The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981)"

Transkrypt

1

2 The Physicists: A Generation That Changed the World C. P. Snow (1981) M. Faraday J. C. Maxwell E. Rutheford A. Einstein N. Bohr E. Fermi E. Teller R. Oppenheimer R. Feynman

3 Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate PREMIS METS PDI AIP OAIS

4 HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) Pojęcie "hypertext" zostało wymyślone przez Teda Nelsona w 1963, artykuł na ten temat opublikowwał on w styczniu 1965 r. "Computers, Creativity, and the Nature of the Written Word" W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracujący dla ośrodka naukowo-badawczego CERN, stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego. W 1989 Berners-Lee i inżynier oprogramowania CERN Robert Cailliau przedstawili równolegle dwie propozycje hipertekstowych systemów informacyjnych opartych na sieci Internet. Oba projekty cechowała podobna funkcjonalność. Rok później opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN projekt WorldWideWeb (W3). Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags (pol. Znaczniki HTML), została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w Zawiera 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a. Trzynaście z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML 4. Tim Berners-Lee

5 Looking far ahead Semantic Web (metadane i zarządzanie wiedzą) WEB 3.0? Tim Berners-Lee, 2001 The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation. Scientific American, May 2001

6 Bogu co boskie; cesarzowi co cesarskie Archiwiści (bibliotekarze) + IT + prawnicy»współpraca

7 Dokumenty Czytane Maszynowo W 1972 r. podjęto taki projekt w Stanach Zjednoczonych, 1974 r. w Kanadzie. W Europie pionierami byli Francuzi i Szwedzi. Francuskie Archives Nationales w 1978 r. poleciło przeprowadzenie studium tego zagadnienia, zaś w 1983 r. powołano przy Centrum Dokumentacji Współczesnej (Centre des Archives Contemporains) w Fontainebleau grupę Constance zajmującą się zabezpieczeniem i przechowywaniem archiwów elektronicznych W Szwecji przyjmowano do Riksarkivet dokumentację w formie elektronicznej już w latach siedemdziesiątych. Początkowo były to spuścizny komisji rządowych, które już ukończyły pracę. Od 1982 r., po zmianie przepisów o ochronie danych, archiwa szwedzkie regularnie przyjmują dokumenty rządowe, zaś od 1989 r. statystyczne.

8 Jak postrzegano problem (1) W 1986 r. Amerykański Komitet do spraw Przechowywania Dokumentów Historycznych (Committee on Preservation of Historical Records) opublikował Preservation of Historical Records. Była to pierwsza próba odniesienia się do problemów wynikających z nietrwałego charakteru informacji utrwalonej w formie elektronicznej. W tej publikacji zasadniczy nacisk położono na nośniki, ale także już wówczas dostrzeżono, że wkrótce nie mniejszym kłopotem będzie szybkie starzenie się sprzętu (hardware).

9 Jak postrzegano problem (2) W 1990 r. został opublikowany pierwszy raport Management of Electronic Records: Issues and Guidelines, przygotowany przez Komitet Doradczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Systemów Informacyjnych (United Nations, The Advisory Committee for the Coordination of Information Systems - ACCIS). Było to pierwsze opracowanie ponadnarodowe, ujmujące zagadnienia społeczeństwa informacyjnego z perspektywy archiwalnej. Podkreślono w nim znaczenie dokumentów elektronicznych jako świadectw działalności pewnej organizacji. Jednym ze współautorów opracowania był David Bearman. W 1992 r. komitet ten opracował kolejny raport Strategic Issues for Electronic Records Management: Towards Open Systems Inter-connection.

10 Jak postrzegano problem (3) W 1993 r. holenderska Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła studium na temat elektronicznych registratur w poszczególnych agendach rządowych. W jednym z zasadniczych punktów tego opracowania zwracano uwagę na rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, który stworzył poważne zagrożenie dla dziedzictwa dokumentowego, będącego świadectwem osiągnięć danego społeczeństwa. Po zapoznaniu się z wnioskami tego opracowania holenderskie Ministerstwo Dobrobytu, Zdrowia i Spraw Kulturalnych zleciło opracowanie szczegółowego raportu holenderskim archiwom. Raport ten ukazał się w 1993 r. pod tytułem Preserving the present: Towards viable electronic records i nie ograniczył się tylko do resortów rządowych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), ale objął też registratury sektora prywatnego (m. in. Shell i instytucje ubezpieczeniowe).

11 Jak postrzegano problem (4) W 1991 r. ówczesny dyrektor niemieckiej szkoły archiwalnej w Marburgu prof. Angelika Menne-Haritz zorganizowała seminarium na temat nowych technologii informacyjnych. Wiodącym tematem XII Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Montrealu (wrzesień 1992 r.) było zagadnienie: zawód archiwisty w erze informatycznej. W 1993 r. Międzynarodowa Rada Archiwów (MRA) powołała Komitet ds. Dokumentów Elektronicznych (Committee on Electronic Records). Cel tego komitetu to m. in. opracowanie wytycznych odnośnie tworzenia i archiwalnego postępowania z dokumentami elektronicznymi. Podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Pekinie (wrzesień 1996) zaprezentowano przygotowany przez ten Komitet projekt dokumentu poświęconego problematyce dokumentów elektronicznych Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective

12 ICA Studies: ICA Study 8 - Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective (1996/97) ICA Study 9 - Electronic Records Programs: Report on the 1994/95 Survey ICA Study 10 - Electronic Records Management: A Literature Review ICA Study Authenticity of Electronic Records: A Report by ICA to UNESCO (2003) ICA Study Authenticity of Electronic Records: A Report Prepared for UNESCO and the International Council on Archives (2004) ICA Study 16 - Electronic Records: A Workbook for Archivists (2005) Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Environments - Module 1: Overview and Statement of Principles ( Austrlia)

13 ICA Study 16 Electronic Records: A Workbook for Archivists

14

15

16 WAGA Konspekt Zakres The focus of the Workbook is on records, which are or should be created in: electronic office systems or networked environments (i.e. documents or document-like information, including databases, objects of any form and format that are the results of activities and transactions of organisations and individuals). Hence our focus is on born digital records or records which were digitised [!!!] as part of a business process. Records which were digitised by archives in order to improve preservation and access are not the subject of this Workbook, although its recommendations on preservation may also be relevant to them. The Workbook does not address questions of appraisal in any detail, not least because many of the core principles associated with appraisal are common to all media.

17 born digital naturalny dokument elektroniczny - dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej; Definicja z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 14 poz. 67) w 7: 5).

18 Świadomość nie software The Workbook gives advice on a technical level, but does not recommend specific software or hardware solutions. The fast changing nature of information technology applications in creating agencies means that any such advice would rapidly be out-of-date. Instead of offering specific solutions, the Workbook tries to raise awareness, to stimulate discussion and to contribute to the continuous improvement of archives and records management.

19 Odbiorcy The Workbook is written from an archival perspective. That is to say, it is addressed to everybody who has an interest in the management and preservation of electronic records with a view to their accessibility over the long-term. Many people engaged in that task will describe themselves as records managers rather than archivists: our work is addressed to them as much as those who call themselves by other professional descriptions. The authors are, for the most part, familiar with national government and the approach recommended is particularly relevant to national archives as they come to terms with their new role in the electronic environment.

20

21 Podstawowe koncepcje Guide for Managing Electronic Records from an Archival Perspective, which was prepared by the Committee on Electronic Records ( ) Archival function Record Structure Context and Metadata Electronic recordkeeping systems ISO Standard :2001 International Standard on Records Management Part 1: General Principles for records management

22 Archival function The archival function is that group of related activities contributing to, and necessary for accomplishing the goals of safeguarding and preserving archival records, and ensuring that such records are accessible and understandable.

23 Record recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual activity and that comprises content, context and structure sufficient to provide evidence of the activity. Classified: by function: case files, court files, subject (activity-oriented) files, personnel files, correspondence files, web site documents etc. by form and format: word processed documents, databases, hypertext documents, images, spreadsheets, s, voice mails, video..

24 Record The Guide emphasised two characteristics: authenticity, defined as the persistence over time of the original characteristics of the record with respect to context, structure and content, meaning that a record is what it purports to be; and reliability as the ability of a record to serve as reliable evidence,11 referring to the authority and trustworthiness of records as evidence. ISO added two closely related characteristics: integrity, referring to the fact that a record is complete and unaltered; and usability, defining the ability to locate, retrieve, present, and interpret a record.

25 record/records zgodnie z utrwaloną już w polskich przepisach tradycją tłumaczę jako dokument/dokumentacja, choć wydaje się, że najwłaściwsze tłumaczenie powinno być zaczerpnięte z Rozporządzenia MSWiA Dz. U, 2006, nr 206, poz pojęcie dokument(y) ewidencjonowane

26 2. 1. Dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 6, i zwane są dalej dokumentami ewidencjonowanymi. Podmioty prowadzą wykaz rodzajów dokumentów ewidencjonowanych. 2. Dokumenty ewidencjonowane dzielą się na: 1) materiały archiwalne; 2) inne dokumenty niestanowiące materiałów archiwalnych, które mogą podlegać brakowaniu po upływie okresu ich przechowywania, zwane dalej dokumentacja niearchiwalna.

27 Structure is related to how the record is recorded, which includes the use of symbols, layout, format, medium, etc. physical and logical structure

28 Context and Metadata Context First, there is the contextual information, contained in the record (for instance, the signature of the executive officer). Second, there is the relationship between a record and other records in the fond. Third, there is the activity in which the record was created. Metadata data about data data describing context, content and structure of records and their management through time.

29 Electronic recordkeeping systems an information system that has been developed for the purpose of storing and retrieving records, and is organized to control the specific functions of creating, storing, and accessing records to safeguard their authenticity and reliability.

30 electronic records management systems (ERMS) tłumaczę zgodnie z logiką specyfikacji MoReq2 jako systemy zarządzania elektroniczną dokumentacją (SZDE). Wprawdzie z dokumentach NDAP stosuje się pojecie elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), czyli system teleinformatyczny, składający się z oprogramowania oraz współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych ; lecz brak tu podkreślenia, iż chodzi o jakiś system i to elektroniczny oraz uwypuklenia, że chodzi o dokumentację elektroniczną (choć MoReq2 może dotyczyć każdej).

31 Nowe polskie Definicje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 14 poz. 67) w 2: Metadane (5) System EZD (13) NB: 7. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do podmiotu od dnia 1 stycznia 2011 r. (a ustawę ogłoszono 3 tygodnie później)!

32 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają: 5) metadane - zestaw usystematyzowanych informacji, logicznie powiązanych z przesyłką, sprawą lub inną dokumentacją, ułatwiających ich wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie; 13) system EZD - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych;

33 6. 5. Do dokumentacji elektronicznej odzwierciedlającej przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, powstałej i zgromadzonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w systemie EZD spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy [archiwalnej], oraz do dokumentacji nieelektronicznej powiązanej z tą dokumentacją elektroniczną, w sposób uwzględniający wymagania 1 ust. 9 i 10 instrukcji kancelaryjnej, stosuje się przepisy rozporządzenia. 6. System EZD, o którym mowa w ust. 5, niespełniający wymogów rozporządzenia należy dostosować do tych wymogów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 7. Jeżeli dotychczas stosowany w podmiocie system teleinformatyczny wymusza stosowanie określonej konstrukcji znaku sprawy lub separatora, można stosować tę konstrukcję, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 9. Lokal archiwum zakładowego niespełniający wymogów rozporządzenia należy dostosować do tych wymogów w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

34 III. INFLUENCING identifying archival and recordkeeping principles; determining strategic considerations; selecting implementation issues; addressing technical issues; and developing appropriate skill sets.

35 ISO standard provides the following three principles for records management programmes: Records are created, received and used in the conduct of business activity. To support the continuing conduct of business, comply with the regulatory environment, and provide necessary accountability, organisations should create and maintain authentic, reliable, and usable records, and protect the integrity of those records for as long as required; Rules for creating and capturing records and metadata should be incorporated into the procedures governing all business processes for which there is a requirement for evidence of that activity; and Business continuity planning and contingency measures should ensure that records that are vital to the continued functioning of the organisation are identified as part of risk analysis and are protected and recoverable when needed.

36 Determining Strategic Considerations the key to a successful programme is having a clear strategic vision, a realistic understanding of the programme s abilities, and the flexibility to adjust to changing priorities and customer needs; to succeed, archivists must be opportunistic and interventionist; archivists must add value and provide services to their customers; neither archival nor records management concerns will stand well on their own as separate business priorities. Instead, they should be understood and promoted as essential if organisations are to attain their wider goals: public authorities and companies cannot operate effectively without records and records management and archival processes are essential to achieving those goals.

37 Determining Strategic Considerations Developing a Strategic Vision Governmental Perspective Services for the citizens Archival Perspective Orientation TTP Custodians Services agency Staffing Decision makers Problems metadata Software or migration advices

38 Selecting Implementation Issues Legal and Regulatory Environments clear definition of a record; accountability for recordkeeping: laws should require that government officials maintain records of their activities to allow for accountability; appropriate access to government records: access by stakeholders and constituent groups is a powerful tool for promoting recordkeeping. {Dost.Inf. Publ} protection of personal privacy: records managers must protect the privacy of individuals. {Ochr. Danych Osob.} Policies and Responsibilities Developing Recordkeeping Systems Usability assessments Partnerships Top-down Bottom up DOD

39 Addressing Technical Issues Government-wide issues Information sharing Document transportability Common information architecture Standard software packages Document conversion Records preservation Systems development guidelines Archival Issues Custodian In-house Contractors

40 Developing Appropriate Skills Sets Archival Skills Documenting processes Electronic Records Skills Recordkeeping, data, information Technical Skills Understanding IT Management and People Skills

41 IV. IMPLEMENTING RECORDKEEPING STEPS: REQUIREMENTS 1. Preliminary investigation 2. Analysis of business activities 3. Identification of requirements for records 4. Archival appraisal 5. Assessment of existing systems 6. Strategies for recordkeeping and design of recordkeeping systems 7. Ensuring short-term preservation

42 LONG-TERM PRESERVATION Long-term is defined within the chapter as being longer than the lifetime of the system (hardware and software), which created the records typically five years at current rates of technical change.

43 Basic requirements To achieve our preservation purposes, records must be: authentic; complete; accessible and understandable; processable; and potentially reusable.

44 Relationship to the original system (i.e. the records creation system) the systems will not exist for as long as the records; the systems will change function to the extent that old records can no longer be kept within them; performance reasons dictate that no more than a given number of records can be held within the system; authenticity cannot be assured within the creating system; and there is a need for access to the records which cannot be met by the system which created them (for instance, access by the general public to records created within a secure government system).

45 Relationship to the access system colour images in TIFF files are very large, and hence slow and costly to transfer over network links; many users lack software which enables them to deal easily with TIFF images; some end-user formats allow those who own the rights in the images more control over what the end user can do with the images than does TIFF.

46 The types and functions of metadata Recordkeeping Archival Technical Preservation methods in the creating environment Preservation methods in archives and other custodial institutions

47 The format we choose should be (a) able to represent all information and relationships between information in the original record that we regard as significant; (b) defined by an international, national or publicly available standard; (c) proven in terms of longevity or widespread adoption; (d) directly usable for access purposes, or be capable of being transformed into formats which are thus usable; (e) independent of any particular software or hardware environment; (f) capable of automated conversion from original formats to preservation formats, with automated detection and reporting of conversion problems or errors where applicable; and (g) (optionally) capable of automated conversion from our preservation format to the format used in the original or current record-creating systems.

48 VI. ACCESS Access options related to preservation methods Method A Records are kept in their original context over the longterm Access options will be broadly the same over the longterm as in the original records system subject to changes in the organisation s needs and priorities over time. The costs of maintaining the records accessibility over the long-term are determined by the needs of the record creator, and thus are part of the costs relative to the functions of the creating organisation.

49 Method B Non-active archival records and their metadata are copied to historical files in the format of the original records system, and deleted from current files. The records are well prepared for high level access and the method provides a good basis for advanced user services. There are significant costs related to the records accessibility, but these can be reduced if the conversion to new software can be carried out as part of the conversion of current files (by or in cooperation with the creating organisation).

50 Method C Non-active groups of archival records and their metadata are copied to historical files and stored in a format independent of any specific software (i.e. flat files). The records are well prepared for high level access and the method offers a good basis for advanced user services. But this depends on the implementation of appropriate import functions. Costs are normally lower than with Method B for keeping the records accessible over the longterm.

51 Method D Non-active groups of records and metadata are copied to historical files and stored in a format independent of any specific software (flat files). The flat files are stored in a format like XML, with a coherent DTD, and thus the flat files document their own data structure Access options will depend on the custodial institution's ability to import records into an adequate information system and on the functionality of this system with regard to information retrieval and other user services. Costs of systems development will normally be higher than for Method C, but modern software offers powerful tools for developing import functions and user services. Efficient combinations of Methods C and D are possible if the creating record systems are standardised.

52 Costs In most cases the most expensive issue for a user service will be the development of new software and new data structures and the associated investment needed (i.e. new procedures and new skills). The more that user services can be built upon common systems, structures and procedures, the less expensive they will be. Therefore, standardisation is mportant if we are to lower costs, or to expand services without increasing the costs sharply.

53 ANNEX B Further Reading General Schürer, Kevin United States General Accounting Office Chapters literature Selected bibliographies and online journals

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie Open Source Oprogramowanie Open Source Otwarte, Wolne Oprogramowanie O czym będzie Zalety oprogramowania Open Source Przegląd licencji regulujące wolne oprogramowanie Systemy Operacyjne Programy do automatyzacji biura.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Techniki Komputerowe

Techniki Komputerowe ISSN 0239-8044 1 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH WARSZAWA 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY Rok XXXIX, Nr 1, 2004 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA No 20 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2004 2 Intercathedra 20, 2004 Komitet Redakcyjny Rocznika Intercathedra

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

MSP Glossary of Terms Polish - English

MSP Glossary of Terms Polish - English Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja risk appetite The amount of risk the organization, or lub jej część jest skłonna

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo