SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE ZŁ (DWA MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (KOD CPV): TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Strona1

2 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego Mielno Tel./fax strona internetowa: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art , w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz ze zm. / dalej zwaną ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu obrotowego w kwocie (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie dofinansowania z WFOŚiGW inwestycji pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Mielno. 1. termin wykorzystania kredytu: , 2. okres spłaty kredytu: jednorazowo do roku 3. odsetki naliczone wg. zmiennej stopy procentowej, WIBOR 1M z dn spłata odsetek: w ratach miesięcznych w okresie , 5. kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 6. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, 7. zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie: a. pełnomocnictwo do rachunku, na który nastąpi wpływ środków z WFOŚiGW, zgodnie z umową o dofinansowanie (rachunek ten zostanie otwarty przez Zamawiającego w banku, który udzieli kredytu, otwarcie rachunku potwierdzone zostanie aneksem do umowy o dofinansowanie), b. ewentualnym dodatkowym zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomości Zamawiającego wg. wyceny rzeczoznawcy sporządzonej metodą odtworzeniową i dochodową; KW 70527/5 dz. Nr 430/3 zabudowana zbiornikiem retencyjnym wody oraz budynkiem pompowni. 8. Zamawiający zobowiązuje się, na wniosek wykonawcy, do przekazania nw. dokumentów: a. Bilans za 2009 rok, b. Opinia z badania bilansu za 2009 rok, Strona2

3 c. Rachunek zysków i strat za I kw roku, d. Pełny wniosek o dofinansowanie projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Mielno w formie elektronicznej na płycie CD, e. Umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW wraz z aneksami. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. 2. Warunki udziału w postępowaniu określone są na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia będą wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII.1. i VIII.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie spełnia nie spełnia. 4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a. Zamawiający w szczególności wymaga, aby Wykonawca, który będzie ubiegał się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami). VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 ustawy Pzp wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) w oryginale, Strona3

4 b) aktualne zaświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt. VII. 5. SIWZ wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) w oryginale, b) Zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami ), dla banków utworzonych od 1998 r. lub równorzędne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r.; c) Statut Banku 3. Wzór umowy zawierający klauzule zawarte w pkt. XX SIWZ. IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. VIII.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.2. SIWZ,. Wykonawcy składają wspólnie. X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr w. 110). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 8:00 do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 5. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia: Panią Barbarę Grudzień tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Strona4

5 Panią Katarzynę Fusiek tel w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego. XI. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i poświadczone przez wykonawcę; podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 3. Złożony podpis powinien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. 4. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie składają ofertę, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, wówczas Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający: a. Całkowity koszt odsetek od kredytu (wyliczone w oparciu o zmienną stopę procentową, WIBOR 1M z dn ), b. Pozostałe koszty obsługi kredytu, z wyszczególnieniem wszystkim elementów ww. 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 7. Wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Strona5

6 10. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być spięta. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 12. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności. Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna ofert i część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego oraz oznakowane następująco: Przetarg nieograniczony oferta na udzielenie kredytu obrotowego nie otwierać przed godz dnia 21 czerwca 2010 i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2010 do godz w siedzibie zamawiającego tj. : Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego Mielno Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 2. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. Oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej dodatkowym opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE lub ZMIANA będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Do oświadczenia o wycofaniu oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że oświadczenie o wycofaniu oferty zostało podpisane przez osobę upoważnioną do dokonania tej czynności. 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2010 o godz w siedzibie zamawiającego. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem kopert z ofertami Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. Następnie odbędzie się poufne rozpatrzenie ofert przez komisję przetargową. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Strona6

7 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza. 2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XVI. ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. XVII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: kryterium cena kredytu (koszt), na którą składa się oprocentowanie oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z obsługą kredytu, zgodnie z formularzem ofertowym zał. nr 1 do SIWZ waga kryterium 100% gdzie: Liczba punktów, jaką uzyskała badana oferta będzie obliczona wg wzoru: C min n = x 100 x 100 % C n - liczba punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku), C min - najniższa oferowana cena (koszt) oprocentowania, C - cena (koszt) oprocentowania badanej oferty. 2. Wybrana zostanie ta oferta, która spełni wymagania SIWZ i uzyska największą ocenę punktową w kryteriach oceny ofert. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Strona7

8 5. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z wymaganiami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. XVIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w pkt. X.1 SIWZ (faksem); albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie). 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (oraz na stronie internetowej ). XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. WARUNKI UMOWY - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 1. Postępowanie o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego. 2. termin wykorzystania kredytu: , 3. okres spłaty kredytu: jednorazowo do roku 4. odsetki naliczone wg. zmiennej stopy procentowej, WIBOR 1M z dn spłata odsetek: w ratach miesięcznych w okresie , 6. kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 7. zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie: a. pełnomocnictwo do rachunku, na który nastąpi wpływ środków z WFOŚiGW, zgodnie z umową o dofinansowanie (rachunek ten zostanie otwarty przez Zamawiającego w banku, który udzieli kredytu, otwarcie rachunku potwierdzone zostanie aneksem do umowy o dofinansowanie), b. hipoteka na nieruchomości Zamawiającego wg. wyceny rzeczoznawcy sporządzonej metodą odtworzeniową i dochodową; KW 70527/5 dz. Nr 430/3 zabudowana zbiornikiem retencyjnym wody oraz budynkiem pompowni. 8. Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 9. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Strona8

9 10. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji. 11. W przypadku nie wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostaną naliczone odsetki karne w wysokości 1% od kwoty kredytu, liczone za każdy dzień zwłoki. W celu potwierdzenia wprowadzenia powyższych istotnych dla stron postanowień do treści zawieranej umowy Wykonawca jako załącznik do składanej oferty przedłoży również wzór umowy umożliwiający późniejsze jej podpisanie. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy Pzp. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki: Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór. Strona9

10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawca:... (pieczęć firmowa wykonawcy) Nr REGON... Nr NIP... Tel./fax... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu obrotowego w kwocie zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 1. Wykonanie zakresu usług objętych zamówieniem na łączną cenę zł (słownie złotych.) Lp Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Cena kredytu (koszt), stawka oprocentowania.%.. 2. Dodatkowe koszty związane z obsługą kredytu: 1) ).. 3)... 4). 5).. Łączna cena usługi w zł.. Warunki spłaty kredytu- zgodnie z SIWZ. Termin realizacji zamówienia- zgodnie z SIWZ miejscowość, data podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Strona10

11 Załącznik Nr 2 do SIWZ.... pieczęć wykonawcy Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam, że możemy ubiegać się o zamówienie i spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz z 2007r.,ze zm. Dz. U Nr 171 poz z 2008r), a w szczególności: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. miejscowość i data... podpis osoby uprawnionej Strona11

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo