ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG"

Transkrypt

1 DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin Artur Eger

2 Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Strona 1 z 22 Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata ZAMAWIAJĄCY: EDDIE CONSULTING GROUPS EGER ARTUR ul. Torowa Konin Organ rejestrowy: Minister Gospodarki w ramach prowadzonej Centralnej Ewidnecji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 5768 NIP REGON KONTAKT: Tel Fax Tel. Kom

3 Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1. Określenie przedmiotu zamówienia... 3 a. Składanie ofert częściowych... 4 b. Składanie ofert równoważnych... 4 c. Przewidywane zamówienia uzupełniające... 4 d. Składanie ofert wariantowych... 4 e. Umowy ramowe Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Sposób kontaktowania się z Zamawiającym... 5 a) Korespondencja: Modyfikacja zapytania ofertowego: Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Termin związania ofertą Przygotowanie oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty... 7 FORMULARZ OFERTY... 8 PROJEKT UMOWY... 12

4 Strona 3 z Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja elementów składających się na uzbrojenie serwerowni. W skład zestawu uzbrojenia serwerowni wchodzą: Szafa sieciowa 40 U 19"" 1szt. Kabel sieciowy o parametrach nie gorszych niż kat. 5e 600m Kabel elektryczny 350 m Patchcord 2 m min. kat. 5e 50 szt Patchcord 0,5 m min. kat. 5e 50 szt. 5,00 zł/szt. Listwy elektryczne, elementy montażowe instalacji kablowej połączeniowej (elementy pasywne sieci), końcówki RJ 45, patchordy, gniazda sieciowe, patchpanel, zabezpieczenia nadprądowe, elementy instalacyjne Radiolinia (zapewniająca bezpośrednie połączenie dla kopii zapasowej) 2szt. Przełącznik sieciowy (o parametrach min. takich jak liczba portów 24 szt.; Liczba gniazd 2 szt.; Remote Monitoring, Prędkość magistrali wew.: 16; Przepustowość: 6,5 mpps; Bufor pamięci: 64 MB; Maksymalny pobór mocy: 470 Wat; 1sz. Router (o parametrach min. takich jak: Port WAN: 3x 10/100/1000 (RJ45); Port LAN: zabudowane porty (L3) dowolnie konfigurowalne LAN, WAN; Wbudowana pamięć Flash: 256 MB; Wbudowana pamięć SDRAM: 512 MB; 1szt. Klimatyzacja 1szt. System alarmowy (system czujek alarmowych, system powiadomienia GSM, zestaw kamer monitoringu, system monitoringu, Dysk 1 TG do rejestratora ) zestaw; UPS zasilacz awaryjny (o minimalnych parametrach: Moc pozorna 3000 VA, Moc rzeczywista 1950 Wat, Maks. czas przełączenia na baterię 3 ms, Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 3 min, Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 8 min, Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V, Zmienny zakres napięcia wejściowego V, Zimny start, Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; Alarmy dźwiękowe; Typ obudowy rack 19"";) Usługa instalacji uzbrojenia serwerowni zawiera następujące prace: konfiguracja przełącznika sieciowego, routera, wyprowadzenie Vlan, konfiguracja SPT, podłączenie oraz konfiguracja połączeń sieciowych dla potrzeb centralnego systemu monitorującego oraz HelpDesk, wyprowadzenie okablowania zasilającego, instalacja urządzeń UPS i całej niezbędnej infrastruktury, instalacja klimatyzacji, instalacja i konfiguracja radiolinii, wyprowadzenie do masztu radiowego, instalacja systemu alarmowego. Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDA POIG /1300. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony zestaw musi mieć zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie sterujące. Dostarczone oprogramowanie wspomagające działanie urządzeń musi być w najnowszej dostępnej wersji producenta. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

5 Strona 4 z 22 a. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. b. Składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. c. Przewidywane zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. d. Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. e. Umowy ramowe Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 2. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 4 tygodni są zarezerwowane dla podmiotu dla którego będzie zamawiany sprzęt na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). Uwaga: Zamawiający, przez termin realizacji zamówienia rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia, w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, do lokalizacji wymienionych w załączniku nr 4 do projektu umowy, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 6 tygodni są zarezerwowane dla podmiotu dla którego będzie zamawiany sprzęt na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). 3. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki zapytania ofertowego, b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 3 zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.: a) oferta Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (lub, jeżeli Wykonawca nie skorzysta z formularza ofertowego, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym) wraz z kalkulacją cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do oferty. b) oświadczenia i dokumenty: Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6 Strona 5 z 22 oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), podmioty te są zobowiązane do wskazania pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty oraz podpisania umowy z Zamawiającym (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć), a także złożenia zapewnienia, że za wykonanie umowy będą odpowiadać solidarnie i że przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zawrą umowę regulującą ich współpracę; w przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać, pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeśli umocowanie tej osoby (osób) nie wynika z dokumentów rejestrowych 5. Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, według kryterium spełnia albo nie spełnia Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 4a) i 4b) zapytania ofertowego, pod warunkiem poświadczenia ich zgodności z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień formalnych złożonej dokumentacji ofertowej, a niespełnienie warunków, w tym także kryteriów formalnych, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji. 6. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym a. Korespondencja: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres: Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa Konin faks: 63/ , mail: Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. b. Wyjaśnienia: Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Modyfikacja zapytania ofertowego: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

7 Strona 6 z 22 Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach 8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Artur Eger, tel. 63/ , Michał Ciszyński, tel. 63/ Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Przygotowanie oferty Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć na formularzach zgodnych z załączonymi do zapytania ofertowego wzorami, z zastrzeżenie, że: Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (lub, jeżeli Wykonawca nie skorzysta z formularza ofertowego, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim. Zawartość oferty musi być zgodna z treścią zapytania. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: 1. nazwę i adres Zamawiającego: Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 2. nazwę zamówienia 3. nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum). Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie). Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Informacje ogólne: Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 10 listopada 2013 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego:

8 Strona 7 z 22 Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2013r. w siedzibie firmy Eddie Consulting Groups Eger Artur przy ul. Torowa 6 w Koninie. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 12. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty Uzupełnianie: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców, których oferty nie spełniają wymogów formalnych, w tym nie zawierają wymaganych oświadczeń, do uzupełnienia dokumentów. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane. Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 13. Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM NR 1: cena waga 100 Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad. cena Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do projektu umowy oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Cena liczona będzie według następującego wzoru: cena najniższa x kryterium Liczba punktów dla kryterium cena = cena badana

9 Strona 8 z 22 FORMULARZ OFERTY..., dnia... Ja(my) niżej podpisany(i) działając w imieniu: z siedzibą w... kod... przy ulicy... nr... tel.... fax... NIP... REGON... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego elementów związanych z uzbrojeniem serwerowni oraz instalację uzbrojenia serwerowni, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że: 1. Oferujemy realizację powyższego zadania za wynagrodzeniem w kwocie: cena netto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) kwota podatku VAT [zł] zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku [23%] cena brutto za całość [zł] (tj. za 1 zestaw) cena brutto za całość zamówienia słownie: Szczegółowa kalkulacja cenowa przedstawiona jest w załączniku nr 1 do oferty. 2. Oświadczamy, iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, a w przypadku wybrania naszej oferty i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy. 4. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia, akceptujemy postanowienia zapytania ofertowego bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas dostarczony w ww. terminie do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 4 do projektu umowy i uruchomiony w tej lokalizacji, z zastrzeżeniem 3 ust. 5 projektu umowy oraz z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 6 tygodni są zarezerwowane dla Zamawiającego na przeprowadzenie testów (procedury odbioru). 6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu zamówienia:...

10 Strona 9 z Jednocześnie oświadczamy, że warunki gwarancji realizować będziemy zgodnie z zapisami projektu umowy. 9. Oświadczamy, że zgadzamy się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w 3 projektu umowy. 10. Informujemy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy bez zastrzeżeń jego treść. 11. Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 12. Oświadczamy, że dostarczony zestaw do uruchomienia systemu bezprzewodowego będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 13. Oświadczamy, że oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu w dniu składania ofert nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

11 Strona 10 z 22 Załącznik nr 1 do oferty Szczegółowa kalkulacja cenowa lokalizacja (miejsce dostarczonego zestawu) Serwerownia Eddie Consulting Groups Eger Artur, ul. Wiechowicza Konin nazwa elementu (zgodnie z punktem IV SIWZ) ilość Szafa sieciowa 40 U 19" Kabel sieciowy o parametrach nie gorszych niż kat. 5e m. Kabel elektryczny 350 m 3,00zł/m; 350 m. Patchcord 2 m min. kat. 5e 50 szt. Patchcord 0,5 m min. kat. 5e 50 szt. Listwy elektryczne, elementy montażowe instalacji kablowej połączeniowej (elementy pasywne sieci), końcówki RJ 45, patchordy, 1 kpl. gniazda sieciowe, patchpanel, zabezpieczenia nadprądowe, elementy instalacyjne Radiolinia 2 szt. Przełącznik sieciowy Router Klimatyzator System alarmowy oraz monitoringowy UPS zasilacz awaryjny o mocy pozornej 3000 VA Klimatyzator Instalacja oraz konfiguracja uzbrojenia serwerowni 1 kpl. Razem wartość netto: Cena jednostkowa Wartość netto Uwagi: 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych. 2. Wszystkie ceny należy podać w wartościach netto. 3. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym między innymi koszt dostawy do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 4 do projektu umowy, uruchomienia zestawu i gwarancji. 4. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice w sposób jednoznaczny zaznaczone na specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). 5. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Testy udowadniające równoważność zaoferowanego zestawu muszą być przeprowadzone w siedzibie podmiotu wymienionego w załączniku nr 4 do umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim jednakże musi być ona dostarczona w formie papierowej.

12 Strona 11 z 22 Załącznik nr 2 do oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

13 Strona 12 z 22 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu r. w Koninie pomiędzy: Umowa nr... /UDAPOIG /1300/2013 Eddie Coinsulting Groups Eger Artur, z siedzibą w Koninie przy ul. Torowa 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Artur Eger Właściciel Firmy a firmą... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... w Sądzie Rejonowym dla... w...,... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. Niniejsza umowa dotyczy realizacji Projektu objętego umową o dofinansowanie nr UDAPOIG /1300. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego elementów niezbędnych uzbrojenia serwerowni oraz instalację uzbrojenia serwerowni, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Dostarczany zestaw, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 3. Dostarczony zestaw do uruchomienia systemu bezprzewodowego będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony zestaw nie jest wycofywany przez producenta z produkcji lub sprzedaży Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony, z zastrzeżeniem, że 2 tygodnie ze wspomnianych wyżej 4 tygodni są zarezerwowane dla Zamawiającego. 2. Zamawiający, przez termin realizacji zamówienia rozumie dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 3 do umowy 3.

14 Strona 13 z Łączne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z jego ofertą wyniesie (słownie:...) zł netto plus VAT 2. Zobowiązania podmiotu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają charakteru solidarnego i są wyłącznie zobowiązaniami tego podmiotu i Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym finansowej) wobec Wykonawcy i osób trzecich, jeżeli podmiot ten z jakiejkolwiek przyczyny nie nabędzie wszystkich lub niektórych elementów zestawu, których zakupu miał dokonać, albo nabywszy ten zestaw nie dokona zapłaty za niego, albo nie wykona innych zobowiązań ciążących na nim, zaś Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 3. W kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zostały wliczone koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do lokalizacji wymienionej w załączniku nr 3 do umowy, a także ubezpieczenie na czas transportu i instalacji. 4. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia Zamawiającego o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia. 5. Załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawiera wykaz odpowiedzialnych pracowników ze strony Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, upoważnionych do odbioru sprzętu i podpisania protokołu dostawy, protokołu rozbieżności oraz protokołu zdawczo odbiorczego w imieniu podmiotu wymienionego w tym załączniku wraz z numerami ich telefonów (dalej zwane są one osobami odpowiedzialnymi). Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu dostawy, protokołu rozbieżności oraz protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia będzie p.... Tel 6. Dostarczenie zestawu do podmiotu wymienionego w załączniku nr 3 do umowy zostanie potwierdzone przez ten podmiot podpisaniem protokołu dostawy. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Wzór protokołu dostawy zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 7. W ciągu dwóch tygodni od dnia obustronnego podpisania protokołu dostawy podmiot wymieniony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy przeprowadzi testy poprawnej pracy dostarczonych urządzeń. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego po zakończeniu testów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, że dostarczony mu zestaw jest zgodny z postanowieniami zapytania ofertowego, i ofertą Wykonawcy oraz prawidłowo funkcjonuje, odbiorca zestawu i Wykonawca podpiszą protokół zdawczoodbiorczy, którego wzór zawarto w załączniku nr 2 do umowy. Podpisanie tego protokołu stanowić będzie podstawę do wystawiania faktury na odbiorcę zestawu. 9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 10. W przypadku stwierdzenia w toku testów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, że dostarczony zestaw nie jest zgodny z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i podmiot któremu dostarczono zestaw protokół rozbieżności, w którym: a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego zestawu z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ofertą; b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 11. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez ten podmiot, podmiot ten sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz

15 Strona 14 z 22 wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości (maksymalnie w terminie 3 dni od momentu sporządzenia protokołu rozbieżności) lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności. 12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności w określonym terminie lub nie usunie ich w określonym terminie, podmiot któremu dostarczono zestaw ma prawo zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który może odstąpić od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w 5 ust. 1 lit. b). 13. Podmiot wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu dokona przelewu wynagrodzenia za dostarczony mu zestaw w wysokości wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu na konto Wykonawcy, podane na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby Strony ustalają następujące zasady naliczania kar umownych: a) w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia zestawu z winy Wykonawcy, podmiot naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczoną od kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy od tego podmiotu zgodnie z brzmieniem 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku jeśli którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1; c) w przypadku jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie podmiotu do którego dostarczany jest zestaw, wówczas Wykonawca może żądać od tego podmiotu zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust W przypadku niedotrzymania terminów naprawy, określonych w 6 ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 3 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. 3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b) aktualizację danych podmiotu wymienionego w załączniku nr 3 do umowy oraz aktualizację lokalizacji do której zestaw ma być dostarczony (załącznik nr 3 do umowy), c) zmianę dotyczącą dostarczanego zestawu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) zestawu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie zestaw o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

16 Strona 15 z 22 d) zmianę dotyczącą dostarczanego zestawu w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć zestawu w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie zestaw o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, e) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, f) zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego. 7. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby pozwanego. 8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 9. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym oraz niżej wymienione załączniki: Załącznik nr 1 do umowy Kopia oferty Wykonawcy. załącznik nr 2 do umowy Wzór protokołu zdawczoodbiorczego. Załącznik nr 3 do umowy Lista lokalizacji. Załącznik nr 4 do umowy Wzór protokołu dostawy. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

17 Strona 16 z 22 Wykonawca Zamawiający

18 Strona 17 z 22 załącznik nr 1 do umowy Kopia oferty Wykonawcy

19 Strona 18 z 22 załącznik nr 2 do umowy Wzór protokołu zdawczoodbiorczego Dotyczy realizacji Projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego bzinesu typu B2B nr POIG /1300. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Protokół zdawczoodbiorczy sporządzony w... w dniu..., pomiędzy:. (tu nazwa podmiotu, który odbiera zestaw), zwanym dalej Odbierającym, reprezentowanym przez... a... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez Przedmiotem odbioru jest Zakup uzbrojenia serwerowni dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr z dnia., zawartej pomiędzy Eddie Consulting Groups Eger Artur i Wykonawcą, wymieniony w protokole dostawy z dnia 2. Odbierający sprawdził prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu oraz stwierdził, że jest zgodny z wymaganiami SIWZ, ofertą Wykonawcy i zawartą umową pomiędzy Stronami i funkcjonuje prawidłowo. 3. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Odbierającego faktury na kwotę wskazaną w Tabeli zawartej w protokole dostawy, zgodnie z brzmieniem postanowienia 3 ust. 1 umowy z dnia.2013 roku. 4. Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy, jeden dla Odbierającego oraz jeden dla Zamawiającego. Za Wykonawcę Za Odbierającego

20 Strona 19 z 22 załącznik nr 3 do umowy Lista lokalizacji* do której ma być dostarczony zestaw, miejsce realizacji świadczeń gwarancyjnych oraz dane osób odpowiedzialnych za odbiór wraz z ich numerami telefonów, faksów oraz adresami Lokalizacja Nr telefonu, oraz adresu pracowników odpowiedzialnych za odbiór zestawu Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Wiechowicza 1, Konin, *) uwaga: podane lokalizacje mogą zostać zmodyfikowane i różnić się do podanych inną ulicą lub numerem.

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo