NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY"

Transkrypt

1 NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011

2 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym jako kandydat do Nagrody Nobla. Japan Today Ksià ki Murakamiego zosta y przet umaczone na 40 j zyków i zyska y uznanie na ca ym Êwiecie. Autor za swojà twórczoêç otrzyma Nagrod Jerozolimskà i Nagrod Franza Kafki. Agencja Kyodo News Polski przek ad 1Q84 autorstwa Anny Zieliƒskiej-Elliott jest czwartym na Êwiecie (po koreaƒskim, chiƒskim i niderlandzkim) i drugim w Europie t umaczeniem najnowszej powieêci Harukiego Murakamiego. Pierwsze dwa tomy 1Q84 rozesz y si w nak adzie egzemplarzy. Trzeci tom 1Q84 trafi w Japonii do ksi garƒ w kwietniu 2010 roku w nak adzie egzemplarzy. PowieÊç 1Q84 pobi a rekord sprzeda y poprzednich ksià ek Murakamiego, w tym Kafki nad morzem, która rozesz a si w nak adzie egzemplarzy. àczna sprzeda dotychczas wydanych przez wydawnictwo MUZA SA 13 prozatorskich dzie Murakamiego to ponad ksià ek oraz audiobooków by Elena Seibert Murakami w mistrzowski sposób buduje fantastyczne postaci, równoleg e Êwiaty, zaciera granice mi dzy rzeczywistoêcià a literaturà. 1Q84 to opowiadana na przemian historia kobiety i m czyzny, Aomame i Tengo, sensacyjna, chwilami wr cz przera ajàca. Oboje w dzieciƒstwie dobrze si znali i wszystko wskazuje na to, e ich Êcie ki znowu si skrzy ujà. Ona jest instruktorkà sztuk walki, masa ystkà, a po godzinach perfekcyjnà morderczynià. On wyk adowcà matematyki, a w wolnych chwilach poczàtkujàcym pisarzem i redaktorem. Aomame dostaje si do innej rzeczywistoêci Ona i Tengo desperacko próbujà si odnaleêç. Dlatego Aomame postanawia powróciç do normalnego Êwiata, a gdy to si nie udaje, podejmuje decyzj o samobójstwie. Ma nadziej, e w ten sposób porzuci drugà siebie yjàcà w roku 1Q84 i powróci do zwyk ego roku W tym samym czasie Tengo postanawia, e spróbuje yç w Êwiecie, w którym na niebie unoszà si dwa ksi yce, bo wie, e tylko tam mo e spotkaç swojà Aomame Patroni medialni Liczba stron 416 ISBN Format mm ISBN W ksià ce 1Q84 bohater s ucha muzyki Leosa ˇ Janácka. ˇ Po ukazaniu si 1Q84 w ciàgu tygodnia w Japonii sprzedano krà ków z nagraniami Janácka, ˇ podobnie sta o si z ksià kà Georga Orwella Rok 1984, która zainspirowa a Murakamiego do napisania 1Q84. Reuters T em i bazà dla najnowszej opowieêci 1Q84 Murakamiego sà niszczàce ideologie, sekty religijne oraz przemoc wobec dzieci i kobiet. Te brutalne problemy, toczàce nowoczesne spo eczeƒstwa, Murakami zderza z typowym dla swoich ksià ek Êwiatem, pe nym delikatnych uczuç, duchowoêci i filozofii. Aleksandra Siewko, Cogito Murakami pokazuje, e Êwiat bez mi oêci, choçby bez namiastki uczucia i nawet chwilowej bliskoêci jest pozbawionà znaczenia tapetà z nieustannie zmieniajàcymi si obrazkami. Agnieszka Wolny-Hamka o, Gazeta Wyborcza [Murakami] mistrzowsko przechodzi z narracji trzecioosobowej do pierwszoosobowej, stàpa na kraw dzi Êwiatów, sprawnie pos uguje si ró nymi gatunkami. Bo ta powieêç to taki idealny zlepek horroru, thrillera, erotyku, powieêci obyczajowej i krymina u. (...) Murakami czerpie jak ze studni i wy awia to, co najlepsze w literaturze. Blog Magia ksià ki 2 3

3 LITERATURA Eliseo Alberto TEATR HRABIEGO EROSA Prze o y a Marta Szafraƒska-Brandt Hawana lat pi çdziesiàtych z Hemingwayem w tle kabarety, domy uciech, podrz dne bary z wyjàtkowymi klientami Alexander McCall Smith OPOWIEÂCI PRZY KAWIE Prze o y a El bieta McIver dalsze perypetie bohaterów 44 Scotland Street miniatura Szkocji w jednej edynburskiej kamienicy mnóstwo dobrego humoru i kilka cennych yciowych prawd LITERATURA Aktor Julián Dalmau przybywa ze Stanów na Kub odegraç rol swego ycia w asnà Êmierç. W otoczeniu szemranej bohemy hawaƒskiego pó Êwiatka przygotowuje si do spektaklu ma o znanego dramaturga Howarda Owena, o trudnej relacji ojciec syn w obliczu homoseksualizmu. Âwiat, w który wkracza bohater, to fascynujàcy, a zarazem mroczny klimat hawaƒskich zau ków i dzielnic pachnàcych grzechem, to miasto pe ne spelun, gdzie w oparach dymu z cygar i przy brz ku szklanek z rumem toczà si dyskusje o yciu, sztuce i teatrze. Podczas d ugo oczekiwanej premiery rola Juliana Dalmau wymyka si kartom scenariusza Liczba stron 416 ISBN David Lagercrantz GRZECH PIERWORODNY W WILMSLOW Prze o y a Bratumi a Pettersson Liczba stron 248 ISBN Format mm opowieêç o Alanie Turingu, genialnym matematyku, kryptologu, twórcy informatyki i projektancie jednego z pierwszych komputerów dramat szukania yciowej drogi i odkrywania w asnej to samoêci fascynujàcy opis dziwnych czasów i obrona prawa ludzi do bycia odmiennymi znakomita powieêç kryminalna Anglia, 1954 rok. W kraju odbywa si polowanie na homoseksualistów, zainspirowane dzia aniami McCarthy ego tropiàcego w USA komunistów. Nikogo zatem nie dziwi, e oskar ony o homoseksualizm i obraz moralnoêci publicznej, poddany przymusowej terapii hormonalnej Alan Turing zostaje odnaleziony martwy w swoim domu w Wilmslow. Powszechnie uwa a si, e pope ni samobójstwo, nie mogàc poradziç sobie z poni eniem, jakiego doêwiadczy ze strony w adz. M ody oficer policji Leonard Corell, marzàcy o karierze naukowej, podejrzewa innà tragedi. Stara si rozwiàzaç amig ówk, która doprowadza go do pilnie strze onej tajemnicy wojennej Kto czyta 44 Scotland Street, ch tnie dowie si, co s ychaç u znajomych mieszkaƒców pewnej kamienicy w Edynburgu. Tak e ci, którzy nie znajà jeszcze twórczoêci Alexandra McCalla Smitha, powiedzà po zakoƒczeniu lektury to samo, co autor po zakoƒczeniu pisania: Ani przez chwil si nie nudzi em. Najró niejsze, bardziej i mniej prawdopodobne przygody, nie ca kiem udane mi osne intrygi, chybione ambicje rodziców, szczypta domoros ej filozofii, manowce popularnej psychoanalizy Ka dy odnajdzie w tej powieêci jakieê w asne doêwiadczenia, mo e doszuka si uniwersalnych prawd lecz przede wszystkim b dzie si dobrze bawiç. Wkrótce: Liczba stron 336 ISBN Simonetta Agnello Hornby ZAWIERUCHA Prze o y a Karolina Staƒczyk powieêç obyczajowa, thriller spo eczny i rodzinny, w którym nienawiêç i wina grajà pierwsze skrzypce pisarka z zaanga owaniem przedstawia niuanse i z o onoêç spraw zwiàzanych z nadu yciami w rodzinie oraz pu apki i s aboêci systemu prawnego w Wielkiej Brytanii, uchwalonego, by chroniç ofiary Paƒstwo Pitt mieszkajà w eleganckiej dzielnicy Londynu. Mike pracuje w city jako menad er w banku, Jenny jest konsultantkà w presti owej sieci sklepów. Majà dwie córki, Amy i Lucy. Sà szcz Êliwà, dobrze sytuowanà rodzinà. Harmoni burzy alarmujàce doniesienie przedszkolanki Lucy, przekonanej, e dziewczynka jest wykorzystywana seksualnie przez ojca. ycie ca ej rodziny zamienia si w koszmar. Historia trzyma w napi ciu, bo prawie do koƒca nie wiadomo, co tak naprawd wydarzy o si w rodzinie Pittów. Liczba stron 512 ISBN W ksi garniach: Poch on am 44 Scotland Street w kilka godzin, w aêciwie nie dowierzajàc, e tak lekko, szybko i przyjemnie idzie lektura. MyÊl, e jest to idealna pozycja na d ugie, leniwe wieczory z kubkiem kakao i kocykiem. Teraz w aênie nadesz a taka pora, wi c radz nie zwlekaç i czym pr dzej si gnàç po t powieêç. Blog kreatywa Uwielbiam McCalla za spokój emanujàcy z jego opowieêci. Uwielbiam, gdy w usta swoich bohaterów wk ada szalenie trafne i ironiczne uwagi na temat Êwiata wokó nas. (...) Có, by zmierzaç do podsumowania, musz powiedzieç, e kolejny raz McCall Smith mnie kupi. A teraz, z zupe nym brakiem cnoty zwanej cierpliwoêcià, czekam na OpowieÊci przy kawie. Blog Z lektur prowincjonalnej nauczycielki Podoba mi si dwojakoêç lektury. JeÊli szuka si lektury atwej i przyjemnej, to ona spe nia to zadanie. JednoczeÊnie jednak autor przemyca tematy, nad którymi mo na si zastanowiç czy te porozmawiaç o nich z innymi czytelnikami. Blog Miss Jacobs Library 5

4 LITERATURA Krystyna Gucewicz NAGIE WIERSZE on, ona, my. Okruchy ycia Êwiat dooko a i czas, który mija fascynacje, niepokój, wzruszenie czu oêç i za. SzczeroÊç i erudycja W osobistym pejza u poetyckim autorki ró ne kolory oddajà ró ne nastroje. Jak muzyka. Ka dy wra liwiec odnajdzie wi c swojà nut echo filozoficznej zadumy, nasyconà erotykà, refleksj nad sztukà, dar ironii i dowcipu. Wzruszenie i wzruszenie ramion nierzadko pojawiajà si tu obok siebie, a nagoêç staje si medium prawdy. Liczba stron 320 ISBN Dominique Mainard DLA WAS Prze o y a Joanna Polachowska LITERATURA Shirley Abbott JUTRZEJSZA MI OÂå Prze o y a Katarzyna Bieƒkowska Ksià ka Abbott to subtelny gobelin utkany z mi oêci i apokalipsy Publishers Weekly Shirley Abbott przenikliwie analizuje pogmatwane zwiàzki swych bohaterów, którzy reprezentujà niemal wszystkie warstwy amerykaƒskiego spo eczeƒstwa. Tym razem poznajemy grup nowojorczyków, którym mi oêç nie przynosi tego, czego od niej oczekiwali. Gdy we wrzeêniu 2001 roku ziemia zadr y pod ich stopami w jak najbardziej dos ownym sensie, ka dy z bohaterów wielkomiejskiego wielokàta b dzie musia na nowo przemyêleç swoje uczucia i w odmienny sposób zaczàç postrzegaç przysz oêç w asnà i swoich bliskich. Liczba stron 132 ISBN Format mm Cena detaliczna 19,99 z W ksi garniach: ksià ka wyró niona presti owà nagrodà Prix des Libraires (2009) jakie us ugi mo e Êwiadczyç agencja? UÊmiech losu czy jego zemsta? Delphine M. jest w aêcicielkà nietypowej agencji Dla Was, która w ramach us ug oferuje to, co, wydawa oby si, jest bezcenne: uczucia i obecnoêç bliskiej osoby. Do jej obowiàzków nale à mi dzy innymi udawanie wnuczki samotnej staruszki, wypo yczanie bezdzietnemu ma eƒstwu córki swojej sekretarki czy odgrywanie roli ony nieboszczki w obecnoêci niepocieszonego wdowca. Interes kwitnie do czasu, gdy w agencji zjawia si przystojny Jones i prosi o pomoc w przepisaniu pi ciu tajemniczych zeszytów. Niespodziewanie w ycie bohaterki wkrada si uczucie, którego nie da si kupiç Liczba stron 280 ISBN Format mm 6 Liczba stron 400 ISBN Urszula Jarosz, Jerzy Gracz ONA I ON. CA KIEM ZWYCZAJNA HISTORIA wspó czesna powieêç obyczajowa o mi oêci i samotnoêci, o rozdêwi ku mi dzy modà na bycie singlem a t sknotà za ciep em domowego ogniska historia opowiedziana na przemian przez par g ównych bohaterów, raz z perspektywy jego, raz z perspektywy jej On Andrzej, dojrza y m czyzna, autor scenariuszy filmowych. Ona KaÊka, trzydziestokilkuletnia fotografka i samotna matka dorastajàcego syna. Poznajà si przypadkowo na planie filmowym i szybko odkrywajà, e sà dla siebie kimê wyjàtkowym. Od tej chwili stajà przed trudnym wyborem: mi oêç czy kariera? Opis mi osnych zmagaƒ, pe nych niedomówieƒ, pomy ek i podejrzeƒ, wzbogacajà reporta owe fragmenty z podró y KaÊki do Afryki i w Alpy, widziane od kuchni ciekawostki z planu filmowego Andrzeja oraz du a doza ciep ego humoru. ISBN Ok adka oryginalna Reyes Calderón AKTA CANAIMY Prze o y a Teresa Tomczyƒska powieêç sensacyjna, trzymajàca w napi ciu od pierwszej do ostatniej strony fabu a oparta na prawdziwym skandalu korupcyjnym w Mi dzynarodowym Funduszu Walutowym punktem wyjêcia Êledztwa s dzi Loli MacHor sà tajemnicze akta Canaimy S dzia Lola MacHor zostaje wplàtana przez wysokiego urz dnika Banku Âwiatowego w skomplikowanà sieç mi dzynarodowej afery korupcyjnej, która pociàgn a za sobà ju trzy ofiary: dwie osoby zosta y zabite, a jedna pope ni a samobójstwo. We wspó pracy z inspektorem Interpolu, dawnym przyjacielem, oraz pod czujnym okiem funkcjonariusza FBI s dzia rozpoczyna poszukiwanie winnych. Wszystkie poszlaki wskazujà na osobistoêci ze Êwiata biznesu, ale kto tym wszystkim steruje? Biznesmeni, politycy, ministrowie, sekretarze stanu z ministerstwa gospodarki, celebrytki nale àce do Êmietanki towarzyskiej ka de z nich mog o byç mózgiem intrygi. W miar odkrywania prawdy ycie rodziny s dzi Loli MacHor staje si coraz bardziej zagro one. Musi podjàç decyzj, czy ustàpiç wobec szanta u, czy te zrobiç krok naprzód i doprowadziç do wykrycia winowajców. 7

5 LITERATURA Daniel Silva, pisarz amerykaƒski, jeden z najbardziej utalentowanych autorów powieêci szpiegowskich, uwa any za nast pc Grahama Greene a i Johna le Carré. Zanim jednak zajà si na dobre pisaniem, by dziennikarzem. Poczàtkowo pracowa dla UPI, w 1987 roku zosta korespondentem wojennym; relacjonowa wojn iraƒsko-irackà i konflikt w Zatoce Perskiej. Rok póêniej przeszed do stacji telewizyjnej CNN. Tam pracowa przy produkcji programów politycznych i programów typu talk-show. W 1994 roku zaczà pisaç swojà pierwszà powieêç The Unlikely Spy, którà wyda dwa lata póêniej. Ksià ka osiàgn a taki sukces i uznanie krytyków, e Silva w 1997 roku zrezygnowa z pracy w CNN i zajà si tylko pisaniem, co zawsze by o jego pasjà. Od oêmiu lat jego ksià ki, na czele z Angielskim zabójcà i Âmiercià w Wiedniu, utrzymujà si na liêcie bestsellerów New York Timesa i sà wydawane w Stanach Zjednoczonych w wielusettysi cznych nak adach. Prawa do sfilmowania serii ksià ek o superagencie zosta y kupione przez wytwórni Universal Pictures, a jako pierwszy na ekrany ma trafiç Pos aniec. PowieÊç t w 2006 roku wyró niono Barry Award za najlepszy thriller. Dotychczas w wydawnictwie MUZA ukaza o si siedem bestsellerowych ksià ek Daniela Silvy: Angielski zabójca (2003), Spowiednik (2005), Âmierç w Wiedniu (2005), Ksià ognia (2006), Pos aniec (2007), Tajny s uga (2008) i Regu y Moskwy (2010). ISBN Format mm z obwolutà ISBN Patroni medialni BESTSELLER Bardzo dobra powieêç sensacyjna, mo e nawet najlepsza z cyklu, woda na m yn dla tych, którzy g oszà niewygodne dla Kremla prawdy o dzisiejszej Rosji paƒstwie rzàdzonym nadal przez wszechw adne specs u by, prowadzàce skrycie wojn z Zachodem, paƒstwie, gdzie totalitaryzm stroi si w szaty demokracji, jednoczeênie zastraszajàc i mordujàc bezlitoênie dziennikarzy ujawniajàcych niewygodne dla w adzy fakty. Bogdan Wojdy a, Angora Regu y Moskwy to kolejny doskona y obraz putinowskiej Rosji, kraju pe nego kontrastów, korupcji, gigantycznych fortun i desperackich prób oporu spo ecznego. Poza tym, o co we wspó czesnej sensacji nie atwo, opisywana rozgrywka jest w wi kszym stopniu szermierkà intelektów, aƒcuchem pu apek i kontrpu apek ni serià efektownych mordobiç i strzelanek. Polecam! Marcin Wolski, Gazeta Polska (...) ta ksià ka, mimo i ma cechy sensacyjnego filmu, ciekawie opisuje ycie, które dla przeci tnego zjadacza chleba jest niedost pne. Z drugiej jednak strony, nie ma co zazdroêciç jachtów i kawioru, gdy ka dy awers ma swój rewers. Blog...a ja wol sobie poczytaç (...) poruszamy si wi c po Rosji i innych krajach XXI wieku. Rauty, przyj cia, a z drugiej strony wi zienie na ubiance czy inne mroczne miejsca robià wra enie. Podobnie jak j zyk powieêci. Przyjemny, plastyczny i robiàcy z tej ksià ki beletrystycznej dzie o ponadczasowe. Blog Ksià ki (nie) tylko z górnej pó ki W wydawnictwie MUZA ukaza y si : Daniel Silva UCIEKINIER Prze o y J drzej Burakiewicz kolejny doskona y thriller o Gabrielu Allonie, wybitnym konserwatorze dzie sztuki, który zosta szpiegiem Mossadu krwawa i poruszajàca opowieêç o mi oêci, zemêcie i odwadze Daniel Silva zosta uznany przez miliony czytelników za najwybitniejszego przewodnika po niebezpiecznych si ach rzàdzàcych Êwiatem 8 Gabrielowi Allonowi wydawa o si, e obali jednego z najgroêniejszych ludzi wszech czasów. Pope ni jednak niewybaczalny b àd. Darowa mu ycie Pó roku po dramatycznych wydarzeniach opisanych w Regu ach Moskwy Gabriel powróci na wzgórza Umbrii, by dokoƒczyç swój przerwany miesiàc miodowy z onà Chiarà oraz odrestaurowaç wreszcie, na zlecenie Watykanu, XVII-wieczny obraz. Ale idylla po raz kolejny zostaje przerwana, tym razem przez wstrzàsajàce wieêci z Londynu. Grigorij Bu ganow, uciekinier z Rosji, by y pracownik rosyjskich s u b specjalnych, który w Moskwie ocali Gabrielowi ycie, zniknà bez Êladu. Brytyjski wywiad jest przekonany, e Bu ganow by przez ca y czas podwójnym agentem. Allon wie jednak, e by o i jest inaczej. Pami ta tak e doskonale z o onà Bu ganowowi obietnic Teraz b dzie musia stanàç znów do walki na Êmierç i ycie z bezwzgl dnym rosyjskim oligarchà i handlarzem bronià, Iwanem Charkowem. 9

6 LITERATURA ISBN W ksi garniach: Vladimir Nabokov K S YCIA I INNE OPOWIADANIA Prze o yli Leszek Engelking, Micha K obukowski Drugi tom pierwszej edycji opowiadaƒ wszystkich Vladimira Nabokova w genialnych t umaczeniach Micha a K obukowskiego i Leszka Engelkinga. Vladimir Nabokov PRZEZROCZYSTE PRZEDMIOTY Prze o y a Jolanta Kozak Opisujàc cztery wyprawy bohatera w to samo miejsce, do pewnej szwajcarskiej wioski, Nabokov po raz kolejny eksploruje mechanizmy dzia ania Êwiata wspomnieƒ i zawi oêci ludzkiej pami ci. Kto jest narratorem tej opowieêci? A mo e opowiada jà nie jeden cz owiek, lecz kilku? Czemu bohater nosi nazwisko oznaczajàce osob? Uwa ny czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania, odkrywajàc kolejne warstwy tekstu, jeêli tylko nie da si zwieêç kamufla owi i nie wpadnie w pu apki zastawione przez Nabokova. Przezroczyste przedmioty to siódma z pisanych po angielsku powieêci Nabokova. W Polsce ukaza a si po raz pierwszy pod tytu em PrzejrzystoÊç rzeczy (t umaczenie Adriany Demkowskiej). DziÊ wydawnictwo MUZA wznawia znakomity przek ad Jolanty Kozak (pierwsze wydanie: Da Capo, 1997). Niniejszà edycj, jak wszystkie pozosta e dzie a Nabokova w tej serii, opatrzy pos owiem Leszek Engelking. Liczba stron 720 ISBN Cena detaliczna 64,99 z ISBN Cena detaliczna 64,99 z Irving Stone PASJA YCIA Prze o y a Wanda Kragen zbeletryzowana biografia holenderskiego malarza Van Gogha barwna opowieêç o yciu znakomitego artysty Znakomity obraz yciowej i artystycznej drogi Vincenta van Gogha. Pasja pisarska autora tej biograficznej opowieêci równa jest pasji twórczej genialnego malarza; autor kreêli przed czytelnikiem wnikliwy i fascynujàcy portret artysty nieuznawanego za ycia, a dziê nazywanego Êwi tym patronem sztuki nowoczesnej. LITERATURA Irving Stone OPOWIEÂå O DARWINIE Prze o y a Hanna Pawlikowska-Gannon niezwyk a powieêç autora Pasji ycia, Bezmiaru s awy i Greckiego skarbu skromny przyrodnik, który zburzy fundamenty wiedzy o Êwiecie i od dwóch stuleci fascynuje filozofów Kim by Karol Darwin? Jaka by a jego epoka? Irving Stone zadziwia. Ka da z jego powieêci to nies ychane bogactwo szczegó ów historycznych i faktów z ycia bohaterów, wiernie oddane realia i autentyczny j zyk epoki a wszystko to uj te w wysmakowanà literackà form i okraszone pisarskà wyobraênià. OpowieÊç o Darwinie musi wi c zadziwiaç tym bardziej: ta ogromna ksià ka nie jest ani troch nu àca. Kim naprawd by ów cz owiek, który przekonany, e jego teoria jest s uszna nie zawaha si zaryzykowaç reputacji, pozycji towarzyskiej i przyjaêni, by gotów znosiç brutalne ataki, szyderstwa i groêby? Skàd czerpa odwag, by zmierzyç si z g boko zakorzenionymi przekonaniami ludzi, co w wiktoriaƒskiej Anglii by o chyba trudniejsze ni kiedykolwiek? PowieÊç Stone a to ho d dla wielkiego naukowca, ale zarazem historia zwyk ego cz owieka. Irving Stone BEZMIAR S AWY Prze o y a Hanna Pawlikowska-Gannon Liczba stron 576 ISBN Format mm zbeletryzowana biografia malarza impresjonisty Camille a Pissarro, porównywana do Pasji ycia fascynujàcy obraz epoki i jej twórców: Degasa, Moneta, Renoira, Van Gogha 10 Liczba stron 800 ISBN Format mm Cena detaliczna 54,99 z Irving Stone, znakomity autor niezwyk ych biografii wielkich artystów i uczonych, opisuje dzieje ycia ojca impresjonizmu. Odmalowuje portret bohemy XIX-wiecznego Pary a. PoÊród bohaterów opowieêci Stone a znajdziemy wielu wielkich malarzy impresjonistów, przedstawionych w nieznanym dotàd Êwietle. 11

7 LITERATURA BESTSELLER Arne Dahl Z A KREW Prze o y a Dominika Górecka Arne Dahl to pseudonim szwedzkiego pisarza Jana Lennarta Arnalda, krytyka i badacza literatury, ale przede wszystkim twórcy krymina ów. Pod pseudonimem Arne Dahl wydaje powieêci kryminalne (dotychczas ukaza o si 11 tytu ów) o pracy specjalnej grupy dochodzeniowej Komendy G ównej Policji, zajmujàcej si przest pstwami kryminalnymi o mi dzynarodowym zasi gu, gdzie g ównymi bohaterami sà Paul Hjelm, Kerstin Holm i Arto Söderstedt. Ksià ki Arne Dahla t umaczone sà na duƒski, norweski, fiƒski, islandzki, niemiecki, holenderski, polski, w oski, s oweƒski, francuski, hiszpaƒski, czeski, grecki i angielski, a prawa do t umaczenia jego ksià ek sprzedano do 20 krajów. Jan Arnald jest równie redaktorem czasopisma Aiolos, uznawanego za powa niejsze pismo literackie w Szwecji. druga z jedenastu ksià ek o pracy Dru yny A, specjalnej szwedzkiej grupy dochodzeniowej zajmujàcej si przest pstwami kryminalnymi o mi dzynarodowym zasi gu jednostka specjalna policji kryminalnej udaje si na lotnisko w Sztokholmie; nie ma czasu do stracenia; za chwil granic Szwecji przekroczy amerykaƒski seryjny morderca Szwedzki krytyk literacki zostaje zamordowany w bestialski sposób na lotnisku Newark na obrze ach Nowego Jorku. Przed Êmiercià by torturowany. Metoda przypomina tortury stosowane przez Commando Cool w czasie wojny w Wietnamie. To zaledwie poczàtek niesamowitego ciàgu wydarzeƒ, który zaprowadzi Paula Hjelma i jego kolegów z Dru yny A do najmroczniejszych zakamarków ludzkiej duszy. Patroni medialni Sara Arnald Nagrody i wyró nienia 2003 Nagroda Palle Rosenkrantz za Europa Blues 2005 Nagroda Deutscher Krimi za Upp till toppen av berget 2006 Nagroda Deutscher Krimi za Europa Blues 2007 Najlepszy europejski pisarz powieêci sensacyjnej wg Reader s Digest 2007 Nagroda specjalna Szwedzkiej Akademii Krymina u za witalizm i rozwój tej dziedziny w ksià kach o specjalnej grupie dochodzeniowej Dru ynie A Dahl pisze najlepsze powieêci kryminalne naszych czasów. Die Zeit Znasz ju ksià ki Henninga Mankella. Czas, by przeczytaç coê Arne Dahla. Stern Arne Dahl stworzy debiutancki thriller z elementami kryminalnych puzzli o imponujàcej g bi i rozmachu. W trakcie poêcigu za mordercà poszerzajà si zarówno horyzonty osobowo-psychologiczne, jak i ogólnospo eczne. Mats Rosén, Btj Tak, Arne Dahl dobrze wie, kim teraz jest i jak w powieêci kryminalnej, a do granic wytrzyma oêci, mo na wzbudzaç napi cie. Wyobraêni ma a z nawiàzkà, doskonale obeznany jest te w funkcjonowaniu dzisiejszego spo eczeƒstwa. Lub jak mo e nale a oby powiedzieç w jego degradacji. Kerstin Larsson, Nerikes Allehanda W wydawnictwie MUZA ukaza si ju pierwszy krymina z serii o dru ynie A, który odniós niema y sukces MISTERIOSO. (...) Dru yna A zosta a skompletowana z postaci niebanalnych, z przyjemnoêcià b d czeka na kolejne cz Êci jej przygód. Ryszard Kozik, Gazeta Wyborcza ISBN (...) mamy tu rozbudowane wàtki osobiste policjant te cz owiek, ma prawo do b dów, s aboêci i pokus. Czyta si Dahla z satysfakcjà, jakà daje dobrze skonstruowania i napisana powieêç rozrywkowa: akcja, tajemnica, napi cie, pojawia si delikatnie przedstawiony wàtek romantyczny, który autor umiej tnie zawiesza b dà razem? Rozejdà si? Musimy si gnàç po kolejny tom prezentujàcy Dru yn A. Grzegorz Sowula, Notes Wydawniczy (...) Dahl nie ogranicza si tak jak inni pisarze z tej geograficznej pó ki do namiastki krytyki spo ecznej, ale pisze wprost, nie owijajàc niczego w bawe n kryminalnej intrygi Leszek Bugajski, Newsweek Polska Dla mi oêników skandynawskiej szko y krymina u jej pozornego ch odu oraz podejmowania problemów, jakie niesie wspó czesnoêç. Tygodnik Wa brzyski Wkrótce w wydawnictwie MUZA SA ksià ki z serii o Dru ynie A: Upp till toppen av berget (A do góry szczytu) Europa Blues De största vatten (Najwi ksza woda) En midsommarnattsdröm (Sen Nocy Âwi tojaƒskiej) Dödsmässa (Msza a obna) Mörkertal (Mowa ciemnoêci) Efterskalv Himmelsöga (Oko nieba) Elva (Jedenasta) 13

8 LITERATURA Ojczyznà i krajem pisarza jest, jak ktoê to kiedyê ujà, j zyk, w którym tworzy. To mo e brzmi z lekka demagogicznie, ale ca kowicie si z tym zgadzam. Roberto Bolaño LITERATURA Rafa Tomaƒski TATAMI KONTRA KRZES A. O JAPO CZYKACH I JAPONII zamiarem autora jest przybli enie w prosty i ciekawy sposób wiedzy o mieszkaƒcach Kraju Kwitnàcej WiÊni poszczególne rozdzia y przedstawiajà i przybli ajà polskiemu czytelnikowi kolejne obszary ycia Japoƒczyków: jak yjà, pracujà, mieszkajà, czym si zajmujà w wolnym czasie, czym fascynujà, co jedzà, jak robià zakupy tekst zosta okraszony anegdotami i ciekawostkami, których nie podaje adna encyklopedia, a dodatkowy walor tej pozycji stanowià interesujàce zdj cia wykonane przez autora ISBN Format mm Cena detaliczna 19,99 z The Estate of Robert Bolaño poleca Liczba stron 280 ISBN Format mm Biznesmeni kupujàcy zu yte majtki gimnazjalistek w specjalnych automatach Kobiety cierpiàce na syndrom m a na emeryturze i na stare lata zbierajàce pluszaki M czyêni godzinami gapiàcy si na spadajàce metalowe kulki Superszybkie pociàgi wyposa one w starodawne toalety Dzielny robot ratujàcy Tokio przed po arem Ksià ka Rafa a Tomaƒskiego, z wykszta cenia japonisty i ekonomisty, od dzieciƒstwa zafascynowanego kulturà japoƒskà, pokazuje, jak zrozumieç Japoƒczyków i nie ulegaç stereotypom na ich temat. Mimo e czasem wydaje si to niemo liwe 14 Roberto Bolaño AMULET Prze o y Tomasz Pindel kolejna powieêç autora bestsellerowych Dzikich detektywów autor doceniony, niestety, dopiero po Êmierci; w ostatnich latach jego ksià ki odnios y spektakularny sukces literacki i komercyjny na ca ym Êwiecie Pierwsze strony Amuletu powtarzajà de facto to, co znamy ju z Dzikich detektywów, potem jednak pojawiajà si liczne anegdoty, zaskakujàco nowe i Êwie e. Porywajàcy g os Auxilio Lacouture opowiada, a zarazem w trakcie swej opowieêci próbuje rozwik aç okrutnà i dawno ju temu pope nionà zbrodni. Tajemnice zostanà ujawnione dopiero pod koniec powieêci, w której nie brakuje zbrodni powszednich i zbrodni wymierzonych w artystyczne gusta Auxilio Lacouture, Urugwajka w Êrednim wieku, wysoka i chuda niczym Don Kichote, ukrywa si w damskiej toalecie Wydzia u Filozofii i Filologii podczas pacyfikacji uniwersytetu, w Meksyku w 1968 roku. Przebywaç tam b dzie przez wiele dni, przeistaczajàc toalet w tunel czasu, w którym zdo a przyjrzeç si latom sp dzonym w Meksyku i latom, jakie jej jeszcze do prze ycia pozosta y W przygotowaniu Literatura nazistowska w obu Amerykach (listopad 2011) W ksi garniach: W dobie powszechnej dewaluacji przymiotników, kiedy ka dy intensywniej promowany autor jest tym najwybitniejszym, jednym z najciekawszych i niezwykle oryginalnym, trudno znaleêç stosowne okreêlenie, kiedy mamy do czynienia z rzeczywiêcie wyjàtkowym twórcà. Dlatego prosz potraktowaç nast pujàcà konstatacj dos ownie: Roberto Bolaño ( ) jest jednym z najwybitniejszych, albo i najwybitniejszym wspó czesnym pisarzem latynoamerykaƒskim. Tomasz Pindel Dzicy detektywi sà Grà w klasy napisanà dwanaêcie lat temu przez artystycznego chuligana czy wr cz punka. Bolaño, jak jego literaccy patroni, rozwala powieêciowà form, jak przysta o cz owiekowi ukszta towanemu przez kontrkultur, wojowa z klasykami i odwo ywa si do pokoleniowych doêwiadczeƒ, nazywajàc powieêç listem mi osnym wys anym do jego generacji. Leszek Bugajski, Newsweek Polska Adam LeBor WYZNAWCY CZYLI JAK AMERYKA DA A SI NACIÑGNÑå BERNARDOWI MADOFFOWI NA 65 MILIARDÓW DOLARÓW Prze o y Antoni Górny ksià ka LeBora to pasjonujàcy reporta. WiadomoÊç o aresztowaniu Bernarda Madoffa zatrz s a posadami Wall Street i wywo a a szok wêród nowojorskiej socjety Madoff zosta okrzykni ty potworem bez sumienia Wyznawcy to dramatyczna opowieêç o skandalu, tragedii i zdradzie Bernard Madoff by oszustem i geniuszem finansowej zbrodni, który dokona najwi kszego i najtrwalszego przekr tu naszych czasów. Od Palm Beach Country Club po salony Manhattanu, a nawet dalej, Madoff sia spustoszenie w kieszeniach ludzi z wy szych sfer, poch aniajàc dorobek ycia swych ofiar przyjació, inwestorów, polityków, elity Hollywood, a nawet instytucji charytatywnych. W tym wykl tym finansiêcie pok adali zaufanie najwytrawniejsi znawcy Êwiatowych rynków. Jak Madoff zdo a zwieêç, omamiç i oszukaç zarówno zwyk ych g upców, bogaczy, jak i znawców? W oparciu o wywiady z ofiarami oszusta, jego rywalami, by ymi pracownikami, bywalcami Wall Street i przyjació mi rodziny Madoffów, Adam LeBor kreêli obraz zamkni tego Êwiata, w którym dzia a Madoff, pokazujàc, jakimi Êcie kami zdà a y pozyskiwane przez niego pieniàdze. ISBN Format mm 15

9 PORADNIKI PORADNIKI Paul Derby FENG SHUI W DOMU Liczba stron 160 ISBN Format mm Cena detaliczna 29,90 z Feng shui w domu jest poradnikiem, który pomo e w wybraniu najdogodniejszej lokalizacji domu lub miejsca pracy, a tak e we w aêciwym rozmieszczeniu ó ek, biurek oraz innych mebli i elementów wyposa enia wn trza, odpowiednim doborze kolorów, wzorów, kszta tów, materia ów i roêlin, tak by jak najkorzystniej na nas oddzia ywa y czytelnik posiàdzie wiedz o pozbywaniu si negatywnej energii, o mo liwoêci indywidualnych rozwiàzaƒ, zgodnie z czym nasz dom b dzie odzwierciedleniem naszego wn trza, emanacjà duszy Feng shui jest liczàcà setki lat sztukà kszta towania dobroczynnej, choç nieuchwytnej energii yciowej. Energia ta przenika wszystkie rzeczy; powstaje ona wskutek dà enia do nieustannej równowagi dwóch dope niajàcych si si jin i jang. Celem, jakiemu ma s u yç formowanie tej energii, jest wytworzenie harmonijnego otoczenia wokó nas. JeÊli zmieniamy nasze otoczenie, zmieniamy te nasze ycie. MA A ARCHITEKTURA WOKÓ DOMU Laurence Llewelyn-Bowen DEKOROWANIE WN TRZ praktyczne kompendium zach cajàce do odwa nego aran owania wn trz przedstawienie prostych pomys ów, które pozwolà oszcz dziç domowy bud et od rozplanowania pokoju, poprzez nadanie mu charakteru zgodnego z potrzebami mieszkaƒców, po dodatki dope niajàce styl wn trza Ksià k poleca Domo Liczba stron 240 ISBN Format mm Cena detaliczna 79,99 z Poradnik, poprzedzony wst pem opisujàcym zasady dekorowania wn trz, dzieli si na dwie cz Êci. Pierwsza Inspirujàce wn trza przedstawia 30 aran acji z opisem i zdj ciami. Cz Êç druga, instrukta owa, podpowiada, jak mo na przenieêç niebanalne pomys y autora do naszego domu. G ówne zagadnienia praktyczne sà przedstawione jasno i obrazowo: od tapetowania, k adzenia paneli pod ogowych czy glazury, do malowania technikà trompe l oeil i tworzenia aba urów w asnego projektu. Klarowne instrukcje i towarzyszàce im zdj cia zainspirujà czytelników do zastosowania wielu przedstawionych tu rozwiàzaƒ. poradnik niezb dny dla tych, którym w otoczeniu domu nie wystarczajà same roêliny zawiera ponad 150 projektów, dzi ki którym mo na optymalnie wykorzystaç przestrzeƒ w ogrodzie Niektóre z propozycji Ma ej architektury wokó domu majà wy àcznie walory estetyczne, inne poprawià funkcje rozmaitych przestrzeni, wszystkie s u à podwy szeniu komfortu ycia. Zainteresowany znajdzie tu m.in. projekty fontanny z kostkà brukowà, cembrowiny pod ognisko, p otu z drewna i miedzianych rurek, altany w stylu wiktoriaƒskim czy werandy na trzy pory roku. Liczba stron 208 ISBN Format mm ze skrzyde kami Liczba stron 504 ISBN Format mm Cena detaliczna 79,99 z Stafford Cliff 1000 POMYS ÓW NA OGRÓD Przyst pujàc do pracy nad planowaniem ogrodu czy wprowadzeniem do niego jakichê pomys owych rozwiàzaƒ, powinniêmy mieç ÊwiadomoÊç, e ktoê robi to ju wczeêniej. Kiedy odwiedzamy inne ogrody, wiejskie domy czy lokalne ogródki, zdajemy sobie spraw, e to najlepszy sposób, by podchwyciç dobre pomys y gdyby tylko mo na by o przechowaç je na póêniej, gdyby znaleêç ich tak wiele, by mieç swobodny wybór przy rozwiàzywaniu ka dego problemu w naszym ogrodzie 1000 pomys ów na ogród to ksià ka, która jest efektem czterdziestu lat odwiedzania ogrodów i oglàdania ich okiem projektanta, by wytropiç najbardziej zmyêlne rozwiàzania, najlepsze podpowiedzi, najoryginalniejsze wybory, i by w koƒcu przedstawiç je wszystkie w postaci najobszerniejszej kolekcji pomys ów na ogród, o jakiej dotàd mo na by o tylko pomarzyç

10 PORADNIKI Charlotte Haigh 100 SPOSOBÓW NA ODPORNOÂå PORADNIKI MENOPAUZA. PORADNIK DLA KOBIET Liczba stron 128 ISBN Format mm ze skrzyde kami Anna Selby 100 SEKRETÓW DIETY 100 sposobów na utrat wagi i szczup à sylwetk czy przyglàdajàc si szczup ym osobom, zastanawiasz si, gdzie tkwi sekret ich wyglàdu oraz czy oni wiedzà o czymê, czego ty nie wiesz? Oto ksià ka pozwalajàca zg biç sekrety dobrego wyglàdu zawiera najnowsze informacje na temat skutecznych diet i produktów, które naprawd pomagajà zrzuciç zb dne kilogramy. Daje wskazówki, jak najefektywniej si odchudzaç. Prezentuje diety o niskim indeksie glikemicznym, diety o niskiej zawartoêci w glowodanów i t uszczów, a tak e programy detoksyfikacji organizmu, skupiajàc si na 100 produktach. Przeczytaj, zastosuj, a odkryjesz sekrety dobrego wyglàdu! 100 produktów pobudzajàcych lub regulujàcych mechanizmy obronne organizmu przepisy kulinarne na dania sprzyjajàce dobrej kondycji uk adu odpornoêciowego wykaz najcz stszych dolegliwoêci i naturalne produkty pozwalajàce uchroniç si przed nimi Sprawnie dzia ajàcy system immunologiczny jest niezb dny do zachowania zdrowia. Kiedy mechanizmy obronne s abnà, organizm staje si podatny na choroby. SprawnoÊç mechanizmów obronnych zale y od czynników, na które mo emy wp ywaç. Ksià ka prezentuje 100 produktów pobudzajàcych mechanizmy obronne organizmu, pozwalajàcych urozmaiciç diet i spowodowaç, e uk ad immunologiczny dzia a sprawnie i chroni organizm przed wirusami. Liczba stron 128 ISBN Format mm ze skrzyde kami ISBN Format mm Oprawa zintegrowana Cena detaliczna 64,99 z Christine Schottdorf-Timm, Volker Maier BADANIA LABORATORYJNE jak rozpoznawaç i agodziç objawy niedoborów hormonalnych, zachowaç zdrowe koêci i dobry ogólny stan zdrowia najbardziej wszechstronne i najêwie sze êród o informacji na temat menopauzy, napisane przez zespó specjalistów w dziedzinie ginekologii, psychologii, seksuologii, dietetyki i wychowania fizycznego Ksià ka dostarcza praktycznych wskazówek na temat wszystkich aspektów menopauzy, od rozpoznania i z agodzenia objawów niedoborów hormonalnych po sposoby zachowania zdrowych koêci i dobrego ogólnego stanu zdrowia. Zawiera tak e wyczerpujàce informacje na temat terapii hormonalnej i jej naturalnych odpowiedników, w tym zastosowania fitoestrogenów i suplementów zio owych. Dzi ki dziesiàtkom ilustracji, schematów i zdj ç atwo zrozumieç medyczne aspekty menopauzy i znaleêç w aêciwy sposób na z agodzenie jej skutków. Dzi ki tej ksià ce kobiety b dà mog y dokonywaç Êwiadomych wyborów dotyczàcych poszukiwania pomocy lekarza i agodzenia bàdê eliminowania fizycznych, umys owych i emocjonalnych zmian towarzyszàcych menopauzie. 18 Liczba stron 128 ISBN Format mm ze skrzyde kami Paula Bartimeus 100 SEKRETÓW NA ZDROWIE Odkryj najzdrowsze pokarmy Êwiata! Ze 100 zdrowych, smakowitych przepisów potraw wybierz dla siebie najlepsze! Zaufaj ekspertom zalecajàcym pokarmy, które zapobiegajà chorobom lub agodzà dolegliwoêci od migreny przez alergi po depresj i poprawiajà witalnoêç. Sprawdê, które pokarmy sà bogate w poszczególne sk adniki od ywcze i lecznicze, oraz znajdê fachowe porady na temat zachowania dobrego zdrowia i zapobiegania procesowi starzenia si organizmu. Sarah Merson 100 SPOSOBÓW NA M ODOÂå 100 wypróbowanych i sprawdzonych produktów z przepisem na potraw z ka dego z nich poprawiajàcych wyglàd (redukcja zmarszczek, b yszczàce w osy, promienna skóra) i samopoczucie (energia, witalnoêç, ochrona przed skutkami up ywu czasu) niedrogie, atwe do przeprowadzenia kuracje, które zdzia ajà cuda porady eksperta w Twoich r kach okreêl problem, z którym si zmagasz, i wybierz lekarstwo Starzenie si jest nie do unikni cia, ale starzenie si we w aêciwy sposób jest sztukà. JeÊli chcesz d u ej yç, czuç si lepiej i wyglàdaç m odo, mimo up ywu lat, i jak najd u ej pozostaç w dobrej kondycji, nadszed czas, by zainwestowaç w zdrowie na przysz oêç. Skorzystaj z porad zawartych w tej ksià ce. Liczba stron 128 ISBN Format mm ze skrzyde kami co oznaczajà wyniki twoich badaƒ laboratoryjnych? które wyniki sà prawid owe? o czym Êwiadczà odchylenia od normy? wykaz najwa niejszych badaƒ zawierajàcy krótkie informacje od adrenaliny do elaza NOWE UAKTUALNIONE WYDANIE! W ksià ce zaprezentowano ponad 100 medycznych badaƒ laboratoryjnych: morfologi, OB, poziom hemoglobiny, cholesterol i inne. Skomentowano ich wyniki, dajàc odpowiedê, kiedy sà one prawid owe i co oznaczajà wartoêci przekraczajàce norm, jakie czynniki wp ywajà na nie i w jaki sposób mo na je kontrolowaç. Liczba stron 144 ISBN Format mm Liczba stron 108 ISBN Format mm z ok adkà plastikowà Cena detaliczna 17,99 z Leigh Brandon ANATOMIA W TRENINGU SZYBKOÂCI Niezb dny przewodnik wyjaêniajàcy technik wykonywania çwiczeƒ oraz bezpieczne i skuteczne sposoby rozwijania szybkoêci w okreêlonych dyscyplinach sportowych. Anatomia w treningu szybkoêci wyjaênia podstawowe definicje i terminologi oraz przedstawia ogólny zarys rozwoju szybkoêci. Ponadto znaleêç mo na: opisy çwiczeƒ i wskazówki dotyczàce ich wykonania informacje o rozciàganiu i rozgrzewce Podstawowy (Pierwotny) Wzorzec Ruchowy trening rozwijajàcy maksymalnà si, wytrzyma oêç i zwinnoêç çwiczenia plyometryczne i szybkoêciowe. åwiczenia zosta y po àczone w programie treningowym, aby osiàgnàç w sezonie optymalnà szybkoêç i technik. 19

11 PORADNIKI Andrzej Bubrowiecki POPRAW SWOJE YCIE Dzi ki ksià ce Popraw swoje ycie dowiesz si, jak panowaç nad swoim czasem, kontrolowaç finanse i ugruntowaç wiar we w asne mo liwoêci, poznasz skuteczne kroki w procesie zmiany osobistej i kszta towania relacji z innymi ludêmi. Ksià ka ta dostarczy ci sprawdzonych metod i narz dzi pozwalajàcych rozwiàzywaç problemy, dzi ki temu samodoskonalenie stanie si ekscytujàcà przygodà intelektualnà. Andrzej Bubrowiecki jest trenerem rozwoju osobistego i trenerem w biznesie, ekspertem w dziedzinie twórczego wykorzystania umys u, mowy cia a i technik perswazyjnych. Specjalizuje si równie w treningach sprzeda owych oraz szkoleniach z zarzàdzania w czasie i kontroli emocji. Jest autorem ksià ek: Popraw swojà pami ç, Popraw swojà skutecznoêç, Popraw swojà kreatywnoêç, a tak e e-booków: Sekrety kreatywnego myêlenia i Techniki pami ciowe dla ka dego. W ksi garniach: Phil Capone FINGERPICKING. TECHNIKA GRY NA GITARZE zbiór çwiczeƒ kszta tujàcych technicznà bieg oêç i poczucie pewnoêci w grze na gitarze (m.in. technika basu ostinatowego, wzorce u ycia kciuka oraz specjalne techniki skracania strun) w opisach çwiczeƒ stosowany jest standardowy zapis nutowy w po àczeniu z tabulaturà; niektóre techniki zilustrowano zdj ciami PORADNIKI Premiera MARCA ISBN SEKRETY DEKOROWANIA POTRAW niezb dnik dla domowych kucharzy, którym brakuje Êmia oêci w prezentacji przygotowanych potraw, a dzi ki któremu uzyskajà pewnoêç siebie w tej dziedzinie Wyczerpujàcy podr cznik dla wszystkich entuzjastów gitary poczàtkujàcych i zaawansowanych pragnàcych poznaç fingerpicking, technik gry palcami prawej r ki zwiàzanà z szerokà gamà stylów muzycznych. Uzupe nieniem ksià ki jest p yta CD. David Black GRAJ LEPIEJ NA GITARZE ISBN Format mm Oprawa specjalna zawiera CD Liczba stron 176 ISBN Format mm Sekrety dekorowania potraw opisujà podstawowe zasady prezentacji potraw i wyboru naczyƒ oraz zawierajà wskazówki ekspertów pomocne w wyborze specjalistycznych przyborów, gad etów i zastawy sto owej. Sà te zbiorem informacji na temat doboru sk adników oraz zastosowania do dekoracji potraw sosów, pianek, olejów, jadalnych kwiatów, kie ków i liêci. Po skorzystaniu z metod i instrukcji tego poradnika przez poczàtkujàcych i wytrawnych zawodowych kucharzy, rezultaty w postaci uczty dla podniebienia gwarantowane! Liczba stron 192 ISBN Format mm Oprawa specjalna Steve Ashworth GRAJ NA KEYBORDZIE czytelnik tej ksià ki mo e zaczàç graç na gitarze, a nast pnie szybko udoskonaliç swoje umiej tnoêci, gdy przestudiuje 55 atwych do opanowania lekcji Materia podzielony na trzy cz Êci Podstawy, Doskonalenie gry i PodejÊcie twórcze jest progresywnym kursem z çwiczeniami, diagramami prostych chwytów akordowych, planem codziennego doskonalenia gry na instrumencie oraz wskazówkami pomagajàcymi zbli yç si do brzmieƒ i stylów ulubionych gitarzystów, a tak e przewodnikiem pozwalajàcym uzyskiwaç w grze efekty odpowiednie do umiej tnoêci. 20 Ibrahim Elmadfa, Erich Muskat WIELKIE TABELE KALORII I WARTOÂCI OD YWCZYCH ksià ka napisana na podstawie najnowszych osiàgni ç nauki przez znanych specjalistów naukowców i praktyków wiele wa nych, przejrzyêcie u o onych informacji o sk adzie artyku ów spo ywczych zbiór tabel wartoêci od ywczych i kalorii, stanowiàcy nieodzownà pomoc dla wszystkich zajmujàcych si sprawami ywienia zarówno zawodowo, jak i indywidualnie Zawarto tu cenne informacje o wszystkich wa nych sk adnikach naszego po ywienia oraz wiele tabel specjalnych, a tak e wprowadzenie do nowoczesnych zasad ywienia osób zdrowych i cierpiàcych na choroby przemiany materii. Liczba stron 128 ISBN Format mm Graj na keyboardzie to podr cznik przeznaczony do samodzielnej nauki. Polecamy go osobom pragnàcym poznaç tajniki gry na keyboardzie na w asny u ytek, a tak e przysz ym kompozytorom piosenek i muzykom zespo owym. Ksià ka wprowadza poczàtkujàcego instrumentalist w arkana tworzenia muzyki, co w efekcie prowadzi do osiàgni cia wi kszej ÊwiadomoÊci i pewnoêci siebie w grze zespo owej. Czytelnik znajdzie w niej wszelkie informacje niezb dne do nabycia profesjonalnych umiej tnoêci gry na keyboardzie. ISBN Format mm Oprawa specjalna zawiera CD 21

12 PORADNIKI Sarah Fisher, Marie Miller PIES. 100 SPOSOBÓW NA ROZWIÑZANIE JEGO PROBLEMÓW TURYSTYKA Pies. 100 sposobów na rozwiàzanie jego problemów to niezastàpiona ksià ka, która pozwoli ci szybko, skutecznie i w humanitarny sposób rozwiàzaç 100 najpospolitszych psich problemów. Idealny przewodnik dla w aêcicieli psów wzi tych ze schroniska lub innych, których przesz oêç jest nieznana, a tak e rozbrykanych m odzików, którym nale y si dobry start. W poradniku znajdujà si opisane krok po kroku metody bezpiecznego szkolenia psa i praktyczne porady profesjonalnych szkoleniowców, a wszystkie zaproponowane rozwiàzania sà niek opotliwe i atwe w zastosowaniu. Dzi ki nim twój pies b dzie szcz Êliwszy i bardziej pos uszny. Liczba stron 128 ISBN Format mm POZNAJEMY ZWIERZ TA 22 Liczba stron 216 ISBN Format mm Oprawa zintegrowana Mary-Ann Gallagher PODRÓ E TWOICH MARZE. NIEZAPOMNIANE MIEJSCA NA ZIEMI Czy jesteê gotów do drogi, czy tylko szukasz inspiracji, ksià ka ta uka e ci najlepsze atrakcje turystyczne naszej planety. Podró e twoich marzeƒ to zapierajàcy dech w piersiach przewodnik po najbardziej fascynujàcych, romantycznych i niezapomnianych miejscach na Ziemi. Od obowiàzkowych dzie cz owieka, takich jak Stonehenge, Wenecja czy Tad Mahal, do wspania oêci natury, jak Wielka Rafa Koralowa, Monument Valley i wodospad Igua u. W ksià ce znajdziesz opisy 50 budzàcych podziw miejsc, opatrzonych ponad 100 olêniewajàcymi fotografiami i mapkami pokazujàcymi ka de miejsce, a tak e ramki z praktycznymi wskazówkami i poradami dla turystów. W ksià ce podano wiele podstawowych informacji dotyczàcych królestwa zwierzàt poczynajàc od prostych i zrozumia ych definicji i opisu klasyfikacji fauny. Nast pnie w bardzo interesujàcy sposób przedstawiono wybrane gatunki uk ad zgodny z miejscem zamieszkania zwierzàt: sawanna, morza i oceany, Arktyka i Antarktyda, pustynie, góry, lasy, rzeki i jeziora. Dzi ki tej ksià ce dziecko znajdzie odpowiedzi na wiele frapujàcych je pytaƒ i mnóstwo zaskakujàcych ciekawostek. Czym ró nià si zwierz ta endotermiczne od ektotermicznych? Jak pingwiny radzà sobie z zimnem? Jak kangur u ywa koƒczyn? Jak polujà lwice? Które wieloryby sà najwi ksze? W jaki sposób oddycha delfin? Jak wyglàda p awikonik? Liczba stron 192 ISBN Format mm z obwolutà Cena detaliczna 59,99 z Jerzy Sobczak DUCHY W POLSKICH ZABYTKACH Ksià ka z serii Sà takie miejsca to publikacja prezentujàca niezwyk e historie o duchach i zjawach w polskich zamkach, pa acach i koêcio ach. Autor, geograf i krajoznawca, który od kilkudziesi ciu lat zg bia t tematyk, przedstawi 62 najciekawsze obiekty, wêród których znalaz y si m.in. zamki w Baranowie Sandomierskim i Ksià u, pa ace w aƒcucie i Nieborowie oraz koêcio y w Krakowie i Poznaniu. Poszczególne has a zawierajà opis obiektu oraz krótkà charakterystyk zjawy zwykle postaci historycznej. Legendy o duchach sta y si wi c pretekstem do bli szego poznania historii Polski. W wielu wypadkach opowieêci oparte sà na relacjach Êwiadków. Prezentowana przez nas publikacja, bogato ilustrowana pi knymi zdj ciami, zainteresuje zarówno mi oêników zabytków, jak i pasjonatów nieprawdopodobnych historii. Liczba stron 368 ISBN Format mm Cena detaliczna 69,99 z 23

13 BESTSELLERY BESTSELLERY Liczba stron 200 Format mm Cena detaliczna 26,99 z Cena detaliczna 32,99 z Liczba stron 304 Format mm Cena detaliczna 32,99 z Liczba stron 520 Cena detaliczna 29,90 z Format mm Cena detaliczna 34,90 z Liczba stron 608 Cena detaliczna 39,90 z Format mm Cena detaliczna 49,90 z Liczba stron 472 Cena detaliczna 34,90 z Liczba stron 96 Cena detaliczna 14,90 z Format mm Cena detaliczna 21,90 z Liczba stron 848 Cena detaliczna 64,90 z Liczba stron 720 Cena detaliczna 64,99 z Liczba stron 312 ze skrzyde kami Liczba stron 260 Liczba stron 368 Liczba stron 376 Liczba stron 312 Format mm Cena detaliczna 79,99 z Liczba stron 360 Cena detaliczna 34,90 z Liczba stron 576 Format mm Cena detaliczna 39,90 z Liczba stron 800 Format mm Cena detaliczna 54,90 z Liczba stron 624 Liczba stron 544 Format mm Cena detaliczna 39,90 z Liczba stron 592 Liczba stron 456 Liczba stron 168 Cena detaliczna 29,90 z Liczba stron 232 Liczba stron 688 Cena detaliczna 44,99 z Liczba stron Liczba stron 496 Liczba stron 480 Cena detaliczna 44,99 z Format mm Liczba stron 192 Format mm Liczba stron 632 Cena detaliczna 44,90 z Format mm Cena detaliczna 54,90 z Liczba stron 384 z obwolutà Liczba stron 336 Liczba stron 400 Format mm Cena detaliczna 39,90 z Liczba stron

14 BESTSELLERY BESTSELLERY Liczba stron 424 Format mm Cena detaliczna 39,90 z Format mm Cena detaliczna 14,99 z Liczba stron 456 Format mm Liczba stron 416 Format mm Liczba stron 288 Format mm Liczba stron 960 Format mm ze skrzyde kami + pude ko Cena detaliczna 99,99 z Liczba stron 960 Format mm ze skrzyde kami + pude ko Cena detaliczna 109,99 z Liczba stron 960 Format mm ze skrzyde kami+ pude ko Cena detaliczna 119,99 z Liczba stron 1544 (3 tomy) + pude ko Cena detaliczna 129,99 z Wersja audio format MP3 Cena detaliczna 29,90 z Wersja audio format MP3 Liczba stron 264 Format mm Cena detaliczna 27,90 z Liczba stron 392 Format mm Oprawa zintegrowana Cena detaliczna 84,90 z Liczba stron 392 Format mm Oprawa zintegrowana Cena detaliczna 84,90 z Format mm z obwolutà Cena detaliczna 69,90 z Format mm z obwolutà Cena detaliczna 64,99 z Liczba stron 272 Format mm Cena detaliczna 29,90 z Liczba stron 288 Format mm Cena detaliczna 27,90 z Liczba stron 280 Format mm Cena detaliczna 27,90 z Liczba stron 120 Format mm Cena detaliczna 19,90 z Liczba stron 336 Format mm Liczba stron 288 Format mm Cena detaliczna 59,99 z Liczba stron 360 Format mm Cena detaliczna 59,99 z Liczba stron 252 Format mm Cena detaliczna 59,99 z 26 Wersja audio format MP3 Cena detaliczna 19,99 z Liczba stron 14 Format mm Oprawa specjalna Cena detaliczna 54,99 z Format mm Oprawa specjalna Format mm Oprawa specjalna Liczba stron 336 Cena detaliczna 39,90 z Liczba stron 240 Cena detaliczna 39,90 z Format mm Cena detaliczna 54,90 z 27

15 Bestsellery IV kwartału 2010 Katalog wydrukowano na papierze Hello Hot Silk 130 g/m 2 dostarczonych przez Mercator Papier Sp. z o.o. Wydawnictwo MUZA SA Informacja handlowa kontakt z czytelnikami tel , Dzia handlowy ul. Marsza kowska 8, Warszawa, tel , fax , Dzia marketingu ul. Bagatela 10/3, Warszawa, tel , , fax , Rafa Gil Warszawa, ódê tel Przedstawiciele handlowi Marek Rusiniak Wroc aw, Opole tel Dariusz Potrawiak Poznaƒ, Bydgoszcz, Szczecin tel

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Co na to Psychodietetyka?

Co na to Psychodietetyka? ZDROWA SZKOŁA TO SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO, CZYLI O WPŁYWIE ŻYWIENIA NA ZDROWIE DZIECKA I BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ RODZICÓW. mgr Olga Rymkiewicz psycholog, psychodietetyk, trener warsztatu psychologicznego 25.10.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,26 0,17 0,22 0,19 +16% -32% +7% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,26 0,17 0,22 0,19 +16% -32% +7% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 13 Ulica 13 Ulica to kanał pełen intrygi i sensacji, który przez całą dobę zapewnia widzom ciekawe oraz zajmujące historie o zbrodniach. Stacja skierowana jest do wszystkich, którzy uwielbiają

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Panel Praktyków. Seria: Ubezpieczenia i Inwestycje

Panel Praktyków. Seria: Ubezpieczenia i Inwestycje Panel Praktyków str. 1 Liderzy branży zdradzają tajemnice swojego sukcesu! Panel Praktyków To pierwsze w Polsce warsztaty dla sprzedawców ubezpieczeń i programów inwestycyjnych. Wiedza prawdziwych praktyków

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Projekt, skład, druk i dostawa do Muzeum Zamkowego w Malborku sześciu publikacji wraz z etui oraz folderu

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. W gierski. Kurs podstawowy. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs W gierski Kurs podstawowy Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2007 Audio Kurs Opracowanie w gierskiej wersji j zykowej oraz gramatyki: Dorottya urawska Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 29 listopada - 18 grudnia 2011

Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 29 listopada - 18 grudnia 2011 3DYPLOMY AGNIESZKA NOWORYTA / MICHAŁ AWIN / ŁUKASZ SKOWROŃSKI Wystawa prac w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 29 listopada - 18 grudnia 2011 Jak fotografować? Gdzie znajdować wzory odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w Klubie SUPER MAMA. Klub to miejsce przyjazne mamom, to przestrzeń spotkań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To miejsce, w którym można porozmawiać

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu KONKURS MEDIA Konkurs EDUInspiracje Media 2016 Przewodnik dla uczestników konkursu Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Jak zgłosić pracę w konkursie EDUinspiracje Media 2016?... 5 Ile

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo