KRS: NIP: REGON: Konto bankowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.partners.net.pl KRS: 0000213506 NIP: 676-227-24-67 REGON: 356859152 Konto bankowe: 55 1060 0076 0000 3200 0096 2343"

Transkrypt

1 MATERIA Y WYPRACOWANE na III Konferencji Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego w dniu roku Zajazd u Jankiela w ramach Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego Materia y wypracowane przez Grup 1 USZCZELNIENIE LOKALNYCH PRZECIEKÓW Grupa 1 Uszczelnienie lokalnych przecieków pracowa a w sk adzie: 1. Lider Piotr Koz owski - Urz d Gminy G owaczów 2. Aleksandra Popis Urz d Gminy Garbatka Letnisko 3. Aneta Adamczyk P.P.H.U. Champion w Grabowie nad Pilic 4. Edward Mich DTP System 5. Izabela uczy ska PKS Sp. z o. o. 6. Jerzy Dr gowski Stowarzyszenie Pami i Przysz o 7. Joanna Strzelczyk Urz d Gminy Grabów nad Pilic 8. Kazimierz Marchewka - Centrum Kszta cenia Zawodowego 9. Krzysztof Zyzek Komenda Powiatowa PSP 10. Marek Przedniczek Stowarzyszenie Porozumienie dla Rozwoju 11. Piotr Durka - P.P.H.U. Champion w Grabowie nad Pilic 12. Ryszard Jeziorowski Rada Gminy Sieciechów

2 Najwa niejszy problem do rozwi zania emigracja potencja u ludzkiego szczególnie specjali ci i m odzie wyp yw rodków finansowych s abe wykorzystanie potencja u turystycznego s aba promocja s aba infrastruktura brak dop ywu rodków zewn trznych brak produktów regionalnych s aba integracja spo eczna Najwa niejsze zasoby lokalne do wykorzystania potencja ludzki dobre warunki przyrodnicze i klimatyczne po o enie w pobli u du ych algromeracji Najlepsze okienko do wykorzystania stworzenie nowych dobrze op acanych miejsc pracy, w szczególno ci dla specjalistów utworzenie Centrum Pomocy Regionalnej edukacja mieszka ców i przedsi biorców powstanie zrzesze przedsi biorców Najlepsze okienko okazji do wykorzystania wstrzymanie emigracji za chlebem poprzez stworzenie wi kszej liczby miejsc dobrze p atnej pracy rozwój turystyki, w tym agroturystyki poprawa stanu dróg

3 Wizja Powiatu Kozienickiego wypracowana przez Grup 1: 1. Przysta eglarsko kajakowa na Wi le. 2. Prom (wodolot) do Kazimierza. 3. Dobrze rozwini ta baza agroturystyczna, hotelarska i restauracyjna. 4. Kolejka w skotorowa przez Puszcz Kozienick. 5. Wykreowanie 3 mocnych imprez. 6. Rozbudowana infrastruktura. Propozycje projektów Grupy 1: Projekt Nr 1 ladami historii : stworzenie szlaków turystycznych zwi zanych z histori, wzmocnienie grupy rekonstrukcji historycznych, rekonstrukcja grodu Sieciecha, rozbudowa bazy hotelarsko-restauracyjnej. Projekt rozwi zuje nast puj ce problemy lokalne: s abe wykorzystanie potencja u turystycznego s ab promocj

4 s ab infrastruktur brak dop ywu rodków zewn trznych Aby zainicjowa projekt trzeba dokona szczegó owej analizy. Projekt Nr 2 Stworzenie Centrum Promocji Regionu i Informacji Turystycznej w Dworku Projekt rozwi zuje nast puj ce problemy lokalne: s abe wykorzystanie potencja u turystycznego s ab promocj brak produktów regionalnych Aby zainicjowa projekt trzeba dokona szczegó owej analizy oraz pozyska informacj na temat róde finansowania.

5 Projekt Nr 3 Przysta na Wi le Projekt rozwi zuje nast puj ce problemy lokalne: s abe wykorzystanie potencja u turystycznego s ab promocj brak produktów regionalnych brak dop ywu rodków zewn trznych Aby zainicjowa projekt trzeba dokona analizy hydrograficznej. Projekt Nr 4 Kolejka w skotorowa Projekt rozwi zuje nast puj ce problemy lokalne:

6 s abe wykorzystanie potencja u turystycznego s ab promocj brak produktów regionalnych brak dop ywu rodków zewn trznych Aby zainicjowa projekt trzeba znale inwestora oraz wytyczy szlaki.

7 Materia y wypracowane przez Grup 2 WESPRZE ISTNIEJ CE FIRMY Grupa 2 Wesprze istniej ce firmy pracowa a w sk adzie: 1. Lider Barbara Gontarek Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej 2. Adam Jankiewicz Zajazd u Jankiela 3. Bronis aw Dudek Spó dzielnia Inwalidów 4. Czes aw Czechyra Pose na Sejm RP 5. Danuta Delekta Starostwo Powiatowe 6. Gra yna K ska Elgis Garbatka Sp. z o. o. 7. Jadwiga Kr cisz - Starostwo Powiatowe 8. Jan Kotli ski Spó dzielnia Ogrodnicza 9. Joanna Szczepaniak Urz d Miejski 10. Lucyna Doma ska - Starostwo Powiatowe 11. Ma gorzata Fr ckiewicz - Zak ad Gospodarki Komunalnej 12. Maria Wo niak Urz d Gminy Gniewoszów 13. Marianna Dziedzicka Stowarzyszenie Przyjació Garbatki 14. Marta Zawadzka Trak Sp. Jawna w Garbatce Letnisko 15. Miros aw Dziedzicki Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko 16. Roman Fr ckiewicz Urz d Skarbowy 17. Teodora Jankiewicz Zajazd u Jankiela 18. Urszula Dr gowska Wodnik Przedsi biorstwo Handlowe 19. Urszula Kowalik PCPR 20. Zbigniew Pawulski EP Serwis Sp. z o. o.

8 Najwa niejszy problem do rozwi zania S abo rozwijaj ce si firmy brak zintegrowanych zrzesze przedsi biorców Emigracja potencja u ludzkiego poza obszar powiatu brak wykwalifikowanej kadry Brak kapita u, drogie kredyty, wysokie podatki lokalne Ma e wykorzystanie istniej cej bazy turystycznej i surowcowej S aba infrastruktura w zakresie gospodarki odpadami Najwa niejsze zasoby lokalne do wykorzystania sprzyjaj ce zasoby naturalne, klimatyczne, rekreacyjne (lasy, rzeki) urodzajne ziemie do produkcji warzy i owoców wysoki potencja finansowy korzystne po o enie blisko Warszawy dobre warunki przyrodnicze i klimatyczne po o enie w pobli u du ych algromeracji Najlepsze okienko do wykorzystania Utworzenie izby gospodarczej Stworzenie nowych miejsc pracy, dobrze op acanych z perspektyw rozwoju, awansu zawodowego Tanie kredyty, przyjazne podatki lokalne Tworzenie grup producenckich, wspieranie przetwórstwa rolnospo ywczego wykorzystanie zasobów naturalnych do tworzenia cie ek rowerowych, sp ywów kajakowych budowa sk adowisk odpadów z recyklingiem pozyskiwanie surowców wtórnych Najlepsze okienko okazji do wykorzystania budowa cie ek rowerowych budowa przystani wodnych tworzenie i wspieranie istniej cych ju przetwórni tworzenie grup producenckich podwy szanie jako ci dóbr konsumpcyjnych infrastruktura drogowa, stworzenie bazy hotelowej utworzenie mazowieckiego centrum sportu i rekreacji w Kozienicach stworzenie warunków do wiadczenia us ug o wysokim standardzie

9 Wizja Powiatu Kozienickiego wypracowana przez Grup 2: 1. Pr ne funkcjonowanie Mazowieckiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi ce zaplecze dla du ych algromeracji. 2. Dobre po czenia komunikacyjne (drogowe, wodne, kolejowe) z du ymi algromeracjami (np. Warszaw ). 3. Liczne oznakowane szlaki rowerowe, piesze i wodne z baz noclegow. 4. Uzdrowisko z wykorzystaniem wód termalnych. 5. Wykorzystanie lokalnych surowców rolnych uzyskanie europejskich certyfikatów. 6. Wioski tematyczne zwi zane z regionem. 7. Pr ny o rodek akademicki. 8. Most przez Wis na wysoko ci Kozienic. Propozycje projektów Grupy 2: Projekt Nr 1 Kozienickie Centrum Turystyki Wodnej i Rowerowej : Budowa przystani, Szkó ka eglarska, Szkó ka kajakowa.

10 Projekt Nr 2 Kozienickie Centrum Wspierania Biznesu bezp atna pomoc w pisaniu projektów, bezp atna pomoc w rozliczaniu projektów unijnych, bezp atne szkolenia dla przedsi biorców. Projekt Nr 3 Kozienickie centrum szkoleniowo-konferencyjne stworzenie zaplecza szkoleniowego; stworzenie zaplecza hotelowego; stworzenie zaplecza restauracyjnego.

11 Projekt Nr 4 Ekologiczna Ziemia Kozienicka

12 Materia y wypracowane przez Grup 3 ZACH CA DO TWORZENIA NOWYCH LOKALNYCH FIRM Grupa 3 Zach ca do tworzenia nowych lokalnych firm pracowa a w sk adzie: 1. Lider Marek Drapa a Klub Mi o ników Ziemi Magnuszewskiej 2. Danuta Bernacik MGOPS 3. Gra yna Mazur SPZZOZ 4. Henryk Po dzik PUP 5. Jadwiga Durajczyk Urz d Gminy Grabów Nad Pilic 6. Jan uchowski Polski Zwi zek Niewidomych Ko o 7. Maria Halina Bana Rada Gminy Gniewoszów 8. Teresa Bogumi Stowarzyszenie Grabo Wspólne Dzia anie czy 9. Teresa uchowska - Polski Zwi zek Niewidomych Ko o 10. Tomasz Potacki Zak ad Piekarniczy w Garbatce Letnisko 11. Wies awa Kucharska Stowarzyszenie Nasz Region Kozienicki

13 Najwa niejszy problem do rozwi zania Brak analizy rynku Biurokracja, skomplikowane procedury Podatki i op aty lokalne zbyt wysokie i brak ulg podatkowych Drogie kredyty Najwa niejsze zasoby lokalne do wykorzystania Zasoby ludzkie Walory przyrodnicze, zdrowa ywno, stadnina koni Centralne po o enie Wody termalne Z o a w gla brunatnego Najlepsze okienko do wykorzystania Przeprowadzenie bada ankietowych w ród potencjalnych klientów naszych us ug Uproszczenie procedur dotycz cych za o enia firm Kompleksowe doradztwo prawne, finansowe, biznesowe - strategia Szkolenia dla samorz dów lokalnych z zakresu rozwoju gospodarczego w skali mikro Urz d skarbowy przyjacielem przedsi biorcy Pakiet kredytowy m odego przedsi biorcy Najlepsze okienko okazji do wykorzystania Wykszta cona kadra w zakresie turystyki, ekonomii, funduszy unijnych Woda, lasy, truskawki, regionalne produkty Baza noclegowa - agroturystyczna Swobodny przep yw produktów lokalnych

14 Wizja Powiatu Kozienickiego wypracowana przez Grup 3: 1. Elektrownia Kozienice pracuje na w glu brunatnym pozyskanym z naszego regionu (gmina G owaczów) wspomagana geoenergi wód termalnych (gmina Magnuszew). 2. Powstaje Centrum SPA tworz si nowe miejsca pracy 3. Mini przedsi biorstwa produkuj produkty regionalne (np. zdrowa ywno ). 4. Powstaje gie da rolno-spo ywcza. 5. Powstaje centrum konferencyjno szkoleniowe z baz noclegow z ró nymi atrakcjami. 6. Najd u sza w Polsce cie ka agro-turystyczna walorów turystycznych i produktów lokalnych. 7. Dzia a forum lokalnego biznesu rok rocznie przyznawany jest laur Z oty klucz biznesu 8. Powstaj mini browary i gorzelnie np. Kozienicki full Kozio ek. Propozycje projektów Grupy 3: Projekt Nr 1 ród o ycia

15 Projekt Nr 2 Kozienicki Raj Biznesowy Projekt Nr 3 Powiat marze Projekt Nr 4 Agro Mix Gie da Rolno-Spo ywcza

16 Materia y wypracowane przez grup 4 REKRUTACJA Z ZEWN TRZ NOWYCH FIRM O PROFILU UZUPE NIAJ CYM OFERT LOKALN Grupa 4 Rekrutacja z zewn trz nowych firm o profilu uzupe niaj cym ofert lokaln pracowa a w sk adzie: 1. Lider Krzysztof Zaj c Starostwo Powiatowe 2. Anna Bilska Zak ad Przemys u Drzewnego Domy z Bali 3. Bogdan Przychodze Urz d Gminy w Gniewoszowie 4. Bogdan wistowski Sklep Spo ywczo - Przemys owy 5. Danuta Kubicka PUP 6. Dorota Bernacik Zak ad Przemys u Drzewnego Domy z Bali 7. Halina D ugosz Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej 8. Janusz Maci g Elektrownia Kozienice S. A. 9. Jaros aw Traczyk Urz d Miejski 10. Krystyna Puk Urz d Gminy Grabów nad Pilic 11. Krystyna Puk Urz d Gminy Grabów nad Pilic 12. Ryszard Zaj c Zespó Szkó Nr Stanis aw Figlewicz Urz d Gminy Magnuszew 14. lusarczyk Marian PEKAO SA O/Kozienice 15. Tomasz Arendarski Urz d Miejski 16. Tomasz Ró a ski Zak ad Gospodarki Komunalnej 17. Wanda Karsznia - Czerska Publiczne Gimnazjum Nr Zbyszko Hinc KCKRIS

17 Najwa niejszy problem do rozwi zania Rozwój Elektrowni (budowa bloków) S abo rozwini ta baza agroturystyczna Brak firm prowadz cych odwierty S aba infrastruktura (drogi l dowe, wodne) S abo rozwini te przetwórstwo owocowo-warzywne S abo rozwini ta oferta sp dzania wolnego czasu Najwa niejsze zasoby lokalne do wykorzystania Zasoby geotermalne Zasoby naturalne (rzeki, lasy, krajobrazy) Zasoby w gla brunatnego Zasoby ludzkie Elektrownia Kozienice Dziedzictwo historyczne Najlepsze okienko do wykorzystania Zatrudnienie dla specjalistów Uprawa ro lin energetycznych (obróbka biomasy) Rozwój przemys u agroturystycznego Inwestor strategiczny Centrum pobytowe Euro 2012 Powstanie firmy typu Hortex, powstanie suszarni grzybów Kasyno, pole golfowe, tory kartingowe Najlepsze okienko okazji do wykorzystania Centra rehabilitacyjne, SPA, sanatoria Kopalnia w gla brunatnego Szlaki turystyczne, sp ywy rzekami Centrum edukacyjnoszkoleniowe Gród Sieciecha, wioski tematyczne

18 Wizja Powiatu Kozienickiego wypracowana przez Grup 4: 1. Zrównowa ony rozwój powiatu. 2. Powiat kozienicki historyczn kolebk Mazowsza. 3. Puszcza kozienicka p ucami rodkowej Polski. 4. Kozienickie produkty regionalne smakiem Mazowsza. 5. E-powiat, szeroki darmowy dost p do WiFi. 6. Aktywizacja ludzi starszych. 7. Powiat kozienicki stolic kulturaln Mazowsza. 8. Najbardziej energetyczny powiat Mazowsza. 9. Powiat kozienicki sportowym centrum przygotowawczym (olimpiady, Euro, Mundial). 10. Powiat kozienicki sprzyjaj cy rozwojowi zawodowemu m odzie y (miejsca pracy, wysokie zarobki, systematyczny rozwój). Propozycje projektów Grupy 4: Projekt Nr 1 Elektrownia Ko em Nap dowym Rozwoju Powiatu Kozienickiego : Projekt Nr 2 Sport krzepi sport, rehabilitacja, SPA przy geotermach, baza sportowa jak SPA A Projekt Nr 3 Wszystkie szlaki prowadz do Kozienic stworzenie turystycznych szlaków historycznych; stworzenie turystycznych szlaków wodnych i l dowych; Projekt Nr 4 Wycieczka do przesz o ci dziedzictwo historyczne, wioski tematyczne

19 PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMA Y OD UCZESTNIKÓW III KONFERENCJI KOZIENICKIEGO PARTNERSTW A LOKALNEGO NAJWI KSZ LICZB PUNKTÓW W TRAKCIE G OSOWANIA Nazwa projektu 1. KOZIENICKI RAJ BIZNESOWY KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU 2. LADAMI HISTORII WYCIECZKA DO PRZESZ O CI 3. KOZIENICKIE CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ I ROWEROWEJ 4. KOZIENICKIE CENTRUM SZKOLENIOWO- KONFERENCYJNE Ilo przyznanych punktów RÓD O YCIA 26

20 MCPPN 22 wrze nia 2008 roku

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Andrzej So oma Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Banks as a multipliers of development the poorest

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo