Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa INFORMATOR

2 GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi finietur vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur, nemini parcetur. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! Vivat et res publica, et qui illam regit, vivat et res publica, et qui illam regit, vivat nostra civitas, mæcenatum caritas, quæ nos hic protegit, quæ nos hic protegit! Vivant omnes virgines, faciles, formosæ, vivant omnes virgines, faciles, formosæ, vivant et mulieres, teneræ, amabiles, bonæ, laboriosæ, bonæ, laboriosæ! RADUJMY SIĘ WIĘC Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Życie nasze krótko trwa, szybko się skończy życie nasze krótko trwa, szybko się skończy śmierć nadchodzi szybko i porywa nas okrutnie nikogo nie oszczędzi, nikogo nie oszczędzi. Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze! Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi, niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi, niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość, która nas tu chroni, która nas tu chroni! Niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne, niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne, niechaj żyją i mężatki, delikatne, miłe, dobre, pracowite, dobre, pracowite!

3 Spis treści: Słowo od Rektora... 2 Misja i cele Uczelni... 4 Plan i program studiów... 5 Kierunki i specjalności zawodowe... 6 Samorząd Studencki WSEI Słowo od Absolwenta WSEI powodów, dla których warto studiować na WSEI Studia podyplomowe... 15

4 Słowo od Rektora Szanowni Państwo, W 2000 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego, najmłodszej wówczas uczelni Krakowa - Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. Był to jeszcze okres, w którym wiele środowisk kurczowo trzymało się tezy, że dobre szkolnictwo wyższe może być tylko państwowe. Przestrzegano nawet kandydatów na studia przed wyborem uczelni niepaństwowych. Wprawdzie w przypadku sporej liczby uczelni niepaństwowych były to oceny słuszne, zwłaszcza tam gdzie tworzono je dla celów łatwego biznesu. Wiele jednak z nich z powodzeniem poradziło sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Jak świadczą chociażby raporty Państwowej Komisji Akredytacyjnej - organu nadzorującego jakość kształcenia - podział szkół wyższych na dobre i złe przebiega według innego kryterium niż forma własności: uczelnie dobre, to te, które są innowacyjne, otwarte na przemiany cywilizacyjne i standardy europejskie, natomiast złe, to takie, które tkwią - albo w okowach przestarzałych i sztywnych struktur albo też organizują nieefektywną i powierzchowną edukację pod sztandarem e-learningu. Uczelnia nasza od początku swego istnienia przyjęła strategię, zgodnie, z którą kluczowym i wyjściowym komponentem edukacji na poziomie wyższym winny być efekty kształcenia, którymi są: wiedza, umiejętności i postawy absolwentów, odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz wymogom społeczeństwa demokratycznego. Inspiracją tej strategii był tzw. Proces Boloński, wyznaczający kierunek reform szkolnictwa wyższego w krajach UE. W tym duchu opracowane zostały specjalności i metodyka kształcenia, a także zakres możliwych wyborów dokonywanych przez studentów. W programie nauczania przeważają aktywne formy zajęć, jak np. ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty menedżerskie, nakierowane na uczenie przedsiębiorczości i umiejętności praktycznych. Położony jest również nacisk na kształtowanie cech osobowych studentów m.in. poprzez warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, czy różnych form aktywności w ramach Samorządu Studenckiego. Równocześnie zmianie uległa filozofia obsługi studenta, z czynności stricte administracyjnych na doradcze, otwarte na indywidualne potrzeby i problemy poszczególnych studentów. Rozwój swój uczelnia widzi nie poprzez tworzenie odległych od siebie kierunków studiów, jak to ma często miejsce, kiedy uczelnie o profilu ekonomicznym kształcą zarówno ekonomistów, pielęgniarki, inżynierów, ratowników medycznych itp., lecz 2

5 poprzez specjalizowanie się w określonej, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstw i instytucji, wiedzy społeczno-ekonomicznej i informatycznej. Przydatność tak zarysowanej koncepcji kształcenia dostrzegają prawdopodobnie kandydaci na studia. Pomimo bowiem odczuwanego już przez wiele uczelni niżu demograficznego, rekrutacja na WSEI utrzymywana jest nadal na poziomie przewyższającym nabór na te kierunki w innych uczelniach krakowskich. Ważne przy tym jest, że wśród kandydatów na studia wzrasta ilość tych, którzy legitymują się bardzo dobrym świadectwem dojrzałości. Na ich decyzjach zaważyły w znacznym stopniu opinie dotychczasowych studentów i absolwentów. Jakość kształcenia w naszej uczelni poddana była dwukrotnie gruntownej ocenie Zespołu Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Raporty z tych kontroli zamieszczone są na stronie internetowej uczelni. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć fragment ostatniej oceny: W uczelni z sukcesem wdrożono wytyczoną misję i strategię, a zwłaszcza uczelniany system zarządzania jakością kształcenia. W odróżnieniu od praktykowanych w innych uczelniach incydentalnych badań jakości kształcenia, jest to spójny, trójstopniowy system monitorujący jakość kształcenia. Zespół Oceniający stwierdza ponadprzeciętną dbałość władz uczelni o jakość procesu dydaktycznego, a wszechstronne przygotowanie praktyczne studentów i absolwentów jest jedną z mocniejszych stron uczelni. Opinię tę przytoczyłem, by utwierdzić Państwa w przekonaniu, że proponujemy wybór uczelni właściwej. Studia w niej związane jednak będą z pewnym wysiłkiem. Nie kierujemy, więc naszej oferty do tych kandydatów na studia, których interesuje wybór uczelni łatwej i przyjemnej, gdzie zajęcia dydaktyczne odbywa ją się raz w miesiącu, a nawet i rzadziej. Radzę się jednak zastanowić - studia szybko się skończą i rozpocznie się okres życia zawodowego, w którym wiedza i umiejętności odgrywać będą rolę zasadniczą. Warto o tym pamiętać! Pozostaje mi, więc tylko życzyć kandydatom, którzy wybiorą naszą uczelnię, aby jak najlepiej skorzystali z przywileju bycia studentem, aby dobrze wkomponowali się w środowisko uczelni i aby twórczo i przyjemnie spędzili w nim ważny okres swojego życia, tym bardziej, że będą studiować w pobliżu Barbakanu, Sukiennic, Kościoła Mariackiego, a więc w bezpośredniej bliskości pomników dziedzictwa narodowego. Z akademickim pozdrowieniem, prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski 3

6 Misja i cele Uczelni Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS /TT/2000 z dn roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa Consulting and Training Institute sp. z o.o. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych pozwoliło nadać uczelni odpowiedni profil praktyczny. Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki, analityki gospodarczej i metod zarządzania - w sposób możliwie elastyczny i zindywidualizowany, oparty o ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym - dobrze przygotowanych zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, zdolnych do pracy zespołowej i aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, z których najważniejsze to: Priorytet 1 - położenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji. Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki. Priorytet 2 - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej. Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedżerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów. Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnego biznesu. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety Smart. Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowodydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim. 4

7 Plan i program studiów W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie), które - zgodnie z koncepcją Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - stanowią podstawowy segment wyższego wykształcenia, umożliwiający odbywanie uzupełniających studiów magisterskich i studiów doktoranckich. Celem studiów pierwszego stopnia jest jednak przede wszystkim uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, warunkujących zdobycie konkretnego zawodu, odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Studia drugiego stopnia natomiast, tj. studia magisterskie, mają charakter uzupełniający i skoncentrowane są bardziej na metodyce właściwej dla badań naukowych. Studia trwają sześć semestrów i prowadzone są na dwóch kierunkach: Zarządzanie oraz Informatyka i ekonometria. W ramach pierwszego z wymienionych kierunków studenci mają aktualnie do wyboru sześć specjalności zawodowych, a w ramach drugiego - trzy. Mogą być tworzone nowe, a także modyfikowane i doskonalone dotychczasowe specjalności, w zależności od zainteresowań kandydatów na studia oraz opinii uzyskiwanych w badaniach przeprowadzanych wśród przedsiębiorców i absolwentów uczelni. Obecnie przygotowane jest kształcenie w formie studiów inżynierskich (7-semestralne), w ramach których uruchomione zostaną specjalności: Administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo systemów; Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi; Programowanie urządzeń mobilnych. Plan zajęć dydaktycznych na każdym z kierunków, składa się z dwóch bloków programowych uwzględniających merytoryczne i metodyczne następstwo przedmiotów. Pierwszy - obejmujący przedmioty podstawowe i kierunkowe, realizowany w semestrach I, II, III, IV jest programem wspólnym dla wszystkich specjalności. Drugi blok, będący programem specjalnościowym, realizowany jest w semestrach V i VI. Program każdego bloku obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru, wychodzące naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom studentów. Studia na każdej specjalności podbudowane są treściami humanistycznymi z zakresu psychologii, socjologii, politologii, etyki biznesu. Do wyboru studentów przewidziane są także przedmioty prowadzone w języku angielskim. Studentom oferujemy możliwość studiowania i odbywania praktyk za granicą w ramach programu LLP-Erasmus. Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy w ramach Erasmusa z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii, Łotwie. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, a także po odbyciu praktyki zawodowej i złożeniu pracy dyplomowej, studenci przystępują do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego oznacza zgromadzenie 180 punktów ECTS i ukończenie studiów. Ze względu na fakt, że program studiów dostosowany jest do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, absolwenci mogą podejmować uzupełniające studia magisterskie. W tym celu uczelnia podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, na mocy, której absolwenci WSEI mogą podejmować studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak również mają możliwość uczestnictwa w wykładach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Uniwersytet dla kandydatów na studia drugiego stopnia. Ponadto nasi absolwenci mogą kontynuować studia na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Dzięki temu mają możliwość uzyskiwania dyplomów dwóch uczelni i to w zakresie różnych kierunków i specjalności, co dzisiaj jest europejską normą. 5

8 Kierunki i specjalności zawodowe Kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Program studiów na tym kierunku ma charakter nowatorski i obejmuje na każdej specjalności dwa moduły: informatyczny i ekonometryczny. W ramach modułu informatycznego realizowany jest program charakterystyczny dla kierunku informatyka. Moduł ekonometryczny natomiast uzupełnia wiedzę absolwenta m.in. o zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, ekonometrii, prognozowania. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwent jest wszechstronnie przygotowany do zarządzania informatycznego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Tym samym jest on bardziej konkurencyjny na rynku pracy od absolwentów tylko kierunku informatyka, którzy najczęściej zmuszeni są do uzupełnienia wiedzy ekonomicznej w ramach studiów podyplomowych. Specjalność: ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, utrzymania i zarządzania sieciową infrastrukturą; projektowania i konfigurowania sieci lokalnej w przedsiębiorstwie oraz przyłączania jej do sieci globalnej. Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach administratora sieci komputerowej, programisty, webmastera, administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Algorytmy i złożoności Metody i języki programowania Bazy danych Projektowanie systemów informatycznych Systemy operacyjne Technologie sieciowe Grafika komputerowa i technologie multimedialne Administrowanie sieciami komputerowymi Administrowanie serwerami www Bezpieczeństwo systemów komputerowych Projektowanie i układanie sieci lokalnych Infrastruktura sieci komputerowych Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Bezpieczeństwo w e-biznesie Specjalność: INFORMATYKA W FIRMIE I E-BIZNES Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych do zarządzania firmą, jak np. sprzęt, sieci i języki programowania. Uczą się projektować algorytmy i struktury danych, zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, administrować sieciami komputerowymi, wdrażać syste- 6

9 my wspomagania decyzji oraz systemy ekspertowe i zarządcze, wykorzystywać technologie internetowe do prowadzenia e-biznesu. Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. Przygotowani są również merytorycznie i praktycznie do prowadzenia e-biznesu. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Technologie sieciowe Architektura systemów komputerowych Metody i języki programowania Bazy danych Zarządzanie informacjami Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie Projektowanie systemów informatycznych Grafika komputerowa i technologie multimedialne Strategie i metody e-biznesu Systemy informatyczne e-biznesu Technologie internetowe Projektowanie i zarządzanie stronami www Specjalność: PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SERWISAMI INTERNETOWYMI Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i zarządzania stronami internetowymi; modelowania i animacji komputerowych; technologii cyfrowych i prezentacji multimedialnych; pozycjonowania stron internetowych. Absolwenci mogą podejmować pracę w firmach branży medialnej i internetowej, agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, a także prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie technologii multimedialnych w reklamie, projektowania i zarządzania stronami www. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Architektura systemów komputerowych Metody i języki programowania Bazy danych Projektowanie systemów informatycznych Technologie internetowe Grafika komputerowa i Technologie multimedialne Aplikacje bazodanowe w środowisku rozproszonym Systemy wbudowane Modelowanie, wizualizacje i animacje komputerowe Techniki cyfrowe i prezentacje multimedialne Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi Metody i techniki reklamy (w tym e-reklama) Pozycjonowanie stron www 7

10 Kierunek: ZARZĄDZANIE Program studiów na tym kierunku obejmuje szerokie spektrum specjalności, stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności twarde, oparte o wiedzę z zakresu finansów, rynku kapitałowego, biznesu międzynarodowego, rachunkowości, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności miękkie, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę psychologii menedżerskiej, marketingu, PR, zarządzania personelem, komunikacji i negocjacji. Specjalność: CONTROLLING I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie; sporządzania analiz finansowych i biznes planów; opracowywania strategii finansowych; bankowej obsługi przedsiębiorstwa. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach finansowych i działach controllingu przedsiębiorstw, bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, firmach konsultingowych. Przygotowani są również do własnej działalności inwestycyjnej w sferze finansów, jak np. w ramach giełdy papierów wartościowych, czy funduszy inwestycyjnych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Finanse Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Prawo gospodarcze Rachunkowość menedżerska, rachunek kosztów Strategie i procedury inwestycji finansowych Controlling finansowy Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Bankowa obsługa przedsiębiorstw Rewizja gospodarcza (audyt) Specjalność: INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE NIERUChOMOśCIAMI Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania informacji i dokumentacji do zarządzania projektami inwestycyjnymi; zarządzania nieruchomościami; opracowywania analiz rynku nieruchomości i strategii marketingowych; prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz negocjacji i obsługi klienta. Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach projektów, firmach inwestycyjnych, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach deweloperskich, biurach nieruchomości, zakładach ubezpieczeń, bankach, organach administracji 8

11 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Uczelnia w obiektywie

12 SPOTKANIA Z WYBITNYMI POLITYKAMI I EKONOMISTAMI Prof. Grzegorz W. Kołodko, Wicepremier i Minister Finansów Globalizacja i transformacja, a rozwój gospodarczy Polski Dr Franciszek Gaik, Prezes Zarządu Polskie Autobusy sp. z o.o. Instrumenty marketingu-mix w realizacji strategii marketingowej firmy Uczelnia w obiektywie Prof. Kazimierz Poznański, Uniwersytet w Seattle w USA Kontrowersje wobec prywatyzacji polskiej gospodarki Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej Polityka gospodarcza, a przedsiębiorczość Prof. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury Dziedzictwo, a rozwój. Doświadczenie Krakowa

13 Prof. Artur Hołda, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Zakres i przyczyny upadłości przedsiębiorstw w polskich realiach gospodarczych Prof. Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Prof. Jan Czekaj, b. członek Rady Polityki Pieniężnej Czy Polska powinna przystąpić do strefy EURO Mgr Tadeusz Trzmiel, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości Uczelnia w obiektywie

14 Uczelnia w obiektywie

15 Wyciąg z Raportów Zespołu Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej z oceny jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (skrócona wersja opinii i ocen) 1. Uczelnia bardzo dobrze określiła swoje miejsce wśród uczelni wyższych regionu i miasta, zarysowała swoją misję w sposób wyrazisty, strategia uczelni nastawiona na dobre kształcenie na poziomie studiów I stopnia w ramach stabilnych kierunków i specjalności zasługuje na szczególnie pozytywną ocenę. 2. W uczelni z sukcesem wdrożono Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. W odróżnieniu od praktykowanych w innych uczelniach incydentalnych badań jakości kształcenia, jest to spójny, trójstopniowy system monitorujący jakość kształcenia. 3. Zespół Oceniający stwierdza ponadprzeciętną dbałość władz uczelni o jakość procesu dydaktycznego. Przejawia się to m.in. w: - zgodności treści programowych w ujęciu czasowym i ilościowym z obowiązującymi standardami nauczania z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych specjalizacji zawodowych, - program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, stosowane metody kształcenia i narzędzia (programy komputerowe) pozwalają na realizację celów dydaktycznych określonych w sylwetce absolwenta, zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności, - obowiązkowe przedmioty specjalnościowe w wyraźny sposób kształtują profil programowy prowadzonych specjalności, a przedmioty do wyboru pozwalają dodatkowo wzbogacić zakres wiedzy studentów - co stanowi bardzo cenny element kształcenia, - wszechstronne przygotowanie praktyczne studentów i absolwentów jest jedną z mocniejszych stron uczelni, - studenci korzystają z najnowszych narzędzi informatycznych i zdobywają aktualną wiedzę, - na uwagę zasługuje bardzo obszerna oferta zajęć z języków obcych, która jest prawie trzykrotnie wyższa, niż w standardach, - silną stroną procesu dydaktycznego jest ponad 50-cio procentowy udział zajęć prowadzonych za pomocą metod aktywizujących studentów, jak np. konwersatoria, laboratoria, ćwiczenia; stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, wśród których na szczególne uznanie zasługują warsztaty prowadzone w ramach firmy symulacyjnej, - hospitacje zajęć potwierdziły odpowiednie umiejętności prowadzących, zarówno w zakresie komunikatywnego przekazywania treści teoretyczno-metodycznych omawianych problemów, jak i ich ilustracji za pomocą przykładów z praktyki gospodarczej, - niemal wszystkie analizowane prace dyplomowe były przygotowane starannie, na dobrym poziomie merytorycznym, - uczelnia realizuje bardzo interesujące i przydatne dla procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia formy współpracy międzynarodowej, polegające na wymianie kadry i studentów, organizacji konferencji naukowych oraz na możliwości uzyskania przez studentów brytyjskiego certyfikatu edukacyjnego Edexcel International. Uwaga: pełne (26 str. i 36 str.) teksty raportów są do wglądu w kancelarii uczelni Uczelnia w obiektywie

16 Uczelnia w obiektywie Z ŻYCIA UCZELNI

17 Uczelnia w obiektywie

18 Uczelnia w obiektywie PRACA I ROZRYWKA CZYLI STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

19 państwowej i samorządowej. Ukończenie tej specjalności umożliwia, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, uzyskanie licencji w dwóch zawodach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Prawne aspekty nieruchomości Prawo gospodarcze Finanse Podstawy budownictwa i geodezji inżynieryjnej Metody wyceny nieruchomości Zarządzanie procesem inwestycyjnym Zarządzanie nieruchomościami Rynek i obrót nieruchomościami Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Specjalność: PSYChOLOGIA W BIZNESIE Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych; negocjowania i rozwiązywania konfliktów; skutecznej reklamy i pracy z klientem. Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, sprzedażą i reklamą. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Psychologia zarządzania Psychologia sprzedaży Komunikacja i negocjacje Trening interpersonalny i mediacje PR i media Coaching Badania marketingowe Zachowania organizacyjne Marketing międzynarodowy Przedsiębiorczość i biznes plan firma symulacyjna 9

20 Specjalność: RAChUNKOWOśĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wykorzystania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, opracowywania informacji księgowych, niezbędnych do zarządzania pasywami i aktywami oraz rozliczeń podatkowych, przygotowywania analiz finansowych i biznes planów, posługiwania się rachunkiem kosztów i narzędziami rachunkowości zarządczej w ocenie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie. Absolwenci mogą podejmować pracę m.in. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, komórkach rachunkowości zarządczej, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych i konsultingowych. Szczególnie w małych firmach mogą, po pewnym okresie stażu, odpowiadać za całokształt problematyki finansowej i podatkowej. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Podstawy rachunkowości Rachunkowość finansowa Rachunkowość podatkowa Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej Rachunkowość menedżerska i rachunek kosztów Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rewizja gospodarcza Komputerowe systemy finansowo-księgowe Bankowa obsługa przedsiębiorstw Przedsiębiorczość biznes plan firma symulacyjna Specjalność: ZARZĄDZANIE I MARKETING W FIRMIE Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie badań i analiz marketingowych, strategii marketingowych, strategii negocjacyjnych i skutecznej komunikacji z klientem, reklamy i prezentacji handlowej, kampanii reklamowych, fotografii i filmu reklamowego, organizacji i dokumentacji sprzedaży. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach handlowych i marketingowych firm, agencjach reklamowych, komórkach zajmujących się negocjacjami w handlu, w szczególności przygotowani są do samodzielnego zarządzania reklamą i sprzedażą w małych firmach. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Zarządzanie jakością Badania marketingowe Marketing w przedsiębiorstwie 10

21 Procesy informacyjne w zarządzaniu Psychologia sprzedaży Metody i techniki reklamy Organizacja i dokumentacja sprzedaży PR i media Komunikacja i negocjacje Marketing międzynarodowy Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Warsztaty z zakresu fotografii i filmu reklamowego (zajęcia dodatkowe) Specjalność: ZARZĄDZANIE PERSONELEM I SOCJOLOGIA PRACY Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania analiz rynku pracy; rekrutacji, selekcji i rozwoju zawodowego personelu; kształtowania pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych; konstruowania systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń; prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej; rozliczania czasu i kosztów pracy; controllingu personalnego. Mogą, więc podejmować pracę w działach kadr przedsiębiorstw i instytucji, urzędach pracy, biurach pośrednictwa pracy, biurach karier i firmach doradztwa personalnego, związkach zawodowych i organizacjach społecznych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Instytucje i instrumenty rynku pracy Psychologia pracy i motywacji Prawo pracy Komunikacja i negocjacje Trening interpersonalny, mediacje Dokumentacja kadrowa i płacowa Systemy wynagrodzeń i koszty pracy Coaching Controlling personalny 11

22 Samorząd Studencki WSEI W uczelni działa Samorząd Studencki. Zakres tej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych. Głównymi kierunkami działalności samorządu są: imprezy sportowe i kulturalne, akcje charytatywne i społeczne, redagowanie magazynu studenckiego Smart, studenckie konferencje i koła naukowe, sprawy organizacyjne i bytowe, animowanie życia towarzyskiego, udział w targach edukacyjnych. Organizowane są również różnorakie warsztaty umożliwiające doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozszerzanie zainteresowań, wykraczających poza ramy planów i programów studiów. Należą do nich m.in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, treningi interpersonalne czy warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i aktywnych form poszukiwania pracy start do kariery. Samorząd uczestniczy również czynnie w życiu wszystkich krakowskich studentów poprzez przynależność do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a także bierze udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby zaangażowane w działania Samorządu zdobywają, więc kompetencje pożądane przez pracodawców takie jak pewność siebie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, orientacja na cele itp. W nasze szeregi zapraszamy wszystkich aktywnych studentów. Do ważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Samorząd w ostatnim okresie zaliczyć można: warsztaty i konkursy fotograficzne zakończone wystawą nagrodzonych prac organizację akcji charytatywnych (dwie edycje projektu Nie Bądź Łosiem Podziel Się Grosiem zbiórki zabawek i pieniędzy dla podopiecznych domów dziecka w Polsce, zbiórka pieniędzy dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki, coroczne akcje honorowego krwiodawstwa oraz Pola Nadziei wsparcie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie) organizację Juwenaliów, Kulturaliów i innych imprez okazjonalnych zimowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne do Zawoi i Kościeliska (obejmujące zajęcia sportowe oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego) spotkania z wybitnymi postaciami świata biznesu i kultury (m.in. z Władysławem Frasyniukiem, Ewą Drzyzgą, Dorotą Wellman, Robertem Górskim, Maciejem Jadowskim) zawody sportowe (m.in. międzyuczelniany turniej siatkówki, obóz narciarski, kursy tańca, kursy samoobrony, klub wspinaczkowy) Dużym ułatwieniem w działalności Samorządu jest fakt, że uczelnia zlokalizowana jest w ścisłym centrum Krakowa, w pobliżu licznych teatrów, kin, muzeów, sal koncertowych, a także pubów, klubów i kawiarni. Ponadto w podziemiach Uczelni znajduje się klub studencki Grota. Stwarza to możliwości odpowiedniego wypoczynku i odreagowania po zajęciach, kolokwiach i egzaminach. Samorząd Studencki WSEI: ul. św. Filipa 17, III p. tel w. 118, samorzad.wsei.edu.pl 12

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.wsei.edu.pl. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

INFORMATOR. www.wsei.edu.pl. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 31 150 Kraków, ul. św. Filipa 17 tel. (12) 431-18-90 w. 110, fax (12) 431-18-82 w. 111 rekrutacja@wsei.edu.pl www.wsei.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Finanse i rachunkowość WSB Szczecin - Studia I stopnia Opis kierunku Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość? Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L European Business Competence*

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2001/2002

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2001/2002 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2001/2002 Drugi rok działalności 2001/2002 Październik 2001 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2001/2002 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2000/2001

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2000/2001 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2000/2001 Słowo od Założyciela 15 kwietnia 1994 roku została wpisana do rejestru firma konsul ngowo-szkoleniowa Studium Doradztwa i Szkoleń Pracowników Naukowych Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe Tryb studiów niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek rachunkowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Prof. dr hab. K. Winiarska, dr M. Kaczmarek 1. Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Oferta dydaktyczna Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2016/2017. Omówienie specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH SPOŁECZNEJ NAUKI SPOŁECZNE

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH SPOŁECZNEJ NAUKI SPOŁECZNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Polityka społeczna Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi Studia stacjonarne II

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 Strona 1 z 6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo