PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot specjalizujący: Budowa i naprawa silników spalinowych Szkoła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych Podstawa prawna: 1. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89. poz. 730) Budowa i naprawa silników spalinowych - zajęcia teoretyczne. Zajęcia specjalizujące mają na celu rozwinięcie i uzupełnienie w końcowym etapie kształcenia, wiedzy i umiejętności ukierunkowanej na specjalizację silniki spalinowe. Na ten cel przewidziano zgodnie z szkolnym planem nauczania 3 godz. zajęć teoretycznych i 7 godzin zajęć praktycznych tygodniowo w cyklu kształcenia. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: Rozróżniać podstawowe elementy tłokowego silnika spalinowego oraz określić ich funkcje, wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas pracy silnika spalinowego, wyjaśnić zasadę działania silników czterosuwowego i dwusuwowego, klasyfikować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych, zinterpretować parametry pracy silnika spalinowego, scharakteryzować materiały konstrukcyjne stosowane do wytwarzania elementów silnika tłokowego, scharakteryzować nowoczesne procesy technologiczne części składowych silnika, scharakteryzować materiały stosowane w eksploatacji silnika, określić zależności kinematyczne i dynamiczne zachodzące w mechanizmach układów silnika, wyjaśnić zasadę działania układów silnika tłokowego, scharakteryzować budowę elementów układu silnika tłokowego, scharakteryzować rodzaje paliw stosowanych do zasilania silników, scharakteryzować proces spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, sklasyfikować układy zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, określić sposoby ograniczania emisji składników toksycznych przez silniki spalinowe,

2 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, scharakteryzować kierunki rozwoju konstrukcji silników spalinowych, określić zakres czynności obsługowych silnika, scharakteryzować metody badań stosowanych do określenia stanu technicznego silnika, dobrać metody weryfikacji elementów silnika, określić sposoby naprawy części silnika, scharakteryzować narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane podczas obsługi, diagnostyki i naprawy silnika, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony środowiska w trakcie eksploatacji i naprawy silników. Materiał nauczania 1. Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych. Rys historyczny rozwoju silników spalinowych. Klasyfikacja silników tłokowych. Ogólny układ konstrukcyjny silnika tłokowego. Parametry konstrukcyjne silnika. Stopień sprężania. Zasada działania silnika czterosuwowego i dwusuwowego. Wykres indykatorowy silnika. Fazy rozrządu silnika czterosuwowego. Doładowanie silników. analiza budowy silnika na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej, obliczanie stopnia sprężenia silnika, porównywanie wykresów faz rozrządu na podstawie dokumentacji technicznej, 2. Proces spalania w silnikach. Rodzaje paliw silnikowych i ich własności. Teoria spalania. Współczynnik nadmiaru powietrza. Przebieg spalania w silniku z zapłonem iskrowym. Spalanie stukowe, zapłon powierzchniowy. Komory spalania w silniku z zapłonem iskrowym. Przebieg spalania w silniku z zapłonem samoczynnym. Komory spalania w silniku z zapłonem samoczynnym. Skład spalin. Toksyczność spalin silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. porównywanie właściwości paliw silnikowych, analiza procesu przebiegu spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, rozpoznawanie komór spalania w silnikach, charakteryzowanie toksycznych składników spalin, porównywanie składu spalin w zależności od rodzaju mieszanki palnej. 3. Parametry pracy silnika.

3 Prędkość obrotowa. Moment obrotowy. Moc silnika. Średnie ciśnienie użyteczne. Zużycie paliwa. Sprawność silnika. Hamownia silnikowa. Charakterystyka eksploatacyjna silnika. porównywanie podstawowych elementów pracy silnika na podstawie dokumentacji technicznej, analiza charakterystyki eksploatacyjnej silnika. 4. Układ korbowy. Kinematyka mechanizmu korbowego. Siły działające na mechanizm korbowy. Wyrównoważenie silnika. Nierównomierność biegu silnika. Rozwiązania konstrukcyjne układu korbowego. Konstrukcja elementów układu korbowego. Weryfikacja elementów układu korbowego. Metody naprawy elementów układu korbowego. charakteryzowanie sił działających w układzie korbowym, rozpoznawanie konstrukcji układu korbowego silnika, identyfikacja elementów układu korbowego, określanie sposobu weryfikacji wału korbowego, określanie właściwości materiałów stosowanych do wytwarzania elementów układu korbowego, 5. Układ rozrządu. Rozwiązania konstrukcyjne układów rozrządu. Zadania układu rozrządu. Sposoby napędu wałka rozrządu. Dynamika układu rozrządu. Materiały stosowane na elementy układu rozrządu. Konstrukcja elementów układu rozrządu. Regulacja luzu zaworowego. Weryfikacja elementów układu rozrządu. Kierunki rozwoju układów rozrządu. rozpoznawanie konstrukcji układów rozrządu silnika, określanie właściwości materiałów stosowanych do budowy zaworów, wyznaczanie charakterystyki sprężyn zaworowych, określanie sposobów naprawy zaworów, planowanie operacji dotyczących wymiany elementów napędu wałka rozrządu. 6. Kadłuby i głowice. Elementy konstrukcyjne kadłuba. Kadłuby i głowice silników chłodzonych cieczą. Kadłuby i głowice silników chłodzonych powietrzem. Materiały stosowane w konstrukcji kadłubów i głowic. Procesy technologiczne kadłubów silnika. Zasady dokręcania śrub mocujących

4 głowice. Weryfikacja kadłuba i głowicy. Naprawa głowicy i kadłuba silnika. Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach. rozróżnianie konstrukcji kadłubów chłodzonych cieczą, charakteryzowanie materiałów stosowanych do budowy kadłubów silnika, określanie zasady dokręcania głowicy po naprawie, ustalanie wymiarów naprawczych cylindrów, określanie operacji związanych z pomiarem ciśnienia sprężania w cylindrach silnika, określanie sposobu naprawy głowicy. 7. Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym. Zbiorniki paliw ciekłych. Układ pochłaniania par paliwa. Pompy zasilające silników z zapłonem iskrowym. Gaźnikowy układ zasilania. Urządzenia pomocnicze gaźnika. Układy wtryskowe benzyny o sterowaniu mechanicznym. Układy wtryskowe benzyny o sterowaniu elektronicznym. Elektroniczne jednopunktowe układy wtrysku benzyny. Zintegrowane systemy sterowania silnika typu Motronic. Układ wtrysku bezpośredniego benzyny. Gazowy układ zasilania. Elementy układów wtryskowych benzyny. Czujniki układów wtryskowych. Analiza spalin. porównywanie budowy i działania układu wtrysku jedno- i wielopunktowego, rozpoznawanie elementów układu wtrysku benzyny, charakteryzowanie czujników stosowanych w elektronicznych systemach wtrysku benzyny, określanie czynności obsługowych układu zasilania silników z zapłonem iskrowym, planowanie czynności dotyczących wykonania analizy spalin silnika. 8. Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Zadania układu zasilania silnika z zapłonem samoczynnym. Klasyfikacja układu zasilania. Budowa rzędowej pompy wtryskowej. Rozdzielaczowe pompy wtryskowe VE, DPA. Regulatory prędkości obrotowej. Wtryskiwacze paliwa. Układ zasilania z pompowtryskiwaczem. Elektronicznie sterowane układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Układ wtryskowy common rail (CR). Obsługa układu zasilania silnika z zapłonem samoczynnym. Metody badań pomp wtryskowych i wtryskiwaczy paliwa. Kontrola zadymienia spalin. analiza pracy rzędowej pompy wtryskowej, charakteryzowanie układów zasilania silnika z zapłonem samoczynnym, określanie sposobu działania wtryskiwaczy mechanicznych,

5 analiza pracy rzędowej pompy wtryskowej, planowanie operacji dotyczących kontroli zadymienia spalin. 9. Układ chłodzenia. Sposoby chłodzenia silników. Układ chłodzenia silnika cieczą. Elementy pośredniego układu chłodzenia. Powietrzny układ chłodzenia silnika i jego elementy. Regulacja intensywności chłodzenia silnika. Obsługa układu chłodzenia silnika. porównywanie pośredniego i bezpośredniego układu chłodzenia, analiza pracy termostatu, planowanie czynności obsługowych układu chłodzenia, określanie sposobów regulacji intensywności chłodzenia, określanie metod naprawy chłodnicy. 10. Układ smarowania. Sposoby smarowania silników. Klasyfikacja olejów silnikowych. Obiegowy wymuszony układ smarowania silnika. Elementy układu smarowania silnika. Filtry oleju. Chłodzenie oleju silnikowego. Obsługa układu smarowania silnika. rozpoznawanie olejów silnikowych na podstawie oznaczeń, identyfikowanie elementów układu smarowania silnika, planowanie operacji dotyczących wymiany oleju w silniku, ocena stanu technicznego elementów silnika na podstawie pomiaru ciśnienia oleju. 11. Układy dolotowe i wylotowe. Konstrukcja układu dolotowego. System recyrkulacji spalin. Doładowanie mechaniczne silnika. Turbodoładowanie silników. Filtry powietrza. Konstrukcja układu wylotowego silnika. Tłumiki wylotu spalin. Reaktory katalityczne silników z zapłonem iskrowym. Układy oczyszczania spalin silnika z zapłonem samoczynnym. rozróżnianie tłumików wylotu spalin, określanie warunków eksploatacji samochodu wyposażonego w reaktor katalityczny, wyjaśnienie zasady działania turbosprężarki. 12. Napędy alternatywne układów samochodowych.

6 Zasada działania hybrydowego układu napędowego. Rozmieszczenie elementów hybrydowego zespołu napędowego w samochodzie. Akumulator hybrydowego zespołu napędowego. Wady i zalety napędu hybrydowego. Inne alternatywne napędy pojazdów samochodowych. porównywanie rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych, wyjaśnianie zasady działania napędów hybrydowych. Środki dydaktyczne Modele i eksponaty silników. Modele, eksponaty układów i elementów silnika. Dokumentacja konstrukcyjna silników. Dokumentacja techniczno-obsługowa silników. Materiały eksploatacyjne silników. Katalogi części zamiennych elementów silników. Filmy, prezentacje multimedialne z zakresu budowy, obsługi i naprawy silników. Tablice poglądowe ilustrujące budowę oraz zasadę działania silnika. Uwagi o realizacji Podstawowym celem realizacji programu z przedmiotu specjalizującego budowa i naprawa silników spalinowych realizowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w ZSZ jest zapoznanie uczniów z budową, zasadami działania, obsługą, diagnostyką i naprawą silników spalinowych, stosowanych do napędu pojazdów samochodowych. Na ten cel przewidziano zgodnie ze szkolnym planem nauczania 3 godziny zajęć teoretycznych i 7 godzin zajęć praktycznych tygodniowo w cyklu kształcenia. W trakcie realizacji programu istotna jest korelacja z innymi przedmiotami nauczania. Program stanowi podstawę do realizacji treści kształcenia z zajęć praktycznych specjalizujących dotyczących metod obsługi, diagnostyki i naprawy silników spalinowych. W procesie nauczania należy odwoływać się do wiadomości i umiejętności uczniów uzyskanych w wyniku realizacji programu z przedmiotów: eksploatacja pojazdów samochodowych, konstrukcja pojazdów samochodowych. Program nauczania proponuje się realizować metodą opisu i wyjaśnienia w połączeniu z pokazem, a także metodą dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń, wskazane jest również użycie środków dydaktycznych ułatwiających uczniom zrozumienie realizowanej tematyki. Podczas realizacji programu należy podawać przykłady typowych rozwiązań konstrukcyjnych silników oraz stosowanego sprzętu diagnostycznego. Należy przeprowadzać dużą ilość pokazów i ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych elementów silników, materiałów w postaci plansz, rysunków i materiałów multimedialnych. W trakcie realizacji programu trzeba zwracać uwagę na stopień trudności ćwiczeń oraz możliwości percepcyjnych uczniów. Szczególną uwagę należy zwrócić na realizację treści programowych trudnych do realizacji przez uczniów. Do takich treści należy zaliczyć: mechanikę układu korbowego, działanie wtryskowych układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym.

7 Istotną tematyką programową jest wpływ układów zasilania na przebieg procesu spalania, dynamikę i ekonomiczność silnika, oraz zanieczyszczenie środowiska. Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów tematycznych: Lp. Działy tematyczne Orientacyjna liczba godzin 1. Podstawowe wiadomości o silnikach 5 2. Proces spalania w silnikach Parametry pracy silnika, charakterystyka silnika 5 4. Układ korbowy Układ rozrządu 8 6. Kadłuby i głowice 6 7. Układ zasilania silników z zapłonem iskrowym Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym Układ chłodzenia Układ smarowania Układy dolotowe i wylotowe Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 6 Razem 108 Podział godzin dotyczy realizacji programu w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży i młodocianych pracowników pobierających naukę w szkole. Podana w tabeli liczba godzin na realizację poszczególnych działów tematycznych ma charakter orientacyjny. Dział podstawowe wiadomości o silnikach ma charakter wprowadzający do przedmiotu. Uczniowie poznają historię rozwoju silników stosowanych do napędu pojazdów samochodowych, ich klasyfikację, zasadę działania. Realizację treści należy skoncentrować na silnikach czterosuwowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Podczas realizacji działu proces spalania w silnikach uczniowie poznają przebieg procesu spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym, komory spalania stosowane w tych silnikach, produkty spalania. W trakcie realizacji treści programowych należy podkreślić wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przebieg procesu spalania w silnikach. W dziale parametry pracy silnika należy zapoznać uczniów ze sposobami oceny pracy silników na podstawie wartości parametrów przedstawianych na wykresach charakterystyki eksploatacyjnej silnika. W trakcie realizacji kolejnych działów tematycznych uczniowie powinni poznać budowę, zasadę działania i obsługi oraz sposoby naprawy poszczególnych układów silnika tłokowego. Należy zwracać uwagę na materiały z których wykonywane są: głowice i kadłuby, elementy układów korbowego i rozrządu. Podczas realizacji działów tematycznych układ zasilania silników z zapłonem iskrowym i układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym, należy zwracać uwagę na dynamiczny rozwój konstrukcji tych układów, na potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Podczas realizacji programu należy akcentować aspekty ekologiczne związane z pracą układów zasilania. Tematyka tych działów powinna być aktualizowana w miarę pojawiania się nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

8 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów Osiągnięcia edukacyjne uczniów powinny być sprawdzane i oceniane w ciągu całego procesu realizacji, programu przedmiotu na podstawie kryteriów określonych na początku zajęć. Podczas realizacji programu proponuje się sprawdzać osiągnięcia uczniów na podstawie: - sprawdzianów ustnych i pisemnych, - testów osiągnięć szkolnych, - obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, - wykonanych zadań domowych. Sprawdziany ustne i pisemne dotyczące bieżącej oceny pracy uczniów stanowią informację dla nauczyciela o tym, jakie zagadnienia należy powtórzyć oraz jakie ćwiczenia dodatkowe należy przeprowadzić. Do oceny poziomu i zakresu realizacji programu wskazane jest stosowane testów osiągnięć szkolnych. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania wiadomości i umiejętności. Literatura Kozłowski M. Redakcja. Mechanik pojazdów samochodowych. Budowa i eksploatacja pojazdów część I, II: Vogel, Wrocław 2005r. Praca zbiorowa: Budowa pojazdów samochodowych część I: REA, Warszawa 2006r. Praca zbiorowa: Budowa pojazdów samochodowych część I: REA, Warszawa 2003r. Rychter T.: Budowa pojazdów samochodowych WSiP Warszawa 1999r. Warszawa Rawski F.: Mechanik Silników spalinowych WSiP Warszawa1994r. Zając P., Kołodziejczyk L. M:. Silniki spalinowe. WSiP Warszawa 2001r. Zogbaum E. A.: Poradnik mechanika samochodowego WKŁ, Warszawa 2000r. Budowa i naprawa silników spalinowych - zajęcia praktyczne Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć. określić przyczyny zużycia eksploatacyjnego, opisać podstawowe systemy smarowania silnika, scharakteryzować etapy naprawy głównej silnika, opisać ramowy tok demontażu głównych zespołów silnika, scharakteryzować rodzaje badań diagnostycznych, zaplanować przebieg diagnozowania silnika, rozróżniać narzędzia przyrządy i urządzenia diagnostyczne, zaplanować prosty system obsługi i naprawy silnika, określić wpływ eksploatacji silnika na środowisko naturalne, posłużyć się Dokumentacją Techniczno Ruchową oraz dokumentacją technologiczną naprawy,

9 korzystać z różnych źródeł dokumentacji technicznej, zorganizować środowisko pracy zgodnie z zasadami BHP i PPOŻ oraz ochrony środowiska, dobierać przyrządy i narzędzia do wykonywanej obsługi i naprawy, zastosować urządzenia diagnostyczne i obsługowo naprawcze, sprawdzać stan techniczny silników z wykorzystaniem przyrządów i metod diagnostyki technicznej, rozwiązywać problemy techniczne w zakresie wykonywania obsługi silników spalinowych, zlokalizować uszkodzenia w elementach i układach zasilających silniki, wykonywać obsługę i naprawę silników spalinowych zgodnie z wymogami producenta, kontrolować jakość wykonywanych prac i usunąć ewentualne usterki, skorzystać z programów komputerowych umożliwiających identyfikację usterek, zastosować zasadę bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, zastosować zasadę etyki zawodowej w kontaktach z przełożonymi, współpracownikiem i klientem, zastosować przepisy BHP ochrony PPOŻ i ochrony środowiska podczas wykonywania prac. Uwagi o realizacji części praktycznej Zajęcia specjalizacyjne praktyczne powinny odbywać się w zakładach samochodowych specjalizujących się między innymi w obsłudze i naprawie nowoczesnych silników spalinowych. Istotne jest zapoznanie uczniów z nowymi osiągnięciami przemysłu motoryzacyjnego. W trakcie realizacji programu należy wykorzystywać wiadomości i umiejętności uzyskane na zajęciach z podstaw konstrukcji maszyn, technologii mechanicznej oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Zajęcia powinny być prowadzone w grupach od 6 do 10 osób. Powinny być prowadzone metodą ćwiczeń praktycznych lub metodą ćwiczeniowo-usługową. W strukturze zajęć praktycznych należy uwzględnić, instruktarz wstępny, instruktarz bieżący, instruktarz końcowy. Uczniowie dokumentują realizację programu poprzez dokonywanie wpisów w dzienniczkach do zajęć specjalizujących. Podstawowe środki dydaktyczne zestawy przyrządów do pomiarów warsztatowych, zestawy narzędzi do obróbki ręcznej, zestawy kluczy, wkrętaków, ściągaczy do łożysk, wiertarki ręczne i stołowe, narzędzia ręczne i elektronarzędzia, komputery diagnostyczne, makiety do demonstracji działania układów sterowania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, stanowisko kanałowe lub dźwigowe, diagnoskopy i analizatory spalin, schematy ideowe i montażowe układu sterowania,

10 schematy instalacji elektrycznej samochodów, dokumentacja techniczno ruchowa silników, instrukcje obsługi mierników i komputerów diagnostycznych, samochód wyposażony w systemy sterowane elektronicznie, czasopisma, katalogi, instrukcje do ćwiczeń. Propozycje metod oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć poprzez przeprowadzanie: Ocenianie części praktycznej w trakcie procesu kształcenia proponuje się, formułować na podstawie ukierunkowanej obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania obsługi i napraw silników spalinowych w pojazdach samochodowych. Dla potrzeb oceny sumującej należy przeprowadzić test praktyczny z zadaniem typu próba pracy. Podstawowe kryteria służące do oceny poziomu opanowania umiejętności praktycznych powinny obejmować organizacja stanowiska pracy, dobór materiałów, narzędzi i przyrządów, zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zachowanie kolejności wykonywania czynności według zaleceń producenta lub obowiązującej technologii, jakość wykonanego zadania, prezentację wykonanej pracy. jakość i staranność prowadzonych zapisów w dzienniczkach. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych metod sprawdzania. Literatura wspomagająca Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych Warszawa 2002, Rychter T.: Mechanik pojazdów samochodowych Warszawa 1999, Kozłowski M.: Mechanik pojazdów samochodowych- budowa i eksploatacja pojazdów cz. I, II, III. Wrocław 1999, Kasedorf J.: Układy wtryskowe benzyny. WKiŁ, Warszawa 1994, Zogbaum E.A.: Poradnik mechanika samochodowego. WKiŁ, Warszawa 2000 Książki z serii Autodata - Dane diagnostyczne samochodów. Rozkład programu Budowa i naprawa silników spalinowych - zajęcia praktyczne Lp. Tematy lekcji Ilość godzin Terminy realizacji I. Zajęcia wprowadzające Instruktarz ogólny BHP 7

11 2. Instruktarz stanowiskowy 7 II. Silniki spalinowe Zapoznanie z podstawowymi urządzeniami 3 zewnętrznymi silnika iskrowego 4. Zasady doboru narzędzi i urządzeń do obsługi 4 silników iskrowych. 5. Wykonywanie demontażu podstawowych urządzeń 7 zewnętrznych silników o zapłonie iskrowym 6. Demontaż silnika z pojazdu 7 7. Demontaż silnika na części składowe i ich 14 weryfikacja 8. Montaż części składowych silnika o zapłonie 14 iskrowym. 9. Montaż silnika w pojeździe Weryfikacja, naprawa oraz montaż układu 7 chłodzenia w silnikach. 11. Weryfikacja, naprawa oraz montaż układu 7 rozruchowego w silnikach. 13. Wymiana, naprawa i regulacja układów rozrządu Naprawa układów olejenia Naprawa układów dolotowych Naprawa układów wylotowych spalin Weryfikacja i naprawa układów zasilania w energię 7 elektryczną 18 Weryfikacja i naprawa układu doładowania silnika 7 III. Układy zasilania silników Weryfikacja i naprawa układów gaźnikowych Weryfikacja i naprawa jednopunktowych układów 7 zasilania. 21. Weryfikacja i naprawa wielopunktowych układów 7 zasilania. 22. Weryfikacja i naprawa układu zasilania z pompą 7 rzędową 23. Weryfikacja i naprawa układów zasilnia z pompą 7 rotacyjną 24. Weryfikacja i naprawa układów zasilania z 7 pompowtryskiwaczami 25. Weryfikacja i naprawa układów zasilania Common 7 Rail IV. Diagnostyka silników Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym za 7 pomocą komputera. 27. Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym za 7 pomocą innych metod. 28. Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym za 7 pomocą komputera. 29. Diagnostyka silników o zapłonie samoczynnym za 7 pomocą innych metod. 30. Analiza uzyskanych wyników i wprowadzanie 35

12 poprawek. 31. Sprawdzanie jakości wykonanych prac Do dyspozycji nauczyciela. 7 Razem 252 Opracował zespół: mgr inż. Jan Sopel mgr inż. Wojciech Gadamski Zespół Szkół w Strzyżowie

13

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie 35-084 Rzeszów, ul. A. Matuszczaka 7 SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ Program autorski Wykonali: Budowa silników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS Lp 1. 2. Dział programu Podstawowe wiadomości o ch spalinowych Proces spalania

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

(wersja anglojęzyczna): CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF COMBUSTION ENGINES

(wersja anglojęzyczna): CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF COMBUSTION ENGINES "ZATWIERDZAM" Dziekan Wydziału Elektroniki prowadzącego kierunek studiów y^l c//' prof. dr ha^inż. Marian WNUK Warszawa, dnia S SIE 0? SYLABUS PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU: BUDOWA I EKSPLOATACJA SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: eksploatacja pojazdów Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. gen. J. ustronia w Lubaczowie/ mechanik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 25 Przedmiot: Okrętowe silniki tłokowe I Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: Mechanika i budowa maszyn/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Eksploatacja samochodów Studia stopnia: I-go Dr inż. Marek Gola 1. Rozwój systemów zmiennych faz rozrządu w silnikach spalinowych. układów rozrządu w tłokowych

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Nauczyciel zajęć praktycznych: Franciszek Łazowski. Data zajęć:...klasa: II Ms Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych (723[04]). Specjalność: Naprawa i eksploatacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych z przedmiotu ZAJĘCIA PRAKTYCZNE wydział

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie Technikum mechaniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie 2012 TECHNIKUM MECHANICZNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ REALIZUJĄCE KWALIFIKACJE M20 I M44 Technikum Mechaniczne to szkoła z wieloletoletnią

Bardziej szczegółowo

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych 4. race blacharskie zajęcia praktyczne 4.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych 4.2. omiary warsztatowe i dokumentacja techniczna 4.3. rzygotowanie do naprawy nadwozi

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner

Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner Konspekt lekcji -Technika Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner - 1 - Etap edukacyjny: Przedmiot: Czas trwania i miejsce: Wstęp: Program nauczania: gimnazjum TECHNIKA 90 min pracownia Gimnazjum im. Polskich

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fax.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Dynamika pojazdów Dynamics of vechicles

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. Katalog szkoleń technicznych Schaeffler Polska Sp. z o.o. 08/2015 Treść katalogu szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na temat wszystkich szkoleń dostępne są

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Autor: Marek Zalewski WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym

Bardziej szczegółowo

Specjalność. Silniki Spalinowe (PLAN STUDIÓW)

Specjalność. Silniki Spalinowe (PLAN STUDIÓW) Specjalność Silniki Spalinowe (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Silniki Spalinowe VII VIII IX X w c l p s w c l p

Bardziej szczegółowo

MECHANIK SAMOCHODOWY

MECHANIK SAMOCHODOWY Projekt: Nowoczesny przemysł nowoczesny nauczyciel jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.4.

Bardziej szczegółowo

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń 2.1. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 053 Przystąpiło łącznie: 915 880 88 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 58 (,%) 01 (87,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Pracownie specjalistyczne

Pracownie specjalistyczne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Pracownie specjalistyczne Przedmioty Pracownia diagnostyczna pojazdów samochodowych, Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej Program praktyki nauczycieli branży mechatronicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Analiza spalin w silniku o zapłonie iskrowym (5)

Analiza spalin w silniku o zapłonie iskrowym (5) Analiza spalin w silniku o zapłonie iskrowym (5) data aktualizacji: 2015.12.08 Analiza spalin jest diagnostyczną metodą pomiarową (stosowaną w czasie badania silników o zapłonie iskrowym), która umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE.

Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE. Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE. 1. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w programie nauczania. 2. Wykaz umiejętności i wiadomości (z uwzględnieniem poziomów wymagań

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Politechnika Krakowska Kierunek: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych TRANSPORT Specjalność ść: EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kierownik Specjalności ci Dr hab. inŝ. Edward Kołodziej,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria samochodowa

Inżynieria samochodowa Nazwa modułu Inżynieria samochodowa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizyki Przedmioty Podstawy konstrukcji maszyn, Elektronika i elektrotechnika pojazdów samochodowych, Silniki pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 342 [05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 342 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 342[05]/MEN/2009. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 342 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr inŝ. Leszek Sokolnicki mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia odbywają się na warsztacie. Szkolenia podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną na warsztacie. Pierwszą częścią jest wykład teoretyczny trwający ok.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego.

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego. ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z o.o., Warszawa 2015. Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z o.o., Warszawa 2015. Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt okładki i wnętrza: Dariusz Litwiniec Redaktor merytoryczny: Zbigniew Otoczyński Opracowanie językowe: mgr Barbara Głuch Redakcja techniczna: Zespół Korekta: Zespół Podręcznik dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 1 Spis treści 1. TYP PROGRAMU: MODUŁOWY 4 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 4 3. AUTORZY,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych 2013.01.30 Katedra Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG r.a. 2013/2014 Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunki studiów: Oceanotechnika, Energetyka, Transport 1 Temat: Wpływ właściwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MECHANIZACJI ROLNICTWA Według programu nauczania 321[05]/T-4,TU,SP/MENiS/2005.02.03

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MECHANIZACJI ROLNICTWA Według programu nauczania 321[05]/T-4,TU,SP/MENiS/2005.02.03 W. Romanowicz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MECHANIZACJI ROLNICTWA Według programu nauczania 321[05]/T-4,TU,SP/MENiS/2005.02.03 I. Wykaz aktów prawnych i dokumentów 1. Rozporządzenie MENiS w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10 Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199A3.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Pojazdów Samochodowych Technik Pojazdów Samochodowych Technik Pojazdów Samochodowych Zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy, Zna budowę pojazdów, Potrafi dokonać diagnostyki pojazdu, Naprawia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo