UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 26/III/2018 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 1. Nadaje się statuty sołectwom położonym na terenie Gminy Świercze, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały: 1) Statut Sołectwa Brodowo, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) Statut Sołectwa Bruliny, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 3) Statut Sołectwa Bylice, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 4) Statut Sołectwa Chmielewo, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 5) Statut Sołectwa Dziarno, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 6) Statut Sołectwa Gaj, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały; 7) Statut Sołectwa Gąsiorowo, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały; 8) Statut Sołectwa Gąsiorówek, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały; 9) Statut Sołectwa Godacze, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały; 10) Statut Sołectwa Gołębie, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały; 11) Statut Sołectwa Klukowo, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały; 12) Statut Sołectwa Klukówek, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały; 13) Statut Sołectwa Kosiorowo, stanowiący załącznik nr 13 do uchwały; 14) Statut Sołectwa Kościesze, stanowiący załącznik nr 14 do uchwały; 15) Statut Sołectwa Kowalewice Nowe, stanowiący załącznik nr 15 do uchwały; 16) Statut Sołectwa Kowalewice Włościańskie, stanowiący załącznik nr 16 do uchwały; 17) Statut Sołectwa Ostrzeniewo, stanowiący załącznik nr 17 do uchwały; 18) Statut Sołectwa Prusinowice, stanowiący załącznik nr 18 do uchwały; 19) Statut Sołectwa Stpice, stanowiący załącznik nr 19 do uchwały; 20) Statut Sołectwa Strzegocin, stanowiący załącznik nr 20 do uchwały; 21) Statut Sołectwa Sulkowo, stanowiący załącznik nr 21 do uchwały; 22) Statut Sołectwa Świercze, stanowiący załącznik nr 22 do uchwały; 23) Statut Sołectwa Świercze-Siółki, stanowiący załącznik nr 23 do uchwały; 24) Statut Sołectwa Świerkowo, stanowiący załącznik nr 24 do uchwały; 25) Statut Sołectwa Świeszewko, stanowiący załącznik nr 25 do uchwały; 26) Statut Sołectwa Świeszewo, stanowiący załącznik nr 26 do uchwały; 27) Statut Sołectwa Wyrzyki, stanowiący załącznik nr 27 do uchwały; 28) Statut Sołectwa Wyrzyki-Pękale, stanowiący załącznik nr 28 do uchwały; 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 1

2 1) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 30/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brodowo; 2) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 31/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bruliny; 3) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 32/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bylice; 4) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 33/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chmielewo; 5) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 34/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziarno; 6) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 35/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gaj; 7) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 36/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Godacze; 8) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 37/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gołębie; 9) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 38/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gąsiorowo; 10) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 39/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gąsiorówek; 11) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 40/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klukowo; 12) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 41/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klukówek; 13) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 42/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kowalewice Włościańskie; 14) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 43/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kościesze; 15) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 44/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kosiorowo; 16) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 45/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kowalewice Nowe; 17) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 46/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ostrzeniewo; 18) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 47/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Prusinowice; 19) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 48/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sulkowo; 20) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 49/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stpice; 21) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 50/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzegocin; 22) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 51/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świercze; 23) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 52/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świercze-Siółki; Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 2

3 24) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 53/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świerkowo; 25) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 54/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świeszewo; 26) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 55/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świeszewko; 27) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 56/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wyrzyki; 28) Uchwała Rady Gminy Świercze Nr 57/VII/90 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wyrzyki-Pękale. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Adamiak Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. STATUT SOŁECTWA BRODOWO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świercze; 2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Brodowo; 3) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Świercze; 4) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świercze; 5) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Brodowo; 6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Brodowo; 7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Brodowo; Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo Brodowo jest jednostką pomocniczą Gminy. 3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) ustawy o samorządzie gminnym; 2) ustawy o funduszu sołeckim; 3) statutu Gminy Świercze; 4) statutu Sołectwa Brodowo. 4. Sołectwo obejmuje obszar zaznaczony na załączniku do statutu sołectwa. 5. Do zadań Sołectwa należy: Rozdział 2 ZADANIA SOŁECTWA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy na obszarze Sołectwa; 2) wspieranie i koordynowanie aktywności mieszkańców; 3) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 4) inicjowanie pomocy sąsiedzkiej; 5) współdziałanie z organami Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami; 6) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane Sołectwu. 6. Zadania określone w 5 Sołectwo realizuje w poprzez: 1) podejmowanie uchwał; 2) wyrażanie opinii; 3) występowanie z wnioskami do organów Gminy; 4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 1

5 7. 1. Organami sołectwa są: Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA ORAZ ZAKRES ICH KOMPETENCJI 1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy; 2. Kadencja Sołtysa trwa 5 lat od dnia wyboru. 3. Po upływie kadencji Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa. Zebranie Wiejskie Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym. 2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy sołectwa. 3. Na Zebranie Wiejskie mogą być zaproszeni Radni Rady Gminy Świercze, Wójt, a także inne osoby. 4. Zebranie Wiejskie jest jawne. 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) określanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; 3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej raz w roku: 1) z własnej inicjatywy; 2) na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez: a) Radę Gminy, b) Wójta, c) Radę Sołecką, d) co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa. 2. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie, na wniosek osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2, tak, aby odbyło się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje inny, dalszy termin. 3. W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 2, Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, o ile zostanie złożony taki wniosek. 4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powinien określać proponowany porządek obrad. 5. W przypadku nieobecności Sołtysa związanej z chorobą, wyjazdem lub innym przypadkiem losowym, Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej lub wyznaczony przez sołtysa członek Rady Sołeckiej O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 2. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) określenie daty, godziny i miejsca Zebrania Wiejskiego; 2) informację na czyj wniosek jest zwoływane; 3) proponowany porządek obrad; 4) informację o drugim terminie Zebrania Wiejskiego Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub osoba zwołująca zebranie. 2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys lub osoba o której mowa w 9 ust. 5. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 2

6 3. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim podpisują listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis. Lista stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego. 4. Protokolanta Zebrania Wiejskiego wybiera się spośród osób obecnych na zebraniu. 5. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 6. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę, godzinę, miejsce zebrania oraz oznaczenie w którym terminie odbyło się zebranie; 2) stwierdzenie prawomocności zebrania; 3) ustalony porządek obrad; 4) skrótowy opis przebiegu obrad oraz zgłoszone wnioski; 5) podjęte na zebraniu uchwały. 7. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów w terminie uzgodnionym z Sołtysem Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Jeżeli zebranie nie było zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, zarządza się zebranie w drugim terminie - 15 minut od wyznaczonego w zawiadomieniu pierwszego terminu zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim mieszkańców sołectwa. 3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. Głosowanie przeprowadza przewodniczący Zebrania Wiejskiego. 5. Dokumentacja z posiedzeń Zebrania Wiejskiego przechowywana jest przez Sołtysa. Sołtys 13. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej Do kompetencji i obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego; 2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa; 4) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych przez Wójta; 5) prowadzenie dokumentacji Sołectwa; 6) składanie Zebraniu Wiejskiemu informacji o swojej działalności; 7) współpraca w wykonywaniu swoich obowiązków z Radą Sołecką; 8) współpraca z organami gminy przy realizacji zadań Sołectwa; 9) organizowanie spotkań Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 10) współorganizowanie konsultacji społecznych na terenie Sołectwa; 11) składanie, na posiedzeniach Zebrania Wiejskiego, sprawozdań ze swojej działalności rocznej i kadencyjnej; 12) występowanie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Sołeckiej o zwołanie jej posiedzenia, 2. Sołtys, pełniąc swoje obowiązki, posługuje się pieczęcią sołectwa. Rada Sołecka Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 3

7 Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa w zakresie realizacji zadań Sołectwa. 2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 5 lat. 3. Rada Sołecka składa się z trzech członków. 4. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym zebraniu Rady Sołeckiej spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Pierwsze zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 5. Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje jej posiedzenia w zależności od potrzeb: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Sołtysa 6. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwoływane na wniosek Sołtysa powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 4 ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 16. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji organów sołectwa Wójt ogłasza termin, miejsce i porządek zebrania mieszkańców na którym przeprowadzane będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie. 3. Zebranie mieszkańców o którym mowa w ust.1 prowadzi osoba wskazana przez Wójta. 4. Obsługę administracyjną zebrania zapewnia Wójt Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Kandydatem na sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być stały mieszkaniec Sołectwa o którym mowa w ust Zebranie mieszkańców jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu uprawnionych do głosowania. 2. W przypadku, gdy zebranie nie dojdzie do skutku ze względu na brak quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin, jednak nie wcześniej niż pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu. 3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) ogłoszenie wyników wyborów; 5) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów. 21. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na kandydowanie. 22. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej wybory Rady Sołeckiej Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 4

8 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę ważnych głosów. 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie. Rozdział 5 ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 50% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, złożony do Wójta. 2. Wójt, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zwołuje zebranie mieszkańców w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Zebranie mieszkańców jest zdolne do odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje, jeżeli za odwołaniem zagłosowała zwykła większość głosujących. 3. Przed głosowaniem przewodniczący zebrania wskazany przez Wójta odczytuje wniosek w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wraz z uzasadnianiem, a Sołtysowi lub członkowi Rady Sołeckiej przysługuje prawo zabrania głosu w sprawie. 4. Jeżeli wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania. 5. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, złożony później niż sześć miesięcy przed upływem kadencji Sołtysa, nie będzie rozpatrywany W przypadku odwołania Sołtysa, złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, Wójt zarządza wybory w terminie 30 dni. 2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Sołeckiej, Sołtys, informując o tym Wójta, przeprowadza wybory uzupełniające na zasadach opisanych w niniejszym Statucie. 28. Wyborów o których mowa w 27 nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Sołtysa pozostało mniej niż trzy miesiące. Rozdział 6 GOSPODARKA SOŁECTWA 29. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Sołectwo posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, a w szczególności w ramach funduszu sołeckiego. 30. Rada Gminy może przekazać na rzecz sołectwa lub odebrać od sołectwa mienie komunalne w drodze uchwały. Przed podjęciem uchwały Rada Gminy zwraca się do zebrania wiejskiego o opinię w sprawie przekazania lub odebrania mienia. Opinia zebrania wiejskiego nie wiąże Rady Gminy. 31. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy. Rozdział 7 KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA Nadzór i kontrolę nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 5

9 2. Podjęta przez Zebranie Wiejskie uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Gminy. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje swojemu następcy w formie protokołu dokumentację ze swojej i poprzednich kadencji oraz powierzone Sołectwu mienie ruchome w terminie 30 dni od dnia wyboru. 34. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy: 1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 2) na wniosek Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Adamiak Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. STATUT SOŁECTWA BRULINY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świercze; 2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bruliny; 3) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Świercze; 4) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świercze; 5) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bruliny; 6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bruliny; 7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bruliny; Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo Bruliny jest jednostką pomocniczą Gminy. 3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) ustawy o samorządzie gminnym; 2) ustawy o funduszu sołeckim; 3) statutu Gminy Świercze; 4) statutu Sołectwa Bruliny. 4. Sołectwo obejmuje obszar zaznaczony na załączniku do statutu sołectwa. 5. Do zadań Sołectwa należy: Rozdział 2 ZADANIA SOŁECTWA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy na obszarze Sołectwa; 2) wspieranie i koordynowanie aktywności mieszkańców; 3) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 4) inicjowanie pomocy sąsiedzkiej; 5) współdziałanie z organami Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami; 6) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane Sołectwu. 6. Zadania określone w 5 Sołectwo realizuje w poprzez: 1) podejmowanie uchwał; 2) wyrażanie opinii; 3) występowanie z wnioskami do organów Gminy; 4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 1

11 7. 1. Organami sołectwa są: Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA ORAZ ZAKRES ICH KOMPETENCJI 1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy; 2. Kadencja Sołtysa trwa 5 lat od dnia wyboru. 3. Po upływie kadencji Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa. Zebranie Wiejskie Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym. 2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy sołectwa. 3. Na Zebranie Wiejskie mogą być zaproszeni Radni Rady Gminy Świercze, Wójt, a także inne osoby. 4. Zebranie Wiejskie jest jawne. 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) określanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; 3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej raz w roku: 1) z własnej inicjatywy; 2) na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez: a) Radę Gminy, b) Wójta, c) Radę Sołecką, d) co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa. 2. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie, na wniosek osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2, tak, aby odbyło się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje inny, dalszy termin. 3. W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 2, Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, o ile zostanie złożony taki wniosek. 4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powinien określać proponowany porządek obrad. 5. W przypadku nieobecności Sołtysa związanej z chorobą, wyjazdem lub innym przypadkiem losowym, Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej lub wyznaczony przez sołtysa członek Rady Sołeckiej O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 2. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) określenie daty, godziny i miejsca Zebrania Wiejskiego; 2) informację na czyj wniosek jest zwoływane; 3) proponowany porządek obrad; 4) informację o drugim terminie Zebrania Wiejskiego Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub osoba zwołująca zebranie. 2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys lub osoba o której mowa w 9 ust. 5. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 2

12 3. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim podpisują listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis. Lista stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego. 4. Protokolanta Zebrania Wiejskiego wybiera się spośród osób obecnych na zebraniu. 5. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 6. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę, godzinę, miejsce zebrania oraz oznaczenie w którym terminie odbyło się zebranie; 2) stwierdzenie prawomocności zebrania; 3) ustalony porządek obrad; 4) skrótowy opis przebiegu obrad oraz zgłoszone wnioski; 5) podjęte na zebraniu uchwały. 7. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów w terminie uzgodnionym z Sołtysem Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Jeżeli zebranie nie było zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, zarządza się zebranie w drugim terminie - 15 minut od wyznaczonego w zawiadomieniu pierwszego terminu zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim mieszkańców sołectwa. 3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. Głosowanie przeprowadza przewodniczący Zebrania Wiejskiego. 5. Dokumentacja z posiedzeń Zebrania Wiejskiego przechowywana jest przez Sołtysa. Sołtys 13. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej Do kompetencji i obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego; 2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa; 4) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych przez Wójta; 5) prowadzenie dokumentacji Sołectwa; 6) składanie Zebraniu Wiejskiemu informacji o swojej działalności; 7) współpraca w wykonywaniu swoich obowiązków z Radą Sołecką; 8) współpraca z organami gminy przy realizacji zadań Sołectwa; 9) organizowanie spotkań Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 10) współorganizowanie konsultacji społecznych na terenie Sołectwa; 11) składanie, na posiedzeniach Zebrania Wiejskiego, sprawozdań ze swojej działalności rocznej i kadencyjnej; 12) występowanie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Sołeckiej o zwołanie jej posiedzenia, 2. Sołtys, pełniąc swoje obowiązki, posługuje się pieczęcią sołectwa. Rada Sołecka Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 3

13 Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa w zakresie realizacji zadań Sołectwa. 2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 5 lat. 3. Rada Sołecka składa się z trzech członków. 4. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym zebraniu Rady Sołeckiej spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Pierwsze zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 5. Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje jej posiedzenia w zależności od potrzeb: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Sołtysa 6. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwoływane na wniosek Sołtysa powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 4 ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 16. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji organów sołectwa Wójt ogłasza termin, miejsce i porządek zebrania mieszkańców na którym przeprowadzane będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie. 3. Zebranie mieszkańców o którym mowa w ust.1 prowadzi osoba wskazana przez Wójta. 4. Obsługę administracyjną zebrania zapewnia Wójt Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Kandydatem na sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być stały mieszkaniec Sołectwa o którym mowa w ust Zebranie mieszkańców jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu uprawnionych do głosowania. 2. W przypadku, gdy zebranie nie dojdzie do skutku ze względu na brak quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin, jednak nie wcześniej niż pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu. 3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) ogłoszenie wyników wyborów; 5) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów. 21. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na kandydowanie. 22. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej wybory Rady Sołeckiej Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 4

14 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę ważnych głosów. 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie. Rozdział 5 ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 50% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, złożony do Wójta. 2. Wójt, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zwołuje zebranie mieszkańców w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Zebranie mieszkańców jest zdolne do odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje, jeżeli za odwołaniem zagłosowała zwykła większość głosujących. 3. Przed głosowaniem przewodniczący zebrania wskazany przez Wójta odczytuje wniosek w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wraz z uzasadnianiem, a Sołtysowi lub członkowi Rady Sołeckiej przysługuje prawo zabrania głosu w sprawie. 4. Jeżeli wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania. 5. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, złożony później niż sześć miesięcy przed upływem kadencji Sołtysa, nie będzie rozpatrywany W przypadku odwołania Sołtysa, złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, Wójt zarządza wybory w terminie 30 dni. 2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Sołeckiej, Sołtys, informując o tym Wójta, przeprowadza wybory uzupełniające na zasadach opisanych w niniejszym Statucie. 28. Wyborów o których mowa w 27 nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Sołtysa pozostało mniej niż trzy miesiące. Rozdział 6 GOSPODARKA SOŁECTWA 29. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Sołectwo posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, a w szczególności w ramach funduszu sołeckiego. 30. Rada Gminy może przekazać na rzecz sołectwa lub odebrać od sołectwa mienie komunalne w drodze uchwały. Przed podjęciem uchwały Rada Gminy zwraca się do zebrania wiejskiego o opinię w sprawie przekazania lub odebrania mienia. Opinia zebrania wiejskiego nie wiąże Rady Gminy. 31. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy. Rozdział 7 KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA Nadzór i kontrolę nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 5

15 2. Podjęta przez Zebranie Wiejskie uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Gminy. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje swojemu następcy w formie protokołu dokumentację ze swojej i poprzednich kadencji oraz powierzone Sołectwu mienie ruchome w terminie 30 dni od dnia wyboru. 34. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy: 1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 2) na wniosek Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Adamiak Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 6

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. STATUT SOŁECTWA BYLICE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świercze; 2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bylice; 3) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Świercze; 4) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świercze; 5) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bylice; 6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bylice; 7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bylice; Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo Bylice jest jednostką pomocniczą Gminy. 3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) ustawy o samorządzie gminnym; 2) ustawy o funduszu sołeckim; 3) statutu Gminy Świercze; 4) statutu Sołectwa Bylice. 4. Sołectwo obejmuje obszar zaznaczony na załączniku do statutu sołectwa. 5. Do zadań Sołectwa należy: Rozdział 2 ZADANIA SOŁECTWA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy na obszarze Sołectwa; 2) wspieranie i koordynowanie aktywności mieszkańców; 3) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 4) inicjowanie pomocy sąsiedzkiej; 5) współdziałanie z organami Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami; 6) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane Sołectwu. 6. Zadania określone w 5 Sołectwo realizuje w poprzez: 1) podejmowanie uchwał; 2) wyrażanie opinii; 3) występowanie z wnioskami do organów Gminy; 4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 1

17 7. 1. Organami sołectwa są: Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA ORAZ ZAKRES ICH KOMPETENCJI 1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy; 2. Kadencja Sołtysa trwa 5 lat od dnia wyboru. 3. Po upływie kadencji Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa. Zebranie Wiejskie Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym. 2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy sołectwa. 3. Na Zebranie Wiejskie mogą być zaproszeni Radni Rady Gminy Świercze, Wójt, a także inne osoby. 4. Zebranie Wiejskie jest jawne. 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) określanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; 3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej raz w roku: 1) z własnej inicjatywy; 2) na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez: a) Radę Gminy, b) Wójta, c) Radę Sołecką, d) co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa. 2. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie, na wniosek osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2, tak, aby odbyło się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje inny, dalszy termin. 3. W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 2, Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, o ile zostanie złożony taki wniosek. 4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powinien określać proponowany porządek obrad. 5. W przypadku nieobecności Sołtysa związanej z chorobą, wyjazdem lub innym przypadkiem losowym, Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej lub wyznaczony przez sołtysa członek Rady Sołeckiej O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 2. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) określenie daty, godziny i miejsca Zebrania Wiejskiego; 2) informację na czyj wniosek jest zwoływane; 3) proponowany porządek obrad; 4) informację o drugim terminie Zebrania Wiejskiego Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub osoba zwołująca zebranie. 2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys lub osoba o której mowa w 9 ust. 5. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 2

18 3. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim podpisują listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis. Lista stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego. 4. Protokolanta Zebrania Wiejskiego wybiera się spośród osób obecnych na zebraniu. 5. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 6. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę, godzinę, miejsce zebrania oraz oznaczenie w którym terminie odbyło się zebranie; 2) stwierdzenie prawomocności zebrania; 3) ustalony porządek obrad; 4) skrótowy opis przebiegu obrad oraz zgłoszone wnioski; 5) podjęte na zebraniu uchwały. 7. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów w terminie uzgodnionym z Sołtysem Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Jeżeli zebranie nie było zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców sołectwa, zarządza się zebranie w drugim terminie - 15 minut od wyznaczonego w zawiadomieniu pierwszego terminu zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim mieszkańców sołectwa. 3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 4. Głosowanie przeprowadza przewodniczący Zebrania Wiejskiego. 5. Dokumentacja z posiedzeń Zebrania Wiejskiego przechowywana jest przez Sołtysa. Sołtys 13. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej Do kompetencji i obowiązków Sołtysa należy w szczególności: 1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego; 2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego; 3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa; 4) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów organizowanych przez Wójta; 5) prowadzenie dokumentacji Sołectwa; 6) składanie Zebraniu Wiejskiemu informacji o swojej działalności; 7) współpraca w wykonywaniu swoich obowiązków z Radą Sołecką; 8) współpraca z organami gminy przy realizacji zadań Sołectwa; 9) organizowanie spotkań Wójta z mieszkańcami Sołectwa; 10) współorganizowanie konsultacji społecznych na terenie Sołectwa; 11) składanie, na posiedzeniach Zebrania Wiejskiego, sprawozdań ze swojej działalności rocznej i kadencyjnej; 12) występowanie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Sołeckiej o zwołanie jej posiedzenia, 2. Sołtys, pełniąc swoje obowiązki, posługuje się pieczęcią sołectwa. Rada Sołecka Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 3

19 Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa w zakresie realizacji zadań Sołectwa. 2. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 5 lat. 3. Rada Sołecka składa się z trzech członków. 4. Pracami Rady Sołeckiej kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym zebraniu Rady Sołeckiej spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Pierwsze zebranie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 5. Przewodniczący Rady Sołeckiej zwołuje jej posiedzenia w zależności od potrzeb: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Sołtysa 6. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwoływane na wniosek Sołtysa powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Rozdział 4 ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 16. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji organów sołectwa Wójt ogłasza termin, miejsce i porządek zebrania mieszkańców na którym przeprowadzane będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, w sposób zwyczajowy przyjęty w Sołectwie. 3. Zebranie mieszkańców o którym mowa w ust.1 prowadzi osoba wskazana przez Wójta. 4. Obsługę administracyjną zebrania zapewnia Wójt Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Kandydatem na sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być stały mieszkaniec Sołectwa o którym mowa w ust Zebranie mieszkańców jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu uprawnionych do głosowania. 2. W przypadku, gdy zebranie nie dojdzie do skutku ze względu na brak quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin, jednak nie wcześniej niż pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu. 3. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do dokonywania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2) przeprowadzenie głosowania; 3) ustalenie wyników wyborów; 4) ogłoszenie wyników wyborów; 5) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów. 21. Zgłoszony kandydat musi być obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na kandydowanie. 22. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej wybory Rady Sołeckiej Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 4

20 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę ważnych głosów. 2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę głosów, zarządza się uzupełniające głosowanie między tymi kandydatami. 3. Protokół z przeprowadzenia wyborów podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i osoba prowadząca Zebranie. Rozdział 5 ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 50% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, złożony do Wójta. 2. Wójt, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zwołuje zebranie mieszkańców w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Zebranie mieszkańców jest zdolne do odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% ogółu stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje, jeżeli za odwołaniem zagłosowała zwykła większość głosujących. 3. Przed głosowaniem przewodniczący zebrania wskazany przez Wójta odczytuje wniosek w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wraz z uzasadnianiem, a Sołtysowi lub członkowi Rady Sołeckiej przysługuje prawo zabrania głosu w sprawie. 4. Jeżeli wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego głosowania. 5. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, złożony później niż sześć miesięcy przed upływem kadencji Sołtysa, nie będzie rozpatrywany W przypadku odwołania Sołtysa, złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, Wójt zarządza wybory w terminie 30 dni. 2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Sołeckiej, Sołtys, informując o tym Wójta, przeprowadza wybory uzupełniające na zasadach opisanych w niniejszym Statucie. 28. Wyborów o których mowa w 27 nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Sołtysa pozostało mniej niż trzy miesiące. Rozdział 6 GOSPODARKA SOŁECTWA 29. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Sołectwo posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, a w szczególności w ramach funduszu sołeckiego. 30. Rada Gminy może przekazać na rzecz sołectwa lub odebrać od sołectwa mienie komunalne w drodze uchwały. Przed podjęciem uchwały Rada Gminy zwraca się do zebrania wiejskiego o opinię w sprawie przekazania lub odebrania mienia. Opinia zebrania wiejskiego nie wiąże Rady Gminy. 31. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy. Rozdział 7 KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA Nadzór i kontrolę nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 5

21 2. Podjęta przez Zebranie Wiejskie uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Gminy. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje swojemu następcy w formie protokołu dokumentację ze swojej i poprzednich kadencji oraz powierzone Sołectwu mienie ruchome w terminie 30 dni od dnia wyboru. 34. Zmiany statutu sołectwa dokonuje Rada Gminy: 1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 2) na wniosek Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Adamiak Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 6

22 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. STATUT SOŁECTWA CHMIELEWO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świercze; 2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Chmielewo; 3) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Świercze; 4) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świercze; 5) Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Chmielewo; 6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Chmielewo; 7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Chmielewo; Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo Chmielewo jest jednostką pomocniczą Gminy. 3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1) ustawy o samorządzie gminnym; 2) ustawy o funduszu sołeckim; 3) statutu Gminy Świercze; 4) statutu Sołectwa Chmielewo. 4. Sołectwo obejmuje obszar zaznaczony na załączniku do statutu sołectwa. 5. Do zadań Sołectwa należy: Rozdział 2 ZADANIA SOŁECTWA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy na obszarze Sołectwa; 2) wspieranie i koordynowanie aktywności mieszkańców; 3) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 4) inicjowanie pomocy sąsiedzkiej; 5) współdziałanie z organami Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami; 6) gospodarowanie i zarządzanie w sposób właściwy składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane Sołectwu. 6. Zadania określone w 5 Sołectwo realizuje w poprzez: 1) podejmowanie uchwał; 2) wyrażanie opinii; 3) występowanie z wnioskami do organów Gminy; 4) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 1

23 7. 1. Organami sołectwa są: Rozdział 3 ORGANY SOŁECTWA ORAZ ZAKRES ICH KOMPETENCJI 1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy; 2. Kadencja Sołtysa trwa 5 lat od dnia wyboru. 3. Po upływie kadencji Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa. Zebranie Wiejskie Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym. 2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy sołectwa. 3. Na Zebranie Wiejskie mogą być zaproszeni Radni Rady Gminy Świercze, Wójt, a także inne osoby. 4. Zebranie Wiejskie jest jawne. 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) określanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; 3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej raz w roku: 1) z własnej inicjatywy; 2) na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez: a) Radę Gminy, b) Wójta, c) Radę Sołecką, d) co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa. 2. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie, na wniosek osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2, tak, aby odbyło się najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje inny, dalszy termin. 3. W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z ust. 2, Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, o ile zostanie złożony taki wniosek. 4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powinien określać proponowany porządek obrad. 5. W przypadku nieobecności Sołtysa związanej z chorobą, wyjazdem lub innym przypadkiem losowym, Zebranie Wiejskie zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej lub wyznaczony przez sołtysa członek Rady Sołeckiej O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie. 2. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) określenie daty, godziny i miejsca Zebrania Wiejskiego; 2) informację na czyj wniosek jest zwoływane; 3) proponowany porządek obrad; 4) informację o drugim terminie Zebrania Wiejskiego Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub osoba zwołująca zebranie. 2. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys lub osoba o której mowa w 9 ust. 5. Id: DA-099F-45CC-B974-1B0EEAC90F39. Uchwalony Strona 2

STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI

STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia STATUT SOŁECTWA BOBINO-GRZYBKI Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym statucie sołectwa jest mowa o: 1) Gminie - należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 5389 UCHWAŁA NR 506/VII/32/2017 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DZECINÓW

STATUT SOŁECTWA DZECINÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 2019r. STATUT SOŁECTWA DZECINÓW 1. 1. Sołectwo Dziecinów zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Sobienie-Jeziory. 2. Obszar

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Trzcianka

STATUT SOŁECTWA Trzcianka STATUT SOŁECTWA Trzcianka Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VI.47.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sołectwo Trzcianka jest jednostką pomocniczą Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT OSIEDLA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Brańszczyk.

STATUT OSIEDLA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Brańszczyk. Projekt STATUT OSIEDLA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Brańszczyk. 2. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi wspólnotę samorządową tego Osiedla. 3. Mieszkańcy Osiedla..

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr.. RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia.. r. w sprawie statutu Sołectwa.

UCHWAŁA nr.. RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia.. r. w sprawie statutu Sołectwa. UCHWAŁA nr.. RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia.. r. w sprawie statutu Sołectwa. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Projekt z dnia 24 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoboda Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/476/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 21 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/476/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 21 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 6392 UCHWAŁA NR XLVII/476/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czaplinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec

UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec UCHWAŁA NR V/36/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieniec Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty

UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty UCHWAŁA NR XXVI/164/09 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jarnuty Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BORKI ROZOWSKIE. Rozdział 2. Organizacja i zakres działania

STATUT SOŁECTWA BORKI ROZOWSKIE. Rozdział 2. Organizacja i zakres działania Załącznik do uchwały Rady Gminy Rozogi z dnia STATUT SOŁECTWA BORKI ROZOWSKIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Mieszkańcy sołectwa Borki Rozowskie stanowią jego wspólnotę lokalną. 2. Sołectwo jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku

Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów. z dnia roku Uchwała Nr.../.../2014 Rady Gminy Wolanów z dnia... 2014 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. UCHWAŁA NR 89/XV/2004 Rady Gminy W Radłowie z dnia 3 marca 2004 roku. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 7471 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec.

UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec. UCHWAŁA NR XIII/121/2012 RADY GMINY NURZEC-STACJA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nurzec. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice,

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice, UCHWAŁA Nr RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia w sprawie Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r.

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina.

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY NR / /2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice. STATUT SOŁECTWA SULISŁAWICE

Załącznik do UCHWAŁY NR / /2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice. STATUT SOŁECTWA SULISŁAWICE Załącznik do UCHWAŁY NR / /2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice. STATUT SOŁECTWA SULISŁAWICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Sołectwo Sulisławice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska.

UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. 33 UCHWAŁA Nr XXVI/168/08 RADY GMINY W POMIECHÓWKU z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Błędowska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz

UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare

UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare UCHWAŁA NR III/47/2011 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE załącznik do uchwały nr.../.../2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011r. STATUT SOŁECTWA WARNIK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kołbaskowo. 2. Nazwa sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów

UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Dywity z dnia. r. 1. Uchwala się Statut Sołectwa Spręcowo w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Dywity z dnia. r. 1. Uchwala się Statut Sołectwa Spręcowo w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. Projekt UCHWAŁA Nr Rady Gminy Dywity z dnia. r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Spręcowo. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY GMINY BORÓW z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurczów Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 3 listopada 2017 r.

Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 3 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 listopada 2017 r. Poz. 4444 UCHWAŁA NR XXXI/178 /17 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 756 UCHWAŁA NR XV/183/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do uchwały Nr / /06 Rady Gminy Srokowo z dnia 2016r. STATUT SOŁECTWA LEŚNY RÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut sołectwa określa: 1. Nazwę i obszar sołectwa; 2. Organizacje i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 9445 UCHWAŁA Nr XXIX/236/2013 RADY GMINY POMIECHÓWEK z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 czerwca 2003r. S T A T U T S O Ł E C T W A ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Lgota Wielka stanowi

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA KRASZEW

STATUT SOŁECTWA KRASZEW STATUT SOŁECTWA KRASZEW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwo Kraszew jest jednostką pomocniczą Gminy Andrespol. Sołectwo działa w oparciu: a) ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Serafin. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA Serafin. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 14 do uchwały Nr. /.. / 2019 Rady Gminy Łyse z dnia.. 2019 r. STATUT SOŁECTWA Serafin Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Łyse. 2. Sołectwo działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo.

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO. z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo. UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ

STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.././. Rady Gminy Damnica z dnia. 2014 r. STATUT SOŁECTWA DOMARADZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 1) Sołectwie - należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/108/2019 RADY MIASTA KALISZA. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/108/2019 RADY MIASTA KALISZA. z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/108/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice. Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 36 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń

UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń UCHWAŁA NR XLV/511/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgoń Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1 i 3, art.40 ust. 2 pkt 1 oraz art.41 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE RODZIAŁ 2 ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Secemin. 2. Sołectwo działa na podstawie prawa w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Projekt z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASZCZOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nabróż Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 16 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXVIII/206/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu Na podstawie art. 5, art. 35 i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki

UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki UCHWAŁA NR VII/54/11 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BASZKÓW. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA BASZKÓW. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE UCHWAŁA nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia statutu Sołectwa Baszków. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO. I. Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO. I. Postanowienia ogólne STATUT SOŁECTWA BŁĘDOWO I. Postanowienia ogólne 1. Sołectwo jest wspólnotą osób zamieszkujących jego terytorium. 2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Błędowo 1 2 Załącznik do uchwały Nr XXIX/211/2013 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2018 r. Poz. 5149 UCHWAŁA NR LIV/398/2018 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Izabelów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu Na podstawie art. 5, art. 35,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Siedliska Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne

PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: PROJEKT STATUT SOŁECTWA... Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo...; 2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA ŁĄKA. Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. STATUT SOŁECTWA ŁĄKA Rozdział l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sołectwo Łąka jest jednostką pomocniczą Gminy Zębowice, stanowiącą wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 29 marca 2019 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 29 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Poz. 1239 UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu

Bardziej szczegółowo

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi...

3. Terenem działania Samorządu Mieszkańców Sołectwa... jest teren wsi... Urząd Gminy Grajewo Urząd Gminy Grajewo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Grajewo z dnia... STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA... ROZDZIAŁ 1 NAZWA I TEREN DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo

UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo UCHWAŁA NR XV/104/2012 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo Na podstawie art. 35 ust.1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2003 z dnia 28.03.2003 r. STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców sołectwa Czernikowo stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2014 r. Poz. 4362 UCHWAŁA NR XLVII/331/14 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Imielno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie połączenia sołectw: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu Na podstawie art. 5, art. 35, oraz art. 40 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Projekt z dnia 30 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA. z dnia 15 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 365 UCHWAŁA NR XVIII/113/15 RADY GMINY MEDYKA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leszno.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Komprachcice z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko

Uchwała Nr Rady Gminy Komprachcice z dnia r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko Projekt uchwały do konsultacji z mieszkańcami sołectwa Uchwała Nr.. 2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia. 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty Patry.

UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty Patry. UCHWAŁA NR VII/63/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kłopoty Patry. Na podstawie art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha.

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V)23)07 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2007 r. STATUT SOŁECTWA DRAGACZ 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Rzekuń NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA

STATUT SOŁECTWA Rzekuń NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/66/2007 Rada Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 STATUT SOŁECTWA Rzekuń Rozdział I NAZWA, OBSZAR SOŁECTWA 1 1. Ogół mieszkańców sołectwa Rzekuń stanowi samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice

UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Werbkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny. UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bargłów Dworny. Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko

UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów

Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Uchwała Nr V/44/2011 Rada Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Masanów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino

UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino UCHWAŁA NR XLI/300/2010 RADY GMINY MANOWO z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Cewlino Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1436 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Bolesławice... 8794 1437 Rady

Bardziej szczegółowo

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a

S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a S t a t u t S o ł e c t w a P o t ę p a Rozdział 1 Nazwa i obszar sołectwa 1 1. Sołectwo Potępa zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Krupski Młyn. 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry

UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry UCHWAŁA NR XXXIV/276/17 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zubry Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE. Rozdział nr I Nazwa i teren działania

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE. Rozdział nr I Nazwa i teren działania Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/69/03 Rady Gminy Słońsk z dnia 17.X.2003r. STATUT SOŁECTWA LEMIERZYCE Rozdział nr I Nazwa i teren działania 1 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Lemierzyce stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka Projekt do pkt 14ł UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Nowa Ameryka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabin Na podstawie art. 35 ust.1, art. 40, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice.

UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE. z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. UCHWAŁA NR XLIII/235/10 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marcinowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, art. 48 ust.1

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT SOŁECTWA JANÓWKA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwa Janówka jest jednostką pomocniczą Gminy Andrespol. 2. Sołectwo działa w oparciu: a) ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek

UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA CHROŚNA

STATUT SOŁECTWA CHROŚNA STATUT SOŁECTWA CHROŚNA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, z 10 października 2003 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Sołectwo Chrośna jest jednostką pomocniczą miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA WIERZBICA -OSIEDLE GMINA WIERZBICA. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT SOŁECTWA WIERZBICA -OSIEDLE GMINA WIERZBICA. Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały Nr XIX-107/04/04 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26.11.2004r. STATUT SOŁECTWA WIERZBICA -OSIEDLE GMINA WIERZBICA Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Sołectwo Wierzbica-Osiedle jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko

UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko Na podstawie art.35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA PŁAWNA

STATUT SOŁECTWA PŁAWNA STATUT SOŁECTWA PŁAWNA Rozdział I Sołectwo i obszar jego działania 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Pławna stanowi samorząd mieszkańców sołectwa. 2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Pławna. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Widniówka i

Statut Sołectwa Widniówka i Statut Sołectwa Widniówka i Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Sołectwo Widniówka zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą Gminy Krasnystaw i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania statutu sołectwu Teresów

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania statutu sołectwu Teresów UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania statutu sołectwu Teresów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/323/17 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 30 marca 2017 r.

Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/323/17 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 3091 UCHWAŁA NR XXXVIII/323/17 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA LUTYNKA

STATUT SOŁECTWA LUTYNKA -------_...... _.---- STATUT SOŁECTWA LUTYNKA Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/31/2003 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia.pi~... ~':... 2003 r. Rozdział I Nazwa i teren działania 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa

Bardziej szczegółowo