UCHWAŁA NR XXIII/267/2016 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Wejherowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXIII/267/2016 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Wejherowo"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/267/2016 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Wejherowo Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1 i 3, art. 40 ust.2 pkt 1 i art. 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. Nadaje się statuty sołectwom Gminy Wejherowo w brzmieniu wynikającym z załączników do niniejszej uchwały: 1) Bieszkowice załącznik nr 1; 2) Bolszewo załącznik nr 2; 3) Gniewowo - załącznik nr 3; 4) Gościcino załącznik nr 4; 5) Gowino załącznik nr 5; 6) Góra załącznik nr 6; 7) Kąpino załącznik nr 7; 8) Kniewo załącznik nr 8; 9) Łężyce załącznik nr 9; 10) Nowy Dwór Wejherowski załącznik nr 10; 11) Orle załącznik nr 11; 12) Reszki załącznik nr 12; 13) Sopieszyno załącznik nr 13; 14) Ustarbowo załącznik nr 14; 15) Warszkowo załącznik nr 15; 16) Zbychowo załącznik nr Tracą moc uchwały Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r.: 1) Nr XXI/181/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bieszkowice; 2) Nr XXI/182/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orle; 3) Nr XXI/183/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łężyce; 4) Nr XXI/184/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bolszewo; 5) Nr XXI/185/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Dwór Wejherowski; 6) Nr XXI/186/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra; 7) Nr XXI/187/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gowino; 8) Nr XXI/188/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gościcino; 9) Nr XXI/189/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gniewowo; 10) Nr XXI/190/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kniewo; 11) Nr XXI/191/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąpino; 12) Nr XXI/192/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Reszki; 13) Nr XXI/193/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sopieszyno; 14) Nr XXI/194/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ustarbowo; 15) Nr XXI/195/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warszkowo; 16) Nr XXI/196/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zbychowo. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Hubert Toma Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 12 października 2016 r. STATUT SOŁECTWA BIESZKOWICE Rozdział 1. Postanowienia ogólne Sołectwo Bieszkowice jest jednostką pomocniczą gminy Wejherowo. 2. Sołectwo Bieszkowice obejmuje: wieś Bieszkowice. Położenie i obszar sołectwa Bieszkowice w Gminie Wejherowo przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu. 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Bieszkowice. 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o: 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 2. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Bieszkowice w Gminie Wejherowo, 3. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wejherowo, 4. radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wejherowo, 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wejherowo, 6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie wiejskie sołectwa Bieszkowice w Gminie Wejherowo, 7. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Bieszkowice w Gminie Wejherowo, 8. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Bieszkowice w Gminie Wejherowo Organami sołectwa są: a) zebranie wiejskie, b) sołtys. Rozdział 2. Organy sołectwa i rada sołecka 2. Zebranie wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców wsi, stanowiącym organ uchwałodawczy sołectwa. 3. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji rady gminy z zastrzeżeniem 23 ust. 4 i 24 ust Kadencja sołtysa i rady sołeckiej kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Wejherowo. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu objęcia ich przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką. 6. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wyboru nowej rady gminy. 5. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 1

4 1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (sprawy socjalno bytowe, opieka zdrowotna, kultura, sport, wypoczynek i inne); 2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi. 6. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze Zebranie wiejskie zwołuje: 1) sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, c) na pisemny wniosek wójta lub rady gminy. 2) wójt lub rada gminy w przypadkach określonych w statucie. 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. 2. W razie nieobecności sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad członkowie zebrania wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego ze swojego grona. 3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. Postanowienia 16 ust. 1-3 statutu stosuje się odpowiednio. 6. Głos w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. 7. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. 9. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) wydawanie opinii i informacji dla potrzeb urzędu gminy, rady gminy lub wójta; 3) reprezentowanie sołectwa jak również interesów jego mieszkańców wobec organów gminy; 4) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności; 5) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu przez Radę Gminy mieniem gminnym; 6) organizowanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych robót publicznych; 7) współpraca w zakresie organizacji odśnieżania dróg gminnych; 8) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów budynków komunalnych oraz infrastruktury zgodnie z terminem przewidzianym do uchwalania budżetu; Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 2

5 9) ustalanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego; 10) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; 11) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy; 12) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego; 13) na zebraniach wiejskich składanie informacji o działalności rady sołeckiej; 14) wykonywanie innych zadań zlecanych przez radę gminy lub wójta Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach rady gminy. 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym jak również zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady. 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę gminy. 11. Sołtys otrzymuje dietę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rada sołecka jest kolegialnym ciałem pomocniczym sołtysa, które pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze i doradcze. 2. Rada sołecka składa się z 3 5 osób, w tym sołtysa. 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę istniejących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 5. Posiedzeniu rady sołeckiej przewodniczy sołtys, a w przypadku niemożności prowadzenia przez niego posiedzenia, członkowie rady wybierają ze swojego grona prowadzącego posiedzenie. 6. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa w zakresie jego statutowej działalności. Rozdział 3. Zasady i tryb wyborów organów sołeckich 13. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom zamieszkującym na terenie sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo. 2. Głosować można tylko osobiście Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt w formie obwieszczenia. 2. W obwieszczeniu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania. 3. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie sołectwa. 4. Wójt organizuje i zapewnia techniczną obsługę zebrania wyborczego Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Nowy termin zebrania może zostać wyznaczony w tym samym dniu, po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny pierwszego zebrania Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa. 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 3

6 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej i ich wybory przeprowadza się rozdzielnie. 4. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo i zamieszkuje na terenie sołectwa. Kandydat na tę okoliczność podpisuje stosowne oświadczenie. 5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. 2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołeckich. 3. Wybór członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wyborów i podanie ich bezzwłocznie do wiadomości zebrania. 2. Protokoły z przeprowadzonych wyborów stanowią załączniki do protokołu zebrania wiejskiego. 21. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnego zrzeczenia się mandatu; 2) utraty prawa wyborczego; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) śmierci Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na wniosek: 1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa; 2) wójta; 3) rady gminy. Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 3. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 2. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej z zastosowaniem postanowień 16 statutu. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust.5. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 4

7 W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu w przypadku, gdy ilość członków nie spełnia wymogu minimalnego określonego w 12 ust Przepisy o trybie wyboru dla wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Rady Gminy Wejherowo pozostało mniej niż 6 miesięcy. Rozdział 4. Mienie i finanse 25. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i nie tworzy własnego budżetu Wójt może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego na podstawie stosownej umowy. 3. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochroną. Rozdział 5. Kontrola i nadzór Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują wyłącznie rada gminy poprzez komisję rewizyjną oraz wójt. 3. Organy określone w ust. 2 mają prawo do żądania okazania wszelkich dokumentów oraz złożenia pisemnych wyjaśnień przez sołtysa i członków rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Rozdział 6. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco rada gminy. 3. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 12 października 2016 r. STATUT SOŁECTWA BOLSZEWO Rozdział 1. Postanowienia ogólne Sołectwo Bolszewo jest jednostką pomocniczą gminy Wejherowo. 2. Sołectwo Bolszewo obejmuje: wieś Bolszewo. Położenie i obszar sołectwa Bolszewo w Gminie Wejherowo przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu. 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Bolszewo. 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o: 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 2. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Bolszewo w Gminie Wejherowo, 3. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wejherowo, 4. radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wejherowo, 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wejherowo, 6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie wiejskie sołectwa Bolszewo w Gminie Wejherowo, 7. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Bolszewo w Gminie Wejherowo, 8. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Bolszewo w Gminie Wejherowo Organami sołectwa są: a) zebranie wiejskie, b) sołtys. Rozdział 2. Organy sołectwa i rada sołecka 2. Zebranie wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców wsi, stanowiącym organ uchwałodawczy sołectwa. 3. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji rady gminy z zastrzeżeniem 23 ust. 4 i 24 ust Kadencja sołtysa i rady sołeckiej kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Wejherowo. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu objęcia ich przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką. 6. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wyboru nowej rady gminy. 5. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (sprawy socjalno bytowe, opieka zdrowotna, kultura, sport, wypoczynek i inne); Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 1

9 2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi. 6. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze Zebranie wiejskie zwołuje: 1) sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, c) na pisemny wniosek wójta lub rady gminy. 2) wójt lub rada gminy w przypadkach określonych w statucie. 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. 2. W razie nieobecności sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad członkowie zebrania wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego ze swojego grona. 3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. Postanowienia 16 ust. 1-3 statutu stosuje się odpowiednio. 6. Głos w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. 7. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. 9. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) wydawanie opinii i informacji dla potrzeb urzędu gminy, rady gminy lub wójta; 3) reprezentowanie sołectwa jak również interesów jego mieszkańców wobec organów gminy; 4) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności; 5) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu przez Radę Gminy mieniem gminnym; 6) organizowanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych robót publicznych; 7) współpraca w zakresie organizacji odśnieżania dróg gminnych; 8) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów budynków komunalnych oraz infrastruktury zgodnie z terminem przewidzianym do uchwalania budżetu; 9) ustalanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego; 10) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 2

10 11) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy; 12) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego; 13) na zebraniach wiejskich składanie informacji o działalności rady sołeckiej; 14) wykonywanie innych zadań zlecanych przez radę gminy lub wójta Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach rady gminy. 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym jak również zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady. 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę gminy. 11. Sołtys otrzymuje dietę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rada sołecka jest kolegialnym ciałem pomocniczym sołtysa, które pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze i doradcze. 2. Rada sołecka składa się z 3 5 osób, w tym sołtysa. 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę istniejących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 5. Posiedzeniu rady sołeckiej przewodniczy sołtys, a w przypadku niemożności prowadzenia przez niego posiedzenia, członkowie rady wybierają ze swojego grona prowadzącego posiedzenie. 6. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa w zakresie jego statutowej działalności. Rozdział 3. Zasady i tryb wyborów organów sołeckich 13. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom zamieszkującym na terenie sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo. 2. Głosować można tylko osobiście Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt w formie obwieszczenia. 2. W obwieszczeniu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania. 3. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie sołectwa. 4. Wójt organizuje i zapewnia techniczną obsługę zebrania wyborczego Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Nowy termin zebrania może zostać wyznaczony w tym samym dniu, po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny pierwszego zebrania Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa. 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej i ich wybory przeprowadza się rozdzielnie. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 3

11 4. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo i zamieszkuje na terenie sołectwa. Kandydat na tę okoliczność podpisuje stosowne oświadczenie. 5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. 2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołeckich. 3. Wybór członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wyborów i podanie ich bezzwłocznie do wiadomości zebrania. 2. Protokoły z przeprowadzonych wyborów stanowią załączniki do protokołu zebrania wiejskiego. 21. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnego zrzeczenia się mandatu; 2) utraty prawa wyborczego; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) śmierci Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na wniosek: 1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa; 2) wójta; 3) rady gminy. Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 3. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 2. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej z zastosowaniem postanowień 16 statutu. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 4

12 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu w przypadku, gdy ilość członków nie spełnia wymogu minimalnego określonego w 12 ust Przepisy o trybie wyboru dla wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Rady Gminy Wejherowo pozostało mniej niż 6 miesięcy. Rozdział 4. Mienie i finanse 25. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i nie tworzy własnego budżetu Wójt może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego na podstawie stosownej umowy. 3. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochroną. Rozdział 5. Kontrola i nadzór Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują wyłącznie rada gminy poprzez komisję rewizyjną oraz wójt. 3. Organy określone w ust. 2 mają prawo do żądania okazania wszelkich dokumentów oraz złożenia pisemnych wyjaśnień przez sołtysa i członków rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Rozdział 6. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco rada gminy. 3. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 12 października 2016 r. STATUT SOŁECTWA GNIEWOWO Rozdział 1. Postanowienia ogólne Sołectwo Gniewowo jest jednostką pomocniczą gminy Wejherowo. 2. Sołectwo Gniewowo obejmuje: wieś Gniewowo. Położenie i obszar sołectwa Gniewowo w Gminie Wejherowo przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu. 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Gniewowo. 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o: 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 2. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Gniewowo w Gminie Wejherowo, 3. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wejherowo, 4. radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wejherowo, 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wejherowo, 6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie wiejskie sołectwa Gniewowo w Gminie Wejherowo, 7. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Gniewowo w Gminie Wejherowo, 8. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Gniewowo w Gminie Wejherowo Organami sołectwa są: a) zebranie wiejskie, b) sołtys. Rozdział 2. Organy sołectwa i rada sołecka 2. Zebranie wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców wsi, stanowiącym organ uchwałodawczy sołectwa. 3. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji rady gminy z zastrzeżeniem 23 ust. 4 i 24 ust Kadencja sołtysa i rady sołeckiej kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Wejherowo. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu objęcia ich przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką. 6. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wyboru nowej rady gminy. 5. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (sprawy socjalno bytowe, opieka zdrowotna, kultura, sport, wypoczynek i inne); Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 1

14 2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi. 6. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze Zebranie wiejskie zwołuje: 1) sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, c) na pisemny wniosek wójta lub rady gminy. 2) wójt lub rada gminy w przypadkach określonych w statucie. 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. 2. W razie nieobecności sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad członkowie zebrania wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego ze swojego grona. 3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. Postanowienia 16 ust. 1-3 statutu stosuje się odpowiednio. 6. Głos w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. 7. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. 9. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) wydawanie opinii i informacji dla potrzeb urzędu gminy, rady gminy lub wójta; 3) reprezentowanie sołectwa jak również interesów jego mieszkańców wobec organów gminy; 4) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności; 5) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu przez Radę Gminy mieniem gminnym; 6) organizowanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych robót publicznych; 7) współpraca w zakresie organizacji odśnieżania dróg gminnych; 8) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów budynków komunalnych oraz infrastruktury zgodnie z terminem przewidzianym do uchwalania budżetu; 9) ustalanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego; 10) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 2

15 11) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy; 12) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego; 13) na zebraniach wiejskich składanie informacji o działalności rady sołeckiej; 14) wykonywanie innych zadań zlecanych przez radę gminy lub wójta Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach rady gminy. 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym jak również zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady. 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę gminy. 11. Sołtys otrzymuje dietę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rada sołecka jest kolegialnym ciałem pomocniczym sołtysa, które pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze i doradcze. 2. Rada sołecka składa się z 3 5 osób, w tym sołtysa. 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę istniejących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 5. Posiedzeniu rady sołeckiej przewodniczy sołtys, a w przypadku niemożności prowadzenia przez niego posiedzenia, członkowie rady wybierają ze swojego grona prowadzącego posiedzenie. 6. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa w zakresie jego statutowej działalności. Rozdział 3. Zasady i tryb wyborów organów sołeckich 13. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom zamieszkującym na terenie sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo. 2. Głosować można tylko osobiście Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt w formie obwieszczenia. 2. W obwieszczeniu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania. 3. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie sołectwa. 4. Wójt organizuje i zapewnia techniczną obsługę zebrania wyborczego Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Nowy termin zebrania może zostać wyznaczony w tym samym dniu, po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny pierwszego zebrania Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa. 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej i ich wybory przeprowadza się rozdzielnie. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 3

16 4. Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo i zamieszkuje na terenie sołectwa. Kandydat na tę okoliczność podpisuje stosowne oświadczenie. 5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory sołtysa Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. 2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołeckich. 3. Wybór członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wyborów i podanie ich bezzwłocznie do wiadomości zebrania. 2. Protokoły z przeprowadzonych wyborów stanowią załączniki do protokołu zebrania wiejskiego. 21. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnego zrzeczenia się mandatu; 2) utraty prawa wyborczego; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) śmierci Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na wniosek: 1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa; 2) wójta; 3) rady gminy. Wniosek o odwołanie powinien być sformułowany w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 3. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba, że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. 2. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 3. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej z zastosowaniem postanowień 16 statutu. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 4

17 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wygaśnięcia mandatu w przypadku, gdy ilość członków nie spełnia wymogu minimalnego określonego w 12 ust Przepisy o trybie wyboru dla wyborów uzupełniających sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 4. Sołtys lub członek rady sołeckiej wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1 kończą swoje urzędowanie z upływem kadencji Rady Gminy Wejherowo, w trakcie której zostali wybrani, z zastrzeżeniem 4 ust Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Rady Gminy Wejherowo pozostało mniej niż 6 miesięcy. Rozdział 4. Mienie i finanse 25. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i nie tworzy własnego budżetu Wójt może przekazać sołectwu część mienia należącego do gminy. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego na podstawie stosownej umowy. 3. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochroną. Rozdział 5. Kontrola i nadzór Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrolę nad działalnością organów sołectwa sprawują wyłącznie rada gminy poprzez komisję rewizyjną oraz wójt. 3. Organy określone w ust. 2 mają prawo do żądania okazania wszelkich dokumentów oraz złożenia pisemnych wyjaśnień przez sołtysa i członków rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Rozdział 6. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco rada gminy. 3. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 5

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 12 października 2016 r. STATUT SOŁECTWA GOŚCICINO Rozdział 1. Postanowienia ogólne Sołectwo Gościcino jest jednostką pomocniczą gminy Wejherowo. 2. Sołectwo Gościcino obejmuje: wieś Gościcino. Położenie i obszar sołectwa Gościcino w Gminie Wejherowo przedstawia mapa stanowiąca załącznik do statutu. 3. Siedzibą organów sołectwa jest wieś Gościcino. 2. Samorząd mieszkańców sołectwa działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego statutu. 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o: 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 2. sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Gościcino w Gminie Wejherowo, 3. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wejherowo, 4. radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wejherowo, 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wejherowo, 6. zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie wiejskie sołectwa Gościcino w Gminie Wejherowo, 7. sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Gościcino w Gminie Wejherowo, 8. radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Gościcino w Gminie Wejherowo Organami sołectwa są: a) zebranie wiejskie, b) sołtys. Rozdział 2. Organy sołectwa i rada sołecka 2. Zebranie wiejskie jest zgromadzeniem ogółu mieszkańców wsi, stanowiącym organ uchwałodawczy sołectwa. 3. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji rady gminy z zastrzeżeniem 23 ust. 4 i 24 ust Kadencja sołtysa i rady sołeckiej kończy się wraz z kadencją Rady Gminy Wejherowo. Pełnią oni swoje obowiązki do czasu objęcia ich przez nowo wybranego sołtysa i radę sołecką. 6. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wyboru nowej rady gminy. 5. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (sprawy socjalno bytowe, opieka zdrowotna, kultura, sport, wypoczynek i inne); Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 1

19 2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi. 6. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze Zebranie wiejskie zwołuje: 1) sołtys: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, c) na pisemny wniosek wójta lub rady gminy. 2) wójt lub rada gminy w przypadkach określonych w statucie. 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego w formie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. 2. W razie nieobecności sołtysa lub niemożności prowadzenia przez niego obrad członkowie zebrania wiejskiego dokonują wyboru przewodniczącego ze swojego grona. 3. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie. 4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut sołectwa stanowi inaczej. Postanowienia 16 ust. 1-3 statutu stosuje się odpowiednio. 6. Głos w dyskusji udziela przewodniczący zebrania. 7. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania. 9. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego; 2) wydawanie opinii i informacji dla potrzeb urzędu gminy, rady gminy lub wójta; 3) reprezentowanie sołectwa jak również interesów jego mieszkańców wobec organów gminy; 4) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności; 5) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem przekazanym sołectwu przez Radę Gminy mieniem gminnym; 6) organizowanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych robót publicznych; 7) współpraca w zakresie organizacji odśnieżania dróg gminnych; 8) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów budynków komunalnych oraz infrastruktury zgodnie z terminem przewidzianym do uchwalania budżetu; 9) ustalanie projektu porządku obrad zebrania wiejskiego; 10) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 2

20 11) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy; 12) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego; 13) na zebraniach wiejskich składanie informacji o działalności rady sołeckiej; 14) wykonywanie innych zadań zlecanych przez radę gminy lub wójta Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach rady gminy. 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym jak również zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców sołectwa po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady. 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniu rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę gminy. 11. Sołtys otrzymuje dietę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rada sołecka jest kolegialnym ciałem pomocniczym sołtysa, które pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze i doradcze. 2. Rada sołecka składa się z 3 5 osób, w tym sołtysa. 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę istniejących potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady sołeckiej. 5. Posiedzeniu rady sołeckiej przewodniczy sołtys, a w przypadku niemożności prowadzenia przez niego posiedzenia, członkowie rady wybierają ze swojego grona prowadzącego posiedzenie. 6. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa w zakresie jego statutowej działalności. Rozdział 3. Zasady i tryb wyborów organów sołeckich 13. Sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom zamieszkującym na terenie sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wejherowo. 2. Głosować można tylko osobiście Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt w formie obwieszczenia. 2. W obwieszczeniu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania. 3. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie sołectwa. 4. Wójt organizuje i zapewnia techniczną obsługę zebrania wyborczego Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 10%, a przy liczbie mieszkańców sołectwa większej niż 1500, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 3. Nowy termin zebrania może zostać wyznaczony w tym samym dniu, po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny pierwszego zebrania Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa. 2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej i ich wybory przeprowadza się rozdzielnie. Id: 5B1118F9-9A24-47A7-8F3E-B CB0. Podpisany Strona 3

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r.

RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. RADA GMINY Wejherowo Uchwala Nr XXI/191/2008 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąpino Na podstawie art. 35 ust. l i 3, art. 40 ust. 2 pkt l) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2011 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłoradz.

UCHWAŁA NR VIII/65/2011 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłoradz. UCHWAŁA NR VIII/65/2011 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłoradz. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa i teren działania

Rozdział I Nazwa i teren działania Statut Sołectwa. Załącznik Nr do Uchwały Nr 29/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. Rozdział I Nazwa i teren działania 1 1. Ogół mieszkańców sołectwa.. stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Taszewskie Pole. Rozdział I Postanowienia ogólne Sołectwo Taszewskie Pole jest jednostką pomocniczą Gminy Taszewskie

Statut Sołectwa Taszewskie Pole. Rozdział I Postanowienia ogólne Sołectwo Taszewskie Pole jest jednostką pomocniczą Gminy Taszewskie Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/199/2006 Rady Gminy w JeŜewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. Statut Sołectwa Taszewskie Pole Rozdział I Postanowienia ogólne. 1.1. Sołectwo Taszewskie Pole jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów z dnia... 2014 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA KORZKWY

STATUT SOŁECTWA KORZKWY STATUT SOŁECTWA KORZKWY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sołectwo Korzkwy jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Pleszew. 2. Obszar Sołectwa Korzkwy obejmuje obszar miejscowości Korzkwy i Tomaszew.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Projekt z dnia 30 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO.

STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO. STATUT SOŁECTWA LEŚNIEWO. Na wniosek mieszkańców wsi, w celu pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej społeczności Rada Gminy w Łubowie działając na

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. UCHWAŁA NR 89/XV/2004 Rady Gminy W Radłowie z dnia 3 marca 2004 roku. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 czerwca 2003r. S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Lgota Wielka stanowi

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. Trzcianka

STATUT SOŁECTWA. Trzcianka STATUT SOŁECTWA Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVIII/96/00 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 luty 2000r. Trzcianka Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Trzcianka stanowi samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec.

UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec. UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina.

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku

Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku Poniżej publikujemy statut Sołectwa Kramsk. Statuty dla pozostałych 29 sołectw zasadniczo są takie same. Jedyne różnice w treści zapisów to: nazwa sołectwa i jego granice (obszar) oraz ilość członków rad

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Kolbuszowa.

STATUT SOŁECTWA. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Kolbuszowa. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/72/15 z dn.26.03.2015r. STATUT SOŁECTWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sołectwo Kolbuszowa Dolna jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób.

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób. S T A T U T SOŁECTWA BRWILNO załącznik do Uchwały Nr 24/IV/03 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 marca 2003 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu Na podstawie art. 5, art. 35,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice,

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice, UCHWAŁA Nr RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia w sprawie Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2003 z dnia 28.03.2003 r. STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców sołectwa Czernikowo stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. 33 UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR DZIAŁANIA

STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR DZIAŁANIA STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR DZIAŁANIA Nr 8 do uchwały Nr V/33/03 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 17 czerwca 2003 r..1 Ogół mieszkańców sołectwa Kadaryszki stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r. STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz uchwały nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA. z dnia 15 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leszno.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Rzekuń NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA Rzekuń NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/66/2007 Rada Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 STATUT SOŁECTWA Rzekuń Rozdział I NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA 1 1. Ogół mieszkańców sołectwa Rzekuń stanowi samorząd

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. UCHWAŁA NR V/27/11 RADY GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 3 listopada 2017 r.

Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 3 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz. 4444 UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO. I. Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO. I. Postanowienia ogólne STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium. 2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Błędowo 1 2 Załącznik do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady

Bardziej szczegółowo

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi...

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi... Urząd Gminy Grajewo Urząd Gminy Grajewo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Grajewo z dnia... STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA... ROZDZIAŁ 1 NAZWA I TEREN DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin. 2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha.

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V)23)07 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2007 r. STATUT SOŁECTWA DRAGACZ 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445 UCHWAŁA Nr XXIX/236/2013 RADY GMINY POMIECHÓWEK z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do uchwały Nr / /06 Rady Gminy Srokowo z dnia 2016r. STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut sołectwa określa: 1. Nazwę i obszar sołectwa; 2. Organizacje i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.././. Rady Gminy Damnica z dnia. 2014 r. STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Sołectwie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Komprachcice z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko

Uchwała Nr Rady Gminy Komprachcice z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko Projekt uchwały do konsultacji z mieszkańcami sołectwa Uchwała Nr.. 2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia. 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r.

Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki pomocniczej gminy Nekla. Na podstawie art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OSIEDLA. Dalekie Tartak

STATUT OSIEDLA. Dalekie Tartak STATUT OSIEDLA Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XVIII/96/00 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 23 luty 2000r. Dalekie Tartak Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców Osiedla Dalekie Tartak stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a Rozdział 1 Nazwa i obszar sołectwa 1 1. Sołectwo Potępa zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Krupski Młyn. 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne

PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo...; 2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród

Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród projekt Wójta Uchwała Nr././2015 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia.. 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny. Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia jawnie, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. ! " # $ % &! ' $ % $ ' ) * +, -. / 1. Sołectwo Piece jako jednostka pomocnicza gminy Gaszowice swym zasięgiem obejmuje wieś Piece. 2. Granice sołectwa zaznaczone są na mapie graficznej stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka Projekt do pkt 14ł UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń

UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1 i 3, art.40 ust. 2 pkt 1 oraz art.41 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S O Ł E C T W A. Smardy Dolne

S O Ł E C T W A. Smardy Dolne Projekt Załącznik nr 20 do Zarządzenia Burmistrza BR.0050.229.2018 z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych S T A T U T S O Ł E C T W A Smardy Dolne 2018 Rok 1 Statut Sołectwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Projekt z dnia 24 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI

STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice.

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, art. 48 ust.1

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA OPOROWO

STATUT SOŁECTWA OPOROWO Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIX/168/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 r. STATUT SOŁECTWA OPOROWO Spis treści : I. Postanowienia ogólne II. Zadania i kompetencje Sołectwa III. Organy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/292/2017 RADY GMINY W KOZŁOWIE. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/292/2017 RADY GMINY W KOZŁOWIE. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR XXXVII/292/2017 RADY GMINY W KOZŁOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/150/13 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/150/13 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/150/13 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Słopnice Górne. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.7, art. 35, ust.1, art 40 ust. 2 pkt. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów

UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1, art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku.

S T A T U T. Sołectwa Chorzęcin. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03. z dnia 17 lipca 2003 roku. S T A T U T Sołectwa Chorzęcin Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/65/03 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 17 lipca 2003 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy Tomaszów Maz. Nr VI/65/03 z dnia 17 lipca 2003 roku. R

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze

UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LUTYNKA

STATUT SOŁECTWA LUTYNKA -------_...... _.---- STATUT SOŁECTWA LUTYNKA Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/31/2003 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia.pi~... ~':... 2003 r. Rozdział I Nazwa i teren działania 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. STATUT SOŁECTWA ŁĄKA Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sołectwo Łąka jest jednostką pomocniczą Gminy Zębowice, stanowiącą wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BODZÓW. Rozdział I Sołectwo i teren jego działania. Rozdział II Organy sołectwa i zakres ich działania

STATUT SOŁECTWA BODZÓW. Rozdział I Sołectwo i teren jego działania. Rozdział II Organy sołectwa i zakres ich działania Załącznik nr 1 STATUT SOŁECTWA BODZÓW Rozdział I Sołectwo i teren jego działania 1. 1. W skład sołectwa Bodzów wchodzi wieś Bodzów. 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bytom Odrzański. 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LASKOWA

STATUT SOŁECTWA LASKOWA STATUT SOŁECTWA LASKOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców sołectwa Laskowa stanowi Samorząd Mieszkańców sołectwa. 2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: sołectwo Laskowa. 1 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r.

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Głogówku z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze. Statut Sołectwa Głogówek - Oracze

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Głogówku z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze. Statut Sołectwa Głogówek - Oracze Uchwała Nr Rady Miejskiej w Głogówku z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Oracze Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA S T A T U T SO Ł E C T W A Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/359/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku ROZDZIAŁ I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA 1 1. Sołectwo Jasieniec Iłżecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 292/XXXIV/06. Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowo

UCHWAŁA Nr 292/XXXIV/06. Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowo UCHWAŁA Nr 292/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo

UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo Na podstawie art. 35 ust.1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO

S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/V/03 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 12.02.2003 S T A T U T SOŁECTWA MNICHOWO Rozdział I Nazwa i teren działania 1. Sołectwo MNICHOWO jest jednostką pomocniczą gminy Gniezno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do uchwały nr.../.../2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011r. STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kołbaskowo. 2. Nazwa sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry

UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska

UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska UCHWAŁA NR XII/68/11 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Świlcza Nr IX / 88 / 03 z dnia 30 października 2003 r. STATUT SOŁECTWA RUDNA WIELKA ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1 1. Sołectwo Rudna Wielka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ

STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ STATUT SOŁECTWA BOROWA WIEŚ Rozdział I - Nazwa i teren działania 1 1. Sołectwo Borowa Wieś zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą gminy Mikołów. 2. Sołectwo Borowa Wieś działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki

UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 3438 UCHWAŁA Nr XII/96/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GMINY OSTRÓWEK

STATUT SOŁECTWA GMINY OSTRÓWEK Uchwała RG Nr 36/VII/90 z dnia 30 listopada 1980 roku po aktualizacji w oparciu o przepisy prawa - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 zpóźn.zm/ STATUT SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo