Nr kierunkowy: 12 Telefon: Faks: adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity stanowi Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. (poz. 907) z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907), Radio Kraków S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Nazwa Zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Adres zamawiającego: ulica: Al. J. Słowackiego 22 Kod, miejscowość: Kraków, województwo: małopolskie. Nr kierunkowy: 12 Telefon: Faks: adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Imię i nazwisko: Marek Szumiec, stanowisko: Spec. ds. techniki radiowej adres: Radio Kraków S.A., Al. J. Słowackiego 22, Kraków, pok. Nr 313, III piętro tel. 12 / faks 12 / adres poczty elektronicznej: Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze, w godzinach: od 10:00 do 15:00. II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http//www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi sprzęt komputerowy i system WiFi) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 300, III piętro ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego (tj. szafy rack 19, urządzeń do transmisji danych, biblioteki taśmowej, serwerów wraz z macierzami, zestawów komputerowych), oprogramowania oraz zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:kod CPV Urządzenia komputerowe Sprzęt związany z komputerami Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: ilość części (zadań) = 7. Zadanie 1: dostawa szafy rack 19-1 szt. Zadanie 2: I. dostawa HP X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) - 8 szt. II. dostawa zewnętrznych macierzy RAID SAS-do-SATA - 2 szt Zadanie 3: dostawa biblioteki taśmowej o wysokości 5U z interfejsem SAS 6 Gb/s SFF szt. Zadanie 4: dostawa oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i opracowanie procedur Disaster Recovery" Zadanie 5: dostawa serwerów - 3 szt. Zadanie 6: dostawa zestawów komputerowych PC do montażu dźwięku z oprogramowaniem systemowym 6 zestawów. Zadanie 7: zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A.. Oferty Wykonawców dotyczyć mogą wszystkich bądź dowolnie wybranych zadań częściowych.

3 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1: dostawa szafy rack 19 1 szt. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 2: I. dostawa HP X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) - 8 szt. II. dostawa zewnętrzna macierz RAID SAS-do-SATA - 2 szt - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 3: dostawa biblioteki taśmowej o wysokości 5U z interfejsem SAS 6 Gb/s SFF szt. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 4: dostawa oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i opracowanie procedur Disaster Recovery" - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 5: dostawa serwerów 3 szt. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 6: dostawa zestawów komputerowych PC do montażu dźwięku z oprogramowaniem systemowym 6 zestawów. - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 7: zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A.. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Ustawowe warunki uczestnictwa w niniejszym postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Ocena warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

4 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie niezależnie od ilości ofert częściowych złożonych przez danego Wykonawcę - w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, wymienione w cz. 6 SIWZ metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: W niniejszym postępowaniu każda oferta częściowa (na każde zadania) oceniana będzie odrębnie według jednego kryterium: ceny ofertowej z wagą 100%; sposób oceny: minimalizacja. Termin minimalizacja oznacza, że maksymalny stopień spełnienia danego kryterium wyraża się liczbą minimalną. Za cenę ofertową przyjmuje się ostateczną ceną brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją całego zadania i uwzględniającą cło oraz wszystkie opłaty i podatki obowiązujące na obszarze Polski. X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Adres: Al. J. Słowackiego 22; Kraków, pokój nr 300. III piętro XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia 12 lutego 2014 r., o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Adres: Al. J. Słowackiego 22; Kraków. XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5 XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą bez zastosowania aukcji elektronicznej. XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. części: 1, 3, 4, 7). XVII. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: Data zamieszczenia:

6 Identyfikator: Zamawiający: 1 T PN-2014 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A Kraków; Al. J. Słowackiego 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ: poniżej kwoty określonej na podstawie al. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A. Styczeń 2014 R.

7 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Informacje ogólne. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzi we własnym imieniu: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna, zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych, które w całości zostały objęte przez Skarb Państwa. W dalszej treści niniejszej specyfikacji stosowana jest następująca skrócona nazwa zamawiającego: Radio Kraków S.A. NIP: Regon: Dane teleadresowe. Adres: Al. Juliusza Słowackiego 22; Kraków Tel.: 012 / / łączy ze wszystkimi komórkami / 012 / / Dział Techniczny / Faks: 012 / / Dział Techniczny / Internet: radiokrakow. Pl Konto bankowe. Bank Spółdzielczy w Limanowej nr Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej zamawiającego: (patrz: przetargi sprzęt komputerowy i system WiFi). Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze, w godzinach: od 10.oo do 15.oo.

8 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity stanowi Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. (poz. 907) z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907), a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego. 2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 2.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 2.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692), 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 1735), 5. Kodeks cywilny, 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.),

9 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych- liczba części: 7. b) Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. c) Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. części: 1, 3, 4, 7). d) Umowy ramowe: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. e) Dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. f) Aukcja elektroniczna. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą bez zastosowania aukcji elektronicznej. g) Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. h) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. i) Podwykonawcy: Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. 3.2 Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: ilość części (zadań) = 7. Zadanie 1: dostawa szafy rack 19-1 szt. Zadanie 2: I. dostawa HPX121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) - 8 szt. Zadanie 3: II. dostawa zewnętrznych macierzy RAID SAS-do-SATA - 2 szt dostawa biblioteki taśmowej o wysokości 5U z interfejsem SAS 6 Gb/s SFF szt.

10 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 4: dostawa oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i opracowanie procedur Disaster Recovery" Zadanie 5: dostawa serwerów - 3 szt. Zadanie 6: Dostawa zestawów komputerowych PC do montażu dźwięku z oprogramowaniem systemowym 6 zestawów. Zadanie 7: Zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków.A. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne i funkcjonalne określone są w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Załącznik ten stanowił będzie podstawę opracowania umowy. 3.3 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) Urządzenia komputerowe sprzęt związany z komputerami 3.4 Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

11 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1: dostawa szafy rack 19 1 szt. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 2: I. dostawa HP X121 1G SFP LC SX Transceiver (J4858C) - 8 szt. II. dostawa zewnętrzna macierz RAID SAS-do-SATA - 2 szt - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 3: dostawa biblioteki taśmowej o wysokości 5U z interfejsem SAS 6 Gb/s SFF szt. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 4: dostawa oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i opracowanie procedur Disaster Recovery" - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 5: dostawa serwerów - 3 szt. podpisania umowy. - do 6 tygodni od dnia Zadanie 6: dostawa zestawów komputerowych PC do montażu dźwięku z oprogramowaniem systemowym 6 zestawów. - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie 7: zbudowanie i skonfigurowanie systemu sieci WiFi na terenie Radia Kraków S.A.. - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

12 V.WARUNKI UCZESTNICTWA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 5.1 Ustawowe wymagania od Wykonawców. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży on: stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży on: stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1Pzp, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży on: stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli złoży on: a) stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 5.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5.5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie niezależnie od ilości ofert częściowych złożonych przez danego Wykonawcę - w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, wymienione w cz. 6 SIWZ metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia.

13 V. WARUNKI UCZESTNICTWA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW c.d. oraz odrzucenie oferty i wykluczenia z postępowania. 5.6 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5.7 Zgodnie z art. 89 oraz art. 90 ust. 3 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Zamawiający odrzuci ofert, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień (zgodnie z art. 90 ust. 3) lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5.8 Wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się tych Wykonawców, którzy określeni są w art. 24 ustawy i nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy oraz w SIWZ. 5.9 O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

14 VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH Wymagane dokumenty i załączniki (niezależnie od ilości ofert częściowych składanych przez Wykonawcę). Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z możliwością wykorzystania wzoru załącznika nr 5. Do oferty należy dołączyć wykaz oferowanych urządzeń z określeniem art. producenta, modelu, parametrów technicznych oferowanych urządzeń. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę na własnym formularzu pod warunkiem, że jego istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Pzp z możliwością wykorzystania wzoru załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że jego istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w ni- _niejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych. 3) Oświadczenie do braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, z możliwością wykorzystania wzoru - załącznik nr 3. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że jego istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych. 4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych z możliwością wykorzystania wzoru załącznik nr 4. 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wymagane oświadczenie na własnym formularzu pod warunkiem, że jego istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

15 VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH. w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt 6.1 ppkt.3). 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia ofert Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

16 ` VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 6.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.5 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ Zamawiającego. 8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 10. Wykonawca może wykorzystać załączone wzory dokumentów załączników. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wymagane dokumenty na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych. 11. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

17 VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 6.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: a) 6.1 ppkt 2, 3, 4, b) 6.2 ppkt 1, 2, 3, 4, 5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

18 VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 6.6 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a) punkcie 6.2 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; b) punkcie 6.2 ppkt 2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) punkcie 6.2. ppkt 4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp; d) punkcie 6.2. ppkt 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 1) lit. a, b, c, d.

19 VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 6.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert. 2) Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

20 VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓBUPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji 7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji: 1) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) zgodnie z art. 27 ustawy. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w punkcie 1. 5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 6) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92 213 Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo