Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa INFORMATOR

2 GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi finietur vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur, nemini parcetur. Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet, semper sint in flore, semper sint in flore! Vivat et res publica, et qui illam regit, vivat et res publica, et qui illam regit, vivat nostra civitas, mæcenatum caritas, quæ nos hic protegit, quæ nos hic protegit! Vivant omnes virgines, faciles, formosæ, vivant omnes virgines, faciles, formosæ, vivant et mulieres, teneræ, amabiles, bonæ, laboriosæ, bonæ, laboriosæ! RADUJMY SIĘ WIĘC Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia. Życie nasze krótko trwa, szybko się skończy życie nasze krótko trwa, szybko się skończy śmierć nadchodzi szybko i porywa nas okrutnie nikogo nie oszczędzi, nikogo nie oszczędzi. Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy niech żyją wszyscy z osobna, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze! Niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi, niechaj żyje i państwo, i ten, kto nim rządzi, niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość, która nas tu chroni, która nas tu chroni! Niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne, niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne, niechaj żyją i mężatki, delikatne, miłe, dobre, pracowite, dobre, pracowite!

3 Spis treści: Słowo od Rektora... 2 Misja i cele Uczelni... 4 Plan i program studiów... 5 Kierunki i specjalności zawodowe... 6 Samorząd Studencki WSEI Słowo od Absolwenta WSEI powodów, dla których warto studiować na WSEI Studia podyplomowe... 15

4 Słowo od Rektora Szanowni Państwo, W 2000 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego, najmłodszej wówczas uczelni Krakowa - Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki. Był to jeszcze okres, w którym wiele środowisk kurczowo trzymało się tezy, że dobre szkolnictwo wyższe może być tylko państwowe. Przestrzegano nawet kandydatów na studia przed wyborem uczelni niepaństwowych. Wprawdzie w przypadku sporej liczby uczelni niepaństwowych były to oceny słuszne, zwłaszcza tam gdzie tworzono je dla celów łatwego biznesu. Wiele jednak z nich z powodzeniem poradziło sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Jak świadczą chociażby raporty Państwowej Komisji Akredytacyjnej - organu nadzorującego jakość kształcenia - podział szkół wyższych na dobre i złe przebiega według innego kryterium niż forma własności: uczelnie dobre, to te, które są innowacyjne, otwarte na przemiany cywilizacyjne i standardy europejskie, natomiast złe, to takie, które tkwią - albo w okowach przestarzałych i sztywnych struktur albo też organizują nieefektywną i powierzchowną edukację pod sztandarem e-learningu. Uczelnia nasza od początku swego istnienia przyjęła strategię, zgodnie, z którą kluczowym i wyjściowym komponentem edukacji na poziomie wyższym winny być efekty kształcenia, którymi są: wiedza, umiejętności i postawy absolwentów, odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz wymogom społeczeństwa demokratycznego. Inspiracją tej strategii był tzw. Proces Boloński, wyznaczający kierunek reform szkolnictwa wyższego w krajach UE. W tym duchu opracowane zostały specjalności i metodyka kształcenia, a także zakres możliwych wyborów dokonywanych przez studentów. W programie nauczania przeważają aktywne formy zajęć, jak np. ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty menedżerskie, nakierowane na uczenie przedsiębiorczości i umiejętności praktycznych. Położony jest również nacisk na kształtowanie cech osobowych studentów m.in. poprzez warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, czy różnych form aktywności w ramach Samorządu Studenckiego. Równocześnie zmianie uległa filozofia obsługi studenta, z czynności stricte administracyjnych na doradcze, otwarte na indywidualne potrzeby i problemy poszczególnych studentów. Rozwój swój uczelnia widzi nie poprzez tworzenie odległych od siebie kierunków studiów, jak to ma często miejsce, kiedy uczelnie o profilu ekonomicznym kształcą zarówno ekonomistów, pielęgniarki, inżynierów, ratowników medycznych itp., lecz 2

5 poprzez specjalizowanie się w określonej, odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstw i instytucji, wiedzy społeczno-ekonomicznej i informatycznej. Przydatność tak zarysowanej koncepcji kształcenia dostrzegają prawdopodobnie kandydaci na studia. Pomimo bowiem odczuwanego już przez wiele uczelni niżu demograficznego, rekrutacja na WSEI utrzymywana jest nadal na poziomie przewyższającym nabór na te kierunki w innych uczelniach krakowskich. Ważne przy tym jest, że wśród kandydatów na studia wzrasta ilość tych, którzy legitymują się bardzo dobrym świadectwem dojrzałości. Na ich decyzjach zaważyły w znacznym stopniu opinie dotychczasowych studentów i absolwentów. Jakość kształcenia w naszej uczelni poddana była dwukrotnie gruntownej ocenie Zespołu Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Raporty z tych kontroli zamieszczone są na stronie internetowej uczelni. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć fragment ostatniej oceny: W uczelni z sukcesem wdrożono wytyczoną misję i strategię, a zwłaszcza uczelniany system zarządzania jakością kształcenia. W odróżnieniu od praktykowanych w innych uczelniach incydentalnych badań jakości kształcenia, jest to spójny, trójstopniowy system monitorujący jakość kształcenia. Zespół Oceniający stwierdza ponadprzeciętną dbałość władz uczelni o jakość procesu dydaktycznego, a wszechstronne przygotowanie praktyczne studentów i absolwentów jest jedną z mocniejszych stron uczelni. Opinię tę przytoczyłem, by utwierdzić Państwa w przekonaniu, że proponujemy wybór uczelni właściwej. Studia w niej związane jednak będą z pewnym wysiłkiem. Nie kierujemy, więc naszej oferty do tych kandydatów na studia, których interesuje wybór uczelni łatwej i przyjemnej, gdzie zajęcia dydaktyczne odbywa ją się raz w miesiącu, a nawet i rzadziej. Radzę się jednak zastanowić - studia szybko się skończą i rozpocznie się okres życia zawodowego, w którym wiedza i umiejętności odgrywać będą rolę zasadniczą. Warto o tym pamiętać! Pozostaje mi, więc tylko życzyć kandydatom, którzy wybiorą naszą uczelnię, aby jak najlepiej skorzystali z przywileju bycia studentem, aby dobrze wkomponowali się w środowisko uczelni i aby twórczo i przyjemnie spędzili w nim ważny okres swojego życia, tym bardziej, że będą studiować w pobliżu Barbakanu, Sukiennic, Kościoła Mariackiego, a więc w bezpośredniej bliskości pomników dziedzictwa narodowego. Z akademickim pozdrowieniem, prof. nadzw. dr Aleksander Kowalski 3

6 Misja i cele Uczelni Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS /TT/2000 z dn roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa Consulting and Training Institute sp. z o.o. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych pozwoliło nadać uczelni odpowiedni profil praktyczny. Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki, analityki gospodarczej i metod zarządzania - w sposób możliwie elastyczny i zindywidualizowany, oparty o ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym - dobrze przygotowanych zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, zdolnych do pracy zespołowej i aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, z których najważniejsze to: Priorytet 1 - położenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji. Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki. Priorytet 2 - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej. Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedżerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów. Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnego biznesu. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety Smart. Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowodydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim. 4

7 Plan i program studiów W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie), które - zgodnie z koncepcją Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - stanowią podstawowy segment wyższego wykształcenia, umożliwiający odbywanie uzupełniających studiów magisterskich i studiów doktoranckich. Celem studiów pierwszego stopnia jest jednak przede wszystkim uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, warunkujących zdobycie konkretnego zawodu, odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Studia drugiego stopnia natomiast, tj. studia magisterskie, mają charakter uzupełniający i skoncentrowane są bardziej na metodyce właściwej dla badań naukowych. Studia trwają sześć semestrów i prowadzone są na dwóch kierunkach: Zarządzanie oraz Informatyka i ekonometria. W ramach pierwszego z wymienionych kierunków studenci mają aktualnie do wyboru sześć specjalności zawodowych, a w ramach drugiego - trzy. Mogą być tworzone nowe, a także modyfikowane i doskonalone dotychczasowe specjalności, w zależności od zainteresowań kandydatów na studia oraz opinii uzyskiwanych w badaniach przeprowadzanych wśród przedsiębiorców i absolwentów uczelni. Obecnie przygotowane jest kształcenie w formie studiów inżynierskich (7-semestralne), w ramach których uruchomione zostaną specjalności: Administrowanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwo systemów; Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi; Programowanie urządzeń mobilnych. Plan zajęć dydaktycznych na każdym z kierunków, składa się z dwóch bloków programowych uwzględniających merytoryczne i metodyczne następstwo przedmiotów. Pierwszy - obejmujący przedmioty podstawowe i kierunkowe, realizowany w semestrach I, II, III, IV jest programem wspólnym dla wszystkich specjalności. Drugi blok, będący programem specjalnościowym, realizowany jest w semestrach V i VI. Program każdego bloku obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru, wychodzące naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom studentów. Studia na każdej specjalności podbudowane są treściami humanistycznymi z zakresu psychologii, socjologii, politologii, etyki biznesu. Do wyboru studentów przewidziane są także przedmioty prowadzone w języku angielskim. Studentom oferujemy możliwość studiowania i odbywania praktyk za granicą w ramach programu LLP-Erasmus. Uczelnia ma podpisane umowy o współpracy w ramach Erasmusa z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii, Łotwie. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, a także po odbyciu praktyki zawodowej i złożeniu pracy dyplomowej, studenci przystępują do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego oznacza zgromadzenie 180 punktów ECTS i ukończenie studiów. Ze względu na fakt, że program studiów dostosowany jest do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, absolwenci mogą podejmować uzupełniające studia magisterskie. W tym celu uczelnia podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, na mocy, której absolwenci WSEI mogą podejmować studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak również mają możliwość uczestnictwa w wykładach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Uniwersytet dla kandydatów na studia drugiego stopnia. Ponadto nasi absolwenci mogą kontynuować studia na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Dzięki temu mają możliwość uzyskiwania dyplomów dwóch uczelni i to w zakresie różnych kierunków i specjalności, co dzisiaj jest europejską normą. 5

8 Kierunki i specjalności zawodowe Kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Program studiów na tym kierunku ma charakter nowatorski i obejmuje na każdej specjalności dwa moduły: informatyczny i ekonometryczny. W ramach modułu informatycznego realizowany jest program charakterystyczny dla kierunku informatyka. Moduł ekonometryczny natomiast uzupełnia wiedzę absolwenta m.in. o zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów, ekonometrii, prognozowania. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwent jest wszechstronnie przygotowany do zarządzania informatycznego w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Tym samym jest on bardziej konkurencyjny na rynku pracy od absolwentów tylko kierunku informatyka, którzy najczęściej zmuszeni są do uzupełnienia wiedzy ekonomicznej w ramach studiów podyplomowych. Specjalność: ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, utrzymania i zarządzania sieciową infrastrukturą; projektowania i konfigurowania sieci lokalnej w przedsiębiorstwie oraz przyłączania jej do sieci globalnej. Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach administratora sieci komputerowej, programisty, webmastera, administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Algorytmy i złożoności Metody i języki programowania Bazy danych Projektowanie systemów informatycznych Systemy operacyjne Technologie sieciowe Grafika komputerowa i technologie multimedialne Administrowanie sieciami komputerowymi Administrowanie serwerami www Bezpieczeństwo systemów komputerowych Projektowanie i układanie sieci lokalnych Infrastruktura sieci komputerowych Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Bezpieczeństwo w e-biznesie Specjalność: INFORMATYKA W FIRMIE I E-BIZNES Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych do zarządzania firmą, jak np. sprzęt, sieci i języki programowania. Uczą się projektować algorytmy i struktury danych, zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, administrować sieciami komputerowymi, wdrażać syste- 6

9 my wspomagania decyzji oraz systemy ekspertowe i zarządcze, wykorzystywać technologie internetowe do prowadzenia e-biznesu. Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie. Przygotowani są również merytorycznie i praktycznie do prowadzenia e-biznesu. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Technologie sieciowe Architektura systemów komputerowych Metody i języki programowania Bazy danych Zarządzanie informacjami Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie Projektowanie systemów informatycznych Grafika komputerowa i technologie multimedialne Strategie i metody e-biznesu Systemy informatyczne e-biznesu Technologie internetowe Projektowanie i zarządzanie stronami www Specjalność: PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SERWISAMI INTERNETOWYMI Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i zarządzania stronami internetowymi; modelowania i animacji komputerowych; technologii cyfrowych i prezentacji multimedialnych; pozycjonowania stron internetowych. Absolwenci mogą podejmować pracę w firmach branży medialnej i internetowej, agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, a także prowadzić własną działalność gospodarczą np. w zakresie technologii multimedialnych w reklamie, projektowania i zarządzania stronami www. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Architektura systemów komputerowych Metody i języki programowania Bazy danych Projektowanie systemów informatycznych Technologie internetowe Grafika komputerowa i Technologie multimedialne Aplikacje bazodanowe w środowisku rozproszonym Systemy wbudowane Modelowanie, wizualizacje i animacje komputerowe Techniki cyfrowe i prezentacje multimedialne Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi Metody i techniki reklamy (w tym e-reklama) Pozycjonowanie stron www 7

10 Kierunek: ZARZĄDZANIE Program studiów na tym kierunku obejmuje szerokie spektrum specjalności, stwarzając tym samym duże możliwości indywidualizacji studiów. Przewidziane są do wyboru studentów specjalności twarde, oparte o wiedzę z zakresu finansów, rynku kapitałowego, biznesu międzynarodowego, rachunkowości, inwestycji i nieruchomości, a także specjalności miękkie, w większym stopniu nakierowane na wiedzę społeczno-humanistyczną, obejmującą problematykę psychologii menedżerskiej, marketingu, PR, zarządzania personelem, komunikacji i negocjacji. Specjalność: CONTROLLING I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie; sporządzania analiz finansowych i biznes planów; opracowywania strategii finansowych; bankowej obsługi przedsiębiorstwa. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach finansowych i działach controllingu przedsiębiorstw, bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, firmach konsultingowych. Przygotowani są również do własnej działalności inwestycyjnej w sferze finansów, jak np. w ramach giełdy papierów wartościowych, czy funduszy inwestycyjnych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Finanse Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Prawo gospodarcze Rachunkowość menedżerska, rachunek kosztów Strategie i procedury inwestycji finansowych Controlling finansowy Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Bankowa obsługa przedsiębiorstw Rewizja gospodarcza (audyt) Specjalność: INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE NIERUChOMOśCIAMI Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania informacji i dokumentacji do zarządzania projektami inwestycyjnymi; zarządzania nieruchomościami; opracowywania analiz rynku nieruchomości i strategii marketingowych; prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz negocjacji i obsługi klienta. Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach projektów, firmach inwestycyjnych, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach deweloperskich, biurach nieruchomości, zakładach ubezpieczeń, bankach, organach administracji 8

11 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Uczelnia w obiektywie

12 SPOTKANIA Z WYBITNYMI POLITYKAMI I EKONOMISTAMI Prof. Grzegorz W. Kołodko, Wicepremier i Minister Finansów Globalizacja i transformacja, a rozwój gospodarczy Polski Dr Franciszek Gaik, Prezes Zarządu Polskie Autobusy sp. z o.o. Instrumenty marketingu-mix w realizacji strategii marketingowej firmy Uczelnia w obiektywie Prof. Kazimierz Poznański, Uniwersytet w Seattle w USA Kontrowersje wobec prywatyzacji polskiej gospodarki Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej Polityka gospodarcza, a przedsiębiorczość Prof. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury Dziedzictwo, a rozwój. Doświadczenie Krakowa

13 Prof. Artur Hołda, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Zakres i przyczyny upadłości przedsiębiorstw w polskich realiach gospodarczych Prof. Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Prof. Jan Czekaj, b. członek Rady Polityki Pieniężnej Czy Polska powinna przystąpić do strefy EURO Mgr Tadeusz Trzmiel, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości Uczelnia w obiektywie

14 Uczelnia w obiektywie

15 Wyciąg z Raportów Zespołu Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej z oceny jakości kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (skrócona wersja opinii i ocen) 1. Uczelnia bardzo dobrze określiła swoje miejsce wśród uczelni wyższych regionu i miasta, zarysowała swoją misję w sposób wyrazisty, strategia uczelni nastawiona na dobre kształcenie na poziomie studiów I stopnia w ramach stabilnych kierunków i specjalności zasługuje na szczególnie pozytywną ocenę. 2. W uczelni z sukcesem wdrożono Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. W odróżnieniu od praktykowanych w innych uczelniach incydentalnych badań jakości kształcenia, jest to spójny, trójstopniowy system monitorujący jakość kształcenia. 3. Zespół Oceniający stwierdza ponadprzeciętną dbałość władz uczelni o jakość procesu dydaktycznego. Przejawia się to m.in. w: - zgodności treści programowych w ujęciu czasowym i ilościowym z obowiązującymi standardami nauczania z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych specjalizacji zawodowych, - program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, stosowane metody kształcenia i narzędzia (programy komputerowe) pozwalają na realizację celów dydaktycznych określonych w sylwetce absolwenta, zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności, - obowiązkowe przedmioty specjalnościowe w wyraźny sposób kształtują profil programowy prowadzonych specjalności, a przedmioty do wyboru pozwalają dodatkowo wzbogacić zakres wiedzy studentów - co stanowi bardzo cenny element kształcenia, - wszechstronne przygotowanie praktyczne studentów i absolwentów jest jedną z mocniejszych stron uczelni, - studenci korzystają z najnowszych narzędzi informatycznych i zdobywają aktualną wiedzę, - na uwagę zasługuje bardzo obszerna oferta zajęć z języków obcych, która jest prawie trzykrotnie wyższa, niż w standardach, - silną stroną procesu dydaktycznego jest ponad 50-cio procentowy udział zajęć prowadzonych za pomocą metod aktywizujących studentów, jak np. konwersatoria, laboratoria, ćwiczenia; stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, wśród których na szczególne uznanie zasługują warsztaty prowadzone w ramach firmy symulacyjnej, - hospitacje zajęć potwierdziły odpowiednie umiejętności prowadzących, zarówno w zakresie komunikatywnego przekazywania treści teoretyczno-metodycznych omawianych problemów, jak i ich ilustracji za pomocą przykładów z praktyki gospodarczej, - niemal wszystkie analizowane prace dyplomowe były przygotowane starannie, na dobrym poziomie merytorycznym, - uczelnia realizuje bardzo interesujące i przydatne dla procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia formy współpracy międzynarodowej, polegające na wymianie kadry i studentów, organizacji konferencji naukowych oraz na możliwości uzyskania przez studentów brytyjskiego certyfikatu edukacyjnego Edexcel International. Uwaga: pełne (26 str. i 36 str.) teksty raportów są do wglądu w kancelarii uczelni Uczelnia w obiektywie

16 Uczelnia w obiektywie Z ŻYCIA UCZELNI

17 Uczelnia w obiektywie

18 Uczelnia w obiektywie PRACA I ROZRYWKA CZYLI STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

19 państwowej i samorządowej. Ukończenie tej specjalności umożliwia, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, uzyskanie licencji w dwóch zawodach wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Prawne aspekty nieruchomości Prawo gospodarcze Finanse Podstawy budownictwa i geodezji inżynieryjnej Metody wyceny nieruchomości Zarządzanie procesem inwestycyjnym Zarządzanie nieruchomościami Rynek i obrót nieruchomościami Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Specjalność: PSYChOLOGIA W BIZNESIE Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych; negocjowania i rozwiązywania konfliktów; skutecznej reklamy i pracy z klientem. Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, sprzedażą i reklamą. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Psychologia zarządzania Psychologia sprzedaży Komunikacja i negocjacje Trening interpersonalny i mediacje PR i media Coaching Badania marketingowe Zachowania organizacyjne Marketing międzynarodowy Przedsiębiorczość i biznes plan firma symulacyjna 9

20 Specjalność: RAChUNKOWOśĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: wykorzystania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, opracowywania informacji księgowych, niezbędnych do zarządzania pasywami i aktywami oraz rozliczeń podatkowych, przygotowywania analiz finansowych i biznes planów, posługiwania się rachunkiem kosztów i narzędziami rachunkowości zarządczej w ocenie ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie. Absolwenci mogą podejmować pracę m.in. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, komórkach rachunkowości zarządczej, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych i konsultingowych. Szczególnie w małych firmach mogą, po pewnym okresie stażu, odpowiadać za całokształt problematyki finansowej i podatkowej. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Podstawy rachunkowości Rachunkowość finansowa Rachunkowość podatkowa Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej Rachunkowość menedżerska i rachunek kosztów Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rewizja gospodarcza Komputerowe systemy finansowo-księgowe Bankowa obsługa przedsiębiorstw Przedsiębiorczość biznes plan firma symulacyjna Specjalność: ZARZĄDZANIE I MARKETING W FIRMIE Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie badań i analiz marketingowych, strategii marketingowych, strategii negocjacyjnych i skutecznej komunikacji z klientem, reklamy i prezentacji handlowej, kampanii reklamowych, fotografii i filmu reklamowego, organizacji i dokumentacji sprzedaży. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach handlowych i marketingowych firm, agencjach reklamowych, komórkach zajmujących się negocjacjami w handlu, w szczególności przygotowani są do samodzielnego zarządzania reklamą i sprzedażą w małych firmach. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Zarządzanie jakością Badania marketingowe Marketing w przedsiębiorstwie 10

21 Procesy informacyjne w zarządzaniu Psychologia sprzedaży Metody i techniki reklamy Organizacja i dokumentacja sprzedaży PR i media Komunikacja i negocjacje Marketing międzynarodowy Przedsiębiorczość i biznes plan - firma symulacyjna Warsztaty z zakresu fotografii i filmu reklamowego (zajęcia dodatkowe) Specjalność: ZARZĄDZANIE PERSONELEM I SOCJOLOGIA PRACY Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania analiz rynku pracy; rekrutacji, selekcji i rozwoju zawodowego personelu; kształtowania pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych; konstruowania systemów motywacyjnych i systemów wynagrodzeń; prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej; rozliczania czasu i kosztów pracy; controllingu personalnego. Mogą, więc podejmować pracę w działach kadr przedsiębiorstw i instytucji, urzędach pracy, biurach pośrednictwa pracy, biurach karier i firmach doradztwa personalnego, związkach zawodowych i organizacjach społecznych. Ważniejsze przedmioty specjalnościowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi Instytucje i instrumenty rynku pracy Psychologia pracy i motywacji Prawo pracy Komunikacja i negocjacje Trening interpersonalny, mediacje Dokumentacja kadrowa i płacowa Systemy wynagrodzeń i koszty pracy Coaching Controlling personalny 11

22 Samorząd Studencki WSEI W uczelni działa Samorząd Studencki. Zakres tej działalności jest na tyle szeroki, że każdy ze studentów może znaleźć odpowiednie pole dla realizacji swoich zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu różnorakich, trudnych problemów bytowych lub naukowych. Głównymi kierunkami działalności samorządu są: imprezy sportowe i kulturalne, akcje charytatywne i społeczne, redagowanie magazynu studenckiego Smart, studenckie konferencje i koła naukowe, sprawy organizacyjne i bytowe, animowanie życia towarzyskiego, udział w targach edukacyjnych. Organizowane są również różnorakie warsztaty umożliwiające doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozszerzanie zainteresowań, wykraczających poza ramy planów i programów studiów. Należą do nich m.in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, treningi interpersonalne czy warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i aktywnych form poszukiwania pracy start do kariery. Samorząd uczestniczy również czynnie w życiu wszystkich krakowskich studentów poprzez przynależność do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a także bierze udział w pracach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby zaangażowane w działania Samorządu zdobywają, więc kompetencje pożądane przez pracodawców takie jak pewność siebie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, orientacja na cele itp. W nasze szeregi zapraszamy wszystkich aktywnych studentów. Do ważniejszych inicjatyw podejmowanych przez Samorząd w ostatnim okresie zaliczyć można: warsztaty i konkursy fotograficzne zakończone wystawą nagrodzonych prac organizację akcji charytatywnych (dwie edycje projektu Nie Bądź Łosiem Podziel Się Grosiem zbiórki zabawek i pieniędzy dla podopiecznych domów dziecka w Polsce, zbiórka pieniędzy dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki, coroczne akcje honorowego krwiodawstwa oraz Pola Nadziei wsparcie dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie) organizację Juwenaliów, Kulturaliów i innych imprez okazjonalnych zimowe wyjazdy szkoleniowo-integracyjne do Zawoi i Kościeliska (obejmujące zajęcia sportowe oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego) spotkania z wybitnymi postaciami świata biznesu i kultury (m.in. z Władysławem Frasyniukiem, Ewą Drzyzgą, Dorotą Wellman, Robertem Górskim, Maciejem Jadowskim) zawody sportowe (m.in. międzyuczelniany turniej siatkówki, obóz narciarski, kursy tańca, kursy samoobrony, klub wspinaczkowy) Dużym ułatwieniem w działalności Samorządu jest fakt, że uczelnia zlokalizowana jest w ścisłym centrum Krakowa, w pobliżu licznych teatrów, kin, muzeów, sal koncertowych, a także pubów, klubów i kawiarni. Ponadto w podziemiach Uczelni znajduje się klub studencki Grota. Stwarza to możliwości odpowiedniego wypoczynku i odreagowania po zajęciach, kolokwiach i egzaminach. Samorząd Studencki WSEI: ul. św. Filipa 17, III p. tel w. 118, samorzad.wsei.edu.pl 12

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo