PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU 1. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 1. Operacja zostanie przeprowadzona tys. mieszkańców. 4 pkt do 5 tys. w miejscowości do 5 tys. Dane ludnościowe będą weryfikowane na podstawie 0 pkt pow. 5 tys. mieszkańców danych z urzędów gmin wg. stanu z końca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie operacji. 2. Stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową 3. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu Innowacyjność Preferuje się wnioskodawców, którzy zakładają stworzenie infrastruktury dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze. Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zrealizowana operacja wpływa na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu energii. Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : - dostarczenie usług lub produktów - i/lub zrealizowanie inwestycji - i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia usługi dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze gminy/lsr 5 pkt zakłada 0 pkt nie zakłada 2 pkt operacja przygotowana do realizacji 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji 3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 0 pkt - Wnioskodawca nie przewidział realizacji w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 3 pkt projekt innowacyjny na obszarze LSR 1 pkt projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 0 pkt projekt nie jest innowacyjny (z wykazem załączników) oraz dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia innowacyjność oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej Uzasadnienie w fiszce operacji

2 6. 5.Doradztwo biura LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie przygotowania wniosku 2 pkt wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 0 pkt wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku Dokumentacja LGD ( np. karta doradztwa, wydruki , listy ze spotkań informacyjnych i szkoleń) Wpis w ewidencji prowadzonego doradztwa 7. 6.Okres realizacji operacji 8.7. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Bractwo Kuźnic 9. 8.Beneficjenci projektu (osoby do których projekt jest skierowany) Preferuje się operacje, których czas realizacji operacji od dnia podpisania umowy nie przekracza : -6 miesięcy -12 miesięcy Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, strony Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym obowiązkowo uwzględniono koszty promocji LGD Bractwa Kuźnic (np. tablice informacyjne). Czy wśród beneficjentów projektu znajdują się osoby z grupy defaworyzowanej : Osoby w wieku 50+ Osoby młode Bezrobotni Osoby zależne i ich opiekunowie 4 pkt 6 miesiące 2 pkt 12 m-cy 0 pkt powyżej 12 m-cy Maksymalnie pkt ( minimalnie pkt, aby otrzymać wsparcie) 5 pkt Wnioskodawca zobowiązuje do zamieszczenia loga LGD Bractwa Kuźnic, strony internetowej : - na tablicy informacyjnej - i/lub w materiałach informacyjno-promocyjnych, -i/ lub na urządzeniach i przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu 0 pkt wnioskodawca nie zobowiązuje się do zamieszczenia zamieszczania elementów 1 pkt osoby w wieku pkt osoby młode 1 pkt bezrobotni 1 pkt osoby zależne i ich opiekunowie Punkty sumują się: max można uzyskać 4 pkt Zobowiązanie beneficjenta /Fiszka operacji Oświadczenie beneficjenta Opis o przyznanie

3 2. Kryteria oceny i wyboru operacji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI 2 pkt posiada doświadczenie zawodowe zbieżne z zakresem planowanej działalności lub posiada 1. Kwalifikacje wnioskodawcy wykształcenie Dokumenty potwierdzające Preferuje się wnioskodawców posiadających ( w tym kursy, szkolenia itp.) zbieżne z zakresem wykształcenie/ doświadczenie kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji planowanej działalności. zawodowe 0 pkt nie posiada doświadczenia zawodowego ani wykształcenia zbieżnego z zakresem planowanej działalności 2. Utworzone miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej 3. Innowacyjność Wnioskodawca jest osobą bezrobotną należącą do grupy defaworyzowanej (zgodnie z definicją określoną w LSR). Premiuje się również utworzenie przez Wnioskodawcę dodatkowych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej w przeliczeniu na pełen etat średnioroczny średniorocznie i utrzymanie tego miejsca pracy 2 lata od płatności końcowej. Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : - dostarczenie usług lub produktów - i/lub zrealizowanie inwestycji - i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia usługi dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze gminy/lsr 10 pkt Wnioskodawca z grupy defaworyzowanej (bezrobotny: 50+, osoba młoda do 25 roku życia) 8 pkt utworzenie 3 i więcej dodatkowych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej 3 pkt utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej 2 pkt utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej 0 pkt brak Punkty sumują się: max można uzyskać 18 pkt 3 pkt projekt innowacyjny na obszarze LSR 1 pkt projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 0 pkt projekt nie jest innowacyjny /Fiszka operacji Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu co najmniej miesięcznego statusu osoby bezrobotnej. Dodatkowe zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej wnioskodawca uzasadnia w polu Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD i obligatoryjnie załącza: oświadczenie udostępnione przez LGD dotyczące zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia innowacyjność oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej Uzasadnienie w fiszce operacji 4. Stopień spójności i adekwatności opisu operacji z zakresem zaplanowanych zadań oraz budżetem Preferuje się operacje, w których zaplanowane działania i ich koszty są racjonalne i adekwatne do ich merytorycznego opisu, w tym także uzasadnienia przedstawionego o dofinansowanie operacji. Słowo budżet odnosi się do zestawienia rzeczowo-finansowego i biznesplanu. 3 pkt wysokość kosztów ujęta została odpowiednio udokumentowana (min. 3 oferty) 0 pkt zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięciu celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione o dofinansowanie z załącznikami/

4 5. 4. Czas realizacji operacji 6. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji 7. 5.Doradztwo biura LGD Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu 9.7. Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Bractwo Kuźnic Preferuje się operacje, których czas realizacji operacji od dnia podpisania umowy nie przekracza : -6 miesiące -9 miesięcy Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze. Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie przygotowania wniosku Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zrealizowana operacja wpływa na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu energii. Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, strony Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym obowiązkowo uwzględniono koszty promocji LGD Bractwa Kuźnic (np. tablice informacyjne). 4 pkt 6 miesiące 2 pkt 9 miesięcy 0 pkt pow. 9 m-cy 2 pkt operacja przygotowana do realizacji 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji 2 pkt wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 0 pkt wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 0 pkt - Wnioskodawca nie przewidział realizacji w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Maksymalnie pkt ( minimalnie 21 19? pkt, aby otrzymać wsparcie) 5 pkt Wnioskodawca zobowiązuje do zamieszczenia loga LGD Bractwa Kuźnic, strony internetowej : - na tablicy informacyjnej - i/lub w materiałach informacyjno-promocyjnych, -i/ lub na urządzeniach i przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu 0 pkt wnioskodawca nie zobowiązuje się do zamieszczenia zamieszczania elementów Zobowiązanie beneficjenta (z wykazem załączników) oraz dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze Dokumentacja LGD ( np. karta doradztwa, wydruki , listy ze spotkań informacyjnych i szkoleń) Wpis w ewidencji prowadzonego doradztwa /Fiszka operacji

5 3. Kryteria oceny i wyboru operacji związanych z rozwojem działalności gospodarczej KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI 1. Doświadczenie wnioskodawcy Preferuje się wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zakresu realizowanej operacji. pozyskiwaniu środków na realizację projektów związanych z działalnością firmy 2 pkt posiada doświadczenie 0 pkt nie posiada doświadczenia Kopia umowy dofinansowania wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie płatności (zlecenie płatności, wyciąg bankowy) 2. Innowacyjność Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : - dostarczenie usług lub produktów - i/lub zrealizowanie inwestycji - i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenia usługi dotychczas nie znanych /stosowanych na obszarze gminy/lsr 3 pkt projekt innowacyjny na obszarze LSR 1 pkt projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 0 pkt projekt nie jest innowacyjny Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia innowacyjność oraz w pozostałej dokumentacji konkursowe. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające innowacyjny charakter projektu (np. certyfikat, itp). Uzasadnienie w fiszce operacji 3. Zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej 4. Racjonalność budżetu operacji 5. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji Preferuje się wnioskodawców deklarujących zatrudnienie mieszkańców obszaru LSR, szczególnie osób z grupy defaworyzowanej opisanej w LSR. Obowiązek utworzenia 1 miejsca pracy na każde , ,00 zł wsparcia. Koszty ujęte o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze. 5 pkt gwarantuje zatrudnienie 3 i więcej osób z grupy defaworyzowanej 3 pkt gwarantuje zatrudnienie 2 osób z grupy defaworyzowanej 0 pkt- nie gwarantuje zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej 3 pkt wysokość kosztów ujęta została odpowiednio udokumentowana (min. 3 oferty) 0 pkt zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięciu celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we wniosku o dofinansowanie 2 pkt operacja przygotowana do realizacji 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji Opis Wnioskodawca obligatoryjnie załącza: oświadczenie udostępnione przez LGD dotyczące zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej oraz uzasadnia o przyznanie w polu Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD. z załącznikami/ Fiszka operacji (z wykazem załączników) oraz dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze

6 6. 4. Funkcjonowanie firmy na rynku pracy Doradztwo biura LGD Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Bractwo Kuźnic Wysokość wkładu własnego Czas realizacji operacji Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresów zawieszenia działalności. Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie przygotowania wniosku Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, strony Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym obowiązkowo uwzględniono koszty promocji LGD Bractwa Kuźnic (np. tablice informacyjne). Preferowane będą projekty zapewniające wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego wnioskodawcy, wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Preferuje się operacje, których czas realizacji operacji od dnia podpisania umowy nie przekracza: - 9 miesięcy - 12 miesięcy Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zrealizowana operacja wpływa na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu energii. 2 pkt - podmiot prowadzi działalność na obszarze LSR powyżej 2 lat 0 pkt - podmiot prowadzi działalność na obszarze LSR do 2 lat 2 pkt wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 0 pkt wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 5 pkt Wnioskodawca zobowiązuje do zamieszczenia loga LGD Bractwa Kuźnic, strony internetowej : - na tablicy informacyjnej - i/lub w materiałach informacyjno-promocyjnych, -i/ lub na urządzeniach i przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu 0 pkt wnioskodawca nie zobowiązuje się do zamieszczenia zamieszczania elementów 3 pkt więcej niż 5% 2 pkt od 2% do 5% 1 pkt od 1% do 1,99 % 0 pkt do 0,99 % 4 pkt 9 miesiące 2 pkt 12 miesięcy 0 pkt powyżej 12 miesięcy Maksymalnie pkt ( minimalnie 17 15? pkt, aby otrzymać wsparcie) 3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 0 pkt - Wnioskodawca nie przewidział realizacji w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. KRS/CEIGD Dokumentacja LGD ( np. karta doradztwa, wydruki , listy ze spotkań informacyjnych i szkoleń) Wpis w ewidencji prowadzonego doradztwa Fiszka operacji Oświadczenie beneficjenta /Fiszka operacji Zobowiązanie beneficjenta

7 4. Kryteria oceny i wyboru operacji grantowych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się wnioskodawców posiadających Kopia umowy dofinansowania doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 2 pkt posiada doświadczenie wraz z dokumentami 1. Doświadczenie wnioskodawcy podobnym do zakresu realizowanej operacji 0 pkt nie posiada doświadczenia potwierdzającymi uzyskanie płatności pozyskiwaniu środków na realizację projektów (zlecenie płatności, wyciąg bankowy) finansowanych z PROW 2. Innowacyjność Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.) dotychczas nie znanych /stosowanych na obszarze LSR 3 pkt projekt innowacyjny na obszarze LSR 1 pkt projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 0 pkt projekt nie jest innowacyjny Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia innowacyjność oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej Uzasadnienie w fiszce operacji 3. Rodzaj wnioskodawcy 4. Racjonalność budżetu operacji 5. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji 6. 4.Doradztwo biura LGD Preferowanym wnioskodawcą są NGO działające na terenie LGD. Koszty ujęte o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze. Preferuje się wnioskodawców korzystających z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD w zakresie przygotowania wniosku 3 pkt - Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa 0 pkt Wnioskodawcą nie jest organizacja pozarządowa 3 pkt wysokość kosztów ujęta została odpowiednio udokumentowana (min. 3 oferty) 0 pkt zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięciu celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione o dofinansowanie 2 pkt operacja przygotowana do realizacji 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji 2 pkt wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku 0 pkt wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD na etapie sporządzania wniosku Opis o przyznanie z załącznikami/ Fiszka operacji (z wykazem załączników) oraz dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze Dokumentacja LGD ( np. karta doradztwa, wydruki , listy ze spotkań informacyjnych i szkoleń) Wpis w ewidencji prowadzonego doradztwa

8 7. 5. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Bractwo Kuźnic 9.7. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu Preferowane są projekty przyczyniające się do zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych określonych w LSR : Osoby w wieku 50+ Osoby młode do 25 roku życia Bezrobotni Osoby zależne i ich opiekunowie Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, strona Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym obowiązkowo uwzględniono koszty promocji LGD Bractwa Kuźnic (np. tablice informacyjne). Kryterium premiuje projekty w których wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zrealizowana operacja wpływa na ochronę środowiska poprzez wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. Punkty są przyznawane na podstawie budżetu oraz specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu np. maszyny, urządzenia, zmniejszającego emisję trujących substancji do środowiska, o mniejszym zużyciu energii. 1 pkt osoby w wieku pkt osoby młode do 25 roku życia 1 pkt bezrobotni 1 pkt osoby zależne i ich opiekunowie Punkty sumują się: max można uzyskać 4 pkt 5 pkt Wnioskodawca zobowiązuje do zamieszczenia loga LGD Bractwa Kuźnic, strony internetowej : - na tablicy informacyjnej - i/lub w materiałach informacyjno-promocyjnych, -i/ lub na urządzeniach i przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu 0 pkt wnioskodawca nie zobowiązuje się do zamieszczenia zamieszczania elementów 3 pkt - wnioskodawca przewidział i opisał realizację w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 0 pkt - Wnioskodawca nie przewidział realizacji w projekcie działań służących ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Maksymalnie pkt ( minimalnie pkt, aby otrzymać wsparcie) Opis o przyznanie /Fiszka operacji Oświadczenie beneficjenta

9 5. Kryteria oceny i wyboru operacji własnych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się wnioskodawców posiadających Kopia umowy dofinansowania doświadczenie w realizacji projektów. 2 pkt posiada doświadczenie wraz z dokumentami 1. Doświadczenie wnioskodawcy o charakterze podobnym do zakresu 0 pkt nie posiada doświadczenia potwierdzającymi uzyskanie płatności realizowanej operacji (zlecenie płatności, wyciąg bankowy) 2. Rodzaj wnioskodawcy 3. Racjonalność budżetu operacji 4. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji 5. Przejrzystość i kompletność opisu projektu Beneficjenci projektu Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Bractwo Kuźnic Innowacyjność Preferowanym wnioskodawcą są NGO działające na terenie LGD. Koszty ujęte o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen Za operację przygotowaną do realizacji uznaje się: operację do której załączono wszystkie wymagane dla danej operacji załączniki zgodnie z listą załączników określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie oraz w ogłoszeniu o naborze. Opis projektu przekonujący plan działania, mierzalne produkty i rezultaty Czy beneficjentami projektu są osoby z grupy defaworyzowanej opisanej w LSR Preferuje się operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD (logo, strona Punkty są przyznawane na podstawie budżetu, w którym obowiązkowo uwzględniono koszty promocji LGD Bractwa Kuźnic (np. tablice informacyjne). Preferuje się operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jest jako : nowe rozwiązania, które zaspakajają potrzeby społeczne efektywniej niż obecne rozwiązania 3 pkt - Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa 0 pkt Wnioskodawcą nie jest organizacja pozarządowa 3 pkt wysokość kosztów ujęta została odpowiednio udokumentowana (min. 3 oferty) 0 pkt zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięciu celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione o dofinansowanie 2 pkt operacja przygotowana do realizacji 0 pkt operacja nieprzygotowana do realizacji 3 pkt przejrzysty opis projektu 0 pkt - nieprzekonywujący opis projektu 2 pkt tak 0 pkt nie 5 pkt Wnioskodawca zobowiązuje do zamieszczenia loga LGD Bractwa Kuźnic, strony internetowej : - na tablicy informacyjnej - i/lub w materiałach informacyjno-promocyjnych, -i/ lub na urządzeniach i przedmiotach nabytych w ramach realizowanego projektu 0 pkt wnioskodawca nie zobowiązuje się do zamieszczenia zamieszczania elementów 3 pkt projekt innowacyjny na obszarze LSR 1 pkt projekt jest innowacyjny na obszarze gminy 0 pkt projekt nie jest innowacyjny Opis o przyznanie z załącznikami/ Fiszka operacji (z wykazem załączników) oraz dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze Opis o przyznanie Opis o przyznanie /Fiszka operacji Wnioskodawca obligatoryjnie uzasadnia innowacyjność oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej

10 i prowadzą do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup dewaloryzowanych dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze gminy/lsr Uzasadnienie w fiszce operacji Maksymalnie pkt ( minimalnie 10 8? pkt, aby otrzymać wsparcie)

Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic

Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic Lokalna Grupa Działania KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI POCZESNA 2016 Kryteria oceny i wyboru są jawne i zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.bractwokuznic.pl. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona Warunki przyznania pomocy: 1. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 2. Operacja jest realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym zostanie ona zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych

Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII)

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII) Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Kwalifikacje/ doświadczenie wnioskodawcy działań: otwarcie oraz rozwój Preferuje się wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości L.p. Kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źródło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji grantowych. L.p Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w

Kryteria wyboru operacji grantowych. L.p Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w Kryteria wyboru operacji grantowych L.p Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w Preferuje się projekty w których budżet został prawidłowo skonstruowany,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości Kryteria wyboru operacji LGD Ziemi Kraśnickiej dot. przedsiębiorczości L.p. Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źrodło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium 1

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie grantu (maksymalna liczba punktów 5)

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie grantu (maksymalna liczba punktów 5) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez Grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Innowacyjność Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka Numer wniosku: KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI WYBORU

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 02/V/2016 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 05/2017 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Załącznik nr 13/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie z dnia 26.04.2017r. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT)

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT) PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT) Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Kryteria lokalne dla operacji rozwój istniejących przedsiębiorstw - PROW

Kryteria lokalne dla operacji rozwój istniejących przedsiębiorstw - PROW Kryteria lokalne dla operacji rozwój istniejących przedsiębiorstw - PROW CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru wniosków nr 02/2018 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 02/V/2016 z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 30.11.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie działania Wdrażanie LSR - granty 1 2 KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 3 1 Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów - maksymalnie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 3/2017 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło weryfikacji: I. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej Kryteria wyboru projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 1/2016 Z DNIA 29.07.2016 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/1/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru dla w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej UWAGA! Maksymalnie w ramach poniższych kryteriów można uzyskać

Bardziej szczegółowo

CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego. CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

CEL II Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego. CEL SZCZEGÓŁOWY Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Zał. 5 Lokalne kryteria wyboru Kryteria lokalne dla operacji PROW z zakresu opisanego w par. 2 ust. 1 pkt 6, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Karta oceny operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Załącznik nr 2a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Kryterium lokalne Lp. oceny operacji 1 Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy

Kryterium lokalne Lp. oceny operacji 1 Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy Załącznik nr 1 do uchwały Walnego zebrania Członków nr 161/2019 z dnia 28.03.2019 r. Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Kryteria wyboru przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 05/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 7/2018 Lokalne kryteria wyboru dla w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej UWAGA! Maksymalnie w

Bardziej szczegółowo

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności.

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności. Załącznik nr 12/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Przynależność do więcej niż jednej grup nie wpływa na liczbę punktów w ramach kryterium.

Przynależność do więcej niż jednej grup nie wpływa na liczbę punktów w ramach kryterium. Załącznik nr 13 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości Innowacyjność Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości L p. 1 Kryterium Opis/uszczegółowi Uzasadni Punktacja Przyznana ilość punktów Kryterium preferuje operacje nowatorskie,

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy.

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doświadczenie wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 1/2017 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Kryteria obowiązujące w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym w 2. ust. 1, pkt 2, lit. c), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 22/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) Zakres

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia.. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania

Bardziej szczegółowo

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności.

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności. Załącznik nr 12/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Kryteria lokalne dot. projektów grantowych

Kryteria lokalne dot. projektów grantowych Kryteria lokalne dot. projektów grantowych L.p. Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Źródło danych Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 1 Priorytetowe grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY

Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY Kryteria wyboru operacji PROJEKT GRANTOWY Lp. Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Kryteria strategiczne w odniesieniu do LSR Uzasadnienie 1 Innowacyjn

Bardziej szczegółowo

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXVI/6 z dnia 29.06.2017 r. Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców) Lp. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Innowacyjność projektu (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kryteria lokalne dla operacji tworzenie nowych przedsiębiorstw - PROW

Kryteria lokalne dla operacji tworzenie nowych przedsiębiorstw - PROW Kryteria lokalne dla operacji tworzenie nowych przedsiębiorstw - PROW CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 1 2 KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 3 1 Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów - maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry nr 03/V/2016 z dnia 16 maja 2016r.w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych

Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji I. Doradztwo. doradztwa. 2 pkt wnioskodawca korzystał z indywidualnych Lokalne Kryteria Wyboru Operacji obowiązujące w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym w 2. ust. 1, pkt 2), lit. a), Rozporządzenia LSR Podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria lokalne dot. projektów grantowych

Kryteria lokalne dot. projektów grantowych Kryteria lokalne dot. projektów grantowych L.p. Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Operacja przewiduje udział grup defaworyzowanych spełnione minimalnym 1. Wnioskodawca uwzględnił udział w operacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Priorytetowe grupy docelowe Innowacyjność Nazwa kryterium Preferowane są operacje skierowane do osób opisanych w LSR jako grupa defaworyzowana, tj.

Bardziej szczegółowo

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru Załącznik 11 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów

Kryterium Opis/uszczegółowienie kryterium Uzasadnienie Punktacja Przyznana ilość punktów Innowacyjność Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka Numer wniosku: Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/201703/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji. Wspólne dla wszystkich operacji. Nie 0 pkt Tak 3 pkt.

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji. Wspólne dla wszystkich operacji. Nie 0 pkt Tak 3 pkt. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział procentowy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PRZEDSIĘBIORCY Przedsięwzięcie I L.p. Kryterium lokalne Punktacja Opis/Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dla projektów innych niż projekty grantowe.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dla projektów innych niż projekty grantowe. Opis kryteriów wyboru operacji zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dla projektów innych niż projekty grantowe. L. p 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Zarządu nr 25/2018 z dnia 14.06.2018 r. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2018

Ogłoszenie nr 4/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRPOPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej Wisły Ocena merytoryczna pod

Bardziej szczegółowo

LICZBA PRZYZNA NYCH PUNKTÓW UZASADNIENI E PRZYZNANEJ PUNKTACJI ŹRÓDŁO WERYFIKA CJI LP. KRYTRIUM OPIS KRYTERIUM PUNKTACJA

LICZBA PRZYZNA NYCH PUNKTÓW UZASADNIENI E PRZYZNANEJ PUNKTACJI ŹRÓDŁO WERYFIKA CJI LP. KRYTRIUM OPIS KRYTERIUM PUNKTACJA Załącznik Nr 3/a do Procedury oceny i wyboru operacji poddziałania realizowanych przez podmioty inne niż LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/2/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Podejmowanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 4 pkt.

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Liczba uzyskanych punktów Podejmowanie działalności gospodarczej. - 1 pkt. - 3 pkt. - 1 pkt. - 4 pkt. KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR NUMER WNIOSKU: Nazwa kryterium Operacja ma wpływ na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktu

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI Załącznik nr 1 Kryteria dostępu i wyboru grantu wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu. Zakres wsparcia: Wskaźniki 1.1.1.2. Wspieranie aktywności społeczności

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wnioskodawcy

Dane dotyczące wnioskodawcy WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW Numer wniosku Dane dotyczące wnioskodawcy Imię i nazwisko /nazwa I adres wnioskodawcy Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji, wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji, wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Załącznik do uchwały nr 2/2015 Rady LGD Stolem z dnia 21 grudnia 2015 r. Kryteria wyboru, wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów I. Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Podejmowanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru Kryteria lokalne dla operacji tworzenie nowych przedsiębiorstw - PROW CEL I Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy CEL SZCZEGÓŁOWY Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze nr 1/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia Tłuszcz ul. Warszawska 4 Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej Rok założenia 2008 05 240 Tłuszcz ul. Warszawska 4 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 3/2018 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej Rodzaj operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Lp. Kryteria Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia doradczego oferowanego przez

Bardziej szczegółowo

uczestniczących w szkoleniach i innych działaniach o charakterze edukacyjnym, doradczym, samopomocowym, socjoterapeutycznym.

uczestniczących w szkoleniach i innych działaniach o charakterze edukacyjnym, doradczym, samopomocowym, socjoterapeutycznym. Lokalne kryteria wyboru zostały opracowane w oparciu o prowadzone konsultacje ze społecznością lokalną. Opracowane kryteria spełniają warunki dotyczące ich obiektywności, niedyskryminującego charakteru,

Bardziej szczegółowo