PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg"

Transkrypt

1 Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin ul.płocka 44a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno-Strary Barcik i SkrzyŜowań we wsi Barcik Gmina Sanniki - etap I ADRES INWESTYCJI : Barcik Gmina Sanniki, dz. nr ewid. 369, 365, obręb ewidencyjny Barcik, jednostka ewidencyna Sanniki, powiat gostyniński INWESTOR : Powiat Gostyniński ADRES INWESTORA : ul. Dmowskiego 13, Gostynin SPORZĄDZIŁ : Andrzej Kłodawski ADRES : Płock, ul. Letnia 10 BRANśA : drogowa, elektryczna, sanitarrna SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 6906W Czermno- Stary Barcik i skrzyŝowań we wsi Barcik gmina Sanniki. Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr ewid. 369 w obrębie ewid. Barcik gmina Sanniki. Na działce nr ewid. 369 zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku od do 0+625,90 km. Na działce nr ewid. 365 zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej na odcinku od 0+0,00 do 0+168,50 km. Zaprojektowano następującą elementy projektowanej budowy drogi i skrzyŝowań: a) jezdnia: Konstrukcję przyjęto w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. nr 43) klasa drogi L - KR3: Na odcinku 0+200,0 do 0+625,90: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm, - kationowa emulsja szybkorozpadowa - skropienie międzywarstwowe, - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 10 cm, - istniejąca warstwa Ŝwirowa Na odcinku 0+0,0 do 0+174,00 km: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm, - kationowa emulsja szybkorozpadowa - skropienie międzywarstwowe, - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 15 cm, - warstwa odsączająca gr. 15 cm, - grunt rodzimy. Na odcinku 0+0,00 do 0+174,00 przewidziano usunięcie istniejących warstw drogi do projektowanego poziomu warstw. b) zjazdy i pobocza: Istniejące zjazdy gruntowe pozostają bez zmian. Pobocza gruntowe zaprojektowano jako utwardzone warstwą Ŝwirową - kruszywo łamane 0-31,5 mm, gr. 15 cm. Zestawienie powierzchni w niniejszym opracowaniu przyjęto na podstawie zestawienia danych technicznych zamieszczonych w dokumentacji projektowej

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA. Niniejszy kosztorys sporządzony dla wyceny robót związanych z przebudowa drogi powiatowej nr 6906W w miejscowośc Barcik na dz. nr ewid. 369 i 365, wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŝytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz z p.zm.) Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarw i usług, według wzoru: Wk = Suma L x Cj gdzie: Wk - wartość kosztorysowa robot, L - liczba jednostek sprzedmiarowanych Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej Kosztorys opracowany został na podstawie dokumentacji projektowej branŝowej Ceny jednostkowe robót ustalone zostały w oparciu o kalkulacje szczegółowe. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkwych sporządzone zostały z wykorzystaniem ogólnodostępnego na rynku wydawnictwa Sekocenbud z okresu IV kwartału 2014r., a takŝe katalogów mni KNR, KNNR, KNR-W określających nakłady na realizację robót. Zastosowano równieŝ analizy indywidulane robót, dla których ceny jednostkowe określone zostały na podstawie danych rynkowych - 3 -

4 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Odcinek w dz. nr ewid. 369 w km 0+200,00 do 0+625, Roboty przygotowawcze i pomiarowe 1 d.1. 1 KNNR KNR-W 2-01 d KNR-W 2-01 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym /1000 km RAZEM Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt. 1*8 szt RAZEM Mechaniczne karczowanie pni szt. 1*8 szt RAZEM Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod jezdnię 4 KNNR 6 d d d d analogia Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5.20* Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 5.20* km RAZEM RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŝdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = * Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm RAZEM * RAZEM Nawierzchnia - jezdnia 8 d analogia 9 d analogia 10 d analogia Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy 5.00* Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm 5.00* Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. RAZEM RAZEM * RAZEM Pobocza 11 KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza 0.75*425.90* d d Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza RAZEM *425.90* RAZEM Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - 4 -

5 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 0.75*425.90* RAZEM d Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = *425.90* RAZEM Odcinek w dz. nr ewid. 365 w km 0+0,00 do 0+174, Roboty przygotowawcze i pomiarowe 15 d.2. 1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym /1000 km RAZEM Roboty ziemne - jezdnia 16 d d KNNR 1 d KNNR 1 d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię jezdni 5.20* km RAZEM Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv - za kaŝde dalsze 5 cm głębok. Koryta pod nawierzchnię jezdni gł. 43,00 cm Krotność = * Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w m 3 gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład *0.38 m RAZEM RAZEM Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi m 3 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = *0.38 m RAZEM Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod jezdnię 20 KNNR 6 d d d d d analogia Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5.20* Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5.20* RAZEM RAZEM Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za kaŝdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = * Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5.20* Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm RAZEM RAZEM * RAZEM Nawierzchnia - jezdnia 25 d analogia Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy 5.00*

6 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM d analogia Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm 5.00* d analogia Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. RAZEM * RAZEM Pobocza 28 d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię pobocza 0.75*174.00* d KNNR 6 d d d d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv - za kaŝde dalsze 5 cm głębok. Koryta pod nawierzchnię poboczy gł. 15,00 cm Krotność = *174.00* Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza RAZEM RAZEM *174.00* RAZEM Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 0.75*174.00* RAZEM Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0.75*174.00* RAZEM Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = *174.00* RAZEM

7 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość 1 Odcinek w dz. nr ewid. 369 w km 0+200,00 do 0+625, Roboty przygotowawcze i pomiarowe 1 d.1.1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km r-g słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m samochód dostawczy m-g KNR-W 2-01 d Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt r-g piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g KNR-W 2-01 d Mechaniczne karczowanie pni szt d r-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 m-g Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod jezdnię KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 999 r-g woda m materiały pomocnicze(od M) % równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec wibracyjny samojezdny m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g d d.1.2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia r-g kruszywo łamane 0-31,5 t woda m równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec statyczny samojezdny 10 t m-g Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŝdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = *(-5)= r-g

8 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość kruszywo łamane 0-31,5 t *(-5)= woda m *(-5)= równiarka samojezdna 74 kw ( *(-5)= walec statyczny samojezdny 10 t 7 d analogia *(-5)= Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m-g m-g r-g _31011 beton asfatowy AC22P 35/50 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g Nawierzchnia - jezdnia 8 d analogia 9 d d.1.3 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy r-g kationowa emulsja szbkorozpadowa kg olej napędowy kg skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa dm3 m-g ciągnik kołowy 37 kw/50 KM m-g Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - analogia grubość po zagęszcz. 3 cm 999 r-g _31014 beton asfaltowy AC11S 50/70 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g analogia Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 999 r-g _31014 beton asfaltowy AC11S 50/70 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g Pobocza - 8 -

9 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość 11 KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza r-g woda m materiały pomocnicze(od M) % równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec wibracyjny samojezdny m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g d d d d.2.1 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza r-g kruszywo łamane 0-31,5mm t woda m walec statyczny samojezdny 10 t m-g Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 999 r-g kliniec kamienny t miał kamienny t kruszywo łamane 0-31,5mm t woda m walec statyczny samojezdny 15 t m-g Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = *(-2)= r-g kliniec kamienny t *(-2)= kruszywo łamane 0-31,5mm t *(-2)= woda m *(-2)= walec statyczny samojezdny 15 t *(-2)= m-g Odcinek w dz. nr ewid. 365 w km 0+0,00 do 0+174, Roboty przygotowawcze i pomiarowe KNNR 1 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 999 r-g

10 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m samochód dostawczy m-g Roboty ziemne - jezdnia 16 d d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię jezdni r-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv - za kaŝde dalsze 5 cm głębok. Koryta pod nawierzchnię jezdni gł. 43,00 cm Krotność = *3.6= r-g spycharka gąsienicowa 74 kw ( *3.6= 18 KNNR 1 d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. m-g m d d r-g koparka 0.60 m3 m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g KNNR 1 m Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = samochód samowyładowczy 5 t 0.029*9= m-g Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod jezdnię KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 999 r-g woda m materiały pomocnicze(od M) % równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec wibracyjny samojezdny m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g

11 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość 21 d Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm r-g piasek m woda m walec statyczny samojezdny 10 t m-g równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g d Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za kaŝdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = *5= r-g piasek m *5= woda m *5= walec statyczny samojezdny 10 t *5= równiarka samojezdna 74 kw ( d *5= Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m-g m-g d r-g kruszywo łamane 0-31,5 t woda m równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec statyczny samojezdny 10 t m-g Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50- grubość warstwy po zagęszczeniu analogia 4 cm 999 r-g _31011 beton asfatowy AC22P 35/50 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g Nawierzchnia - jezdnia 25 d analogia Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy

12 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość 999 r-g d d kationowa emulsja szbkorozpadowa kg olej napędowy kg skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa dm3 m-g ciągnik kołowy 37 kw/50 KM m-g Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - analogia grubość po zagęszcz. 3 cm 999 r-g _31014 beton asfaltowy AC11S 50/70 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g analogia Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 999 r-g _31014 beton asfaltowy AC11S 50/70 t rozkładarka mas bitumicznych o szer. m-g m walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g Pobocza 28 d d.2.5 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv głębok. 20 cm - korytowanie pod nawierzchnię pobocza r-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv - za kaŝde dalsze 5 cm głębok. Koryta pod nawierzchnię poboczy gł. 15,00 cm Krotność = *(-1)= r-g spycharka gąsienicowa 74 kw ( *(-1)= 30 KNNR 6 d Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza m-g r-g

13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Lp. Podstawa Opis jm Ilość Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Wartość woda m materiały pomocnicze(od M) % równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec wibracyjny samojezdny m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g d d d.2.5 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza r-g kruszywo łamane 0-31,5mm t woda m walec statyczny samojezdny 10 t m-g Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 999 r-g kliniec kamienny t miał kamienny t kruszywo łamane 0-31,5mm t woda m walec statyczny samojezdny 15 t m-g Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = *(-2)= r-g kliniec kamienny t *(-2)= kruszywo łamane 0-31,5mm t *(-2)= woda m *(-2)= walec statyczny samojezdny 15 t *(-2)= m-g

14 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Indeks ETO _ _ Słownie: Nazwa Jm Ilość Cena jedn. olej napędowy kg kationowa emulsja szbkorozpadowa kg miał kamienny t kliniec kamienny t kruszywo łamane 0-31,5mm t kruszywo łamane 0-31,5 t piasek m beton asfatowy AC22P 35/50 t beton asfaltowy AC11S 50/70 t woda m woda m słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m materiały pomocnicze zł RAZEM Wartość Lp. Indeks ETO Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Nazwa Jm Ilość Cena jedn. koparka 0.60 m3 m-g spycharka gąsienicowa 55 kw (75 m-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 m-g równiarka samojezdna 74 kw (100 m-g walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec statyczny samojezdny 15 t m-g walec wibracyjny samojezdny m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g ciągnik kołowy 37 kw/50 KM m-g samochód dostawczy m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa dm3 m-g rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g RAZEM Wartość

PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równ

PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równ URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Nawierzchni w ul.konspiracji we wsi Konstantyna ADRES INWESTYCJI : Konstantyna, gm. Rzgów INWESTOR : Urząd Miejski w Rzgowie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład Inżynieryjno Budowlany Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład Inżynieryjno Budowlany Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład Inżynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-2 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Piękna 8, Lublin. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Piękna 8, Lublin. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k. ul. Piękna 8, 20-423 Lublin KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. JAKUBER Jacek Rychlik WIELUŃ, oś. M.

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia. JAKUBER Jacek Rychlik WIELUŃ, oś. M. JAKUBER Jacek Rychlik 98-300 WIELUŃ, oś. M. Kopernika 3/14 KOSZTORYS "ŚLEPY" NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Rychłocicach - kol. śabieniec ADRES INWESTYCJI : Rychłocice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 6/11/RD/2012

Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja Drogi Gminnej Transportu Rolnego Krastudy - Nowe Minięta Gmina Mikołajki Pomorskie 45233120-6 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r.

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Złota, Jurków, Czchów Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Czchów 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-200 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Nazwa opracowania: JORDANÓW ŚLĄSKI remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej

Nazwa opracowania: JORDANÓW ŚLĄSKI remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Załącznik nr 5 do oferty Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim Etap I nawierzchnia tłuczniowa K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I Nazwa opracowania: JORDANÓW ŚLĄSKI remont

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A Kleczew, ul. 600 lecia 9

PRZEDMIAR. PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A Kleczew, ul. 600 lecia 9 PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. 62-540 Kleczew, ul. 600 lecia 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : m. Teresewo, m. Dziadoch, gm Wierzbinek INWESTOR : PAK Kopalnia Węgla Brunatnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi patrolowej w południowo - zachodniej części Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta nawierzchnia bitumiczna ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gen. St. Maczka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA

PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA MS BIURO PROJEKTOWE MAREK SROKA Os. Orła Białego /9-5 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 55-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 55-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul. Myśliwska

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul. Myśliwska Utwardzenie nawierzchni ul. Myśliwska PRZEDMIARY 45100000-8 45110000-1 45111200-0 45200000-9 45230000-8 45233200-1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,011 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-05-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa Utwardzenie nawierzchni ul. Parkowa PRZEDMIARY 4100000-8 4110000-1 4111200-0 4200000-9 420000-8 42200-1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.sadowa

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.sadowa Utwardzenie nawierzchni ul. Sadowa PRZEDMIARY 45100000-8 45110000-1 45111200-0 45200000-9 45230000-8 45233200-1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... KOSZTORYS OFERTOWY GM., POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W LASKOWIE ADRES INWESTYCJI : Laskowo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT

URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE Rzgów Plac 500-lecia 22 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Kamienik DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Kamienik DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej wywozowo-pożarowej położonej w Nadleśnictwie Pułtusk, Leśnictwo Popławy INWESTOR : Nadleśnictwie Pułtusk ADRES INWESTORA : ul. Bartodziejska 50,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres)

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie budowy dróg PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ ZALEWU SOKÓLSKIEGO ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOMIEROWICE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOMIEROWICE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa kosztorysu: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RADOMIEROWICE Nazwy i kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Przedmiar robót Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 0+780 (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Budowa: Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

1 z :35

1 z :35 1 z 6 2009-06-16 09:35 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.789 km 1.789

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Przebudowa drogi dojazdowej do pól, obręb Dłutów Poduchowny, Gmina Dłutów. ADRES INWESTORA: ul. Pabianicka Dłutów

KOSZTORYS ŚLEPY. Przebudowa drogi dojazdowej do pól, obręb Dłutów Poduchowny, Gmina Dłutów. ADRES INWESTORA: ul. Pabianicka Dłutów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do pól, obręb Dłutów Poduchowny, Gmina Dłutów Gmina Dłutów INWESTOR: Wójt Gminy Dłutów ADRES INWESTORA: ul. Pabianicka 25

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi przez miejscowość Potok Gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi przez miejscowość Potok Gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-06-15 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Adres inwestycji: Potok Gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew, 98-270 Złoczew Szeroka 17 Założone wskazniki R M S Koszty zakupu % Koszty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ADRES INWESTYCJI : KĄSINOWO INWESTOR : UMiG SZAMOTUŁY ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 26 DATA OPRACOWANIA : LIPIEC - 2007r KOSZTORYS OFERTOWY Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Łobzowo część działki drogowej nr 72 i Wądół część działki drogowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków - Granica w km

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków - Granica w km Przedmiar robót Remont drogi gminnej Sieraków - Budowa: Remont drogi gminnej nr 540118K Sieraków - Granica - Czerwona Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna Nr 540118K w miejscowości Sierków i Dobczyce

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-02-24 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Adres inwestycji: Emilianów gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewite. długość odcinka 1400 mb. l.p. opis robót norma ilość cena jedn.

Kosztorys nakładczy. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewite. długość odcinka 1400 mb. l.p. opis robót norma ilość cena jedn. Kosztorys nakładczy modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewite długość odcinka 1400 mb l.p. opis robót norma ilość cena jedn. R M S 1 KNR 2-01 roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0119/03 ziemnych-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523320-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 27068W - ul. Turystyczna odc. od km 0+285 do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Chełm, ul. Wołyńska 63/20. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inŝ Franciszek Dobruk

PRZEDMIAR ROBÓT Chełm, ul. Wołyńska 63/20. Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inŝ Franciszek Dobruk Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego inŝ Franciszek Dobruk 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 63/20 NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakołupach Małych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 157/22 oraz dz.nr 16 Obręb Sroczyn gmina Kiszkowo pow. Gniezno INWESTOR : Gmina Kiszkowo ADRES INWESTORA : ul. Szkolna2; 62-280

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Slownika Zamówien

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Slownika Zamówien STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyń 23; 13-100 Nidzica PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Gieraliszki - Główka ADRES INWESTYCJI : Gieraliszki - Główka INWESTOR : Gmina Gołdap ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA DRODZE DOJAZDOWEJ 1 d.1

KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA DRODZE DOJAZDOWEJ 1 d.1 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : DROGA DOJAZDOWA NA TEREN EC-1 OD STRONY UL.KILIŃSKIEGO ADRES INWESTYCJI : TEREN EC-1 INWESTOR : ŁÓDZKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ADRES INWESTORA : ŁÓDŻ UL NOWE SADY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jerzy Derela,...

Przedmiar robót Jerzy Derela,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 0+000,0 1+415,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ADRES INWESTYCJI : Kielno ul. Jeziorna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Edward Kamiński Piotrków Trybunalski, ul. Bolesława Prusa 2/42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie dróg 74225000-2 Usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego NAZWA INWESTYCJI : Fundament pod wagę samochodową firmy WAG-POL typ PP 3x19 60 ton ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 50 obręb Sroczyn Gm. Kiszkowo pow. Gniezno INWESTOR : Gmina Kiszkowo ADRES INWESTORA : ul. Szkolna2; 62-280 Kiszkowo Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska 71-051 Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Tęczowej w Mierzynie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+313,50 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANO - INŻYNIERSKIE OS. NIWA 5E NOWY TARG MICHAŁ TRUTY KOSZTORYS OFERTOWY

USŁUGI BUDOWLANO - INŻYNIERSKIE OS. NIWA 5E NOWY TARG MICHAŁ TRUTY KOSZTORYS OFERTOWY USŁUGI BUDOWLANO - INŻYNIERSKIE MICHAŁ TRUTY OS. NIWA 5E 34-400 NOWY TARG KOSZTORYS OFERTOWY 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont/modernizacja

Bardziej szczegółowo

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNNR-6-08-02-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km (z nawierzchnią asfaltową)

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km (z nawierzchnią asfaltową) Przedmiar robót Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km 0+000 0+150 (z nawierzchnią asfaltową) Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna w miejscowości Rudnik / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej "Sieraków (Granica) - Czerwona" w km

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków (Granica) - Czerwona w km Przedmiar robót Remont drogi gminnej 540118 "Sieraków (Granica) - Czerwona" w km 1+848 - Budowa: Remont drogi gminnej nr 540118K Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna Nr 540118K w miejscowości Sierków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty w zakresie chodników

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty w zakresie chodników URZĄD GMINY W NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty w zakresie chodników NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Urząd Gminy Dąbrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Gmina i Miasto Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... dopłata...... do... robocizny...............................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453350-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a Trzebnica

ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a Trzebnica ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a 55-100 Trzebnica 45233124-4 Drogi dojazdowe KOSZTORYS Ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIAR

KOSZTORYS - PRZEDMIAR USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE MA- RIAN GLAPIAK 71-062 SZCZECIN ul. SZWOLEŻERÓW 22/4 KOSZTORYS - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : świetlica wiejska ADRES INWESTYCJI : Łozice działka nr 25/18 INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Data opracowania: 2016-02-23 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Adres inwestycji: Łeszczyn Zamawiający: Gmina Złoczew, 98-270

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY 96-100 Skierniewice ul. Władysława Reymonta 43/8 PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo