1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi LandingHero.com Niniejszy Regulamin świadczenia usług LandingHero.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług na rzecz Subskrybenta przez [DANE USŁUGODAWCY] zwaną w dalszej części Usługodawcą. Objaśnienie pojęć użytych w Regulaminie: 1 Definicje Cennik szczegółowy opis Subskrypcji i Pakietów, dostępny pod adresem Klient (Klienci) osoba, która przekazała swoje dane osobowe Subskrybentowi i Usługodawcy za pomocą formularza na Stronie Docelowej i wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych; Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta; Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konto Subskrybenta oprogramowanie udostępnione Subskrybentowi w Serwisie, umożliwiające m. in. zamawianie Subskrypcji i Pakietów i zarządzanie usługami wykupionymi w Serwisie; Pakiet usługa polegająca na powiększeniu limitu pobierania Leadów; Serwis portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia; w szczególności zdarzenie losowe, katastrofa naturalna, działania wojenne, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, strajki, protesty i zamieszki; Strona Docelowa strona internetowa prowadzona w Serwisie na rzecz Subskrybenta, służąca do pozyskania Klientów w ramach działań marketingowych Subskrybenta; Subskrybent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i zarejestrowała się w Serwisie; Subskrypcja zestaw usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę w ramach określonej opłaty i przez określony czas; Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Usługodawcą i Subskrybentem; Usługa usługa polegająca na udostępnieniu Konta Subskrybenta, hostingu Stron Docelowych i inne usługi towarzyszące świadczone przez Usługodawcę poprzez Serwis. 2 Zakres usługi 1. Usługa obejmuje: a. dostęp do gotowych szablonów Stron Docelowych; b. możliwość skorzystania z narzędzi umożliwiających edycję Strony Docelowej; c. hosting Stron Docelowych w liczbie określonej w Cenniku dla każdej z poszczególnych Subskrypcji; d. gromadzenie danych osobowych odbiorców Strony Docelowej (Klientów) w postaci Leadów; e. możliwość pozyskania Leadów przez Subskrybenta w liczbie określonej w Cenniku dla każdej z poszczególnych Subskrypcji;

2 f. możliwość skorzystania z narzędzi do analizy ruchu na Stronie Docelowej. 2. Korzystanie z Usługi wymaga założenia Konta. Za jego pomocą Subskrybent może dokonywać zamówień pozostałych składników Usługi (w postaci Pakietów lub Subskrypcji) oraz nimi zarządzać. 3. O ile Subskrybent nie wykupił Pakietu lub Subskrypcji, na Koncie aktywna pozostaje Subskrypcja Podstawowa, która umożliwia dostęp do usług określonych powyżej oraz w Cenniku. 4. Założenie Konta oraz Subskrypcja Demonstracyjna są darmowe. 5. Poprzez zamówienie Subskrypcji, Subskrybent uzyskuje możliwość korzystania z Usługi w pełnym zakresie przez określony czas, w zamian za opłatę wnoszoną w cyklu miesięcznym lub rocznym. 6. Szczegółowe informacje o oferowanych Pakietach i Subskrypcjach, czasie ich obowiązywania oraz wysokości opłat zawarte są w Cenniku. 3 Strony Docelowe 1. Subskrybent, pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu, ma możliwość zaprojektowania własnej Strony Docelowej lub dostosowania gotowego szablonu Strony Docelowej spośród oferowanych przez Usługodawcę. 2. Strony Docelowe, za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe Klientów, zawierają: a. formularz kontaktowy służący do zbierania danych osobowych Klientów; b. przyciski wyboru, za pomocą których Klient akceptuje Politykę Prywatności, wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie wiadomości handlowych; c. odsyłacz do Polityki Prywatności. 3. Administratorami danych osobowych Klientów zebranych za pomocą formularza kontaktowego są Subskrybent i Usługodawca. 4. Wzory opisów przycisków wyboru oraz treści Polityki Prywatności stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 5. Usługodawca udziela Subskrybentowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie w okresie obowiązywania Subskrypcji i w ramach wniesionej opłaty, udostępnionych w Serwisie szablonów Stron Docelowych (dalej jako Utwór), wyłącznie w celu przygotowania własnej Strony Docelowej i opublikowania jej w ramach Usługi. 6. Licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej przy uwzględnieniu zastrzeżeń odnośnie co do zakresu w którym zostaje udzielona, obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. Publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; c. Modyfikowanie Utworu wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionej w Serwisie; d. Sporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu. 4 Usługodawca 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością. 2. Usługodawca podejmie środki w celu ochrony Konta Subskrybenta i zawartych na nim danych przed dostępem i działaniami osób trzecich. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępności Usługi uzasadnionych względami konserwacji i obsługi Serwisu. Usługodawca dołoży starań, by przerwy były jak najkrótsze, a Subskrybent w miarę możliwości został poinformowany z

3 wyprzedzeniem o planowanej przerwie w dostępności Usługi, chyba, że przerwa spowodowana będzie nagłą awarią lub poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa Serwisu, Subskrybentów lub Klientów. 4. W razie uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Subskrybenta z Usługi z naruszeniem prawa, w szczególności w razie umieszczenia na Stronie Docelowej treści bezprawnych, Usługodawca ma prawo zawiesić lub zablokować świadczenie Usługi. 5 Subskrybent 1. Subskrybent jest zobowiązany: a. Podać prawdziwe i poprawne dane teleadresowe w formularzu rejestracyjnym oraz w każdym przypadku zmiany danych dokonywać ich niezwłocznej aktualizacji poprzez odpowiednią zakładkę Konta Subskrybenta. b. Nie ujawniać danych logowania do Konta Subskrybenta (loginu i hasła) osobom trzecim. c. Nie umieszczać na Stronie Docelowej treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, drastycznym, promującym przemoc lub naruszającym interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. d. Korzystać z Usługi zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6 Zamawianie i płatności 1. Subskrybent dokonuje zamówienia Subskrypcji lub Pakietu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, a następnie wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta. 2. Pakiet lub Subskrypcja zostają uruchomione na podstawie zaksięgowanych płatności na warunkach określonych w Cenniku dla danej Subskrypcji lub Pakietu. 3. W trakcie obowiązywania Subskrypcji możliwe jest przejście na wyższą Subskrypcję poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta oraz wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości stanowiącej różnicę między opłatami za Subskrypcje zgodnie z Cennikiem. 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: a. Płatność elektroniczna w systemie Paymento b. Karta kredytowa 5. Subskrybent obowiązany jest wnosić opłaty miesięczne za Subskrypcje w terminie do ostatniego dnia ważności subskrybcji. W razie opóźnienia przekraczającego 7 dni świadczenie Usługi wchodzącej w skład Subskrypcji ulega zawieszeniu, a Konto Subskrybenta przechodzi w stan Subskrypcji Podstawowej. W razie wniesienia zaległej opłaty Usługodawca odwiesza świadczenie Usługi, co jednak nie prowadzi do przedłużenia okresu obowiązywania Subskrypcji. 6. Usługodawca wystawia fakturę tytułem świadczenia Usługi na dane podane w Koncie Subskrybenta, w ciągu 7 dni od daty odnotowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 7. Z upływem okresu obowiązywania Subskrypcji, świadczenie Usługi wchodzącej w skład Subskrypcji ulega dezaktywacji, a Konto Subskrybenta przechodzi w stan Subskrypcji Podstawowej. Subskrybent może przedłużyć Subskrypcję, dokonując kolejnego zamówienia poprzez Konto Subskrybenta. Usługodawca poinformuje Subskrybenta o upływającym okresie obowiązywania Subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 7 dni przed upływem okresu obowiązywania Subskrypcji.

4 7 Wymagania techniczne 1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. 2. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: natywnych przeglądarek systemów Android 4.0, ios 6 lub nowszych, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 30, Google Chrome 35, Safari 7, Opera 23 lub ich nowszych wersji. Usługa może nie działać poprawnie w razie korzystania z przeglądarek innych niż wskazane powyżej. 8 Dane osobowe Subskrybentów 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Usługodawca, tj. [Nazwa Usługodawcy]. Subskrybenci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, wypełniając formularz rejestracyjny. 2. Usługodawca w celu świadczenia Usługi i w zakresie dla tego celu niezbędnym może udostępniać dane osobowe Subskrybentów następującym podmiotom: a. Paymento S.A. ul. Dojazdowa 9, Tychy b. BI Architects Sp. z o. o., ul Puławska 257/4, Warszawa 3. Subskrybentom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Subskrybenci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych osobowych poprzez odpowiednią zakładkę w Koncie Subskrybenta. 4. Subskrybent za pośrednictwem serwisu nie może zbierać danych osobowych, które w pośredni lub bezpośredni sposób ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 5. W celu realizacji usługi określonej w niniejszym regulaminie Subskrybent powierza Marketing Wizards Sp. z o.o., na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanie wszystkich danych osobowych klientów Subskrybenta. 6. Marketing Wizards Sp. z o. o. może przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie i w celu przewidzianym w regulaminie. Przetwarzanie danych w innym celu możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych. 7. Wyłącznym dysponentem powierzonych danych pozostaje Subskrybent. Marketing Wizards Sp. z o. o. może decydować o celach i środkach przetwarzania danych jedynie w przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych. 8. Przy przetwarzaniu danych Marketing Wizards zobowiązuje się do stosowania art a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 9. Marketing Wizards może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi jedynie w celu dostarczenia infrastruktury technicznej oraz innych usług, niezbędnych do realizacji Umowy. Podmiot, któremu Marketing Wizards zamierza powierzyć przetwarzanie danych, musi spełniać wymogi określone w art a Ustawy o ochronie danych osobowych. 10. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5 9 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: a. niemożliwości świadczenia Usługi lub nienależytego świadczenia Usługi wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub działań osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona; b. skutków niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usług przez Subskrybenta; c. skutków podania przez Subskrybenta nieprawidłowych danych teleadresowych, w szczególności nieprawidłowego adresu , jak również niedopełnienia obowiązku aktualizacji tych danych; d. skutków wykorzystania danych logowania do Konta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te pozyskały dane logowania za wiedzą Subskrybenta lub w wyniku niezachowania przez Subskrybenta niezbędnych środków bezpieczeństwa; e. treści umieszczonych przez Subskrybenta na Stronie Docelowej; f. utraconych przez Subskrybenta korzyści. 2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty należnej za jeden miesiąc korzystania z usługi przez Subskrybenta zgodnie z wyborem danego Pakietu i według cen określonych w Cenniku. 10 Reklamacje 1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstaw do jej zgłoszenie i zawierać: a. Dane Subskrybenta, w tym dane teleadresowe oraz b. Zastrzeżenia Subskrybenta co do Usługi będącej przedmiotem reklamacji c. Przedstawienie wszystkich okoliczności wskazujących na zasadność reklamacji d. Ewentualne żądania Subskrybenta. 2. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji zgłoszonej zgodnie z 10 ust. 2, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca w szczególności wskaże, czy uznaje reklamację, określając sposób jej rozpatrzenia lub uzasadniając przyczynę jej nie uwzględnienia. 3. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej jest warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko Usługodawcy. 11 Okres obowiązywania, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 2. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy: a. Subskrybent istotnie naruszy postanowienia Regulaminu; b. Subskrybent będzie działał na szkodę Usługodawcy, jego kontrahentów lub Klientów. 3. Subskrybent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta. 12 Odstąpienie od umowy 1. Subskrybentowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Subskrybentowi będącemu Konsumentem w wypadku:

6 a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Subskrybenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. b. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Subskrybent musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Subskrybent może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [tu link do wzoru formularza], jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Subskrybentowi płatności otrzymane w ramach umowy od której Subskrybent odstępuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Subskrybenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte przez Subskrybenta w pierwotnej transakcji, chyba że Subskrybent wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Subskrybent nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 13 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, przekształceń prawnych lub zmian organizacyjnych Usługodawcy. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Subskrybenci zostaną poinformowani o planowanych zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, w szczególności w ramach procedury reklamacyjnej, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. 4. Jeżeli Subskrybent jest Konsumentem, w Umowie nie stosuje się następujących postanowień Regulaminu: 9.2, Regulamin wchodzi w życie r.

7 Załącznik 1 - Wzory opisów przycisków wyboru: 1. Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności [LINK- Załącznik2] oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwy obu Administratorów Usługodawca i Subskrybent] w celach marketingowych, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez [nazwy obu Administratorów Usługodawca i Subskrybent] informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz z późn. zm.). Załącznik 2 - Wzór Polityki Prywatności 1. Administratorem danych osobowych Klientów są [dane Subskrybenta] oraz [dane Usługodawcy], zwane dalej Administratorem. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883 z późn. zm). 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz jego kontrahentów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 5. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, w tym stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności i integralności danych osobowych Klientów, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa. 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 7. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej, które umożliwiają: a) tworzenie statystyk oglądalności strony internetowej, b) personalizację przekazów marketingowych, c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. Na stronie internetowej wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do

8 urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo