NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 85/006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ O REALIZACJI I FINANSOWANIU UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: leczenie stomatologiczne

2 Rozdział Przedmiot postępowania i umowy.. Przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, jest zawarcie umowy o udzielanie w poradniach i gabinetach stomatologicznych przez lekarza dentystę albo specjalistę w specjalnościach lekarsko-dentystycznych, który posiada wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania w zakresie chorób jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zwane są dalej mi.. Zakresy są określone w załączniku nr do Szczegółowych materiałów informacyjnych w sprawie zawarcia umów o udzielanie opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zwanych dalej materiałami informacyjnymi. 4. Wzór umowy o udzielanie stanowi załącznik nr do materiałów informacyjnych. 5. Umowa może zawierać inne postanowienia niż określone we wzorze umowy pod warunkiem, że nie pozostają one w sprzeczności z postanowieniami określonymi we wzorze umowy... Szczegółowy przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie oraz przedmiot umowy określa się z uwzględnieniem nazwy i kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 95/00 z dnia 5 listopada 00 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Dz. U. WE L 40 z 6..00) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 004 r. o ch opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 0, poz. 5, z późn. zm.): usługi stomatologiczne i podobne, usługi stomatologiczne, usługi ortodontyczne.

3 . Pojęcia zdefiniowane w ogólnych warunkach umów o udzielanie opieki zdrowotnej, zachowują nadane im znaczenie. Rozdział Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców.. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie odbywa się w drodze konkursu ofert albo rokowań.. Podmiot biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w ust., powinien spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych oraz w załączniku nr do materiałów informacyjnych.. Jeżeli świadczeniodawca udziela na podstawie umowy, o której mowa w ust., w różnych miejscach, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust.. 4. Podmioty biorące udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w ust., powinny spełniać wymagania dotyczące dostępności do, określone w W przypadku braku możliwości zakontraktowania w danym zakresie w rodzaju leczenie stomatologiczne, które w sposób wystarczający zaspokoją potrzeby zdrowotne, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, w kolejnym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie opieki zdrowotnej, może warunkowo dopuścić do udzielania podmioty niespełniające wymagań, określonych w ust. (nie dotyczy wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin ich dostosowania do wymagań, z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem ceny punktu, o którym mowa w Świadczenia, o których mowa w 6 ust. pkt lit. a, są udzielane również w miejscu nauczania i wychowania.

4 Rozdział Zasady udzielania 4.. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr do umowy.. W harmonogramie, o którym mowa w ust., świadczeniodawca jest zobowiązany do spełnienia minimalnych warunków, dotyczących organizacji udzielania, określonych w załączniku nr do materiałów informacyjnych.. Harmonogram pracy powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do. 4. Pacjent zgłaszający się z bólem otrzymuje świadczenie w dniu zgłoszenia. 5. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do diagnostycznych, niezbędnych przy udzielaniu. 6. Świadczeniodawca ponosi koszt materiałów i postępowań laboratoryjnych oraz odpowiada za jakość udzielonego. 7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do uzyskania uzupełnienia protetycznego przysługującego świadczeniobiorcy raz na 5 lat oraz naprawy raz na lata. Potwierdzenie to ma nastąpić na podstawie pisemnego o składanego przez świadczeniobiorcę. 5.. Świadczenia obejmują następujące czynności świadczeniodawcy: ) udzielanie stomatologicznych zgodnie z zawartą umową, ) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania, ) udzielanie albo zlecenie udzielenia niezbędnych diagnostycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie wyrobów medycznych, będących środkami pomocniczymi, 4) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, 5) wydawanie opinii i orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie, 6) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, 7) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

5 6.. Świadczenia obejmują: ) w zakresach: a) dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia, b) dla dorosłych z protetyką; ) (wykonywane przez lekarzy specjalistów) w zakresach: a) w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, b) w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej, c) w dziedzinie periodontologii, d) w dziedzinie ortodoncji, e) w dziedzinie protetyki stomatologicznej, f) w dziedzinie stomatologii dziecięcej, g) w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, h) w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki; ) celowane (udzielane określonej grupie pacjentów) w zakresach: a) stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym, b) stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS; 4) stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej. 7.. Fundusz kontraktuje na terenie jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu nie mniej niż pół etatu przeliczeniowego i nie więcej niż jeden etat przeliczeniowy na jednego lekarza dentystę zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.. Dopuszcza się określenie przez poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu pełnego etatu przeliczeniowego w wymiarze od 70 do 50 tys. punktów miesięcznie w zależności od zakresu.. W ramach jednej umowy świadczeniodawca może realizować z różnych zakresów w rodzaju leczenie stomatologiczne. 5

6 4. Świadczenia udzielane są osobiście, przez osoby wykonujące zawody medyczne określone w materiałach informacyjnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr do umowy. 5. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wejście w życie i uzyskania akceptacji. Rozdział 4 Zasady finansowania 8.. Sposobem wyceny jest cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej, z zastrzeżeniem ust... Jednostką rozliczeniową jest punkt.. Sposobem rozliczania w zakresie doraźnej pomocy stomatologicznej jest ryczałt za -godzinną gotowość do udzielania. 4. Kwota zobowiązania określona w umowie stanowi sumę iloczynów liczby punktów z poszczególnych zakresów i ceny punktu odpowiadającej odpowiednim zakresom, z zastrzeżeniem ust W przypadku realizacji zakresu, o którym mowa w 6 pkt lit. b, świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania w okresie rozliczeniowym, co najmniej 0% wartości punktowej umowy na leczenie protetyczne.. W przypadku realizacji zakresu, o którym mowa w 6 pkt lit. d, świadczeniodawca zobowiązany jest do przeznaczenia w okresie rozliczeniowym co najmniej 40% wartości punktowej umowy na wykonanie aparatów ortodontycznych.. W przypadku właściwego zabezpieczenia na danym terenie dla wskazanej grupy świadczeniobiorców, dyrektor wojewódzkiego oddziału Funduszu może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasad, o których mowa w ust. i. 0.. Dowodem udzielenia diagnostycznego jest kopia wyniku badania lub jego odpis/opis ze wskazaniem świadczeniodawcy, który wykonał badanie, zawarty 6

7 w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy oraz rachunek pozostający u świadczeniodawcy ze szczegółową specyfikacją sfinansowanych badań (dotyczy sytuacji, gdy badanie wykonywane jest poza jednostką organizacyjną świadczeniodawcy).. W przypadku, gdy świadczenie diagnostyczne udzielane jest przez lekarza dentystę, który jednocześnie udziela porady, dowodem udzielonego jest wpis w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.. Na wniosek świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy o udzielanie opieki zdrowotnej w zakresach stomatologicznych specjalistycznych, dyrektor oddziału wojewódzkiego podejmuje decyzję o wprowadzeniu indywidualnego pakietu świadczeniodawcy uwzględniającego zakres podstawowych stomatologicznych. Załączniki: ) Załącznik nr Katalog zakresów ; ) Załącznik nr Wzór umowy o udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne; ) Załącznik nr Warunki udzielania w rodzaju leczenie stomatologiczne. 7

8 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w okresie miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej ) celowane wartość punktowa kod nazwa podstawowe stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: zakresy 00 x x x x x x x x x x x x x.00 badanie lekarskie kontrolne razy w okresie miesięcy 00 x x x x x x x x x x x x.005 badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostycznoterapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi mi stomatologicznymi w ramach finansowanych ze środków publicznych 00 x x x x x x x x x 4.0 badanie żywotności zębów z objęciem badaniem zębów sąsiednich lub przeciwstawnych 5 x x x x x zdjęcie zębowe wewnątrzustne 60 x x x x x znieczulenie miejscowe powierzchniowe jako samodzielne znieczulenie 0 x x x x znieczulenie miejscowe nasiękowe 80 x x x x znieczulenie przewodowe wewnątrzustne 0 x x x x 9.0 leczenie próchnicy powierzchownej - za każdy ząb 40 x x x x x

9 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zakresy 0.05 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi 05 x x x x x x x.06 opatrunek leczniczy w zębie stałym 00 x x x x x x x.50 całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na powierzchni 00 x x x x x x całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na powierzchniach całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na powierzchniach (MOD) trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 50 x x x x x x 400 x x x x x x 600 x x x x x x 80 x x x x x x x 0 x x x x x x x 8.06 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi jednego kanału 00 x x x x x x x 9.09 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba jednego kanału 0 x x x x x x 0.06 czasowe wypełnienie jednego kanału 00 x x x x x x x.07 ostateczne wypełnienie jednego kanału 70 x x x x x x. leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem jednego kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony) 680 x x x x x x

10 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zakresy usunięcie złogów nazębnych za każdą / łuku zębowego raz w okresie miesięcy w obrębie całego uzębienia płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) kiretaż zwykły w obrębie /4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 00 x x x x x 40 x x x x x x 00 x x x x x x 00 x x x x x x 7.6 plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 400 x x x x 8.65 unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 50 x x x x x x x x x 9.70 usunięcie zęba jednokorzeniowego 00 x x x x x x x 0.70 usunięcie zęba wielokorzeniowego 50 x x x x x x x.70 usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni 50 x x x x x x x.704 usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata 550 x x x x śluzówkowo-okostnowego.705 operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 700 x x x 4.80 chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 60 x x x x x x x

11 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń - jako zabieg odrębny zakresy 400 x x x x x x x 00 x x x x x x x 7.85 założenie opatrunku chirurgicznego 80 x x x x x x x 8.90 wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego 500 x x x x wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 650 x x x wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 50 x x x plastyka połączenia ustno-zatokowego jako samodzielne postępowanie plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach finansowanych ze środków publicznych nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy 800 x x x x 800 x x x x 00 x x x x x x x x 00 x x x x x x x x 400 x x x x x x x x 450 x x x x x x x 4

12 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zakresy założenie drucianej szyny nazębnej 500 x x x x x x x x zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia 00 x x x x x x x 49.0 repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 60 x x x x x x x uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 800 x x x x x 000 x x x x x 5.04 zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 4400 x x x x x 5.05 zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 4400 x x x x x 54. odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem 60 x x x x x 55.6 całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki 900 x x x x x 5

13 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki zakresy 00 x x x x x 040 x x 00 x x 400 x x 00 x x 6. wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej 500 x x 6. wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie 500 x x 6.4 wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie 8000 x x wizyta bez połączenia z innymi mi (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia) 00 x x x 6

14 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem - raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego zdęcie cefalometryczne w uzasadnionych przypadkach - raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego z wpisem do dokumentacji zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko raz do ukończenia 7 roku życia lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż raz na kwartał - za każdą /4 łuku zębowego zakresy 650 x x 650 x x 00 x x x x 00 x x x x impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb 5 x x x x 70.50b całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego 70 x x x x całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach 450 x x x x siecznych stałych kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych 50 x x x x 7.07 opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 0 x x x x x 74.0 amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem 50 x x x x x amputacja przyżyciowa miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach 0 x x x x x ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał 5 x x x x x ekstrypacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za jeden kanał 85 x x x x x 7

15 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zakresy 78.0 amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego 0 x x x x x 79.08* 80.09* 8.* leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 880 x x x x x x 0 x x x x x x 60 x x x x x x 8.608* kiretaż otwarty - w obrębie /4 uzębienia 50 x x x x x x 8.60 gingiwoosteoplastyka 500 x x x x 84.6 plastyka przedsionka jamy ustnej 600 x x x x 85.60* założenie opatrunku paradontologicznego - każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych resekcja wierzchołka korzenia zęba - dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od + do +, od - do -) 80 x x x x x 700 x x x 700 x x x 700 x x x 89.0 wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli jako samodzielne postępowanie 60 x x korekcyjne szlifowanie zębów 400 x x 8

16 Załącznik nr do materiałów informacyjnych STM KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ stomatologiczne podstawowe celowane dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia kod: dla dorosłych z protetyką kod: w dziedzinie chirurgii stomatologicznej kod: w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej kod: w dziedzinie periodontologii kod: w dziedzinie ortodoncji kod: wartość punktowa w dziedzinie protetyki stomatologicznej kod: świaczenia specjalistyczne w dziedzinie stomatologii dziecięcej kod: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją kod: w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki kod: stomatologiczne dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym kod: stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS kod: stomatologiczne z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej kod: kod nazwa zakresy 9.07 wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna 00 x x 9.7 analiza telerentgenogramu 500 x x 9.0 utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie 900 x x 94. środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuki po chirurgicznym jego odsłonięciu - z 400 x x wyłączeniem aparatów stałych leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym jednoszczękowym 800 x x leczenie aparatem ortodondycznym ruchomym, dwuszczękowym 4000 x x kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym nie częściej niż razy w okresie 00 x x miesięcy naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem 400 x x rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie 00 x x 00.6 proteza dziecięca częściowa 400 x x x x 0.6 proteza dziecieca całkowita 600 x x x x 0.60b usunięcie złogów nazębnych nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia badanie kontrolne nie częściej niż raz na 0.00** kwartał x -oznacza świadczenie które jest realizowane w danym zakresie * świadczenie jest udzielane dzieciom i młodziezy do 8 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu ** świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu 50 x x x x 00 x x x x 9

17 załącznik nr do materiałów informacyjnych STM 07/STM/007 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:... (ADRES), reprezentowanym przez..., zwanym dalej Oddziałem Funduszu a..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Świadczeniodawcą. PRZEDMIOT UMOWY. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne, zwanych dalej mi, w zakresach określonych w załączniku nr do umowy.. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w SZCZEGÓŁOWYCH MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ O REALIZACJI I FINANSOWANIU UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE, wprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze zarządzenia, zwanych dalej materiałami informacyjnymi.. Zmiana materiałów informacyjnych następuje nie częściej niż raz w roku z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego. 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę w okresie od dnia r. do dnia..007 r. zgodnie z materiałami informacyjnymi określonymi zarządzeniem nr. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

18 załącznik nr do materiałów informacyjnych STM ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ. Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w Wykazie osób udzielających, stanowiącym załącznik nr do umowy.. Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z Harmonogramem pracy, stanowiącym załącznik nr do umowy.. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w Wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 4. Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu będących przedmiotem umowy. 5. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i materiałach informacyjnych. 6. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach. 7. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.. Świadczeniodawca zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem.. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, wskazanego w ust. określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 97 poz.64).. Minimalna suma gwarancyjna, o której mowa w ust., ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. 4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust., obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW. WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ 4. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia r. do dnia..007 r. wynosi maksymalnie...zł słownie: (...zł).. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach objętych umową określa Plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr do umowy.

19 załącznik nr do materiałów informacyjnych STM. Należność z tytułu umowy za realizację Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy Świadczeniodawcy nr Kwota zobowiązania, o której mowa w ust., zawiera w sobie kwotę stanowiącą realizację art. ust. pkt ustawy z dnia lipca 006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 49, poz. 076), w wysokości zł (słownie.zł), zwaną dalej środkami na podwyżki. 5. Środki na podwyżki będą przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminach do 5 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy. 6. Świadczeniodawca wystawia faktury oddziałowi Funduszu z tytułu, o którym mowa w ust. 4, do 5 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpi przekazanie raty środków na podwyżki. KARY UMOWNE 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.. Kary umowne, o których mowa w ust. i, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie opieki zdrowotnej. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 6 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia..... do dnia....r. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN UMÓW ZAWARTYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ ROK 7. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza materiały informacyjne na następny okres rozliczeniowy do dnia 0 września danego okresu rozliczeniowego.. Oddział Funduszu przedstawia w terminie do dnia 0 września danego okresu rozliczeniowego propozycję kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy i planu rzeczowo-finansowego na następny okres rozliczeniowy.. Ustalenie kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy i planu rzeczowo-finansowego na następny okres rozliczeniowy dokonywane jest w terminie do dnia 0 listopada danego okresu rozliczeniowego.

20 załącznik nr do materiałów informacyjnych STM 4. W przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy lub planu rzeczowo-finansowego na następny okres rozliczeniowy, w terminie określonym w ust., umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego okresu rozliczeniowego. Oddział Funduszu dokonuje płatności za udzielone w okresie styczeń-luty następnego okresu rozliczeniowego, na zasadach obowiązujących w grudniu danego okresu rozliczeniowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8 Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu. 9 W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie opieki zdrowotnej. 0 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PODPISY STRON Świadczeniodawca Oddział Funduszu Wykaz załączników do umowy: ) Załącznik nr do umowy Plan rzeczowo-finansowy; ) Załącznik nr do umowy Wykaz osób udzielających ; ) Załącznik nr do umowy Harmonogram pracy; 4) Załącznik nr 4 do umowy Wykaz podwykonawców 4

21 załącznik nr do umowy STM kod świadczeniodawcy umowa nr: nr pierwotny umowy: ŚWIADCZENIODAWCA OW NFZ Plan rzeczowo-finansowy rodzaj : leczenie stomatologiczne zakres w okresie rozliczeniowym od:.... do. liczba jednostek rozliczeniowych cena jedn. rozlicz. (zł) wartość (zł) razem zakresy (kwota umowy) razem zakresy okres sprawozd. w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem zakresy wartość (zł) okres sprawozd. wartość (zł) okres sprawozd. wartość (zł) okres sprawozd. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień wartość (zł) liczba jedn. rozlicz. w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne zakresy (odrębnie dla każdego zakresu objetego umową) wartość (zł) liczba jedn. rozlicz. wartość (zł) liczba jedn. rozlicz. wartość (zł) liczba jedn. rozlicz. styczeń luty marzec kwiecień wartość (zł) maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Data sporządzenia Podpis i pieczęć świadczeniodawcy

22 (Pieczęć świadczeniodawcy) załącznik nr do umowy STM Wykaz osób udzielających Numer umowy.. Nazwa świadczeniodawcy Grupa zawodowa *: lekarze dentyści System pracy : system stały kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, pielęgniarek, położnych) zawód/ specjalność** poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela od do od do od do od do od do od do od do * grupy zawodowe wg słownika ** kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych materiałach informacyjnych dla danego rodzaju stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania czas pracy (dni i godziny) liczba godzin uwagi System pracy : system zmianowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, pielęgniarek, położnych) zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania średnia liczba godzin uwagi System pracy : system dyżurowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania średnia liczba godzin uwagi system stały - wykazywany jest dla pracowników, którzy pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu - jeśli pracownik pracuje w systemie stałym i dodatkowo pełni dyżury to należy takiego pracownika system zmianowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy nie pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu system dyżurowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy u danego świadczeniodawcy pełnią wyłącznie dyżury)

23 Grupa zawodowa* : pielęgniarki System pracy : system stały kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, pielęgniarek, położnych) zawód/ specjalność** poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela od do od do od do od do od do od do od do * grupy zawodowe wg słownika ** kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych materiałach informacyjnych dla danego rodzaju stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania czas pracy (dni i godziny) liczba godzin uwagi System pracy : system zmianowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania średnia liczba godzin uwagi System pracy : system dyżurowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, pielęgniarek, położnych) zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania średnia liczba godzin uwagi system stały - wykazywany jest dla pracowników, którzy pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu - jeśli pracownik pracuje w systemie stałym i dodatkowo pełni dyżury to należy takiego pracownika system zmianowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy nie pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu system dyżurowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy u danego świadczeniodawcy pełnią wyłącznie dyżury)

24 Grupa zawodowa* : pomocniczy personel medyczny System pracy : system stały kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, zawód/ specjalność** poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela od do od do od do od do od do od do od do * grupy zawodowe wg słownika ** kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych materiałach informacyjnych dla danego rodzaju stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania czas pracy (dni i godziny) liczba godzin uwagi System pracy : system zmianowy numer prawa stopień PESEL osoby adres miejsca średnia liczba kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby wykonywania zawód/ specjalizacji/ udzielającej udzielania godzin udzielającej zawodu (dotyczy specjalność** dodatkowe lekarzy, kwalifikacje ** uwagi System pracy : system dyżurowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, pielęgniarek, położnych) zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe kwalifikacje ** adres miejsca udzielania średnia liczba godzin system stały - wykazywany jest dla pracowników, którzy pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu - jeśli pracownik pracuje w systemie stałym i dodatkowo pełni dyżury to należy takiego pracownika system zmianowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy nie pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu system dyżurowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy u danego świadczeniodawcy pełnią wyłącznie dyżury) uwagi

25 Grupa zawodowa 4*: lekarze System pracy : system stały kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela od do od do od do od do od do od do od do lekarzy, kwalifikacje ** * grupy zawodowe wg słownika ** kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych materiałach informacyjnych dla danego rodzaju stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania czas pracy (dni i godziny) liczba godzin uwagi System pracy : system zmianowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania średnia liczba godzin lekarzy, kwalifikacje ** uwagi System pracy : system dyżurowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania średnia liczba godzin lekarzy, kwalifikacje ** uwagi system stały - wykazywany jest dla pracowników, którzy pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu - jeśli pracownik pracuje w systemie stałym i dodatkowo pełni dyżury to należy takiego pracownika system zmianowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy nie pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu system dyżurowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy u danego świadczeniodawcy pełnią wyłącznie dyżury) 4

26 Grupa zawodowa* 5: asystenci i technicy dentystyczni System pracy : system stały kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela od do od do od do od do od do od do od do lekarzy, kwalifikacje ** * grupy zawodowe wg słownika ** kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowych materiałach informacyjnych dla danego rodzaju stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania czas pracy (dni i godziny) liczba godzin uwagi System pracy : system zmianowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania średnia liczba godzin lekarzy, kwalifikacje ** uwagi System pracy : system dyżurowy kod komórki nazwa komórki nazwa zakresu imię i nazwisko osoby udzielającej PESEL osoby udzielającej numer prawa wykonywania zawodu (dotyczy zawód/ specjalność** stopień specjalizacji/ dodatkowe adres miejsca udzielania średnia liczba godzin lekarzy, kwalifikacje ** system stały - wykazywany jest dla pracowników, którzy pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu - jeśli pracownik pracuje w systemie stałym i dodatkowo pełni dyżury to należy takiego pracownika system zmianowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy nie pracują wg stałego cotygodniowego harmonogramu system dyżurowy - wykazywany jest dla pracowników, którzy u danego świadczeniodawcy pełnią wyłącznie dyżury) uwagi 5

27 załącznik nr do umowy STM HARMONOGRAM PRACY (harmonogramy czasu pracy komórek organizacyjnych) ŚWIADCZENIODAWCA: Nr umowy: godziny pracy lp zakres ADRES NUMER TELEFONU poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota (wypełnić dla kazdego miejsca udzielania (obowiązkowo wpisać oddzielnie) numer telefonu stacjonarnego) miejscowość ulica, numer domu i lokalu od do od do od do od do od do od do liczba godzin pracy informacje dodatkowe data sporządzenia: pieczęć i podpis świadczeniodawcy:

28 Wykaz podwykonawców załącznik nr 4 do umowy STM nazwa podwykonawcy przedmiot umowy miejsce udzielania czas obowiązywania umowy

29 Załącznik nr do materiałów informacyjnych - STM Warunki udzielania w rodzaju: leczenie stomatologiczne wymagania wspólne dla gabinetów/ poradni stomatologicznych Lp. zakres leczenia stomatologicznego zapewniona możliwość sterylizacji narzędzi i materialów warunki dotyczące personelu warunki dotyczące wyposażenia warunki dotyczące organizacji udzielania wymagane rankingujące wymagane rankingujące wymagane rankingujące dla dzieci i młodzieży do 8 roku życia - lekarz dentysta - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - lampa polimeryzacyjna - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - skaler - endometr 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych dla dorosłych z protetyką - lekarz dentysta - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - lampa polimeryzacyjna - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - skaler endometr 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu lub 5 godzin w sobotę - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej - lekarz z I st. specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej - asystentka/ higienistka stomatologiczna - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - laser zabiegowy 5 godzin dziennie; 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu lub 5 godzin w sobotę - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych 4 w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej - asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - laser zabiegowy 5 godzin dziennie; 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu lub 5 godzin w sobotę - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych

30 Załącznik nr do materiałów informacyjnych - STM Warunki udzielania w rodzaju: leczenie stomatologiczne 5 w dziedzinie periodontologii lekarz dentysta specjalista w - pomoc/ asystentka/ higienistka dziedzinie periodontologii stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - unit stomatologiczny - laser zabiegowy - skaler 5 godzin dziennie; 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych 6 w dziedzinie ortodoncji - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie ortodoncji - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - pantomogram 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych 7 w dziedzinie protetyki stomatologicznej - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - unit stomatologiczny; - aparat RTG lub radiowizjografia 5 godzin dziennie; 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych 8 w dziedzinie stomatologii dziecięcej - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - unit stomatologiczny - lampa polimeryzacyjna - aparat RTG lub radiowizjografia - skaler 5 godzin dziennie; 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu lub 5 godzin w sobotę - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych 9 w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub - lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją - pomoc/ asystentka/ higienistka stomatologiczna - stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) - lampa polimeryzacyjna - endometr - unit stomatologiczny - aparat RTG lub radiowizjografia - aparat do badania żywotności miazgi - mikrosilnik endodontyczny - urządzenie optyczne do powiększania pola zabiegowego 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w tym dni do godziny 8 7 godzin dziennie 5 dni w tygodniu lub 5 godzin w sobotę - powierzchnia gabinetu nie mniejsza niż m² przy zainstalowaniu jednego fotela i co najmniej 8 m² na każdy następny fotel - dostęp dla osób niepełnosprawnych

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 17 Poz. 193 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH UDZIELANYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 26/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.009.140.1144 011.0.01 zm. Dz.U.011.16.77 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U.2017.193 t.j. z dnia 2017.01.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2018 r. Wejście w życie: 21 grudnia 2013 r., 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 l i p c a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261 poz. 2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i Dz.U.2004.261.2601 2008.05.28 zm. Dz.U.2008.81.485 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2601 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 81, poz.485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

Bardziej szczegółowo

07/STM/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia...

07/STM/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... 07/STM/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; ZARZĄDZENIE Nr 23/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji. Klasyfikacji Dziennik Ustaw 40 Poz. 1462 Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży Tabela nr 1 Kod świadczenia według

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 3 w r z e ś n i a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

07/STM/2011. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia...

07/STM/2011. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... 07/STM/2011 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77

Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77 Załącznik nr 3a Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 00 r. Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania ogólnostomatologiczne Kod zakresu: 07.0000.8.0 Kod resortowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia20 września 2007 r. Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa świadczenia gwarantowanego

Nazwa świadczenia gwarantowanego L.p Świadczenia Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p.

Warunki realizacji. Nazwa zakresu: Dodatkowe warunki realizacji świadczeń zgodnie z rozporządzeniem MZ. świadczeń. świadczeń. L.p. Załącznik nr 3a Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania ogólnostomatologiczne Kod zakresu: 07.0000.8.0 Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77 Dodatkowe warunki zgodnie z rozporządzeniem.

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:

Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą: Załącznik nr 9 do Informacji UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=4213&czartnr=0&drukuj=1 1 z 6 2012-04-27 19:17 Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ (opublikowano 15.09.2010 r.) Zarządzenie Nr 55/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ

Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Zarządzenie Nr 59/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: 07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: 07/STM/ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE STOMATOLOGICZNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w... z siedzibą:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -...

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Załącznik nr a Świadczenia ogólnostomatologiczne L.p. Kod zakresu: 07.0000.28.02 Wymagane Dodatkowe Kod resortowy specjalności komórki organizacyjnej: 800 Kod resortowy dziedziny medycznej: 76, 77. lekarz

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r.

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r. Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 14 kwietnia 2017 r. Publikacja aktów prawnych dot. STM Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 10/PRO/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -... Oddziałem Wojewódzkim w...

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 54/006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

12/ZPO/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

12/ZPO/2008. UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 12/ZPO/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/ 2007/ DSOZ 04/PSY/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ 02/02/AOS/2008

zał. nr 2b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ 02/02/AOS/2008 zał. nr 2b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ 02/02/AOS/2008 UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE (AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert 2017 Leczenie stomatologiczne

Konkurs ofert 2017 Leczenie stomatologiczne Konkurs ofert 2017 Leczenie stomatologiczne Wykaz zagadnień 1. Informacje o konkursach ofert 2. Informacje o istotnych zmianach w zarządzeniu 3. Omówienia warunków koniecznych oraz dodatkowo ocenianych

Bardziej szczegółowo

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 zawarta w dniu...10.2010 roku, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UMOWA Nr.../... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia -...

Bardziej szczegółowo

LECZENIE DZIECI LAKOWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (ZABEZPIECZENIE BRUZD)

LECZENIE DZIECI LAKOWANIE ZĘBÓW STAŁYCH (ZABEZPIECZENIE BRUZD) Pragniemy zwrócić Twoją uwagę, iż cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku. Dokładną informacje na temat potrzebnych zabiegów i ceny otrzymają Państwo po konsultacji

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2018 i lata następne. Kraków, luty 2018

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2018 i lata następne. Kraków, luty 2018 Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2018 i lata następne Kraków, luty 2018 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Aktualności Centrali Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 06-04-2017 W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

U M O W A... /2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

U M O W A... /2014 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WZÓR- Załącznik nr 3 do SWKO U M O W A... /2014 zawarta w dniu... roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 1/ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1)

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) projekt z dnia 2 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł

CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna zł CENNIK USŁUG: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 1. Konsultacja lekarska /Przegląd /Wizyta kontrolna 100-150 zł 2. Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia 200 zł 3. Znieczulenie 20 zł 4. Wypełnienie z materiałów

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Lp. Rodzaj świadczenia Cena. 1 Usunięci kamienia nazębnego zł. 2 Piaskowanie 120 zł

Cennik usług. Lp. Rodzaj świadczenia Cena. 1 Usunięci kamienia nazębnego zł. 2 Piaskowanie 120 zł Cennik usług Profilaktyka ogólna 1 Usunięci kamienia nazębnego 70-100 zł 2 Piaskowanie 120 zł 3 Usunięcie kamienia, piaskowanie oraz fluoryzacja 150 zł 4 Lakierowanie zębów (cały łuk górny i dolny) Fluor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo