1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi LandingHero.com Niniejszy Regulamin świadczenia usług LandingHero.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług na rzecz Subskrybenta przez [DANE USŁUGODAWCY] zwaną w dalszej części Usługodawcą. Objaśnienie pojęć użytych w Regulaminie: 1 Definicje Cennik szczegółowy opis Subskrypcji i Pakietów, dostępny pod adresem Klient (Klienci) osoba, która przekazała swoje dane osobowe Subskrybentowi i Usługodawcy za pomocą formularza na Stronie Docelowej i wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych; Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta; Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konto Subskrybenta oprogramowanie udostępnione Subskrybentowi w Serwisie, umożliwiające m. in. zamawianie Subskrypcji i Pakietów i zarządzanie usługami wykupionymi w Serwisie; Pakiet usługa polegająca na powiększeniu limitu pobierania Leadów; Serwis portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia; w szczególności zdarzenie losowe, katastrofa naturalna, działania wojenne, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, strajki, protesty i zamieszki; Strona Docelowa strona internetowa prowadzona w Serwisie na rzecz Subskrybenta, służąca do pozyskania Klientów w ramach działań marketingowych Subskrybenta; Subskrybent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i zarejestrowała się w Serwisie; Subskrypcja zestaw usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę w ramach określonej opłaty i przez określony czas; Umowa umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Usługodawcą i Subskrybentem; Usługa usługa polegająca na udostępnieniu Konta Subskrybenta, hostingu Stron Docelowych i inne usługi towarzyszące świadczone przez Usługodawcę poprzez Serwis. 2 Zakres usługi 1. Usługa obejmuje: a. dostęp do gotowych szablonów Stron Docelowych; b. możliwość skorzystania z narzędzi umożliwiających edycję Strony Docelowej; c. hosting Stron Docelowych w liczbie określonej w Cenniku dla każdej z poszczególnych Subskrypcji; d. gromadzenie danych osobowych odbiorców Strony Docelowej (Klientów) w postaci Leadów; e. możliwość pozyskania Leadów przez Subskrybenta w liczbie określonej w Cenniku dla każdej z poszczególnych Subskrypcji;

2 f. możliwość skorzystania z narzędzi do analizy ruchu na Stronie Docelowej. 2. Korzystanie z Usługi wymaga założenia Konta. Za jego pomocą Subskrybent może dokonywać zamówień pozostałych składników Usługi (w postaci Pakietów lub Subskrypcji) oraz nimi zarządzać. 3. O ile Subskrybent nie wykupił Pakietu lub Subskrypcji, na Koncie aktywna pozostaje Subskrypcja Podstawowa, która umożliwia dostęp do usług określonych powyżej oraz w Cenniku. 4. Założenie Konta oraz Subskrypcja Demonstracyjna są darmowe. 5. Poprzez zamówienie Subskrypcji, Subskrybent uzyskuje możliwość korzystania z Usługi w pełnym zakresie przez określony czas, w zamian za opłatę wnoszoną w cyklu miesięcznym lub rocznym. 6. Szczegółowe informacje o oferowanych Pakietach i Subskrypcjach, czasie ich obowiązywania oraz wysokości opłat zawarte są w Cenniku. 3 Strony Docelowe 1. Subskrybent, pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu, ma możliwość zaprojektowania własnej Strony Docelowej lub dostosowania gotowego szablonu Strony Docelowej spośród oferowanych przez Usługodawcę. 2. Strony Docelowe, za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe Klientów, zawierają: a. formularz kontaktowy służący do zbierania danych osobowych Klientów; b. przyciski wyboru, za pomocą których Klient akceptuje Politykę Prywatności, wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie wiadomości handlowych; c. odsyłacz do Polityki Prywatności. 3. Administratorami danych osobowych Klientów zebranych za pomocą formularza kontaktowego są Subskrybent i Usługodawca. 4. Wzory opisów przycisków wyboru oraz treści Polityki Prywatności stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 5. Usługodawca udziela Subskrybentowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie w okresie obowiązywania Subskrypcji i w ramach wniesionej opłaty, udostępnionych w Serwisie szablonów Stron Docelowych (dalej jako Utwór), wyłącznie w celu przygotowania własnej Strony Docelowej i opublikowania jej w ramach Usługi. 6. Licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej przy uwzględnieniu zastrzeżeń odnośnie co do zakresu w którym zostaje udzielona, obejmuje następujące pola eksploatacji: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b. Publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; c. Modyfikowanie Utworu wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionej w Serwisie; d. Sporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu. 4 Usługodawca 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością. 2. Usługodawca podejmie środki w celu ochrony Konta Subskrybenta i zawartych na nim danych przed dostępem i działaniami osób trzecich. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępności Usługi uzasadnionych względami konserwacji i obsługi Serwisu. Usługodawca dołoży starań, by przerwy były jak najkrótsze, a Subskrybent w miarę możliwości został poinformowany z

3 wyprzedzeniem o planowanej przerwie w dostępności Usługi, chyba, że przerwa spowodowana będzie nagłą awarią lub poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa Serwisu, Subskrybentów lub Klientów. 4. W razie uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Subskrybenta z Usługi z naruszeniem prawa, w szczególności w razie umieszczenia na Stronie Docelowej treści bezprawnych, Usługodawca ma prawo zawiesić lub zablokować świadczenie Usługi. 5 Subskrybent 1. Subskrybent jest zobowiązany: a. Podać prawdziwe i poprawne dane teleadresowe w formularzu rejestracyjnym oraz w każdym przypadku zmiany danych dokonywać ich niezwłocznej aktualizacji poprzez odpowiednią zakładkę Konta Subskrybenta. b. Nie ujawniać danych logowania do Konta Subskrybenta (loginu i hasła) osobom trzecim. c. Nie umieszczać na Stronie Docelowej treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, drastycznym, promującym przemoc lub naruszającym interesy osób trzecich, w tym ich dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej. d. Korzystać z Usługi zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6 Zamawianie i płatności 1. Subskrybent dokonuje zamówienia Subskrypcji lub Pakietu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, a następnie wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta. 2. Pakiet lub Subskrypcja zostają uruchomione na podstawie zaksięgowanych płatności na warunkach określonych w Cenniku dla danej Subskrypcji lub Pakietu. 3. W trakcie obowiązywania Subskrypcji możliwe jest przejście na wyższą Subskrypcję poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta oraz wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości stanowiącej różnicę między opłatami za Subskrypcje zgodnie z Cennikiem. 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: a. Płatność elektroniczna w systemie Paymento b. Karta kredytowa 5. Subskrybent obowiązany jest wnosić opłaty miesięczne za Subskrypcje w terminie do ostatniego dnia ważności subskrybcji. W razie opóźnienia przekraczającego 7 dni świadczenie Usługi wchodzącej w skład Subskrypcji ulega zawieszeniu, a Konto Subskrybenta przechodzi w stan Subskrypcji Podstawowej. W razie wniesienia zaległej opłaty Usługodawca odwiesza świadczenie Usługi, co jednak nie prowadzi do przedłużenia okresu obowiązywania Subskrypcji. 6. Usługodawca wystawia fakturę tytułem świadczenia Usługi na dane podane w Koncie Subskrybenta, w ciągu 7 dni od daty odnotowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 7. Z upływem okresu obowiązywania Subskrypcji, świadczenie Usługi wchodzącej w skład Subskrypcji ulega dezaktywacji, a Konto Subskrybenta przechodzi w stan Subskrypcji Podstawowej. Subskrybent może przedłużyć Subskrypcję, dokonując kolejnego zamówienia poprzez Konto Subskrybenta. Usługodawca poinformuje Subskrybenta o upływającym okresie obowiązywania Subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 7 dni przed upływem okresu obowiązywania Subskrypcji.

4 7 Wymagania techniczne 1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. 2. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: natywnych przeglądarek systemów Android 4.0, ios 6 lub nowszych, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 30, Google Chrome 35, Safari 7, Opera 23 lub ich nowszych wersji. Usługa może nie działać poprawnie w razie korzystania z przeglądarek innych niż wskazane powyżej. 8 Dane osobowe Subskrybentów 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest Usługodawca, tj. [Nazwa Usługodawcy]. Subskrybenci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, wypełniając formularz rejestracyjny. 2. Usługodawca w celu świadczenia Usługi i w zakresie dla tego celu niezbędnym może udostępniać dane osobowe Subskrybentów następującym podmiotom: a. Paymento S.A. ul. Dojazdowa 9, Tychy b. BI Architects Sp. z o. o., ul Puławska 257/4, Warszawa 3. Subskrybentom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Subskrybenci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych osobowych poprzez odpowiednią zakładkę w Koncie Subskrybenta. 4. Subskrybent za pośrednictwem serwisu nie może zbierać danych osobowych, które w pośredni lub bezpośredni sposób ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 5. W celu realizacji usługi określonej w niniejszym regulaminie Subskrybent powierza Marketing Wizards Sp. z o.o., na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanie wszystkich danych osobowych klientów Subskrybenta. 6. Marketing Wizards Sp. z o. o. może przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie i w celu przewidzianym w regulaminie. Przetwarzanie danych w innym celu możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych. 7. Wyłącznym dysponentem powierzonych danych pozostaje Subskrybent. Marketing Wizards Sp. z o. o. może decydować o celach i środkach przetwarzania danych jedynie w przypadku uzyskania od klienta zgody na przetwarzanie danych. 8. Przy przetwarzaniu danych Marketing Wizards zobowiązuje się do stosowania art a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 9. Marketing Wizards może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi jedynie w celu dostarczenia infrastruktury technicznej oraz innych usług, niezbędnych do realizacji Umowy. Podmiot, któremu Marketing Wizards zamierza powierzyć przetwarzanie danych, musi spełniać wymogi określone w art a Ustawy o ochronie danych osobowych. 10. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5 9 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: a. niemożliwości świadczenia Usługi lub nienależytego świadczenia Usługi wynikających z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności na skutek wystąpienia Siły Wyższej lub działań osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona; b. skutków niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usług przez Subskrybenta; c. skutków podania przez Subskrybenta nieprawidłowych danych teleadresowych, w szczególności nieprawidłowego adresu , jak również niedopełnienia obowiązku aktualizacji tych danych; d. skutków wykorzystania danych logowania do Konta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te pozyskały dane logowania za wiedzą Subskrybenta lub w wyniku niezachowania przez Subskrybenta niezbędnych środków bezpieczeństwa; e. treści umieszczonych przez Subskrybenta na Stronie Docelowej; f. utraconych przez Subskrybenta korzyści. 2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty należnej za jeden miesiąc korzystania z usługi przez Subskrybenta zgodnie z wyborem danego Pakietu i według cen określonych w Cenniku. 10 Reklamacje 1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstaw do jej zgłoszenie i zawierać: a. Dane Subskrybenta, w tym dane teleadresowe oraz b. Zastrzeżenia Subskrybenta co do Usługi będącej przedmiotem reklamacji c. Przedstawienie wszystkich okoliczności wskazujących na zasadność reklamacji d. Ewentualne żądania Subskrybenta. 2. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji zgłoszonej zgodnie z 10 ust. 2, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca w szczególności wskaże, czy uznaje reklamację, określając sposób jej rozpatrzenia lub uzasadniając przyczynę jej nie uwzględnienia. 3. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej jest warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko Usługodawcy. 11 Okres obowiązywania, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 2. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy: a. Subskrybent istotnie naruszy postanowienia Regulaminu; b. Subskrybent będzie działał na szkodę Usługodawcy, jego kontrahentów lub Klientów. 3. Subskrybent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie Subskrybenta. 12 Odstąpienie od umowy 1. Subskrybentowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Subskrybentowi będącemu Konsumentem w wypadku:

6 a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Subskrybenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. b. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Subskrybent musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Subskrybent może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [tu link do wzoru formularza], jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Subskrybentowi płatności otrzymane w ramach umowy od której Subskrybent odstępuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Subskrybenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały użyte przez Subskrybenta w pierwotnej transakcji, chyba że Subskrybent wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Subskrybent nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 13 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, przekształceń prawnych lub zmian organizacyjnych Usługodawcy. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Subskrybenci zostaną poinformowani o planowanych zmianach w Regulaminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 7 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, w szczególności w ramach procedury reklamacyjnej, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy. 4. Jeżeli Subskrybent jest Konsumentem, w Umowie nie stosuje się następujących postanowień Regulaminu: 9.2, Regulamin wchodzi w życie r.

7 Załącznik 1 - Wzory opisów przycisków wyboru: 1. Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności [LINK- Załącznik2] oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [nazwy obu Administratorów Usługodawca i Subskrybent] w celach marketingowych, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez [nazwy obu Administratorów Usługodawca i Subskrybent] informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz z późn. zm.). Załącznik 2 - Wzór Polityki Prywatności 1. Administratorem danych osobowych Klientów są [dane Subskrybenta] oraz [dane Usługodawcy], zwane dalej Administratorem. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133, poz. 883 z późn. zm). 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz jego kontrahentów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 5. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, w tym stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności i integralności danych osobowych Klientów, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa. 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 7. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej, które umożliwiają: a) tworzenie statystyk oglądalności strony internetowej, b) personalizację przekazów marketingowych, c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej. Na stronie internetowej wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do

8 urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta; Regulamin świadczenia usługi LandingHero.com Niniejszy Regulamin świadczenia usług LandingHero.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług na rzecz Subskrybenta przez Marketing Wizards

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu EventManago

Polityka prywatności Portalu EventManago 1 Polityka prywatności Portalu EventManago I. Zasady podstawowe Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Portalu Eventanago

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO panbogdan.pl 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Strona Wizytówka

Regulamin Usługi Strona Wizytówka Regulamin Usługi Strona Wizytówka 1 Definicje Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Pakiet Premium.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo