NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY"

Transkrypt

1 NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011

2 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym jako kandydat do Nagrody Nobla. Japan Today Ksià ki Murakamiego zosta y przet umaczone na 40 j zyków i zyska y uznanie na ca ym Êwiecie. Autor za swojà twórczoêç otrzyma Nagrod Jerozolimskà i Nagrod Franza Kafki. Agencja Kyodo News Polski przek ad 1Q84 autorstwa Anny Zieliƒskiej-Elliott jest czwartym na Êwiecie (po koreaƒskim, chiƒskim i niderlandzkim) i drugim w Europie t umaczeniem najnowszej powieêci Harukiego Murakamiego. Pierwsze dwa tomy 1Q84 rozesz y si w nak adzie egzemplarzy. Trzeci tom 1Q84 trafi w Japonii do ksi garƒ w kwietniu 2010 roku w nak adzie egzemplarzy. PowieÊç 1Q84 pobi a rekord sprzeda y poprzednich ksià ek Murakamiego, w tym Kafki nad morzem, która rozesz a si w nak adzie egzemplarzy. àczna sprzeda dotychczas wydanych przez wydawnictwo MUZA SA 13 prozatorskich dzie Murakamiego to ponad ksià ek oraz audiobooków by Elena Seibert Murakami w mistrzowski sposób buduje fantastyczne postaci, równoleg e Êwiaty, zaciera granice mi dzy rzeczywistoêcià a literaturà. 1Q84 to opowiadana na przemian historia kobiety i m czyzny, Aomame i Tengo, sensacyjna, chwilami wr cz przera ajàca. Oboje w dzieciƒstwie dobrze si znali i wszystko wskazuje na to, e ich Êcie ki znowu si skrzy ujà. Ona jest instruktorkà sztuk walki, masa ystkà, a po godzinach perfekcyjnà morderczynià. On wyk adowcà matematyki, a w wolnych chwilach poczàtkujàcym pisarzem i redaktorem. Aomame dostaje si do innej rzeczywistoêci Ona i Tengo desperacko próbujà si odnaleêç. Dlatego Aomame postanawia powróciç do normalnego Êwiata, a gdy to si nie udaje, podejmuje decyzj o samobójstwie. Ma nadziej, e w ten sposób porzuci drugà siebie yjàcà w roku 1Q84 i powróci do zwyk ego roku W tym samym czasie Tengo postanawia, e spróbuje yç w Êwiecie, w którym na niebie unoszà si dwa ksi yce, bo wie, e tylko tam mo e spotkaç swojà Aomame Patroni medialni Liczba stron 416 ISBN Format mm ISBN W ksià ce 1Q84 bohater s ucha muzyki Leosa ˇ Janácka. ˇ Po ukazaniu si 1Q84 w ciàgu tygodnia w Japonii sprzedano krà ków z nagraniami Janácka, ˇ podobnie sta o si z ksià kà Georga Orwella Rok 1984, która zainspirowa a Murakamiego do napisania 1Q84. Reuters T em i bazà dla najnowszej opowieêci 1Q84 Murakamiego sà niszczàce ideologie, sekty religijne oraz przemoc wobec dzieci i kobiet. Te brutalne problemy, toczàce nowoczesne spo eczeƒstwa, Murakami zderza z typowym dla swoich ksià ek Êwiatem, pe nym delikatnych uczuç, duchowoêci i filozofii. Aleksandra Siewko, Cogito Murakami pokazuje, e Êwiat bez mi oêci, choçby bez namiastki uczucia i nawet chwilowej bliskoêci jest pozbawionà znaczenia tapetà z nieustannie zmieniajàcymi si obrazkami. Agnieszka Wolny-Hamka o, Gazeta Wyborcza [Murakami] mistrzowsko przechodzi z narracji trzecioosobowej do pierwszoosobowej, stàpa na kraw dzi Êwiatów, sprawnie pos uguje si ró nymi gatunkami. Bo ta powieêç to taki idealny zlepek horroru, thrillera, erotyku, powieêci obyczajowej i krymina u. (...) Murakami czerpie jak ze studni i wy awia to, co najlepsze w literaturze. Blog Magia ksià ki 2 3

3 LITERATURA Eliseo Alberto TEATR HRABIEGO EROSA Prze o y a Marta Szafraƒska-Brandt Hawana lat pi çdziesiàtych z Hemingwayem w tle kabarety, domy uciech, podrz dne bary z wyjàtkowymi klientami Alexander McCall Smith OPOWIEÂCI PRZY KAWIE Prze o y a El bieta McIver dalsze perypetie bohaterów 44 Scotland Street miniatura Szkocji w jednej edynburskiej kamienicy mnóstwo dobrego humoru i kilka cennych yciowych prawd LITERATURA Aktor Julián Dalmau przybywa ze Stanów na Kub odegraç rol swego ycia w asnà Êmierç. W otoczeniu szemranej bohemy hawaƒskiego pó Êwiatka przygotowuje si do spektaklu ma o znanego dramaturga Howarda Owena, o trudnej relacji ojciec syn w obliczu homoseksualizmu. Âwiat, w który wkracza bohater, to fascynujàcy, a zarazem mroczny klimat hawaƒskich zau ków i dzielnic pachnàcych grzechem, to miasto pe ne spelun, gdzie w oparach dymu z cygar i przy brz ku szklanek z rumem toczà si dyskusje o yciu, sztuce i teatrze. Podczas d ugo oczekiwanej premiery rola Juliana Dalmau wymyka si kartom scenariusza Liczba stron 416 ISBN David Lagercrantz GRZECH PIERWORODNY W WILMSLOW Prze o y a Bratumi a Pettersson Liczba stron 248 ISBN Format mm opowieêç o Alanie Turingu, genialnym matematyku, kryptologu, twórcy informatyki i projektancie jednego z pierwszych komputerów dramat szukania yciowej drogi i odkrywania w asnej to samoêci fascynujàcy opis dziwnych czasów i obrona prawa ludzi do bycia odmiennymi znakomita powieêç kryminalna Anglia, 1954 rok. W kraju odbywa si polowanie na homoseksualistów, zainspirowane dzia aniami McCarthy ego tropiàcego w USA komunistów. Nikogo zatem nie dziwi, e oskar ony o homoseksualizm i obraz moralnoêci publicznej, poddany przymusowej terapii hormonalnej Alan Turing zostaje odnaleziony martwy w swoim domu w Wilmslow. Powszechnie uwa a si, e pope ni samobójstwo, nie mogàc poradziç sobie z poni eniem, jakiego doêwiadczy ze strony w adz. M ody oficer policji Leonard Corell, marzàcy o karierze naukowej, podejrzewa innà tragedi. Stara si rozwiàzaç amig ówk, która doprowadza go do pilnie strze onej tajemnicy wojennej Kto czyta 44 Scotland Street, ch tnie dowie si, co s ychaç u znajomych mieszkaƒców pewnej kamienicy w Edynburgu. Tak e ci, którzy nie znajà jeszcze twórczoêci Alexandra McCalla Smitha, powiedzà po zakoƒczeniu lektury to samo, co autor po zakoƒczeniu pisania: Ani przez chwil si nie nudzi em. Najró niejsze, bardziej i mniej prawdopodobne przygody, nie ca kiem udane mi osne intrygi, chybione ambicje rodziców, szczypta domoros ej filozofii, manowce popularnej psychoanalizy Ka dy odnajdzie w tej powieêci jakieê w asne doêwiadczenia, mo e doszuka si uniwersalnych prawd lecz przede wszystkim b dzie si dobrze bawiç. Wkrótce: Liczba stron 336 ISBN Simonetta Agnello Hornby ZAWIERUCHA Prze o y a Karolina Staƒczyk powieêç obyczajowa, thriller spo eczny i rodzinny, w którym nienawiêç i wina grajà pierwsze skrzypce pisarka z zaanga owaniem przedstawia niuanse i z o onoêç spraw zwiàzanych z nadu yciami w rodzinie oraz pu apki i s aboêci systemu prawnego w Wielkiej Brytanii, uchwalonego, by chroniç ofiary Paƒstwo Pitt mieszkajà w eleganckiej dzielnicy Londynu. Mike pracuje w city jako menad er w banku, Jenny jest konsultantkà w presti owej sieci sklepów. Majà dwie córki, Amy i Lucy. Sà szcz Êliwà, dobrze sytuowanà rodzinà. Harmoni burzy alarmujàce doniesienie przedszkolanki Lucy, przekonanej, e dziewczynka jest wykorzystywana seksualnie przez ojca. ycie ca ej rodziny zamienia si w koszmar. Historia trzyma w napi ciu, bo prawie do koƒca nie wiadomo, co tak naprawd wydarzy o si w rodzinie Pittów. Liczba stron 512 ISBN W ksi garniach: Poch on am 44 Scotland Street w kilka godzin, w aêciwie nie dowierzajàc, e tak lekko, szybko i przyjemnie idzie lektura. MyÊl, e jest to idealna pozycja na d ugie, leniwe wieczory z kubkiem kakao i kocykiem. Teraz w aênie nadesz a taka pora, wi c radz nie zwlekaç i czym pr dzej si gnàç po t powieêç. Blog kreatywa Uwielbiam McCalla za spokój emanujàcy z jego opowieêci. Uwielbiam, gdy w usta swoich bohaterów wk ada szalenie trafne i ironiczne uwagi na temat Êwiata wokó nas. (...) Có, by zmierzaç do podsumowania, musz powiedzieç, e kolejny raz McCall Smith mnie kupi. A teraz, z zupe nym brakiem cnoty zwanej cierpliwoêcià, czekam na OpowieÊci przy kawie. Blog Z lektur prowincjonalnej nauczycielki Podoba mi si dwojakoêç lektury. JeÊli szuka si lektury atwej i przyjemnej, to ona spe nia to zadanie. JednoczeÊnie jednak autor przemyca tematy, nad którymi mo na si zastanowiç czy te porozmawiaç o nich z innymi czytelnikami. Blog Miss Jacobs Library 5

4 LITERATURA Krystyna Gucewicz NAGIE WIERSZE on, ona, my. Okruchy ycia Êwiat dooko a i czas, który mija fascynacje, niepokój, wzruszenie czu oêç i za. SzczeroÊç i erudycja W osobistym pejza u poetyckim autorki ró ne kolory oddajà ró ne nastroje. Jak muzyka. Ka dy wra liwiec odnajdzie wi c swojà nut echo filozoficznej zadumy, nasyconà erotykà, refleksj nad sztukà, dar ironii i dowcipu. Wzruszenie i wzruszenie ramion nierzadko pojawiajà si tu obok siebie, a nagoêç staje si medium prawdy. Liczba stron 320 ISBN Dominique Mainard DLA WAS Prze o y a Joanna Polachowska LITERATURA Shirley Abbott JUTRZEJSZA MI OÂå Prze o y a Katarzyna Bieƒkowska Ksià ka Abbott to subtelny gobelin utkany z mi oêci i apokalipsy Publishers Weekly Shirley Abbott przenikliwie analizuje pogmatwane zwiàzki swych bohaterów, którzy reprezentujà niemal wszystkie warstwy amerykaƒskiego spo eczeƒstwa. Tym razem poznajemy grup nowojorczyków, którym mi oêç nie przynosi tego, czego od niej oczekiwali. Gdy we wrzeêniu 2001 roku ziemia zadr y pod ich stopami w jak najbardziej dos ownym sensie, ka dy z bohaterów wielkomiejskiego wielokàta b dzie musia na nowo przemyêleç swoje uczucia i w odmienny sposób zaczàç postrzegaç przysz oêç w asnà i swoich bliskich. Liczba stron 132 ISBN Format mm Cena detaliczna 19,99 z W ksi garniach: ksià ka wyró niona presti owà nagrodà Prix des Libraires (2009) jakie us ugi mo e Êwiadczyç agencja? UÊmiech losu czy jego zemsta? Delphine M. jest w aêcicielkà nietypowej agencji Dla Was, która w ramach us ug oferuje to, co, wydawa oby si, jest bezcenne: uczucia i obecnoêç bliskiej osoby. Do jej obowiàzków nale à mi dzy innymi udawanie wnuczki samotnej staruszki, wypo yczanie bezdzietnemu ma eƒstwu córki swojej sekretarki czy odgrywanie roli ony nieboszczki w obecnoêci niepocieszonego wdowca. Interes kwitnie do czasu, gdy w agencji zjawia si przystojny Jones i prosi o pomoc w przepisaniu pi ciu tajemniczych zeszytów. Niespodziewanie w ycie bohaterki wkrada si uczucie, którego nie da si kupiç Liczba stron 280 ISBN Format mm 6 Liczba stron 400 ISBN Urszula Jarosz, Jerzy Gracz ONA I ON. CA KIEM ZWYCZAJNA HISTORIA wspó czesna powieêç obyczajowa o mi oêci i samotnoêci, o rozdêwi ku mi dzy modà na bycie singlem a t sknotà za ciep em domowego ogniska historia opowiedziana na przemian przez par g ównych bohaterów, raz z perspektywy jego, raz z perspektywy jej On Andrzej, dojrza y m czyzna, autor scenariuszy filmowych. Ona KaÊka, trzydziestokilkuletnia fotografka i samotna matka dorastajàcego syna. Poznajà si przypadkowo na planie filmowym i szybko odkrywajà, e sà dla siebie kimê wyjàtkowym. Od tej chwili stajà przed trudnym wyborem: mi oêç czy kariera? Opis mi osnych zmagaƒ, pe nych niedomówieƒ, pomy ek i podejrzeƒ, wzbogacajà reporta owe fragmenty z podró y KaÊki do Afryki i w Alpy, widziane od kuchni ciekawostki z planu filmowego Andrzeja oraz du a doza ciep ego humoru. ISBN Ok adka oryginalna Reyes Calderón AKTA CANAIMY Prze o y a Teresa Tomczyƒska powieêç sensacyjna, trzymajàca w napi ciu od pierwszej do ostatniej strony fabu a oparta na prawdziwym skandalu korupcyjnym w Mi dzynarodowym Funduszu Walutowym punktem wyjêcia Êledztwa s dzi Loli MacHor sà tajemnicze akta Canaimy S dzia Lola MacHor zostaje wplàtana przez wysokiego urz dnika Banku Âwiatowego w skomplikowanà sieç mi dzynarodowej afery korupcyjnej, która pociàgn a za sobà ju trzy ofiary: dwie osoby zosta y zabite, a jedna pope ni a samobójstwo. We wspó pracy z inspektorem Interpolu, dawnym przyjacielem, oraz pod czujnym okiem funkcjonariusza FBI s dzia rozpoczyna poszukiwanie winnych. Wszystkie poszlaki wskazujà na osobistoêci ze Êwiata biznesu, ale kto tym wszystkim steruje? Biznesmeni, politycy, ministrowie, sekretarze stanu z ministerstwa gospodarki, celebrytki nale àce do Êmietanki towarzyskiej ka de z nich mog o byç mózgiem intrygi. W miar odkrywania prawdy ycie rodziny s dzi Loli MacHor staje si coraz bardziej zagro one. Musi podjàç decyzj, czy ustàpiç wobec szanta u, czy te zrobiç krok naprzód i doprowadziç do wykrycia winowajców. 7

5 LITERATURA Daniel Silva, pisarz amerykaƒski, jeden z najbardziej utalentowanych autorów powieêci szpiegowskich, uwa any za nast pc Grahama Greene a i Johna le Carré. Zanim jednak zajà si na dobre pisaniem, by dziennikarzem. Poczàtkowo pracowa dla UPI, w 1987 roku zosta korespondentem wojennym; relacjonowa wojn iraƒsko-irackà i konflikt w Zatoce Perskiej. Rok póêniej przeszed do stacji telewizyjnej CNN. Tam pracowa przy produkcji programów politycznych i programów typu talk-show. W 1994 roku zaczà pisaç swojà pierwszà powieêç The Unlikely Spy, którà wyda dwa lata póêniej. Ksià ka osiàgn a taki sukces i uznanie krytyków, e Silva w 1997 roku zrezygnowa z pracy w CNN i zajà si tylko pisaniem, co zawsze by o jego pasjà. Od oêmiu lat jego ksià ki, na czele z Angielskim zabójcà i Âmiercià w Wiedniu, utrzymujà si na liêcie bestsellerów New York Timesa i sà wydawane w Stanach Zjednoczonych w wielusettysi cznych nak adach. Prawa do sfilmowania serii ksià ek o superagencie zosta y kupione przez wytwórni Universal Pictures, a jako pierwszy na ekrany ma trafiç Pos aniec. PowieÊç t w 2006 roku wyró niono Barry Award za najlepszy thriller. Dotychczas w wydawnictwie MUZA ukaza o si siedem bestsellerowych ksià ek Daniela Silvy: Angielski zabójca (2003), Spowiednik (2005), Âmierç w Wiedniu (2005), Ksià ognia (2006), Pos aniec (2007), Tajny s uga (2008) i Regu y Moskwy (2010). ISBN Format mm z obwolutà ISBN Patroni medialni BESTSELLER Bardzo dobra powieêç sensacyjna, mo e nawet najlepsza z cyklu, woda na m yn dla tych, którzy g oszà niewygodne dla Kremla prawdy o dzisiejszej Rosji paƒstwie rzàdzonym nadal przez wszechw adne specs u by, prowadzàce skrycie wojn z Zachodem, paƒstwie, gdzie totalitaryzm stroi si w szaty demokracji, jednoczeênie zastraszajàc i mordujàc bezlitoênie dziennikarzy ujawniajàcych niewygodne dla w adzy fakty. Bogdan Wojdy a, Angora Regu y Moskwy to kolejny doskona y obraz putinowskiej Rosji, kraju pe nego kontrastów, korupcji, gigantycznych fortun i desperackich prób oporu spo ecznego. Poza tym, o co we wspó czesnej sensacji nie atwo, opisywana rozgrywka jest w wi kszym stopniu szermierkà intelektów, aƒcuchem pu apek i kontrpu apek ni serià efektownych mordobiç i strzelanek. Polecam! Marcin Wolski, Gazeta Polska (...) ta ksià ka, mimo i ma cechy sensacyjnego filmu, ciekawie opisuje ycie, które dla przeci tnego zjadacza chleba jest niedost pne. Z drugiej jednak strony, nie ma co zazdroêciç jachtów i kawioru, gdy ka dy awers ma swój rewers. Blog...a ja wol sobie poczytaç (...) poruszamy si wi c po Rosji i innych krajach XXI wieku. Rauty, przyj cia, a z drugiej strony wi zienie na ubiance czy inne mroczne miejsca robià wra enie. Podobnie jak j zyk powieêci. Przyjemny, plastyczny i robiàcy z tej ksià ki beletrystycznej dzie o ponadczasowe. Blog Ksià ki (nie) tylko z górnej pó ki W wydawnictwie MUZA ukaza y si : Daniel Silva UCIEKINIER Prze o y J drzej Burakiewicz kolejny doskona y thriller o Gabrielu Allonie, wybitnym konserwatorze dzie sztuki, który zosta szpiegiem Mossadu krwawa i poruszajàca opowieêç o mi oêci, zemêcie i odwadze Daniel Silva zosta uznany przez miliony czytelników za najwybitniejszego przewodnika po niebezpiecznych si ach rzàdzàcych Êwiatem 8 Gabrielowi Allonowi wydawa o si, e obali jednego z najgroêniejszych ludzi wszech czasów. Pope ni jednak niewybaczalny b àd. Darowa mu ycie Pó roku po dramatycznych wydarzeniach opisanych w Regu ach Moskwy Gabriel powróci na wzgórza Umbrii, by dokoƒczyç swój przerwany miesiàc miodowy z onà Chiarà oraz odrestaurowaç wreszcie, na zlecenie Watykanu, XVII-wieczny obraz. Ale idylla po raz kolejny zostaje przerwana, tym razem przez wstrzàsajàce wieêci z Londynu. Grigorij Bu ganow, uciekinier z Rosji, by y pracownik rosyjskich s u b specjalnych, który w Moskwie ocali Gabrielowi ycie, zniknà bez Êladu. Brytyjski wywiad jest przekonany, e Bu ganow by przez ca y czas podwójnym agentem. Allon wie jednak, e by o i jest inaczej. Pami ta tak e doskonale z o onà Bu ganowowi obietnic Teraz b dzie musia stanàç znów do walki na Êmierç i ycie z bezwzgl dnym rosyjskim oligarchà i handlarzem bronià, Iwanem Charkowem. 9

6 LITERATURA ISBN W ksi garniach: Vladimir Nabokov K S YCIA I INNE OPOWIADANIA Prze o yli Leszek Engelking, Micha K obukowski Drugi tom pierwszej edycji opowiadaƒ wszystkich Vladimira Nabokova w genialnych t umaczeniach Micha a K obukowskiego i Leszka Engelkinga. Vladimir Nabokov PRZEZROCZYSTE PRZEDMIOTY Prze o y a Jolanta Kozak Opisujàc cztery wyprawy bohatera w to samo miejsce, do pewnej szwajcarskiej wioski, Nabokov po raz kolejny eksploruje mechanizmy dzia ania Êwiata wspomnieƒ i zawi oêci ludzkiej pami ci. Kto jest narratorem tej opowieêci? A mo e opowiada jà nie jeden cz owiek, lecz kilku? Czemu bohater nosi nazwisko oznaczajàce osob? Uwa ny czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania, odkrywajàc kolejne warstwy tekstu, jeêli tylko nie da si zwieêç kamufla owi i nie wpadnie w pu apki zastawione przez Nabokova. Przezroczyste przedmioty to siódma z pisanych po angielsku powieêci Nabokova. W Polsce ukaza a si po raz pierwszy pod tytu em PrzejrzystoÊç rzeczy (t umaczenie Adriany Demkowskiej). DziÊ wydawnictwo MUZA wznawia znakomity przek ad Jolanty Kozak (pierwsze wydanie: Da Capo, 1997). Niniejszà edycj, jak wszystkie pozosta e dzie a Nabokova w tej serii, opatrzy pos owiem Leszek Engelking. Liczba stron 720 ISBN Cena detaliczna 64,99 z ISBN Cena detaliczna 64,99 z Irving Stone PASJA YCIA Prze o y a Wanda Kragen zbeletryzowana biografia holenderskiego malarza Van Gogha barwna opowieêç o yciu znakomitego artysty Znakomity obraz yciowej i artystycznej drogi Vincenta van Gogha. Pasja pisarska autora tej biograficznej opowieêci równa jest pasji twórczej genialnego malarza; autor kreêli przed czytelnikiem wnikliwy i fascynujàcy portret artysty nieuznawanego za ycia, a dziê nazywanego Êwi tym patronem sztuki nowoczesnej. LITERATURA Irving Stone OPOWIEÂå O DARWINIE Prze o y a Hanna Pawlikowska-Gannon niezwyk a powieêç autora Pasji ycia, Bezmiaru s awy i Greckiego skarbu skromny przyrodnik, który zburzy fundamenty wiedzy o Êwiecie i od dwóch stuleci fascynuje filozofów Kim by Karol Darwin? Jaka by a jego epoka? Irving Stone zadziwia. Ka da z jego powieêci to nies ychane bogactwo szczegó ów historycznych i faktów z ycia bohaterów, wiernie oddane realia i autentyczny j zyk epoki a wszystko to uj te w wysmakowanà literackà form i okraszone pisarskà wyobraênià. OpowieÊç o Darwinie musi wi c zadziwiaç tym bardziej: ta ogromna ksià ka nie jest ani troch nu àca. Kim naprawd by ów cz owiek, który przekonany, e jego teoria jest s uszna nie zawaha si zaryzykowaç reputacji, pozycji towarzyskiej i przyjaêni, by gotów znosiç brutalne ataki, szyderstwa i groêby? Skàd czerpa odwag, by zmierzyç si z g boko zakorzenionymi przekonaniami ludzi, co w wiktoriaƒskiej Anglii by o chyba trudniejsze ni kiedykolwiek? PowieÊç Stone a to ho d dla wielkiego naukowca, ale zarazem historia zwyk ego cz owieka. Irving Stone BEZMIAR S AWY Prze o y a Hanna Pawlikowska-Gannon Liczba stron 576 ISBN Format mm zbeletryzowana biografia malarza impresjonisty Camille a Pissarro, porównywana do Pasji ycia fascynujàcy obraz epoki i jej twórców: Degasa, Moneta, Renoira, Van Gogha 10 Liczba stron 800 ISBN Format mm Cena detaliczna 54,99 z Irving Stone, znakomity autor niezwyk ych biografii wielkich artystów i uczonych, opisuje dzieje ycia ojca impresjonizmu. Odmalowuje portret bohemy XIX-wiecznego Pary a. PoÊród bohaterów opowieêci Stone a znajdziemy wielu wielkich malarzy impresjonistów, przedstawionych w nieznanym dotàd Êwietle. 11

7 LITERATURA BESTSELLER Arne Dahl Z A KREW Prze o y a Dominika Górecka Arne Dahl to pseudonim szwedzkiego pisarza Jana Lennarta Arnalda, krytyka i badacza literatury, ale przede wszystkim twórcy krymina ów. Pod pseudonimem Arne Dahl wydaje powieêci kryminalne (dotychczas ukaza o si 11 tytu ów) o pracy specjalnej grupy dochodzeniowej Komendy G ównej Policji, zajmujàcej si przest pstwami kryminalnymi o mi dzynarodowym zasi gu, gdzie g ównymi bohaterami sà Paul Hjelm, Kerstin Holm i Arto Söderstedt. Ksià ki Arne Dahla t umaczone sà na duƒski, norweski, fiƒski, islandzki, niemiecki, holenderski, polski, w oski, s oweƒski, francuski, hiszpaƒski, czeski, grecki i angielski, a prawa do t umaczenia jego ksià ek sprzedano do 20 krajów. Jan Arnald jest równie redaktorem czasopisma Aiolos, uznawanego za powa niejsze pismo literackie w Szwecji. druga z jedenastu ksià ek o pracy Dru yny A, specjalnej szwedzkiej grupy dochodzeniowej zajmujàcej si przest pstwami kryminalnymi o mi dzynarodowym zasi gu jednostka specjalna policji kryminalnej udaje si na lotnisko w Sztokholmie; nie ma czasu do stracenia; za chwil granic Szwecji przekroczy amerykaƒski seryjny morderca Szwedzki krytyk literacki zostaje zamordowany w bestialski sposób na lotnisku Newark na obrze ach Nowego Jorku. Przed Êmiercià by torturowany. Metoda przypomina tortury stosowane przez Commando Cool w czasie wojny w Wietnamie. To zaledwie poczàtek niesamowitego ciàgu wydarzeƒ, który zaprowadzi Paula Hjelma i jego kolegów z Dru yny A do najmroczniejszych zakamarków ludzkiej duszy. Patroni medialni Sara Arnald Nagrody i wyró nienia 2003 Nagroda Palle Rosenkrantz za Europa Blues 2005 Nagroda Deutscher Krimi za Upp till toppen av berget 2006 Nagroda Deutscher Krimi za Europa Blues 2007 Najlepszy europejski pisarz powieêci sensacyjnej wg Reader s Digest 2007 Nagroda specjalna Szwedzkiej Akademii Krymina u za witalizm i rozwój tej dziedziny w ksià kach o specjalnej grupie dochodzeniowej Dru ynie A Dahl pisze najlepsze powieêci kryminalne naszych czasów. Die Zeit Znasz ju ksià ki Henninga Mankella. Czas, by przeczytaç coê Arne Dahla. Stern Arne Dahl stworzy debiutancki thriller z elementami kryminalnych puzzli o imponujàcej g bi i rozmachu. W trakcie poêcigu za mordercà poszerzajà si zarówno horyzonty osobowo-psychologiczne, jak i ogólnospo eczne. Mats Rosén, Btj Tak, Arne Dahl dobrze wie, kim teraz jest i jak w powieêci kryminalnej, a do granic wytrzyma oêci, mo na wzbudzaç napi cie. Wyobraêni ma a z nawiàzkà, doskonale obeznany jest te w funkcjonowaniu dzisiejszego spo eczeƒstwa. Lub jak mo e nale a oby powiedzieç w jego degradacji. Kerstin Larsson, Nerikes Allehanda W wydawnictwie MUZA ukaza si ju pierwszy krymina z serii o dru ynie A, który odniós niema y sukces MISTERIOSO. (...) Dru yna A zosta a skompletowana z postaci niebanalnych, z przyjemnoêcià b d czeka na kolejne cz Êci jej przygód. Ryszard Kozik, Gazeta Wyborcza ISBN (...) mamy tu rozbudowane wàtki osobiste policjant te cz owiek, ma prawo do b dów, s aboêci i pokus. Czyta si Dahla z satysfakcjà, jakà daje dobrze skonstruowania i napisana powieêç rozrywkowa: akcja, tajemnica, napi cie, pojawia si delikatnie przedstawiony wàtek romantyczny, który autor umiej tnie zawiesza b dà razem? Rozejdà si? Musimy si gnàç po kolejny tom prezentujàcy Dru yn A. Grzegorz Sowula, Notes Wydawniczy (...) Dahl nie ogranicza si tak jak inni pisarze z tej geograficznej pó ki do namiastki krytyki spo ecznej, ale pisze wprost, nie owijajàc niczego w bawe n kryminalnej intrygi Leszek Bugajski, Newsweek Polska Dla mi oêników skandynawskiej szko y krymina u jej pozornego ch odu oraz podejmowania problemów, jakie niesie wspó czesnoêç. Tygodnik Wa brzyski Wkrótce w wydawnictwie MUZA SA ksià ki z serii o Dru ynie A: Upp till toppen av berget (A do góry szczytu) Europa Blues De största vatten (Najwi ksza woda) En midsommarnattsdröm (Sen Nocy Âwi tojaƒskiej) Dödsmässa (Msza a obna) Mörkertal (Mowa ciemnoêci) Efterskalv Himmelsöga (Oko nieba) Elva (Jedenasta) 13

8 LITERATURA Ojczyznà i krajem pisarza jest, jak ktoê to kiedyê ujà, j zyk, w którym tworzy. To mo e brzmi z lekka demagogicznie, ale ca kowicie si z tym zgadzam. Roberto Bolaño LITERATURA Rafa Tomaƒski TATAMI KONTRA KRZES A. O JAPO CZYKACH I JAPONII zamiarem autora jest przybli enie w prosty i ciekawy sposób wiedzy o mieszkaƒcach Kraju Kwitnàcej WiÊni poszczególne rozdzia y przedstawiajà i przybli ajà polskiemu czytelnikowi kolejne obszary ycia Japoƒczyków: jak yjà, pracujà, mieszkajà, czym si zajmujà w wolnym czasie, czym fascynujà, co jedzà, jak robià zakupy tekst zosta okraszony anegdotami i ciekawostkami, których nie podaje adna encyklopedia, a dodatkowy walor tej pozycji stanowià interesujàce zdj cia wykonane przez autora ISBN Format mm Cena detaliczna 19,99 z The Estate of Robert Bolaño poleca Liczba stron 280 ISBN Format mm Biznesmeni kupujàcy zu yte majtki gimnazjalistek w specjalnych automatach Kobiety cierpiàce na syndrom m a na emeryturze i na stare lata zbierajàce pluszaki M czyêni godzinami gapiàcy si na spadajàce metalowe kulki Superszybkie pociàgi wyposa one w starodawne toalety Dzielny robot ratujàcy Tokio przed po arem Ksià ka Rafa a Tomaƒskiego, z wykszta cenia japonisty i ekonomisty, od dzieciƒstwa zafascynowanego kulturà japoƒskà, pokazuje, jak zrozumieç Japoƒczyków i nie ulegaç stereotypom na ich temat. Mimo e czasem wydaje si to niemo liwe 14 Roberto Bolaño AMULET Prze o y Tomasz Pindel kolejna powieêç autora bestsellerowych Dzikich detektywów autor doceniony, niestety, dopiero po Êmierci; w ostatnich latach jego ksià ki odnios y spektakularny sukces literacki i komercyjny na ca ym Êwiecie Pierwsze strony Amuletu powtarzajà de facto to, co znamy ju z Dzikich detektywów, potem jednak pojawiajà si liczne anegdoty, zaskakujàco nowe i Êwie e. Porywajàcy g os Auxilio Lacouture opowiada, a zarazem w trakcie swej opowieêci próbuje rozwik aç okrutnà i dawno ju temu pope nionà zbrodni. Tajemnice zostanà ujawnione dopiero pod koniec powieêci, w której nie brakuje zbrodni powszednich i zbrodni wymierzonych w artystyczne gusta Auxilio Lacouture, Urugwajka w Êrednim wieku, wysoka i chuda niczym Don Kichote, ukrywa si w damskiej toalecie Wydzia u Filozofii i Filologii podczas pacyfikacji uniwersytetu, w Meksyku w 1968 roku. Przebywaç tam b dzie przez wiele dni, przeistaczajàc toalet w tunel czasu, w którym zdo a przyjrzeç si latom sp dzonym w Meksyku i latom, jakie jej jeszcze do prze ycia pozosta y W przygotowaniu Literatura nazistowska w obu Amerykach (listopad 2011) W ksi garniach: W dobie powszechnej dewaluacji przymiotników, kiedy ka dy intensywniej promowany autor jest tym najwybitniejszym, jednym z najciekawszych i niezwykle oryginalnym, trudno znaleêç stosowne okreêlenie, kiedy mamy do czynienia z rzeczywiêcie wyjàtkowym twórcà. Dlatego prosz potraktowaç nast pujàcà konstatacj dos ownie: Roberto Bolaño ( ) jest jednym z najwybitniejszych, albo i najwybitniejszym wspó czesnym pisarzem latynoamerykaƒskim. Tomasz Pindel Dzicy detektywi sà Grà w klasy napisanà dwanaêcie lat temu przez artystycznego chuligana czy wr cz punka. Bolaño, jak jego literaccy patroni, rozwala powieêciowà form, jak przysta o cz owiekowi ukszta towanemu przez kontrkultur, wojowa z klasykami i odwo ywa si do pokoleniowych doêwiadczeƒ, nazywajàc powieêç listem mi osnym wys anym do jego generacji. Leszek Bugajski, Newsweek Polska Adam LeBor WYZNAWCY CZYLI JAK AMERYKA DA A SI NACIÑGNÑå BERNARDOWI MADOFFOWI NA 65 MILIARDÓW DOLARÓW Prze o y Antoni Górny ksià ka LeBora to pasjonujàcy reporta. WiadomoÊç o aresztowaniu Bernarda Madoffa zatrz s a posadami Wall Street i wywo a a szok wêród nowojorskiej socjety Madoff zosta okrzykni ty potworem bez sumienia Wyznawcy to dramatyczna opowieêç o skandalu, tragedii i zdradzie Bernard Madoff by oszustem i geniuszem finansowej zbrodni, który dokona najwi kszego i najtrwalszego przekr tu naszych czasów. Od Palm Beach Country Club po salony Manhattanu, a nawet dalej, Madoff sia spustoszenie w kieszeniach ludzi z wy szych sfer, poch aniajàc dorobek ycia swych ofiar przyjació, inwestorów, polityków, elity Hollywood, a nawet instytucji charytatywnych. W tym wykl tym finansiêcie pok adali zaufanie najwytrawniejsi znawcy Êwiatowych rynków. Jak Madoff zdo a zwieêç, omamiç i oszukaç zarówno zwyk ych g upców, bogaczy, jak i znawców? W oparciu o wywiady z ofiarami oszusta, jego rywalami, by ymi pracownikami, bywalcami Wall Street i przyjació mi rodziny Madoffów, Adam LeBor kreêli obraz zamkni tego Êwiata, w którym dzia a Madoff, pokazujàc, jakimi Êcie kami zdà a y pozyskiwane przez niego pieniàdze. ISBN Format mm 15

9 PORADNIKI PORADNIKI Paul Derby FENG SHUI W DOMU Liczba stron 160 ISBN Format mm Cena detaliczna 29,90 z Feng shui w domu jest poradnikiem, który pomo e w wybraniu najdogodniejszej lokalizacji domu lub miejsca pracy, a tak e we w aêciwym rozmieszczeniu ó ek, biurek oraz innych mebli i elementów wyposa enia wn trza, odpowiednim doborze kolorów, wzorów, kszta tów, materia ów i roêlin, tak by jak najkorzystniej na nas oddzia ywa y czytelnik posiàdzie wiedz o pozbywaniu si negatywnej energii, o mo liwoêci indywidualnych rozwiàzaƒ, zgodnie z czym nasz dom b dzie odzwierciedleniem naszego wn trza, emanacjà duszy Feng shui jest liczàcà setki lat sztukà kszta towania dobroczynnej, choç nieuchwytnej energii yciowej. Energia ta przenika wszystkie rzeczy; powstaje ona wskutek dà enia do nieustannej równowagi dwóch dope niajàcych si si jin i jang. Celem, jakiemu ma s u yç formowanie tej energii, jest wytworzenie harmonijnego otoczenia wokó nas. JeÊli zmieniamy nasze otoczenie, zmieniamy te nasze ycie. MA A ARCHITEKTURA WOKÓ DOMU Laurence Llewelyn-Bowen DEKOROWANIE WN TRZ praktyczne kompendium zach cajàce do odwa nego aran owania wn trz przedstawienie prostych pomys ów, które pozwolà oszcz dziç domowy bud et od rozplanowania pokoju, poprzez nadanie mu charakteru zgodnego z potrzebami mieszkaƒców, po dodatki dope niajàce styl wn trza Ksià k poleca Domo Liczba stron 240 ISBN Format mm Cena detaliczna 79,99 z Poradnik, poprzedzony wst pem opisujàcym zasady dekorowania wn trz, dzieli si na dwie cz Êci. Pierwsza Inspirujàce wn trza przedstawia 30 aran acji z opisem i zdj ciami. Cz Êç druga, instrukta owa, podpowiada, jak mo na przenieêç niebanalne pomys y autora do naszego domu. G ówne zagadnienia praktyczne sà przedstawione jasno i obrazowo: od tapetowania, k adzenia paneli pod ogowych czy glazury, do malowania technikà trompe l oeil i tworzenia aba urów w asnego projektu. Klarowne instrukcje i towarzyszàce im zdj cia zainspirujà czytelników do zastosowania wielu przedstawionych tu rozwiàzaƒ. poradnik niezb dny dla tych, którym w otoczeniu domu nie wystarczajà same roêliny zawiera ponad 150 projektów, dzi ki którym mo na optymalnie wykorzystaç przestrzeƒ w ogrodzie Niektóre z propozycji Ma ej architektury wokó domu majà wy àcznie walory estetyczne, inne poprawià funkcje rozmaitych przestrzeni, wszystkie s u à podwy szeniu komfortu ycia. Zainteresowany znajdzie tu m.in. projekty fontanny z kostkà brukowà, cembrowiny pod ognisko, p otu z drewna i miedzianych rurek, altany w stylu wiktoriaƒskim czy werandy na trzy pory roku. Liczba stron 208 ISBN Format mm ze skrzyde kami Liczba stron 504 ISBN Format mm Cena detaliczna 79,99 z Stafford Cliff 1000 POMYS ÓW NA OGRÓD Przyst pujàc do pracy nad planowaniem ogrodu czy wprowadzeniem do niego jakichê pomys owych rozwiàzaƒ, powinniêmy mieç ÊwiadomoÊç, e ktoê robi to ju wczeêniej. Kiedy odwiedzamy inne ogrody, wiejskie domy czy lokalne ogródki, zdajemy sobie spraw, e to najlepszy sposób, by podchwyciç dobre pomys y gdyby tylko mo na by o przechowaç je na póêniej, gdyby znaleêç ich tak wiele, by mieç swobodny wybór przy rozwiàzywaniu ka dego problemu w naszym ogrodzie 1000 pomys ów na ogród to ksià ka, która jest efektem czterdziestu lat odwiedzania ogrodów i oglàdania ich okiem projektanta, by wytropiç najbardziej zmyêlne rozwiàzania, najlepsze podpowiedzi, najoryginalniejsze wybory, i by w koƒcu przedstawiç je wszystkie w postaci najobszerniejszej kolekcji pomys ów na ogród, o jakiej dotàd mo na by o tylko pomarzyç

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo