Ceramika Nowa Gala SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceramika Nowa Gala SA"

Transkrypt

1 Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Końskie, 14 listopada roku

2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty administracyjne i sprzedaży Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wynik brutto z działalności kontynuowanej Podatek Wynik netto z działalności kontynuowanej Wynik netto z działalności zaniechanej Wynik netto Inne składniki całkowitego dochodu, które w przyszłości mogą zostać przeniesione do wyniku Różnice kursowe z przeliczenia Inne składniki całkowitego dochodu, które w przyszłości nie mogą zostać przeniesione do wyniku Koszty dotyczące skupu akcji Całkowity dochód Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej udziałowcom nie posiadającym kontroli Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej udziałowcom nie posiadającym kontroli Jednostka 12 m-cy do m-cy do Zysk (strata) zannualizowany (-a) tys. zł Średnia ważona ilość akcji* tys. szt Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą z działalności 0,0416 0,0224 zł kontynuowanej Średnia ważona rozwodniona ilość akcji* tys. szt Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,0416 0,0224 zł z działalności kontynuowanej * bez akcji własnych posiadanych przez spółkę 2

3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września roku Aktywa Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego Inne aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF Suma aktywów (kontynuowane na następnej stronie) 3

4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września roku (ciąg dalszy) Pasywa Kapitały własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - - Różnice kursowe z przeliczenia 5 6 Kapitał rezerwowy Akcje własne Niepodzielone wyniki Kapitały przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały nie dające kontroli - - Kapitały własne ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Rezerwa na świadczenia pracownicze Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne Zobowiązanie z tytułu faktoringu Rezerwa na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania związane z aktywami sklasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF Suma zobowiązań Suma pasywów Wartość księgowa (w tys. zł) Liczba akcji (w tys. szt.)* Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,35 4,31 Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.)* Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,35 4,31 * bez akcji własnych posiadanych przez spółkę 4

5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Działalność operacyjna Wynik finansowy netto Amortyzacja Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zmiana stanu rezerw, odpisów i rozliczeń międzyokresowych Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym Inne korekty -1-7 Przepływ operacyjny przed zmianami majątku obrotowego Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmian stanu zobowiązań Przepływ operacyjny brutto Otrzymane odsetki z działalności operacyjnej 1 22 Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (kontynuowane na następnej stronie) 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku (ciąg dalszy) Działalność finansowa Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Wpływy z faktoringu Nabycie akcji własnych Spłata kredytów i pożyczek Spłata faktoringu Odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu Efekt zmiany kursów walut Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki o nieograniczonej możliwości dysponowania Środki o ograniczonej możliwości dysponowania

7 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Przypisane akcjonariuszom spółki dominującej Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Niepodzielone wyniki Razem Udziały nie dające kontroli Kapitał własny ogółem Stan na Całkowity dochód za rok obrotowy* Pokrycie straty z lat ubiegłych Podział zysku z lat ubiegłych Umorzenie akcji własnych Skup akcji Stan na Stan na Całkowity dochód za rok obrotowy* Pokrycie straty z lat ubiegłych Podział zysku z lat ubiegłych Uchwalona dywidenda Skup akcji Stan na * Po 3 kwartałach roku kwota całkowitych dochodów to: zysk netto w wysokości tys. zł, który zwiększył wartość niepodzielonych wyników, różnice kursowe powstałe po przeliczeniu sprawozdania spółki zależnej CNG Luxembourg z euro na złote w kwocie 1 tys. zł, ujęte (in minus) w pozycji różnice kursowe z przeliczenia. Po 3 kwartałach roku kwota całkowitych dochodów to: zysk netto w wysokości tys. zł, który zwiększył wartość niepodzielonych wyników, koszty skupu akcji własnych w kwocie 2 tys. zł, ujęte (in minus) w pozycji akcje własne, różnice kursowe powstałe po przeliczeniu sprawozdania spółki zależnej CNG Luxembourg z euro na złote w kwocie 7 tys. zł ujęte (in minus) w pozycji różnice kursowe z przeliczenia. 7

8 Wybrane dane finansowe Kursy euro użyte do przeliczenia pozycji zamieszczonych w poniższej tabeli: w przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP: 4,1472 zł/euro na dzień 31 grudnia roku oraz 4,1755 zł/euro na dzień 30 września roku; w przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów NBP: 4,2231 zł/euro w 3 kwartałach roku; 4,1803 zł/euro w 3 kwartałach roku. Użyte do przeliczenia pozycji walutowych średnie kursy NBP dla dolara amerykańskiego wyglądały następująco: 3,012 zł/dolar na dzień 31 grudnia roku i 3,2973 zł/dolar na dzień 30 września roku. Dane skonsolidowane w tys. zł dane porównywalne w tys. euro dane porównywalne I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto (łącznie)* IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,04 0,02 0,01 0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,04 0,02 0,01 0,01 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 4,35 4,31 1,04 1,04 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 4,35 4,31 1,04 1,04 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0,08-0,02 - *podajemy bilansową zmianę wartości środków pieniężnych z uwzględnieniem zmiany wyceny z tytułu różnic kursowych. 8

9 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty administracyjne i sprzedaży Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto z działalności kontynuowanej Podatek Wynik netto z działalności kontynuowanej Wynik netto z działalności zaniechanej Wynik netto Inne składniki całkowitego dochodu, które w przyszłości nie mogą zostać przeniesione do wyniku Koszty dotyczące skupu akcji Całkowity dochód Jednostka 12 m-cy do m-cy do Zysk (strata) zannualizowany tys. zł Średnia ważona ilość akcji* tys. szt Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą z działalności -0,3 0,83 zł kontynuowanej Średnia ważona rozwodniona ilość akcji* tys. szt Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję -0,30 0,83 zł zwykłą z działalności kontynuowanej * bez akcji własnych posiadanych przez spółkę 9

10 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września roku Aktywa Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w podmiotach powiązanych Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki udzielone podmiotom zależnym Inne aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF Suma aktywów (kontynuowane na następnej stronie) 10

11 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września roku (ciąg dalszy) Pasywa Kapitały własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - - Kapitał rezerwowy - - Akcje własne Niepodzielone wyniki Kapitały własne ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Rezerwa na świadczenia pracownicze - - Pozostałe rezerwy - - Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne Rezerwa na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania związane z aktywami sklasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF Suma zobowiązań Suma pasywów Jednostka Wartość księgowa tys. zł Liczba akcji* tys. szt Wartość księgowa na jedną akcję tys. zł 3,80 4,57 Rozwodniona liczba akcji* tys. szt Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zł 3,80 4,57 * bez akcji własnych posiadanych przez spółkę 11

12 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Działalność operacyjna Wynik finansowy netto Amortyzacja Przychody z tytułu dywidend Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zmiana stanu rezerw, odpisów i rozliczeń międzyokresowych Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym Inne korekty - - Przepływ operacyjny przed zmianami majątku obrotowego Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmian stanu zobowiązań Przepływ operacyjny brutto Otrzymane odsetki z działalności operacyjnej 1 14 Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Udzielone pożyczki Nabycie aktywów finansowych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (kontynuowane na następnej stronie) 12

13 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ciąg dalszy) Działalność finansowa Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Nabycie akcji własnych Spłata kredytów i pożyczek Odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Efekt zmiany kursów walut Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki o nieograniczonej możliwości dysponowania Środki o ograniczonej możliwości dysponowania

14 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Niepodzielone wyniki Kapitał własny ogółem Stan na Całkowity dochód za rok obrotowy* Pokrycie straty z lat ubiegłych Podział zysku z lat ubiegłych Umorzenie akcji własnych Skup akcji Stan na Stan na Całkowity dochód za rok obrotowy* Pokrycie straty z lat ubiegłych Podział zysku z lat ubiegłych Uchwalona dywidenda Skup akcji Stan na * Po 3 kwartałach roku kwota całkowitych dochodów to: strata netto w wysokości tys. zł, która zmniejszyła wartość niepodzielonych wyników. Po 3 kwartałach roku kwota całkowitych dochodów to: zysk netto w wysokości tys. zł, który zwiększył wartość niepodzielonych wyników, koszty skupu akcji własnych w kwocie 2 tys. zł, ujęte (in minus) w pozycji akcje własne. 14

15 Wybrane dane finansowe Kursy euro użyte do przeliczenia pozycji zamieszczonych w poniższej tabeli: w przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP: 4,1472 zł/euro na dzień 31 grudnia roku oraz 4,1755 zł/euro na dzień 30 września roku; w przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów NBP: 4,2231 zł/euro w 3 kwartałach roku; 4,1803 zł/euro w 3 kwartałach roku. Użyte do przeliczenia pozycji walutowych średnie kursy NBP dla dolara amerykańskiego wyglądały następująco: 3,012 zł/dolar na dzień 31 grudnia roku i 3,2973 zł/dolar na dzień 30 września roku. w tys. zł w tys. euro Dane jednostkowe dane porównywalne dane porównywalne I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto (łącznie)* IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,30 0,83-0,07 0,20 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,30 0,83-0,07 0,20 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 3,80 4,57 0,91 1,10 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 3,80 4,57 0,91 1,10 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0,08-0,02 - *Podajemy bilansową zmianę wartości środków pieniężnych z uwzględnieniem zmiany wyceny z tytułu różnic kursowych. 15

16 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest, za roku, zawierającego skrócone, jednostkowe, kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółka stosuje zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wszystkie dane wynikają z ksiąg rachunkowych spółki, spółek zależnych, ewidencji pozabilansowej oraz dokumentacji konsolidacyjnej. W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty gospodarcze, których sprawozdania finansowe podlegają konsolidacji metodą pełną: jednostka dominująca; Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. jednostka zależna; Ceramika Gres SA jednostka zależna; CNG Luxembourg S.a.r.l. jednostka zależna; Energia Park Trzemoszna sp. z o.o. jednostka kontrolowana przez podmioty zależne (spółka aktualnie nie prowadzi działalności). Poza spółką zależną CNG Luxembourg S.a.r.l., rachunkowość spółek zależnych prowadzona jest w oparciu o takie same zasady rachunkowości jak spółki dominującej. Rachunkowość spółki CNG Luxembourg S.a.r.l. prowadzona jest w oparciu o luksemburskie standardy rachunkowości i przy konsolidacji jej sprawozdanie finansowe podlega stosownym przekształceniom. Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, sporządzono zgodnie z MSR 34. Stosowane zasady rachunkowości są takie same jak te, zgodnie z którymi sporządzono sprawozdania finansowe za rok. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zidentyfikowano istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład grupy. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31 grudnia roku. 2. Sezonowość działalności gospodarczej emitenta W branży płytek ceramicznych, podobnie jak w innych sektorach przemysłu budowlanego istnieje sezonowość popytu na sprzedawane wyroby. Najmniejszy popyt obserwowany jest w miesiącach zimowych (I kwartał oraz ostatnie dwa miesiące roku), a największy w miesiącach letnich. 3. Wpływ zdarzeń nietypowych na sprawozdanie finansowe Obciążenie wyniku w związku z przestojami produkcyjnymi: tys. zł; kompensata pozostałej części dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. na rzecz spółki dominującej (zobacz pkt. 8). Transakcja wpływa tylko na sprawozdanie jednostkowe i w sprawozdaniu skonsolidowanym podlega eliminacji; uchwalenie dywidendy (zobacz pkt. 10); 16

17 nieodpłatne nabycie akcji własnych od podmiotu zależnego odpis aktualizujący wartość udziałów w tym podmiocie zależnym (zobacz pkt. 13). Transakcja wpływa tylko na sprawozdanie jednostkowe i w sprawozdaniu skonsolidowanym podlega eliminacji. 4. Informacja o istotnych korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Utworzenie rezerwy na zobowiązania: tys. zł; wykorzystanie rezerwy na zobowiązania: tys. zł; zwiększenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy: 147 tys. zł; wykorzystanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy: 613 tys. zł; zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: tys. zł; wykorzystanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: tys. zł. 5. Segmenty działalności Struktura organizacyjna grupy oparta jest na układzie funkcjonalnym. Wyróżniamy cztery podstawowe obszary działalności: sprzedaż, produkcja, finanse oraz administracja i logistyka. Zasadnicze decyzje dotyczące bieżącej działalności oraz strategii rozwoju grupy podejmowane są przez zarząd. Grupa specjalizuje się w produkcji gresowych płytek ceramicznych, które sprzedawane są pod dwoma markami: Ceramika Nowa Gala oraz Ceramika Gres, przy czym polityka sprzedaży ustalana jest wspólnie dla całej grupy. Zgodnie z wymogami MSSF 8 wyróżniono tylko jeden segment operacyjny Informacja o obszarach geograficznych KRAJ EKSPORT RAZEM Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty nieprzypisane Wynik brutto ze sprzedaży KRAJ EKSPORT RAZEM Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty nieprzypisane Wynik brutto ze sprzedaży

18 KRAJ EKSPORT RAZEM Aktywa Należności handlowe Pozostałe należności (nieprzypisane) Udział żadnego z krajów, do których eksportowane są produkty grupy nie przekracza 10% skonsolidowanych przychodów. Wszystkie aktywa trwałe należące do spółek grupy zlokalizowane są na terenie Polski. Spółka zależna CNG Luxembourg nie posiada aktywów trwałych i nie prowadzi działalności produkcyjnej ani handlowej Informacja o produktach Grupa jest wyspecjalizowana w produkcji płytek ceramicznych i elementów uzupełniających, sprzedawanych w ramach łącznej oferty. Pozostała sprzedaż ma charakter marginalny i dotyczy surowców lub usług. WYROBY CERAMICZNE POZOSTAŁA SPRZEDAŻ RAZEM Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych Nabyte aktywa trwałe WYROBY CERAMICZNE POZOSTAŁA SPRZEDAŻ RAZEM Przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych Nabyte aktywa trwałe Informacja o znaczących odbiorcach W ciągu 3 kwartałów roku udział żadnego z odbiorców grupy nie przekroczył 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. 6. Umowy kredytowe zawarte w ciągu 3 kwartałów roku 6.1. Umowa kredytowa z mbankiem SA z 28 stycznia roku W celu sfinansowania zakupu urządzeń produkcyjnych, w styczniu roku spółka zaciągnęła w 18

19 mbank SA 5 letni kredyt inwestycyjny na kwotę 680 tys. euro. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 25 stycznia 2019 roku. Umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z 25 kwietnia roku 25 kwietnia roku zapadał termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego spółce przez Bank Handlowy w Warszawie SA. 25 kwietnia roku podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę o kredyt odnawialny z terminem spłaty kredytu do 22 kwietnia 2016 roku, przy zachowaniu dotychczasowych zabezpieczeń oraz kwoty kredytu. Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z 24 września roku Na 30 września roku przypadał termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego spółce przez Bank Pekao SA w kwocie tys. zł. 29 września roku Ceramika Nowa Gala SA podpisała z bankiem aneks do umowy kredytowej wydłużający termin spłaty kredytu do 30 września 2016 roku, przy zachowaniu dotychczasowych zabezpieczeń. Równocześnie spółka obniżyła posiadany dotychczas limit kredytowy z tys. zł do kwoty tys. zł, zgodnie ze strategią zakładającą redukcję zadłużenia Ceramika Gres SA Umowa kredytowa z ING Bankiem Śląskim SA 25 czerwca roku spółka zależna Ceramika Gres SA zawarła umowę o kredyt w rachunku bankowym z ING Bank Śląski SA na kwotę tys. złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności spółki, przy czym pierwsze wykorzystanie kredytu zostało przeznaczone na spłatę kredytu oraz faktoringu udzielonych spółce przez Alior Bank SA. Zabezpieczenie kredytu stanowią poręczenia Ceramiki Nowej Gali SA oraz Ceramiki Nowej Gali II sp. z o.o., hipoteka na nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, towarach oraz środkach trwałych. Analogiczne zabezpieczenia ustanowione były dla zrefinansowanego kredytu oraz umowy faktoringowej. Termin spłaty udzielonego przez bank kredytu przypada na 23 czerwca 2016 roku. 7. Zmiany w pozycjach pozabilansowych w stosunku do raportu rocznego za rok W stosunku do informacji opublikowanych w ostatnim skonsolidowanym raporcie rocznym nastąpiły zmiany w pozycjach pozabilansowych. W związku ze spłatą części zobowiązań wynikających z podpisanego kontraktu z włoskim dostawcą, przyszłe zobowiązania do zakupu maszyn i urządzeń na 30 września roku spadły do 255 tys. euro. Wszystkie zobowiązania z tytułu umowy o aktualizację zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Oracle EBS zostały spłacone. 8. Kompensata pozostałej części dywidendy od spółki zależnej 26 czerwca roku zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej Ceramiki Nowej Gali II sp. z o.o. uchwałą nr 3 postanowiło, że zysk netto spółki za 2012 rok w wysokości ,72 złotych oraz kwota ,09 złotych, pochodząca z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, zostaną przeznaczone na wypłatę dywidendy dla Ceramiki Nowej Gali SA. Dywidenda została wypłacona w ratach w następujący sposób: kwota ,09 złotych do dnia 30 czerwca roku; kwota ,72 złotych kompensata z innymi rozrachunkami przeprowadzona 31 stycznia roku. 9. Publikacja nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata marca roku zarząd podał do publicznej wiadomości założenia dotyczące nowej strategii 19

20 rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata Jej główne założenia to: rozwój sprzedaży w tempie 5% rocznie w okresie obowiązywania strategii; poprawienie marży EBITDA do końca roku 2016 o 7 p.p. do poziomu ok. 17% w następstwie realizacji inicjatyw strategicznych w trzech głównych obszarach: a. zwiększania wykorzystania mocy produkcyjnych (4-5 p.p. poprawy marży); b. nowych technologii (inwestycje w formowanie płytek nieszkliwionych oraz druk cyfrowy powinny wygenerować poprawę marży o 1-2 p.p.); c. optymalizacji procesów (szereg działań w tym m.in. uproszczenie oferty, konsolidacja zakupów, redukcja zatrudnienia, uproszczenie procesów powinno wygenerować poprawę marży o 3 p.p.). skrócenie łańcucha dostaw w dystrybucji płytek ceramicznych; przeznaczenie łącznie 45 mln zł na nakłady inwestycyjne w okresie -2016, z tego 10 mln zł na inwestycje odtworzeniowe, 15 mln zł na modernizację i nowe technologie oraz 20 mln zł na rozwój logistyki i magazynów; utrzymanie średniego poziomu kapitału obrotowego oraz średniego zadłużenia odsetkowego na poziomach z końca roku ; umorzenie akcji własnych będących w posiadaniu grupy ( szt. stanowiących 16,43% kapitału zakładowego) w roku (zob. też pkt. 11); propozycja wprowadzenia polityki dywidendowej zakładającej przeznaczanie rocznie na dywidendę min. 30% skonsolidowanego zysku netto grupy, jednakże nie więcej niż 10 groszy na akcję (zob. też pkt. 10) 10. Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie dotyczącej wypłaty dywidendy 30 czerwca roku walne zgromadzenie spółki uchwałą nr 7 postanowiło część zysku za rok w kwocie ,68 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Na jedną akcję przypadło 0,08 zł dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określono na 30 września roku, a dzień wypłaty dywidendy przypadł na 15 października roku. 11. Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie o umorzeniu akcji własnych bez wynagrodzenia i obniżeniu kapitału zakładowego spółki 30 czerwca walne zgromadzenie uchwałą nr 14 postanowiło obniżyć kapitał zakładowy spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez zmniejszenie liczby akcji z akcji do akcji, poprzez umorzenie akcji. Równocześnie walne zgromadzenie emitenta uchwałą nr 13 z 30 czerwca roku postanowiło umorzyć łącznie akcji własnych w kapitale zakładowym spółki. Umorzenie akcji posiadanych przez spółkę zależną CNG Luxembourg S.a.r.l. nastąpiło bez wynagrodzenia, za zgodą akcjonariusza wyrażoną w umowie przeniesienia własności akcji, która została zawarta poza rynkiem regulowanym pomiędzy akcjonariuszem i spółką (szerzej zobacz pkt. 13). Zarówno celem umorzenia akcji posiadanych przez podmiot zależny jak i akcji, należących do spółki było uporządkowanie struktury akcjonariatu, zwiększeniem jej przejrzystości i pewności co do struktury akcjonariatu w przyszłości. 12. Podwyższenie kapitału spółki zależnej CNG Luxembourg S.a.r.l. 6 sierpnia roku podwyższono o 200 tys. euro kapitał podstawowy spółki zależnej CNG Luxembourg S.a.r.l. Podwyższenie kapitału w całości zostało opłacone gotówką przez spółkę dominującą Ceramikę Nową Galę SA. 20

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OPIS POWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 9 zakończony 30 września 2012 roku Kruszwica, 14 listopada 2012 roku ZAWARTOŚĆ: WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo