ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG"

Transkrypt

1 DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin Artur Eger

2 Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Strona 1 z 22 Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata ZAMAWIAJĄCY: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Torowa Konin Organ rejestrowy: Minister Gospodarki w ramach prowadzonej Centralnej Ewidnecji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 5768 NIP REGON KONTAKT: Tel Fax Tel. Kom

3 Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1. Określenie przedmiotu zamówienia... 3 a. Składanie ofert częściowych... 4 b. Składanie ofert równoważnych... 4 c. Przewidywane zamówienia uzupełniające... 4 d. Składanie ofert wariantowych... 4 e. Umowy ramowe Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Sposób kontaktowania się z Zamawiającym... 5 a) Korespondencja: Modyfikacja zapytania ofertowego: Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Termin związania ofertą Przygotowanie oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty... 7 FORMULARZ OFERTY... 8 PROJEKT UMOWY... 12

4 Strona 3 z Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja elementów składających się na uzbrojenie serwerowni. W skład zestawu uzbrojenia serwerowni wchodzą: Szafa sieciowa 40 U 19"" 1szt. Kabel sieciowy o parametrach nie gorszych niż kat. 5e 600m Kabel elektryczny 350 m Patchcord 2 m min. kat. 5e 50 szt Patchcord 0,5 m min. kat. 5e 50 szt. 5,00 zł/szt. Listwy elektryczne, elementy montażowe instalacji kablowej połączeniowej (elementy pasywne sieci), końcówki RJ 45, patchordy, gniazda sieciowe, patchpanel, zabezpieczenia nadprądowe, elementy instalacyjne Radiolinia (zapewniająca bezpośrednie połączenie dla kopii zapasowej) 2szt. Przełącznik sieciowy (o parametrach min. takich jak liczba portów 24 szt.; Liczba gniazd 2 szt.; Remote Monitoring, Prędkość magistrali wew.: 16; Przepustowość: 6,5 mpps; Bufor pamięci: 64 MB; Maksymalny pobór mocy: 470 Wat; 1sz. Router (o parametrach min. takich jak: Port WAN: 3x 10/100/1000 (RJ45); Port LAN: zabudowane porty (L3) dowolnie konfigurowalne LAN, WAN; Wbudowana pamięć Flash: 256 MB; Wbudowana pamięć SDRAM: 512 MB; 1szt. Klimatyzacja 1szt. System alarmowy (system czujek alarmowych, system powiadomienia GSM, zestaw kamer monitoringu, system monitoringu, Dysk 1 TG do rejestratora ) zestaw; UPS zasilacz awaryjny (o minimalnych parametrach: Moc pozorna 3000 VA, Moc rzeczywista 1950 Wat, Maks. czas przełączenia na baterię 3 ms, Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3 min, Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 8 min, Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V, Zmienny zakres napięcia wejściowego V, Zimny start, Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Alarmy dźwiękowe; Typ obudowy rack 19"";) Usługa instalacji uzbrojenia serwerowni zawiera następujące prace: konfiguracja przełącznika sieciowego, routera, wyprowadzenie Vlan, konfiguracja SPT, podłączenie oraz konfiguracja połączeń sieciowych dla potrzeb centralnego systemu monitorującego oraz HelpDesk, wyprowadzenie okablowania zasilającego, instalacja urządzeń UPS i całej niezbędnej infrastruktury, instalacja klimatyzacji, instalacja i konfiguracja radiolinii, wyprowadzenie do masztu radiowego, instalacja systemu alarmowego. Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDA POIG /1300. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony zestaw musi mieć zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie sterujące. Dostarczone oprogramowanie wspomagające działanie urządzeń musi być w najnowszej dostępnej wersji producenta. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

5 Strona 4 z 22 a. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. b. Składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. c. Przewidywane zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. d. Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. e. Umowy ramowe Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 2. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 4 tygodni są zarezerwowane dla podmiotu dla którego będzie zamawiany sprzęt na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). Uwaga: Zamawiający, przez termin realizacji zamówienia rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia, w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, do lokalizacji wymienionych w załączniku nr 4 do projektu umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 6 tygodni są zarezerwowane dla podmiotu dla którego będzie zamawiany sprzęt na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). 3. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki zapytania ofertowego, b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 3 zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.: a) oferta Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (lub, jeżeli Wykonawca nie skorzysta z formularza ofertowego, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym) wraz z kalkulacją cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do oferty. b) oświadczenia i dokumenty: Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6 Strona 5 z 22 oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), podmioty te są zobowiązane do wskazania pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty oraz podpisania umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć), a także złożenia zapewnienia, że za wykonanie umowy będą odpowiadać solidarnie i że przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zawrą umowę regulującą ich współpracę; w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać, pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika z dokumentów rejestrowych 5. Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, według kryterium spełnia albo nie spełnia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 4a) i 4b) zapytania ofertowego, pod warunkiem poświadczenia ich zgodności z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień formalnych złożonej dokumentacji ofertowej, a niespełnienie warunków, w tym także kryteriów formalnych, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji. 6. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym a. Korespondencja: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres: Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa Konin faks: 63/ , mail: Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. b. Wyjaśnienia: Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Modyfikacja zapytania ofertowego: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

7 Strona 6 z 22 Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach 8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Artur Eger, tel. 63/ , Michał Ciszyński, tel. 63/ Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Przygotowanie oferty Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć na formularzach zgodnych z załączonymi do zapytania ofertowego wzorami, z zastrzeżenie, że: Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (lub, jeżeli Wykonawca nie skorzysta z formularza ofertowego, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim. Zawartość oferty musi być zgodna z treścią zapytania. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: 1. nazwę i adres Zamawiającego: Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 2. nazwę zamówienia 3. nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum). Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie). Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Informacje ogólne: Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 10 listopada 2013 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego:

8 Strona 7 z 22 Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2013r. w siedzibie firmy Eddie Consulting Groups Eger Artur przy ul. Torowa 6 w Koninie. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 12. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty Uzupełnianie: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców, których oferty nie spełniają wymogów formalnych, w tym nie zawierają wymaganych oświadczeń, do uzupełnienia dokumentów. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane. Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 13. Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM NR 1: cena waga 100 Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad. cena Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do projektu umowy oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Cena liczona będzie według następującego wzoru: cena najniższa x kryterium Liczba punktów dla kryterium cena = cena badana

9 Strona 8 z 22 FORMULARZ OFERTY..., dnia... Ja(my) niżej podpisany(i) działając w imieniu: z siedzibą w... kod... przy ulicy... nr... tel.... fax... NIP... REGON... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego elementów związanych z uzbrojeniem serwerowni oraz instalację uzbrojenia serwerowni, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że: 1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie: cena netto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) kwota podatku VAT [zł] zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku [23%] cena brutto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) cena brutto za całość zamówienia słownie: Szczegółowa kalkulacja cenowa przedstawiona jest w załączniku nr 1 do oferty. 2. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku wybrania naszej oferty i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy. 4. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, akceptujemy postanowienia zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas dostarczony w ww. terminie do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 4 do projektu umowy i uruchomiony w tej lokalizacji, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 6 tygodni są zarezerwowane dla Zamawiającego na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). 6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu zamówienia:...

10 Strona 9 z Jednocześnie oświadczamy, że warunki gwarancji realizować będziemy zgodnie z zapisami projektu umowy. 9. Oświadczamy, że zgadzamy się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w 3 projektu umowy. 10. Informujemy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy bez zastrzeżeń jego treść. 11. Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 12. Oświadczamy, że dostarczony zestaw do uruchomienia systemu bezprzewodowego będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 13. Oświadczamy, że oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu w dniu składania ofert nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

11 Strona 10 z 22 Załącznik nr 1 do oferty Szczegółowa kalkulacja cenowa lokalizacja (miejsce dostarczonego zestawu) Serwerownia Eddie Consulting Groups Eger Artur, ul. Wiechowicza Konin nazwa elementu (zgodnie z punktem IV SIWZ) ilość Szafa sieciowa 40 U 19" Kabel sieciowy o parametrach nie gorszych niż kat. 5e m. Kabel elektryczny 350 m 3,00zł/m; 350 m. Patchcord 2 m min. kat. 5e 50 szt. Patchcord 0,5 m min. kat. 5e 50 szt. Listwy elektryczne, elementy montażowe instalacji kablowej połączeniowej (elementy pasywne sieci), końcówki RJ 45, patchordy, 1 kpl. gniazda sieciowe, patchpanel, zabezpieczenia nadprądowe, elementy instalacyjne Radiolinia 2 szt. Przełącznik sieciowy Router Klimatyzator System alarmowy oraz monitoringowy UPS zasilacz awaryjny o mocy pozornej 3000 VA Klimatyzator Instalacja oraz konfiguracja uzbrojenia serwerowni 1 kpl. Razem wartość netto: Cena jednostkowa Wartość netto Uwagi: 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych. 2. Wszystkie ceny należy podać w wartościach netto. 3. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym między innymi koszt dostawy do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do projektu umowy, uruchomienia zestawu i gwarancji. 4. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice w sposób jednoznaczny zaznaczone na specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). 5. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Testy udowadniające równoważność zaoferowanego zestawu muszą być przeprowadzone w siedzibie podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim jednakże musi być ona dostarczona w formie papierowej.

12 Strona 11 z 22 Załącznik nr 2 do oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

13 Strona 12 z 22 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu r. w Koninie pomiędzy: Umowa nr... /UDAPOIG /1300/2013 Eddie Coinsulting Groups Eger Artur, z siedzibą w Koninie przy ul. Torowa 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Artur Eger Właściciel Firmy a firmą... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... w Sądzie Rejonowym dla... w...,... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. Niniejsza umowa dotyczy realizacji Projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDAPOIG /1300. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego elementów niezbędnych uzbrojenia serwerowni oraz instalację uzbrojenia serwerowni, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Dostarczany zestaw, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 3. Dostarczony zestaw do uruchomienia systemu bezprzewodowego będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony zestaw nie jest wycofywany przez producenta z produkcji lub sprzedaży Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 4 tygodni są zarezerwowane dla Zamawiającego. 2. Zamawiający, przez termin realizacji zamówienia rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 3 do umowy 3.

14 Strona 13 z Łączne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z jego ofertą wyniesie (słownie:...) zł netto plus VAT 2. Zobowiązania podmiotu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają charakteru solidarnego i są wyłącznie zobowiązaniami tego podmiotu i Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym finansowej) wobec Wykonawcy i osób trzecich, jeżeli podmiot ten z jakiejkolwiek przyczyny nie nabędzie wszystkich lub niektórych elementów zestawu, których zakupu miał dokonać, albo nabywszy ten zestaw nie dokona zapłaty za niego, albo nie wykona innych zobowiązań ciążących na nim, zaś Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 3. W kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zostały wliczone koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 3 do umowy, a także ubezpieczenie na czas transportu i instalacji. 4. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Zamawiającego o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia. 5. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawiera wykaz odpowiedzialnych pracowników ze strony Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, upoważnionych do odbioru sprzętu i podpisania protokołu dostawy, protokołu rozbieżności oraz protokołu zdawczo odbiorczego w imieniu podmiotu wymienionego w tym załączniku wraz z numerami ich telefonów (dalej zwane są one osobami odpowiedzialnymi). Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu dostawy, protokołu rozbieżności oraz protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia będzie p.... Tel 6. Dostarczenie zestawu do podmiotu wymienionego w załączniku nr 3 do umowy zostanie potwierdzone przez ten podmiot podpisaniem protokołu dostawy. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Wzór protokołu dostawy zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 7. W ciągu dwóch tygodni od dnia obustronnego podpisania protokołu dostawy podmiot wymieniony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy przeprowadzi testy poprawnej pracy dostarczonych urządzeń. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego po zakończeniu testów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, że dostarczony mu zestaw jest zgodny z postanowieniami zapytania ofertowego, i ofertą Wykonawcy oraz prawidłowo funkcjonuje, odbiorca zestawu i Wykonawca podpiszą protokół zdawczoodbiorczy, którego wzór zawarto w załączniku nr 2 do umowy. Podpisanie tego protokołu stanowić będzie podstawę do wystawiania faktury na odbiorcę zestawu. 9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 10. W przypadku stwierdzenia w toku testów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, że dostarczony zestaw nie jest zgodny z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i podmiot któremu dostarczono zestaw protokół rozbieżności, w którym: a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego zestawu z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ofertą; b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 11. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez ten podmiot, podmiot ten sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz

15 Strona 14 z 22 wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości (maksymalnie w terminie 3 dni od momentu sporządzenia protokołu rozbieżności) lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności w określonym terminie lub nie usunie ich w określonym terminie, podmiot któremu dostarczono zestaw ma prawo zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który może odstąpić od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w 5 ust. 1 lit. b). 13. Podmiot wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu dokona przelewu wynagrodzenia za dostarczony mu zestaw w wysokości wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu na konto Wykonawcy, podane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby Strony ustalają następujące zasady naliczania kar umownych: a) w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia zestawu z winy Wykonawcy, podmiot naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczoną od kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy od tego podmiotu zgodnie z brzmieniem 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku jeśli którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1; c) w przypadku jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie podmiotu do którego dostarczany jest zestaw, wówczas Wykonawca może żądać od tego podmiotu zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust W przypadku niedotrzymania terminów naprawy, określonych w 6 ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 3 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. 3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) aktualizację danych podmiotu wymienionego w załączniku nr 3 do umowy oraz aktualizację lokalizacji do której zestaw ma być dostarczony (załącznik nr 3 do umowy), c) zmianę dotyczącą dostarczanego zestawu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) zestawu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie zestaw o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

16 Strona 15 z 22 d) zmianę dotyczącą dostarczanego zestawu w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć zestawu w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie zestaw o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, e) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, f) zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego. 7. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby pozwanego. 8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 9. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym oraz niżej wymienione załączniki: Załącznik nr 1 do umowy Kopia oferty Wykonawcy. załącznik nr 2 do umowy Wzór protokołu zdawczoodbiorczego. Załącznik nr 3 do umowy Lista lokalizacji. Załącznik nr 4 do umowy Wzór protokołu dostawy. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

17 Strona 16 z 22 Wykonawca Zamawiający

18 Strona 17 z 22 załącznik nr 1 do umowy Kopia oferty Wykonawcy

19 Strona 18 z 22 załącznik nr 2 do umowy Wzór protokołu zdawczoodbiorczego Dotyczy realizacji Projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego bzinesu typu B2B nr POIG /1300. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Protokół zdawczoodbiorczy sporządzony w... w dniu..., pomiędzy:. (tu nazwa podmiotu, który odbiera zestaw), zwanym dalej Odbierającym, reprezentowanym przez... a... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez Przedmiotem odbioru jest Zakup uzbrojenia serwerowni dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr z dnia., zawartej pomiędzy Eddie Consulting Groups Eger Artur i Wykonawcą, wymieniony w protokole dostawy z dnia 2. Odbierający sprawdził prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu oraz stwierdził, że jest zgodny z wymaganiami SIWZ, ofertą Wykonawcy i zawartą umową pomiędzy Stronami i funkcjonuje prawidłowo. 3. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Odbierającego faktury na kwotę wskazaną w Tabeli zawartej w protokole dostawy, zgodnie z brzmieniem postanowienia 3 ust. 1 umowy z dnia.2013 roku. 4. Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, jeden dla Odbierającego oraz jeden dla Zamawiającego. Za Wykonawcę Za Odbierającego

20 Strona 19 z 22 załącznik nr 3 do umowy Lista lokalizacji* do której ma być dostarczony zestaw, miejsce realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz dane osób odpowiedzialnych za odbiór wraz z ich numerami telefonów, faksów oraz adresami Lokalizacja Nr telefonu, oraz adresu pracowników odpowiedzialnych za odbiór zestawu Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Wiechowicza 1, Konin, *) uwaga: podane lokalizacje mogą zostać zmodyfikowane i różnić się do podanych inną ulicą lub numerem.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG PRAWNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG PRAWNYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG PRAWNYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 62510 Artur Eger 20131101 Strona 1 z 8 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 62510 Artur Eger 20131202 Strona 1 z 6 Konin 20131202

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU EKSPERCKICH USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE INFORMATYCZNYM W ZAKRESIE REINŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU EKSPERCKICH USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE INFORMATYCZNYM W ZAKRESIE REINŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU EKSPERCKICH USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE INFORMATYCZNYM W ZAKRESIE REINŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH Eddie Consulting

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y

P R O J E K T U M O W Y P R O J E K T U M O W Y Załącznik nr 5 zawarta w Poznaniu w dniu. 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowanym przez: dr hab. Cezarego Kochalskiego,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 3/2013

Zapytanie ofertowe 3/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 3/2013 Dotyczy: wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny. Numer projektu: UDA- POIG.08.02.00-04-

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów Znak: DP/2311/33/15 Kielce, dnia 02.04.2015r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo