PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:"

Transkrypt

1

2 PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 70), Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywa nia zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidu jącej (Dz. U. Nr 41, poz. 250, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008r. w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących (Dz. U. Nr 51, poz. 294 z późn. zm.). SŁOWNICZEK POJĘĆ: Uprawniony akcjonariusz osoba posiadająca akcje spółki konsolidowanej, która w ustawowym terminie złożyła oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej 02 Spółka konsolidująca Spółki konsolidowane Punkt Obsługi Uprawnionych Punkt Obsługi Klienta PGE Energia S.A. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. miejsca zorganizowane w siedzibach spółek konsolidowanych, przeznaczone do obsługi uprawnionych akcjonariuszy (wykaz POU znajduje się w załączniku nr 1). placówki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., według wykazu znajdującego się w załączniku nr 3.

3 KTO JEST UPRAWNIONY DO ZAMIANY AKCJI? Osobą Uprawnioną do zamiany akcji jest akcjonariusz spółki konsolidowanej ( Akcjonariusz ), który posiada akcje spółki konsolidowanej i w ustawowym terminie złożył oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej. Powyższe oświadczenia mogły być składane w okresie od r. do r. Oświadczenia złożone przez Akcjonariuszy w okresie od r. do r. zachowują swoją ważność i umożliwiają dokonanie zamiany posiadanych akcji, pod warunkiem, że zadeklarowano chęć zamiany wszystkich posiadanych akcji. Z prawa do zamiany akcji mogą skorzystać także spadkobiercy Akcjonariusza, o ile Akcjonariusz (spadkodawca) złożył w ustawowym terminie stosowne oświadczenie o zamiarze zamiany akcji lub oświadczenie to złożyli w ustawowym terminie jego spadkobiercy. Umowę zamiany akcji, której przedmiotem są akcje nabyte na współwłasność i nie został dokonany podział, zawierają wszyscy współwłaściciele. Osoby Uprawnione na dzień zawarcia umowy zamiany akcji powinny być wpisane do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej (art Kodeksu spółek handlowych). Księgi Akcyjne prowadzą Zarządy poszczególnych Spółek Konsolidowanych. GDZIE I KIEDY ZAMIENIAMY AKCJE? Umowy zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej będą zawierane od dnia 21 września 2009 r. w Punktach Obsługi Uprawnionych (w skrócie określanych POU) zlokalizowanych na terenie siedzib spółek konsolidowanych i spółki konsolidującej oraz w punktach obsługi klientów CDM Pekao S.A. W poszczególnych Punktach Obsługi Uprawnionych umowy zamiany akcji będą zawierane w terminach podanych w szczegółowych harmonogramach, sporządzonych osobno dla każdego z punktów. Punkty Obsługi Uprawnionych funkcjonują w godzinach od 8.30 do Harmonogram zamiany akcji znajduje się na końcu broszury i na stronach internetowych: Osoba Uprawniona zgłasza się do POU w dniu wskazanym w harmonogramie, sporządzonym dla danego POU. Współwłaściciele akcji zgłaszają się razem w dniu wskazanym dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej. Prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej może być realizowane przez osoby uprawnione do dnia 13 sierpnia 2010 r., z wyjątkiem osób wymienionych w art. 5 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Po upływie tego terminu prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej wygasa. ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ Nie zapomnij! Akcje podlegające zamianie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń, w tym od zastawu, prawa użytkowania, innych ograniczonych praw rzeczowych lub praw o charakterze obligacyjnym oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i nie istnieje żadna umowa ani inne porozumienie zobowiązujące do ustanowienia obciążeń w stosunku do tych akcji lub ograniczające rozporządzanie tymi akcjami. 03

4 04 Akcje te nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne. Niezbędne dokumenty Osoby uprawnione będące osobami fizycznymi zgłaszające się do Punktu Obsługi Uprawnionych w celu zawarcia umowy zamiany akcji obowiązane są przedstawić: ważny dowód osobisty lub paszport, oryginał/y dokumentu/ów akcji, odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej. Spadkobiercy ponadto przedstawiają odpis aktu zgonu spadkodawcy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt dziedziczenia sporządzony przez notariusza, a jeżeli takim postanowieniem nie dysponują powinni: a) złożyć wniosek w tej sprawie do sądu i przedstawić w spółce konsolidowanej nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa (13 sierpnia 2010 r.) do zamiany akcji zaświadczenie o wszczęciu postępowania spadkowego (tj. o wniesieniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) lub b) zgłosić się do notariusza, celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w umowie o częściowym dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego bądź umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności pracownika CDM Pekao S.A. w przypadku spadkobierców małoletnich: - Jeżeli małoletni jest jedynym spadkobiercą lub w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji nie mniejszą niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to dodatkowo należy złożyć: a) oświadczenie przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca), że na dzień zawarcia umowy zamiany akcji nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie ulega zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka, b) akt urodzenia dziecka, c) dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego, d) postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji. Jeżeli małoletni jest jednym z kilku spadkobierców i w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji mniejszą niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to do datkowo należy złożyć postanowienie sądu o dziale spadku albo postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora/opiekuna i o zezwoleniu na dokonanie działu spadku. Wzór umowy o częściowym dziale spadku dostępny jest w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronach internetowych Postanowienia sądów, akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy winny być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku spadkobierców możliwe jest przedłużenie terminu zamiany akcji Złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji, tj r., przerywa termin do skorzystania z prawa do zamiany akcji. W razie przerwania biegu terminu, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. (patrz art. 4 ust. 3 Ustawy) Przedstawienie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji tj r., przedłuża o miesiąc termin do skorzystania z prawa do zamiany akcji.

5 Reprezentanci osób prawnych ponadto przedstawiają informacje o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru osoby prawnej, dokument potwierdzający upoważnienie reprezentanta/pełnomocnika do reprezentowania Osoby Uprawnionej i składania w imieniu tego podmiotu innych oświadczeń dotyczących Umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Jeśli nie możesz podpisać umowy osobiście W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, wydania odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidowanej, odbioru odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidującej, odbioru Imiennego Zaświadczenia Depozytowego oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej spółki konsolidującej i oświadczenia o braku sprzeciwu na dokonanie wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Wzory pełnomocnictw dostępne są w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronach internetowych Dokumenty w języku obcym Dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst dokumentów musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jeśli uprawnionym jest osoba ubezwłasnowolniona Do podpisania umowy zamiany akcji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji. WIZYTA W PUNKCIE OBSŁUGI UPRAWNIONYCH WIĄŻE SIĘ Z PODPISANIEM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: umowa zamiany akcji, wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej, oświadczenie o braku sprzeciwu na wpis o zamianie akcji w Księdze Akcyjnej spółki konsolidowanej zgoda na przechowywanie akcji, nabytych na podstawie umowy zamiany akcji, w depozycie prowadzonym przez CDM Pekao. Po podpisaniu w/w dokumentów Osoba Uprawniona otrzymuje Imienne Zaświadczenie Depozytowe, jako dowód posiadania akcji, przechowywanych nieodpłatnie dla akcjonariusza w depozycie CDM Pekao S.A. MASZ WĄTPLIWOŚCI? PYTAJ! Informacji odnośnie organizacji procesu podpisywania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej akcjonariuszom poszczególnych spółek konsolidowanych udzielają: 1. CDM PEKAO S.A Pełnomocnicy Skarbu Państwa, których wykaz w podziale na spółki konsolidowane znajduje w załączniku nr Punkty Obsługi Uprawnionych w terminie od dnia 21 września 2009r. do dnia zakończenia ich działalności według opublikowanego harmonogramu. 05

6 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA AKCJONARIUSZY 06 Czy trwająca konwersja akcji jest powiązana z procesem wejścia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na giełdę? Bezpośrednio oba procesy nie są ze sobą związane. Ustawa o konwersji akcji, co prawda nie ma nic wspólnego z obrotem giełdowym akcjami PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jednak zgodnie z jej zapisami akcjonariusze spółek konsolidujących (PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.) czyli również osoby, które skorzystają z prawa do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej - staną się akcjonariuszami PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na skutek przejęcia spółek konsolidujących przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Czy proces konwersji w PGE Energia i PGE GiE przebiega tak samo? Proces konwersji akcji w PGE Energia SA i PGE GiE SA oparty jest na tej samej podstawie prawnej. Zastosowanie w obu Spółkach Konsolidujących mają te same przepisy rangi ustawowej oraz przepisy wykonawcze. Ze względu na odmienny kształt organizacyjno - prawny każdej ze Spółek Konsolidujących tworzących Grupy Kapitałowe, możliwe są odmienne uregulowania proceduralne i organizacyjne dotyczące realizacji procesu konwersji akcji. Kiedy nastąpi zamiana akcji PGE Energia S.A. oraz PGE GiE S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.? Zamiana akcji PGE Energia S.A. i PGE GiE S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna SA nastąpi po połączeniu tych spółek ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W chwili obecnej nie jest znana dokładna data rejestracji połączenia PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zgodnie z zapisami Ustawy proces ten odbyć się może dopiero po wygaśnięciu prawa do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, czyli po 13 sierpnia 2010 roku. Czy akcje, które otrzymam w drugim etapie konwersji będą akcjami notowanymi na GPW? Akcje spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., które otrzymają akcjonariusze spółek konsolidujących w drugim etapie konwersji akcji tj. na skutek przeniesienia majątku spółek konsolidujących na spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., nie są akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakładając, że zarówno oferta publiczna, jak i konwersja akcji zakończą się zgodnie z przyjętymi dziś harmonogramami, zakończenie drugiego etapu konwersji tj. zamiana akcji spółek konsolidujących na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nastąpi już po debiucie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na GPW. W związku z tym, akcje te będą mogły być przedmiotem obrotu na GPW. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym wymaga spełnienia warunków przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Co stanie się z akcjami osób, które nie złożyły w przepisowym terminie oświadczenia o zamiarze zamiany akcji swojej spółki na akcje PGE Energia S.A. oraz PGE GiE S.A. lub nie skorzystają z prawa do zamiany akcji pomimo tego, że oświadczenie złożyły? Niezłożenie w wyznaczonym w ustawie terminie oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej spowodowało niemożność realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej. Podobnie niepodpisanie umowy zamiany spowoduje, iż akcjonariusz spółki konsolidowanej pozostanie nadal jej akcjonariuszem. Powyższe spowoduje brak możliwości uzyskania akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w wyniku polączenia Spółek PGE Energia S.A. i PGE GiE S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Niezamienione akcje pozostaną akcjami spółki konsolidowanej.

7 Akcjonariusze, spółek konsolidowanych, którzy nie złożyli oświadczenia lub nie skorzystają z przysługujących im uprawnień do zamiany akcji, zachowują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania akcji spółki konsolidowanej, w tym między innymi prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy oraz prawo do zbywania akcji na warunkach określonych w statucie spółki konsolidowanej. Czy nie dokonując obecnie zamiany akcji swojej spółki na akcje spółki konsolidującej właściciel zamyka sobie drogę do zamiany w przyszłości akcji na akcje PGE Energia S.A oraz PGE GiE S.A.? Obecnie Ustawa reguluje zamianę akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, a następnie połączenie spółek PGE Energia SA oraz PGE GiE S.A. ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Na podstawie Ustawy, akcjonariusz, który złożył w terminie oświadczenie o zamiarze zamiany akcji, a następnie nie dokona w terminie, czyli do dnia 13 sierpnia 2010 r. zamiany akcji nie będzie miał prawnych możliwości dokonania tego w przyszłości wyjątek stanowią spadkobiercy osób uprawnionych, którzy będą mogli dokonać zamiany po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanego, poświadczonego notarialnie aktu dziedziczenia), nawet jeśli nastąpi to po 13 sierpnia 2010 r. Czy kupując akcje od akcjonariusza, który nabył prawo do zamiany akcji jako nowy właściciel również mam prawo zamiany zakupionego pakietu akcji? Tak. Zgodnie z interpretacją MSP, prawo zamiany idzie za akcją, co oznacza, że każda osoba nabywająca akcje od uprawnionego akcjonariusza, który złożył oświadczenie będzie miała prawo do zamiany tych akcji na akcje spółki konsolidującej. Akcjonariusz uprawniony do zamiany akcji zbywający akcje powinien jednak w umowie sprzedaży akcji umieścić dodatkową klauzulę, stwierdzającą, iż akcje sprzedaje wraz z cesją prawa do ich zamiany na akcje spółki konsolidującej. Co się stanie, jeśli akcjonariusz nie zgłosi się i nie podpisze umowy zamiany w terminie wskazanym w harmonogramie? W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym w harmonogramie terminie należy: przed zakończeniem funkcjonowania Punkt Obsługi Uprawnionych - indywidualnie (telefonicznie lub osobiście) we właściwym Punkcie Obsługi Uprawnionych uzgodnić nowy termin, po zakończeniu funkcjonowania Punkt Obsługi Uprawnionych będzie mógł zawrzeć umowę zamia ny akcji we wskazanym Punkcie Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., terminie uzgodnionym indywidualnie, (telefonicznie lub osobiście) z właściwym pełnomocnikiem Ministra Skarbu Państwa Należy podkreślić, że procedura indywidualnego podpisywania umów w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. będzie się nieco różniła od procedury prowadzonej w ramach realizacji zaproponowanego harmonogramu zamiany i wymagać będzie od uprawnionego akcjonariusza co najmniej dwukrotnego stawienia się w Punkcie Obsługi Klienta. Numery telefonów Punktów Obsługi Uprawnionych oraz pełnomocników znajdują się w załączniku nr 1 i 2. Czy będzie pobierana opłata za wpisanie osób uprawnionych do księgi akcyjnej oraz kto ponosi koszty depozytu akcji Spółki PGE Energia S.A.? Za wpisanie w księgę akcyjną od uprawnionych nie będzie pobierana żadna opłata. Koszty dokonywania wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidującej ponosi spółka konsolidująca - PGE Energia S.A. Spółka PGE Energia S.A. ponosi koszty przechowywania akcji w depozycie w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Czy w związku z podpisaniem umowy zamiany akcjonariusz ponosi jakiekolwiek koszty? W przypadku zamiany przez osoby fizyczne akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej 07

8 08 w procesie konwersji akcji, w zakresie zobowiązań publicznoprawnych czynność ta podlega ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Jednak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca uchwalił szczególny przepis (art. 24 ust. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) stanowiący, że nie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z tytułu zamiany do czasu uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany. W przypadku wątpliwości dotyczących opodatkowania zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, zgodnie z zapisem art. 14b Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), na pisemny wniosek zainteresowanego (podatnika), Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). POU w spółkach konsolidowanych będą funkcjonowały maksymalnie do r., a umowy można podpisywać do r. Gdzie będzie można podpisać umowę zamiany po zamknięciu w spółkach Punktów Obsługi Uprawnionych? Po zakończeniu terminów określonych w harmonogramach dla poszczególnych Punktów Obsługi Uprawnionych w spółkach konsolidujących obsługa osób uprawnionych i spadkobierców będzie odbywać się we wskazanych Punktach Obsługi Klienta CDM PEKAO S.A. (patrz załącznik nr 3) Czy dotychczasowi współwłaściciele akcji, którzy nie mają działu spadku, po podpisaniu umowy zamiany zostaną wpisani do księgi akcjonariuszy jako współwłaściciele, czy przed podpisaniem umowy muszą się akcjami podzielić? Dokonanie działu spadku nie jest warunkiem koniecznym podpisania umowy zamiany akcji oraz uzyskania przez dotychczasowych współwłaścicieli wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidującej. W przypadku, gdy nie został dokonany dział spadku, dotychczasowi współwłaściciele akcji zostaną wpisani do księgi akcyjnej zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, to jest jako współwłaściciele akcji spółki konsolidującej. Istnieje jednak możliwość aby w Punkcie Obsługi Uprawnionych przed podpisaniem umowy zamiany współwłaściciele akcji w spisali umowę o częściowy dział spadku. Umowa ta zniesie współwłasność w wyniku czego akcje zostaną podzielone na poszczególnych uprawnionych, i niezależnie od byłych współwłaścicieli każdy będzie mógł podpisać odrębną umowę i nabyć swoją część akcji. Jakie dokumenty powinni przedstawić obcokrajowcy (brak polskiego obywatelstwa) chcąc podpisać umowę zamiany akcji? Osoba taka powinna przedłożyć przy podpisywaniu umowy dokument tożsamości, tj. ważny dowód osobisty lub ważny paszport oraz odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej podlegających zamianie na akcje spółki konsolidującej. Jeżeli uprawniony działa przez pełnomocnika, wówczas przy podpisywaniu umowy pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub ważny paszport, przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem oraz przekazuje odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej podlegających zamianie na akcje spółki konsolidującej. Pełnomocnictwo udzielane przez osobę uprawnioną/spadkobiercę (mocodawcę) powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie bądź w formie aktu notarialnego. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą podpis mocodawcy powinien być poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do pełnomocnictwa powinny być dołączone kopie dokumentów tożsamości mocodawcy i pełnomocnika.

9 Jakie skutki dla akcjonariuszy pociąga ewentualne niezłożenie przez akcjonariusza wniosku do zarządu PGE Energia S.A. o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej? Dla Spółki akcjonariuszem jest osoba fizyczna lub prawna, która jest ujawniona w księdze akcyjnej. Wpis do księgi akcyjnej jest warunkiem do wykonywania przez akcjonariusza praw z akcji w tym: prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawa głosu, prawa do wypłaty dywidendy. Niezłożenie wniosku do Zarządu PGE Energia S.A. o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej, a w konsekwencji brak takiego wpisu, pozbawia akcjonariusza możliwości wykonywania praw z akcji wobec Spółki. 09

10 HARMONOGRAM ZAMIANY AKCJI Załącznik nr 1 do broszury 1. Lublin Punkt Obsługi Uprawnionych: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. ul. Garbarska 21 A, Lublin, pok. 211 (II piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ab - Au 21 września 2009 r. 2 Bab - Ban 22 września 2009 r. 3 Bar - Bą 23 września 2009 r. 4 Be - Biele 24 września 2009 r. 5 Bieli - Bł 25 września 2009 r. 6 Bob - Bog 28 września 2009 r. 7 Boj - Bru 29 września 2009 r. 8 Bry - But 30 września 2009 r. 9 Buz - Char 1 października 2009 r. 10 Chę - Chy 2 października 2009 r. 11 Cic - Cis 5 października 2009 r. 12 Cn - Cza 6 października 2009 r. 13 Cze - Ć 7 października 2009 r. 14 Da - Dm 8 października 2009 r. 15 Do - Dros 9 października 2009 r. 16 Droz - Dul 12 października 2009 r. 17 Dum - Fam 13 października 2009 r. 18 Fe - Fu 14 października 2009 r. 19 Ga - Gą 15 października 2009 r. 20 Gd - Gł 16 października 2009 r. 21 Gn - Gol 19 października 2009 r. 22 Goł - Góra 20 października 2009 r. 23 Góre - Grą 21 października 2009 r. 24 Gro - Grzel 22 października 2009 r. 25 Grzes - Gz 23 października 2009 r. 26 Ha - I 26 października 2009 r. 27 Jab - Jak 27 października 2009 r. 28 Jan - Jasi 28 października 2009 r. 29 Jask - Jud 29 października 2009 r. 30 Jur - Kame 30 października 2009 r. 31 Kami - Karo 2 listopada 2009 r. 32 Karp - Ką 3 listopada 2009 r. 33 Ke - Ki 4 listopada 2009 r. 34 Kl - Kn 5 listopada 2009 r. 35 Kob - Kon 6 listopada 2009 r. 36 Kop - Kor 9 listopada 2009 r. 37 Kos - Kot 10 listopada 2009 r. 38 Kow 12 listopada 2009 r. 39 Koz - Koż 13 listopada 2009 r. 40 Kra - Kró 16 listopada 2009 r. 41 Kru - Kr 17 listopada 2009 r. 42 Kub - Kuł 18 listopada 2009 r. 43 Kun - Kuź 19 listopada 2009 r. 44 Kw - Leś 20 listopada 2009 r. 45 Lew - Lip 23 listopada 2009 r. 46 Lis - Ło 24 listopada 2009 r. 47 Łu - Mać 25 listopada 2009 r. 48 Mad - Maj 26 listopada 2009 r. 49 Mak - Man 27 listopada 2009 r. 50 Mań - Maru 30 listopada 2009 r. 51 Marz - Mazo 1 grudnia 2009 r. 52 Mazu 2 grudnia 2009 r. 53 Me - Mie 3 grudnia 2009 r. 54 Mig - Mis 4 grudnia 2009 r. 55 Mit - Mr 7 grudnia 2009 r. 56 Mu - Nas 8 grudnia 2009 r. 57 Nau - Nowa 9 grudnia 2009 r. 58 Nowi - Olek 10 grudnia 2009 r. 59 Oles - Ot 11 grudnia 2009 r. 60 Ow - Pap 14 grudnia 2009 r. 61 Par - Paw 15 grudnia 2009 r. 62 Paz - Pies 16 grudnia 2009 r. 63 Piet - Pis 17 grudnia 2009 r. 64 Pit - Pog 18 grudnia 2009 r. 65 Pol - Pro 21 grudnia 2009 r. 66 Pró - Pt 22 grudnia 2009 r. 67 Pu - Red 23 grudnia 2009 r. 68 Rej - Rog 28 grudnia 2009 r. 69 Roj - Ru 29 grudnia 2009 r. 70 Ry - Sag 30 grudnia 2009 r. 71 Sal - Są 31 grudnia 2009 r. 72 Se - Skoc 4 stycznia 2010 r. 73 Skol - Skw 5 stycznia 2010 r. 74 Sł - Sobc 6 stycznia 2010 r. 75 Sobe - Soń 7 stycznia 2010 r. 76 Sop - Stań 8 stycznia 2010 r. 77 Star - Stef 11 stycznia 2010 r. 78 Stel - Suc 12 stycznia 2010 r. 79 Sud - Sy 13 stycznia 2010 r. 80 Sza - Szczę 14 stycznia 2010 r. 81 Szczo - Sze 15 stycznia 2010 r. 82 Szk - Szyd 18 stycznia 2010 r. 83 Szym - Śl 19 stycznia 2010 r. 84 Śm - Tk 20 stycznia 2010 r. 85 To - Trz 21 stycznia 2010 r. 86 Tu - U 22 stycznia 2010 r. 87 Wac - Was 25 stycznia 2010 r. 88 Waw - Wią 26 stycznia 2010 r. 89 Wid - Wil 27 stycznia 2010 r. 90 Win - Woc 28 stycznia 2010 r. 91 Woj - Woś 29 stycznia 2010 r. 92 Woź - Wój 1 lutego 2010 r. 93 Wro - Wrz 2 lutego 2010 r. 94 Wy - Zal 3 lutego 2010 r. 95 Zam - Zg 4 lutego 2010 r. 96 Zi - Ż 5 lutego 2010 r.

11 2. Łódź - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. al. Kościuszki 103/105, Łódź, pok. 101 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ad - Ar 21 września 2009 r. 2 Au - Bartk 22 września 2009 r. 3 Barto - Bę 23 września 2009 r. 4 Bia - Biń 24 września 2009 r. 5 Bir - Bro 25 września 2009 r. 6 Bru - Ca 28 września 2009 r. 7 Ce - Choj 29 września 2009 r. 8 Chor - Cie 30 września 2009 r. 9 Cio - Czu 1 października 2009 r. 10 Czy - Di 2 października 2009 r. 11 Dł - Du 5 października 2009 r. 12 Dw - Fa 6 października 2009 r. 13 Fe - Fu 7 października 2009 r. 14 Ga - Gę 8 października 2009 r. 15 Gi - Gon 9 października 2009 r. 16 Gor - Grę 12 października 2009 r. 17 Gro - Gw 13 października 2009 r. 18 Ha - Id 14 października 2009 r. 19 Ig - Jam 15 października 2009 r. 20 Jan - Jar 16 października 2009 r. 21 Jas - Jur 19 października 2009 r. 22 Jus - Kac 20 października 2009 r. 23 Kal - Kas 21 października 2009 r. 24 Kaw - Ki 22 października 2009 r. 25 Kl - Kn 23 października 2009 r. 26 Kob - Koń 26 października 2009 r. 27 Kop - Koś 27 października 2009 r. 28 Kow 28 października 2009 r. 29 Koz - Kra 29 października 2009 r. 30 Kro - Kub 30 października 2009 r. 31 Kuc - Kur 2 listopada 2009 r. 32 Kus - La 3 listopada 2009 r. 33 Le - Łak 4 listopada 2009 r. 34 Łas - Ły 5 listopada 2009 r. 35 Mac - Mal 6 listopada 2009 r. 36 Mał - Maś 9 listopada 2009 r. 37 Mat - Mic 10 listopada 2009 r. 38 Mid - Mir 12 listopada 2009 r. 39 Mis - Muc 13 listopada 2009 r. 40 Mus - Nowa 16 listopada 2009 r. 41 Nowi - Ole 17 listopada 2009 r. 42 Oli - Pab 18 listopada 2009 r. 43 Pac - Pawę 19 listopada 2009 r. 44 Pawl - Pic 20 listopada 2009 r. 45 Pie - Pię 23 listopada 2009 r. 46 Pil - Poł 24 listopada 2009 r. 47 Pop - Pu 25 listopada 2009 r. 48 Py - Rod 26 listopada 2009 r. 49 Rog - Rus 27 listopada 2009 r. 50 Rut - Se 30 listopada 2009 r. 51 Sę - Ski 1 grudnia 2009 r. 52 Sko - Sob 2 grudnia 2009 r. 53 Soc - Stań 3 grudnia 2009 r. 54 Star - Sto 4 grudnia 2009 r. 55 Str - Sza 7 grudnia 2009 r. 56 Szc - Szm 8 grudnia 2009 r. 57 Szp - Śl 9 grudnia 2009 r. 58 Śm - Tk 10 grudnia 2009 r. 59 To - Ty 11 grudnia 2009 r. 60 U - War 14 grudnia 2009 r. 61 Was - Wie 15 grudnia 2009 r. 62 Wil - Wł 16 grudnia 2009 r. 63 Wn - Woł 17 grudnia 2009 r. 64 Wor - Wy 18 grudnia 2009 r. 65 Za - Zi 21 grudnia 2009 r. 66 Zw - Ż 22 grudnia 2009 r. 11

12 3. Rzeszów - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. ul. 8 Marca 6, Rzeszów, pok. mała świetlica, parter, czynny w godzinach Telefon: , Lp Umowy podpisywania Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ab - Af 21 września 2009 r. 2 An - Bal 22 września 2009 r. 3 Ban - Bara 23 września 2009 r. 4 Barc - Bed 24 września 2009 r. 5 Bel - Bia 25 września 2009 r. 6 Bie - Bł 28 września 2009 r. 7 Bo - Brą 29 września 2009 r. 8 Bre - Bu 30 września 2009 r. 9 By - Chr 1 października 2009 r. 10 Chu - Cis 2 października 2009 r. 11 Ciu - Czap 5 października 2009 r. 12 Czar - Ć 6 października 2009 r. 13 Da - Do 7 października 2009 r. 14 Dr - Dud 8 października 2009 r. 15 Dul - Dzio 9 października 2009 r. 16 Dziu - Fil 12 października 2009 r. 17 Fir - Fu 13 października 2009 r. 18 Gab - Gaw 14 października 2009 r. 19 Gą - Gła 15 października 2009 r. 20 Gło - Goł 16 października 2009 r. 21 Gon - Groc 19 października 2009 r. 22 Grod - Gw 20 października 2009 r. 23 Ha - Hoł 21 października 2009 r. 24 Hom - Jag 22 października 2009 r. 25 Jaj - Jank 23 października 2009 r. 26 Jano - Jen 26 października 2009 r. 27 Jez - Kap 27 października 2009 r. 28 Kar - Kę 28 października 2009 r. 29 Ki - Kl 29 października 2009 r. 30 Kł - Koł 30 października 2009 r. 31 Kom - Kosy 2 listopada 2009 r. 32 Kosz - Kow 3 listopada 2009 r. 33 Koz - Kre 4 listopada 2009 r. 34 Krę - Krz 5 listopada 2009 r. 35 Ks - Kup 6 listopada 2009 r. 36 Kur - Kwa 9 listopada 2009 r. 37 Kwi - Lel 10 listopada 2009 r. 38 Len - Lo 12 listopada 2009 r. 39 Lu - Ł 13 listopada 2009 r. 40 Mac - Maj 16 listopada 2009 r. 41 Mak - Mar 17 listopada 2009 r. 42 Mas - Mę 18 listopada 2009 r. 43 Mia - Mij 19 listopada 2009 r. 44 Mik - Mo 20 listopada 2009 r. 45 Mr - Nę 23 listopada 2009 r. 46 Ni - Og 24 listopada 2009 r. 47 Ol - Osi 25 listopada 2009 r. 48 Oss - Pał 26 listopada 2009 r. 49 Pan - Pawl 27 listopada 2009 r. 50 Pawł - Pies 30 listopada 2009 r. 51 Piet - Piw 1 grudnia 2009 r. 52 Piz - Pom 2 grudnia 2009 r. 53 Pon - Pu 3 grudnia 2009 r. 54 Py - Rę 4 grudnia 2009 r. 55 Ro - Ru 7 grudnia 2009 r. 56 Ry - Saj 8 grudnia 2009 r. 57 Sak - Sio 9 grudnia 2009 r. 58 Sit - Sk 10 grudnia 2009 r. 59 Sł - Soł 11 grudnia 2009 r. 60 Son - Ste 14 grudnia 2009 r. 61 Stę - Sup 15 grudnia 2009 r. 62 Sur - Szczę 16 grudnia 2009 r. 63 Szczu - Szy 17 grudnia 2009 r. 64 Ś - Tar 18 grudnia 2009 r. 65 Tat - Tw 21 grudnia 2009 r. 66 Ty - Wań 22 grudnia 2009 r. 67 War - Wid 23 grudnia 2009 r. 68 Wie - Wit 28 grudnia 2009 r. 69 Wl - Wo 29 grudnia 2009 r. 70 Wó - Zam 30 grudnia 2009 r. 71 Zap - Zł 31 grudnia 2009 r. 72 Zm - Ż 4 stycznia 2010 r.

13 4.Białystok - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. ul. Świętojańska 12, Białystok, pok. 116 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpiywaniaosoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ab - And 21 września 2009 r. 2 Ani - Bad 22 września 2009 r. 3 Bag - Bara 23 września 2009 r. 4 Barc - Bia 24 września 2009 r. 5 Bie - Bod 25 września 2009 r. 6 Bog - Bors 28 września 2009 r. 7 Bort - Buj 29 września 2009 r. 8 Buł - Chod 30 września 2009 r. 9 Choj - Czar 1 października 2009 r. 10 Czer - Dą 2 października 2009 r. 11 De - Dol 5 października 2009 r. 12 Dom - Dzię 6 października 2009 r. 13 Dzik - Fr 7 października 2009 r. 14 Fu - Gie 8 października 2009 r. 15 Gin - Gó 9 października 2009 r. 16 Gra - Gry 12 października 2009 r. 17 Grz - Hoł 13 października 2009 r. 18 Hor - Jad 14 października 2009 r. 19 Jak - Jat 15 października 2009 r. 20 Jaw - Kal 16 października 2009 r. 21 Kam - Kas 19 października 2009 r. 22 Kaz - Koc 20 października 2009 r. 23 Kok - Kop 21 października 2009 r. 24 Kor - Kowalc 22 października 2009 r. 25 Kowale - Kras 23 października 2009 r. 26 Krau - Kuc 26 października 2009 r. 27 Kud - Kur 27 października 2009 r. 28 Kus - Le 28 października 2009 r. 29 Li - Łag 29 października 2009 r. 30 Łap - Łuk 30 października 2009 r. 31 Łup - Mał 2 listopada 2009 r. 32 Man - Matu 3 listopada 2009 r. 33 Matw - Mio 4 listopada 2009 r. 34 Mir - Mr 5 listopada 2009 r. 35 Mu - Nos 6 listopada 2009 r. 36 Now - On 9 listopada 2009 r. 37 Or - Par 10 listopada 2009 r. 38 Pas - Piek 12 listopada 2009 r. 39 Pień - Pon 13 listopada 2009 r. 40 Pop - Puc 16 listopada 2009 r. 41 Puk - Rog 17 listopada 2009 r. 42 Rol - Ru 18 listopada 2009 r. 43 Ry - Saw 19 listopada 2009 r. 44 Sc - Si 20 listopada 2009 r. 45 Sk - So 23 listopada 2009 r. 46 Sta - Stu 24 listopada 2009 r. 47 Su - Sze 25 listopada 2009 r. 48 Szl - Św 26 listopada 2009 r. 49 Ta - Tr 27 listopada 2009 r. 50 Tu - Was 30 listopada 2009 r. 51 Waw - Wiś 1 grudnia 2009 r. 52 Wit - Wr 2 grudnia 2009 r. 53 Wy - Zal 3 grudnia 2009 r. 54 Zam - Zy 4 grudnia 2009 r. 55 Ża - Ży 7 grudnia 2009 r. 13

14 5. Łódź - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. ul. Piotrkowska 58, Łódź, pok. 56 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ad - Am 21 września 2009 r. 2 An - Ban 22 września 2009 r. 3 Bar - Bą 23 września 2009 r. 4 Be - Bia 24 września 2009 r. 5 Bid - Bil 25 września 2009 r. 6 Bin - Boc 28 września 2009 r. 7 Bog - Bor 29 września 2009 r. 8 Br - Buj 30 września 2009 r. 9 Buk - Chod 1 października 2009 r. 10 Choj - Cies 2 października 2009 r. 11 Cieś - Cu 5 października 2009 r. 12 Cy - Czw 6 października 2009 r. 13 Czy - Dą 7 października 2009 r. 14 De - Dom 8 października 2009 r. 15 Dor - Duc 9 października 2009 r. 16 Dud - Dy 12 października 2009 r. 17 Dz - Fib 13 października 2009 r. 18 Fig - Fog 14 października 2009 r. 19 Fok - Gai 15 października 2009 r. 20 Gaj - Gał 16 października 2009 r. 21 Gar - Gło 19 października 2009 r. 22 Głu - Gor 20 października 2009 r. 23 Gos - Grob 21 października 2009 r. 24 Groc - Grze 22 października 2009 r. 25 Grzy - Han 23 października 2009 r. 26 Har - I 26 października 2009 r. 27 Jab - Jane 27 października 2009 r. 28 Jani - Jar 28 października 2009 r. 29 Jas - Jó 29 października 2009 r. 30 Ju - Kaczk 30 października 2009 r. 31 Kaczm - Kam 2 listopad 2009 r. 32 Kan - Kau 3 listopad 2009 r. 33 Kaw - Kie 4 listopad 2009 r. 34 Kij - Km 5 listopada 2009 r. 35 Kn - Kołe 6 listopada 2009 r. 36 Koło - Kope 9 listopada 2009 r. 37 Kopr - Kot 10 listopada 2009 r. 38 Kowal - Kowar 12 listopada 2009 r. 39 Koz - Koż 13 listopada 2009 r. 40 Kraj - Kraw 16 listopada 2009 r. 41 Krę - Krz 17 listopada 2009 r. 42 Kub - Kula 18 listopada 2009 r. 43 Kulb - Kuź 19 listopada 2009 r. 44 Kwa - Lec 20 listopada 2009 r. 45 Lel - Lew 23 listopada 2009 r. 46 Lib - Łab 24 listopada 2009 r. 47 Łac - Łuk 25 listopada 2009 r. 48 Łun - Majd 26 listopada 2009 r. 49 Maje - Mam 27 listopada 2009 r. 50 Man - Marki 30 listopada 2009 r 51 Marko - Maze 1 grudnia 2009 r. 52 Mazg - Mil 2 grudnia 2009 r. 53 Mio - Mo 3 grudnia 2009 r. 54 Mr - Nied 4 grudnia 2009 r. 55 Niem - Nowa 7 grudnia 2009 r. 56 Nowi - Ok. 8 grudnia 2009 r. 57 Ol - Orł 9 grudnia 2009 r. 58 Orp - Ozd 10 grudnia 2009 r. 59 Ozg - Pau 11 grudnia 2009 r. 60 Paw - Pid 14 grudnia 2009 r. 61 Pie - Pik 15 grudnia 2009 r. 62 Pil - Podg 16 grudnia 2009 r. 63 Podk - Pot 17 grudnia 2009 r. 64 Pow - Pr 18 grudnia 2009 r. 65 Pt - Rak 21 grudnia 2009 r. 66 Ran - Ros 22 grudnia 2009 r. 67 Row - Ru 23 grudnia 2009 r. 68 Ry - Sag 28 grudnia 2009 r. 69 Saj - Sę 29 grudnia 2009 r. 70 Si - Sik 30 grudnia 2009 r. 71 Sim - Sk 31 grudnia 2009 r. 72 Sł - Sobi 4 stycznia 2010 r. 73 Sobo - Sr 5 stycznia 2010 r. 74 Stac - Stas 6 stycznia 2010 r. 75 Ste - Str 7 stycznia 2010 r. 76 Su - Szc 8 stycznia 2010 r. 77 Sze - Szt 11 stycznia 2010 r. 78 Szu - Szyma 12 stycznia 2010 r. 79 Szymc - Świę 13 stycznia 2010 r. 80 Świn - Toma 14 stycznia 2010 r. 81 Tomc - Uc 15 stycznia 2010 r. 82 Ul - Wal 18 stycznia 2010 r. 83 War - Wid 19 stycznia 2010 r. 84 Wie - Wik 20 stycznia 2010 r. 85 Wil - Wł 21 stycznia 2010 r. 86 Woj - Wos 22 stycznia 2010 r. 87 Woź - Wr 25 stycznia 2010 r. 88 Wy - Zap 26 stycznia 2010 r. 89 Zar - Ziel 27 stycznia 2010 r. 90 Ziem - Ż 28 stycznia 2010 r.

15 6. Warszawa - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. ul. Marsa 95 B, Warszawa, pok. 103 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ad - Bac 21 września 2009 r. 2 Baj - Bas 22 września 2009 r. 3 Bat - Bień 23 września 2009 r. 4 Bier - Bora 24 września 2009 r. 5 Bore - Bude 25 września 2009 r. 6 Budk - Chmiela 28 września 2009 r. 7 Chmiele - Czapli 29 września 2009 r. 8 Czapo - Dąb 30 września 2009 r. 9 De - Domia 1 października 2009 r. 10 Domij - Dzil 2 października 2009 r. 11 Dzio - Gaje 5 października 2009 r. 12 Gajo - Głuse 6 października 2009 r. 13 Głusz - Gralewi 7 października 2009 r. 14 Gralews - Gumk 8 października 2009 r. 15 Gumo - Jagieł 9 października 2009 r. 16 Jagl - Jes 12 października 2009 r. 17 Jez - Kalino 13 października 2009 r. 18 Kalis - Karcze 14 października 2009 r. 19 Karczm - Kid 15 października 2009 r. 20 Kie - Kołodziejcza 16 października 2009 r. 21 Kołodziejczyk - Kost 19 października 2009 r. 22 Kosy - Kozi 20 października 2009 r. 23 Kozł - Krzysztofia 21 października 2009 r. 24 Krzysztofik - Kup 22 października 2009 r. 25 Kur - Lenarc 23 października 2009 r. 26 Lenard - Ławnicka 26 października 2009 r. 27 Ławnicki - Maka 27 października 2009 r. 28 Mako - Maś 28 października 2009 r. 29 Mat - Mieczk 29 października 2009 r. 30 Mieczn - Moss 30 października 2009 r. 31 Moż - Niewiar 2 listopada 2009 r. 32 Niewiń - Olsza 3 listopada 2009 r. 33 Olsze - Paczko 4 listopada 2009 r. 34 Paczu - Persano 5 listopada 2009 r. 35 Perz - Płoc 6 listopada 2009 r. 36 Płow - Prab 9 listopada 2009 r. 37 Prac - Pyt 10 listopada 2009 r. 38 Ra - Rosi 12 listopada 2009 r. 39 Rosł - Sab 13 listopada 2009 r. 40 Sad - Sin 16 listopada 2009 r. 41 Siń - Sobi 17 listopada 2009 r. 42 Sobk - Steg 18 listopada 2009 r. 43 Stel - Szczeg 19 listopada 2009 r. 44 Szczep - Szuba 20 listopada 2009 r. 45 Szube - Śliw 23 listopada 2009 r. 46 Ślu - Tom 24 listopada 2009 r. 47 Tr - War 25 listopada 2009 r. 48 Was - Wilcze 26 listopada 2009 r. 49 Wilczy - Woleń 27 listopada 2009 r. 50 Wolsk - Zabiegał 30 listopada 2009 r. 51 Zabiel - Zią 1 grudnia 2009 r. 52 Ziel - Żuch 2 grudnia 2009 r. 53 Żuk - Żysz 3 grudnia 2009 r. 15

16 7. Skarżysko-Kamienna - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko- -Kieleckiego S.A. al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna, pok. Świetlica spółki (parter), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: Data podpisywania umów 1 Ab Baran 21 września 2009 r. 2 Barań Bąd 22 września 2009 r. 3 Bąk - Bieles 23 września 2009 r. 4 Bielew - Bław 24 września 2009 r. 5 Błaż - Brach 25 września 2009 r. 6 Braci - Bure 28 września 2009 r. 7 Buri - Choch 29 września 2009 r. 8 Chod Cieś 30 września 2009 r. 9 Cio Czek 1 października 2009 r. 10 Czer Dąb 2 października 2009 r. 11 Dek Dub 5 października 2009 r. 12 Dud Dziek 6 października 2009 r. 13 Dzier Forn 7 października 2009 r. 14 Fory Gar 8 października 2009 r. 15 Gas Gl 9 października 2009 r. 16 Gł Go 12 października 2009 r. 17 Gó Gro 13 października 2009 r. 18 Gru Gz 14 października 2009 r. 19 Ha Jag 15 października 2009 r. 20 Jaj Jank 16 października 2009 r. 21 Janu Jed 19 października 2009 r. 22 Jem Kab 20 października 2009 r. 23 Kac Kap 21 października 2009 r. 24 Kar Kę 22 października 2009 r. 25 Ki Kl 23 października 2009 r. 26 Kł Kom 26 października 2009 r. 27 Kon Koś 27 października 2009 r. 28 Kot Kow 28 października 2009 r. 29 Koz Krak 29 października 2009 r. 30 Kral Krze 30 października 2009 r. 31 Krzy Kun 2 listopada 2009 r. 32 Kup Kwa 3 listopada 2009 r. 33 Kwi - Les 4 listopada 2009 r. 34 Leś - Lu 5 listopada 2009 r. 35 Ła - Mag 6 listopada 2009 r. 36 Maj - Mal 9 listopada 2009 r. 37 Mał - Mar 10 listopada 2009 r. 38 Mas - Mid 12 listopada 2009 r. 39 Mie - Mł 13 listopada 2009 r. 40 Mn - Nib 16 listopada 2009 r. 41 Nie - Nowa 17 listopada 2009 r. 42 Nowi - Ol 18 listopada 2009 r. 43 Oł - Paj 19 listopada 2009 r. 44 Pak - Pe 20 listopada 2009 r. 45 Pę - Pił 23 listopada 2009 r. 46 Pio - Pod 24 listopada 2009 r. 47 Pog - Pru 25 listopada 2009 r. 48 Pry - Rę 26 listopada 2009 r. 49 Ro - Ry 27 listopada 2009 r. 50 Rz - Siek 30 listopada 2009 r. 51 Sien - Skó 1 grudnia 2009 r. 52 Skr - Soba 2 grudnia 2009 r. 53 Sobc - Sr 3 grudnia 2009 r. 54 Sta - Ste 4 grudnia 2009 r. 55 Stę - Sw 7 grudnia 2009 r. 56 Sy - Szm 8 grudnia 2009 r. 57 Szn - Szym 9 grudnia 2009 r. 58 Szyp - Tam 10 grudnia 2009 r. 59 Tar - Ub 11 grudnia 2009 r. 60 Uc - War 14 grudnia 2009 r. 61 Was - Wil 15 grudnia 2009 r. 62 Win - Woj. 16 grudnia 2009 r. 63 Wol - Wr 17 grudnia 2009 r. 64 Ws - Zb 18 grudnia 2009 r. 65 Zd - Zw 21 grudnia 2009 r. 66 Zy - Ż 22 grudnia 2009 r.

17 8. Zamość - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. ul. Koźmiana l, Zamość, pok. 5A (parter), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ab Bab 21 września 2009 r. 2 Bac Bar 22 września 2009 r. 3 Bat Biel 23 września 2009 r. 4 Bien Bob 24 września 2009 r. 5 Boc Bor 25 września 2009 r. 6 Bos - Buj 28 września 2009 r. 7 Buk Chm 29 września 2009 r. 8 Cho - Cią 30 września 2009 r. 9 Cic - Cio 1 października 2009 r. 10 Cis - Czo 2 października 2009 r. 11 Czu - De 5 października 2009 r. 12 Dob - Dos 6 października 2009 r. 13 Dr - Dude 7 października 2009 r. 14 Dudz - Dziec 8 października 2009 r. 15 Dzied - Fid 9 października 2009 r. 16 Fie - Fr 12 października 2009 r. 17 Fu - Gał 13 października 2009 r. 18 Gar - Gl 14 października 2009 r. 19 Gł - Gon 15 października 2009 r. 20 Gor - Gre 16 października 2009 r. 21 Gro - Grz 19 października 2009 r. 22 Gu - Hań 20 października 2009 r. 23 Har - I 21 października 2009 r. 24 Jab - Jan 22 października 2009 r. 25 Jar - Je 23 października 2009 r. 26 Ję - Ju 26 października 2009 r. 27 Kac - Kam 27 października 2009 r. 28 Kan - Kas 28 października 2009 r. 29 Kaw - Kie 29 października 2009 r. 30 Kil - Kł 30 października 2009 r. 31 Km - Kom 2 listopada 2009 r. 32 Kon - Kop 3 listopada 2009 r. 33 Kor - Kot 4 listopada 2009 r. 34 Kow 5 listopada 2009 r. 35 Koz - Kra 6 listopada 2009 r. 36 Kró - Kub 9 listopada 2009 r. 37 Kuc - Kup 10 listopada 2009 r. 38 Kur - Kw 12 listopada 2009 r. 39 La - Lis 13 listopada 2009 r. 40 Lit - Łu 16 listopada 2009 r. 41 Ły - Maj 17 listopada 2009 r. 42 Mak - Marc 18 listopada 2009 r. 43 Mart - Mat 19 listopada 2009 r. 44 Maz - Mą 20 listopada 2009 r. 45 Me - Miś 23 listopada 2009 r. 46 Mit - Na 24 listopada 2009 r. 47 Ni - Nog 25 listopada 2009 r. 48 Now - Ol 26 listopada 2009 r. 49 Om - Oż 27 listopada 2009 r. 50 Pac - Pasi 30 listopada 2009 r. 51 Pask - Pią 1 grudnia 2009 r. 52 Pie - Piw 2 grudnia 2009 r. 53 Pl - Pó 3 grudnia 2009 r. 54 Pr - Py 4 grudnia 2009 r. 55 Ra - Re 7 grudnia 2009 r. 56 Ro - Ru 8 grudnia 2009 r. 57 Ry - Sar 9 grudnia 2009 r. 58 Sas - Sę 10 grudnia 2009 r. 59 Si - Ski 11 grudnia 2009 r. 60 Sko - Sob 14 grudnia 2009 r. 61 Soc - Sow 15 grudnia 2009 r. 62 Sp - Ste 16 grudnia 2009 r. 63 Stę - Szaf 17 grudnia 2009 r. 64 Szaj - Szc 18 grudnia 2009 r. 65 Sze - Szul 21 grudnia 2009 r. 66 Szup - Śr 22 grudnia 2009 r. 67 Św - Try 23 grudnia 2009 r. 68 Trz - U 28 grudnia 2009 r. 69 V - Waś 29 grudnia 2009 r. 70 Waw - Wil 30 grudnia 2009 r. 71 Win - Woł 31 grudnia 2009 r. 72 Wos - Wu 4 stycznia 2010 r. 73 Wy - Zau 5 stycznia 2010 r. 74 Zaw - Zł 6 stycznia 2010 r. 75 Zu - Ż 7 stycznia 2010 r. 17

18 9. Nowe Czarnowo - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A Nowe Czarnowo 76 Budynek Z-4, pok. 118 i 121, czynny w godzinach Telefon: , Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: Data podpisywania umów 1 Ad - Au 21 września 2009 r. 2 Bab - Barb 22 września 2009 r. 3 Bart - Be 23 września 2009 r. 4 Bi - Boc 24 września 2009 r. 5 Bod - Bro 25 września 2009 r. 6 Bru - Bur 28 września 2009 r. 7 Bus - Chr 29 września 2009 r. 8 Chu - Cza 30 września 2009 r. 9 Cze - Ć 1 października 2009 r. 10 Da - Doł 2 października 2009 r. 11 Dom - Dum 5 października 2009 r. 12 Dun - E 6 października 2009 r. 13 Fab - Fra 7 października 2009 r. 14 Frą - Gał 8 października 2009 r. 15 Gan - Gła 9 października 2009 r. 16 Gło - Gó 12 października 2009 r. 17 Gra - Grzel 13 października 2009 r. 18 Grzes - Hof 14 października 2009 r. 19 Hor - Jakubi 15 października 2009 r. 20 Jakubo - Jaro 16 października 2009 r. 21 Jarz - Juł 19 października 2009 r. 44 Oz - Pas 20 listopada 2009 r. 45 Pat - Piel 23 listopada 2009 r. 46 Pień - Pole 24 listopada 2009 r. 47 Poli - Pu 25 listopada 2009 r. 48 Py - Roe 26 listopada 2009 r. 49 Rog - Ru 27 listopada 2009 r. 50 Ry - Sem 30 listopada 2009 r. 51 Sen - Sko 1 grudnia 2009 r. 52 Skó - Soł 2 grudnia 2009 r. 53 Sor - Stan 3 grudnia 2009 r. 54 Stań - Stod 4 grudnia 2009 r. 55 Stol - Sw 7 grudnia 2009 r. 56 Sy - Szó 8 grudnia 2009 r. 57 Szp - Śl 9 grudnia 2009 r. 58 Śn - Toma 10 grudnia 2009 r. 59 Tomc - U 11 grudnia 2009 r. 60 Wa - Wer 14 grudnia 2009 r. 61 Wes - Wil 15 grudnia 2009 r. 62 Win - Wod 16 grudnia 2009 r. 63 Woj - Wr 17 grudnia 2009 r. 64 Ws - Za 18 grudnia 2009 r. 65 Zd - Ż 21 grudnia 2009 r. 66 Osoby prawne 22 grudnia 2009 r. 22 Jur - Kale 20 października 2009 r. 23 Kali - Karo 21 października 2009 r. 24 Karp - Kic 22 października 2009 r. 25 Kid - Kn 23 października 2009 r. 26 Kob - Kond 26 października 2009 r. 27 Kone - Kosza 27 października 2009 r. 28 Koszu - Kow 28 października 2009 r. 29 Koz - Kró 29 października 2009 r. 30 Kru - Kubi 30 października 2009 r. 31 Kubo - Kuł 2 listopada 2009 r. 32 Kum - Kuź 3 listopada 2009 r. 33 Kwa - Leś 4 listopada 2009 r. 34 Lew - Li 5 listopada 2009 r. 35 Lo - Łuc 6 listopada 2009 r. 36 Łuk - Maj 9 listopada 2009 r. 37 Mak - Mark 10 listopada 2009 r. 38 Marm - Mą 12 listopada 2009 r. 39 Me - Miko 13 listopada 2009 r. 40 Miks - Mo 16 listopada 2009 r. 41 Mr - Nied 17 listopada 2009 r. 42 Nieł - Ny 18 listopada 2009 r. 43 Ob - Ow 19 listopada 2009 r. 18

19 Załącznik nr 2 do broszury Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Skarbu Państwa przy zawieraniu umów zamiany akcji przedstawiony w podziale na spółki. 1. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Dorota Biela, tel. (017) Adrian Nowak, tel. (017) PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Ewa Olborska, tel. (084) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. Danuta Cichocka, tel. (022) Maria Talacha, tel. (022) Emila Ślusarz, e mail: tel. (022) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Jarosław Skorniewski, tel. (081) PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego S.A. Magdalena Lange, tel. (041) Ewa Fijas, tel. (041) PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Eliza Balbus Szmit, tel. (091) Emila Płochocka, tel. (091) Bernarda Ekiert, tel. (091) PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. Beata Wysocka, tel. (085) Sylwia Wrzosek, tel. (085) PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Alicja Berner, tel. (042) Krzysztof Wtorkiewicz, tel. (042) PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. Ewa Rószczyk, tel. (042) Paweł Jarmuł, tel. (042) PGE Energia S.A. tel. (081) Załącznik nr 3 do broszury Punkty Obsługi Klientów (POK) CDM Pekao S.A. Po zakończeniu funkcjonowania poszczególnych Punktów Obsługi Uprawnionych, Uprawnieni będą mogli zawierać umowy zamiany akcji (po uprzednim ustaleniu terminu wizyty z Pełnomocnikiem MSP) we wskazanych Punktach Obsługi Klienta CDM. Dla poszczególnych spółek będą to następujące punkty: 1. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Łódź, ul. Piłsudskiego PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1 4. PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. Al. Piłsudskiego 11/2 5. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Łódź, ul. Piotrkowska PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. Warszawa, ul. Grójecka 1/3 7. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko -Kamienna, ul. B. Prusa PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie Szczecin, ul. Bogurodzicy 5 9. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Zamość, ul. Grodzka 2 19

20 Treści zawarte w informatorze w żadnym przypadku nie stanowią oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( Spółka ). Prospekt emisyjny ( Prospekt ), który będzie sporządzony z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ame- ryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH PODSTAWA PRAWNA ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. NA AKCJE SPÓŁKI KONSOLIDUJĄCEJ ENERGA S.A. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

PORADNIK. dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni PORADNIK dla pracownika uprawnionego do nieodpłatnego nabycia akcji Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni 1. ZBYCIE AKCJI PRZEZ SKARB PAŃSTWA W dniu 9 listopada 2010r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych

U S T A W A. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych Projekt U S T A W A z dnia o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13, 01-402 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

OGŁOSZENIE. ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 062 Białystok (zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki ATC CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 i 402

Bardziej szczegółowo

1. Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,

1. Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A.

Ogłoszenie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. Zarząd BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskie, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników

Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników Oferta akcji PKP CARGO S.A. dla uprawnionych pracowników Zapisy na akcje pracownicze od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Zapraszamy do placówek Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Informacje na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. KNF, GPW, PAP Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku. Raport bieżący nr 108/2014

PKN ORLEN S.A. KNF, GPW, PAP Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku. Raport bieżący nr 108/2014 Od: Wysłano: Do: Temat: PKN ORLEN S.A. 3 kwietnia 2014 roku KNF, GPW, PAP Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 15 maja 2014 roku Raport bieżący nr 108/2014 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r.

Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r. Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na dzień 07 października 2015 roku oraz projekty uchwał. OGŁOSZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1)

Porządek obrad: Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) Zarząd Suwary Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402(1) 1 i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014 Spółka: Biomass Energy Project S.A. Temat: Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Zarząd Biomass Energy Project

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu PHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 399 3 KSH, jako większościowy akcjonariusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC-CARGO SPOŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC-CARGO SPOŁKA AKCYJNA Raport EBI typ raportu Raport bieżacy numer 9/2010 data dodania 25.08.2010r. spółka ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATC-CARGO SPOŁKA AKCYJNA Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A.

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A. REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH STOMIL POZNAŃ S.A. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 z dnia 18.01.2016r. Poznań 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Spółka STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLCOLORIT S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLCOLORIT S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLCOLORIT S.A. na dzień 20 listopada2015 r. Zarząd Polcolorit S.A. ( Spółka"), działając na podstawie art. 399 1, art. 398

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-838 Warszawa ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W związku ze złożeniem wniosku w trybie art. 400 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie w trybie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z informacjami wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Warunki Zakupu Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 5 maja 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MIT Mobile Internet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PKP CARGO S.A. Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r. Poznań, dnia 12 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 czerwca 2015 r. Zarząd z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 roku. Raport EBI typ raportu Raport bieżący Numer 10/2015 data dodania spółka 29 maja 2015 roku K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Siechnice, dnia 17 marca 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 23 / 2009 2009-10-06 FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl Warszawa, 7 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 16 lipca 2015 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz: (Imię i nazwisko, nazwa) (Adres zamieszkania, siedziba) (Numer dowodu osobistego dotyczy osób fizycznych) (Numer PESEL,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Raport bieżący nr 13/2015 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 ksh w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Planet Soft Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Spółki Planet Soft Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Spółki Planet Soft Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Planet Soft S.A. zwołuje w trybie art. 4021

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), działając na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd MINOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd WASKO

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. Gdańsk, 04 listopada 2015 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. 1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: 1.1. Data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. Z DNIA 03 LUTEGO 2015 ROKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 02 MARCA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. Z DNIA 03 LUTEGO 2015 ROKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 02 MARCA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. Z DNIA 03 LUTEGO 2015 ROKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 02 MARCA 2015 ROKU Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Spółki Akcyjnej RELPOL w Żarach, działając na podstawie art. 399 &1, 400 &1 w związku z art.402.1 i 402.2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Baranowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EC2 SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EC2 SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EC2 SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Wielicka 42c/56, 02-657 Warszawa), wpisanej do

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A. Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: OGŁOSZENIE z dnia 23 maja 2013 r. ZARZĄDU ALIOR BANKU S.A. o zwołaniu ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art. 402 1 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu na dzień 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu na dzień 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULUS. Kancelaria Prawna OPINIA PRAWNA. 1. Omówienie zagadnień związanych z. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie

REGULUS. Kancelaria Prawna OPINIA PRAWNA. 1. Omówienie zagadnień związanych z. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie OPINIA PRAWNA 12.01.2008 Przedmiot opinii: 1. Omówienie zagadnień związanych z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej przypadających do

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Zarząd Spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Rycerskiej 24, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2015 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 4 września 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 4 września 2013 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 4 września 2013 roku Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 30/2016 28.11.2016 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS"

Bardziej szczegółowo