oświadczą co następuje:

W takim wypadku Umowa wejdzie w życie i Strony zgodnie oświadczą co następuje: ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA WARUNKOWA Umowa warunkowa na realizację audytu wzorniczego zawarta w... w dniu..., pomiędzy:...., reprezentowanym przez.. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, Zamość

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, Zamość ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Ekola Wojciech Pilip, Sitaniec 107, 22-400 Zamość 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia audytu i opracowania strategii wzorniczej dla firmy Uniglass Polska Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia audytu i opracowania strategii wzorniczej dla firmy Uniglass Polska Sp. z o. o. Łomża, 30 października 2017 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się firmy Uniglass Polska Sp. z o. o. o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, dn r. (miejscowość, dnia) 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, dn r. (miejscowość, dnia) 1. ZAMAWIAJĄCY: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31/10/2017 Dominów, dnia 31/10/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31/10/2017 I. ZAMAWIAJĄCY BON APPETIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGON: 060632667, NIP: 7133048044 Dominów ul. Rynek 2,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. (Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) (Pełna nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY. (Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) (Pełna nazwa i adres Oferenta) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2016..... /miejscowość, data/.. /pieczęć Oferenta/ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 z dnia 6 września 2016 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. W związku z ubieganiem się przez firmę z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 z dnia 21.09.2016r. W związku z ubieganiem się przez firmę FPH BLENDER Sebastian Pawłowski Ul. Olsztyńska 5F, 14-100 Ostróda, o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

z dnia 08 września 2016r.

z dnia 08 września 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 z dnia 08 września 2016r. I. ZAMAWIAJĄCY Spółka Meblowa KAM Sp. J., ul. Szkolna 5, Milejewo 82-316 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej Rzeszów, dn. 08.09.2016.r. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej I. Zamawiający NIP: 8133278856 REGON: 691674708

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. (Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) (Pełna nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY. (Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) (Pełna nazwa i adres Oferenta) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2016..... /miejscowość, data/.. /pieczęć Oferenta/ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 z dnia 21 września 2016

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/ 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/ 2017 TOBO Datczuk Spółka jawna Ul. Kuriany 104, 15-589 Białystok Tel. 85 662 055 425, Fax + 48 85 674 94 01 Mail: bdatczuk@tobo.pl Białystok 25.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/ 2017 Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015. I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015. I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/MAG/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Mag Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NTB Sp. z o.o. z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NTB Sp. z o.o. z dnia Głogów Małopolski, 09.12.2015 Zamawiający: NTB Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: Opracowanie strategii wzorniczej dla firmy NTB Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego Cel zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Milejewo, dnia 19.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Spółka Meblowa KAM Sp. J. o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Spółki Meblowej KAM Sp. J. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. Rzeszów, 13.10.2017 Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 13.10.2017 r. ZMM MAXPOL Sp z o.o. realizując projekt Wzmacnianie konkurencyjności firmy ZMM MAXPOL poprzez wzornictwo ubiega się o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Piątkowiec, dn. 22 grudnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę STALMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Piątkowcu, woj. podkarpackie o dofinansowanie projektu pt. Zarządzanie wzornictwem

Bardziej szczegółowo

Białystok, r.

Białystok, r. Białystok, 12.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia Olsztyn, 11.12.2015r. Zapytanie Ofertowe W związku z ubieganiem się przez firmę AN-TER Spółka Jawna Fijarczyk i Spółka z siedzibą w Ornecie (11-130) ul. Przemysłowa 19 o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Szczebrzeszyn, dnia 23.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Trimex Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt.: "Strategia wzornicza drogą do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej Stoczek Łukowski, dn. 06.09.2016.r. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej I. Zamawiający STOCZEK NATURA SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Długołęka, r.

Zapytanie Ofertowe. Długołęka, r. Długołęka, 15.12.2015r. Zapytanie Ofertowe W związku z ubieganiem się przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OLEX Grzegorz Olejniczak z siedzibą w Długołęce 10, (11-100) Lidzbark Warmiński o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017 Białystok, 23.10. 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie TOBO

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ

UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UMOWA WARUNKOWA NA REALIZACJĘ AUDYTU I STRATEGII WZORNICZEJ W dniu. w.. pomiędzy: F.P.H.U. MAXSTONE s. c. (Nazwa) z siedzibą w Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń (Adres)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015 A & G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015 A & G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gołdap, dn. 14.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015 I. ZAMAWIAJĄCY A & G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19-500 Gołdap, ul. Strefowa 3 woj. warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Stalowa Wola, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Stalowa Wola, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stalowa Wola, dnia 04.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Rakoczy Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli o dofinansowanie projektu pn. Strategia wzornicza jako klucz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/2015 dotyczące przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/2015 dotyczące przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej Lublin, dn. 15.12.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/2015 dotyczące przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej I. Zamawiający "SAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

AD 1. Audyt wzorniczy winien obejmować analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, a w szczególności:

AD 1. Audyt wzorniczy winien obejmować analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, a w szczególności: Przedmiot ogłoszenia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zamawiający: Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 03.11.2017 r. Dotyczy: Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej dla firmy Biuro Podróży Szarpie Travel sp. z o.o. Usługa jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2POPW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2POPW/2016 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: MULTI STONE Sp. z o.o., Jasienica Rosielna 330, 36-220 Jasienica Rosielna, REGON: 180157101 NIP: 813-347-18-14 Jasienica Rosielna, dnia 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 2015.12.10 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwałki, dnia 2015.12.10 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Suwałki, dnia 2015.12.10 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez Firmę Decco S.A. o dofinansowanie projektu pt.: " Wzrost konkurencyjności Decco S.A. poprzez zwiększenie potencjału w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:.

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. .. Nazwa i adres Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2016 r. firmy "PANORAMA" s.c. Maria i Leszek Staleńczyk z

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Przedmiot ogłoszenia: Zamawiający: Adres: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej ROBERT MENDALKA P.P.H.U. "COLORBET" ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo, Województwo /

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1.2 Branża w której działa Zamawiający Branża komputerowa, doradztwo w zakresie oprogramowania i informatyki

Zapytanie ofertowe. 1.2 Branża w której działa Zamawiający Branża komputerowa, doradztwo w zakresie oprogramowania i informatyki Nr referencyjny: 2/2016/POPW12/Nomino Kolbuszowa, dnia 6 maja 2016 Zapytanie ofertowe 1 Dane Zamawiającego 1.1 Dane adresowe zamawiającego Nomino Sp. z o.o. Ul. Handlowa 2A 36-100 Kolbuszowa 1.2 Branża

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017 nr 01/09/2017 Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności ZE COMPAS J. Szewczyk Warszawa, 05.10.2017 Zakład Elektroniki Compas inż. Jacek

Bardziej szczegółowo

1.2 Branża w której działa Zamawiający Branża komputerowa, doradztwo w zakresie oprogramowania i informatyki

1.2 Branża w której działa Zamawiający Branża komputerowa, doradztwo w zakresie oprogramowania i informatyki Nr referencyjny: 1/2016/POPW12/Nomino Kolbuszowa, dnia 22.04.2016 Zapytanie ofertowe 1 Dane Zamawiającego 1.1 Dane adresowe zamawiającego Nomino Sp. z o.o. Ul. Handlowa 2A 36-100 Kolbuszowa 1.2 Branża

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elbląg, dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elbląg, dnia r Elbląg, dnia 19.09.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę KADIR - KEBAB s.c. E.Ruda, K. Kartanowicz, ul. Gdańska 8, 14-500 Braniewo, o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY WARUNKOWEJ Umowa warunkowa na realizację usług doradczych zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:. z siedzibą w.., ul..; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, REGON:..,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, r. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Rzeszów, r. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Rzeszów, 19.06.2019 r. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Makarony Polskie SA ul. PODKARPACKA 15A 35-082 RZESZÓW NIP:813-32-78-856 REGON: 691674708 www.makarony.pl Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2019 dotyczące przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.4 Dębica, 03.11.2017 r. Miejscowość, data Podkarpackie Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Świętosława 272 39-200 Dębica NIP: 8722216699 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.4 W związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w Firmie MZ FORMA MARCINIAK i WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w Firmie MZ FORMA MARCINIAK i WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ŁÓDŹ, dnia 24-09-2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez Firmę MZ FORMA o dofinansowanie projektu pt.: "Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy MZ FORMA w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1 Huta Szkła Gospodarczego EDWANEX Edward Wąsikowski Rossosz 2 21-010 Łęczna Rossosz, dnia 6 listopada 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1 Dotyczy: projektu planowanego do zrealizowania w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

"LEGAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Polna 32, 13-200 Działdowo,

LEGAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Polna 32, 13-200 Działdowo, Przedmiot ogłoszenia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zamawiający: Adres: "LEGAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 32, 13-200 Działdowo, Województwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. WPROWADZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. WPROWADZENIE Lublin, 02.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. WPROWADZENIE Software Camp Sp. z o.o. przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA .. Nazwa i adres Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2017 r. firmy Szkłoland spółka z o.o. z siedzibą w Gutkowo

Bardziej szczegółowo

2. Tytuł planowanego do realizacji projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej celem podwyższania konkurencyjności firmy WickerPL.

2. Tytuł planowanego do realizacji projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej celem podwyższania konkurencyjności firmy WickerPL. Łętownia, dnia 31.10.2017 r. WickerPL Radomska Joanna, Łętownia 454, 37-312 Łętownia ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 NA USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIEM STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA WARUNKOWA (wzór) Umowa warunkowa na realizację usług doradczych zawarta w dniu. r. w. pomiędzy przedsiębiorstwem: Public Shell Advisory S.A.; NIP: 8992738692; REGON: 21987458, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa oraz siedziba Zamawiającego. 2. Postanowienia ogólne

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa oraz siedziba Zamawiającego. 2. Postanowienia ogólne Rzeszów, 26.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa oraz siedziba Zamawiającego ZPHU Regsonik Tomasz Zygarlicki 39-322 Rzemień 265G NIP: 8171861090, REGON: 831203197 2. Postanowienia ogólne ZPHU Regsonik Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 09.10.2017 r. Dotyczy: Zakupu usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej dla Zakład Wyrobów Betonowych Lewtak s.c. Mariusz Lewtak, Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Strona internetowa: Kod PKD działalności: Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE. Strona internetowa:   Kod PKD działalności: Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Rzeszów, 30.10.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie AL-STAL Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: Audyt i strategia wzornicza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 I. ZAMAWIAJĄCY KAFFERIA S.C. Dobiesław Jocek Tomasz Wawryczuk, ul. Sprzętowa 2, 10-467 Olsztyn. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczorozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczorozwojowych Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 IKER Obtułowicz Sp. jawna z siedzibą przy ul. Magazynowej 1 33-300 Nowy Sącz Oddział w Sanoku ul. Pl. Św. Michała 3 38-500 Sanok Sanok, dn. 12 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016 W związku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. do zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR z dnia Umowa warunkowa na świadczenie usług

Załącznik nr 5. do zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR z dnia Umowa warunkowa na świadczenie usług Załącznik nr 5. do zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR z dnia 22.05.2017 Umowa warunkowa na świadczenie usług Zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... reprezentowanym przez... (stanowisko)..., zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu Gniezno, dnia 12.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia r.

Zapytanie ofertowe z dnia r. Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2016r. 1. ZAMAWIAJĄCY Deli-Susz sp. z o. o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim przy ul. Generała Dwernickiego 5, 21-450 Stoczek Łukowski, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA Mazowiecka 17, KONOPKI

MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA Mazowiecka 17, KONOPKI Przedmiot ogłoszenia: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej Zamawiający: Adres: MARCIN MORAWSKI WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW I MAS BETONOWYCH BETONMAX MŁAWA Mazowiecka 17,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego. Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego. Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. 2, 20-706 Lublin Przedmiot zapytania ofertowego: Kompleksowa usługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017 Warszawa, dn. 30 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017 Firma Anna Cecot BLUE BIKE zwana dalej Zamawiającym w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt.,,zarządzanie wzornictwem

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap ZAPYTANIE OFERTOWE na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 września 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 września 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 września 2016 r. na zakup: usługi prowadzącej do przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/1.4 z dnia r. FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/1.4 z dnia r. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/4 z dnia 012017 r. DANE OFERENTA: IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA ADRES SIEDZIBY NIP REGON OSOBA DO KONTAKTU TELEFON ADRES E-MAIL FORMULARZ OFERTY W związku z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy Opracowania koncepcji automatycznych testów dla autorskiego programu OCR oraz Opracowania pełnej bazy wzorców graficzno-tekstowych dla programu OCR. DLA UNIFIED FACTORY S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 Szkocja, dn. 06.03.2017 r. I. WPROWADZENIE: 1) Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia r. Rzeszów 22.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/POIR z dnia 22.05.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY CHDE POLSKA Spółka Akcyjna Ul. Biesiadna 7 35-304, Rzeszów KRS: 0000641273 REGON: 180291650 NIP: 813-35-32-438

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /12/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /12/2015 Sztombergi, dn. 01.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /12/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Marcin Skowron Firma Odzieżowa BARBARAS ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów Siedziba: Sztombergi 100, 28-200 Staszów woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego dot. opracowania PGN dla Gminy Biłgoraj Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Minimalna liczba prezentowanych produktów z asortymentu Agroplast: około 250

Minimalna liczba prezentowanych produktów z asortymentu Agroplast: około 250 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.10.2017r. 1. Nazwa Zamawiającego Agroplast Marcin Łopąg Adres: ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin NIP: 5632109679 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

UMOWA warunkowa na realizację audytu wzorniczego.. z siedzibą,, NIP:.. reprezentowanym przez

UMOWA warunkowa na realizację audytu wzorniczego.. z siedzibą,, NIP:.. reprezentowanym przez UMOWA warunkowa na realizację audytu wzorniczego zawarta w w dniu.. roku pomiędzy:. z siedzibą,, NIP:.. reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą,, NIP:.. reprezentowanym przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Zamawiający: DYSTEN Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 91 41-800 Zabrze NIP: 648 249 75 73 REGON: 278 219 993 Zabrze, 24-08-2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 I. Przedmiot zapytania W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/10/2017 Królewiec, dn. 09.10.2017 r. Zamawiający / Beneficjent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowe "INTER-SANO" Sp. z o.o. ul. Dębowa 4, 05-300 Królewiec NIP: 822-00-04-760 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Połaniec, projektu

Połaniec, projektu Połaniec, 2017.06.14 Zapytanie ofertowe nr 2/WUP/2017 na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie audytu projektu pn. Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS

Umowa na przeprowadzenie audytu projektu pn. Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS Załącznik nr 6 Umowa na przeprowadzenie audytu projektu pn. Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS zawarta w Rzeszowie, w dniu..., pomiędzy: Rzeszowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo