ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego zwanych dalej świadczeniami gwarantowanymi ; 1)2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 3) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) dostęp lub zapewnienie realizacji zapewnienie wykonywania świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane; 1)2) lekarz danej specjalności lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny; 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

2 1)3) lekarz specjalista lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny; 1)4) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo, w przypadku komórki mobilnej, adres wyczekiwania, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych; 1)5) miejsce udzielania świadczeń pomieszczenie lub zespół pomieszczeń powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu udzielania świadczeń gwarantowanych u danego świadczeniodawcy Ustala się: 1) wykaz świadczeń gwarantowanych stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 1)2) wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 1)3) wykaz świadczeń gwarantowanych dodatkowo przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 1)4) wykaz materiałów stomatologicznych dodatkowo przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stosowanych przy: a) leczeniu próchnicy powierzchownej - za każdy ząb, b) całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na 1 powierzchni, b)c) całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na 2 powierzchniach, b)d) całkowitym opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach, b)e) opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach, b)f) udzielaniu świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 3 - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) wykaz świadczeń gwarantowanych dodatkowo przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3 6) wykaz materiałów stomatologicznych dodatkowo stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. 4. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują jako świadczenia gwarantowane dla tych osób, z zastrzeżeniem 3: 1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień. 5. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych: 1) do ukończenia 16. roku życia, 2) w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. roku do ukończenia 18. roku życia - przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia, z wyłączeniem procedury wizyty niepołączonej z innymi świadczeniami (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia) W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca, w ramach umowy o udzielanie tych świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnia świadczeniobiorcy bezpłatny dostęp do: 1) leki i wyroby medyczne; 2) przejazd środkami transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku, jeżeli ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu sanitarnego pomocy innej

4 osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 7. Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem, świadczenia gwarantowane udzielane są w dniu zgłoszenia Świadczenia ogólnostomatologiczne oraz warunki, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 2. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 3. Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym oraz warunki które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 4. Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 5. Świadczenia protetyki stomatologicznej oraz warunki, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. 6. Świadczenia ortodoncji oraz wymagania, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. 7. Świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki oraz wymagania, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 8. Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej oraz wymagania, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia. 9. Świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS oraz warunki, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 15 do rozporządzenia. 10. Świadczenia ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki oraz wymagania, które muszą spełniać świadczeniodawcy przy ich udzielaniu określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

5 11. Świadczenia profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci do ukończenia 6. roku życia określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. 12. Świadczenia profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia określa załącznik nr 18 do rozporządzenia. 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r. MINISTER ZDROWIA

6 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO Lp. Świadczenie lekarskie dentystyczne Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy Badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostycznoterapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami

7 2 3 stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych Badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych Rentgenodiagnostyka - do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji (przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych) Zdjęcie zębowe wewnątrzustne Znieczulenie (przysługuje w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych) Znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie Znieczulenie miejscowe nasiękowe Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne Leczenie choroby próchnicowej zębów Leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi Opatrunek leczniczy w zębie stałym Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego

8 ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD) 6 Inne zabiegi stomatologii zachowawczej Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem Leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 1 kanału Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału Czasowe wypełnienie 1 kanału Ostateczne wypełnienie 1 kanału Leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia Usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) Kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) Plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

9 9 Usunięcie zęba (opisane procedury nie obejmują znieczulenia oraz zaopatrzenia rany) 9.1 Usunięcie zęba jednokorzeniowego Usunięcie zęba wielokorzeniowego Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej - wykonywane samodzielnie lub w powiązaniu z innymi świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów łącznie ze szwem Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny Założenie opatrunku chirurgicznego Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie

10 10.9 Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy Założenie drucianej szyny nazębnej Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i żuchwie raz na 2 lata Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym

11 Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki opisanymi w rozporządzeniu stosowanymi bez ograniczeń czasowych Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki

12 12.5 Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie Załącznik nr 2 WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1) materiał do wypełnień czasowych; 1)2) cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy; 1)3) cementy glasjonomerowe; 1)4) kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3); 1)5) amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2; 1)6) materiały do wypełnień kanałów korzeniowych; 1)7) ćwieki gutaperkowe; 1)8) masa wyciskowa alginatowa; 1)9) masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu; 1)10) nici chirurgiczne; 1)11) szyny unieruchamiające, drut ligaturowy. Załącznik nr 3

13 WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA Lp. Świadczenie lekarskie dentystyczne Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu Wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6. roku życia) Rentgenodiagnostyka Zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem - 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego Zdjęcie cefalometryczne w uzasadnionych przypadkach - 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego z wpisem do dokumentacji Profilaktyka stomatologiczna Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko 1 raz do ukończenia 7. roku życia Lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego Impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb Leczenie choroby próchnicowej zębów

14 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych b Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym Leczenie endodontyczne obejmujące wszystkie zęby z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową posiadających trzy i więcej kanałów Amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem Amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia

15 ubytku korony zęba) 6 Leczenie chorób przyzębia (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany) 6.1 Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia Gingiwoosteoplastyka Plastyka przedsionka jamy ustnej Założenie opatrunku parodontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe Inne zabiegi chirurgiczne (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany) Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych Resekcja wierzchołka korzenia zęba - dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3) Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia * kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w tzw. okresie retencji do ukończenia 13. roku życia (dotyczy wyłącznie dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych), * raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w

16 8.1 ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania) Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie Korekcyjne szlifowanie zębów Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna Analiza telerentgenogramu Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie Środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu - z wyłączeniem aparatów stałych Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy 8.11 pacjencie w niewielkim zakresie Proteza dziecięca częściowa Proteza dziecięca całkowita

17 Załącznik nr 4 WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH DODATKOWO PRZYSŁUGUJĄCYCH DZIECIOM I MŁODZIEZY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA 1) światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie; 1)2) laki szczelinowe; 1)3) lakiery; 1)4) cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia. Załącznik nr 5 WYKAZ DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU* Lp. Świadczenie lekarskie dentystyczne Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu

18 Leczenie chorób przyzębia Kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany) Założenie opatrunku parodontologicznego - każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe Usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia Badania kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał Leczenie endodontyczne Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem trzech kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba Leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem dwóch kanałów - nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba Objaśnienie: *) okres połogu trwa 42 dni od dnia porodu Załącznik nr 6 WYKAZ DODATKOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH KOBIETOM W CIĄŻY I W OKRESIE POŁOGU 1) cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

19 Załącznik nr 7 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZA SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY ICH UDZIELANIU. Tabela nr 1 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający świadczeniu opisywanemu w kolumnie 2 Nazwa świadczenia gwarantowanego 1 2 badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych zdjęcie zębowe wewnątrzustne znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie

20 znieczulenie miejscowe nasiękowe znieczulenie przewodowe wewnątrzustne leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi opatrunek leczniczy w zębie stałym całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD) trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału czasowe wypełnienie jednego kanału ostateczne wypełnienie jednego kanału leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem jednego kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) unieruchomienie zębów ligaturą drucianą usunięcie zęba jednokorzeniowego

21 usunięcie zęba wielokorzeniowego usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem założenie opatrunku chirurgicznego nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia) zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko 1 raz do ukończenia 7 roku życia lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na

22 kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb b całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych opatrunek leczniczy w zębie mlecznym amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z * wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) proteza dziecięca częściowa proteza dziecięca całkowita b** usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia ** badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał Objaśnienia: *) świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu **) świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu Tabela nr 2

23 MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH 1 Personel 1.1 lekarz dentysta 2 Sprzęt i wyposażenie stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa 2.1 bezcieniowa) w miejscu lub unit stomatologiczny - w miejscu 2.2 lampa polimeryzacyjna - w miejscu 2.3 skaler - w miejscu aparat RTG - w lokalizacji lub radiowizjograf - w lokalizacji ( w przypadku braku 2.4 stosownego urządzenia konieczność zawarcia umowy podwykonawczej) 2.5 wstrząsarka do amalgamatu Załącznik nr 8 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY ICH UDZIELANIU Tabela nr 1 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Opis świadczenia i Problemów Zdrowotnych ICD-9- CM odpowiadający

24 świadczeniu opisywanemu w kolumnie badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych zdjęcie zębowe wewnątrzustne znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie znieczulenie miejscowe nasiękowe znieczulenie przewodowe wewnątrzustne leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi opatrunek leczniczy w zębie stałym całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD) trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

25 dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału czasowe wypełnienie jednego kanału ostateczne wypełnienie jednego kanału leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem jednego kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) unieruchomienie zębów ligaturą drucianą usunięcie zęba jednokorzeniowego usunięcie zęba wielokorzeniowego usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem założenie opatrunku chirurgicznego nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia) zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko 1 raz do ukończenia 7 roku życia lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb b całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego

26 całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych opatrunek leczniczy w zębie mlecznym amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem * 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) proteza dziecięca częściowa proteza dziecięca całkowita b** usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia obrębie całego uzębienia Objaśnienia: *) świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu **) świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu Tabela nr 2 MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA

27 1 Personel 1.1 lekarz dentysta 2 Sprzęt i wyposażenie 2.1 stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) w miejscu lub unit stomatologiczny - w miejscu 2.2 lampa polimeryzacyjna - w miejscu 2.3 skaler - w miejscu aparat RTG - w lokalizacji lub radiowizjograf - w lokalizacji ( w przypadku braku 2.4 stosownego urządzenia konieczność zawarcia umowy podwykonawczej) 2.6 wstrząsarka do amalgamatu Załącznik nr 9 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY ICH UDZIELANIU. Tabela nr 1 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu Nazwa świadczenia gwarantowanego badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej)

28 badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych zdjęcie zębowe wewnątrzustne leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi opatrunek leczniczy w zębie stałym całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach (MOD) trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału czasowe wypełnienie jednego kanału ostateczne wypełnienie jednego kanału leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem jednego kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje

29 każdą wizytę) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) unieruchomienie zębów ligaturą drucianą usunięcie zęba jednokorzeniowego usunięcie zęba wielokorzeniowego usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny założenie opatrunku chirurgicznego wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego wyłuszczenie torbieli zębopochodnej wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych

30 nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem założenie drucianej szyny nazębnej repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko 1 raz do ukończenia 7 roku życia lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb b całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych opatrunek leczniczy w zębie mlecznym amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) * leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z * wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) * kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)

31 Gingiwoosteoplastyka plastyka przedsionka jamy ustnej * założenie opatrunku paradontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych b** usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia ** badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał Objaśnienia: *) świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu **) świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu Tabela nr 2 MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM 1 Personel lekarz dentysta z minimum I stopniem specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej 1.1 lub w dziedzinie chirurgii stomatologicznej pomoc dentystyczna/asystentka/higienistka stomatologiczna - pełny wymiar czasu 1.2 pracy poradni 1.3 lekarz medycyny w dziedzinie anestezjologii 1.4 pielęgniarka anestezjologiczna 2 Sprzęt i wyposażenie stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa 2.1 bezcieniowa) w miejscu lub unit stomatologiczny - w miejscu 2.2 skaler - w miejscu 2.3 lampa polimeryzacyjna - w miejscu 2.4 aparat RTG - w lokalizacji lub radiowizjograf - w lokalizacji ( w przypadku braku

32 stosownego urządzenia konieczność zawarcia umowy podwykonawczej) 2.5 wstrząsarka do amalgamatu 2.6 stanowisko do znieczuleń 2.7 stanowisko wybudzeń aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego zgodnie z wymaganiami 2.8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz z późn. zm.) Załącznik, nr 10 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY ICH UDZIELANIU. Tabela nr 1 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Nazwa świadczenia gwarantowanego Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu 1 2 badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i

33 wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych zdjęcie zębowe wewnątrzustne znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie znieczulenie miejscowe nasiękowe znieczulenie przewodowe wewnątrzustne usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) kiretaż zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) unieruchomienie zębów ligaturą drucianą usunięcie zęba jednokorzeniowego usunięcie zęba wielokorzeniowego usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie

34 zanieczyszczonej rany zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny założenie opatrunku chirurgicznego wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego wyłuszczenie torbieli zębopochodnej wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy założenie drucianej szyny nazębnej zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy * kiretaż otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany) Gingiwoosteoplastyka plastyka przedsionka jamy ustnej * założenie opatrunku paradontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku

35 operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych resekcja wierzchołka korzenia zęba - dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3) usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż 1 raz na b** miesięcy w obrębie całego uzębienia ** badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał Objaśnienia: *) świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu **) świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu Tabela nr 2 MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII 1 Personel lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub 1.1 lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz specjalista w dziedzinie periodontologii pomoc dentystyczna/asystentka/higienistka stomatologiczna - pełny wymiar 1.2 czasu pracy poradni 2 Sprzęt i wyposażenie 2.1 stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - w miejscu lub unit stomatologiczny - w miejscu aparat RTG - w lokalizacji lub radiowizjograf - w lokalizacji ( w przypadku braku 2.2 stosownego urządzenia konieczność zawarcia umowy podwykonawczej) 3 Zapewnienie realizacji 3.1 badania histopatologiczne Załącznik nr 11

36 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY ICH UDZIELANIU Tabela nr 1 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9- CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu Nazwa świadczenia gwarantowanego 1 2 badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych badanie żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych zdjęcie zębowe wewnątrzustne znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie

37 leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy proteza dziecięca częściowa proteza dziecięca całkowita Tabela nr 2 MINIMALNE WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ 1 Personel

38 1.1 lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej 2 Sprzęt i wyposażenie 2.1 stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - w miejscu lub unit stomatologiczny - w miejscu 2.2 aparat RTG - w lokalizacji lub radiowizjograf - w lokalizacji ( w przypadku braku stosownego urządzenia konieczność zawarcia umowy podwykonawczej) Załącznik nr 12 WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ ORTODONCJI ORAZ WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCYPRZY ICH UDZIELANIU. WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ ORTODONCJI Tabela nr 1 Kod świadczenia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM odpowiadający opisywanemu w kolumnie 2 świadczeniu Nazwa świadczenia gwarantowanego 1 2 badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej) badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.009.140.1144 011.0.01 zm. Dz.U.011.16.77 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i Dz.U.2004.261.2601 2008.05.28 zm. Dz.U.2008.81.485 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2601 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 81, poz.485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261 poz. 2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1199

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1199 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1199 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 30 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 30 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1199 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U.2017.193 t.j. z dnia 2017.01.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2018 r. Wejście w życie: 21 grudnia 2013 r., 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 l i p c a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 3 w r z e ś n i a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Nazwa świadczenia gwarantowanego L.p Świadczenia Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 26/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 85/006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77

Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77 Załącznik nr 3a Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 00 r. Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania ogólnostomatologiczne Kod zakresu: 07.0000.8.0 Kod resortowy

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p.

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p. Załącznik nr 3a Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania ogólnostomatologiczne Kod zakresu: 07.0000.8.0 Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77 Dodatkowe warunki zgodnie z rozporządzeniem.

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; ZARZĄDZENIE Nr 23/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

LECZENIE DZIECI LAKOWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (ZABEZPIECZENIE BRUZD)

LECZENIE DZIECI LAKOWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (ZABEZPIECZENIE BRUZD) Pragniemy zwrócić Twoją uwagę, iż cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku. Dokładną informacje na temat potrzebnych zabiegów i ceny otrzymają Państwo po konsultacji

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług Spis treści Stomatologia zachowawcza 5 Endodoncja 7 Higiena i Profilaktyka 7 Ortodoncja 9 Protetyka 12 Periodontologia 15 Chirurgia 17 Implantologia 18 3 Stomatologia zachowawcza 1. Konsultacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 zawarta w dniu...10.2010 roku, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Lp. Rodzaj świadczenia Cena. 1 Usunięci kamienia nazębnego zł. 2 Piaskowanie 120 zł

Cennik usług. Lp. Rodzaj świadczenia Cena. 1 Usunięci kamienia nazębnego zł. 2 Piaskowanie 120 zł Cennik usług Profilaktyka ogólna 1 Usunięci kamienia nazębnego 70-100 zł 2 Piaskowanie 120 zł 3 Usunięcie kamienia, piaskowanie oraz fluoryzacja 150 zł 4 Lakierowanie zębów (cały łuk górny i dolny) Fluor

Bardziej szczegółowo

MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH obowiązuje od dnia 19.08.2019 r. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEGLĄD JAMY USTNEJ 50 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA 50-100 PLAN LECZENIA 200 MODELE DIAGNOSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł. 2. Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia 200 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł. 2. Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia 200 zł CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna 100-150 zł 2. Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia 200 zł 3. Znieczulenie 20 zł 4. Wypełnienie z materiałów

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Załącznik nr a Świadczenia ogólnostomatologiczne L.p. Kod zakresu: 07.0000.28.02 Wymagane Dodatkowe Kod resortowy specjalności komórki organizacyjnej: 800 Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77. lekarz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH MILING DENTAL CLINIC CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEGLĄD JAMY USTNEJ 50 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA 80-100 PLAN LECZENIA 200 MODELE DIAGNOSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł

CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna 100-150 zł 2. Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia 200 zł 3. Znieczulenie 20 zł 4. Wypełnienie z materiałów

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach

Bardziej szczegółowo

CENNIK W ZAKRESIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO APARATY STAŁE: PLANOWANIE LECZENIA, ZAKŁADANIE I WIZYTY KONTROLNE. Konsultacja ortodontyczna

CENNIK W ZAKRESIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO APARATY STAŁE: PLANOWANIE LECZENIA, ZAKŁADANIE I WIZYTY KONTROLNE. Konsultacja ortodontyczna W ZAKRESIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO APARATY STAŁE: PLANOWANIE LECZENIA, ZAKŁADANIE I WIZYTY KONTROLNE Konsultacja ortodontyczna Opracowanie planu leczenia (w oparciu o komputerową analizę zdjęć i modeli

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Stomatologia Cennik 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają indywidualnej wycenie podczas planowania leczenia załącznik nr 1 **Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych - Styczeń Stomatologia zachowawcza

Cennik usług stomatologicznych - Styczeń Stomatologia zachowawcza Cennik usług stomatologicznych - Styczeń 2019 Procedura Cena 1. Stomatologia zachowawcza Badanie jamy ustnej, porada, instruktaż higieny jamy ustnej Lakowanie zęba Lakierowanie zębów Konsultacje stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 z wyciskiem 150 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1500 Proteza całkowita (góra +dół)- 2500 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 3000-3500 Proteza częściowa

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1)

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) projekt z dnia 2 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Stomatologia zachowawcza

CENNIK USŁUG. Stomatologia zachowawcza CENNIK USŁUG Stomatologia zachowawcza Przegląd półroczny bezpłatnie Konsultacja stomatologiczna 50 zł Opatrunek tymczasowy leczniczy 100 zł Leczenie nadwrażliwości (pojedynczy ząb) 30 zł Wypełnienie światłoutwardzalne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Lp. Zgłaszający uwagi 1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Treść uwagi 1. Proszę o wprowadzenie w najnowszym rozporządzeniu opisów dla kodów ICD-9 spójnych z opisami zawartymi w Międzynarodowej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo