PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT KOSZTORYS OFERTOWY. Zamierzenie budowlane:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT KOSZTORYS OFERTOWY. Zamierzenie budowlane:"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT KOSZTORYS OFERTOWY Zamierzenie budowlane: REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. KRASICKIEGO W LUBONIU Inwestor: MIASTO LUBOŃ PLAC E. BOJANOWSKIEGO, 6-00 LUBOŃ Adres obiektu budowlanego: MIASTO LUBOŃ, GMINA M. LUBOŃ, POWIAT POZNAŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: Jednostka ewidencyjna: Luboń Obręb: Luboń Ark. 4 - działka o nr ewid.: 77 Ark. 7 - działki o nr ewid.:, Oferowana kwota:... zł netto Słownie:... Oferowana kwota:... zł brutto Słownie: Poznań ul. Katowicka 11/U8 NIP Regon tel. kom

2 CZEŚĆ OPISOWA KOSZTORYSU 1. NAZWA: Remontu chodnika w pasie drogowym ul. Krasickiego w Luboniu na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Puszkina.. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Krasickiego, obręb Luboń na działkach o numerach ewid: Ark. 4 - działki o nr ewid.: 77 Ark. 7 - działki o nr ewid.:,. Powiat poznański.. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego, 6-00 Luboń

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu chodnika w pasie drogowym ul. Krasickiego w Luboniu na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Puszkina, w obrębie Luboń na działkach o numerach ewid: Ark. 4 - działki o nr ewid.: 77 Ark. 7 - działki o nr ewid.:,.. ISTN. STAN ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU Obecnie w pasie drogowym ul. Krasickiego zlokalizowana jest ulica Krasickiego o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym chodnikiem o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (lokalne z kostki betonowej). Istniejący, lewostronny chodnik na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Puszkina posiada szerokość od,0 do,50m. Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej. Istniejący chodnik oraz nawierzchnia zjazdów jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest nierówna, stwierdzono liczne ubytki w nawierzchni, zapadnięcia nawierzchni itp. W obrębie pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Przedmiotowy teren wykazuje niewielkie pochylenie w kierunku północnym, rzędne terenu kształtują się na poziomie 66,6 64,4 m n.p.m. Na terenie objętym inwestycją, w pasie drogowym stwierdzono występowanie uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE Podstawowe parametry techniczne projektowanych układów drogowych: szerokość chodnika -,0 -,50 m, długość chodnika - ok. 69,00 m, szerokość zjazdów indywidualnych -,00-4,50 m, pochylenie poprzeczne chodnika - 1,00 -,00 %. szerokość miejsc postojowych -,50 %. szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych -,60 %. długość miejsc postojowych - 5,00 m.

4 4. PROJ. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni lewostronnego chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Krasickiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Puszkina w Luboniu. Zaprojektowano rozebranie istniejącej nawierzchni w betonowych płyt chodnikowych i kostki betonowej i wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej. Szerokość remontowanego chodnika dostosowano do istniejącej szerokości ciągu pieszego która wynosi od, do,50m. Chodnik od strony jezdni ograniczono nowym krawężnikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x0x100 cm wyniesionego na wysokość h=10cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na połączeniu zjazdu z drogą przewidziano ułożenie krawężnika betonowego, typu najazdowego o wymiarach 15xx100 cm, obniżonego na wysokość cm. Od strony posesji chodnik będzie ograniczony opornikiem betonowym o wymiarach 8x0x100cm. Wszystkie krawężniki oraz obrzeża należy wykonać na ławie betonowej z betonu C1/15. Wysokościowo chodnik będzie dowiązanych do rzędnych istniejących bram i wjazdów / wejść na posesje. Poza zjazdami i wejściami projektowany chodnik będzie wyniesiony ponad nieistniejącą nawierzchnią jezdni bitumicznej o ok. 10cm. W obrębie skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich przewidziano odtworzenie 6 miejsc postojowych o wymiarach,50x5,00m oraz jedno miejsce postojowe o wymiarach,60x5,00m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w obrębie skrzyżowania zlikwidowano zjazd z ul. Powstańców Wielkopolskich i w tym miejscu odtworzono chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokości od,0m do 1,60 m w celu zachowania ciągłości istniejącego ciągu pieszego. Rozwiązania sytuacyjne proj. układów drogowych przedstawiono na rys. nr. 5. PRZEKROJE NORMALNE Przekroje wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni oraz szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr. Konstrukcja nawierzchni na chodniku i zjazdach: warstwa ścieralna brukowa kostka betonowa, typu cegiełka o wymiarach 10x0cm koloru szarego, gr. 8 cm, podsypka podbudowa zasadnicza piaskowo cementowa 4:1, o gr. cm, z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa, gr. 15 cm,

5 podsypka piaskowa z warstwy piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm zagęszczonego do parametru E = 100 MPa. Konstrukcja nawierzchni na miejscach postojowych: warstwa ścieralna brukowa kostka betonowa, o wymiarach 0x0cm koloru szarego, gr. 8 cm, podsypka podbudowa zasadnicza podsypka piaskowa piaskowo cementowa 4:1, o gr. cm, z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa, gr. 15 cm, z warstwy piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm zagęszczonego do parametru E = 100 MPa. 6. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Przewiduje się ułożenie rur osłonowej, dwudzielnej na istniejącym kablu teletechnicznym zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarządce sieci. Istniejące studzienki teletechniczne, zawory gazowe i wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanej nawierzchni chodników.

6 KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. KRASICKIEGO W LUBONIU - ETAP I Lp. Podstawy*) Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm. Jednostka Ilość robót D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 1 D Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,6 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,6 * * D ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe D Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. w-wy do 15 cm Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. 15 cm do późniejszego wykorzystania (101,00 m m 10,10 x 0,10 m = 10,10 m ) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. 15 cm z wywozem na odkład na odległość 10 km m 9,55 - trasa zasadnicza (11 m x 0,15 m 10,10 m = 9,55 m ) D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę D Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - z wywozem m 00,00 Rozebranie podbudowy z kruszywa - istn. zjazdy m 00,00 * * 4 D Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem m,00 Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem - istn. fragment nawierzchni betonowej na zjeździe m,00 * * 5 D Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych z wywozem m 506,00 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych z wywozem - istn. chodnik m 9,00 * * Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych z wywozem - istn. zjazdy m 11,00 * * 6 D Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem m 87,00 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem - istn. zjazdy m 87,00 * * 7 D Rozebranie krawężników betonowych z wywozem m 60,00 Rozebranie krawężników betonowych 15x0x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z rozebraniem ławy betonowej m 60,00 * * 8 D Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem m,00 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej w ciągu istniejących chodników oraz zjazdów m,00 * * 9 D Obcięcie mechaniczne istn. nawierzchni bitumicznej m 57,00 Obcięcie mechaniczne istn. nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem m 57,00 * * D KABLOWE LINIE TELETECHNICZNE CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. Montaż rur osłonowych, dwudzielnych, typu dvk 110 na istniejącym kablu teletechnicznym - w miejscu 10 proj. zjazdów m 96,70 D ROBOTY ZIEMNE D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 11 D Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km 194,00 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km - m 178,00 * * układy drogowe Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km - m 16,00 * * w obrębie istn. kabli teletechnicznych D WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z 1 D m 10,70 formowaniem i zagęszczeniem Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z m 10,70 * * formowaniem i zagęszczeniem - w obrębie istn. kabli teletechnicznych D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D b KANALIZACJA DESZCZOWA. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 1 D Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych szt. 1 Regulacja pionowa zaworów gazowych istniejącej sieci gazowej szt. 1 * * 14 D Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 6 Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych zlokalizowanych w pasie drogowym szt. 6 * * m Cena jednost. Wartość pozycji

7 Lp. Podstawy*) Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm. Jednostka Ilość robót Cena jednost D PODBUDOWY D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni Wartość pozycji Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 15 D m 68,00 głębokość koryta 1-40 cm Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, m 44,00 * * głębokość koryta 6 cm - chodnik Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, m 9,00 * * głębokość koryta 6 cm - zjazdy WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 16 D Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy ponad 6-10 cm m 574,00 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 10 cm - chodnik 67,00 * * Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 10 cm - zjazdy 07,00 * * PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy cm m 586,00 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 15 cm - chodnik m 79,00 * * Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 15 cm - zjazdy m 07,00 * * D NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 18 D Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m 17,80 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm (cegiełka 10x0 cm, koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. cm zjazdy 17,80 * * D ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 19 D Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm m 101,00 Odtworzenie zieleni - humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu m 101,00 * * wcześniej spryzmowanego (10,10 m / 0,10 m = 101,00 m ) D OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 0 D Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych szt. 1,00 Słupki zabezpieczające w rozstawie co 1,50 m szt. 1,00 * * D ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI BETONOWE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 1 D Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x0 cm na ławie betonowej m 166,00 Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x0x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,068 m betonu) m 149,00 * * Ustawienie krawężników betonowych, typ skośny (przejściowy z ulicznego 15x0 cm na najazdowy 15x cm, koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,068 m 17,00 * * m betonu) D Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15xx100 cm na ławie betonowej m 88,00 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15xx100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,06 m betonu) m 88,00 * * CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni D Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m 90,00 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm (cegiełka 10x0, koloru szarego) na m 90,00 * * podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. cm chodniki m m m

8 Lp. Podstawy*) Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm. Jednostka Ilość robót BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 4 D Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 0x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 196,00 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x0x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,06 m betonu) - w ciągu projektowanego chodnika oraz zjazdów Cena jednost. Wartość pozycji m 196,00 * * RAZEM wartość netto: PODATEK VAT %: WARTOŚĆ (brutto):

9 KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. KRASICKIEGO W LUBONIU - ETAP II Lp. Podstawy*) Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm. Jednostka Ilość robót D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 1 D Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ha 0,0 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,0 * * D ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe D Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. w-wy do 15 cm Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. 15 cm do późniejszego wykorzystania (1,00 m m 1,0 x 0,10 m = 1,0 m ) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. 15 cm z wywozem na odkład na odległość 10 km m 14,70 - trasa zasadnicza (106 m x 0,15 m 1, m = 16,10 m ) D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę D Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - z wywozem m 50,00 Rozebranie podbudowy z kruszywa - istn. chodnik m 7,00 * * Rozebranie podbudowy z kruszywa - istn. zjazdy m,00 * * 4 D Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych z wywozem m,00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych z wywozem - istn. zjazd bitumiczny m,00 * * 5 D Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem m 7,00 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem - istn. chodnik m 7,00 * * 6 D Rozebranie krawężników betonowych z wywozem m 41,00 Rozebranie krawężników betonowych 15x0x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z rozebraniem ławy betonowej m 41,00 * * 7 D Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem m 14,0 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej w ciągu istniejących chodników oraz zjazdów m 14,0 * * 8 D Obcięcie mechaniczne istn. nawierzchni bitumicznej m 0,40 Obcięcie mechaniczne istn. nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem m 0,40 * * D KABLOWE LINIE TELETECHNICZNE CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 9 Montaż rur osłonowych, dwudzielnych, typu dvk 110 na istniejącym kablu teletechnicznym - w miejscu proj. zjazdów m 1,50 D ROBOTY ZIEMNE D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 10 D Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km 4,60 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 1 D m 151,00 głębokość koryta 1-40 cm Cena jednost. Wartość pozycji Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km - m 40,00 * * układy drogowe Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km - m,60 * * w obrębie istn. kabli teletechnicznych D WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z 11 D m,40 formowaniem i zagęszczeniem Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 10 km z m,40 * * formowaniem i zagęszczeniem - w obrębie istn. kabli teletechnicznych D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KANALIZACJA DESZCZOWA. D b CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 1 D Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1 Regulacja pionowa istniejących studzienek telefonicznych zlokalizowanych w pasie drogowym szt. 1 * * D PODBUDOWY D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni m

10 Lp. Podstawy*) Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości Jm. Jednostka Ilość robót Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, m 44,00 * * głębokość koryta 6 cm - chodnik Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III, m 107,00 * * głębokość koryta 6 cm - miejsca postojowe WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 14 D Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy ponad 6-10 cm m 15,00 Cena jednost. Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 10 cm - chodnik 4,00 * * Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 10 cm - miejsca postojowe 91,00 * * PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy cm m 16,00 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 15 cm - chodnik m 5,00 * * Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, gr. 15 cm - miejsca postojowe m 91,00 * * D NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 16 D Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m 94,00 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm (typu Plaza Nova lub typ podobny, 0x0 cm, koloru strzegomskiego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. cm miejsca postojowe D Wartość pozycji 94,00 * * D ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 17 D Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm m 1,00 Odtworzenie zieleni - humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego (1,0 m / 0,10 m = 1,00 m ) m 1,00 * * D OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 18 D Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt D Przymocowanie tarcz znaków drogowych (T-9) odblaskowych do gotowych słupków szt. 1 D ELEMENTY ULIC KRAWĘŻNIKI BETONOWE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 0 D Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x0 cm na ławie betonowej m 51,00 Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x0x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,068 m betonu) 1 D Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15xx100 cm na ławie betonowej m 0,70 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15xx100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,06 m betonu) m 51,00 * * m 0,70 * * CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni D Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m 6,50 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm (cegiełka 10x0, koloru szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. cm chodniki m 6,50 * * BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE. D CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni D Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 0x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 0,40 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x0x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem z betonu C1/15 (1 mb ławy betonowej = 0,06 m betonu) - w ciągu projektowanego chodnika oraz zjazdów m m m m 0,40 * * RAZEM wartość netto: PODATEK VAT %: WARTOŚĆ (brutto):

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE MS PROJEKT MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCU W ZAKRESIE CHODNIKA I ZATOK PARKINGOWYCH MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534 R - ul. Grunwaldzka w Łańcucie, na działce 3237, od km 0+000 do km 1+148 wraz z remontem kanalizacji deszczowej" Lp. Nr Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14 21-100 Lubartów DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa parkingu na działce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M LUBNIEWICE Lp D 010000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 010101 Element scalony - rodzaj Szczegółowy opis i obliczenie ich ilości ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO W PORAJU ETAP I Etap NAZWA I ADRES INWESTORA URZĄD GMINY PORAJ ul. Jasna 21, 42-360 Poraj STADIUM PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 2+435,00 do km 3+207,10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Gmina Karczew ul. Warszawska 28, Karczew. BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych Warszawa ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Gmina Karczew ul. Warszawska 28, Karczew. BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych Warszawa ul. PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji: Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października 1 62-050 Mosina Przedmiar

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 3+207,10 do km 4+725,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m.

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m. KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena brutto 1 Prace przygotowawcze 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.10.

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GRÓJCU MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA Opracowane dla: Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT

J a r o s ł a w M a t u s z a k. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ciechocinku PRZEDMIAR ROBÓT P R A C O W N I A P R O J E K T O W A P R O J B U D J a r o s ł a w M a t u s z a k 88-100 Inowrocław ul. Poznańska 36 tel. (052) 3532477 NIP 556-146-87-72 Nazwa i adres obiektu Przebudowa ulicy Kościuszki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L (od

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZAMIENNA NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i budowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, Dabrówka PRZEDMIAR ROBÓT

Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, Dabrówka PRZEDMIAR ROBÓT Urząd Gminy w Dabrówce ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dabrówka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1080R UL. CHOPINA W RUDNIKU NAD SANEM W KM 0+000 DO KM 0+495 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - BRANŻA DROGOWA Konstrukcja nawierzchni jezdni dla

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NARZUTY VAT [V]... % (R, M, S)

KOSZTORYS OFERTOWY NARZUTY VAT [V]... % (R, M, S) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS OFERTOWY. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa Biuro Projektowe PRO-VIA tel. 606 966 230 / fax +48 58 333 49 45 biuro@pro-via.gda.pl ul. Łąkowa 60a/68, 80-769 Gdańsk KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa obiektu BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233253-7 Budowa Swarożyn, dz. nr 132/19, 114, 66, 134/1 Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, ul. Armii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r.

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r. Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień na długości L=346,8mb z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ciągu pieszo-jezdnego na długości L=55,5mb z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni

Bardziej szczegółowo

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna MK MOSTY Krzysztof Mac 35 056 Rzeszów ul. Długosza 6/21 ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA BALIGRÓD Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km 0+000 0+420 Droga gminna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

PRZEDMIAR ROBÓT 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.1 D 01.01.01.00 Odtworzenie ( wyznaczenie ) trasy i punktów wysokościowych. 1.1.1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I Kosztorys ofertowy ul. Krakowska - etap I Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Krakowska 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA Nazwa zadania: PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odc. Rokitnica - Węgrzynice B-1 ROBOTY DROGOWE (BRANŻA DROGOWA) Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie. Stadium: Inwestycja:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie. Stadium: Inwestycja: ul. Gałczyńskiego 17 B/1 81-587 Gdynia NIP 559-181-12-81 REGON 366246140 Stadium: Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania: KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, 8-300 ZAMBRÓW Data opracowania: 06-06-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE Adres inwestycji: GMINA SZEPIETOWO, SZEPIETOWO Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.świętopełka 28, 81-524 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PRZEDMIAR ROBÓT Temat projektu: Miejscowość: Zleceniodawca: Budowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót Etap III

Wyceniony przedmiar robót Etap III Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Etap III Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Kolincz Inwestor Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

CHODNIK, ZJAZDY INDYWIDUALNE I ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4323W

CHODNIK, ZJAZDY INDYWIDUALNE I ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4323W PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4323W KOŁAKÓW GUZOWATKA (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: BRUTTO: OBIEKT: CHODNIK, ZJAZDY INDYWIDUALNE I ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" I Roboty przygotowawcze

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu Ogrody I Roboty przygotowawcze Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" Opis kosztorysowy, lość Lp. Nr nr poz. Jedn. jednostka miary, ilość jednostki V V Roboty przygotowawcze l Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 oznaczenie sprawy: 371-17/IZ/59/B/PN Pieczęć wykonawcy Tabela elementów rozliczeniowych 1 remont i budowa wybranych obiektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 ZADANIE NR 2- budowa parkingu dla

Bardziej szczegółowo

Gmina Rybczewice DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA

Gmina Rybczewice DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 Rybczewice DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Urząd Gminy Dabrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP II odc. od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr 13/5, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno, Świeszyno

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Drogowa Budowa parkingu przy ul. 1 Maja Inwestycja w Lubartowie na działce nr 34/2

PRZEDMIAR ROBÓT. Drogowa Budowa parkingu przy ul. 1 Maja Inwestycja w Lubartowie na działce nr 34/2 BIURO PROJEKTOWE BRANśA DROGOWA ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-DROGOWYCH DROGBUD ŁUKASZ MICHALSKI MOKRE D, -00 ZAMOŚĆ TEL. KOM 07-0-90 E: DROGBUD@VP.PL, WWW.DROGBUD-ZAMOSC.EU PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor Miasto Lubartów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ulicy Szosowej w miejscowośći Śniadowo ADRES INWESTYCJI : Droga gminna ul. Szosowa o długości całkowitej 521,60mb INWESTOR : Gmina Śniadowo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Obiekt Budowa chodnika wzdłuż jezdni drogi powiatowej w m. Kolincz wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i remont drogi gminnej w m.zyraków Przedmiar robót ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9

Przebudowa i remont drogi gminnej w m.zyraków Przedmiar robót ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9 ROZDZIAŁ III PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY strona 9 wyy PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ pn. Ośrodek Zdrowia Cmentarz REMONT DROGI GMINNEJ pn. Urząd Gminy Żyraków Cmentarz WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d.

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Urząd Gminy Dąbrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA KNR I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x KNNR 1 0111-01 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów 1 - roboty pomiarowe sytuacyjno - km 0,400 2 kalkulacja własna - dokumentacja geodezyjna kpl. 1,000

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Lp. Specyfikacja Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto I. 1 D-01.01.01a II. 2 D-01.02.01 3 D-01.02.04 4 D-01.02.04 Roboty pomiarowe geodezyjne,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Pieczęć Wykonawcy oznaczenie sprawy 330-17/IZ/54/B/PN Załącznik 1 do rozdziału III REMONT CHODNIKA przy ul. Akacjowej w Bielsku -Białej TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH LP. poz. spec Zakres robót jedn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 miasto Węgorzyno Kod CPV 45233120-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu" w km od do km 5+950

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu w km od do km 5+950 PRZEDMIAR ROBÓT "Przebudowa drogi powiatowej nr 3312D ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie - Słupcu" w km od 4+900 do km 5+950 Lp. Podst. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

kosztorys ofertowy ul.torowa

kosztorys ofertowy ul.torowa kosztorys ofertowy ul.torowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Torowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D-01.01.01 Roboty

Bardziej szczegółowo

TRAKT JACEK BAJOR ul. Bartnicza 6 m. 32, tel./fax , NIP: , REGON:

TRAKT JACEK BAJOR ul. Bartnicza 6 m. 32, tel./fax , NIP: , REGON: TRAKT JACEK BAJOR ul. Bartnicza 6 m. 32, tel./fax 814-27-00, 0-501-044-821 NIP: 525-159-75-06, REGON: 016606279 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY

Bardziej szczegółowo

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 3+800 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 4+100 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa: Budowa ul.torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach Kod CPV : 451 11200-0, 452 33252-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak STAŁA ORGANIZACJA RUCHU INWESTYCJA: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU DROGI POWIATOWEJ NR 1897P UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1898P UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 1 inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Gmina

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo Skarżynek Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ. 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219 Konto bankowe nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538 Regon: 711586700 NIP 822-18-53-981 Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28-91,

Bardziej szczegółowo