Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY"

Transkrypt

1 Strona 1 z 52 Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY PROJEKT SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI, TRANSMISJI I REJESTRACJ OBRAZU Z SAL OPERACYJNYCH - rozszerzenie i modyfikacja ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: RYS 1. Sale Operacyjne Schemat blokowy Urządzeo RYS 2. Reżyserka /Pom. Techn. Blok F/ Schemat blokowy Urządzeo RYS 3. Sale Konferencyjne F117, F119 Schemat blokowy Urządzeo

2 Strona 2 z 52 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Postawą opracowania projektu są: dokumentacja budowlano-instalacyjna obiektu, wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące normy i przepisy. W niniejszym opracowaniu określone zostały minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne urządzeo, spełniające SIWZ stawiane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w podanym opisie znajdują się znaki towarowe Wykonawca może zaoferowad asortyment równoważny, nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego, spełniający funkcjonalne i pozafunkcjonalne opisane w SIWZ. UWAGA: Załącznik nr 6B jest komplementarny do załącznika nr 6A i oba załączniki stanowią opis kompletnego rozwiązania audio-video dla sal operacyjnych. Sprzęt i okablowanie wymienione w Załączniku 6A nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Zostaną zakupione w ramach odrębnych procedur i udostępnione Wykonawcy Platformy EPN do integracji i uruchomienia produkcyjnego systemu. Załącznik nr 6A stanowi Projekt wykonawczy okablowania systemu audiowizualnego dla potrzeb wybranych sal operacyjnych przebudowywanej istniejącej Kliniki Anestezjologicznej wraz z budową nowego pawilonu bloku operacyjnego (Intech, Poznao, ). Projekt ten swym zakresem obejmuje następujące pomieszczenia: A. Sala operacyjna Chirurgia /BLOP 52/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 53/, B. Sala operacyjna Neurochirurgia /BLOP 55/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 53/, C. Sala operacyjna Kardiochirurgia /BLOP 34/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 87/.

3 Strona 3 z 52 2 Normy i akty prawne obowiązujące wykonawcę w trakcie realizacji W trakcie realizacji zamówienie Wykonawca będzie się kierował następującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami branżowymi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagao, jakim powinny odpowiadad pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U z 2011 roku Nr 31 poz. 158) Prawo Budowlane z dn r DzU Nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami zestaw norm PN-EN ,2 "Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego" zestaw norm PN-EN , 2 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. PN-EN Stosowanie połączeo wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym" zestaw norm PN-EN Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania" BN-88/ Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne i badania. PN-T Sygnały: Wizyjny i foniczny PN-IEC Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Charakterystyka ogólna obiektu. W ramach uruchomienia systemu transmisji audio-video dla sal operacyjnych Platformy EPN Wykonawca zrealizuje: montaż urządzeo, konfigurację urządzeo i oprogramowania, uruchomienie do pełnej funkcjonalności opisanej w SIWZ, przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi całości systemu.

4 Strona 4 z 52 Urządzenia systemu montowane będą w salach operacyjnych wskazanych w projekcie. Poprzez centralne pomieszczenie techniczne (reżyserka) będą współpracowad z urządzeniami zainstalowanymi w salach konferencyjnych. 3.2 funkcjonalny urządzeń audio i wideo w reżyserce i salach konferencyjnych System audio-video w reżyserce obsługującej sale konferencyjne i sale operacyjne pokazano na załączonym do opracowania RYS 2. Reżyserka /Pom. Techn. Blok F/ Schemat blokowy Urządzeo. System ten będzie składał się z urządzeo pozwalających na dołączenie sygnałów multimedialnych z sal operacyjnych i systemów AV z sal konferencyjnych. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia będące przełącznikami matrycowymi sygnałów DVI i audio (tzw.: reżyserka pomieszczenie F118, sąsiadujące z salą konferencyjną F119). Do odbioru sygnału wideo i audio wysłanego z sal operacyjnych do reżyserki sal konferencyjnych służyd będą specjalistyczne odbiorniki światłowodowe. Na osobnym załączonym schemacie: RYS 3. Sale Konferencyjne F117, F119 Schemat blokowy Urządzeo pokazano połączenie urządzeo AV w salach konferencyjnych i ich połączenie z salami operacyjnymi i reżyserką przyległą do Sali konferencyjnej F119. W każdej sali konferencyjnej zastosowane będą urządzenia pozwalające na przeskalowanie sygnałów wideo do rozdzielczości Full HD i przesłanie za pomocą specjalistycznych transmiterów po skrętce do matryc AV w reżyserce. Dzięki temu można będzie wykorzystad sygnały multimedialne z urządzeo prezentacyjnych sal konferencyjnych w systemach wideokonferencji i rejestracji multimedialnej. W salach konferencyjnych zainstalowane zostaną również kamery HD przesyłające obraz z sal do reżyserki. Kamery mają umożliwid również transmisję multimedialną w sieci IP (poprzez wyjścia RJ45). Poprzez urządzenia takie jak matryca DVI/audio, sygnały będą przełączane/matrycowane i przesyłane do urządzeo multimedialnych w salach konferencyjnych oraz do urządzeo wideokonferencyjnych przechwytywania i rejestracji multimedialnych, streamingu i publikacji w Intranecie i Internecie. Urządzenie kodujące obraz i dźwięk z sal operacyjnych (tzw. enkoder) będzie konwertowało standardowy sygnał wideo i audio do postaci przesyłanej poprzez standardową sied LAN. Urządzenia nagrywające zlokalizowane w reżyserce sal konferencyjnych, będą ten sygnał dekodowały i rejestrowały. W reżyserce zainstalowane będą również sprzętowe kodeki wideokonferencyjne. Urządzenia te pozwolą na zestawianie połączeo wideokonferencyjnych pomiędzy salami konferencyjnymi oraz salami operacyjnymi, a odległymi lokalizacjami w dowolnym punkcie świata, wyposażonymi w urządzenia o podobnych możliwościach wideokonferencyjnych. Dwustronna komunikacja ze światem urządzeo wideokonferencyjnych odbywad się będzie za pośrednictwem sieci LAN, odpowiednio do tego celu dostosowanej i uzupełnionej o specjalistyczne urządzenia sieciowe do zastosowao wideo

5 Strona 5 z 52 Z kodeków urządzeo wideokonferencyjnych wysłane będą, do urządzeo sal konferencyjnych, sygnały audio i wideo w celu wyświetlenia obrazów z wideokonferencji za pomocą wideoprojektorów na ekranach w salach konferencyjnych oraz w celu nagłośnienia sal konferencyjnych dźwiękiem z połączeo wideokonferencyjnych. Będzie też możliwe dołączenie sygnałów wideo i audio z sal konferencyjnych do kodeków systemów wideokonferencyjnych. Do zarządzania i sterowania urządzeniami AV służyd będzie system zintegrowanego sterowania. Sercem systemu sterowania będzie jednostka centralna nadzorująca pracę urządzeo poprzez porty szeregowe RS232/485 oraz poprzez sied LAN. Do obsługi technicznej służyd będzie panel zestaw paneli dotykowych przewodowych: panel 10 na salach konferencyjny oraz panele 7 na trzech salach operacyjnych. Panel będzie posiadał interfejs graficzny z zaprogramowanymi przyciskami funkcyjnymi. Za jego pośrednictwem można będzie uruchamiad poszczególne urządzenia oraz tzw. makroprogramy czyli wykonywanie sekwencji czynności po naciśnięciu jednego przycisku. Zestaw makroprogramów, wygląd graficzny zakładek funkcyjnych oraz rozmieszczenie klawiszy na panelu dotykowym będzie przygotowany na etapie wykonawczym według wymagao i oczekiwao Zamawiającego za pomocą dedykowanego programu typu GUI (Graphical User Interface). W pomieszczeniu reżyserki zostanie również zainstalowana stacja roboczą PC z monitorem podglądowym. Wymagane jest, aby dla zapewnienia niezawodności systemu multimedialnej transmisji i sterowania, ich kompatybilności oraz zamierzonego (zaprojektowanego) efektu wszystkie urządzenia i elementy takie jak: matryca ze wszystkimi kartami wejściowymi i wyjściowymi, nadajniki i odbiorniki światłowodowe/skrętkowe, urządzenia systemu sterowania (jednostka centralna sterująca, panele dotykowe ze wszystkimi niezbędnymi modułami, oprogramowanie zarządzające systemem centralnego sterowania) pochodziły od jednego producenta. Wynika to z faktu, że wymagana jest pełna integracja przy zarządzaniu i sterowaniu urządzeniami multimedialnymi oznaczająca że nadajniki i odbiorniki, jednostki sterujące, panele dotykowe, oprogramowanie będą zarządzane za pomocą jednego zintegrowanego oprogramowania, które ma zaimplementowane wszystkie komendy i funkcje urządzeo sterowanych/przełączanych/nadzorowanych i umożliwi zainstalowanie wszystkich ikon/klawiszy funkcyjnych, makroprogramów zakładek pozwalających na pełne zarządzanie i sterowanie urządzeniami jak również wykorzystanie wszystkich możliwości i funkcji urządzeo multimedialnych. Wymagalnośd zaimplementowania wszystkich kodów i funkcji oznacza możliwośd ich wykorzystania za pomocą interfejsu GUI bez koniecznośd znajomości przez użytkownika specyficznych kodów, czy też języka skryptowego urządzeo. Poprzez spójnośd i niezawodnośd systemu Zamawiający definiuje również technologię pracy polegającą na ujednoliconej obsłudze urządzeo i możliwości zdalnej obsługi urządzeo z wykorzystaniem jednolitego oprogramowania zarządzającego. Wymaganie to dotyczy w szczególności procesorów sterujących poszczególnymi elementami systemu i możliwości ich jednoczasowej aktualizacji za pomocą udostępnianych poprawek producenta tak by uniknąd rozbieżności na poziomie interpretacji i prawidłowej realizacji komend wynikającej z różnych wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniami. 3.3 Zestawienie urządzeń, instalacji i robót.

6 Strona 6 z Multimedialne Wyposażenie 3 Sal Operacyjnych Schemat połączeo AV zawarto na RYS.1 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu. Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 Monitor medyczny NDS Radiance 24" 3 szt. wideo 24" HD Surgical OP/Endoskopy montowany na Imaging Display w/full HD & ramieniu w polu Dual DVI, Dual HD-SDI operacyjnym. 2 Komputer medyczny All-In-One 19" z powierzchnią dotykową do wbudowania w ścianę, akcesoria i elementy montażowesala operacyjna. 3 mocujące do monitora wideo 24" HD ViewMedi c VARIO 319C2+ akcesoria-kpl. 3 kpl. Maquet Satellite SAT XS szt. Uwagi 4 Urządzenie umożliwiające przesyłanie obrazu z sal operacyjnych do sal konferencyjnych - streaming HD z transmisją dźwięku w dwie strony 5 Specjalistyczna kamera wideo Full HD montowana w rozecie/głowicy oświetlenia dla stanowiska operacyjnego NDS Surgical Imaging ConductOR Streaming HD wraz z modułami wejśd wizyjnych: 3G/HD-SDI/SDI INPUT UNIT (3 szt.), DVI INPUT UNIT (3szt.) oraz wyjśd wizyjnych: DVI OUT UNIT (3 szt.), wyjście fiber RGBClock 3 kpl. Maquet 1 kpl. 6 Specjalistyczna kamera wideo do instalacji na ramieniu lampy operacyjnej łącznie z elementem sterującym i rejestratorem oraz kablem łączącym głowicę kamery ze sterownikiem; Akcesoria dodatkowe dla 1 kpl.: kabel o dł. 5 m łączący głowicę z rejestratorem-1 szt., karta pamięci SD 32GB- 2 szt. 7 Przewód połączeniowy do kamery i modułu sterującego Orchide SET PANASON IC Maquet AG-MDC10+ AG-MDR15+ akcesoria dodatkowe Przewód połączeniowy do kamery i modułu sterującego Orchide 2 kpl. 3 kpl.

7 Strona 7 z 52 SET 8 Przewód łączący głowicę kamery AG- MDC10 ze sterownikiem PANASON IC Kabel łączący głowicę kamery AG-MDC10 ze sterownikiem 3 kpl. 9 Extender USB-LAN do komputera medycznego AIOmożliwośd podłączenia klawiatury i myszki ATEN UCE60 3 szt. 10 Extender USB-LAN do wbudowania w kolumnie anestezjologicznej. Gniazdo USB wyprowadzone w kolumnie-możliwośd podłączania urządzeo zewnętrznych ATEN UCE60 3 szt. 11 Extender USB-LAN do wbudowania w kolumnie chirurgicznej. Gniazdo USB wyprowadzone w kolumnie-możliwośd podłączania urządzeo zewnętrznych ATEN UCE60 3 szt. 12 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po skrętce - Sala Operacyjna/kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 9 kpl. 13 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka - Sala Operacyjna/kamera podglądowa/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl. 14 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka - Sala Operacyjna/monitor medyczny na zawiesiu/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl.

8 Strona 8 z Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka CAT5E - Sala Operacyjna/Komputer medyczny All-In-One/ 16 Przełącznik/scaler DVI - 3 Sale Operacyjne/kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl. EXTRON DVS 304 DVI 6 kpl. 17 Mikrofon typu shotgun z uchwytem ściennym/sufitowym montowany naściennie/do sufitu po obu stronach stanowiska operacyjnego-sala Operacyjna AKG C 568 B+ zestaw mocujący 6 kpl. 18 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem nagłownym+ akcesoria dodatkowe: zestaw 4 akumulatorów AA wraz z ładowarką, anteny, wzmacniacze AB3 (2 szt.)-kpl. Sennheise r EW352 G3+wzmacniacz AB3 (2 szt.) akcesoria dodatkowe 3 kpl. 19 Głośnik naścienny o budowie zamkniętej, dwudrożny o szczelności IP 64-Sala Operacyjna TOA H-3WP 6 szt. 20 Nadajnik i odbiornik do transmisji DVI,audio,RS232,IR po światłowodzie : Sala operacyjna (ConductOR) - Reżyserka (matryca DVI) EXTRON FOX 500 DVI Tx/RX MM 3 kpl. 21 Mikser audio automatyczny do montażu w zabudowie 22 Mikser audio stereo z trzema wejściami i jednym wyjściem 23 Rozdzielacz sygnałów audio stereo 24 Wzmacniacz audio stereo+ moduł sterujący RS-232 SHURE SCM 410E 3 szt. EXTRON MVC 121 Plus 3 szt. EXTRON MDA 3A 6 szt. EXTRON MPA 152+ MLA VC10 Plus 3 szt.

9 Strona 9 z Jednostka sterująca EXTRON IPL T S6 3 szt. 26 Panel dotykowy przewodowy 7" do wbudowania w ścianie w pom. techn. przy Sali operacyjnej, obudowa montażowa, zasilacz PoE kpl. EXTRON TLP710MV+obudowa BB710M Back Box+ zasilacz PoE PS PoE Kit 3 kpl. 27 Switch LAN 8-Portowy Linksys SD szt. 28 Kamera do podglądu Sali operacyjnej SANYO VCC- MCH5600PBK++modu ł HDMI/DVI VA- HDB90+podstawa montażowa VA- 94S+pokrywa zewnętrzna VA-80F, moduł konwersji RS485/RS232-kpl. 3 kpl Wyposażenie reżyserki - współpraca z 3 salami operacyjnymi Schemat połączeo AV dla wyposażenia reżyserki zawarto na RYS.2 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu spełniającą Zamawiającego Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 ENCODER HPS 7102 HS-HD VBrick HPS 7102 HS-HD 1 szt. H VBrick Rich Media Studio VBrick Rich Media Studio 1 szt. 3 Stacja robocza PC z Win 7 Pro + Karta graficzna+klawiatura + myszka+ Microsoft Office 4 Monitor PC interaktywny 23 Acer T231H HP/NVIDIA/Microsoft HP Z400 (KK716EA)+ NVIDIA Quadro WS094AA+ Microsoft Wireless Optical Desktop 700+ Microsoft Office Pro kpl. Acer T231H 1 szt. 5 Przełącznik matrycowy DVI/Audio 12x12 EXTRON XTP CrossPoint 1600 Frame w/rps + moduł XTP CP 4i DVI Pro x3szt.+ moduł XTP CP 4o DVI Pro x 3 szt., XTP Matrix Blank Plate x2 szt. 1 kpl. 6 Przełącznik multimedialny AV 7 24-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps EXTRON MPS szt. D-link DGS-1024D 1 szt.

10 Strona 10 z 52 8 System zintegrowanego sterowania: Panel dotykowy technika+ 2xpanel dotykowy dla prelegenta (sale konferencyjne 119 i 117) jednostka centralna, akcesoria, zasilacze -kpl. EXTRON Jednostka centralna IPCP 505+ Panel dotykowy przewodowy 10" technika TLP1000TV+ Panel dotykowy przewodowy 7" TLP 710TV (2 szt. do sal konferencyjnych 119 i 117)+akcesoria, zasilacze -kpl. 1 kpl Wyposażenie/doposażenie sal konferencyjnych F119 i F117 - współpraca z reżyserką i 3 salami operacyjnymi Schemat połączeo AV dla wyposażenia/doposażenia sal konferencyjnych F119 i F117 zawarto na RYS.3 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu spełniającą Zamawiającego. Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 Projektor multimedialny (7000 ANSI lm, WUXGA, 2500:1) z obiektywem standardowym - sala konferencyjna F119 Sony VPL-FH500L+obiektyw standardowy VPLL-ZM42PK 1 szt. 2 Projektor multimedialny (4300 ANSI lm, WUXGA, 2000:1) z obiektywem standardowym - sala konferencyjna F117 3 Nadajnik i odbiornik do transmisji DVI,audio,RS232,IR po skrętce: Reżyserka (matryca DVI)-sale konferencyjne F119 i F117 4 Przełącznik multimedialny/scaler AV - sale konferencyjne F117 i F119 5 Wizualizer - sala konferencyjna F119 6 Kamera obrotowa Full HD - sale konferencyjne F117 i F119 Sony VPL-FH30 1 szt. EXTRON DTP DVI 301 TxRx 8 kpl. EXTRON DVS szt. AverVision SPB szt. Sony EVI-H100V 2 szt. 7 Switch LAN 8-Portowy Linksys SD szt. 8 Przyłącze sygnałowe AV ścienne - sale konferencyjne F117 i F119 2 szt. Reżyserka (szafa rack z dostępem do sieci LAN) - System wideokonferencji i nagrywania treści video

11 Strona 11 z 52 L.p. Rodzaj elementu Marka / Producent Model / Nr kat.: Ilośd j.m (szt.,kpl. m.b. lic.) 1 Vbrick Model 7550 VBrick Szt. 2 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM NETWORK VIDEO RECORDER 10 (Sprzęt i oprogramowanie) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM NETWORK VIDEO RECORDER 10 1 Szt. 3 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM STANDARD EDITION SUITE (SOFTWARE AND HARDWARE) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM STANDARD EDITION SUITE 1 Szt. 4 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM VOD CONNECTION LICENSE (SOFTWARE ONLY) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM VOD CONNECTION LICENSE 1 Szt. 5 VEMS TRANSCODER VBrick VEMS TRANSCODER 1 Szt. 6 VOD 300W SERVER - VIDEO ON DEMAND SOFTWARE WITH SERVER FOR MPEG CONTENT (300 Mbps) VBrick VOD 300W SERVER 1 Szt. 7 Rich Media Desktop VBrick Rich Media Desktop 10 Szt. 8 VBRICK TECHNICAL SUPPORT SERVICE 9 Kodek LifeSize Room 220 LifeSize Room 220 -wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta ) 10 LifeSize VideoCenter 2200 LifeSize Video Center wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 11 LifeSize Transit Server LifeSize Transit Server - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 12 LifeSize Transit Client LifeSize Transit Client - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 13 LifeSize Bridge 2200 LifeSize Bridge wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta LifeSize Bridge Expanded Conference License VBrick 1 Szt. LifeSize LifeSize Room Szt. LifeSize VideoCenter Szt. LifeSize Transit Server 1 Szt. LifeSize Transit Client 1 Szt. LifeSize Bridge Szt.

12 Strona 12 z LifeSize Desktop - 10 seat LifeSize Desktop - 10 seat - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 15 Wdrożenie, instalacja, szkolenia LifeSize Desktop - 10 seat 1 Szt. Integrator 1 Szt. Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych dla uruchomienia wyżej wymienionego sprzętu. Zintegruje dostarczaną infrastrukturę sprzętowo programową z siecią okablowania opisaną w załączniku nr 6A do OPZ oraz istniejącą siecią LAN i siecią energetyczną Zamawiającego. Koszt integracji powinien byd zawarty w cenie ofertowej. W związku z integracja Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów poza ceną wskazaną w ofercie. 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ SAL OPERACYJNYCH Poniżej przedstawiono minimalne, które powinien spełniad oferowany sprzęt instalowany na salach operacyjnych. Dostarczany sprzęt musi spełniad dopuszczanie do działalności w warunkach bloku operacyjnego. Schemat instalacji urządzeo i okablowania dla sal operacyjnych przedstawia RYS.1 załączony do opracowania. Monitor medyczny 24 montowany na ramieniu w polu operacyjnym. Kod tabeli: WMON Kod Wymaganie WMON.1 Liczba sztuk 3 Monitor medyczny 24 WMON.2 Wymaganie DICOM ustawienie korekcji gamma do oglądania obrazów PACS, zapewnia charakterystykę reakcji luminancji według DICOM. WMON.3 Wymaganie Interfejs RS-232 pozwala na pełną kontrolę wszystkich na wyświetlaczu funkcji ze zdalnego ekranu dotykowego. WMON.4 Przekątna: 24 cale WMON.5 Rozdzielczośd: 1920x1200 (WUXGA) WMON.6 Ilośd kolorów: 16,8 mln WMON.1 Color Gamut: 100% (SMPTE 296M, HD Standard) WMON.2 Gamma: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, Color-Corrected Video Gamma & PACS WMON.3 Kąt/czas reakcji 178 st./10-16 ms WMON.4 Zgodnośd/Certyfikacja: UL ; EN 60601; MDD 93/42/EEC; CE; ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003; CAN/CSA C22.2 NO &CCC Class I Medical Device; FDA Registration # ; RoHS WMON.5 Wejścia: DVI (1), DVI(2), HD-SDI(1), HD-SDI(2) i/lub fiber input RGBClock, HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr/YPbPr, VGA, Sync-On-Green (SOG), S-Video, Composite

13 Strona 13 z 52 WMON.6 Wyjścia: DVI(1), HD-SDI(1), HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr/YPbPr, S-Video WMON.7 Sterowanie: RS-232 (DB-9), GPIO (RJH-4, TTL), ND-OS (Mini-USB) WMON.8 Montaż: Możliwośd montażu: uchwyt typu VESA, montaż do zawiesia sufitowego WMON.9 Nakładka dotykowa Możliwośd sterowania poprzez opcjonalną nakładkę dotykową. Urządzenie pozwalające przełączad sygnały wideo w sali operacyjnej, wysyłające obraz i dźwięk w postaci streamingu HD oraz pozwalające na komunikację dwustronną audio (CONDUCTOR): Kod tabeli WCON Kod Wymaganie Urządzenie pozwalające przełączad sygnały wideo w sali operacyjnej, wysyłające obraz i dźwięk w postaci streamingu HD oraz pozwalające na komunikację dwustronną audio (CONDUCTOR): WCON.1 Liczba kompletów 3 Parametry podstawowe WCON.2 Zasilanie: V AC +/-10%, 50-60Hz WCON.3 Waga: nie więcej niż 5 kg WCON.4 Wymiary zewnętrzne: nieprzekraczające 381 x 89 x 375 mm WCON.5 Gniazdo zasilania dla urządzeo zewnętrznych: minimum 1 x gniazdo prądu DC o napięciu do 24V WCON.6 Dostosowanie do montażu: montaż w rack 19 lub w stojaku chirurgicznym WCON.7 Streaming video poprzez sied Ethernet: TAK Standard komunikacji WCON.8 Koncentrator Ethernet: RJ45, Koncentrator sieciowy 10/100 (1 wej., 1 wyj.) WCON.9 Przyłącze audio: 3,5mm Phono Jack analogowe audio (1 wej., 1 wyj.) z pełną komunikacją dwukierunkową WCON.10 Protokół komunikacyjny dla streakingu: RTSP, kompresja wideo H.264 WCON.11 Opcje odbioru / funkcje: Streaming urządzenie do urządzenia lub odbiór i nagrywanie na komputerze PC Parametry minimalne streamingu IP WCON x 1080i, 60 fps (HD): przepływnośd średnia 8 Mb/s, 500 ms WCON x 720p, 30 fps (HD): przepływnośd średnia 6 Mb/s, 500 ms WCON x 480p, 60 fps (SD): przepływnośd średnia 3 Mb/s, 500 ms Funkcje matrycy WCON.15 Wejścia wideo stałe: min. 1 x DVI-I (DVI /HD-RGBS / YPbPr);min. 1 x HD-15 (VGA);min. 1 x minidin-4p (S-Video, CVBS, SOG);min. 1 x minidin-4p (S-Video, CVBS) WCON.16 Wejścia wideo dodatkowe: mini. 3 x karty wejśd 3G/HD-SDI/SDI INPUT, 3 x karta DVI-D WCON.17 Wyjścia wideo dodatkowe: 3 niezależne wyjścia DVI-D, 1 niezależne wyjście fiber: R,G B,Clock.1 klonowane z wyjściem 3 wyjście wideo 3G-SDI lub DVI-D WCON.18 Interfejs komunikacyjny szeregowy: 1 wejście D-sub 9pin (RS-232C),1 wyjście D-sub 9 pin (RS-232C), 1 wejście mini-usb (aktualizacja firmware) WCON.19 Konieczne spełnienie norm: CE; Class I Medical Device; RoHS; UL ; EN ; EN ; MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC; CAN/CSA C22.2 NO ; FCC part 15; WEEE

14 Strona 14 z 52 Specjalistyczna kamera wideo Full HD (w centrum lampy operacyjnej) wraz ze sterownikiem. Kod tabeli: KAM1 Kod Wymaganie Specjalistyczna kamera wideo Full HD (w centrum lampy operacyjnej) wraz ze sterownikiem (KAM1) WKAM1.1 Liczba sztuk: 1 WKAM1.2 Przetwornik: 3MOS 1/4.1 Kamera: WKAM1.3 Ilośd pikseli: Efektywna ilośd pikseli średnio 2.51 megapikseli x 3 (16:9) WKAM1.4 Obiektyw: Obiektyw z optycznym układem stabilizacji obrazu, minimum 12-krotny zoom optyczny WKAM1.5 WKAM1.6 Ogniskowa obiektywu: Minimalna odległośd ogniskowania: minimalny zakres odpowiadający formatowi 35mm od 41mm do 490mm 0,9m WKAM1.7 Montaż: dostosowany do montażu na ramieniu głowicy oświetlenia medycznego, w centrum lampy operacyjnej. WKAM1.8 Standard zapisu: AVCHD Sterownik / rekorder: WKAM1.9 Metoda kompresji: MPEG-4 AVC/H.264 WKAM1.10 Nośnik na którym zapisywane są dane: Karta SD/SDHC o pojemności minimum do 32GB (FAT16/FAT32) WKAM1.11 Format zapisu zapis do rozdzielczości 1080/50i, 1080/25p (dopuszczalne rozdzielczości pośrednie) WKAM1.12 Szybkośd transmisji danych przy zapisie: średnio 21 Mbps (VBR) i maksymalnie 24 Mbps. WKAM1.13 Wyjścia wideo: 1 x SD-SDI / HD-SDI (BNC),1 x HDMI WKAM1.14 Wejścia wideo: 1 x HD-SDI (BNC) WKAM1.15 Dedykowane przewody: Zestaw 3 kompletów dedykowanych przewodów łączących kamerę ze sterownikiem. Specjalistyczna kamera wideo Full HD (montowana na ramieniu). Kod tabeli KAM2 Kod Wymaganie Specjalistyczna kamera wideo Full HD (montowana na ramieniu) KAM2 WKAM2.1 Liczba Sztuk: 2 WKAM2.2 Wymaganie 1 Profesjonalna kamera dedykowana do pracy w salach operacyjnych, WKAM2.3 Wymaganie 2 Przetwornik 3MOS (1/4.1 ), WKAM2.4 Wymaganie 3 Elementy obrazu: 2.51 MP x 3 (16:9), WKAM2.5 Wymaganie 4 Obiektyw z optycznym stabilizatorem obrazu, zoom 12x, F1.8 to 2.8 (f=4.0 mm do 48

15 Strona 15 z 52 mm), WKAM2.6 Wymaganie 5 Zoom cyfrowy: 2x/5x/10x, WKAM2.7 Wymaganie 6 Optyczna separacja kolorów systemem Prism, WKAM2.8 Wymaganie 7 Wbudowane filtry ND (auto on/off), WKAM2.9 Wymaganie 8 Minimalna odległośd podczas nagrywania: 0,9m, WKAM2.10 Wymaganie 9 Balans bieli: ATW, preset 3200 K, preset 5600 K, WKAM2.11 Wymaganie 10 Nagrywanie video: *59.94 Hz+ tryb PH: 1080/60i, 1080/30p (powyżej 60i), 1080/24p (natywna), 720/60p, 720/30p (powyżej 60p) i 720/24p (natywna), tryby HA, HG i HE: tylko 1080/60i; *50 Hz+ tryb PH: 1080/50i, 1080/25p (powyżej 50i), 720/50p i 720/25p (powyżej 50p); tryby HA, HG i HE: tylko 1080/50i, WKAM2.12 Wymaganie 11 Wbudowany stereofoniczny mikrofon, WKAM2.13 Wymaganie 12 W zestawie nakładka na obiektyw, WKAM2.14 Wymaganie 13 Kamera zasilana z rejestratora, WKAM2.15 Wymaganie 14 Wyjście z kamery: 20 pinowy terminal, WKAM2.16 Wymaganie 15 Pobór mocy: max 4 W, WKAM2.17 Wymaganie 16 Zakres temperatur pracy: 0 C - 40 C WKAM2.18 Wymaganie 17 Waga maksymalna: 300 g., WKAM2.19 Wymaganie 18 Wymiary maksymalne: 54x56x124mm Rejestrator Full HD (współpracujący z kamerą typu KAM2). Kod tabeli Kod Wymaganie Rejestrator Full HD (współpracujący z kamerą KAM2) REJHD REJHD.1 Liczba 2 kompletów REJHD.2 Wymaganie 1 Urządzenie tego samego producenta co kamera KAM2. REJHD.3 Wymaganie 2 Format rejestracji: AVCDH REJHD.4 Wymaganie 3 Kompresja: MPEG-4 AVC/H.264, REJHD.5 Wymaganie 4 Zapis: karta SD: 512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12, FAT16); karta SDHC: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32), REJHD.6 Wymaganie 5 Nagrywanie video: *59.94 Hz+ tryb PH: 1080/60i, 1080/30p (powyżej 60i), 1080/24p (natywna), 720/60p, 720/30p (powyżej 60p) i 720/24p (natywna), tryby HA, HG i HE: tylko 1080/60i; [50 Hz] tryb PH: 1080/50i, 1080/25p (powyżej 50i), 720/50p i 720/25p (powyżej 50p); tryby HA, HG i HE: tylko 1080/50i, REJHD.7 Wymaganie 6 Przepływnośd: tryb PH: 21 Mbps (VBR, Max. 24 Mbps), tryb HA: 17 Mbps (VBR), tryb HG: 13 Mbps (VBR), tryb HE: 6 Mbps (VBR), REJHD.8 Wymaganie 7 Możliwośd rejestracji 180 min na karcie 32 GB SDHC w trybie PH w rozdzielczości 1920x1080, REJHD.9 Wymaganie 8 Sygnał video: *59.94 Hz+ 1080/60i, 720/60p, *50 Hz+ 1080/50i, 720/50p, REJHD.10 Wymaganie 9 Wejście SDI: HD-SDI, 1xBNC, 0.8 Vp-p, 75 Ω, REJHD.11 Wymaganie 10 Wyjście SDI: HD-SDI, 1xBNC, 0.8 Vp-p, 75 Ω, REJHD.12 Wymaganie 11 Wejście z kamery: 20 pinowy terminal, REJHD.13 Wymaganie 12 Wyjście HDMI: *59.94 Hz+ 1080/60i, 720/60p, 480/60p, *50 Hz+ 1080/50i, 720/50p, 576/50p, REJHD.14 Wymaganie 13 Kompresja audio: Dolby Digital/2 kanały, REJHD.15 Wymaganie 14 Częstotliwośd próbkowania: 48 khz, REJHD.16 Wymaganie 15 Próbkowanie: 16 bit, REJHD.17 Wymaganie 16 Wejście zewnętrznego mikrofonu: Stereo mini jack 3.5 mm, REJHD.18 Wymaganie 17 Wyjście słuchawkowe: Stereo mini jack 3.5 mm, REJHD.19 Wymaganie 18 Wbudowany głośnik, REJHD.20 Wymaganie 19 Port USB v. 2.0, REJHD.21 Wymaganie 20 Monitor LCD 3,5, min 0,2 MP, REJHD.22 Wymaganie 21 Zasilanie: bateria: DC7.2 V, zasilacz 7.3 V,

16 Strona 16 z 52 REJHD.23 Wymaganie 22 Maksymalny pobór mocy: 12 W, REJHD.24 Wymaganie 23 Zakres temperatur pracy: 0 C - 40 C, REJHD.25 Wymaganie 24 Waga maksymalna: 700 g., REJHD.26 Wymaganie 25 Wymiary maksymalne: 96x53x135mm. REJHD.27 Wymaganie 26 Akcesoria wymagane dla każdej kamery: HDMI Grabber-1 szt., kabel o dł. 5mb łączący głowicę z rejestratorem-1 szt., karta pamięci SD 32GB 2 szt. REJHD.28 Montaż: Zestaw 3 kompletów (łącznie) dedykowanych przewodów łączących kamerę ze sterownikiem. Automatyczny, czterokanałowy mikser mikrofonowy (MIC MIX): Kod tabeli MIX4K Kod Wymaganie Automatyczny, czterokanałowy mikser mikrofonowy (MIC MIX): MIX4K.1 Liczba sztuk 3 MIX4K.2 MIX4K.3 MIX4K.4 MIX4K.5 Wejścia sygnału audio: Wyjście sygnału audio: Funkcje regulacyjne: Funkcje automatyczne: minimum 4 x mono o poziomie liniowym/mikrofonowym, zbalansowany / niezbalansowany sygnał audio (XLR) minimum 1 x mono o poziomie liniowym/mikrofonowym, zbalansowany / niezbalansowany sygnał audio (XLR) minimum 1 x aux o poziomie phono (RCA) regulatory dla każdego kanału wejściowego z funkcją poziomu i regulacji barwy dźwięku, Oddzielna regulacja kanału wyjściowego master Automatyczna aktywacja kanału wejściowego na podstawie poziomego sygnału audio Mikser audio stereo 3 wejścia 1 wyjście (MIX): Kod tabeli MIX31 Kod Wymaganie Mikser audio stereo 3 wejścia 1 wyjście (MIX): MIX31.1 Liczba sztuk 3 MIX31.2 Pasmo przenoszenia: minimum w zakresie 20 Hz to 20 khz, ±0.03 db MIX31.3 Współczynnik zawartości harmonicznych: THD + Noise 1 khz dla maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego MIX31.4 Odstęp sygnału od szumów: min. 100 db, 20Hz do 20kHz dla maksymalnego sygnału wyjściowego, nieważonego MIX31.5 Wejścia: minimum 2 monofoniczne o poziomie mikrofonowym / liniowym, zbalansowanym / niezbalansowanym, minimum 1 stereo liniowe, zbalansowane / niezbalansowane MIX31.6 Wyjścia: minimum 2 stereo liniowe, zbalansowane / niezbalansowane Rozdzielacz sygnału audio 1 wejście 3 wyjścia (SPLITTER): Kod tabeli SPLIT Kod Wymaganie Rozdzielacz sygnału audio 1 wejście 3 wyjścia (SPLITTER):

17 Strona 17 z 52 SPLIT.1 Liczba sztuk 6 SPLIT.2 SPLIT.3 SPLIT.4 Pasmo przenoszenia: Współczynnik zawartości harmonicznych: Odstęp sygnału od szumów: minimum w zakresie 20 Hz to 20 khz, ±0.05 db THD + Noise 1 khz dla poziomu nominalnego min. 90 db, dla sygnału niezbalansowanego, przy maksymalnym poziomie SPLIT.5 Wejścia audio: minimum 1 zbalansowane / niezbalansowane SPLIT.6 Wyjścia audio: minimum 3 zbalansowane / niezbalansowane Wzmacniacz audio stereo (WZM): Kod tabeli Kod Wymaganie Wzmacniacz audio stereo (WZM): WZMAS.1 Liczba sztuk 3 WZMAS WZMAS.2 Wejścia audio: 1 stereo, zbalansowany/niezbalansowany sygnał 2 stereo, zbalansowany sygnał WZMAS.3 Wyjścia audio: 1 stereo lub 2 mono (2 kanały maksymalnie) WZMAS.4 Impedancja obciążenia: 4 Ω WZMAS.5 Moc wyjściowa: 8 W rms na kanał, 8 ohms, 1 khz, 1% THD 15 W rms na kanał, 4 ohms, 1 khz, 1% THD WZMAS.6 Separacja sygnał/szum WZMAS.7 Waga: maksimum 0,3kg 74 db, 20 Hz do 20 khz, nieważony WZMAS.8 Dodatkowe: W zestawie moduł/sterownik tego samego producenta dedykowany do sterowania wzmacniaczem poprzez port RS-232. Jednostka sterująca systemu zintegrowanego sterowania: Urządzenie tego samego producenta co panele dotykowe 7, 10 i jednostki sterujące/jednostki systemu sterowania, skalery video, urządzenia audio/video do transmisji po skrętce i światłowodzie! Kod tabeli JSSZS Kod Wymaganie Jednostka sterująca systemu zintegrowanego sterowania JSSZS.1 Liczba sztuk 3 JSSZS.2 Wymaganie 1 Procesor sterujący JSSZS.3 Wymaganie 2 Złącze Ethernet - RJ45 JSSZS.4 Wymaganie 3 Wsparcie dla protokołów: ARP, ICMP (ping), IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet JSSZS.5 Wymaganie 4 2x dwukierunkowy port RS-232/RS-422/RS-485 (D-Sub 9-pin) JSSZS.6 Wymaganie 5 4x dwukierunkowy RS-232 JSSZS.7 Wymaganie 6 Wbudowany Web Server: Do 200 jednoczesnych sesji ; 7,25 MB nieulotnej pamięci użytkownika

18 Strona 18 z 52 JSSZS.8 Wymaganie 7 Wsparcie dla obsługi jednoczesnej wielu użytkowników JSSZS.9 Wymaganie 8 Na panelu przednim diody aktywności portów COM Panel dotykowy przewodowy 7 do sterowania urządzeniami (wbudowany w ścianę): Urządzenie tego samego producenta co panele dotykowe 7, 10 i jednostki sterujące/jednostki systemu sterowania, skalery video, urządzenia audio/video do transmisji po skrętce i światłowodzie! Kod tabeli Kod PD7SU Wymaganie Panel dotykowy przewodowy 7 do sterowania urządzeniami (wbudowany w ścianę) PD7SU.1 Liczba Sztuk 3 PD7SU.2 Wymaganie 1 Panel dotykowy 7 PD7SU.3 Wymaganie 2 Technologia dotyku rezystancyjna PD7SU.4 Wymaganie 3 Rozdzielczośd 800x480 PD7SU.5 Wymaganie 4 Głębia kolorów 18-bit, 256k PD7SU.6 Wymaganie 5 Jasnośd 400 cd/m2 PD7SU.7 Wymaganie 6 Kontrast 400:1 PD7SU.8 Wymaganie 7 Podświetlenie LED PD7SU.9 Wymaganie 8 Kąty widzialności ±70 poziom, +60 /-70 pion PD7SU.10 Wymaganie 9 Pamięd SDRAM 128MB dla procesów graficznych, 8MB dla użytku systemu PD7SU.11 Wymaganie 10 Pamięd Flash 32MB dla projektu, 16MB dla użytku systemu PD7SU.12 Wymaganie 11 Złącze RJ-45 PD7SU.13 Wymaganie 12 Obsługa protokołów: ICMP, IP, TCP (control), UDP, DHCP, Telnet PD7SU.14 Wymaganie 13 Sensor światła oraz ruchu PD7SU.15 Wymaganie 14 Wyjście mono 0,1 W, 86 db SPL PD7SU.16 Wymaganie 15 Pasmo audio 750 Hz 20kHz, +/- 5dB PD7SU.17 Wymaganie 16 Kompatybilnośd z procesorem sterującym opisanym powyżej PD7SU.18 Wymaganie 17 Automatyczna synchronizacja czasu z zegarem procesora sterującego PD7SU.19 Wymaganie 18 Dedykowana obudowa umożliwiająca wbudowanie urządzenia w ścianę PD7SU.20 Wymaganie 19 Zasilacz PoE. Kamera do podglądu sali operacyjnej: Kod tabeli Kod Wymaganie KAMSO.1 Liczba sztuk 3 KAMSO.2 Przetwornik: 1/2.5" CMOS. KAMSO Kamera do podglądu sali operacyjnej (KAMSO). KAMSO.3 Liczba pixeli: 16:9 1920x 1080, 4:3 1600x1200. KAMSO.4 Video S/N ratio: > 50 db (AGC off). KAMSO.5 Zoom: 10x Optical Zoom, 16x Digital Zoom KAMSO.6 Ogniskowa: f=6.3-63mm, F KAMSO.7 Balans bieli: ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent

19 Strona 19 z 52 KAMSO.8 KAMSO.9 Dodatkowe funkcje: Kompresja obrazu: Detekcja ruchu, detekcja twarzy, stabilizator obrazu MJPEG / H.264 KAMSO.10 Rozdzielczośd: H.264:[16:9] 1920x1080/1280x720/640x360/320x180,[4:3] 600x1200/1280x960/1024x768/640x480/320x240; MJPEG:[16:9]1920x1080/1280x720/1024x576/640x360,[4:3]1600x1200/1280x960/1024 x768/800x600/640x480/320x240 KAMSO.11 Jakośd obrazu: 5 poziomów (BASIC, NORMAL, ENHANCED, FINE, SUPER FINE) KAMSO.12 Ilośd klatek na sekundę: Max. 30 (1920x1080) KAMSO.13 Protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP,RTSP KAMSO.14 Wyjście video: Composite, HDMI KAMSO.15 Slot kart: 1(SDHC) KAMSO.16 Network port: 10BASE-T/100BASE-TX (złącze RJ45) KAMSO.17 Wejście/wyjści e audio: KAMSO.18 Komunikacja: RS-485 Mic in/line out (3.5_ mini jack) KAMSO.19 Dodatkowe: Dołączony moduł-konwerter RS485/RS232. KAMSO.20 Temperatura pracy: -10 to +50 C. KAMSO.21 Zasilanie: 24V AC ±10%, 50/60 Hz 8-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps (LAN8P): Kod tabeli LAN8P Kod Wymaganie 8-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps (SWITCH LAN): LAN8P.1 Liczba sztuk 3 LAN8P.2 Ilośd portów: 8 porty 10/100/1000Base-T (RJ-45) LAN8P.3 LAN8P.4 Prędkośd transferu danych: Obsługiwane protokoły: 1 Gbps Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet LAN8P.5 Rodzaj komunikacji: Half-duplex, full-duplex Auto MDI/MDIX,Uplink, Full-/Half-Duplex, autonegocjacja LAN8P.6 Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x LAN8P.7 Zasilanie: AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ REŻYSERKA (POM. TECHNICZNE) Poniżej przedstawiono minimalne, które powinien spełniad oferowany sprzęt

20 Strona 20 z 52 Rozmieszenie i połączenia kablowe dla urządzeo i okablowania reżyserki zawiera RYS.2 załączony do opracowania. Stacja robocza PC: Kod tabeli Kod PCREZ Wymaganie PCREZ.1 Liczba sztuk 1 Stacja robocza PC PCREZ.2 Procesor: Zgodny z architekturą X86 Intel uzyskujący minimum 6000 pkt. w teście Passmark CPU Mark PCREZ.3 Pamięd zainstalowana: 4 GB PCREZ.4 Karta muzyczna: Zintegrowana PCREZ.5 Czytnik kart pamięci / FDD: 22 w 1 PCREZ.6 Napęd optyczny: DVD-REC (Dual Layer) PCREZ.7 Napęd opt. (opis): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer PCREZ.8 Dysk twardy: 1000 GB SATAII PCREZ.9 Obudowa: Mini Tower PCREZ.10 Wyposażenie dodatkowe: 2 x slot PCI (standard), 2 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie], 2 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x FireWire, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 2 x USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (dodatkowo) PCREZ.11 Gwarancja: 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu PCREZ.12 System operacyjny: MS Windows 7 Professional 64 bit PCREZ.13 Aplikacje : Microsoft Office 2007 Professional lub nowszy Karta graficzna: PCREZ.14 Pamięd: 1 GB PCREZ.15 Wyjścia: 1x DVI-I, 2x DisplayPort (DisplayPort 1.1a, HDMI 1.3a, HDCP) PCREZ.16 Maksymalna rozdzielczośd: PCREZ.17 Chłodzenie: Aktywne PCREZ.18 Obsługiwane standardy: Dual DisplayPort (do 2560 x 60Hz i 120Hz) Dual-link DVI-I (do 2560 x 60Hz i 120Hz) DirectX 11, OpenGl 4.0, Shader Model 5.0, CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran PCREZ.19 Technologie: NVIDIA 3D Vision technology, 3D DLP, Interleaved, 3D stereo PCREZ.20 PCREZ.21 PCREZ.22 Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowe (KEY+M): Interfejs komunikacji z komputerem: Obsługa w systemach operacyjnych: Zasięg bezprzewodowej komunikacji: kompatybilny z USB 2.0 Microsoft Windows, 7, Windows Vista i Windows XP, Macintosh Mac OS X v10.4.x X maksymalnie do 5 metrów pomiędzy myszą, klawiaturą a odbiornikiem

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT Załącznik nr 5 do SIWZ WYPOSAŻENIE AV: Sala 100-osobowa (1.1 - I Piętro) - 1 szt., Sala 80-osobowa (2.21 - II Piętro) -

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Poniższa tabela zawiera zakres sprzętowy dostawy sprzętu AV. W zakres dostawy wchodzi przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Załącznik nr 5 l.p. TABELA 4.. ETAP II TYP, NAZWA PROJEKTOWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ILOŚĆ Proponowany model, nazwa producenta oraz parametry

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie stacji komputerowych na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów,

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny Załacznik nr 6.1. do siwz SALE MAŁE (18,87m2-32,58 m2) L.p. Nazwa sprzętu Ilość Jedn miary Nazwa Producenta (PLN) 1 System wizyjny

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011 Spis treści 1. Serwer 1 szt.... 2. Komputer 55 szt.... 3. Monitor 1 48 szt.... 4. Monitor 2 1 szt.... 5. Monitor 3 6 szt.... 6. Laptop 1 7 szt.... 7. Laptop 2 7 szt.... 8. Netbook 7 szt.... 9. Telewizor

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa przedmiotu Ilośd Opis minimalnych wymagao sprzętowych Nazwa Producenta oraz model oferowanego produktu

LP Nazwa przedmiotu Ilośd Opis minimalnych wymagao sprzętowych Nazwa Producenta oraz model oferowanego produktu Załącznik nr 1 1. Oferowane produkty muszą spełniad wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz byd fabrycznie nowe, pochodzid z legalnego źródła, muszą byd dostarczone przez autoryzowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę

Uwaga wykonawca wypełnia tylko te części Arkusza Kalkulacyjnego, na które składa ofertę Zamawiający: Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Nr sprawy: ZP.382-34/2011 Załącznik nr 1 Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I : 1. Zestaw do prezentacji mobilnej 1 kpl 2. Zestaw do prezentacji audiowizualnych 1 kpl CZĘŚĆ II: 1.Elementy wyposażenia multimedialnego II 1 kpl 2. Oświetlenie nakamerowe przenośne

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia ZESTAW I / 11.1 1. Monitor Media Full HD- szt. 5 (jednego

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę:

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: 1. Laptop 6szt. Parametry procesora: osiągający w Passmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo