opcja NW, KOD: 001/D/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opcja NW, KOD: 001/D/2009"

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI dodatkowego UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE opcja NW, KOD: 001/D/2009 Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie OPCJA NW mają zastosowanie do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie Posiadaczy rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków oszczędnościowych zawartej pomiędzy ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A., oznaczonej kodem: 001/D/2009 i stanowią jej integralną część. Art. 1 DEFINICJE W Szczególnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia na życie OPCJA NW (dalej: Szczególne Warunki), oraz w dokumentach dotyczących Umowy ubezpieczenia, poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia: 1) Ubezpieczyciel ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2) Ubezpieczający (Bank) ING Bank Śląski S.A., który zawarł Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem na rzecz swoich Klientów Posiadaczy rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków oszczędnościowych i zobowiązuje się do opłacania Składki. 3) Umowa ubezpieczenia Umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie Posiadaczy rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków oszczędnościowych, oznaczona kodem 001/D/2009, zawarta pomiędzy Ubezpieczającym (Bankiem) i Ubezpieczycielem na rzecz Ubezpieczonych, potwierdzona Polisą nr 001/D/ ) Ubezpieczenie dodatkowe ubezpieczenie na życie, do którego stosuje się Szczególne Warunki, w dokumentach ubezpieczeniowych zwane także dodatkowym ubezpieczeniem na życie OPCJA NW. 5) Ubezpieczony osoba, której życie i zdrowie jest przedmiotem Ubezpieczenia. 6) Uposażony osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, uprawniona na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach do otrzymania Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 7) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, które miało miejsce w czasie, gdy Ubezpieczony był objęty Ochroną ubezpieczeniową, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego, Trwałego inwalidztwa całkowitego Ubezpieczonego lub Trwałego inwalidztwa częściowego Ubezpieczonego; w rozumieniu Warunków za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się choroby tj. zdiagnozowanej przez lekarza reakcji organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadzącej do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju. 8) Ochrona ubezpieczeniowa ochrona udzielana Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach. 9) Okres rozliczeniowy okres od 5. dnia danego miesiąca do 4. dnia następnego miesiąca włącznie. 10) Osoba uprawniona Ubezpieczony, Uposażony lub inna osoba uprawniona do odbioru Świadczenia na zasadach i zgodnie ze Szczególnymi Warunkami. 11) Posiadacz osoba fizyczna będąca posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego albo podmiot zobowiązany na podstawie przepisów prawa polskiego do dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za pomocą rachunku rozliczeniowego, prowadzonego przez Ubezpieczającego, która może ubiegać się o objęcie Ochroną ubezpieczeniową. 12) Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia dokument wystawiony imiennie Ubezpieczonemu, wskazujący numer posiadanego Rachunku, dzień rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, wybrany Wariant ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz wysokość Składki należnej za Ubezpieczonego. 13) Potwierdzenie zmiany Wariantu ubezpieczenia dokument wystawiony imiennie Ubezpieczonemu, potwierdzający dokonanie przez Ubezpieczonego zmiany Wariantu ubezpieczenia oraz wskazujący wybrany Wariant ubezpieczenia, Zakres ubezpieczenia oraz wysokość Składki należnej za Ubezpieczonego, numer posiadanego Rachunku oraz dzień rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej dla nowo wybranego Wariantu ubezpieczenia. 14) Pojazd pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, motocykl, rower, wóz konny i przyczepa dopuszczone do ruchu na podstawie przepisów o ruchu drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wymienione wyżej pojazdy zarejestrowane za granicą i dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 15) Rachunek rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo rozliczeniowy lub rozliczeniowy, prowadzony przez Ubezpieczającego, którego Posiadacz ma prawo przystąpić do Ubezpieczenia. 16) Składka składka opłacana miesięcznie przez Ubezpieczającego z tytułu Umowy ubezpieczenia w terminie do 15 dnia Okresu rozliczeniowego, należna za jednego Ubezpieczonego. 17) Suma ubezpieczenia kwota, określona w Załączniku nr 1 (dalej: zał. nr 1) do Szczególnych Warunków, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Świadczenia w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 18) Świadczenie kwota, którą Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Osobie uprawnionej, z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków. 19) Trwałe inwalidztwo całkowite uszkodzenie ciała wskutek Nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało bezterminową, całkowitą i nieodwracalną niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 20) Trwałe inwalidztwo częściowe powstała wskutek Nieszczęśliwego wypadku fizyczna utrata: ramienia, przedramienia, dłoni, kciuka, wszystkich palców u dłoni (włączając kciuk), wszystkich palców u dłoni (wyłączając kciuk), nogi, podudzia, obu podudzi, stopy, wszystkich palców u stopy (włącznie z dużym palcem), dużego palca u stopy albo trwała całkowita i nieodwracalna utrata władzy w częściach ciała wymienionych powyżej, utrata wzroku w obu oczach, całkowita utrata wzroku w jednym oku, całkowita utrata słuchu w obu uszach, całkowita utrata słuchu w jednym uchu oraz utrata mowy. 21) Wariant ubezpieczenia jeden z wymienionych w zał. nr 1 do Szczególnych Warunków Wariantów ubezpieczenia, charakteryzujący się określoną wysokością Sumy ubezpieczenia, Składki oraz zakresem ubezpieczenia. 22) Wypadek w ruchu drogowym zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego (kolizja Pojazdu z innym Pojazdem lub pieszym, zwierzęciem bądź przedmiotem pochodzącym z zewnątrz, a także wywrócenie się Pojazdu), które nastąpiło w okresie objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową i które było bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci Ubezpieczonego (kierowcy lub pasażera Pojazdu lub pieszego), pod warunkiem, że wypadek ten pozostawał w związku z ruchem Pojazdu lub zaszedł podczas wsiadania lub wysiadania z takiego Pojazdu, podczas przebywania w Pojeździe w przypadku zatrzymania Pojazdu lub postoju na trasie jazdy lub podczas naprawy Pojazdu na trasie jazdy. 23) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie, którego zajście powoduje powstanie prawa do wypłaty Świadczenia, zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warunków. Art. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem Ubezpieczenia są życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia zależy od rodzaju wybranego przez Ubezpieczonego Wariantu ubezpieczenia. 3. Zakres właściwy dla poszczególnych Wariantów ubezpieczenia jest przedstawiony w zał. nr 1 do Szczególnych Warunków. 4. Zakres Ubezpieczenia w zależności od rodzaju Wariantu ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły w czasie udzielania Ochrony ubezpieczeniowej: a) śmierć Ubezpieczonego, b) śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielania temu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia tego wypadku, c) śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku w ruchu drogowym, który miał miejsce w okresie udzielania temu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia tego wypadku, d) Trwałe inwalidztwo całkowite spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w okresie udzielania temu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że trwałe inwalidztwo SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 1/5

2 całkowite Ubezpieczonego wystąpiło przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia tego wypadku, e) Trwałe inwalidztwo częściowe spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce w okresie udzielania temu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że Trwałe inwalidztwo częściowe Ubezpieczonego wystąpiło przed upływem 180 dni licząc od dnia zajścia tego wypadku. Art. 3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA I UCZESTNICTWA W UBEZPIECZENIU 1. Przystąpienie do Ubezpieczenia następuje poprzez wyrażenie przez Ubezpieczonego woli objęcia go Ochroną ubezpieczeniową w wybranym Wariancie ubezpieczenia. 2. Posiadacz może przystąpić do Ubezpieczenia w dniu podpisania umowy o prowadzenie Rachunku bądź w każdym innym momencie jej trwania. 3. Wszyscy Posiadacze jednego Rachunku mogą być objęci Ubezpieczeniem indywidualnie, zgodnie ze swą wolą wyrażoną poprzez dokonanie wyboru Wariantu ubezpieczenia. Każdy z Posiadaczy jednego Rachunku może wybrać inny Wariant ubezpieczenia. 4. Przystąpienie do Ubezpieczenia może nastąpić również podczas rozmowy telefonicznej z operatorem centrum obsługi telefonicznej Ubezpieczającego (Banku). Posiadacz Rachunku wyraża podczas rozmowy zgodę na objęcie Ubezpieczeniem. Dodatkowo Posiadacz wyraża zgodę na nagranie takiej rozmowy telefonicznej, trwałego rejestrowania wszelkich oświadczeń woli składanych w trakcie takiej rozmowy, w tym oświadczeń woli warunkujących przystąpienie do Ubezpieczenia wymienionych w zdaniu poprzednim. 5. Ubezpieczyciel potwierdza przystąpienie Posiadacza do Ubezpieczenia poprzez przekazanie mu Potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia oraz tekstu Szczególnych Warunków. Zobowiązanie to może być spełnione za pośrednictwem Ubezpieczającego (Banku). Art. 4 ROZPOCZĘCIE I TRWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który opłacona została pierwsza Składka. 2. Ubezpieczyciel udziela Ochrony ubezpieczeniowej w Okresie rozliczeniowym, za który została opłacona Składka, z zastrzeżeniem art Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu Ubezpieczonego. 4. W przypadku wprowadzania zmian na niekorzyść Ubezpieczonych lub Osób uprawnionych przedłużenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy tylko tych Ubezpieczonych, którzy przed wejściem w życie zmian wyrazili zgodę na zasady świadczenia Ochrony ubezpieczeniowej w kolejnym Okresie rozliczeniowym. Art. 5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO (BANKU) 1. Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany do opłacania Składek należnych za poszczególnych Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany do wydania Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczyciela pisemnego Potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia oraz tekstu Szczególnych Warunków. 3. W przypadku zmiany Wariantu ubezpieczenia, Ubezpieczający (Bank) zobowiązany jest do wydania Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczyciela Potwierdzenia zmiany Wariantu ubezpieczenia. Do zmiany Wariantu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio postanowienia art Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany do przesyłania wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy ubezpieczenia w formie pisemnej lub innej uzgodnionej formie na ostatni podany adres korespondencyjny. Jeżeli Ubezpieczony, Uposażony bądź inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny, o czym nie został powiadomiony Ubezpieczający (Bank), przyjmuje się, że Ubezpieczający (Bank) przekazał korespondencję i wywiera ona skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jej wysłania na ostatni podany adres. 5. Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany przyjmować za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej zawiadomienia o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych na zasadach przyjętych dla działania centrum obsługi telefonicznej w sprawach związanych z wykonywaniem umowy o prowadzenie Rachunku. 6. Po zgłoszeniu Ubezpieczającemu (Bankowi) zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi, potwierdzenie posiadania przez Ubezpieczonego w dniu zajścia tego zdarzenia, otwartego Rachunku oraz złożyć pisemne oświadczenie o ostatnim otrzymanym od Ubezpieczonego wskazaniu Uposażonego. 7. Ubezpieczający (Bank) jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ubezpieczycielowi wszelkich skarg i zażaleń dotyczących Ubezpieczyciela. 8. Ubezpieczający jest zobowiązany do przyjmowania od Posiadaczy zgłoszenia przystąpienia do ubezpieczenia oraz pobierania od Ubezpie- czonych zgód na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia, zgodnie z art. 4 ust. 4. Art. 6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty Świadczenia na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach. 2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do udostępnienia Ubezpieczonemu za pośrednictwem Ubezpieczającego (Banku) wszelkich formularzy, które mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności wszelkich danych osób wymienionych w dokumentach, jakie zostały pozyskane w związku z Umową ubezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także danych osobowych posiadacza Rachunku, który wyraził zgodę na przystąpienie do Ubezpieczenia, ale nie został nim objęty. 4. Ubezpieczyciel przesyła korespondencję w formie pisemnej lub innej uzgodnionej formie na ostatni podany adres korespondencyjny. Jeżeli Ubezpieczony, Uposażony bądź inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny, o czym nie został powiadomiony Ubezpieczyciel, przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał korespondencję i wywiera ona skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jej wysłania na ostatni podany adres. 5. Przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. 6. Ubezpieczyciel, na żądanie Ubezpieczonego, jest zobowiązany do przekazania informacji określonych w ust. 5. W przypadku nie przekazania Ubezpieczonemu, na jego żądanie, wymaganych informacji, zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz zmiana wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia i Sumy ubezpieczenia jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części dla niego korzystnej. Art. 7 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Wszelkie dyspozycje Ubezpieczonego powinny być składane na formularzach Ubezpieczyciela, pod warunkiem udostępniania tych formularzy przez Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczony ma obowiązek informować Ubezpieczającego (Bank) o zmianie swoich danych osobowych oraz wskazanych przez niego osób Uposażonych. 3. W przypadku uszkodzenia ciała wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie poddać się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu w celu zmniejszenia skutków zaistniałego zdarzenia. 4. Na wniosek Ubezpieczyciela, Ubezpieczony, który zgłosił wniosek o wypłatę Świadczenia, ma obowiązek poddania się obserwacji klinicznej lub badaniom lekarskim. Badania przeprowadzane są na koszt Ubezpieczyciela, w autoryzowanych przez Ubezpieczyciela placówkach medycznych, w celu określenia, czy Ubezpieczony pozostaje w stanie Trwałego inwalidztwa częściowego bądź całkowitego w rozumieniu Szczególnych Warunków. Art. 8 OPŁACANIE SKŁADKI 1. Składka jest opłacana przez Ubezpieczającego (Bank) łącznie za wszystkich Ubezpieczonych. 2. Za dzień opłacenia Składki przyjmuje się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela kwotą należnej Składki. Art. 9 ZAWIESZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Jeżeli Ubezpieczający (Bank) nie opłaci Składki za kolejny Okres rozliczeniowy Ochrona ubezpieczeniowa udzielana danemu Ubezpieczonemu ulega zawieszeniu. 2. W okresie zawieszenia Ubezpieczyciel nie udziela danemu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel wznawia udzielanie Ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu z początkiem kolejnego Okresu rozliczeniowego, za który została opłacona Składka. Art. 10 ZMIANA WARIANTU UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczony ma prawo zmienić Wariant ubezpieczenia poprzez zgłoszenie zmiany Wariantu Ubezpieczającemu (Bankowi). 2. Do zgłoszenia zmiany Wariantu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio postanowienia art Objęcie Ochroną ubezpieczeniową w ramach nowego Wariantu ubezpieczenia następuje od kolejnego Okresu rozliczeniowego, za który została opłacona Składka w nowej wysokości. 4. Za obowiązujący Wariant ubezpieczenia, z tytułu którego Ubezpieczyciel udziela danemu Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej z zacho- SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 2/5

3 waniem zasad opisanych w ust. 3 powyżej, uznaje się Wariant ostatnio wybrany przez Ubezpieczonego i wskazany w ostatnim wiążącym Potwierdzeniu zmiany Wariantu ubezpieczenia przekazanym Ubezpieczonemu. Art. 11 WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA 1. Wysokość Sumy ubezpieczenia odpowiadającej danemu Zdarzeniu ubezpieczeniowemu zależy od wybranego Wariantu ubezpieczenia i jest określona w zał. nr Wysokość Sumy ubezpieczenia dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego obejmowanego zakresem Ubezpieczenia w ramach wybranego przez Ubezpieczonego Wariantu ubezpieczenia podana jest w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia lub w przypadku gdy Ubezpieczony dokonał zmiany Wariantu ubezpieczenia w Potwierdzeniu zmiany Wariantu ubezpieczenia. 3. Wysokość Sumy ubezpieczenia jest stała w okresie trwania Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 23 Szczególnych Warunków. Art. 12 WYGAŚNIĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa, którą jest objęty Ubezpieczony, wygasa w przypadku: a) rozwiązania Umowy ubezpieczenia, b) rezygnacji Ubezpieczonego z objęcia Ochroną ubezpieczeniową, c) rozwiązania umowy o prowadzenie Rachunku, d) wypłaty Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego lub z dniem wypłaty Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa częściowego i Trwałego inwalidztwa całkowitego w łącznej kwocie stanowiącej 200% Sumy ubezpieczenia właściwej dla Trwałego inwalidztwa całkowitego, obowiązującej w dniu zajścia ostatniego z Nieszczęśliwych wypadków, e) śmierci Ubezpieczonego. Art. 13 REZYGNACJA Z OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z objęcia Ochroną ubezpieczeniową poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji z objęcia Ochroną ubezpieczeniową musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oświadczenie o rezygnacji powinno być doręczone Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego (Banku). 3. Oświadczenie o rezygnacji uznaje się za skuteczne z upływem okresu rozliczeniowego, w którym zgłoszenie rezygnacji zostało przyjęte przez Ubezpieczającego (Bank). Art. 14 OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO 1. Ubezpieczony ma prawo w dowolnym czasie wskazać Uposażonego, zmienić lub odwołać wskazanie Uposażonego poprzez złożenie stosownego pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne w dniu otrzymania dokumentu zgłoszenia przez Ubezpieczającego (Bank). 2. Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uposażonego, Świadczenie jest wypłacane Uposażonym zgodnie z wyznaczonym przez Ubezpieczonego udziałem poszczególnych Uposażonych w Świadczeniu. W przypadku braku wskazania udziałów przyjmuje się, że udziały w Świadczeniu są równe. 3. W przypadku udziałów w Świadczeniu niesumujących się do 100%, Świadczenie jest wypłacane Uposażonym w częściach proporcjonalnych do udziałów wskazanych przez Ubezpieczonego. 4. Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek umyślnego czynu Uposażonego, osobie tej nie przysługuje prawo do Świadczenia. 5. Jeżeli Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego lub Uposażony zmarł nie później niż Ubezpieczony, część świadczenia przypadająca temu Uposażonemu zostanie wypłacona pozostałym Uposażonym, zgodnie z zasadą, o której mowa w ust Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych, osoby wskazane nie istnieją lub wszyscy Uposażeni zmarli przed Ubezpieczonym lub utracili prawo do Świadczenia z przyczyny wskazanej w ust. 5, Świadczenie otrzymują w następującej kolejności: a) małżonek, b) dzieci, c) wnuki, d) rodzice, e) rodzeństwo, f) dzieci rodzeństwa. 7. Otrzymanie Świadczenia przez członków rodziny Ubezpieczonego wymienionych w ust. 6 zaliczonych do wyższej kategorii wyklucza otrzymanie Świadczenia przez członków rodziny Ubezpieczonego zaliczonych do niższej kategorii (kategoria a najwyższa). Członkowie rodziny Ubezpieczonego zaliczani do tej samej kategorii otrzymują Świadczenie w równych częściach. Świadczenie nie przysługuje członkowi rodziny, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 8. W przypadku braku, wymienionych w ust. 6, Osób uprawnionych do Świadczenia, Świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom Ubezpieczonego, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarbu Państwa. Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. Art. 15 SPOSÓB ZGŁOSZENIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO I TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 1. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem Ubezpieczenia Ubezpieczony, Uposażony lub inna Osoba uprawniona, zgłasza Ubezpieczycielowi wniosek o wypłatę Świadczenia w formie pisemnej oraz dołącza do niego wymagane dokumenty. 2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku o wypłatę Świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych przez osobę reprezentującą Ubezpieczyciela lub przez uprawniony organ. Jeżeli dostarczenie w wyżej wskazanej formie dokumentów znajdujących się w sądach, prokuraturze, jednostkach organizacyjnych policji, innych organach bądź instytucjach jest niemożliwe, utrudnione lub osoba składająca wniosek o wypłatę Świadczenia nie zamierza przedstawić ww. dokumentów, osoba ta zobowiązana jest do podania Ubezpieczycielowi nazwy i adresu organu lub instytucji, w której dokumenty te się znajdują. 3. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane jest, aby wszelkie dokumenty załączane do wniosku o wypłatę Świadczenia były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz w przypadku dokumentów urzędowych, uprzednio poświadczone przez polski konsulat lub przez inny uprawniony do tego organ. 4. Zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać dokonane telefonicznie na wskazany numer centrum obsługi telefonicznej Ubezpieczającego (Banku). Zgłoszenie telefoniczne nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia wniosku o wypłatę Świadczenia w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami. 5. W przypadku telefonicznego zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony, Uposażony lub inna osoba uprawniona wyraża zgodę na nagranie rozmowy telefonicznej prowadzonej z operatorem centrum obsługi telefonicznej Ubezpieczającego (Banku) oraz Ubezpieczyciela, w tym na trwałą rejestrację oświadczeń złożonych w trakcie trwania takich rozmów. 6. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłać Osobie uprawnionej wniosek o wypłatę Świadczenia wraz z informacją dotyczącą konieczności dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów lub informację o braku Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego lub Nieszczęśliwego wypadku, o ile Nieszczęśliwy wypadek był przyczyną zgłaszanego Zdarzenia. 7. Podpisując wniosek o wypłatę Świadczenia wnioskujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ubezpieczyciela w celu związanym z wypłatą Świadczenia oraz, w przypadku zgłoszenia telefonicznego, na nagranie i rejestrację rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie lub jego bezsporną część w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela okazało się niemożliwe, Świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w ust. 6 i 8 powyżej w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Ubezpieczonym, Uposażonym lub inną Osobą uprawnioną pod numerem telefonu i adresem wskazanym przez osobę dokonującą telefonicznego zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 10. Ubezpieczyciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących osób wymienionych w dokumentach dołączonych do wniosku o wypłatę Świadczenia, jakie uzyskał w związku z wypłatą Świadczenia. 11. Jeżeli Świadczenie nie przysługuje, Ubezpieczyciel powiadamia pisemnie osobę zgłaszającą zdarzenie wskazując podstawę faktyczną oraz prawną odmowy wypłaty Świadczenia w terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym artykule. 12. Wypłata Świadczenia dokonywana jest jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Art. 16 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, o której mowa w art. 2 ust. 4 lit. a), w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie uprawnionej Świadczenie równe Sumie ubezpieczenia właściwej dla tego Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz obowiązującej w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 3/5

4 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie uprawnionej Świadczenie równe łącznej wysokości: a) kwoty, o której mowa w ust.1 oraz b) kwoty równej Sumie ubezpieczenia przysługującej z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek Wypadku w ruchu drogowym, Ubezpieczyciel wypłaci Osobie uprawnionej Świadczenie równe łącznej wysokości: a) kwoty, o której mowa w ust.1 oraz b) kwoty równej Sumie ubezpieczenia przysługującej z tytułu śmierci wskutek Wypadku w ruchu drogowym. 4. Wypłata Świadczenia z tytułu śmierci wskutek Wypadku w ruchu drogowym wyklucza równoczesną lub późniejszą wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Wypłata Świadczenia z tytułu śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku wyklucza równoczesną lub późniejszą wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci wskutek Wypadku w ruchu drogowym. 5. W przypadku śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku bądź Wypadku w ruchu drogowym, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie także wtedy, gdy śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku bądź Wypadku w ruchu drogowym nastąpiła po wygaśnięciu Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tego Ubezpieczonego, pod warunkiem, że odpowiednio Nieszczęśliwy wypadek bądź Wypadek w ruchu drogowym, w wyniku którego Ubezpieczony poniósł śmierć, nastąpił w okresie objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową. 6. Świadczenie zostanie wypłacone Uposażonemu lub innej Osobie uprawnionej zgodnie z postanowieniami art Podstawą do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego jest doręczenie Ubezpieczycielowi następujących dokumentów potwierdzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego: b) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Osoby uprawnionej, c) skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego, d) dokumentu opisującego okoliczności Nieszczęśliwego wypadku lub Wypadku w ruchu drogowym, e) innych dokumentów, możliwych do pozyskania w sposób prawnie i zwyczajowo przyjęty, niezbędnych w celu określenia tytułu wypłaty Świadczenia i zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. Art. 17 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU TRWAŁEGO INWALIDZTWA CZĘŚCIOWEGO 1. W przypadku wystąpienia Trwałego inwalidztwa częściowego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości odpowiedniej, procentowej części Sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia Nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z poniższą tabelą częściowego inwalidztwa (tabela nr 1). Tabela nr 1 Tabela częściowego inwalidztwa wraz z procentem Sumy ubezpieczenia odpowiadającym wysokości Świadczenia z tytułu Trwałego częściowego inwalidztwa spowodowanego Nieszczęśliwym wypadkiem. Trwałe inwalidztwo częściowe % Sumy ubezpieczenia Utrata ramienia 75% Utrata przedramienia 70% Utrata dłoni 60% Utrata kciuka 15% Utrata wszystkich palców u dłoni (włączając kciuk) 40% Utrata wszystkich pozostałych palców u dłoni (z wyłączeniem kciuka) 25% Utrata nogi 70% Utrata podudzia 60% Utrata obu podudzi 100% Utrata stopy 50% Utrata wszystkich palców u stopy (włącznie z dużym palcem) 30% Utrata dużego palca u stopy 10% Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100% Całkowita utrata wzroku w jednym oku 50% Całkowita utrata słuchu w obu uszach 100% Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 50% Utrata mowy 100% 2. W przypadku utraty co najmniej dwóch części ciała wymienionych w tabeli nr 1, w obrębie tej samej kończyny, kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela będzie równa największej wartości świadczenia należnej za jedną z utraconych części ciała. 3. Suma Świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu z tytułu wystąpienia Trwałego inwalidztwa częściowego i Trwałego inwalidztwa całkowitego nie może przekroczyć 200% Sumy ubezpieczenia właściwej dla Trwałego inwalidztwa całkowitego, obowiązującej w dniu zajścia ostatniego z Nieszczęśliwych wypadków. 4. Podstawą do wypłaty Świadczenia w przypadku wystąpienia Trwałego inwalidztwa częściowego jest dostarczenie Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego następujących dokumentów potwierdzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego: b) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, c) dokumentu potwierdzającego zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, d) innych dokumentów, w tym zwłaszcza dokumentów medycznych, możliwych do pozyskania w sposób prawnie i zwyczajowo przyjęty, niezbędnych w celu określenia tytułu wypłaty Świadczenia i zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Wskazane jest, by Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa częściowego po wystawieniu dokumentu potwierdzającego Trwałe inwalidztwo częściowe lub: a) po dniu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo b) po dniu złożenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub o jednorazowe odszkodowanie w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Art. 18 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU TRWAŁEGO INWALIDZTWA CAŁKOWITEGO 1. W przypadku wystąpienia Trwałego inwalidztwa całkowitego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia Nieszczęśliwego wypadku. 2. Podstawą do wypłaty Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego jest dostarczenie Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego następujących dokumentów potwierdzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego: b) urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, c) dokumentu potwierdzającego zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, d) innych dokumentów, w tym zwłaszcza dokumentów medycznych, możliwych do pozyskania w sposób prawnie i zwyczajowo przyjęty, niezbędnych w celu określenia tytułu wypłaty Świadczenia i zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Wskazane jest, by Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę Świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa całkowitego po upływie 12 miesięcy od dnia zajścia Nieszczęśliwego wypadku. Art. 19 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego, o której mowa w art. 2 ust. 4 lit. a), spowodowana została lub zaszła wskutek: a) działań wojennych, stanu wyjątkowego, b) czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), c) zdarzenia związanego bezpośrednio z masowym skażeniem chemicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, d) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych do nadzorowania takich zabiegów, e) samobójstwa w pierwszych dwóch latach od dnia przystąpienia Ubezpieczonego do Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, śmierć wskutek Wypadku w ruchu drogowym, Trwałe inwalidztwo częściowe, Trwałe inwalidztwo całkowite, zostało spowodowane lub miało miejsce w bezpośrednim następstwie zdarzeń określonych w ust. 1 oraz: a) chorób psychicznych, chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych, b) usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, c) spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych substancji odurzających, SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 4/5

5 d) posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami, e) udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze: sportach motorowych, lotniczych, motorowodnych, wspinaczce wysokogórskiej i skałkowej, nurkowaniu, speleologii, skokach do wody, spadochronowych, na linie, sportach walki, f) prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów bez wymaganych prawem uprawnień, względnie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, g) samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności, h) uczestnictwa w zawodach, treningach, zgrupowaniach oraz obozach sportowych nieobjętych programem szkolnym, i) winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 3. Prawo do otrzymania Świadczenia nie przysługuje Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innej Osobie uprawnionej, w przypadku gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło podczas gdy Ubezpieczyciel nie udzielał Ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu zgodnie z postanowieniami art. 12. Art. 20 ROZPATRYWANIE SKARG I ZAŻALEŃ 1. Ubezpieczony, Uposażony lub inna Osoba uprawniona, mogą złożyć skargę lub zażalenie na czynności lub bezczynność Ubezpieczyciela, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie w tej samej formie, w jakiej były one złożone, tj. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie, w terminie 30 dni od ich otrzymania. 3. Na życzenie Ubezpieczyciela, skargi lub zażalenia złożone telefonicznie lub pocztą elektroniczną powinny być potwierdzone przez Ubezpieczonego w formie pisemnej. 4. Od rozstrzygnięcia zawartego w pisemnej odpowiedzi udzielonej skarżącemu przysługuje odwołanie do Zarządu Ubezpieczyciela. 5. W przypadku odmowy lub częściowej odmowy wypłaty Świadczenia Ubezpieczony, Uposażony lub inna Osoba uprawniona, może złożyć pisemne odwołanie do Zarządu Ubezpieczyciela. 6. Od rozstrzygnięcia Ubezpieczyciela dotyczącego skargi lub zażalenia, o których mowa w ust. 1, lub dotyczącego odwołania, o którym mowa w ust. 5, przysługuje skarga do Rzecznika Ubezpieczonych i do Komisji Nadzoru Finansowego. 7. W nierozstrzygniętych sprawach spornych przysługuje droga sądowa wskazana w art. 25 ust. 2. Art. 21 OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ 1. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu Ubezpieczenia reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe przepisy regulujące opodatkowanie tych kwot z tytułu Umowy ubezpieczenia wskazuje się Ubezpieczonemu w Potwierdzeniu przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Jeżeli postawienie Świadczenia do dyspozycji Osoby uprawnionej, powoduje obowiązek zapłaty podatków lub innych opłat, takie podatki lub opłaty nie obciążają Ubezpieczyciela. Art. 22 ZMIANA SYSTEMU MONETARNEGO W przypadku zmiany systemu monetarnego w Polsce lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z Umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Art. 23 ZMIANA TREŚCI SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW LUB UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Każda zmiana Umowy ubezpieczenia wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ubezpieczonych, chyba że nie narusza praw Ubezpieczonych, Uposażonych ani innych Osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczający (Bank) zobowiązany jest każdorazowo, w formie oświadczenia potwierdzić Ubezpieczycielowi uzyskanie zgód Ubezpieczonych na zmianę Umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, strony Umowy ubezpieczenia mają obowiązek niezwłocznie poinformować Ubezpieczonych o tym fakcie oraz o terminie wygaśnięcia Ochrony ubezpieczeniowej. Art. 24 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający (Bank) ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia Składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał Ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego. 4. Wypowiedzenie lub odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Art. 25 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. W sprawach spornych nieuregulowanych Szczególnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenie wynikające z Umowy ubezpieczenia może być wytoczone przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczyciela albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej Osoby uprawnionej. Art. 26 WEJŚCIE W ŻYCIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW Niniejsze Szczególne Warunki wraz z zał. nr 1, zatwierdzone przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 51/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 roku, wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2009 roku. Andrzej Sieradz Ewa Zorychta-Kąkol Członek Zarządu Członek Zarządu ZAŁĄCZNIK nr 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA WŁAŚCIWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA (W ZŁOTYCH POLSKICH) Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 rozszerzony Śmierć Ubezpieczonego Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku w ruchu drogowym Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek Nieszczęśliwego wypadku Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek Nieszczęśliwego wypadku Wysokość Składki miesięcznej płaconej przez Ubezpieczającego ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Ludna 2, Warszawa; tel. +48 (22) , fax +48 (22) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: Kapitał zakładowy zł, wpłacony w całości SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 5/5

SZCZEGÓLNE WARUNKI PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW, KOD: 001/2009

SZCZEGÓLNE WARUNKI PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW, KOD: 001/2009 SZCZEGÓLNE WARUNKI PODSTAWOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW, KOD: 001/2009 Szczególne warunki podstawowego ubezpieczenia na życie OPCJA NW mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW 001/D/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW 001/D/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPCJA NW 001/D/2012 2 Art. 1 DEFINICJE SZCZEGÓLNE WARUNKI dodatkowego UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE opcja NW, KOD: 001/D/2012 Szczególne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia?

Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia? Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Opcja NW Prim, które stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW Dla klientów ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w zawodzie nauczyciela TPDT17

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w zawodzie nauczyciela TPDT17 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w zawodzie nauczyciela TPDT17 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018

BGZBNPP/CASHCPI_3_1.3/2018 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OWU/FMR1/1/2009. OWU/tmr1/1/2010

OWU/FMR1/1/2009. OWU/tmr1/1/2010 Ogólne warunki OGÓLNE terminowego WARUNKI ubezpieczenia UMOWY DODATKOWEJ na życie PAKIET RODZINNY Ochrona LWA lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/tmr1/1/2010 OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ochrona

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zwrotka R-Premia. Ogólne warunki indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie

Zwrotka R-Premia. Ogólne warunki indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Zwrotka R-Premia Ogólne warunki indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Spis treści Ogólne warunki indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Zwrotka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki Grupowego ubezpieczenia na życie OWU/tRM6/1/2011 UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NR OWU/TRM6/1/2011 Ogólne warunki grupowego terminowego ubezpieczenia na życie mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE R-PREMIA PRE2/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE R-PREMIA PRE2/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE R-PREMIA PRE2/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE R-PREMIA Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NR OWU/AD13/1/2013 UMOWA DODATKOWA DOTYCZĄCA ŚMIERCI WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO NR OWU/AT13/1/2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU)

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA o indeksie BGZBNPP/CASHCPI_3_1.4/2018 (dalej zwanych: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to materiał

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Wszelkie prawa zastrzeżone. Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017

BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017 KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego

Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku. Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku Umowa dodatkowa dotycząca śmierci wskutek Wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART

KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART o indeksie BGZBNPP/CARDCPI_3_1.3/2018 (dalej zwanych OWU) PAKIET BEZPIECZEŃSTWO DO KART KREDYTOWYCH Karta Produktu ma za zadanie przedstawić

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2012 2 / 12 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji U dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Acti FINANSE 2. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Maj 2009 OWU.AF2_2009/06/16

Acti FINANSE 2. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Maj 2009 OWU.AF2_2009/06/16 Acti FINANSE 2 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Maj 2009 1 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ACTI FINANSE 2 Zatwierdzone uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej MACIF Życie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ochrona Rodziny. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ochrona Rodziny. Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Rodziny Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i zdrowie Ochrona Rodziny nr OWU/LRB1/1/2017...4 Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia?...4 Art. 2 Kogo ubezpiecza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU)

KARTA PRODUKTU. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) KARTA PRODUKTU DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie NESTBANK/CASHCPI_3_2.1/2018 (dalej: OWU) Karta Produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana na podstawie Rekomendacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Ochrona + Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie OWU/TMR4/2/2016

Ochrona + Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie OWU/TMR4/2/2016 Ochrona + Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie OWU/TMR4/2/2016 Informacje dotyczące: Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie Ochrona + nr OWU/TRM4/2/2016 (OWU) Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM W WYNIKU UPRAWIANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo