KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Kryterium Opis Liczba punktów Sposób weryfikacji BADANIE WYMOGÓW FORMALNYCH (nie stanowi oceny formalnej, jest techniczną weryfikacją złożonych dokumentów) Wniosek o został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru. Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. Zakres operacji we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zakresem tematycznym określonym w danym naborze Realizacja celów głównych i szczegółowych LSR Zgodność operacji z PROW Forma wsparcia Ocenie podlega, czy operacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. Ocenie podlega realizacja przez wniosek o dofinansowanie celów głównych i szczegółowych ujętych w LSR. Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Programem (PROW na lata ). Ocenie podlega zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Dodatkowe warunki ujęte w ogłoszeniu o naborze Ocenie podlega, czy operacja spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru, określone w ogłoszeniu o naborze dla danego konkursu. Wniosek o został złożony na właściwym formularzu Ocenie podlega: - czy wniosek o został złożony na formularzu udostępnionym przez właściwą instytucję, - czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o w formie wydruku z generatora wniosku o Wydruk wniosku o zawierający napis wersja próbna nie jest ostateczną wersją wniosku o, - czy wniosek o wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 1

2 Ocena formalna Miejsce i termin złożenia wniosku Ocena dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych: złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. Zgodność operacji z zakresem tematycznym Ocena dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych: zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze oraz treść załączników. Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów* *(jeśli dotyczy) Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę/LGD zgodnie z LSR. oraz treść załączników. Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/ realizujących projekt* * (jeśli dotyczy) Niepodleganie wnioskodawcy/partnerów* wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej * (jeśli dotyczy) Ocenie podlega, czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie (Dz. U. poz ze zm.). Ocenie podlega, czy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). /nie dotyczy oparciu o treść oświadczenia Wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na obszarze Miejsce realizacji projektu objętym LSR. Gotowość techniczna projektu do realizacji Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku o 2

3 Załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Zgodność z prawem pomocy publicznej Wskaźniki realizacji celów projektu Prawidłowość określenia wkładu własnego złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub Wnioskodawca dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy). Ocenie podlega, czy Wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz czy załączniki do wniosku o są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą zał. do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Ocenie podlega, czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Ocena będzie polegać na sprawdzeniu, czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna lub czy występuje i projekt jest zgodny z jej zasadami (w zależności od typu projektu) Ocenie podlega, czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu dostępne w LSR? Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:. (należy podać minimalny wkład własny uwarunkowany maksymalnym poziomem dofinansowania określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej/de minimis). Ocenie podlega, czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o w ramach RPO WK-P niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. /nie dotyczy /nie dotyczy oparciu o treść załączników do wniosku o oparciu o treść załączników do wniosku o oparciu o treść załączników do wniosku o Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o i załączników. oparciu o treść oświadczenia Wnioskodawcy stanowiącego integralną Projekt nie został zakończony przed złożeniem część wniosku o wniosku o oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej. Trwałość operacji Ocenie podlega, czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość 3

4 operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.: -5 lat od płatności końcowej, gdy operacja obejmuje inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, -3 lata w przypadkach operacji dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP oparciu o treść oświadczenia Wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu Kwalifikowalność wydatków Zgodność z zasadami horyzontalnymi Ocenie podlega, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, w szczególności: - czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania? - czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu? - czy w wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. - czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2023 r.); - czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; - czy wydatki są zgodne z RPOW; - czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; - czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; - czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. i treść załączników. oparciu o treść formularza wniosku o dofinansowanie i treść załączników. 4

5 Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu Zgodność dokumentacji projektowej z ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. Ocenie podlega, czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w szczególności: - prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń, - poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód, jeśli dotyczy), - trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, - prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Ocena zgodności operacji z LSR i Programem i treść załączników. Projekt wynika z założeń PROW Osiąganie celów LGD Osiąganie wskaźników LSR Projekt jest zgodny z PROW (M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER) na lata Projekt zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające z LSR. Projekt zakłada realizację minimum jednego wskaźnika produktu i jednego wskaźnika rezultatu określonych dla danego typy przedsięwzięcia w LSR Realizowane mogą być wyłącznie projekty przyczyniające się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. i PROW. i treść LSR. i treść LSR. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 5

6 Przedsięwzięcie 1.1.1: Tworzenie nowych przedsiębiorstw Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru Maksymalna liczba punktów Minimalna wymagana liczba punktów 80 Osiąganie celów LSR 1. Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego celu 1. 0 pkt 2. Projekt przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego celu 2. 5 pkt Liczba nowych miejsc pracy Innowacyjność Preferowane grupy wnioskodawców Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 1) 1 etatu 2) 2 etaty 3) 3 etaty i więcej Premiowane przez LGD są operacje tworzące więcej niż jedno miejsce pracy, czyli dające zatrudnienie nie tylko ubiegającemu się o dofinansowanie (w przeliczeniu na etaty średnioroczne). LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 1) operacja jest innowacyjna 2) operacja nie jest innowacyjna Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. LGD preferuje operacje, w których na nowych miejscach pracy będą zatrudnione osoby należące do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zamieszkujące obszar LGD tj.: 1) kobiety; 2) osoby młode do 40 r. ż.; 3) osoby powyżej 50 r. ż.; 4) osoby niepracujące (osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby zarejestrowane w PUP); 5) osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); 6) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 1) 0 pkt 2) 20 pkt. 3) 30 pkt 1) 5 pkt 2) 0 pkt 1) 2 pkt. 2) 2 pkt. 3) 2 pkt. 4) 2 pkt. 5) 2 pkt. 6) 2 pkt. 0 pkt. osoba zatrudniona nienależąca do żadnej z ww. grup defaworyzowanych Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 12 pkt. Dokumenty określające status osoby zatrudnianej pod kątem zdefiniowanych kryteriów, w tym obowiązkowo pisemne oświadczenie zatrudnianej osoby, a także przykładowo: kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z PUP, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z GOPS. Ochrona środowiska oraz klimatu LGD preferuje operacje przyczyniające się do rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu: 1) pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu 2) neutralny lub negatywny 6

7 Charakter podejmowanej działalności Wkład własny Preferowane operacje rozwijające na obszarze LGD działalność produkcyjną lub działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych (lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze LGD). Operacja zakłada prowadzenie: 1) działalności produkcyjnej 2) działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych 3) innej działalności LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany: 1) do 5 punktów procentowych włącznie 2) 5-15 punktów procentowych włącznie 3) powyżej 15 punktów procentowych 3) 0 pkt. 1) 3 pkt 2) 6 pkt 3) 10 pkt Zakres PKD wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Osiąganie wskaźników Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. 1) Realizacja 2 wskaźników produktu 2) Realizacja 3 wskaźników produktu 3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu 4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu 4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu 5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu 3) 15 pkt 4) 5 pkt. 5) 10 pkt. 6) 15 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 30 pkt. i treść LSR. Doświadczenie Wnioskodawcy Podnoszenie kompetencji LGD preferuje Wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji lub doświadczeń zgodnych z przedmiotową operacją. 2) Wnioskodawca posiada kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4 dokumenty. LGD preferuje operacje zakładające podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych zamieszkujących obszar LGD, w szczególności osób z grupy defowaryzowanej, rolników oraz osób długotrwale pozostających bez pracy: 1) operacja zakłada podnoszenie kompetencji, w tym nadanie uprawnień pracownikowi 1) 0 pkt. Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, przykładowo: dokumenty potwierdzające wykształcenie, świadectwa praca, certyfikaty i zaświadczenia z kursów i szkoleń. i treść oświadczenia wnioskodawcy o tematyce działań podnoszących 7

8 Racjonalność budżetu operacji Jakość biznes planu Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD 2) operacja nie zakłada podnoszenie kompetencji kompetencje LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i 1) 10 pkt. znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. oraz załączniki (3 oferty 1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów kosztowe od potencjalnych została odpowiednio udokumentowana dostawców/wykonawców 2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio usług. udokumentowane LGD preferuje operacje, które mają racjonalny biznes plan, ponieważ to gwarantuje utrzymanie się firmy na rynku i trwałość zatrudnienia 1) biznes plan jest racjonalny i gwarantuje zysk pozwalający firmie utrzymać się na rynku 2) biznes plan nie jest racjonalny i nie gwarantuje firmie utrzymania się na rynku LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (wymiary tablicy 100x70cm) 2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 3) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 1) 10 pkt. 1) 10 pkt 2) 0 pkt raz biznes plan operacji dołączony do wniosku Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgi wizualizacji w PROW Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) wnioskodawca korzystał z doradztwa 2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 1) 7 pkt Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleniowych) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 1.1.2: Rozwój przedsiębiorczości Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru Maksymalna liczba punktów Minimalna wymagana liczba punktów 87 8

9 Osiąganie celów LSR 1) Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego celu 2) Projekt przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego celu 1) 0 pkt 2) 5 pkt Liczba nowych miejsc pracy Innowacyjność Preferowane grupy wnioskodawców Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 1) 1 etatu 2) 2 etaty 3) 3 etaty 4) 4 etaty i więcej Premiowane przez LGD są operacje tworzące więcej niż jedno miejsce pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne). LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 1) operacja jest innowacyjna 2) operacja nie jest innowacyjna Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. LGD preferuje operacje, w których wnioskodawca zaświadczy, że zatrudni osoby należące do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zamieszkujące obszar LGD tj.: 1) kobiety; 2) osoby młode do 40 r. ż.; 3) osoby powyżej 50 r. ż.; 4) osoby niepracujące (osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby zarejestrowane w PUP); 5) osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); 6) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 1) 0 pkt 2) 20 pkt 3) 30 pkt 4) 40 pkt. 1) 2 pkt. 2) 2 pkt. 3) 2 pkt. 4) 2 pkt. 5) 2 pkt. 6) 2 pkt. 0 pkt. osoba nie spełniająca żadnego z kryteriów priorytetowych Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 12 pkt. Zaświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej. Ochrona środowiska oraz klimatu Charakter rozwijanej działalności LGD preferuje większa liczbę osób należącą do grupy defaworyzowanej, stąd też każda dodatkowa osoba zatrudniona przez beneficjenta w ramach projektu będzie liczona osobno dla tego kryterium. LGD preferuje operacje przyczyniające się do rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu: 1) pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu 2) neutralny lub negatywny Preferowane operacje rozwijające na obszarze LGD działalność produkcyjną lub działalności gospodarczej opartej na Zakres PKD wskazany we wniosku o dofinansowanie 9

10 Wkład własny produktach rolnych (lokalne produkty rolne wytwarzane na obszarze LGD). Operacja zakłada prowadzenie: 1) działalności produkcyjnej 2) działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych 3) innej działalności LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany: 1) do 5 punktów procentowych włącznie 2) 5-15 punktów procentowych włącznie 3) powyżej 15 punktów procentowych 3) 0 pkt. projektu. 1) 3 pkt 2) 6 pkt 3) 10 pkt Osiąganie wskaźników Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. 1) Realizacja 2 wskaźników produktu 2) Realizacja 3 wskaźników produktu 3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu 4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu 4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu 5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu 3) 15 pkt 4) 5 pkt. 5) 10 pkt. 6) 15 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 30 pkt. i treść LSR. Podnoszenie kompetencji Racjonalność budżetu operacji Jakość biznes planu LGD preferuje operacje zakładające podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych zamieszkujących obszar LGD, w szczególności osób z grupy defowaryzowanej określonej w LSR, rolników oraz osób długotrwale pozostających bez pracy: 1) operacja zakłada podnoszenie kompetencji, w tym nadanie uprawnień pracownikowi, 2) operacja nie zakłada podnoszenie kompetencji LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów została odpowiednio udokumentowana 2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane LGD preferuje operacje, które mają racjonalny biznes plan, ponieważ to gwarantuje utrzymanie się firmy na rynku i trwałość zatrudnienia 3) biznes plan jest racjonalny i gwarantuje zysk pozwalający firmie utrzymać się na rynku 1) 10 pkt. 3) 10 pkt i treść oświadczenia wnioskodawcy o tematyce działań podnoszących kompetencje oraz załączniki (3 oferty kosztowe od potencjalnych dostawców/wykonawców usług. raz biznes plan operacji dołączony do wniosku 10

11 Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD 4) biznes plan nie jest racjonalny i nie gwarantuje firmie utrzymania się na rynku LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (wymiary 100x70cm) 2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 1) 10 pkt. 4) 0 pkt Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgą wizualizacji w PROW Doradztwo biura LGD Doświadczenie wnioskodawcy LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) wnioskodawca korzystał z doradztwa 2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD preferuje wnioskodawców, którzy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność gospodarczą co najmniej przez okres: 1) do 24 miesięcy włącznie 2) od 24 do 36 miesięcy włącznie 3) powyżej 36 miesięcy 1) 5 pkt 1) 0 pkt. 3) 10 pkt. Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleniowych) Aktualny wyciąg z CEDiG, KRS. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Przedsięwzięcie 2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru Maksymalna liczba punktów Minimalna wymagana liczba punktów 61 Osiąganie celów LSR 1) Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego celu 2) Projekt przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego celu 1) 0 pkt 2) 5 pkt Liczba nowych miejsc pracy Operacja zakłada utworzenie co najmniej: 1) 10 pkt. 11

12 1) 1 etatu 2) 2 etaty i więcej 2) 20 pkt Innowacyjność Preferowane grupy docelowe Premiowane przez LGD są operacje tworzące miejsca pracy (w przeliczeniu na etaty średnioroczne). LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 1) operacja jest innowacyjna 2) operacja nie jest innowacyjna Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. LGD preferuje operacje, w których zakłada stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób należących do grup defaworyzowanych zamieszkujące obszar LGD w szczególności dla: 1) osób młodych do 40 r. ż.; 2) osób powyżej 50 r. ż.; 3) osób niepełnosprawnych. 3) 5 pkt. 0 pkt. jeżeli nie spełnia żadnego z kryteriów priorytetowych Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 10 pkt. Ochrona środowiska oraz klimatu Obszar realizacji operacji Wkład własny LGD preferuje operacje przyczyniające się do rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu: 1) pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu, 2) neutralny lub negatywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu. LGD preferuje realizację operacji w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 1) operacja jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych do 5 tyś. mieszkańców, 2) operacja jest realizowana w miejscowościach zamieszkałych powyżej 5 tyś. mieszkańców. LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany: 1) do 10 punktów procentowych włącznie 2) punktów procentowych włącznie 3) powyżej 25 punktów procentowych 1) 5 pkt 2) 10 pkt 3) 15 pkt oparciu o dane statystyczne z GUS. Osiąganie wskaźników Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. 12

13 1) Realizacja 2 wskaźników produktu 2) Realizacja 3 wskaźników produktu 3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu 4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu 4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu 5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu 3) 15 pkt 4) 5 pkt. 5) 10 pkt. 6) 15 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 30 pkt. i treść LSR. Doświadczenie Wnioskodawcy LGD preferuje Wnioskodawców posiadających doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia zgodnego z przedmiotową operacją 2) Wnioskodawca posiada doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) 0 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 5 pkt. Zaświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu zgodnym z przedmiotową operacją. Racjonalność budżetu operacji Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Doradztwo biura LGD Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4 dokumenty. LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów została odpowiednio udokumentowana 2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD (wymiary 100x70cm) 2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) wnioskodawca korzystał z doradztwa 2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 1) 5 pkt oraz załączniki (3 oferty kosztowe od potencjalnych dostawców/wykonawców usług. Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgą wizualizacji w PROW Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleniowych) 13

14 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 3.1.1: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru Maksymalna liczba punktów - 95 Minimalna wymagana liczba punktów 48 Osiąganie celów LSR Wkład własny Innowacyjność Preferowane osoby z grupy defaworyzowanej 1) Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego celu 2) Projekt przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego celu Projekt zakłada udział wkładu własnego na poziomie powyżej 5%. LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 1) operacja jest innowacyjna 2) operacja nie jest innowacyjna Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. LGD preferuje operacje, w których zakłada większy udział/dotarcie do osób z grup defaworyzowanej w całej grupie uczestników: 1) od 50% do 75 % uczestników stanowią osoby z grup defaworyzowanych 2) powyżej 75% uczestników stanowią osoby z grup dafaworyzowanych. 1) 0 pkt 2) 5 pkt 0 pkt. jeżeli nie zakłada udziału osób z grup defaworyzowanej Operacja realizowana w partnerstwie międzybranżowym LGD preferuje operacje realizowane w partnerstwie międzybranżowym: 1) z 1 partnerem 2) z 2 3) 15 pkt. Umowa partnerska, wpis aktualny wyciąg z CEDiG, KRS 14

15 Osiąganie wskaźników 3) z 3 i więcej partnerami Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. 1) Realizacja 2 wskaźników produktu 2) Realizacja 3 wskaźników produktu 3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu 4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu 4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu 5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu 3) 15 pkt 4) 5 pkt. 5) 10 pkt. 6) 15 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 30 pkt. i treść LSR. Doświadczenie Wnioskodawcy LGD preferuje Wnioskodawców posiadających doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia zgodnego z przedmiotową operacją 2) Wnioskodawca posiada doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) 0 pkt. Zaświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu zgodnym z przedmiotową operacją. Racjonalność budżetu operacji Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4 dokumenty. LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów została odpowiednio udokumentowana 2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD oraz załączniki. Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgą wizualizacji w PROW Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) wnioskodawca korzystał z doradztwa 2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 1) 5 pkt Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego 15

16 konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleniowych) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 3.1.1: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji Ocena merytoryczna pod kątem lokalnych kryteriów wyboru Maksymalna liczba punktów Minimalna wymagana liczba punktów 68 Osiąganie celów LSR Innowacyjność Preferowane osoby z grupy defaworyzowanej 1) Projekt przyczynia się do osiągnięcia jednego celu 2) Projekt przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego celu LGD preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. 1) operacja jest innowacyjna 2) operacja nie jest innowacyjna Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. LGD preferuje operacje, w których zakłada większy udział osób z grup defaworyzowanej w grupie uczestników: 1) od 50% do 75 % uczestników stanowią osoby z grupy defaworyzowanej 2) powyżej 75% uczestników stanowią osoby z grupy dafaworyzowanej. 1) 0 pkt 2) 5 pkt 0 pkt. jeżeli nie zakłada udziału osób z grup defaworyzowanych Metody podnoszenia wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji LGD preferuje operacje wykorzystujące większą liczbę metod podnoszących wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji: 1) 2 pkt. 3) 10 pkt. 16

17 1) 2 metody 2) 3 metody 3) 4 metody i więcej Wkład własny Za metody podnoszenia wiedzy mieszkańców LGD uznaje m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy edukacyjne, plenerowe spacery, itp. LGD preferuje operacje, w których udział wkładu własnego jest wyższy niż wymagany: 1) do 10 punktów procentowych włącznie 2) punktów procentowych włącznie 3) powyżej 25 punktów procentowych 1) 2 pkt 2) 10 pkt 3) 15 pkt Zakres operacji Operacja realizowana w partnerstwie międzybranżowym Osiąganie wskaźników Doświadczenie Wnioskodawcy Racjonalność budżetu operacji LGD preferuje operacje podnoszące świadomość czy zakładające promowanie 1) postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych 2) innowacyjnych rozwiązań LGD preferuje operacje realizowane w partnerstwie międzybranżowym: 1) z 1 partnerem 2) z 2 i więcej partnerami Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych w LSR wskaźników. 1) Realizacja 2 wskaźników produktu 2) Realizacja 3 wskaźników produktu 3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu 4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu 4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu 5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu LGD preferuje Wnioskodawców posiadających kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją 1) Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji i/lub doświadczenia zgodnego z przedmiotową operacją 2) Wnioskodawca posiada kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z przedmiotową operacją Wnioskodawca może załączyć maksymalnie 4 dokumenty. LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach i innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. 1) 10 pkt 2) 10 pkt Maksymalnie 20 pkt. 3) 15 pkt 4) 5 pkt. 5) 10 pkt. 6) 15 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia łącznie: 30 pkt. 1) 0 pkt. Umowa partnerska, wpis aktualny wyciąg z CEDiG, KRS i treść LSR. Zaświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu zgodnym z przedmiotową operacją. oraz załączniki. 17

18 Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD Doradztwo biura LGD 1) racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów została odpowiednio udokumentowana 2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 1) promocja poprzez oznaczenie inwestycji tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2)promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) wnioskodawca korzystał z doradztwa 2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 1) 5 pkt Tablica informacyjna zgodna z wymogami księgą wizualizacji w PROW Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleniowych) Procedura ustalania bądź zmiany kryteriów Procedura ustalania bądź zmiany kryteriów odbędzie się w sposób opisany poniżej: 1. Inicjatywa zmian/aktualizacji min. 50 przedstawicieli sektorów LGD (gospodarczy, społeczny, publiczny, mieszkańcy) podpisujących się pod wnioskiem o wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru operacji, który składany jest bezpośrednio do Zarządu stowarzyszenia. Zarząd LGD 2. Zarząd nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku powołuje zespół partycypacyjny, który zajmie się opracowaniem zmian w kryteriach wyboru operacji 3. W ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia propozycji zmian Zarząd podda propozycję pod konsultacje społeczne na stronie internetowej LGD. 4. Uwagi z konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w dokumencie. 5. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, Zarząd rekomenduje WZC zmianę. WZC podejmuje uchwałę o zmianie kryteriów. 6. Do publicznej wiadomości podaje się wniosek z inicjatywą, wyniki głosowania i uzasadnienie. 18

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru.

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru. Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany kryteriów mogą nastąpić w przypadku: zmian przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria

Bardziej szczegółowo

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. Warunki formalne

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. Warunki formalne Projekt Załącznik do uchwały Nr 39/1543/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Zarządu nr 25/2018 z dnia 14.06.2018 r. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej

Bardziej szczegółowo

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. I. Warunki formalne

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. I. Warunki formalne Załącznik do Uchwały Nr 14/2017 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16 lutego 2017 r. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS weryfikowanych

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie: 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku Priorytet

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRPOPOZYCJA ZMIENIONYCH KRYTERIÓW KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD Zakola Dolnej Wisły Ocena merytoryczna pod

Bardziej szczegółowo

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

Operacja zakłada: 1) utworzenie od 0,5 do mniej niż 2 miejsc pracy 1 (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie: n/d

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA , OŚ PRIORYTETOWA 11

KARTA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA , OŚ PRIORYTETOWA 11 Zał. nr 10 Wzór karty oceny projektów innych niż LGD lub projektów własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 KARTA OCENY PROJEKTÓW INNYCH NIŻ LGD LUB OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW W RAMACH WDRAŻANIA LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PODKOWA

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW W RAMACH WDRAŻANIA LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PODKOWA KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW W RAMACH WDRAŻANIA LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PODKOWA Dokument zawiera: 1. PROCEDURA USTALANIA BĄDŹ ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI,

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Podejmowanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1.

Uszczegółowienie kryterium / Sposób przydzielania punktacji KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych stosowane w procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 94/2016 KM RPO WO z dnia 14 października 2016 r. KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Załącznik nr 1 do uchwały nr 61/215 z dnia 21.12.215r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie: n/d Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 1 Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU

PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I WYBORU 1. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych infrastrukturalnych KRYTERIUM : OPIS : PUNKTACJA : ŹRÓDŁO WERYFIKACJI Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie: n/d Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/V/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie: 1.2.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT)

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT) PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej (maksymalna liczba punktów- 100 PKT, minimalna liczba punktów 40 PKT) Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Działanie: 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały Nr 30/1173/16 Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.5 Ochrona przyrody Poddziałanie: Priorytet: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera wszystkie strony i załączniki (o ile dotyczy) określone w ogłoszeniu o naborze.

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera wszystkie strony i załączniki (o ile dotyczy) określone w ogłoszeniu o naborze. Kryteria wyboru projektów grantowych w ramach EFS Kryteria zgodności z LSR Lp. Kryterium Uzasadnienie Ocena Źródło weryfikacji kryterium 1. Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we właściwym terminie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Kryterium Opis Punktacja Źródło weryfikacji 1 Kwalifikacje/ doświadczenie wnioskodawcy działań: otwarcie oraz rozwój Preferuje się wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona

Komentarz [L1]: Kwota ustalona przez LGD w LSR i uzasadniona Warunki przyznania pomocy: 1. Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 2. Operacja jest realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym zostanie ona zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 6/2018 Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 8/20119 Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2018

Ogłoszenie nr 4/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 przyjęty Uchwałą Nr 77/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji. Wspólne dla wszystkich operacji. Nie 0 pkt Tak 3 pkt.

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji. Wspólne dla wszystkich operacji. Nie 0 pkt Tak 3 pkt. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział procentowy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2016 Kryteria dla przedsięwzięcia TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ - NOWE MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic

Lokalna Grupa Działania Bractwo Kuźnic Lokalna Grupa Działania KRYTERIA OCENY I WYBORU OPERACJI POCZESNA 2016 Kryteria oceny i wyboru są jawne i zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.bractwokuznic.pl. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR. Lp. Kryterium Zgodny. Niezgodny. (nie) (tak)

Etap pierwszy: Zgodność operacji (projektu) z LSR. Lp. Kryterium Zgodny. Niezgodny. (nie) (tak) Etap pierwszy: Zgodność operacji () z LSR Załącznik Nr 2.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/216 - Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 2.1 LSR tj.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2_Systematyka kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP

Załącznik nr 2_Systematyka kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP Załącznik nr 2_Systematyka kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI Zakres wsparcia: Wskaźniki Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru 2.1.1.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, w tym: wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych

Bardziej szczegółowo

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji Nazwa kryterium Uzasadnienie operacja spełnia lub nie dane kryterium Rodzaj dokumentu Priorytetowe grupy wnioskodawców Tworzenie nowych miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności.

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności. Załącznik nr 12/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Załącznik nr 13/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie z dnia 26.04.2017r. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu

3 pkt wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy potwierdzający ten fakt 0 pkt brak dokumentu Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia.. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 14 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 14 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych

Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych Cel szczegółowy: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Przedsięwzięcie: Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXVI/6 z dnia 29.06.2017 r. Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców) Lp. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Innowacyjność projektu (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy

10 pkt wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 100 tys. zł. 1. Wnioskowana kwota pomocy Kryteria dla przedsięwzięcia 1.1.1. Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanego z podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności.

Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia wykonywania działalności. Załącznik nr 12/2 Do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 14 stycznia 2016 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII)

Inne proje kty. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne planujące działalność gospodarczą x (nie dotyczy osób fizycznych -PREMII) Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Załącznik do uchwały Nr 4/77/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji. pkt. 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW)

Sposób weryfikacji. pkt. 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW) Opis 1.1.1 tworzenie nowych przedsiębiorstw (PROW) Liczba pkt Sposób weryfikacji Uwagi Operacja zakłada utworzenie co najmniej 1,5 etatu średniorocznego 2 etaty 14 pkt 1 etat pkt Operacja zakłada prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD

Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze nr 12/2017 Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD Lp. Nazwa kryterium oceny oraz szczegółowy opis sposobu oceny lub wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 1. 2. 3. 4. Wykorzystanie lokalnych zasbów Wpływ na kulturę, edukację, turystykę, rekreacje i integracje Doświadczenie wnioskodawcy Aktywizacja grup defaworyzowanych: 5. Promocja Budowa lub przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały nr 88/2016 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 1 września 2016 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.5 Ochrona przyrody Poddziałanie: Priorytet: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE

Lokalne kryteria wyboru operacji KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru KONKURSY GRANTOWE Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały Nr 31/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 RPO WO

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 RPO WO KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny OPOLE, 28 stycznia 2016 r. 1 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji Wspólne dla

Bardziej szczegółowo

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kryteria wyboru operacji w ramach LSR Lp. 1. 2. 3 4.. Kryterium wyboru Uzasadnienie operacji. Realizacja wskaźników LSR Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami Członkostwo w PLGD Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kryteria wyboru operacji Lp. 1. Kryterium wyboru Uzasadnienie operacji. Max ilość punktów w ramach kryterium Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/217 Skala punktacji pkt. brak uzasadnienia 3pkt. uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceny wstępnej

I. Kryteria oceny wstępnej Załącznik nr 1 do ogłoszenia naboru nr 13/2018 KRYTERIA WYBORU OPERACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2 WSPIERANIE RÓŻNICOWANIA DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2018 Dotyczy przedsięwzięcia 3.1.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw L.p. Kryterium Opis Zasady pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/ Kryteria wyboru

Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/ Kryteria wyboru Załącznik Nr 1.2. DO OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/216 - Kryteria wyboru dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 1.1 LSR, tj.: Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /17

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /17 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik do Uchwały Nr 95/2017 KM RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 12 września 2017 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/2/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektów Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Priorytet: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 1.Dwóch lub więcej zasobów 5 PKT Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej DEFINICJA KRYTERIUM PUNKTACJA Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Punkty Źródło weryfikacji Wspólne dla

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo