SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"

Transkrypt

1 Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1

2 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 2010 ISN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , odręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. 2 Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1; Druk i oprawa:

3 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych odstawy prawne wykonywania zawodu Opis zawodu i stanowiska pracy technika pojazdów samochodowych Ogólna charakterystyka wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych odstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych Opis kwalifikacji zawodowych absolwenta w zawodzie technik pojazdów samochodowych Cele kształcenia i treści bloków programowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych lok Techniczne podstawy zawodu lok Konstrukcja pojazdów samochodowych lok Eksploatacja pojazdów samochodowych lok odstawy działalności zawodowej lany nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych lan nauczania technikum czteroletnie lan nauczania technikum uzupełniające lan nauczania szkoła policealna orównanie programu nauczania z treściami podręcznika Silniki pojazdów samochodowych Szczegółowe cele nauczania przedmiotu Silniki pojazdów samochodowych Materiał nauczania a treści podręcznika orównanie programu nauczania z treściami podręcznika Silniki pojazdów samochodowych 33 3

4 6. Ćwiczenia i środki dydaktyczne w programie nauczania Wskazówki metodyczne lanowanie pracy nauczyciela ropozycja nauczycielskiego planu wynikowego do przedmiotu Silniki pojazdów samochodowych opracowana na podstawie programu nauczania 311[5]/T,TU,S/MEN/ i podręcznika Silniki pojazdów samochodowych rzykładowe scenariusze lekcji rzykładowy test z rozwiązaniami 95 ibliografia 115 4

5 1. Wstęp rzedstawiamy aństwu poradnik, który będzie pomocny nauczycielowi w zaplanowaniu i zorganizowaniu procesu kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, opracowany na podstawie podręcznika Silniki pojazdów samochodowych (Wydawnictwo REA). W poradniku zamieszczono: podstawy prawne wykonywania zawodu, opis zawodu i stanowiska pracy technika pojazdów samochodowych, ogólną charakterystykę wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych, wybrane zagadnienia podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, porównanie programu nauczania z treściami podręcznika Silniki pojazdów samochodowych, ćwiczenia i środki dydaktyczne w programie nauczania, przykładowe scenariusze lekcji i ćwiczenia, przykładowe narzędzia pomiaru dydaktycznego, wykaz literatury. Zawód technika pojazdów samochodowych został wyodrębniony w klasyfikacji zawodów w 2007 roku. rogram nauczania obejmujący treści nauczania z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych był realizowany wcześniej w ramach zawodu technik mechanik. W momencie opracowania tego poradnika nie zostały jeszcze opublikowane standardy kwalifikacji zawodowych, opisujące kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład tego zawodu i akceptowane przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych oraz pracodawców. Zamiast kwalifikacji zawodowych zamieszczono w poradniku standardy wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, opracowane na potrzeby egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W poradniku zamieszczono również wybrane zagadnienia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik mechanik samochodowy. Zarówno standardy wymagań egzaminacyjnych, podstawa programowa, przykładowe scenariusze lek- 5

6 cji, zamieszczone ćwiczenia i testy mogą być przydatne do opracowania przez nauczyciela własnych scenariuszy, ćwiczeń i testów. Opracowane przez autora narzędzia pomiarowe mają swoje odniesienia do treści podręcznika, mogą być także wykorzystane w trakcie nauczania przedmiotu silniki pojazdów samochodowych na podstawie podręcznika Silniki pojazdów samochodowych (Wydawnictwo REA). odręcznik Silniki pojazdów samochodowych podzielono na rozdziały, których treść odpowiada kolejnym działom programu nauczania: 1. odstawowe wiadomości o silnikach 2. roces spalania w silnikach 3. arametry pracy silnika, charakterystyka silnika 4. Układ korbowy 5. Układ rozrządu 6. Kadłuby i głowice 7. Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym 8. Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym 9. Układ chłodzenia 10. Układ smarowania 11. Układy dolotowe i wylotowe 12. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych Cechą wyróżniającą podręcznik Silniki pojazdów samochodowych jest połączenie aktualnej wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w silnikach pojazdów samochodowych z praktyką. W tym podręczniku łączenie teorii z praktyką to także właściwa proporcja pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi służącymi zrozumieniu sposobu działania silników a metodami i technikami obsługi, weryfikacji i naprawy silników. Zaletą jest także łączenie tematyki dotyczącej kilku zagadnień: budowy, obsługi, badania oraz naprawy układów i elementów silnika. odczas realizacji programu nauczania celowe jest stosowanie treści ilustrowanych przykładami, rysunkami, wykresami ułatwiającymi jego zrozumienie. Charakterystyczną cechą podręcznika jest bardzo staranne opracowanie treści, w logicznej kolejności, z dużą liczbą kolorowych rysunków, wykresów, schematów. o każdej partii materiału zamieszczono pytania sprawdzające, na które uczeń powinien odpowiedzieć. oradnik metodyczny do podręcznika Silniki pojazdów samochodowych ułatwi nauczycielowi pracę. Może być wykorzystany w kształceniu modułowym, jak również w formach kształcenia pozaszkolnego (kursy, szkolenia). Autorzy 6

7 2. Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych 2.1. odstawy prawne wykonywania zawodu Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U nr 95 poz. 425). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. rawo o ruchu drogowym (Dz. U nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U nr 166 poz. 1360). Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i olskim iurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U nr 124 poz z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U nr 82 poz. 556). Rozporządzenie Ministra racy i olityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U nr 82 poz. 537). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U nr 241 poz. 1765). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U nr 238 poz. 2010). 7

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i racy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U nr 202 poz. 1681). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U nr 199 poz. 1228). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U nr 118 poz. 1263). Rozporządzenie Ministra racy i olityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 poz. 973). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U nr 191 poz. 1596). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U nr 103 poz. 652). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r., w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 43 poz. 393) Opis zawodu i stanowiska pracy technika pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych kieruje zespołem pracowników; organizuje, nadzoruje i wykonuje obsługę techniczną oraz naprawę pojazdów samochodowych; ocenia ich stan techniczny z zastosowaniem metod diagnostycznych; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w pojazdach samochodowych. owinien posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną oraz oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych.

9 Technik pojazdów samochodowych interpretuje zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologii mechanicznej, termodynamiki, maszynoznawstwa, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, dotyczące pojazdów samochodowych. Identyfikuje pojazdy samochodowe, wyjaśnia procesy zachodzące w maszynach i urządzeniach; charakteryzuje materiały stosowane do ich budowy i eksploatacji oraz maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w technice motoryzacyjnej. Technik pojazdów samochodowych powinien określić stan techniczny pojazdów samochodowych; rozpoznawać budowę i działanie układów lub zespołów, ich usterki i uszkodzenia oraz sposób ich naprawy. Dobiera sposoby obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, narzędzia, przyrządy i urządzenia do badań diagnostycznych. Do obsługi i naprawy pojazdów dobiera niezbędne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje podczas komunikowania się z klientem. Wyjaśnia zakres niezbędnej naprawy i obsługi technicznej, stosując techniki komunikowania, porozumiewa się także w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych. Sporządza kalkulację kosztów oraz dokumentację wykonanych czynności. Wszystkie zadania zawodowe wykonuje, przestrzegając przepisów prawa oraz stosując podczas planowania, organizowania wykonania i odbioru prac przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Technicy pojazdów samochodowych mogą podejmować prace w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Zawód technika pojazdów samochodowych stwarza duże możliwości zatrudnienia i należy do zawodów, w których powstaje wiele nowych stanowisk pracy. Jest to związane z postępem technicznym w sektorze motoryzacji, rosnącą liczbą pojazdów samochodowych oraz wprowadzaniem nowych i innowacyjnych technologii w samochodach. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie, istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez absolwentów szkół technicznych kształcących się w tym zawodzie. 9

10 Ogólna charakterystyka wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych Standardy wymagań egzaminacyjnych są podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych. ropozycję standardów opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, zakładając, że wymagania egzaminacyjne powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych. Opracowanie wymagań egzaminacyjnych umożliwiło, w procedurze egzaminowania absolwenta szkoły, ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Standard wymagań jest obecnie obowiązującym źródłem wymagań, wykorzystywanym w celu potwierdzania kwalifikacji w zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Standardy obowiązują niezależnie od tego, jaki program nauczania realizuje dana szkoła. Egzaminy zawodowe mogą zdawać absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. ozytywna ocena kwalifikacji absolwenta kończy się wydaniem Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jego posiadacz uzyskuje kwalifikacje w danym zawodzie. Dyplom zawiera wyniki egzaminu, ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną w stosunku do standardu wymagań egzaminacyjnych. Wynik jest porównywalny w skali kraju, ocena osiągnięć zdającego jest obiektywna. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zawiera istotną informację dla pracodawców i instytucji edukacyjnych o przygotowaniu absolwenta do wykonywania wyuczonego zawodu. Zawód technik pojazdów samochodowych został wyodrębniony w klasyfikacji zawodów w 2007 roku. Na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe sprawdzane są te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych. Najważniejsze wymagania dotyczące oczekiwanych efektów kształcenia odpowiadających kwalifikacjom w zawodzie dotyczą: 1. czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 2. przetwarzania danych liczbowych i operacyjnych,

11 3. bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 4. wykonywania zadania obejmującego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W zawodzie technik pojazdów samochodowych wymagania egzaminacyjne ujęte w poszczególnych obszarach wymagań dotyczą: 1. W obszarze wymagań czytanie ze zrozumieniem informacji absolwent powinien umieć: rozróżniać zjawiska, prawa oraz pojęcia z zakresu mechaniki technicznej, termodynamiki, elektrotechniki i automatyki oraz rozpoznawać własności cieczy i gazów; rozróżniać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach samochodowych; rozpoznawać budowę i działanie układów lub zespołów pojazdów samochodowych; rozpoznawać wyposażenie pojazdów samochodowych; rozróżniać silniki oraz układy napędowe pojazdów samochodowych; rozpoznawać informacje zawarte w dokumentacji technicznej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, przepisach prawa dotyczących eksploatacji, obrotu oraz ubezpieczeń pojazdów samochodowych; rozpoznawać budowę oraz działanie systemów lub układów bezpieczeństwa biernego i czynnego w pojazdach samochodowych; rozpoznawać usterki i uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz sposoby ich naprawy; 2. W obszarze wymagań przetwarzanie danych absolwent powinien umieć: zinterpretować wyniki pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych; zinterpretować wyniki badań diagnostycznych; określić stan techniczny układów lub zespołów pojazdów samochodowych; dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do badań diagnostycznych, obsługi naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych; dobierać części zamienne i materiały eksploatacyjne do obsługi i naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych; dobierać sposoby obsługi i naprawy układów lub zespołów pojazdów samochodowych; sporządzać kalkulacje kosztów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. 11

12 12 3. W obszarze wymagań bezpieczne wykonanie zadań zawodowych absolwent powinien umieć: stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy ruchu drogowego podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; przewidywać zagrożenia występujące podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Obowiązujący standard wymagań egzaminacyjnych przewiduje na etapie egzaminów praktycznych opracowanie projektu realizacji prac związanych z eksploatacją, oceną stanu technicznego, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych oraz wykonanie określonych prac z zakresu diagnostyki lub naprawy lub eksploatacji pojazdów samochodowych w określonych warunkach organizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej. Absolwent powinien umieć: Analizować i sporządzać dokumentacje techniczną i eksploatacyjną, związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów. osługiwać się urządzeniami diagnostycznymi w procesie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów, ustalenia przyczyn niesprawności, oraz sposobu ich usuwania. Wykonać pomiary wielkości charakterystycznych dla pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów, zinterpretować wyniki pomiarów na podstawie dokumentacji technicznej pojazdu. Weryfikować części wchodzące w skład układów lub zespołów pojazdu oraz identyfikować je, dobierać części zamienne, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, uwzględniać wyniki badań diagnostycznych. Oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów na podstawie wyników badań diagnostycznych, rozpoznawać uszkodzenia układów lub zespołów pojazdów samochodowych. Organizować procesy obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów odpowiednio do zakresu usługi. Sporządzać dokumentację związaną z procesami obsługowo-naprawczymi oraz obrotem pojazdami samochodowymi.

13 Wykorzystywać programy komputerowe obsługujące procesy obsługowo-naprawcze oraz obrót pojazdami samochodowymi. Czynności związane z eksploatacją, oceną stanu technicznego, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, ich układów lub zespołów wykonywane są na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych w: komputer (podłączony do sieci lokalnej, z drukarką sieciową) z pakietem oprogramowania (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz specjalistycznym oprogramowaniem obsługującym proces obsługowo-naprawczy i obrót pojazdami samochodowymi, zestawy diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do diagnostyki, stół warsztatowy z imadłem warsztatowym, zestawem kluczy i zestawem przyrządów pomiarowych i z instrukcjami naprawy. racodawcy oczekują od pracowników wykonania czynności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac oraz instrukcjami producentów pojazdów samochodowych, podzespołów, części itd. oraz stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych w kategoriach samodzielności i odpowiedzialności za własną pracę. odczas kształcenia umiejętności praktycznych należy szczególną uwagę zwrócić na umiejętność samooceny oraz kryteria jakościowe wykonywanych czynności. roces pracy powinien uwzględniać planowanie wykonania zadania zawodowego oraz organizację stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii. odczas wykonywania zadań zawodowych absolwent powinien zastosować nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne. Sposób, w jaki wykona zadanie, należy rozpatrywać także w kategoriach samodzielności i odpowiedzialności. odczas wykonywania zadania praktycznego ocenia się jakość wykonanej usługi lub istotną decyzję podjętą przez zdającego Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów. 13

14 14 Ustalanie przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych. Weryfikowanie części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych. Kontrolowanie wykonywanych napraw. Wykonywanie operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych. rowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych. rowadzenie postępowania związanego z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi. rowadzenie usług motoryzacyjnych.

15 3. odstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych 3.1. Opis kwalifikacji zawodowych absolwenta w zawodzie technik pojazdów samochodowych Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych to układ wiadomości, umiejętności oraz cech osobowościowych pozwalających wykonywać zadania na stanowiskach pracy związanych z diagnostyką, naprawą lub eksploatacją pojazdów samochodowych; w szczególności umiejętności wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej do zrozumienia budowy i zasad działania pojazdów, procesów technologicznych obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, także znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów, wykonywania operacji monterskich oraz czynności kontrolnych i odbiorowych prac. Technika pojazdów samochodowych powinny charakteryzować zainteresowanie techniką samochodową, dobra koordynacja zmysłowo-ruchowa i wyobraźnia przestrzenna, podzielność i koncentracja uwagi, szybka orientacja i spostrzegawczość, odporność na stres. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: zinterpretować zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, technologii mechanicznej, termodynamiki, maszynoznawstwa, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, dotyczące pojazdów samochodowych; charakteryzować pojazdy samochodowe oraz maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w technice motoryzacyjnej; identyfikować pojazdy samochodowe; odczytywać rysunki techniczne oraz schematy elektryczne i elektroniczne; sporządzać szkice elementów mechanicznych oraz schematy układów elektrycznych pojazdów samochodowych; charakteryzować materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych; 15

16 wyjaśniać procesy zachodzące w maszynach i urządzeniach; wykonywać operacje z zakresu obróbki i łączenia materiałów; mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz zinterpretować wyniki pomiarów; posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną pojazdów samochodowych; posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych; oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metod diagnostycznych; wykonywać obsługę techniczną oraz naprawę pojazdów samochodowych; przestrzegać przepisów prawa i zasad dotyczących eksploatacji, obrotu oraz ubezpieczeń pojazdów samochodowych; kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii ; sporządzać kalkulację kosztów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; sporządzać dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; stosować techniki komunikowania się z klientem; porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych; przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej; przestrzegać przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych; udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; kierować zespołem pracowników; korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego; prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych odstawy przedsiębiorczości. 16

17 3.2 Cele kształcenia i treści bloków programowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe: Techniczne podstawy zawodu Konstrukcja pojazdów samochodowych Eksploatacja pojazdów samochodowych odstawy działalności zawodowej lok Techniczne podstawy zawodu Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: stosować podstawowe prawa i zasady mechaniki technicznej, termodynamiki i elektrotechniki; odczytywać oraz sporządzać rysunki techniczne, szkice i schematy; posługiwać się programami komputerowymi typu CAD do wspomagania projektowania; stosować układ tolerancji i pasowań; dokonywać analizy płaskich i przestrzennych układów sił; dokonywać analizy ruchu postępowego, obrotowego i złożonego brył sztywnych; stosować prawa i zasady dynamiki; rozróżniać rodzaje obciążeń oraz wyznaczać wartość naprężenia; klasyfikować materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określić ich właściwości i zastosowanie; dokonywać pomiarów wielkości fizycznych i geometrycznych oraz zinterpretować wyniki pomiarów; charakteryzować techniki wytwarzania części maszyn; charakteryzować rodzaje obróbki cieplnej i cieplno chemicznej; klasyfikować części maszyn; wykonywać obróbkę ręczną i maszynową związaną z naprawą części maszyn; wykonywać połączenia materiałów i części maszyn; 17

18 dokonywać montażu i demontażu mechanizmów; dokonywać oceny jakości wykonanej pracy; określić właściwości gazów i cieczy, charakteryzować przemiany termodynamiczne; charakteryzować proces spalania paliw technicznych; charakteryzować napędy pneumatyczne i hydrauliczne; charakteryzować pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki, chłodziarki, silniki; określić zasady eksploatacji maszyn i urządzeń; klasyfikować urządzenia transportu wewnętrznego oraz określić ich zastosowanie; określić zastosowanie elementów elektrycznych i elektronicznych; obliczać wielkości charakteryzujące obwody elektryczne i elektroniczne; dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych, zinterpretować wyniki pomiarów; odczytywać schematy elektryczne i elektroniczne; charakteryzować układy regulacji automatycznej; przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 18 Treści kształcenia Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: rodzaje rysunków technicznych; metody odwzorowania obiektów na płaszczyźnie; zasady wymiarowania; rysunek złożeniowy; zastosowanie schematów w mechanice, elektrotechnice, elektronice oraz automatyce; tolerancje i pasowania; statyka układów płaskich i przestrzennych; kinematyka i dynamika mechanizmów; podstawy wytrzymałości materiałów; materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w budowie maszyn; podstawy techniki pomiarowej; metody wytwarzania części maszyn; części maszyn; obróbka ręczna i maszynowa;

19 zasady montażu i demontażu zespołów, podzespołów i części maszyn; zasady działania maszyn cieplnych; napędy pneumatyczne i hydrauliczne; podstawy eksploatacji maszyn; urządzenia transportu wewnętrznego; prąd elektryczny, pole magnetyczne, elektromagnetyzm; obwód elektryczny i elektroniczny, elementy obwodów; elektrochemiczne źródła prądu; maszyny elektryczne; elementy półprzewodnikowe i ich właściwości; podstawy techniki analogowej; podstawy techniki cyfrowej; systemy sterowania i regulacji; elementy układu regulacji automatycznej lok Konstrukcja pojazdów samochodowych Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: klasyfikować pojazdy samochodowe według przeznaczenia i rozwiązań konstrukcyjnych; określić dane pojazdu samochodowego na podstawie charakterystyki technicznej; dokonywać analizy sił działających na pojazd samochodowy; zinterpretować zjawiska występujące podczas ruchu pojazdów samochodowych; określić zasady doboru parametrów silnika i układu napędowego pojazdu samochodowego; określić własności trakcyjne pojazdów samochodowych; rozróżniać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w budowie pojazdów samochodowych; charakteryzować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych; wyjaśniać procesy zachodzące podczas pracy silnika spalinowego i elektrycznego; określić budowę i zasadę działania układów silnika i części składowych; 19

20 określić zależności kinematyczne i dynamiczne zachodzące w układach mechanicznych silników; wyjaśniać budowę i zasady działania elektronicznych systemów sterowania w pojazdach samochodowych; rozróżniać obwody oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; odczytywać schematy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; wyjaśniać budowę i zasady działania elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych; określić parametry techniczne elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznaczeń i dokumentacji technicznej; wyjaśniać budowę i zasady działania elementów układu napędowego samochodu; wyjaśniać budowę i zasady działania elementów mechanizmów prowadzenia pojazdów samochodowych; wyjaśniać budowę i zasady działania elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych; wyjaśniać budowę oraz zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów samochodowych; charakteryzować nadwozia pojazdów samochodowych; określić wpływ pojazdów samochodowych na zanieczyszczanie środowiska. Treści kształcenia Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych: opis techniczny pojazdów samochodowych; teoria ruchu samochodu; materiały stosowane w budowie i eksploatacji pojazdów samochodowych; procesy zachodzące w silnikach spalinowych i elektrycznych; mechanika układów silników; budowa silników; napędy alternatywne; elektroniczne systemy sterowania; obwody, układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; elementy wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych; 20

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52]

STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] STANDARD PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Nr 311[52] Burzyński Marek Jabczyński Janusz Fronckiewicz Bolesław 1 Spis treści I. Ogólny opis zawodu w zakresie praktyki zawodowej....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia

PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot specjalizujący: Budowa i naprawa silników spalinowych Szkoła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych Podstawa prawna: 1. Podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 62 POZ. 439 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarzplecionkarz,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Autor: Marek Zalewski WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: eksploatacja pojazdów Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. gen. J. ustronia w Lubaczowie/ mechanik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (ZSP ) zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 (ZSP-63-2012) zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych Lp. Obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

2. Treści kształcenia (działy programowe)

2. Treści kształcenia (działy programowe) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SYMBOL CYFROWY 315[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) sporządzać bieżące

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych symbol cyfrowy: 723[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODWOZIA I NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODWOZIA I NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Ryszard Dolata Marek Kmiecik PODWOZIA I NADWOZIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Poradnik metodyczny dla nauczycieli 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń

586 (66,6%) 601 (87,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń 2.1. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 053 Przystąpiło łącznie: 915 880 88 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 58 (,%) 01 (87,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Silniki. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie 35-084 Rzeszów, ul. A. Matuszczaka 7 SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ Program autorski Wykonali: Budowa silników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 43/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo Samochodów i Ciągników, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej;

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli. i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod zawodu: 311 [52] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo