Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu"

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2013 Załącznik nr 9. Interfejs WWW skrócona instrukcja użytkownika. Logowanie użytkownika do Repozytorium transakcji W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie kliknąć link Repozytorium transakcji. Na stronie tej oprócz bezpośredniego zalogowania się do aplikacji jest dostępna również możliwość przejrzenia dokumentacji dotyczącej zasad korzystania z aplikacji, struktury komunikatów xml oraz wyświetlenia raportów zbiorczych publikowanych przez TR w trybie zgodnym z warunkami opisanymi w regulacjach prawnych. W celu dostępu do TR z menu wybieramy link Aplikacja. Pojawi się strona logowania do Repozytorium Transakcji. Opcję logowania uruchamiamy poprzez kliknięcia na baner Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu zainstalowanego na komputerze, z którego chcemy uruchomić aplikację TR. Po wciśnięciu baneru TR użytkownik zostaje przekierowany do okna pozwalającego wybrać odpowiedni certyfikat w przypadku posiadania więcej niż jednego ważnego certyfikatu (np. certyfikat testowy i produkcyjny). Po dokonaniu wyboru właściwego certyfikatu należy wybrać przycisk OK. Jeżeli wybrany certyfikat jest ważny, tzn. nie został przekroczony czas ważności certyfikatu lub certyfikat nie został odwołany przez administratora w KDPW, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie komputera powinno pojawić się okno główne Repozytorium transakcji, do którego użytkownik zalogował się. W przeciwnym razie może pojawić się strona z kodem błędu wskazującym na brak możliwości zalogowania się do TR. Taki przypadek oznacza, iż należy wysłać do KDPW wniosek certyfikacyjny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Szczegóły przedstawione zostały w punkcie Pierwsze uruchomienie. 1

2 Funkcje Repozytorium transakcji Prawidłowe zalogowanie do aplikacji TR uruchomi witrynę internetową, która, w zależności od posiadanych uprawnień pozwoli korzystać z odpowiednich zakładek aplikacji TR. W instrukcji poniższej opisany jest najszerszy zakres informacyjny dostępny od strony użytkownika zewnętrznego. Witryna internetowa TR została podzielona ma następujące zakładki: 1. Import pliku xml 2. Obsługa raportów o transakcji: a. Zgłoszenie transakcji b. Modyfikacja transakcji c. Anulowanie zgłoszenia d. Zgłoszenie rozwiązania e. Kompresja f. Aktualizacja wyceny i zabezpieczeń 3. Przeglądanie i raporty 4. Dane archiwalne 5. Komunikacja z TR 6. Faktury 7. Dokumentacja i pomoc Poniżej zostaną opisane wszystkie wyżej wymienione zakładki. 1. Zakładka Import pliku xml. Po wybraniu zakładki Import pliku XML otworzy się okno dialogowe, za pomocą którego użytkownik może, z miejsca lokalnego znajdującego się po stronie użytkownika, wczytać plik z komunikatem XML zawierający raport o jednej lub wielu transakcjach bądź ich modyfikacjach. Ograniczenia w tym zakresie opisane są w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml. Celem przekazania do TR raportu o transakcji/ach użytkownik wskazuje odpowiedni plik. Następnie wybiera opcję importuj. Plik z komunikatem xml umożliwia importowanie nowych transakcji, modyfikowanie oraz usuwanie istniejących transakcji. Po poprawnym wczytaniu pliku i zaimportowaniu danych z pliku, użytkownik dostaje informację zwrotną w postaci komunikatu xml zapisaną w zakładce Komunikacja z TR. Struktura komunikatu zwrotnego o poprawnym imporcie lub odrzuceniu opisana jest w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml. W trybie tym możliwe jest zgłoszenie wszystkich komunikatów xml, zarówno dotyczących pojedynczych transakcji jak i komunikatów zbiorczych. Tryb obsługi jest taki sam. 2

3 2. Zakładka Obsługa raportów o transakcji. Aby dokonać zgłoszenia we właściwym rodzaju zmian (Action Type) należy wybrać z menu odpowiednią podzakładkę. a. Zgłoszenie transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać raporty o transakcjach. W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez repozytorium transakcji pola. W przypadku nie podania pola wymaganego aplikacja uniemożliwi zapisanie takiego raportu o transakcji w repozytorium oraz poinformuje o przyczynie błędu. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie przeniesiony do TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. W przypadku pojawienia się błędu w wyniku przetworzenia danych, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat jakiego rodzaju błąd został zidentyfikowany i dane nie zostaną zapisane. Rejestrując transakcję wymagane jest by w Repozytorium nie istniał wpis dotyczący tej transakcji zgłoszony przez odpowiednią stronę. W trybie tym nie jest możliwe powtórne przekazanie danych lub modyfikacja wprowadzonych zapisów. Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej jednak jeśli uczestnik ma wątpliwości co należy wprowadzić w danym polu, najechanie na to pole myszką pozwoli wyświetlić podpowiedź określającą wskazane pole. b. Modyfikacja transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów o transakcjach. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk modyfikuj wchodzi w tryb modyfikacji. W kolejnym kroku należy wybrać opcję nadpisanie lub zgłoszenie nowej mutacji. Po wybraniu opcji nadpisz użytkownik zobaczy analogiczny ekran jak przy wprowadzaniu 3

4 transakcji, ale wypełniony wprowadzonymi już wartościami. Modyfikacja polega na zastąpieniu obecnego wypełnienia nowymi wartościami, z zastrzeżeniem, iż data obowiązywania w tym trybie nie będzie podlegać edytowaniu. Po wybraniu opcji zgłoszenie nowej mutacji również pojawi się ekran z wypełnionymi już wartościami ale dodatkowo należało będzie zdefiniować nową datę obowiązywania, która powinna być różna niż wszystkie dotychczasowe dla danej transakcji w danym rodzaju zmian. W obu trybach możliwa jest korekta tylko dla pól, które nie są wyszczególnione poprzez zastosowanie odpowiedniego podświetlenia, którym oznaczone będą pola nie podlegające edytowaniu w tym rodzaju zmiany. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron modyfikacji podlegać będą jednocześnie oba rekordy transakcji (sekcja 1) chyba, że zmiana dotyczyć będzie danych charakteryzujących kontrpartnera wówczas w tym zakresie modyfikowany będzie wyłącznie rekord przypisany do wskazanej strony transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej jednak jeśli uczestnik ma wątpliwości co należy wprowadzić w danym polu, najechanie na to pole myszką pozwoli wyświetlić podpowiedź opisującą wskazane pole. c. Anulowanie zgłoszenia / transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny dokonać anulowania zgłoszenia raportu o transakcjach. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk anuluj wchodzi w tryb usunięcia. Jednocześnie należy pamiętać, iż zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany rejestracja oznacza usunięcie transakcji wraz z wszystkimi mutacjami. A zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany innym niż rejestracja oznacza usunięcie wskazanej mutacji, czyli zapisu z daną datą obowiązywania. 4

5 Po wybraniu jednej z powyższych opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania anulowania. Akceptacja oznacza usunięcie raportu całościowo lub tylko mutacji, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. W przypadku zgłoszenia usunięcia przez jedną ze stron odpowiedni zapis w TR dokonywany jest jedynie dla strony zgłaszającej. Potwierdzenie usunięcia danych oznacza zapisanie zmian do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia usunięcia do zakładki Komunikacja z TR. Szczególnym rodzajem zmiany jest usunięcie transakcji wynikające z prawa kontrpartnera będącego uczestnikiem a nie będącego podmiotem raportującym, w szczególności PUR, do korygowania błędów w zaraportowanych transakcjach, w których dany kontrpartner jest stroną. W takich przypadkach należy odznaczyć błędnie zaraportowaną transakcję. Zgłoszenie błędu oznaczać będzie zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany rejestracja. W kolejnym kroku należy wybrać anuluj a w odpowiedzi na to żądanie system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania anulowania. Akceptacja oznacza usunięcie raportu całościowo, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. W tym szczególnym przypadku potwierdzenie usunięcia danych oznacza zapisanie zmian do TR, przekazanie odpowiedniego potwierdzenia usunięcia do zakładki Komunikacja z TR oraz przesłanie informacji o tym działaniu do podmiotu raportującego, a przypadku, gdy zmiana ta dotyczy więcej niż jednego podmiotu raportującego do wszystkich podmiotów raportujących. d. Zgłoszenie rozwiązania - terminacja Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zgłoszeniem rozwiązania transakcji, czyli w celu zaraportowania daty terminacji w polu Termination Date. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią, czyli ostatnią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk terminuj lub uruchamiając zaznacz wszystko i terminuj zbiorczo wchodzi w tryb terminacji transakcji. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie jednego pola: Termination Date. Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian terminacja. Wskazanie daty terminacji oznaczać będzie zakończenie cyklu życia kontraktu, w związku 5

6 z czym wraz z pozytywnym przetworzeniem komunikatu powstanie nowa mutacja kontraktu z wewnętrznym statusem oznaczającym nieaktywność. Nieaktywność mutacji oznaczać będzie, iż transakcja taka nie może być już modyfikowana. Wybranie opcji zaznacz wszystko i terminuj zbiorczo oznacza terminację wszystkich zaznaczonych transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o terminacji transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie terminacji transakcji do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. W przypadku zgłoszenia terminacji przez jedną ze stron odpowiedni zapis w TR dokonywany jest jedynie dla strony zgłaszającej. e. Kompresja Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zgłoszeniem kompresji transakcji, czyli w celu zaraportowania zmiany w sekcji dotyczącej szczegółów transakcji. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na ostatnią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk kompresja wchodzi w tryb zmiany transakcji. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie pól związanych ze szczegółami zawartej transakcji. Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian kompresja. Po wybraniu opcji kompresja należy również zdefiniować nową datę obowiązywania, która powinna być różna niż wszystkie dotychczasowe dla danej transakcji w danym rodzaju zmiany. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron kompresji podlegać będą jednocześnie oba rekordy transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. 6

7 f. Aktualizacja wyceny i zabezpieczeń Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zmianami w zakresie wyceny lub zabezpieczeń. W tym celu należy odszukać właściwy raport / raporty używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie jednej sekcji dotyczącej wyceny i zabezpieczeń. Użytkownik ma również możliwość dokonania zgłoszenia zbiorczego wyceny dla klasy instrumentu. Jest to możliwe wyłącznie gdy użytkownik wyfiltrował dane związane z klasą instrumentu i do modyfikacji dane te we wszystkich wyświetlonych raportach są zgodne. W następnym kroku uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń zbiorczo dla wyświetlonych / wyfiltrowanych transakcji. Użytkownik ma również możliwość dokonania zgłoszenia zbiorczego zabezpieczeń dla danego portfela. Jest to możliwe wyłącznie gdy użytkownik wyfiltrował dane związane z danym portfelem zabezpieczeń i do modyfikacji dane te we wszystkich wyświetlonych raportach są zgodne. W następnym kroku uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń zbiorczo dla wyświetlonych / wyfiltrowanych transakcji. Każda aktualizacja wyceny lub zabezpieczeń oznaczać będzie powołanie nowej mutacji (wartość wyceny oraz zabezpieczenia obowiązują począwszy od daty zgłoszenia, co oznacza, że brak zabezpieczeń musi także zostać zaraportowany jako wartość 0). Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian wycena/zabezpieczenia. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron modyfikacji podlegał będzie wyłącznie rekord powiązany z kontrpartnerem, którego zabezpieczenie ulega zmianie. 7

8 Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu zmian wyceny/zabezpieczeń do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. 3. Zakładka Przeglądanie i raporty. Po wybraniu zakładki Przeglądanie i raporty otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania wszystkich transakcji aktywnych zarejestrowanych w TR oraz relacji pomiędzy PUR em a KUR em. Celem ograniczenia liczby wyświetlanych transakcji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukaną transakcję. Pomimo, iż wyświetlane transakcje są transakcjami aktywnymi w TR użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania danych i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować dane z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Zakładka ta poprzez możliwość filtrowania pozwala budować dowolne raporty pożądane przez użytkownika i w następnym kroku ich wyeksportowanie. 4. Zakładka Dane archiwalne. Po wybraniu zakładki Dane archiwalne otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania transakcji archiwalnych zarejestrowanych w TR. Celem ograniczenia liczby wyświetlanych transakcji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukaną transakcję. W zakładce tej wyświetlane są transakcje sterminowane. Okres przechowywania danych wynosi 30 miesięcy od daty terminacji kontraktu. Wyświetlane transakcje są transakcjami podlegającymi archiwizacji i użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji, z wyjątkiem zgłoszonych terminacji. Anulowanie takiego przeniesienia z archiwum do transakcji bieżących następuje 8

9 po kliknięciu na wskazany raport i naciśnięciu opcji przywróć. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania danych archiwalnych i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować dane archiwalne z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Zakładka ta poprzez możliwość filtrowania pozwala budować dowolne raporty pożądane przez użytkownika i w następnym kroku ich wyeksportowanie. Jeżeli użytkownik ma życzenie pozyskać dane z okresu dłuższego niż 30 miesięcy od daty terminacji kontraktu należy zwrócić się do TR bezpośrednio. 5. Zakładka Komunikacja z TR. Po wybraniu zakładki Komunikacja z TR otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania komunikatów xml przekazanych przez TR w odpowiedzi na złożone przez niego dyspozycje oraz odpowiedzi na dyspozycje złożone przez PUR-a i przy zmianie uczestnika raportującego Celem ograniczenia liczby wyświetlanych informacji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukany komunikat xml. Następnie klikając dwukrotnie na wskazany komunikat ma możliwość wyświetlenia jego zawartości. Wyświetlane komunikaty są komunikatami wyjściowymi z TR i użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w komunikatach XML i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w komunikatach xml z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Jeżeli użytkownik chce usunąć dany komunikat xml należy go wybrać i nacisnąć opcję usuń. Po wybraniu powyższej opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia komunikatu xml. Akceptacja oznacza usunięcie komunikatu całościowo bez możliwości przywrócenia, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. 9

10 6. Zakładka Faktury. Po wybraniu zakładki Faktury otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania faktur wystawionych mu przez TR. Następnie klikając dwukrotnie na wskazaną fakturę ma możliwość wyświetlenia jej zawartości. Wyświetlane faktury nie mogą być edytowane. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w fakturze i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w fakturze należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w formacie PDF. Jeżeli użytkownik chce usunąć z widoku daną fakturę należy ja wybrać i nacisnąć opcję usuń. Po wybraniu powyższej opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia faktury z widoku. Akceptacja oznacza usunięcie faktury całościowo bez możliwości przywrócenia, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. 7. Zakładka Dokumentacja i pomoc. Po wybraniu zakładki Dokumentacja i pomoc otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania dokumentacji, w szczególności Regulaminu TR, struktury komunikatów xml, instrukcji obsługi TR itd. Następnie klikając dwukrotnie na wskazany dokument ma możliwość wyświetlenia jego zawartości. Wyświetlane dokumenty nie mogą być edytowane. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w dokumentacji i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w dokumentacji należy w pierwszej kolejności oznaczyć interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w formacie PDF i txt. 10

11 Wylogowanie użytkownika z Repozytorium transakcji W celu wylogowania z aplikacji TR należy wcisnąć przycisk log out. W wyniku tego działania pojawi się okno dialogowe z prośba o potwierdzenie czynności. Akceptacja oznacza wylogowanie, a odrzucenie powrót do aplikacji TR. Zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, po wylogowaniu zamknięcie okna przeglądarki internetowej. 11

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Serwisu faktur online Makro faktury.makro.pl

Instrukcja korzystania z Serwisu faktur online Makro faktury.makro.pl Instrukcja korzystania z Serwisu faktur online Makro faktury.makro.pl Spis treści Spis treści... 1 Logowanie do Serwisu... 2 Pobieranie faktur... 4 Reset hasła... 5 Założenia techniczne Serwisu... 7 Pytania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PODSTAWOWE INFORMACJE Opolski Związek Piłki Nożnej przygotowując wszelkie procedury produkcji Licencji Zawodnika, opracował program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo