PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:"

Transkrypt

1

2 PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 70), Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywa nia zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidu jącej (Dz. U. Nr 41, poz. 250, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008r. w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących (Dz. U. Nr 51, poz. 294 z późn. zm.). SŁOWNICZEK POJĘĆ: Uprawniony akcjonariusz osoba posiadająca akcje spółki konsolidowanej, która w ustawowym terminie złożyła oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej 02 Spółka konsolidująca Spółki konsolidowane Punkt Obsługi Uprawnionych Punkt Obsługi Klienta PGE Energia S.A. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. miejsca zorganizowane w siedzibach spółek konsolidowanych, przeznaczone do obsługi uprawnionych akcjonariuszy (wykaz POU znajduje się w załączniku nr 1). placówki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., według wykazu znajdującego się w załączniku nr 3.

3 KTO JEST UPRAWNIONY DO ZAMIANY AKCJI? Osobą Uprawnioną do zamiany akcji jest akcjonariusz spółki konsolidowanej ( Akcjonariusz ), który posiada akcje spółki konsolidowanej i w ustawowym terminie złożył oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej. Powyższe oświadczenia mogły być składane w okresie od r. do r. Oświadczenia złożone przez Akcjonariuszy w okresie od r. do r. zachowują swoją ważność i umożliwiają dokonanie zamiany posiadanych akcji, pod warunkiem, że zadeklarowano chęć zamiany wszystkich posiadanych akcji. Z prawa do zamiany akcji mogą skorzystać także spadkobiercy Akcjonariusza, o ile Akcjonariusz (spadkodawca) złożył w ustawowym terminie stosowne oświadczenie o zamiarze zamiany akcji lub oświadczenie to złożyli w ustawowym terminie jego spadkobiercy. Umowę zamiany akcji, której przedmiotem są akcje nabyte na współwłasność i nie został dokonany podział, zawierają wszyscy współwłaściciele. Osoby Uprawnione na dzień zawarcia umowy zamiany akcji powinny być wpisane do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej (art Kodeksu spółek handlowych). Księgi Akcyjne prowadzą Zarządy poszczególnych Spółek Konsolidowanych. GDZIE I KIEDY ZAMIENIAMY AKCJE? Umowy zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej będą zawierane od dnia 21 września 2009 r. w Punktach Obsługi Uprawnionych (w skrócie określanych POU) zlokalizowanych na terenie siedzib spółek konsolidowanych i spółki konsolidującej oraz w punktach obsługi klientów CDM Pekao S.A. W poszczególnych Punktach Obsługi Uprawnionych umowy zamiany akcji będą zawierane w terminach podanych w szczegółowych harmonogramach, sporządzonych osobno dla każdego z punktów. Punkty Obsługi Uprawnionych funkcjonują w godzinach od 8.30 do Harmonogram zamiany akcji znajduje się na końcu broszury i na stronach internetowych: Osoba Uprawniona zgłasza się do POU w dniu wskazanym w harmonogramie, sporządzonym dla danego POU. Współwłaściciele akcji zgłaszają się razem w dniu wskazanym dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej. Prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej może być realizowane przez osoby uprawnione do dnia 13 sierpnia 2010 r., z wyjątkiem osób wymienionych w art. 5 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Po upływie tego terminu prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej wygasa. ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ Nie zapomnij! Akcje podlegające zamianie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń, w tym od zastawu, prawa użytkowania, innych ograniczonych praw rzeczowych lub praw o charakterze obligacyjnym oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i nie istnieje żadna umowa ani inne porozumienie zobowiązujące do ustanowienia obciążeń w stosunku do tych akcji lub ograniczające rozporządzanie tymi akcjami. 03

4 04 Akcje te nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne. Niezbędne dokumenty Osoby uprawnione będące osobami fizycznymi zgłaszające się do Punktu Obsługi Uprawnionych w celu zawarcia umowy zamiany akcji obowiązane są przedstawić: ważny dowód osobisty lub paszport, oryginał/y dokumentu/ów akcji, odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej. Spadkobiercy ponadto przedstawiają odpis aktu zgonu spadkodawcy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt dziedziczenia sporządzony przez notariusza, a jeżeli takim postanowieniem nie dysponują powinni: a) złożyć wniosek w tej sprawie do sądu i przedstawić w spółce konsolidowanej nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa (13 sierpnia 2010 r.) do zamiany akcji zaświadczenie o wszczęciu postępowania spadkowego (tj. o wniesieniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) lub b) zgłosić się do notariusza, celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w umowie o częściowym dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego bądź umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności pracownika CDM Pekao S.A. w przypadku spadkobierców małoletnich: - Jeżeli małoletni jest jedynym spadkobiercą lub w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji nie mniejszą niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to dodatkowo należy złożyć: a) oświadczenie przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca), że na dzień zawarcia umowy zamiany akcji nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie ulega zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka, b) akt urodzenia dziecka, c) dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego, d) postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji. Jeżeli małoletni jest jednym z kilku spadkobierców i w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji mniejszą niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to do datkowo należy złożyć postanowienie sądu o dziale spadku albo postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora/opiekuna i o zezwoleniu na dokonanie działu spadku. Wzór umowy o częściowym dziale spadku dostępny jest w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronach internetowych Postanowienia sądów, akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy winny być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku spadkobierców możliwe jest przedłużenie terminu zamiany akcji Złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji, tj r., przerywa termin do skorzystania z prawa do zamiany akcji. W razie przerwania biegu terminu, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. (patrz art. 4 ust. 3 Ustawy) Przedstawienie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji tj r., przedłuża o miesiąc termin do skorzystania z prawa do zamiany akcji.

5 Reprezentanci osób prawnych ponadto przedstawiają informacje o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru osoby prawnej, dokument potwierdzający upoważnienie reprezentanta/pełnomocnika do reprezentowania Osoby Uprawnionej i składania w imieniu tego podmiotu innych oświadczeń dotyczących Umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Jeśli nie możesz podpisać umowy osobiście W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, wydania odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidowanej, odbioru odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidującej, odbioru Imiennego Zaświadczenia Depozytowego oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej spółki konsolidującej i oświadczenia o braku sprzeciwu na dokonanie wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Wzory pełnomocnictw dostępne są w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronach internetowych Dokumenty w języku obcym Dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst dokumentów musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jeśli uprawnionym jest osoba ubezwłasnowolniona Do podpisania umowy zamiany akcji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji. WIZYTA W PUNKCIE OBSŁUGI UPRAWNIONYCH WIĄŻE SIĘ Z PODPISANIEM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: umowa zamiany akcji, wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej, oświadczenie o braku sprzeciwu na wpis o zamianie akcji w Księdze Akcyjnej spółki konsolidowanej zgoda na przechowywanie akcji, nabytych na podstawie umowy zamiany akcji, w depozycie prowadzonym przez CDM Pekao. Po podpisaniu w/w dokumentów Osoba Uprawniona otrzymuje Imienne Zaświadczenie Depozytowe, jako dowód posiadania akcji, przechowywanych nieodpłatnie dla akcjonariusza w depozycie CDM Pekao S.A. MASZ WĄTPLIWOŚCI? PYTAJ! Informacji odnośnie organizacji procesu podpisywania umów zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej akcjonariuszom poszczególnych spółek konsolidowanych udzielają: 1. CDM PEKAO S.A Pełnomocnicy Skarbu Państwa, których wykaz w podziale na spółki konsolidowane znajduje w załączniku nr Punkty Obsługi Uprawnionych w terminie od dnia 21 września 2009r. do dnia zakończenia ich działalności według opublikowanego harmonogramu. 05

6 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA AKCJONARIUSZY 06 Czy trwająca konwersja akcji jest powiązana z procesem wejścia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na giełdę? Bezpośrednio oba procesy nie są ze sobą związane. Ustawa o konwersji akcji, co prawda nie ma nic wspólnego z obrotem giełdowym akcjami PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jednak zgodnie z jej zapisami akcjonariusze spółek konsolidujących (PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.) czyli również osoby, które skorzystają z prawa do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej - staną się akcjonariuszami PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na skutek przejęcia spółek konsolidujących przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Czy proces konwersji w PGE Energia i PGE GiE przebiega tak samo? Proces konwersji akcji w PGE Energia SA i PGE GiE SA oparty jest na tej samej podstawie prawnej. Zastosowanie w obu Spółkach Konsolidujących mają te same przepisy rangi ustawowej oraz przepisy wykonawcze. Ze względu na odmienny kształt organizacyjno - prawny każdej ze Spółek Konsolidujących tworzących Grupy Kapitałowe, możliwe są odmienne uregulowania proceduralne i organizacyjne dotyczące realizacji procesu konwersji akcji. Kiedy nastąpi zamiana akcji PGE Energia S.A. oraz PGE GiE S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.? Zamiana akcji PGE Energia S.A. i PGE GiE S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna SA nastąpi po połączeniu tych spółek ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W chwili obecnej nie jest znana dokładna data rejestracji połączenia PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zgodnie z zapisami Ustawy proces ten odbyć się może dopiero po wygaśnięciu prawa do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, czyli po 13 sierpnia 2010 roku. Czy akcje, które otrzymam w drugim etapie konwersji będą akcjami notowanymi na GPW? Akcje spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., które otrzymają akcjonariusze spółek konsolidujących w drugim etapie konwersji akcji tj. na skutek przeniesienia majątku spółek konsolidujących na spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., nie są akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakładając, że zarówno oferta publiczna, jak i konwersja akcji zakończą się zgodnie z przyjętymi dziś harmonogramami, zakończenie drugiego etapu konwersji tj. zamiana akcji spółek konsolidujących na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nastąpi już po debiucie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na GPW. W związku z tym, akcje te będą mogły być przedmiotem obrotu na GPW. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym wymaga spełnienia warunków przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Co stanie się z akcjami osób, które nie złożyły w przepisowym terminie oświadczenia o zamiarze zamiany akcji swojej spółki na akcje PGE Energia S.A. oraz PGE GiE S.A. lub nie skorzystają z prawa do zamiany akcji pomimo tego, że oświadczenie złożyły? Niezłożenie w wyznaczonym w ustawie terminie oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej spowodowało niemożność realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej. Podobnie niepodpisanie umowy zamiany spowoduje, iż akcjonariusz spółki konsolidowanej pozostanie nadal jej akcjonariuszem. Powyższe spowoduje brak możliwości uzyskania akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w wyniku polączenia Spółek PGE Energia S.A. i PGE GiE S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Niezamienione akcje pozostaną akcjami spółki konsolidowanej.

7 Akcjonariusze, spółek konsolidowanych, którzy nie złożyli oświadczenia lub nie skorzystają z przysługujących im uprawnień do zamiany akcji, zachowują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania akcji spółki konsolidowanej, w tym między innymi prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy oraz prawo do zbywania akcji na warunkach określonych w statucie spółki konsolidowanej. Czy nie dokonując obecnie zamiany akcji swojej spółki na akcje spółki konsolidującej właściciel zamyka sobie drogę do zamiany w przyszłości akcji na akcje PGE Energia S.A oraz PGE GiE S.A.? Obecnie Ustawa reguluje zamianę akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, a następnie połączenie spółek PGE Energia SA oraz PGE GiE S.A. ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Na podstawie Ustawy, akcjonariusz, który złożył w terminie oświadczenie o zamiarze zamiany akcji, a następnie nie dokona w terminie, czyli do dnia 13 sierpnia 2010 r. zamiany akcji nie będzie miał prawnych możliwości dokonania tego w przyszłości wyjątek stanowią spadkobiercy osób uprawnionych, którzy będą mogli dokonać zamiany po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanego, poświadczonego notarialnie aktu dziedziczenia), nawet jeśli nastąpi to po 13 sierpnia 2010 r. Czy kupując akcje od akcjonariusza, który nabył prawo do zamiany akcji jako nowy właściciel również mam prawo zamiany zakupionego pakietu akcji? Tak. Zgodnie z interpretacją MSP, prawo zamiany idzie za akcją, co oznacza, że każda osoba nabywająca akcje od uprawnionego akcjonariusza, który złożył oświadczenie będzie miała prawo do zamiany tych akcji na akcje spółki konsolidującej. Akcjonariusz uprawniony do zamiany akcji zbywający akcje powinien jednak w umowie sprzedaży akcji umieścić dodatkową klauzulę, stwierdzającą, iż akcje sprzedaje wraz z cesją prawa do ich zamiany na akcje spółki konsolidującej. Co się stanie, jeśli akcjonariusz nie zgłosi się i nie podpisze umowy zamiany w terminie wskazanym w harmonogramie? W przypadku nie zawarcia umowy we wskazanym w harmonogramie terminie należy: przed zakończeniem funkcjonowania Punkt Obsługi Uprawnionych - indywidualnie (telefonicznie lub osobiście) we właściwym Punkcie Obsługi Uprawnionych uzgodnić nowy termin, po zakończeniu funkcjonowania Punkt Obsługi Uprawnionych będzie mógł zawrzeć umowę zamia ny akcji we wskazanym Punkcie Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., terminie uzgodnionym indywidualnie, (telefonicznie lub osobiście) z właściwym pełnomocnikiem Ministra Skarbu Państwa Należy podkreślić, że procedura indywidualnego podpisywania umów w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. będzie się nieco różniła od procedury prowadzonej w ramach realizacji zaproponowanego harmonogramu zamiany i wymagać będzie od uprawnionego akcjonariusza co najmniej dwukrotnego stawienia się w Punkcie Obsługi Klienta. Numery telefonów Punktów Obsługi Uprawnionych oraz pełnomocników znajdują się w załączniku nr 1 i 2. Czy będzie pobierana opłata za wpisanie osób uprawnionych do księgi akcyjnej oraz kto ponosi koszty depozytu akcji Spółki PGE Energia S.A.? Za wpisanie w księgę akcyjną od uprawnionych nie będzie pobierana żadna opłata. Koszty dokonywania wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidującej ponosi spółka konsolidująca - PGE Energia S.A. Spółka PGE Energia S.A. ponosi koszty przechowywania akcji w depozycie w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Czy w związku z podpisaniem umowy zamiany akcjonariusz ponosi jakiekolwiek koszty? W przypadku zamiany przez osoby fizyczne akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej 07

8 08 w procesie konwersji akcji, w zakresie zobowiązań publicznoprawnych czynność ta podlega ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Jednak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca uchwalił szczególny przepis (art. 24 ust. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) stanowiący, że nie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z tytułu zamiany do czasu uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany. W przypadku wątpliwości dotyczących opodatkowania zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, zgodnie z zapisem art. 14b Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), na pisemny wniosek zainteresowanego (podatnika), Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). POU w spółkach konsolidowanych będą funkcjonowały maksymalnie do r., a umowy można podpisywać do r. Gdzie będzie można podpisać umowę zamiany po zamknięciu w spółkach Punktów Obsługi Uprawnionych? Po zakończeniu terminów określonych w harmonogramach dla poszczególnych Punktów Obsługi Uprawnionych w spółkach konsolidujących obsługa osób uprawnionych i spadkobierców będzie odbywać się we wskazanych Punktach Obsługi Klienta CDM PEKAO S.A. (patrz załącznik nr 3) Czy dotychczasowi współwłaściciele akcji, którzy nie mają działu spadku, po podpisaniu umowy zamiany zostaną wpisani do księgi akcjonariuszy jako współwłaściciele, czy przed podpisaniem umowy muszą się akcjami podzielić? Dokonanie działu spadku nie jest warunkiem koniecznym podpisania umowy zamiany akcji oraz uzyskania przez dotychczasowych współwłaścicieli wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidującej. W przypadku, gdy nie został dokonany dział spadku, dotychczasowi współwłaściciele akcji zostaną wpisani do księgi akcyjnej zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, to jest jako współwłaściciele akcji spółki konsolidującej. Istnieje jednak możliwość aby w Punkcie Obsługi Uprawnionych przed podpisaniem umowy zamiany współwłaściciele akcji w spisali umowę o częściowy dział spadku. Umowa ta zniesie współwłasność w wyniku czego akcje zostaną podzielone na poszczególnych uprawnionych, i niezależnie od byłych współwłaścicieli każdy będzie mógł podpisać odrębną umowę i nabyć swoją część akcji. Jakie dokumenty powinni przedstawić obcokrajowcy (brak polskiego obywatelstwa) chcąc podpisać umowę zamiany akcji? Osoba taka powinna przedłożyć przy podpisywaniu umowy dokument tożsamości, tj. ważny dowód osobisty lub ważny paszport oraz odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej podlegających zamianie na akcje spółki konsolidującej. Jeżeli uprawniony działa przez pełnomocnika, wówczas przy podpisywaniu umowy pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub ważny paszport, przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem oraz przekazuje odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej podlegających zamianie na akcje spółki konsolidującej. Pełnomocnictwo udzielane przez osobę uprawnioną/spadkobiercę (mocodawcę) powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie bądź w formie aktu notarialnego. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą podpis mocodawcy powinien być poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do pełnomocnictwa powinny być dołączone kopie dokumentów tożsamości mocodawcy i pełnomocnika.

9 Jakie skutki dla akcjonariuszy pociąga ewentualne niezłożenie przez akcjonariusza wniosku do zarządu PGE Energia S.A. o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej? Dla Spółki akcjonariuszem jest osoba fizyczna lub prawna, która jest ujawniona w księdze akcyjnej. Wpis do księgi akcyjnej jest warunkiem do wykonywania przez akcjonariusza praw z akcji w tym: prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawa głosu, prawa do wypłaty dywidendy. Niezłożenie wniosku do Zarządu PGE Energia S.A. o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej, a w konsekwencji brak takiego wpisu, pozbawia akcjonariusza możliwości wykonywania praw z akcji wobec Spółki. 09

10 HARMONOGRAM ZAMIANY AKCJI Załącznik nr 1 do broszury 1. Lublin Punkt Obsługi Uprawnionych: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. ul. Garbarska 21 A, Lublin, pok. 211 (II piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ab - Au 21 września 2009 r. 2 Bab - Ban 22 września 2009 r. 3 Bar - Bą 23 września 2009 r. 4 Be - Biele 24 września 2009 r. 5 Bieli - Bł 25 września 2009 r. 6 Bob - Bog 28 września 2009 r. 7 Boj - Bru 29 września 2009 r. 8 Bry - But 30 września 2009 r. 9 Buz - Char 1 października 2009 r. 10 Chę - Chy 2 października 2009 r. 11 Cic - Cis 5 października 2009 r. 12 Cn - Cza 6 października 2009 r. 13 Cze - Ć 7 października 2009 r. 14 Da - Dm 8 października 2009 r. 15 Do - Dros 9 października 2009 r. 16 Droz - Dul 12 października 2009 r. 17 Dum - Fam 13 października 2009 r. 18 Fe - Fu 14 października 2009 r. 19 Ga - Gą 15 października 2009 r. 20 Gd - Gł 16 października 2009 r. 21 Gn - Gol 19 października 2009 r. 22 Goł - Góra 20 października 2009 r. 23 Góre - Grą 21 października 2009 r. 24 Gro - Grzel 22 października 2009 r. 25 Grzes - Gz 23 października 2009 r. 26 Ha - I 26 października 2009 r. 27 Jab - Jak 27 października 2009 r. 28 Jan - Jasi 28 października 2009 r. 29 Jask - Jud 29 października 2009 r. 30 Jur - Kame 30 października 2009 r. 31 Kami - Karo 2 listopada 2009 r. 32 Karp - Ką 3 listopada 2009 r. 33 Ke - Ki 4 listopada 2009 r. 34 Kl - Kn 5 listopada 2009 r. 35 Kob - Kon 6 listopada 2009 r. 36 Kop - Kor 9 listopada 2009 r. 37 Kos - Kot 10 listopada 2009 r. 38 Kow 12 listopada 2009 r. 39 Koz - Koż 13 listopada 2009 r. 40 Kra - Kró 16 listopada 2009 r. 41 Kru - Kr 17 listopada 2009 r. 42 Kub - Kuł 18 listopada 2009 r. 43 Kun - Kuź 19 listopada 2009 r. 44 Kw - Leś 20 listopada 2009 r. 45 Lew - Lip 23 listopada 2009 r. 46 Lis - Ło 24 listopada 2009 r. 47 Łu - Mać 25 listopada 2009 r. 48 Mad - Maj 26 listopada 2009 r. 49 Mak - Man 27 listopada 2009 r. 50 Mań - Maru 30 listopada 2009 r. 51 Marz - Mazo 1 grudnia 2009 r. 52 Mazu 2 grudnia 2009 r. 53 Me - Mie 3 grudnia 2009 r. 54 Mig - Mis 4 grudnia 2009 r. 55 Mit - Mr 7 grudnia 2009 r. 56 Mu - Nas 8 grudnia 2009 r. 57 Nau - Nowa 9 grudnia 2009 r. 58 Nowi - Olek 10 grudnia 2009 r. 59 Oles - Ot 11 grudnia 2009 r. 60 Ow - Pap 14 grudnia 2009 r. 61 Par - Paw 15 grudnia 2009 r. 62 Paz - Pies 16 grudnia 2009 r. 63 Piet - Pis 17 grudnia 2009 r. 64 Pit - Pog 18 grudnia 2009 r. 65 Pol - Pro 21 grudnia 2009 r. 66 Pró - Pt 22 grudnia 2009 r. 67 Pu - Red 23 grudnia 2009 r. 68 Rej - Rog 28 grudnia 2009 r. 69 Roj - Ru 29 grudnia 2009 r. 70 Ry - Sag 30 grudnia 2009 r. 71 Sal - Są 31 grudnia 2009 r. 72 Se - Skoc 4 stycznia 2010 r. 73 Skol - Skw 5 stycznia 2010 r. 74 Sł - Sobc 6 stycznia 2010 r. 75 Sobe - Soń 7 stycznia 2010 r. 76 Sop - Stań 8 stycznia 2010 r. 77 Star - Stef 11 stycznia 2010 r. 78 Stel - Suc 12 stycznia 2010 r. 79 Sud - Sy 13 stycznia 2010 r. 80 Sza - Szczę 14 stycznia 2010 r. 81 Szczo - Sze 15 stycznia 2010 r. 82 Szk - Szyd 18 stycznia 2010 r. 83 Szym - Śl 19 stycznia 2010 r. 84 Śm - Tk 20 stycznia 2010 r. 85 To - Trz 21 stycznia 2010 r. 86 Tu - U 22 stycznia 2010 r. 87 Wac - Was 25 stycznia 2010 r. 88 Waw - Wią 26 stycznia 2010 r. 89 Wid - Wil 27 stycznia 2010 r. 90 Win - Woc 28 stycznia 2010 r. 91 Woj - Woś 29 stycznia 2010 r. 92 Woź - Wój 1 lutego 2010 r. 93 Wro - Wrz 2 lutego 2010 r. 94 Wy - Zal 3 lutego 2010 r. 95 Zam - Zg 4 lutego 2010 r. 96 Zi - Ż 5 lutego 2010 r.

11 2. Łódź - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. al. Kościuszki 103/105, Łódź, pok. 101 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ad - Ar 21 września 2009 r. 2 Au - Bartk 22 września 2009 r. 3 Barto - Bę 23 września 2009 r. 4 Bia - Biń 24 września 2009 r. 5 Bir - Bro 25 września 2009 r. 6 Bru - Ca 28 września 2009 r. 7 Ce - Choj 29 września 2009 r. 8 Chor - Cie 30 września 2009 r. 9 Cio - Czu 1 października 2009 r. 10 Czy - Di 2 października 2009 r. 11 Dł - Du 5 października 2009 r. 12 Dw - Fa 6 października 2009 r. 13 Fe - Fu 7 października 2009 r. 14 Ga - Gę 8 października 2009 r. 15 Gi - Gon 9 października 2009 r. 16 Gor - Grę 12 października 2009 r. 17 Gro - Gw 13 października 2009 r. 18 Ha - Id 14 października 2009 r. 19 Ig - Jam 15 października 2009 r. 20 Jan - Jar 16 października 2009 r. 21 Jas - Jur 19 października 2009 r. 22 Jus - Kac 20 października 2009 r. 23 Kal - Kas 21 października 2009 r. 24 Kaw - Ki 22 października 2009 r. 25 Kl - Kn 23 października 2009 r. 26 Kob - Koń 26 października 2009 r. 27 Kop - Koś 27 października 2009 r. 28 Kow 28 października 2009 r. 29 Koz - Kra 29 października 2009 r. 30 Kro - Kub 30 października 2009 r. 31 Kuc - Kur 2 listopada 2009 r. 32 Kus - La 3 listopada 2009 r. 33 Le - Łak 4 listopada 2009 r. 34 Łas - Ły 5 listopada 2009 r. 35 Mac - Mal 6 listopada 2009 r. 36 Mał - Maś 9 listopada 2009 r. 37 Mat - Mic 10 listopada 2009 r. 38 Mid - Mir 12 listopada 2009 r. 39 Mis - Muc 13 listopada 2009 r. 40 Mus - Nowa 16 listopada 2009 r. 41 Nowi - Ole 17 listopada 2009 r. 42 Oli - Pab 18 listopada 2009 r. 43 Pac - Pawę 19 listopada 2009 r. 44 Pawl - Pic 20 listopada 2009 r. 45 Pie - Pię 23 listopada 2009 r. 46 Pil - Poł 24 listopada 2009 r. 47 Pop - Pu 25 listopada 2009 r. 48 Py - Rod 26 listopada 2009 r. 49 Rog - Rus 27 listopada 2009 r. 50 Rut - Se 30 listopada 2009 r. 51 Sę - Ski 1 grudnia 2009 r. 52 Sko - Sob 2 grudnia 2009 r. 53 Soc - Stań 3 grudnia 2009 r. 54 Star - Sto 4 grudnia 2009 r. 55 Str - Sza 7 grudnia 2009 r. 56 Szc - Szm 8 grudnia 2009 r. 57 Szp - Śl 9 grudnia 2009 r. 58 Śm - Tk 10 grudnia 2009 r. 59 To - Ty 11 grudnia 2009 r. 60 U - War 14 grudnia 2009 r. 61 Was - Wie 15 grudnia 2009 r. 62 Wil - Wł 16 grudnia 2009 r. 63 Wn - Woł 17 grudnia 2009 r. 64 Wor - Wy 18 grudnia 2009 r. 65 Za - Zi 21 grudnia 2009 r. 66 Zw - Ż 22 grudnia 2009 r. 11

12 3. Rzeszów - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. ul. 8 Marca 6, Rzeszów, pok. mała świetlica, parter, czynny w godzinach Telefon: , Lp Umowy podpisywania Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ab - Af 21 września 2009 r. 2 An - Bal 22 września 2009 r. 3 Ban - Bara 23 września 2009 r. 4 Barc - Bed 24 września 2009 r. 5 Bel - Bia 25 września 2009 r. 6 Bie - Bł 28 września 2009 r. 7 Bo - Brą 29 września 2009 r. 8 Bre - Bu 30 września 2009 r. 9 By - Chr 1 października 2009 r. 10 Chu - Cis 2 października 2009 r. 11 Ciu - Czap 5 października 2009 r. 12 Czar - Ć 6 października 2009 r. 13 Da - Do 7 października 2009 r. 14 Dr - Dud 8 października 2009 r. 15 Dul - Dzio 9 października 2009 r. 16 Dziu - Fil 12 października 2009 r. 17 Fir - Fu 13 października 2009 r. 18 Gab - Gaw 14 października 2009 r. 19 Gą - Gła 15 października 2009 r. 20 Gło - Goł 16 października 2009 r. 21 Gon - Groc 19 października 2009 r. 22 Grod - Gw 20 października 2009 r. 23 Ha - Hoł 21 października 2009 r. 24 Hom - Jag 22 października 2009 r. 25 Jaj - Jank 23 października 2009 r. 26 Jano - Jen 26 października 2009 r. 27 Jez - Kap 27 października 2009 r. 28 Kar - Kę 28 października 2009 r. 29 Ki - Kl 29 października 2009 r. 30 Kł - Koł 30 października 2009 r. 31 Kom - Kosy 2 listopada 2009 r. 32 Kosz - Kow 3 listopada 2009 r. 33 Koz - Kre 4 listopada 2009 r. 34 Krę - Krz 5 listopada 2009 r. 35 Ks - Kup 6 listopada 2009 r. 36 Kur - Kwa 9 listopada 2009 r. 37 Kwi - Lel 10 listopada 2009 r. 38 Len - Lo 12 listopada 2009 r. 39 Lu - Ł 13 listopada 2009 r. 40 Mac - Maj 16 listopada 2009 r. 41 Mak - Mar 17 listopada 2009 r. 42 Mas - Mę 18 listopada 2009 r. 43 Mia - Mij 19 listopada 2009 r. 44 Mik - Mo 20 listopada 2009 r. 45 Mr - Nę 23 listopada 2009 r. 46 Ni - Og 24 listopada 2009 r. 47 Ol - Osi 25 listopada 2009 r. 48 Oss - Pał 26 listopada 2009 r. 49 Pan - Pawl 27 listopada 2009 r. 50 Pawł - Pies 30 listopada 2009 r. 51 Piet - Piw 1 grudnia 2009 r. 52 Piz - Pom 2 grudnia 2009 r. 53 Pon - Pu 3 grudnia 2009 r. 54 Py - Rę 4 grudnia 2009 r. 55 Ro - Ru 7 grudnia 2009 r. 56 Ry - Saj 8 grudnia 2009 r. 57 Sak - Sio 9 grudnia 2009 r. 58 Sit - Sk 10 grudnia 2009 r. 59 Sł - Soł 11 grudnia 2009 r. 60 Son - Ste 14 grudnia 2009 r. 61 Stę - Sup 15 grudnia 2009 r. 62 Sur - Szczę 16 grudnia 2009 r. 63 Szczu - Szy 17 grudnia 2009 r. 64 Ś - Tar 18 grudnia 2009 r. 65 Tat - Tw 21 grudnia 2009 r. 66 Ty - Wań 22 grudnia 2009 r. 67 War - Wid 23 grudnia 2009 r. 68 Wie - Wit 28 grudnia 2009 r. 69 Wl - Wo 29 grudnia 2009 r. 70 Wó - Zam 30 grudnia 2009 r. 71 Zap - Zł 31 grudnia 2009 r. 72 Zm - Ż 4 stycznia 2010 r.

13 4.Białystok - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. ul. Świętojańska 12, Białystok, pok. 116 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpiywaniaosoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ab - And 21 września 2009 r. 2 Ani - Bad 22 września 2009 r. 3 Bag - Bara 23 września 2009 r. 4 Barc - Bia 24 września 2009 r. 5 Bie - Bod 25 września 2009 r. 6 Bog - Bors 28 września 2009 r. 7 Bort - Buj 29 września 2009 r. 8 Buł - Chod 30 września 2009 r. 9 Choj - Czar 1 października 2009 r. 10 Czer - Dą 2 października 2009 r. 11 De - Dol 5 października 2009 r. 12 Dom - Dzię 6 października 2009 r. 13 Dzik - Fr 7 października 2009 r. 14 Fu - Gie 8 października 2009 r. 15 Gin - Gó 9 października 2009 r. 16 Gra - Gry 12 października 2009 r. 17 Grz - Hoł 13 października 2009 r. 18 Hor - Jad 14 października 2009 r. 19 Jak - Jat 15 października 2009 r. 20 Jaw - Kal 16 października 2009 r. 21 Kam - Kas 19 października 2009 r. 22 Kaz - Koc 20 października 2009 r. 23 Kok - Kop 21 października 2009 r. 24 Kor - Kowalc 22 października 2009 r. 25 Kowale - Kras 23 października 2009 r. 26 Krau - Kuc 26 października 2009 r. 27 Kud - Kur 27 października 2009 r. 28 Kus - Le 28 października 2009 r. 29 Li - Łag 29 października 2009 r. 30 Łap - Łuk 30 października 2009 r. 31 Łup - Mał 2 listopada 2009 r. 32 Man - Matu 3 listopada 2009 r. 33 Matw - Mio 4 listopada 2009 r. 34 Mir - Mr 5 listopada 2009 r. 35 Mu - Nos 6 listopada 2009 r. 36 Now - On 9 listopada 2009 r. 37 Or - Par 10 listopada 2009 r. 38 Pas - Piek 12 listopada 2009 r. 39 Pień - Pon 13 listopada 2009 r. 40 Pop - Puc 16 listopada 2009 r. 41 Puk - Rog 17 listopada 2009 r. 42 Rol - Ru 18 listopada 2009 r. 43 Ry - Saw 19 listopada 2009 r. 44 Sc - Si 20 listopada 2009 r. 45 Sk - So 23 listopada 2009 r. 46 Sta - Stu 24 listopada 2009 r. 47 Su - Sze 25 listopada 2009 r. 48 Szl - Św 26 listopada 2009 r. 49 Ta - Tr 27 listopada 2009 r. 50 Tu - Was 30 listopada 2009 r. 51 Waw - Wiś 1 grudnia 2009 r. 52 Wit - Wr 2 grudnia 2009 r. 53 Wy - Zal 3 grudnia 2009 r. 54 Zam - Zy 4 grudnia 2009 r. 55 Ża - Ży 7 grudnia 2009 r. 13

14 5. Łódź - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. ul. Piotrkowska 58, Łódź, pok. 56 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują Data podpisywania umów osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: 1 Ad - Am 21 września 2009 r. 2 An - Ban 22 września 2009 r. 3 Bar - Bą 23 września 2009 r. 4 Be - Bia 24 września 2009 r. 5 Bid - Bil 25 września 2009 r. 6 Bin - Boc 28 września 2009 r. 7 Bog - Bor 29 września 2009 r. 8 Br - Buj 30 września 2009 r. 9 Buk - Chod 1 października 2009 r. 10 Choj - Cies 2 października 2009 r. 11 Cieś - Cu 5 października 2009 r. 12 Cy - Czw 6 października 2009 r. 13 Czy - Dą 7 października 2009 r. 14 De - Dom 8 października 2009 r. 15 Dor - Duc 9 października 2009 r. 16 Dud - Dy 12 października 2009 r. 17 Dz - Fib 13 października 2009 r. 18 Fig - Fog 14 października 2009 r. 19 Fok - Gai 15 października 2009 r. 20 Gaj - Gał 16 października 2009 r. 21 Gar - Gło 19 października 2009 r. 22 Głu - Gor 20 października 2009 r. 23 Gos - Grob 21 października 2009 r. 24 Groc - Grze 22 października 2009 r. 25 Grzy - Han 23 października 2009 r. 26 Har - I 26 października 2009 r. 27 Jab - Jane 27 października 2009 r. 28 Jani - Jar 28 października 2009 r. 29 Jas - Jó 29 października 2009 r. 30 Ju - Kaczk 30 października 2009 r. 31 Kaczm - Kam 2 listopad 2009 r. 32 Kan - Kau 3 listopad 2009 r. 33 Kaw - Kie 4 listopad 2009 r. 34 Kij - Km 5 listopada 2009 r. 35 Kn - Kołe 6 listopada 2009 r. 36 Koło - Kope 9 listopada 2009 r. 37 Kopr - Kot 10 listopada 2009 r. 38 Kowal - Kowar 12 listopada 2009 r. 39 Koz - Koż 13 listopada 2009 r. 40 Kraj - Kraw 16 listopada 2009 r. 41 Krę - Krz 17 listopada 2009 r. 42 Kub - Kula 18 listopada 2009 r. 43 Kulb - Kuź 19 listopada 2009 r. 44 Kwa - Lec 20 listopada 2009 r. 45 Lel - Lew 23 listopada 2009 r. 46 Lib - Łab 24 listopada 2009 r. 47 Łac - Łuk 25 listopada 2009 r. 48 Łun - Majd 26 listopada 2009 r. 49 Maje - Mam 27 listopada 2009 r. 50 Man - Marki 30 listopada 2009 r 51 Marko - Maze 1 grudnia 2009 r. 52 Mazg - Mil 2 grudnia 2009 r. 53 Mio - Mo 3 grudnia 2009 r. 54 Mr - Nied 4 grudnia 2009 r. 55 Niem - Nowa 7 grudnia 2009 r. 56 Nowi - Ok. 8 grudnia 2009 r. 57 Ol - Orł 9 grudnia 2009 r. 58 Orp - Ozd 10 grudnia 2009 r. 59 Ozg - Pau 11 grudnia 2009 r. 60 Paw - Pid 14 grudnia 2009 r. 61 Pie - Pik 15 grudnia 2009 r. 62 Pil - Podg 16 grudnia 2009 r. 63 Podk - Pot 17 grudnia 2009 r. 64 Pow - Pr 18 grudnia 2009 r. 65 Pt - Rak 21 grudnia 2009 r. 66 Ran - Ros 22 grudnia 2009 r. 67 Row - Ru 23 grudnia 2009 r. 68 Ry - Sag 28 grudnia 2009 r. 69 Saj - Sę 29 grudnia 2009 r. 70 Si - Sik 30 grudnia 2009 r. 71 Sim - Sk 31 grudnia 2009 r. 72 Sł - Sobi 4 stycznia 2010 r. 73 Sobo - Sr 5 stycznia 2010 r. 74 Stac - Stas 6 stycznia 2010 r. 75 Ste - Str 7 stycznia 2010 r. 76 Su - Szc 8 stycznia 2010 r. 77 Sze - Szt 11 stycznia 2010 r. 78 Szu - Szyma 12 stycznia 2010 r. 79 Szymc - Świę 13 stycznia 2010 r. 80 Świn - Toma 14 stycznia 2010 r. 81 Tomc - Uc 15 stycznia 2010 r. 82 Ul - Wal 18 stycznia 2010 r. 83 War - Wid 19 stycznia 2010 r. 84 Wie - Wik 20 stycznia 2010 r. 85 Wil - Wł 21 stycznia 2010 r. 86 Woj - Wos 22 stycznia 2010 r. 87 Woź - Wr 25 stycznia 2010 r. 88 Wy - Zap 26 stycznia 2010 r. 89 Zar - Ziel 27 stycznia 2010 r. 90 Ziem - Ż 28 stycznia 2010 r.

15 6. Warszawa - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. ul. Marsa 95 B, Warszawa, pok. 103 (I piętro), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ad - Bac 21 września 2009 r. 2 Baj - Bas 22 września 2009 r. 3 Bat - Bień 23 września 2009 r. 4 Bier - Bora 24 września 2009 r. 5 Bore - Bude 25 września 2009 r. 6 Budk - Chmiela 28 września 2009 r. 7 Chmiele - Czapli 29 września 2009 r. 8 Czapo - Dąb 30 września 2009 r. 9 De - Domia 1 października 2009 r. 10 Domij - Dzil 2 października 2009 r. 11 Dzio - Gaje 5 października 2009 r. 12 Gajo - Głuse 6 października 2009 r. 13 Głusz - Gralewi 7 października 2009 r. 14 Gralews - Gumk 8 października 2009 r. 15 Gumo - Jagieł 9 października 2009 r. 16 Jagl - Jes 12 października 2009 r. 17 Jez - Kalino 13 października 2009 r. 18 Kalis - Karcze 14 października 2009 r. 19 Karczm - Kid 15 października 2009 r. 20 Kie - Kołodziejcza 16 października 2009 r. 21 Kołodziejczyk - Kost 19 października 2009 r. 22 Kosy - Kozi 20 października 2009 r. 23 Kozł - Krzysztofia 21 października 2009 r. 24 Krzysztofik - Kup 22 października 2009 r. 25 Kur - Lenarc 23 października 2009 r. 26 Lenard - Ławnicka 26 października 2009 r. 27 Ławnicki - Maka 27 października 2009 r. 28 Mako - Maś 28 października 2009 r. 29 Mat - Mieczk 29 października 2009 r. 30 Mieczn - Moss 30 października 2009 r. 31 Moż - Niewiar 2 listopada 2009 r. 32 Niewiń - Olsza 3 listopada 2009 r. 33 Olsze - Paczko 4 listopada 2009 r. 34 Paczu - Persano 5 listopada 2009 r. 35 Perz - Płoc 6 listopada 2009 r. 36 Płow - Prab 9 listopada 2009 r. 37 Prac - Pyt 10 listopada 2009 r. 38 Ra - Rosi 12 listopada 2009 r. 39 Rosł - Sab 13 listopada 2009 r. 40 Sad - Sin 16 listopada 2009 r. 41 Siń - Sobi 17 listopada 2009 r. 42 Sobk - Steg 18 listopada 2009 r. 43 Stel - Szczeg 19 listopada 2009 r. 44 Szczep - Szuba 20 listopada 2009 r. 45 Szube - Śliw 23 listopada 2009 r. 46 Ślu - Tom 24 listopada 2009 r. 47 Tr - War 25 listopada 2009 r. 48 Was - Wilcze 26 listopada 2009 r. 49 Wilczy - Woleń 27 listopada 2009 r. 50 Wolsk - Zabiegał 30 listopada 2009 r. 51 Zabiel - Zią 1 grudnia 2009 r. 52 Ziel - Żuch 2 grudnia 2009 r. 53 Żuk - Żysz 3 grudnia 2009 r. 15

16 7. Skarżysko-Kamienna - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko- -Kieleckiego S.A. al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna, pok. Świetlica spółki (parter), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: Data podpisywania umów 1 Ab Baran 21 września 2009 r. 2 Barań Bąd 22 września 2009 r. 3 Bąk - Bieles 23 września 2009 r. 4 Bielew - Bław 24 września 2009 r. 5 Błaż - Brach 25 września 2009 r. 6 Braci - Bure 28 września 2009 r. 7 Buri - Choch 29 września 2009 r. 8 Chod Cieś 30 września 2009 r. 9 Cio Czek 1 października 2009 r. 10 Czer Dąb 2 października 2009 r. 11 Dek Dub 5 października 2009 r. 12 Dud Dziek 6 października 2009 r. 13 Dzier Forn 7 października 2009 r. 14 Fory Gar 8 października 2009 r. 15 Gas Gl 9 października 2009 r. 16 Gł Go 12 października 2009 r. 17 Gó Gro 13 października 2009 r. 18 Gru Gz 14 października 2009 r. 19 Ha Jag 15 października 2009 r. 20 Jaj Jank 16 października 2009 r. 21 Janu Jed 19 października 2009 r. 22 Jem Kab 20 października 2009 r. 23 Kac Kap 21 października 2009 r. 24 Kar Kę 22 października 2009 r. 25 Ki Kl 23 października 2009 r. 26 Kł Kom 26 października 2009 r. 27 Kon Koś 27 października 2009 r. 28 Kot Kow 28 października 2009 r. 29 Koz Krak 29 października 2009 r. 30 Kral Krze 30 października 2009 r. 31 Krzy Kun 2 listopada 2009 r. 32 Kup Kwa 3 listopada 2009 r. 33 Kwi - Les 4 listopada 2009 r. 34 Leś - Lu 5 listopada 2009 r. 35 Ła - Mag 6 listopada 2009 r. 36 Maj - Mal 9 listopada 2009 r. 37 Mał - Mar 10 listopada 2009 r. 38 Mas - Mid 12 listopada 2009 r. 39 Mie - Mł 13 listopada 2009 r. 40 Mn - Nib 16 listopada 2009 r. 41 Nie - Nowa 17 listopada 2009 r. 42 Nowi - Ol 18 listopada 2009 r. 43 Oł - Paj 19 listopada 2009 r. 44 Pak - Pe 20 listopada 2009 r. 45 Pę - Pił 23 listopada 2009 r. 46 Pio - Pod 24 listopada 2009 r. 47 Pog - Pru 25 listopada 2009 r. 48 Pry - Rę 26 listopada 2009 r. 49 Ro - Ry 27 listopada 2009 r. 50 Rz - Siek 30 listopada 2009 r. 51 Sien - Skó 1 grudnia 2009 r. 52 Skr - Soba 2 grudnia 2009 r. 53 Sobc - Sr 3 grudnia 2009 r. 54 Sta - Ste 4 grudnia 2009 r. 55 Stę - Sw 7 grudnia 2009 r. 56 Sy - Szm 8 grudnia 2009 r. 57 Szn - Szym 9 grudnia 2009 r. 58 Szyp - Tam 10 grudnia 2009 r. 59 Tar - Ub 11 grudnia 2009 r. 60 Uc - War 14 grudnia 2009 r. 61 Was - Wil 15 grudnia 2009 r. 62 Win - Woj. 16 grudnia 2009 r. 63 Wol - Wr 17 grudnia 2009 r. 64 Ws - Zb 18 grudnia 2009 r. 65 Zd - Zw 21 grudnia 2009 r. 66 Zy - Ż 22 grudnia 2009 r.

17 8. Zamość - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. ul. Koźmiana l, Zamość, pok. 5A (parter), czynny w godzinach Telefon: Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na Data podpisywania umów litery: 1 Ab Bab 21 września 2009 r. 2 Bac Bar 22 września 2009 r. 3 Bat Biel 23 września 2009 r. 4 Bien Bob 24 września 2009 r. 5 Boc Bor 25 września 2009 r. 6 Bos - Buj 28 września 2009 r. 7 Buk Chm 29 września 2009 r. 8 Cho - Cią 30 września 2009 r. 9 Cic - Cio 1 października 2009 r. 10 Cis - Czo 2 października 2009 r. 11 Czu - De 5 października 2009 r. 12 Dob - Dos 6 października 2009 r. 13 Dr - Dude 7 października 2009 r. 14 Dudz - Dziec 8 października 2009 r. 15 Dzied - Fid 9 października 2009 r. 16 Fie - Fr 12 października 2009 r. 17 Fu - Gał 13 października 2009 r. 18 Gar - Gl 14 października 2009 r. 19 Gł - Gon 15 października 2009 r. 20 Gor - Gre 16 października 2009 r. 21 Gro - Grz 19 października 2009 r. 22 Gu - Hań 20 października 2009 r. 23 Har - I 21 października 2009 r. 24 Jab - Jan 22 października 2009 r. 25 Jar - Je 23 października 2009 r. 26 Ję - Ju 26 października 2009 r. 27 Kac - Kam 27 października 2009 r. 28 Kan - Kas 28 października 2009 r. 29 Kaw - Kie 29 października 2009 r. 30 Kil - Kł 30 października 2009 r. 31 Km - Kom 2 listopada 2009 r. 32 Kon - Kop 3 listopada 2009 r. 33 Kor - Kot 4 listopada 2009 r. 34 Kow 5 listopada 2009 r. 35 Koz - Kra 6 listopada 2009 r. 36 Kró - Kub 9 listopada 2009 r. 37 Kuc - Kup 10 listopada 2009 r. 38 Kur - Kw 12 listopada 2009 r. 39 La - Lis 13 listopada 2009 r. 40 Lit - Łu 16 listopada 2009 r. 41 Ły - Maj 17 listopada 2009 r. 42 Mak - Marc 18 listopada 2009 r. 43 Mart - Mat 19 listopada 2009 r. 44 Maz - Mą 20 listopada 2009 r. 45 Me - Miś 23 listopada 2009 r. 46 Mit - Na 24 listopada 2009 r. 47 Ni - Nog 25 listopada 2009 r. 48 Now - Ol 26 listopada 2009 r. 49 Om - Oż 27 listopada 2009 r. 50 Pac - Pasi 30 listopada 2009 r. 51 Pask - Pią 1 grudnia 2009 r. 52 Pie - Piw 2 grudnia 2009 r. 53 Pl - Pó 3 grudnia 2009 r. 54 Pr - Py 4 grudnia 2009 r. 55 Ra - Re 7 grudnia 2009 r. 56 Ro - Ru 8 grudnia 2009 r. 57 Ry - Sar 9 grudnia 2009 r. 58 Sas - Sę 10 grudnia 2009 r. 59 Si - Ski 11 grudnia 2009 r. 60 Sko - Sob 14 grudnia 2009 r. 61 Soc - Sow 15 grudnia 2009 r. 62 Sp - Ste 16 grudnia 2009 r. 63 Stę - Szaf 17 grudnia 2009 r. 64 Szaj - Szc 18 grudnia 2009 r. 65 Sze - Szul 21 grudnia 2009 r. 66 Szup - Śr 22 grudnia 2009 r. 67 Św - Try 23 grudnia 2009 r. 68 Trz - U 28 grudnia 2009 r. 69 V - Waś 29 grudnia 2009 r. 70 Waw - Wil 30 grudnia 2009 r. 71 Win - Woł 31 grudnia 2009 r. 72 Wos - Wu 4 stycznia 2010 r. 73 Wy - Zau 5 stycznia 2010 r. 74 Zaw - Zł 6 stycznia 2010 r. 75 Zu - Ż 7 stycznia 2010 r. 17

18 9. Nowe Czarnowo - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A Nowe Czarnowo 76 Budynek Z-4, pok. 118 i 121, czynny w godzinach Telefon: , Lp Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na litery: Data podpisywania umów 1 Ad - Au 21 września 2009 r. 2 Bab - Barb 22 września 2009 r. 3 Bart - Be 23 września 2009 r. 4 Bi - Boc 24 września 2009 r. 5 Bod - Bro 25 września 2009 r. 6 Bru - Bur 28 września 2009 r. 7 Bus - Chr 29 września 2009 r. 8 Chu - Cza 30 września 2009 r. 9 Cze - Ć 1 października 2009 r. 10 Da - Doł 2 października 2009 r. 11 Dom - Dum 5 października 2009 r. 12 Dun - E 6 października 2009 r. 13 Fab - Fra 7 października 2009 r. 14 Frą - Gał 8 października 2009 r. 15 Gan - Gła 9 października 2009 r. 16 Gło - Gó 12 października 2009 r. 17 Gra - Grzel 13 października 2009 r. 18 Grzes - Hof 14 października 2009 r. 19 Hor - Jakubi 15 października 2009 r. 20 Jakubo - Jaro 16 października 2009 r. 21 Jarz - Juł 19 października 2009 r. 44 Oz - Pas 20 listopada 2009 r. 45 Pat - Piel 23 listopada 2009 r. 46 Pień - Pole 24 listopada 2009 r. 47 Poli - Pu 25 listopada 2009 r. 48 Py - Roe 26 listopada 2009 r. 49 Rog - Ru 27 listopada 2009 r. 50 Ry - Sem 30 listopada 2009 r. 51 Sen - Sko 1 grudnia 2009 r. 52 Skó - Soł 2 grudnia 2009 r. 53 Sor - Stan 3 grudnia 2009 r. 54 Stań - Stod 4 grudnia 2009 r. 55 Stol - Sw 7 grudnia 2009 r. 56 Sy - Szó 8 grudnia 2009 r. 57 Szp - Śl 9 grudnia 2009 r. 58 Śn - Toma 10 grudnia 2009 r. 59 Tomc - U 11 grudnia 2009 r. 60 Wa - Wer 14 grudnia 2009 r. 61 Wes - Wil 15 grudnia 2009 r. 62 Win - Wod 16 grudnia 2009 r. 63 Woj - Wr 17 grudnia 2009 r. 64 Ws - Za 18 grudnia 2009 r. 65 Zd - Ż 21 grudnia 2009 r. 66 Osoby prawne 22 grudnia 2009 r. 22 Jur - Kale 20 października 2009 r. 23 Kali - Karo 21 października 2009 r. 24 Karp - Kic 22 października 2009 r. 25 Kid - Kn 23 października 2009 r. 26 Kob - Kond 26 października 2009 r. 27 Kone - Kosza 27 października 2009 r. 28 Koszu - Kow 28 października 2009 r. 29 Koz - Kró 29 października 2009 r. 30 Kru - Kubi 30 października 2009 r. 31 Kubo - Kuł 2 listopada 2009 r. 32 Kum - Kuź 3 listopada 2009 r. 33 Kwa - Leś 4 listopada 2009 r. 34 Lew - Li 5 listopada 2009 r. 35 Lo - Łuc 6 listopada 2009 r. 36 Łuk - Maj 9 listopada 2009 r. 37 Mak - Mark 10 listopada 2009 r. 38 Marm - Mą 12 listopada 2009 r. 39 Me - Miko 13 listopada 2009 r. 40 Miks - Mo 16 listopada 2009 r. 41 Mr - Nied 17 listopada 2009 r. 42 Nieł - Ny 18 listopada 2009 r. 43 Ob - Ow 19 listopada 2009 r. 18

19 Załącznik nr 2 do broszury Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Skarbu Państwa przy zawieraniu umów zamiany akcji przedstawiony w podziale na spółki. 1. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Dorota Biela, tel. (017) Adrian Nowak, tel. (017) PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Ewa Olborska, tel. (084) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. Danuta Cichocka, tel. (022) Maria Talacha, tel. (022) Emila Ślusarz, e mail: tel. (022) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Jarosław Skorniewski, tel. (081) PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego S.A. Magdalena Lange, tel. (041) Ewa Fijas, tel. (041) PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Eliza Balbus Szmit, tel. (091) Emila Płochocka, tel. (091) Bernarda Ekiert, tel. (091) PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. Beata Wysocka, tel. (085) Sylwia Wrzosek, tel. (085) PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Alicja Berner, tel. (042) Krzysztof Wtorkiewicz, tel. (042) PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. Ewa Rószczyk, tel. (042) Paweł Jarmuł, tel. (042) PGE Energia S.A. tel. (081) Załącznik nr 3 do broszury Punkty Obsługi Klientów (POK) CDM Pekao S.A. Po zakończeniu funkcjonowania poszczególnych Punktów Obsługi Uprawnionych, Uprawnieni będą mogli zawierać umowy zamiany akcji (po uprzednim ustaleniu terminu wizyty z Pełnomocnikiem MSP) we wskazanych Punktach Obsługi Klienta CDM. Dla poszczególnych spółek będą to następujące punkty: 1. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Łódź, ul. Piłsudskiego PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rzeszów, Al. Cieplińskiego 1 4. PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. Al. Piłsudskiego 11/2 5. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Łódź, ul. Piotrkowska PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. Warszawa, ul. Grójecka 1/3 7. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko -Kamienna, ul. B. Prusa PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie Szczecin, ul. Bogurodzicy 5 9. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Zamość, ul. Grodzka 2 19

20 Treści zawarte w informatorze w żadnym przypadku nie stanowią oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( Spółka ). Prospekt emisyjny ( Prospekt ), który będzie sporządzony z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ame- ryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Strona 1 W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Zgodnie z art. 151 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo