ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź"

Transkrypt

1 Łódź, dn ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Przeprowadzenie elektronicznego naboru. ZATWIERDZIŁ: z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI <podpis nieczytelny> Agnieszka Mroczek-Marchewka p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA Wydziału Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień ul. Ks. Skorupki 21 tel.: Publicznych Łódź fax.:

2 Zapytanie ofertowe 1. DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska Łódź NIP: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki Łódź tel.: +48 (42) , fax: +48 (42) , TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę PLN, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie 12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2122/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia r. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu elektronicznego naboru do: - publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli w zespołach szkolno przedszkolnych, - publicznych szkół podstawowych, - publicznych gimnazjów, - szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź, dotyczącego roku szkolnego 2016/2017 oraz prowadzenia ewidencji dzieci i uczniów uczestniczących w naborze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dn r. str. 2 / 8

3 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 6.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następującego dokumentu: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 6.3 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia wskazane w punkcie 6 zapytania ofertowego winny być złożone przez każdego z nich lub mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. str. 3 / 8

4 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dagmara Janczyk, Waldemar Seliga Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania: (DOA-ZP-VII ) należy kierować: pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, Łódź drogą elektroniczną na adres: UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader faksem na nr +48 (42) Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. str. 4 / 8

5 8.9. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione Na ofertę składają się następujące dokumenty: formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt 6 zapytania ofertowego Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, do oferty należy dołączyć także: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 9.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki Łódź Przeprowadzenie elektronicznego naboru Nie otwierać przed dniem r. do godz. 14: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, Łódź, pokój nr 8, III piętro, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godz. 13: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 9.2 miejscu, złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 9.1 uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 9.2 zapytania ofertowego, oraz niezwłocznie zwróci ofertę Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, Łódź III piętro, pok. nr 15 str. 5 / 8

6 w dniu r. o godz. 14: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym jest cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona w pkt 5 Formularza ofertowego W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena ryczałtowa brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Złożona oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy postępowanie zostało unieważnione lub zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową. str. 6 / 8

7 Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium Cena brutto (C) 100% 100 punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady: gdzie: C = C min Ci 100 C Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena" Cmin Cena najniższa z ofert * Ci Cena oferty rozpatrywanej * * - w przypadku, gdy wybór oferty z najniższą ceną lub oferty rozpatrywanej prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, do ceny najniższej z ofert lub ceny oferty rozpatrywanej zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, a tym samym jego oferta otrzyma największą ilość punktów Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Wykonawca w dniu podpisania umowy winien przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zgodnie z 7 wzoru umowy. 14. INFORMACJE O PRAWIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków postępowania, nierozpatrywania danej oferty, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. str. 7 / 8

8 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego 3. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 5. Załącznik Nr 5 Wzór umowy 6. Załącznik Nr 6 Zarządzenie Nr 2122/VII/15 Prezydenta M. Łodzi z dnia 15 października 2015 r. Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 8 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. str. 8 / 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź Łódź, dn.18.07.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) nr ref.: Łódź, dn. 26.01.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dnia 30.06.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 26.01.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) nr ref.: Łódź, dn. 26.01.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 06.02.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe DPr-BOIZ-I.271.11.2017 Łódź, dn. 20.02.2017 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę w zakresie rezerwacji, wystawiania,

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 27.02.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dnia 23.02.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. DSS-Ed-VII

Łódź, r. DSS-Ed-VII DSS-Ed-VII.041.7.2017 Łódź, 29.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: Program edukacji ogólnej, planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 28.03.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Ochrona imprez

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 22.12.2016 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 05.06.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe DPr-BOIZ-I.271.58.2017 Łódź, dn. 01.12.2017 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę przygotowania i dostarczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 05.02.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. ul. Armii Krajowej Koniecpol

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. ul. Armii Krajowej Koniecpol ZAPYTANIE OFERTOWE Koniecpol, dn. 4 kwietnia 2019 r. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 26 42-230 Koniecpol ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dn. 27.06.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Łódzkie Centrum Wydarzeń ul. Piotrkowska 87 90-423 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

1. ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP: 725-002-89-02 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) DOA-ZP-III.271.38.2018 Łódź, dnia 07.05.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/URM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/URM/2018 DAR-BS-II.271.6.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/URM/2018 I. Wprowadzenie: 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Urban- Regeneration- Mix, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 28.03.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) nr ref.: DOA-ZP-VII.271.117.2017 Łódź, dn. 04.10.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 11.05.2017 r. 1. ZAMAWIAJĄCY ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź tel.: +48 (42) 280 79 17 fax: +48 (42) 280 79 20 e-mail: centrum@lcw.lodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 27.10.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska Łódź

ZAMAWIAJĄCY. Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska Łódź DOA-ZP-VII.271.2.2015 ZAMAWIAJĄCY tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 15.11.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 30.11.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź Łódź, dn. 24.04.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego

budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego Łódź, dnia 06.11.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe

Łódź, dn r. Zapytanie ofertowe DPr-BOIZ-I.271.20.2017 Łódź, dn. 20.04.2017 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na usługę na świadczeniu usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dn r. DPr-BOIZ-I

Zapytanie ofertowe. Łódź, dn r. DPr-BOIZ-I DPr-BOIZ-I.271.32.2018 Łódź, dn. 16.04.2018 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łódź (Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą) zaprasza do przedstawienia ofert na promocję gospodarczą regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) nr ref.: Łódź, dnia 03.08.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dnia 04.08.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Numer sprawy: 80/2017 Łódź, dnia 14.12.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Numer sprawy: 7/2019 Łódź, dnia 07.02.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. ul. Armii Krajowej Koniecpol

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. ul. Armii Krajowej Koniecpol ZAPYTANIE OFERTOWE Koniecpol, dn. 19 marca 2019 r. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 26 42-230 Koniecpol ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dnia 08.04.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 19.07.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 10.08.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) tel.: tel.: +48 42 633-25-39 fax.: +48 42 636-18-14 www.powszechny.pl techniczny@powszechny.pl ZAMAWIAJĄCY: ul. Legionów 21 91-069 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Ochrona dwóch cmentarzy na terenie miasta Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Ochrona dwóch cmentarzy na terenie miasta Łodzi Łódź, dnia 05.12.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 4 do Zasad Udzielania Zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Al. Solidarności 67

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dom Pomocy Społecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej 91-324 Łódź ul. Sierakowskiego 65 tel. (42) 651-44-08, tel./fax (42) 616-00-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi 91-324 Łódź, ul. Sierakowskiego 65

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 10.05.2017 r. 1. ZAMAWIAJĄCY ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź tel.: +48 (42) 280 79 17 fax: +48 (42) 280 79 20 e-mail: centrum@lcw.lodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dnia 21.07.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOA-ZP-II Łódź, dnia r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

DOA-ZP-II Łódź, dnia r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DOA-ZP-II.271.55.2018 Łódź, dnia 10.05.2018 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Miasto Łódź,, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Łódź, dn.28.04.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Łódź, dn.12.05.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi ul. Felińskiego 7, Łódź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Medyczne Górna w Łodzi ul. Felińskiego 7, Łódź Łódź, dn. 30.11.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dn. 26.03.2018 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Łódź, dn.13.07.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW KRAWIECKICH, NOŻY I PĘDZLI 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dn. 23.02.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: tel.: +48 (42) 638-48-88 fax: +48 (42) 638-48-77 e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź OPIS ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dn. 29.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.272.7.29.2016 ZAMAWIAJĄCY: Województwo Warmińsko - Mazurskie Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn telefon/ fax (0-89) 52-19-100 / (089) 52-19-109 Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 25-11-2013 r. Oznaczenie sprawy: OPS-ZP.321.33.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO SEPZ-II.272.4.56.2017.MT ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO PN.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający: Gmina Zalesie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) na dostawy w zakresie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów należących

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: ul. Gdańska 13 90-706 Łódź tel.: +48 (42) 632-71-12 fax.: +48 (42) 636-44-04 e-mail: administracja@muzeumtradycji.pl sekretariat@muzeumtradycji.pl www.muzeumtradycji.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.7.1.2017 ZAMAWIAJĄCY: Województwo Warmińsko - Mazurskie Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn telefon/ fax (89) 52-19-840 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dnia 08.02.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a Łódź, dn. 14.04.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) Łódź, dnia 27.11.2017 r. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 18.01.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź - ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej euro Numer sprawy: GOPS.SK. 231.3.2016 Reguły, dnia 27 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łódź, dn. 11.04.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, Łódź Łódź, dn.14.08.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łódź / ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE. Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018. ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, Białystok

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE. Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018. ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, Białystok Białystok, 27.02.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 4/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018 OGŁOSZENIE O ZAKUPIE Nr referencyjny postępowania 19/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCY: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755 Fax: 261-398-813 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Kuratorium Oświaty w Krakowie WO-II.272.2.6.2018.MT ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO PN.: KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA I

Bardziej szczegółowo