Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY"

Transkrypt

1 Strona 1 z 52 Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY PROJEKT SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI, TRANSMISJI I REJESTRACJ OBRAZU Z SAL OPERACYJNYCH - rozszerzenie i modyfikacja ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: RYS 1. Sale Operacyjne Schemat blokowy Urządzeo RYS 2. Reżyserka /Pom. Techn. Blok F/ Schemat blokowy Urządzeo RYS 3. Sale Konferencyjne F117, F119 Schemat blokowy Urządzeo

2 Strona 2 z 52 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Postawą opracowania projektu są: dokumentacja budowlano-instalacyjna obiektu, wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące normy i przepisy. W niniejszym opracowaniu określone zostały minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne urządzeo, spełniające SIWZ stawiane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w podanym opisie znajdują się znaki towarowe Wykonawca może zaoferowad asortyment równoważny, nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego, spełniający funkcjonalne i pozafunkcjonalne opisane w SIWZ. UWAGA: Załącznik nr 6B jest komplementarny do załącznika nr 6A i oba załączniki stanowią opis kompletnego rozwiązania audio-video dla sal operacyjnych. Sprzęt i okablowanie wymienione w Załączniku 6A nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Zostaną zakupione w ramach odrębnych procedur i udostępnione Wykonawcy Platformy EPN do integracji i uruchomienia produkcyjnego systemu. Załącznik nr 6A stanowi Projekt wykonawczy okablowania systemu audiowizualnego dla potrzeb wybranych sal operacyjnych przebudowywanej istniejącej Kliniki Anestezjologicznej wraz z budową nowego pawilonu bloku operacyjnego (Intech, Poznao, ). Projekt ten swym zakresem obejmuje następujące pomieszczenia: A. Sala operacyjna Chirurgia /BLOP 52/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 53/, B. Sala operacyjna Neurochirurgia /BLOP 55/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 53/, C. Sala operacyjna Kardiochirurgia /BLOP 34/, wraz z pomieszczeniem technicznym /BLOP 87/.

3 Strona 3 z 52 2 Normy i akty prawne obowiązujące wykonawcę w trakcie realizacji W trakcie realizacji zamówienie Wykonawca będzie się kierował następującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami branżowymi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagao, jakim powinny odpowiadad pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U z 2011 roku Nr 31 poz. 158) Prawo Budowlane z dn r DzU Nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami zestaw norm PN-EN ,2 "Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego" zestaw norm PN-EN , 2 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. PN-EN Stosowanie połączeo wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym" zestaw norm PN-EN Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania" BN-88/ Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne i badania. PN-T Sygnały: Wizyjny i foniczny PN-IEC Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne właściwe normy krajowe dotyczące instalacji elektrycznych właściwe normy branżowe i zalecenia dotyczące instalacji teletechnicznych 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Charakterystyka ogólna obiektu. W ramach uruchomienia systemu transmisji audio-video dla sal operacyjnych Platformy EPN Wykonawca zrealizuje: montaż urządzeo, konfigurację urządzeo i oprogramowania, uruchomienie do pełnej funkcjonalności opisanej w SIWZ, przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi całości systemu.

4 Strona 4 z 52 Urządzenia systemu montowane będą w salach operacyjnych wskazanych w projekcie. Poprzez centralne pomieszczenie techniczne (reżyserka) będą współpracowad z urządzeniami zainstalowanymi w salach konferencyjnych. 3.2 funkcjonalny urządzeń audio i wideo w reżyserce i salach konferencyjnych System audio-video w reżyserce obsługującej sale konferencyjne i sale operacyjne pokazano na załączonym do opracowania RYS 2. Reżyserka /Pom. Techn. Blok F/ Schemat blokowy Urządzeo. System ten będzie składał się z urządzeo pozwalających na dołączenie sygnałów multimedialnych z sal operacyjnych i systemów AV z sal konferencyjnych. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia będące przełącznikami matrycowymi sygnałów DVI i audio (tzw.: reżyserka pomieszczenie F118, sąsiadujące z salą konferencyjną F119). Do odbioru sygnału wideo i audio wysłanego z sal operacyjnych do reżyserki sal konferencyjnych służyd będą specjalistyczne odbiorniki światłowodowe. Na osobnym załączonym schemacie: RYS 3. Sale Konferencyjne F117, F119 Schemat blokowy Urządzeo pokazano połączenie urządzeo AV w salach konferencyjnych i ich połączenie z salami operacyjnymi i reżyserką przyległą do Sali konferencyjnej F119. W każdej sali konferencyjnej zastosowane będą urządzenia pozwalające na przeskalowanie sygnałów wideo do rozdzielczości Full HD i przesłanie za pomocą specjalistycznych transmiterów po skrętce do matryc AV w reżyserce. Dzięki temu można będzie wykorzystad sygnały multimedialne z urządzeo prezentacyjnych sal konferencyjnych w systemach wideokonferencji i rejestracji multimedialnej. W salach konferencyjnych zainstalowane zostaną również kamery HD przesyłające obraz z sal do reżyserki. Kamery mają umożliwid również transmisję multimedialną w sieci IP (poprzez wyjścia RJ45). Poprzez urządzenia takie jak matryca DVI/audio, sygnały będą przełączane/matrycowane i przesyłane do urządzeo multimedialnych w salach konferencyjnych oraz do urządzeo wideokonferencyjnych przechwytywania i rejestracji multimedialnych, streamingu i publikacji w Intranecie i Internecie. Urządzenie kodujące obraz i dźwięk z sal operacyjnych (tzw. enkoder) będzie konwertowało standardowy sygnał wideo i audio do postaci przesyłanej poprzez standardową sied LAN. Urządzenia nagrywające zlokalizowane w reżyserce sal konferencyjnych, będą ten sygnał dekodowały i rejestrowały. W reżyserce zainstalowane będą również sprzętowe kodeki wideokonferencyjne. Urządzenia te pozwolą na zestawianie połączeo wideokonferencyjnych pomiędzy salami konferencyjnymi oraz salami operacyjnymi, a odległymi lokalizacjami w dowolnym punkcie świata, wyposażonymi w urządzenia o podobnych możliwościach wideokonferencyjnych. Dwustronna komunikacja ze światem urządzeo wideokonferencyjnych odbywad się będzie za pośrednictwem sieci LAN, odpowiednio do tego celu dostosowanej i uzupełnionej o specjalistyczne urządzenia sieciowe do zastosowao wideo

5 Strona 5 z 52 Z kodeków urządzeo wideokonferencyjnych wysłane będą, do urządzeo sal konferencyjnych, sygnały audio i wideo w celu wyświetlenia obrazów z wideokonferencji za pomocą wideoprojektorów na ekranach w salach konferencyjnych oraz w celu nagłośnienia sal konferencyjnych dźwiękiem z połączeo wideokonferencyjnych. Będzie też możliwe dołączenie sygnałów wideo i audio z sal konferencyjnych do kodeków systemów wideokonferencyjnych. Do zarządzania i sterowania urządzeniami AV służyd będzie system zintegrowanego sterowania. Sercem systemu sterowania będzie jednostka centralna nadzorująca pracę urządzeo poprzez porty szeregowe RS232/485 oraz poprzez sied LAN. Do obsługi technicznej służyd będzie panel zestaw paneli dotykowych przewodowych: panel 10 na salach konferencyjny oraz panele 7 na trzech salach operacyjnych. Panel będzie posiadał interfejs graficzny z zaprogramowanymi przyciskami funkcyjnymi. Za jego pośrednictwem można będzie uruchamiad poszczególne urządzenia oraz tzw. makroprogramy czyli wykonywanie sekwencji czynności po naciśnięciu jednego przycisku. Zestaw makroprogramów, wygląd graficzny zakładek funkcyjnych oraz rozmieszczenie klawiszy na panelu dotykowym będzie przygotowany na etapie wykonawczym według wymagao i oczekiwao Zamawiającego za pomocą dedykowanego programu typu GUI (Graphical User Interface). W pomieszczeniu reżyserki zostanie również zainstalowana stacja roboczą PC z monitorem podglądowym. Wymagane jest, aby dla zapewnienia niezawodności systemu multimedialnej transmisji i sterowania, ich kompatybilności oraz zamierzonego (zaprojektowanego) efektu wszystkie urządzenia i elementy takie jak: matryca ze wszystkimi kartami wejściowymi i wyjściowymi, nadajniki i odbiorniki światłowodowe/skrętkowe, urządzenia systemu sterowania (jednostka centralna sterująca, panele dotykowe ze wszystkimi niezbędnymi modułami, oprogramowanie zarządzające systemem centralnego sterowania) pochodziły od jednego producenta. Wynika to z faktu, że wymagana jest pełna integracja przy zarządzaniu i sterowaniu urządzeniami multimedialnymi oznaczająca że nadajniki i odbiorniki, jednostki sterujące, panele dotykowe, oprogramowanie będą zarządzane za pomocą jednego zintegrowanego oprogramowania, które ma zaimplementowane wszystkie komendy i funkcje urządzeo sterowanych/przełączanych/nadzorowanych i umożliwi zainstalowanie wszystkich ikon/klawiszy funkcyjnych, makroprogramów zakładek pozwalających na pełne zarządzanie i sterowanie urządzeniami jak również wykorzystanie wszystkich możliwości i funkcji urządzeo multimedialnych. Wymagalnośd zaimplementowania wszystkich kodów i funkcji oznacza możliwośd ich wykorzystania za pomocą interfejsu GUI bez koniecznośd znajomości przez użytkownika specyficznych kodów, czy też języka skryptowego urządzeo. Poprzez spójnośd i niezawodnośd systemu Zamawiający definiuje również technologię pracy polegającą na ujednoliconej obsłudze urządzeo i możliwości zdalnej obsługi urządzeo z wykorzystaniem jednolitego oprogramowania zarządzającego. Wymaganie to dotyczy w szczególności procesorów sterujących poszczególnymi elementami systemu i możliwości ich jednoczasowej aktualizacji za pomocą udostępnianych poprawek producenta tak by uniknąd rozbieżności na poziomie interpretacji i prawidłowej realizacji komend wynikającej z różnych wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniami. 3.3 Zestawienie urządzeń, instalacji i robót.

6 Strona 6 z Multimedialne Wyposażenie 3 Sal Operacyjnych Schemat połączeo AV zawarto na RYS.1 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu. Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 Monitor medyczny NDS Radiance 24" 3 szt. wideo 24" HD Surgical OP/Endoskopy montowany na Imaging Display w/full HD & ramieniu w polu Dual DVI, Dual HD-SDI operacyjnym. 2 Komputer medyczny All-In-One 19" z powierzchnią dotykową do wbudowania w ścianę, akcesoria i elementy montażowesala operacyjna. 3 mocujące do monitora wideo 24" HD ViewMedi c VARIO 319C2+ akcesoria-kpl. 3 kpl. Maquet Satellite SAT XS szt. Uwagi 4 Urządzenie umożliwiające przesyłanie obrazu z sal operacyjnych do sal konferencyjnych - streaming HD z transmisją dźwięku w dwie strony 5 Specjalistyczna kamera wideo Full HD montowana w rozecie/głowicy oświetlenia dla stanowiska operacyjnego NDS Surgical Imaging ConductOR Streaming HD wraz z modułami wejśd wizyjnych: 3G/HD-SDI/SDI INPUT UNIT (3 szt.), DVI INPUT UNIT (3szt.) oraz wyjśd wizyjnych: DVI OUT UNIT (3 szt.), wyjście fiber RGBClock 3 kpl. Maquet 1 kpl. 6 Specjalistyczna kamera wideo do instalacji na ramieniu lampy operacyjnej łącznie z elementem sterującym i rejestratorem oraz kablem łączącym głowicę kamery ze sterownikiem; Akcesoria dodatkowe dla 1 kpl.: kabel o dł. 5 m łączący głowicę z rejestratorem-1 szt., karta pamięci SD 32GB- 2 szt. 7 Przewód połączeniowy do kamery i modułu sterującego Orchide SET PANASON IC Maquet AG-MDC10+ AG-MDR15+ akcesoria dodatkowe Przewód połączeniowy do kamery i modułu sterującego Orchide 2 kpl. 3 kpl.

7 Strona 7 z 52 SET 8 Przewód łączący głowicę kamery AG- MDC10 ze sterownikiem PANASON IC Kabel łączący głowicę kamery AG-MDC10 ze sterownikiem 3 kpl. 9 Extender USB-LAN do komputera medycznego AIOmożliwośd podłączenia klawiatury i myszki ATEN UCE60 3 szt. 10 Extender USB-LAN do wbudowania w kolumnie anestezjologicznej. Gniazdo USB wyprowadzone w kolumnie-możliwośd podłączania urządzeo zewnętrznych ATEN UCE60 3 szt. 11 Extender USB-LAN do wbudowania w kolumnie chirurgicznej. Gniazdo USB wyprowadzone w kolumnie-możliwośd podłączania urządzeo zewnętrznych ATEN UCE60 3 szt. 12 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po skrętce - Sala Operacyjna/kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 9 kpl. 13 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka - Sala Operacyjna/kamera podglądowa/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl. 14 Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka - Sala Operacyjna/monitor medyczny na zawiesiu/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl.

8 Strona 8 z Zestaw transmiter/receiver DVI i RS-232 po 2x skrętka CAT5E - Sala Operacyjna/Komputer medyczny All-In-One/ 16 Przełącznik/scaler DVI - 3 Sale Operacyjne/kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna/ EXTRON DVI 201 Tx/Rx 3 kpl. EXTRON DVS 304 DVI 6 kpl. 17 Mikrofon typu shotgun z uchwytem ściennym/sufitowym montowany naściennie/do sufitu po obu stronach stanowiska operacyjnego-sala Operacyjna AKG C 568 B+ zestaw mocujący 6 kpl. 18 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem nagłownym+ akcesoria dodatkowe: zestaw 4 akumulatorów AA wraz z ładowarką, anteny, wzmacniacze AB3 (2 szt.)-kpl. Sennheise r EW352 G3+wzmacniacz AB3 (2 szt.) akcesoria dodatkowe 3 kpl. 19 Głośnik naścienny o budowie zamkniętej, dwudrożny o szczelności IP 64-Sala Operacyjna TOA H-3WP 6 szt. 20 Nadajnik i odbiornik do transmisji DVI,audio,RS232,IR po światłowodzie : Sala operacyjna (ConductOR) - Reżyserka (matryca DVI) EXTRON FOX 500 DVI Tx/RX MM 3 kpl. 21 Mikser audio automatyczny do montażu w zabudowie 22 Mikser audio stereo z trzema wejściami i jednym wyjściem 23 Rozdzielacz sygnałów audio stereo 24 Wzmacniacz audio stereo+ moduł sterujący RS-232 SHURE SCM 410E 3 szt. EXTRON MVC 121 Plus 3 szt. EXTRON MDA 3A 6 szt. EXTRON MPA 152+ MLA VC10 Plus 3 szt.

9 Strona 9 z Jednostka sterująca EXTRON IPL T S6 3 szt. 26 Panel dotykowy przewodowy 7" do wbudowania w ścianie w pom. techn. przy Sali operacyjnej, obudowa montażowa, zasilacz PoE kpl. EXTRON TLP710MV+obudowa BB710M Back Box+ zasilacz PoE PS PoE Kit 3 kpl. 27 Switch LAN 8-Portowy Linksys SD szt. 28 Kamera do podglądu Sali operacyjnej SANYO VCC- MCH5600PBK++modu ł HDMI/DVI VA- HDB90+podstawa montażowa VA- 94S+pokrywa zewnętrzna VA-80F, moduł konwersji RS485/RS232-kpl. 3 kpl Wyposażenie reżyserki - współpraca z 3 salami operacyjnymi Schemat połączeo AV dla wyposażenia reżyserki zawarto na RYS.2 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu spełniającą Zamawiającego Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 ENCODER HPS 7102 HS-HD VBrick HPS 7102 HS-HD 1 szt. H VBrick Rich Media Studio VBrick Rich Media Studio 1 szt. 3 Stacja robocza PC z Win 7 Pro + Karta graficzna+klawiatura + myszka+ Microsoft Office 4 Monitor PC interaktywny 23 Acer T231H HP/NVIDIA/Microsoft HP Z400 (KK716EA)+ NVIDIA Quadro WS094AA+ Microsoft Wireless Optical Desktop 700+ Microsoft Office Pro kpl. Acer T231H 1 szt. 5 Przełącznik matrycowy DVI/Audio 12x12 EXTRON XTP CrossPoint 1600 Frame w/rps + moduł XTP CP 4i DVI Pro x3szt.+ moduł XTP CP 4o DVI Pro x 3 szt., XTP Matrix Blank Plate x2 szt. 1 kpl. 6 Przełącznik multimedialny AV 7 24-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps EXTRON MPS szt. D-link DGS-1024D 1 szt.

10 Strona 10 z 52 8 System zintegrowanego sterowania: Panel dotykowy technika+ 2xpanel dotykowy dla prelegenta (sale konferencyjne 119 i 117) jednostka centralna, akcesoria, zasilacze -kpl. EXTRON Jednostka centralna IPCP 505+ Panel dotykowy przewodowy 10" technika TLP1000TV+ Panel dotykowy przewodowy 7" TLP 710TV (2 szt. do sal konferencyjnych 119 i 117)+akcesoria, zasilacze -kpl. 1 kpl Wyposażenie/doposażenie sal konferencyjnych F119 i F117 - współpraca z reżyserką i 3 salami operacyjnymi Schemat połączeo AV dla wyposażenia/doposażenia sal konferencyjnych F119 i F117 zawarto na RYS.3 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację sprzętu spełniającą Zamawiającego. Lp. Nazwa Producent Krótki opis Ilośd Jednostka miary 1 Projektor multimedialny (7000 ANSI lm, WUXGA, 2500:1) z obiektywem standardowym - sala konferencyjna F119 Sony VPL-FH500L+obiektyw standardowy VPLL-ZM42PK 1 szt. 2 Projektor multimedialny (4300 ANSI lm, WUXGA, 2000:1) z obiektywem standardowym - sala konferencyjna F117 3 Nadajnik i odbiornik do transmisji DVI,audio,RS232,IR po skrętce: Reżyserka (matryca DVI)-sale konferencyjne F119 i F117 4 Przełącznik multimedialny/scaler AV - sale konferencyjne F117 i F119 5 Wizualizer - sala konferencyjna F119 6 Kamera obrotowa Full HD - sale konferencyjne F117 i F119 Sony VPL-FH30 1 szt. EXTRON DTP DVI 301 TxRx 8 kpl. EXTRON DVS szt. AverVision SPB szt. Sony EVI-H100V 2 szt. 7 Switch LAN 8-Portowy Linksys SD szt. 8 Przyłącze sygnałowe AV ścienne - sale konferencyjne F117 i F119 2 szt. Reżyserka (szafa rack z dostępem do sieci LAN) - System wideokonferencji i nagrywania treści video

11 Strona 11 z 52 L.p. Rodzaj elementu Marka / Producent Model / Nr kat.: Ilośd j.m (szt.,kpl. m.b. lic.) 1 Vbrick Model 7550 VBrick Szt. 2 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM NETWORK VIDEO RECORDER 10 (Sprzęt i oprogramowanie) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM NETWORK VIDEO RECORDER 10 1 Szt. 3 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM STANDARD EDITION SUITE (SOFTWARE AND HARDWARE) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM STANDARD EDITION SUITE 1 Szt. 4 VBRICK ENTERPRISE MEDIA SYSTEM VOD CONNECTION LICENSE (SOFTWARE ONLY) VBrick ENTERPRISE MEDIA SYSTEM VOD CONNECTION LICENSE 1 Szt. 5 VEMS TRANSCODER VBrick VEMS TRANSCODER 1 Szt. 6 VOD 300W SERVER - VIDEO ON DEMAND SOFTWARE WITH SERVER FOR MPEG CONTENT (300 Mbps) VBrick VOD 300W SERVER 1 Szt. 7 Rich Media Desktop VBrick Rich Media Desktop 10 Szt. 8 VBRICK TECHNICAL SUPPORT SERVICE 9 Kodek LifeSize Room 220 LifeSize Room 220 -wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta ) 10 LifeSize VideoCenter 2200 LifeSize Video Center wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 11 LifeSize Transit Server LifeSize Transit Server - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 12 LifeSize Transit Client LifeSize Transit Client - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 13 LifeSize Bridge 2200 LifeSize Bridge wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta LifeSize Bridge Expanded Conference License VBrick 1 Szt. LifeSize LifeSize Room Szt. LifeSize VideoCenter Szt. LifeSize Transit Server 1 Szt. LifeSize Transit Client 1 Szt. LifeSize Bridge Szt.

12 Strona 12 z LifeSize Desktop - 10 seat LifeSize Desktop - 10 seat - wraz z rocznym wsparciem serwisowym producenta 15 Wdrożenie, instalacja, szkolenia LifeSize Desktop - 10 seat 1 Szt. Integrator 1 Szt. Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych dla uruchomienia wyżej wymienionego sprzętu. Zintegruje dostarczaną infrastrukturę sprzętowo programową z siecią okablowania opisaną w załączniku nr 6A do OPZ oraz istniejącą siecią LAN i siecią energetyczną Zamawiającego. Koszt integracji powinien byd zawarty w cenie ofertowej. W związku z integracja Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów poza ceną wskazaną w ofercie. 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ SAL OPERACYJNYCH Poniżej przedstawiono minimalne, które powinien spełniad oferowany sprzęt instalowany na salach operacyjnych. Dostarczany sprzęt musi spełniad dopuszczanie do działalności w warunkach bloku operacyjnego. Schemat instalacji urządzeo i okablowania dla sal operacyjnych przedstawia RYS.1 załączony do opracowania. Monitor medyczny 24 montowany na ramieniu w polu operacyjnym. Kod tabeli: WMON Kod Wymaganie WMON.1 Liczba sztuk 3 Monitor medyczny 24 WMON.2 Wymaganie DICOM ustawienie korekcji gamma do oglądania obrazów PACS, zapewnia charakterystykę reakcji luminancji według DICOM. WMON.3 Wymaganie Interfejs RS-232 pozwala na pełną kontrolę wszystkich na wyświetlaczu funkcji ze zdalnego ekranu dotykowego. WMON.4 Przekątna: 24 cale WMON.5 Rozdzielczośd: 1920x1200 (WUXGA) WMON.6 Ilośd kolorów: 16,8 mln WMON.1 Color Gamut: 100% (SMPTE 296M, HD Standard) WMON.2 Gamma: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, Color-Corrected Video Gamma & PACS WMON.3 Kąt/czas reakcji 178 st./10-16 ms WMON.4 Zgodnośd/Certyfikacja: UL ; EN 60601; MDD 93/42/EEC; CE; ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003; CAN/CSA C22.2 NO &CCC Class I Medical Device; FDA Registration # ; RoHS WMON.5 Wejścia: DVI (1), DVI(2), HD-SDI(1), HD-SDI(2) i/lub fiber input RGBClock, HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr/YPbPr, VGA, Sync-On-Green (SOG), S-Video, Composite

13 Strona 13 z 52 WMON.6 Wyjścia: DVI(1), HD-SDI(1), HD-RGBS, RGBS, HD-YPbPr/YPbPr, S-Video WMON.7 Sterowanie: RS-232 (DB-9), GPIO (RJH-4, TTL), ND-OS (Mini-USB) WMON.8 Montaż: Możliwośd montażu: uchwyt typu VESA, montaż do zawiesia sufitowego WMON.9 Nakładka dotykowa Możliwośd sterowania poprzez opcjonalną nakładkę dotykową. Urządzenie pozwalające przełączad sygnały wideo w sali operacyjnej, wysyłające obraz i dźwięk w postaci streamingu HD oraz pozwalające na komunikację dwustronną audio (CONDUCTOR): Kod tabeli WCON Kod Wymaganie Urządzenie pozwalające przełączad sygnały wideo w sali operacyjnej, wysyłające obraz i dźwięk w postaci streamingu HD oraz pozwalające na komunikację dwustronną audio (CONDUCTOR): WCON.1 Liczba kompletów 3 Parametry podstawowe WCON.2 Zasilanie: V AC +/-10%, 50-60Hz WCON.3 Waga: nie więcej niż 5 kg WCON.4 Wymiary zewnętrzne: nieprzekraczające 381 x 89 x 375 mm WCON.5 Gniazdo zasilania dla urządzeo zewnętrznych: minimum 1 x gniazdo prądu DC o napięciu do 24V WCON.6 Dostosowanie do montażu: montaż w rack 19 lub w stojaku chirurgicznym WCON.7 Streaming video poprzez sied Ethernet: TAK Standard komunikacji WCON.8 Koncentrator Ethernet: RJ45, Koncentrator sieciowy 10/100 (1 wej., 1 wyj.) WCON.9 Przyłącze audio: 3,5mm Phono Jack analogowe audio (1 wej., 1 wyj.) z pełną komunikacją dwukierunkową WCON.10 Protokół komunikacyjny dla streakingu: RTSP, kompresja wideo H.264 WCON.11 Opcje odbioru / funkcje: Streaming urządzenie do urządzenia lub odbiór i nagrywanie na komputerze PC Parametry minimalne streamingu IP WCON x 1080i, 60 fps (HD): przepływnośd średnia 8 Mb/s, 500 ms WCON x 720p, 30 fps (HD): przepływnośd średnia 6 Mb/s, 500 ms WCON x 480p, 60 fps (SD): przepływnośd średnia 3 Mb/s, 500 ms Funkcje matrycy WCON.15 Wejścia wideo stałe: min. 1 x DVI-I (DVI /HD-RGBS / YPbPr);min. 1 x HD-15 (VGA);min. 1 x minidin-4p (S-Video, CVBS, SOG);min. 1 x minidin-4p (S-Video, CVBS) WCON.16 Wejścia wideo dodatkowe: mini. 3 x karty wejśd 3G/HD-SDI/SDI INPUT, 3 x karta DVI-D WCON.17 Wyjścia wideo dodatkowe: 3 niezależne wyjścia DVI-D, 1 niezależne wyjście fiber: R,G B,Clock.1 klonowane z wyjściem 3 wyjście wideo 3G-SDI lub DVI-D WCON.18 Interfejs komunikacyjny szeregowy: 1 wejście D-sub 9pin (RS-232C),1 wyjście D-sub 9 pin (RS-232C), 1 wejście mini-usb (aktualizacja firmware) WCON.19 Konieczne spełnienie norm: CE; Class I Medical Device; RoHS; UL ; EN ; EN ; MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC; CAN/CSA C22.2 NO ; FCC part 15; WEEE

14 Strona 14 z 52 Specjalistyczna kamera wideo Full HD (w centrum lampy operacyjnej) wraz ze sterownikiem. Kod tabeli: KAM1 Kod Wymaganie Specjalistyczna kamera wideo Full HD (w centrum lampy operacyjnej) wraz ze sterownikiem (KAM1) WKAM1.1 Liczba sztuk: 1 WKAM1.2 Przetwornik: 3MOS 1/4.1 Kamera: WKAM1.3 Ilośd pikseli: Efektywna ilośd pikseli średnio 2.51 megapikseli x 3 (16:9) WKAM1.4 Obiektyw: Obiektyw z optycznym układem stabilizacji obrazu, minimum 12-krotny zoom optyczny WKAM1.5 WKAM1.6 Ogniskowa obiektywu: Minimalna odległośd ogniskowania: minimalny zakres odpowiadający formatowi 35mm od 41mm do 490mm 0,9m WKAM1.7 Montaż: dostosowany do montażu na ramieniu głowicy oświetlenia medycznego, w centrum lampy operacyjnej. WKAM1.8 Standard zapisu: AVCHD Sterownik / rekorder: WKAM1.9 Metoda kompresji: MPEG-4 AVC/H.264 WKAM1.10 Nośnik na którym zapisywane są dane: Karta SD/SDHC o pojemności minimum do 32GB (FAT16/FAT32) WKAM1.11 Format zapisu zapis do rozdzielczości 1080/50i, 1080/25p (dopuszczalne rozdzielczości pośrednie) WKAM1.12 Szybkośd transmisji danych przy zapisie: średnio 21 Mbps (VBR) i maksymalnie 24 Mbps. WKAM1.13 Wyjścia wideo: 1 x SD-SDI / HD-SDI (BNC),1 x HDMI WKAM1.14 Wejścia wideo: 1 x HD-SDI (BNC) WKAM1.15 Dedykowane przewody: Zestaw 3 kompletów dedykowanych przewodów łączących kamerę ze sterownikiem. Specjalistyczna kamera wideo Full HD (montowana na ramieniu). Kod tabeli KAM2 Kod Wymaganie Specjalistyczna kamera wideo Full HD (montowana na ramieniu) KAM2 WKAM2.1 Liczba Sztuk: 2 WKAM2.2 Wymaganie 1 Profesjonalna kamera dedykowana do pracy w salach operacyjnych, WKAM2.3 Wymaganie 2 Przetwornik 3MOS (1/4.1 ), WKAM2.4 Wymaganie 3 Elementy obrazu: 2.51 MP x 3 (16:9), WKAM2.5 Wymaganie 4 Obiektyw z optycznym stabilizatorem obrazu, zoom 12x, F1.8 to 2.8 (f=4.0 mm do 48

15 Strona 15 z 52 mm), WKAM2.6 Wymaganie 5 Zoom cyfrowy: 2x/5x/10x, WKAM2.7 Wymaganie 6 Optyczna separacja kolorów systemem Prism, WKAM2.8 Wymaganie 7 Wbudowane filtry ND (auto on/off), WKAM2.9 Wymaganie 8 Minimalna odległośd podczas nagrywania: 0,9m, WKAM2.10 Wymaganie 9 Balans bieli: ATW, preset 3200 K, preset 5600 K, WKAM2.11 Wymaganie 10 Nagrywanie video: *59.94 Hz+ tryb PH: 1080/60i, 1080/30p (powyżej 60i), 1080/24p (natywna), 720/60p, 720/30p (powyżej 60p) i 720/24p (natywna), tryby HA, HG i HE: tylko 1080/60i; *50 Hz+ tryb PH: 1080/50i, 1080/25p (powyżej 50i), 720/50p i 720/25p (powyżej 50p); tryby HA, HG i HE: tylko 1080/50i, WKAM2.12 Wymaganie 11 Wbudowany stereofoniczny mikrofon, WKAM2.13 Wymaganie 12 W zestawie nakładka na obiektyw, WKAM2.14 Wymaganie 13 Kamera zasilana z rejestratora, WKAM2.15 Wymaganie 14 Wyjście z kamery: 20 pinowy terminal, WKAM2.16 Wymaganie 15 Pobór mocy: max 4 W, WKAM2.17 Wymaganie 16 Zakres temperatur pracy: 0 C - 40 C WKAM2.18 Wymaganie 17 Waga maksymalna: 300 g., WKAM2.19 Wymaganie 18 Wymiary maksymalne: 54x56x124mm Rejestrator Full HD (współpracujący z kamerą typu KAM2). Kod tabeli Kod Wymaganie Rejestrator Full HD (współpracujący z kamerą KAM2) REJHD REJHD.1 Liczba 2 kompletów REJHD.2 Wymaganie 1 Urządzenie tego samego producenta co kamera KAM2. REJHD.3 Wymaganie 2 Format rejestracji: AVCDH REJHD.4 Wymaganie 3 Kompresja: MPEG-4 AVC/H.264, REJHD.5 Wymaganie 4 Zapis: karta SD: 512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12, FAT16); karta SDHC: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32), REJHD.6 Wymaganie 5 Nagrywanie video: *59.94 Hz+ tryb PH: 1080/60i, 1080/30p (powyżej 60i), 1080/24p (natywna), 720/60p, 720/30p (powyżej 60p) i 720/24p (natywna), tryby HA, HG i HE: tylko 1080/60i; [50 Hz] tryb PH: 1080/50i, 1080/25p (powyżej 50i), 720/50p i 720/25p (powyżej 50p); tryby HA, HG i HE: tylko 1080/50i, REJHD.7 Wymaganie 6 Przepływnośd: tryb PH: 21 Mbps (VBR, Max. 24 Mbps), tryb HA: 17 Mbps (VBR), tryb HG: 13 Mbps (VBR), tryb HE: 6 Mbps (VBR), REJHD.8 Wymaganie 7 Możliwośd rejestracji 180 min na karcie 32 GB SDHC w trybie PH w rozdzielczości 1920x1080, REJHD.9 Wymaganie 8 Sygnał video: *59.94 Hz+ 1080/60i, 720/60p, *50 Hz+ 1080/50i, 720/50p, REJHD.10 Wymaganie 9 Wejście SDI: HD-SDI, 1xBNC, 0.8 Vp-p, 75 Ω, REJHD.11 Wymaganie 10 Wyjście SDI: HD-SDI, 1xBNC, 0.8 Vp-p, 75 Ω, REJHD.12 Wymaganie 11 Wejście z kamery: 20 pinowy terminal, REJHD.13 Wymaganie 12 Wyjście HDMI: *59.94 Hz+ 1080/60i, 720/60p, 480/60p, *50 Hz+ 1080/50i, 720/50p, 576/50p, REJHD.14 Wymaganie 13 Kompresja audio: Dolby Digital/2 kanały, REJHD.15 Wymaganie 14 Częstotliwośd próbkowania: 48 khz, REJHD.16 Wymaganie 15 Próbkowanie: 16 bit, REJHD.17 Wymaganie 16 Wejście zewnętrznego mikrofonu: Stereo mini jack 3.5 mm, REJHD.18 Wymaganie 17 Wyjście słuchawkowe: Stereo mini jack 3.5 mm, REJHD.19 Wymaganie 18 Wbudowany głośnik, REJHD.20 Wymaganie 19 Port USB v. 2.0, REJHD.21 Wymaganie 20 Monitor LCD 3,5, min 0,2 MP, REJHD.22 Wymaganie 21 Zasilanie: bateria: DC7.2 V, zasilacz 7.3 V,

16 Strona 16 z 52 REJHD.23 Wymaganie 22 Maksymalny pobór mocy: 12 W, REJHD.24 Wymaganie 23 Zakres temperatur pracy: 0 C - 40 C, REJHD.25 Wymaganie 24 Waga maksymalna: 700 g., REJHD.26 Wymaganie 25 Wymiary maksymalne: 96x53x135mm. REJHD.27 Wymaganie 26 Akcesoria wymagane dla każdej kamery: HDMI Grabber-1 szt., kabel o dł. 5mb łączący głowicę z rejestratorem-1 szt., karta pamięci SD 32GB 2 szt. REJHD.28 Montaż: Zestaw 3 kompletów (łącznie) dedykowanych przewodów łączących kamerę ze sterownikiem. Automatyczny, czterokanałowy mikser mikrofonowy (MIC MIX): Kod tabeli MIX4K Kod Wymaganie Automatyczny, czterokanałowy mikser mikrofonowy (MIC MIX): MIX4K.1 Liczba sztuk 3 MIX4K.2 MIX4K.3 MIX4K.4 MIX4K.5 Wejścia sygnału audio: Wyjście sygnału audio: Funkcje regulacyjne: Funkcje automatyczne: minimum 4 x mono o poziomie liniowym/mikrofonowym, zbalansowany / niezbalansowany sygnał audio (XLR) minimum 1 x mono o poziomie liniowym/mikrofonowym, zbalansowany / niezbalansowany sygnał audio (XLR) minimum 1 x aux o poziomie phono (RCA) regulatory dla każdego kanału wejściowego z funkcją poziomu i regulacji barwy dźwięku, Oddzielna regulacja kanału wyjściowego master Automatyczna aktywacja kanału wejściowego na podstawie poziomego sygnału audio Mikser audio stereo 3 wejścia 1 wyjście (MIX): Kod tabeli MIX31 Kod Wymaganie Mikser audio stereo 3 wejścia 1 wyjście (MIX): MIX31.1 Liczba sztuk 3 MIX31.2 Pasmo przenoszenia: minimum w zakresie 20 Hz to 20 khz, ±0.03 db MIX31.3 Współczynnik zawartości harmonicznych: THD + Noise 1 khz dla maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego MIX31.4 Odstęp sygnału od szumów: min. 100 db, 20Hz do 20kHz dla maksymalnego sygnału wyjściowego, nieważonego MIX31.5 Wejścia: minimum 2 monofoniczne o poziomie mikrofonowym / liniowym, zbalansowanym / niezbalansowanym, minimum 1 stereo liniowe, zbalansowane / niezbalansowane MIX31.6 Wyjścia: minimum 2 stereo liniowe, zbalansowane / niezbalansowane Rozdzielacz sygnału audio 1 wejście 3 wyjścia (SPLITTER): Kod tabeli SPLIT Kod Wymaganie Rozdzielacz sygnału audio 1 wejście 3 wyjścia (SPLITTER):

17 Strona 17 z 52 SPLIT.1 Liczba sztuk 6 SPLIT.2 SPLIT.3 SPLIT.4 Pasmo przenoszenia: Współczynnik zawartości harmonicznych: Odstęp sygnału od szumów: minimum w zakresie 20 Hz to 20 khz, ±0.05 db THD + Noise 1 khz dla poziomu nominalnego min. 90 db, dla sygnału niezbalansowanego, przy maksymalnym poziomie SPLIT.5 Wejścia audio: minimum 1 zbalansowane / niezbalansowane SPLIT.6 Wyjścia audio: minimum 3 zbalansowane / niezbalansowane Wzmacniacz audio stereo (WZM): Kod tabeli Kod Wymaganie Wzmacniacz audio stereo (WZM): WZMAS.1 Liczba sztuk 3 WZMAS WZMAS.2 Wejścia audio: 1 stereo, zbalansowany/niezbalansowany sygnał 2 stereo, zbalansowany sygnał WZMAS.3 Wyjścia audio: 1 stereo lub 2 mono (2 kanały maksymalnie) WZMAS.4 Impedancja obciążenia: 4 Ω WZMAS.5 Moc wyjściowa: 8 W rms na kanał, 8 ohms, 1 khz, 1% THD 15 W rms na kanał, 4 ohms, 1 khz, 1% THD WZMAS.6 Separacja sygnał/szum WZMAS.7 Waga: maksimum 0,3kg 74 db, 20 Hz do 20 khz, nieważony WZMAS.8 Dodatkowe: W zestawie moduł/sterownik tego samego producenta dedykowany do sterowania wzmacniaczem poprzez port RS-232. Jednostka sterująca systemu zintegrowanego sterowania: Urządzenie tego samego producenta co panele dotykowe 7, 10 i jednostki sterujące/jednostki systemu sterowania, skalery video, urządzenia audio/video do transmisji po skrętce i światłowodzie! Kod tabeli JSSZS Kod Wymaganie Jednostka sterująca systemu zintegrowanego sterowania JSSZS.1 Liczba sztuk 3 JSSZS.2 Wymaganie 1 Procesor sterujący JSSZS.3 Wymaganie 2 Złącze Ethernet - RJ45 JSSZS.4 Wymaganie 3 Wsparcie dla protokołów: ARP, ICMP (ping), IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet JSSZS.5 Wymaganie 4 2x dwukierunkowy port RS-232/RS-422/RS-485 (D-Sub 9-pin) JSSZS.6 Wymaganie 5 4x dwukierunkowy RS-232 JSSZS.7 Wymaganie 6 Wbudowany Web Server: Do 200 jednoczesnych sesji ; 7,25 MB nieulotnej pamięci użytkownika

18 Strona 18 z 52 JSSZS.8 Wymaganie 7 Wsparcie dla obsługi jednoczesnej wielu użytkowników JSSZS.9 Wymaganie 8 Na panelu przednim diody aktywności portów COM Panel dotykowy przewodowy 7 do sterowania urządzeniami (wbudowany w ścianę): Urządzenie tego samego producenta co panele dotykowe 7, 10 i jednostki sterujące/jednostki systemu sterowania, skalery video, urządzenia audio/video do transmisji po skrętce i światłowodzie! Kod tabeli Kod PD7SU Wymaganie Panel dotykowy przewodowy 7 do sterowania urządzeniami (wbudowany w ścianę) PD7SU.1 Liczba Sztuk 3 PD7SU.2 Wymaganie 1 Panel dotykowy 7 PD7SU.3 Wymaganie 2 Technologia dotyku rezystancyjna PD7SU.4 Wymaganie 3 Rozdzielczośd 800x480 PD7SU.5 Wymaganie 4 Głębia kolorów 18-bit, 256k PD7SU.6 Wymaganie 5 Jasnośd 400 cd/m2 PD7SU.7 Wymaganie 6 Kontrast 400:1 PD7SU.8 Wymaganie 7 Podświetlenie LED PD7SU.9 Wymaganie 8 Kąty widzialności ±70 poziom, +60 /-70 pion PD7SU.10 Wymaganie 9 Pamięd SDRAM 128MB dla procesów graficznych, 8MB dla użytku systemu PD7SU.11 Wymaganie 10 Pamięd Flash 32MB dla projektu, 16MB dla użytku systemu PD7SU.12 Wymaganie 11 Złącze RJ-45 PD7SU.13 Wymaganie 12 Obsługa protokołów: ICMP, IP, TCP (control), UDP, DHCP, Telnet PD7SU.14 Wymaganie 13 Sensor światła oraz ruchu PD7SU.15 Wymaganie 14 Wyjście mono 0,1 W, 86 db SPL PD7SU.16 Wymaganie 15 Pasmo audio 750 Hz 20kHz, +/- 5dB PD7SU.17 Wymaganie 16 Kompatybilnośd z procesorem sterującym opisanym powyżej PD7SU.18 Wymaganie 17 Automatyczna synchronizacja czasu z zegarem procesora sterującego PD7SU.19 Wymaganie 18 Dedykowana obudowa umożliwiająca wbudowanie urządzenia w ścianę PD7SU.20 Wymaganie 19 Zasilacz PoE. Kamera do podglądu sali operacyjnej: Kod tabeli Kod Wymaganie KAMSO.1 Liczba sztuk 3 KAMSO.2 Przetwornik: 1/2.5" CMOS. KAMSO Kamera do podglądu sali operacyjnej (KAMSO). KAMSO.3 Liczba pixeli: 16:9 1920x 1080, 4:3 1600x1200. KAMSO.4 Video S/N ratio: > 50 db (AGC off). KAMSO.5 Zoom: 10x Optical Zoom, 16x Digital Zoom KAMSO.6 Ogniskowa: f=6.3-63mm, F KAMSO.7 Balans bieli: ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent

19 Strona 19 z 52 KAMSO.8 KAMSO.9 Dodatkowe funkcje: Kompresja obrazu: Detekcja ruchu, detekcja twarzy, stabilizator obrazu MJPEG / H.264 KAMSO.10 Rozdzielczośd: H.264:[16:9] 1920x1080/1280x720/640x360/320x180,[4:3] 600x1200/1280x960/1024x768/640x480/320x240; MJPEG:[16:9]1920x1080/1280x720/1024x576/640x360,[4:3]1600x1200/1280x960/1024 x768/800x600/640x480/320x240 KAMSO.11 Jakośd obrazu: 5 poziomów (BASIC, NORMAL, ENHANCED, FINE, SUPER FINE) KAMSO.12 Ilośd klatek na sekundę: Max. 30 (1920x1080) KAMSO.13 Protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP,RTSP KAMSO.14 Wyjście video: Composite, HDMI KAMSO.15 Slot kart: 1(SDHC) KAMSO.16 Network port: 10BASE-T/100BASE-TX (złącze RJ45) KAMSO.17 Wejście/wyjści e audio: KAMSO.18 Komunikacja: RS-485 Mic in/line out (3.5_ mini jack) KAMSO.19 Dodatkowe: Dołączony moduł-konwerter RS485/RS232. KAMSO.20 Temperatura pracy: -10 to +50 C. KAMSO.21 Zasilanie: 24V AC ±10%, 50/60 Hz 8-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps (LAN8P): Kod tabeli LAN8P Kod Wymaganie 8-portowy przełącznik LAN 10/100/1000 Mbps (SWITCH LAN): LAN8P.1 Liczba sztuk 3 LAN8P.2 Ilośd portów: 8 porty 10/100/1000Base-T (RJ-45) LAN8P.3 LAN8P.4 Prędkośd transferu danych: Obsługiwane protokoły: 1 Gbps Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet LAN8P.5 Rodzaj komunikacji: Half-duplex, full-duplex Auto MDI/MDIX,Uplink, Full-/Half-Duplex, autonegocjacja LAN8P.6 Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x LAN8P.7 Zasilanie: AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ REŻYSERKA (POM. TECHNICZNE) Poniżej przedstawiono minimalne, które powinien spełniad oferowany sprzęt

20 Strona 20 z 52 Rozmieszenie i połączenia kablowe dla urządzeo i okablowania reżyserki zawiera RYS.2 załączony do opracowania. Stacja robocza PC: Kod tabeli Kod PCREZ Wymaganie PCREZ.1 Liczba sztuk 1 Stacja robocza PC PCREZ.2 Procesor: Zgodny z architekturą X86 Intel uzyskujący minimum 6000 pkt. w teście Passmark CPU Mark PCREZ.3 Pamięd zainstalowana: 4 GB PCREZ.4 Karta muzyczna: Zintegrowana PCREZ.5 Czytnik kart pamięci / FDD: 22 w 1 PCREZ.6 Napęd optyczny: DVD-REC (Dual Layer) PCREZ.7 Napęd opt. (opis): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer PCREZ.8 Dysk twardy: 1000 GB SATAII PCREZ.9 Obudowa: Mini Tower PCREZ.10 Wyposażenie dodatkowe: 2 x slot PCI (standard), 2 x slot PCI-E 8x (standard) [8x mechanicznie, 4x elektrycznie], 2 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x FireWire, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 2 x USB 2.0 (przedni panel), 6 x USB 2.0 (dodatkowo) PCREZ.11 Gwarancja: 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu PCREZ.12 System operacyjny: MS Windows 7 Professional 64 bit PCREZ.13 Aplikacje : Microsoft Office 2007 Professional lub nowszy Karta graficzna: PCREZ.14 Pamięd: 1 GB PCREZ.15 Wyjścia: 1x DVI-I, 2x DisplayPort (DisplayPort 1.1a, HDMI 1.3a, HDCP) PCREZ.16 Maksymalna rozdzielczośd: PCREZ.17 Chłodzenie: Aktywne PCREZ.18 Obsługiwane standardy: Dual DisplayPort (do 2560 x 60Hz i 120Hz) Dual-link DVI-I (do 2560 x 60Hz i 120Hz) DirectX 11, OpenGl 4.0, Shader Model 5.0, CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran PCREZ.19 Technologie: NVIDIA 3D Vision technology, 3D DLP, Interleaved, 3D stereo PCREZ.20 PCREZ.21 PCREZ.22 Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowe (KEY+M): Interfejs komunikacji z komputerem: Obsługa w systemach operacyjnych: Zasięg bezprzewodowej komunikacji: kompatybilny z USB 2.0 Microsoft Windows, 7, Windows Vista i Windows XP, Macintosh Mac OS X v10.4.x X maksymalnie do 5 metrów pomiędzy myszą, klawiaturą a odbiornikiem

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać: Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU DO WIDEOKONFERENCJI DLA: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto

DOSTAWA SPRZĘTU DO WIDEOKONFERENCJI DLA: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto P R Z E D M I O T Z A M Ó W I E N I A DOSTAWA SPRZĘTU DO WIDEOKONFERENCJI DLA: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 55 22-600 Tomaszów Lubelski Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421

Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP NSC15 Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS Part No.: 524421 Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC15 to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Komputer przenośny 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych. 2.1. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3. Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. Załącznik nr 6c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Częśd 3 Zakup i dostawa urządzeo w ramach doposażenia stanowiska foto/multimedialnego. nazwa specyfikacja Torba na kamerę Wymiary wewnętrzne: 66 x 29

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2 Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 1 Zaoferow L. NAZWA ASORTYMENTU ZAOFEROWANY SPRZĘT CENA

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/61/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są zestawy profesjonalnych telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu oraz zestaw

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia (województwo lubuskie) Brandenburgia 007-0 Znak: ZP-7.8.04 Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia Załącznik nr 7 do SIWZ Montaż urządzeń, podłączenie do istniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs USB 4 Prędkość obrotowa min. 5400 obr./min. 5 Gwarancja min.

Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs USB 4 Prędkość obrotowa min. 5400 obr./min. 5 Gwarancja min. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/9/2014 Pakiet 1 - (Warszawa) Tabela nr 1 Dysk twardy zewnętrzny Ilość 1 sztuka 1 Pojemność min.750 GB 2 Format szerokości 2,5 cala 3 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż:

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: typ komputera: w obudowie mini zastosowanie: standardowe aplikacje biurowe typ mikroprocesora: x86 wydajnośd: równa lub większa ilości punktów w SYSmark 2007

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Lenovo YOGA 2 Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): Ilość 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym)

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym) Projekt pn. Pomóż to proste. Opole, dn. 21.05.2013 r. Zamawiający Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Opis przedmiotu zamówienia : Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl nr 349062-2016 z dnia 2016-11-22 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.99.2013 CZĘŚĆ II Załącznik nr 1E do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

* wypełnić tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego lub o wyższych parametrach, podając nazwę produktu i jego parametry.

* wypełnić tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego lub o wyższych parametrach, podając nazwę produktu i jego parametry. Formularz asortymentowo-cenowy nr do zapytania ofertowego na zadanie pn: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Z wiedzą za pan brat Zamawiający informuje, że dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/09/2015 Rodzaje Sprzętu multimedialnego (Pakiety) stanowiące przedmiot dostawy, a także ich ilość i opis (oczekiwane przez Zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne, innego rodzaju minimalne właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Nr postępowania WF.2420.06.2014.MW Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Tabela I.1

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/032/2010 Zadanie nr Nazwa zadania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis zadania 1 Dostawa projektorów multimedialnych i przenośnych tablic interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo