Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu"

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2013 Załącznik nr 9. Interfejs WWW skrócona instrukcja użytkownika. Logowanie użytkownika do Repozytorium transakcji W celu zalogowania się do Repozytorium transakcji, należy na stronie kliknąć link Repozytorium transakcji. Na stronie tej oprócz bezpośredniego zalogowania się do aplikacji jest dostępna również możliwość przejrzenia dokumentacji dotyczącej zasad korzystania z aplikacji, struktury komunikatów xml oraz wyświetlenia raportów zbiorczych publikowanych przez TR w trybie zgodnym z warunkami opisanymi w regulacjach prawnych. W celu dostępu do TR z menu wybieramy link Aplikacja. Pojawi się strona logowania do Repozytorium Transakcji. Opcję logowania uruchamiamy poprzez kliknięcia na baner Repozytorium transakcji. Warunkiem zalogowania jest posiadanie ważnego certyfikatu zainstalowanego na komputerze, z którego chcemy uruchomić aplikację TR. Po wciśnięciu baneru TR użytkownik zostaje przekierowany do okna pozwalającego wybrać odpowiedni certyfikat w przypadku posiadania więcej niż jednego ważnego certyfikatu (np. certyfikat testowy i produkcyjny). Po dokonaniu wyboru właściwego certyfikatu należy wybrać przycisk OK. Jeżeli wybrany certyfikat jest ważny, tzn. nie został przekroczony czas ważności certyfikatu lub certyfikat nie został odwołany przez administratora w KDPW, następuje proces autoryzacji użytkownika i na ekranie komputera powinno pojawić się okno główne Repozytorium transakcji, do którego użytkownik zalogował się. W przeciwnym razie może pojawić się strona z kodem błędu wskazującym na brak możliwości zalogowania się do TR. Taki przypadek oznacza, iż należy wysłać do KDPW wniosek certyfikacyjny poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Szczegóły przedstawione zostały w punkcie Pierwsze uruchomienie. 1

2 Funkcje Repozytorium transakcji Prawidłowe zalogowanie do aplikacji TR uruchomi witrynę internetową, która, w zależności od posiadanych uprawnień pozwoli korzystać z odpowiednich zakładek aplikacji TR. W instrukcji poniższej opisany jest najszerszy zakres informacyjny dostępny od strony użytkownika zewnętrznego. Witryna internetowa TR została podzielona ma następujące zakładki: 1. Import pliku xml 2. Obsługa raportów o transakcji: a. Zgłoszenie transakcji b. Modyfikacja transakcji c. Anulowanie zgłoszenia d. Zgłoszenie rozwiązania e. Kompresja f. Aktualizacja wyceny i zabezpieczeń 3. Przeglądanie i raporty 4. Dane archiwalne 5. Komunikacja z TR 6. Faktury 7. Dokumentacja i pomoc Poniżej zostaną opisane wszystkie wyżej wymienione zakładki. 1. Zakładka Import pliku xml. Po wybraniu zakładki Import pliku XML otworzy się okno dialogowe, za pomocą którego użytkownik może, z miejsca lokalnego znajdującego się po stronie użytkownika, wczytać plik z komunikatem XML zawierający raport o jednej lub wielu transakcjach bądź ich modyfikacjach. Ograniczenia w tym zakresie opisane są w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml. Celem przekazania do TR raportu o transakcji/ach użytkownik wskazuje odpowiedni plik. Następnie wybiera opcję importuj. Plik z komunikatem xml umożliwia importowanie nowych transakcji, modyfikowanie oraz usuwanie istniejących transakcji. Po poprawnym wczytaniu pliku i zaimportowaniu danych z pliku, użytkownik dostaje informację zwrotną w postaci komunikatu xml zapisaną w zakładce Komunikacja z TR. Struktura komunikatu zwrotnego o poprawnym imporcie lub odrzuceniu opisana jest w dokumentacji dotyczącej komunikatów xml. W trybie tym możliwe jest zgłoszenie wszystkich komunikatów xml, zarówno dotyczących pojedynczych transakcji jak i komunikatów zbiorczych. Tryb obsługi jest taki sam. 2

3 2. Zakładka Obsługa raportów o transakcji. Aby dokonać zgłoszenia we właściwym rodzaju zmian (Action Type) należy wybrać z menu odpowiednią podzakładkę. a. Zgłoszenie transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać raporty o transakcjach. W tym celu należy wypełnić wszystkie wymagane przez repozytorium transakcji pola. W przypadku nie podania pola wymaganego aplikacja uniemożliwi zapisanie takiego raportu o transakcji w repozytorium oraz poinformuje o przyczynie błędu. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie przeniesiony do TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. W przypadku pojawienia się błędu w wyniku przetworzenia danych, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat jakiego rodzaju błąd został zidentyfikowany i dane nie zostaną zapisane. Rejestrując transakcję wymagane jest by w Repozytorium nie istniał wpis dotyczący tej transakcji zgłoszony przez odpowiednią stronę. W trybie tym nie jest możliwe powtórne przekazanie danych lub modyfikacja wprowadzonych zapisów. Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej jednak jeśli uczestnik ma wątpliwości co należy wprowadzić w danym polu, najechanie na to pole myszką pozwoli wyświetlić podpowiedź określającą wskazane pole. b. Modyfikacja transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów o transakcjach. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk modyfikuj wchodzi w tryb modyfikacji. W kolejnym kroku należy wybrać opcję nadpisanie lub zgłoszenie nowej mutacji. Po wybraniu opcji nadpisz użytkownik zobaczy analogiczny ekran jak przy wprowadzaniu 3

4 transakcji, ale wypełniony wprowadzonymi już wartościami. Modyfikacja polega na zastąpieniu obecnego wypełnienia nowymi wartościami, z zastrzeżeniem, iż data obowiązywania w tym trybie nie będzie podlegać edytowaniu. Po wybraniu opcji zgłoszenie nowej mutacji również pojawi się ekran z wypełnionymi już wartościami ale dodatkowo należało będzie zdefiniować nową datę obowiązywania, która powinna być różna niż wszystkie dotychczasowe dla danej transakcji w danym rodzaju zmian. W obu trybach możliwa jest korekta tylko dla pól, które nie są wyszczególnione poprzez zastosowanie odpowiedniego podświetlenia, którym oznaczone będą pola nie podlegające edytowaniu w tym rodzaju zmiany. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron modyfikacji podlegać będą jednocześnie oba rekordy transakcji (sekcja 1) chyba, że zmiana dotyczyć będzie danych charakteryzujących kontrpartnera wówczas w tym zakresie modyfikowany będzie wyłącznie rekord przypisany do wskazanej strony transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. Opis pól zgodny jest ze Standardami technicznymi, niemniej jednak jeśli uczestnik ma wątpliwości co należy wprowadzić w danym polu, najechanie na to pole myszką pozwoli wyświetlić podpowiedź opisującą wskazane pole. c. Anulowanie zgłoszenia / transakcji Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny dokonać anulowania zgłoszenia raportu o transakcjach. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk anuluj wchodzi w tryb usunięcia. Jednocześnie należy pamiętać, iż zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany rejestracja oznacza usunięcie transakcji wraz z wszystkimi mutacjami. A zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany innym niż rejestracja oznacza usunięcie wskazanej mutacji, czyli zapisu z daną datą obowiązywania. 4

5 Po wybraniu jednej z powyższych opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania anulowania. Akceptacja oznacza usunięcie raportu całościowo lub tylko mutacji, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. W przypadku zgłoszenia usunięcia przez jedną ze stron odpowiedni zapis w TR dokonywany jest jedynie dla strony zgłaszającej. Potwierdzenie usunięcia danych oznacza zapisanie zmian do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia usunięcia do zakładki Komunikacja z TR. Szczególnym rodzajem zmiany jest usunięcie transakcji wynikające z prawa kontrpartnera będącego uczestnikiem a nie będącego podmiotem raportującym, w szczególności PUR, do korygowania błędów w zaraportowanych transakcjach, w których dany kontrpartner jest stroną. W takich przypadkach należy odznaczyć błędnie zaraportowaną transakcję. Zgłoszenie błędu oznaczać będzie zgłoszenie usunięcia do mutacji z rodzajem zmiany rejestracja. W kolejnym kroku należy wybrać anuluj a w odpowiedzi na to żądanie system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania anulowania. Akceptacja oznacza usunięcie raportu całościowo, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. W tym szczególnym przypadku potwierdzenie usunięcia danych oznacza zapisanie zmian do TR, przekazanie odpowiedniego potwierdzenia usunięcia do zakładki Komunikacja z TR oraz przesłanie informacji o tym działaniu do podmiotu raportującego, a przypadku, gdy zmiana ta dotyczy więcej niż jednego podmiotu raportującego do wszystkich podmiotów raportujących. d. Zgłoszenie rozwiązania - terminacja Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zgłoszeniem rozwiązania transakcji, czyli w celu zaraportowania daty terminacji w polu Termination Date. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią, czyli ostatnią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk terminuj lub uruchamiając zaznacz wszystko i terminuj zbiorczo wchodzi w tryb terminacji transakcji. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie jednego pola: Termination Date. Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian terminacja. Wskazanie daty terminacji oznaczać będzie zakończenie cyklu życia kontraktu, w związku 5

6 z czym wraz z pozytywnym przetworzeniem komunikatu powstanie nowa mutacja kontraktu z wewnętrznym statusem oznaczającym nieaktywność. Nieaktywność mutacji oznaczać będzie, iż transakcja taka nie może być już modyfikowana. Wybranie opcji zaznacz wszystko i terminuj zbiorczo oznacza terminację wszystkich zaznaczonych transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu informacji o terminacji transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie terminacji transakcji do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. W przypadku zgłoszenia terminacji przez jedną ze stron odpowiedni zapis w TR dokonywany jest jedynie dla strony zgłaszającej. e. Kompresja Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zgłoszeniem kompresji transakcji, czyli w celu zaraportowania zmiany w sekcji dotyczącej szczegółów transakcji. W tym celu należy odszukać właściwy raport używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na ostatnią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk kompresja wchodzi w tryb zmiany transakcji. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie pól związanych ze szczegółami zawartej transakcji. Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian kompresja. Po wybraniu opcji kompresja należy również zdefiniować nową datę obowiązywania, która powinna być różna niż wszystkie dotychczasowe dla danej transakcji w danym rodzaju zmiany. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron kompresji podlegać będą jednocześnie oba rekordy transakcji. Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. 6

7 f. Aktualizacja wyceny i zabezpieczeń Za pomocą tej podzakładki użytkownik TR może w sposób ręczny wprowadzać modyfikacje raportów związane ze zmianami w zakresie wyceny lub zabezpieczeń. W tym celu należy odszukać właściwy raport / raporty używając do tego celu funkcji filtrujących raporty. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól może zawęzić lub wprost wskazać szukaną transakcję. Następnie klikając dwukrotnie na odpowiednią mutację tego raportu lub uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń. W wyniku tego działania udostępniona zostanie możliwość edytowania wyłącznie jednej sekcji dotyczącej wyceny i zabezpieczeń. Użytkownik ma również możliwość dokonania zgłoszenia zbiorczego wyceny dla klasy instrumentu. Jest to możliwe wyłącznie gdy użytkownik wyfiltrował dane związane z klasą instrumentu i do modyfikacji dane te we wszystkich wyświetlonych raportach są zgodne. W następnym kroku uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń zbiorczo dla wyświetlonych / wyfiltrowanych transakcji. Użytkownik ma również możliwość dokonania zgłoszenia zbiorczego zabezpieczeń dla danego portfela. Jest to możliwe wyłącznie gdy użytkownik wyfiltrował dane związane z danym portfelem zabezpieczeń i do modyfikacji dane te we wszystkich wyświetlonych raportach są zgodne. W następnym kroku uruchamiając przycisk aktualizuj wycenę i/lub zabezpieczenie wchodzi w tryb zmian transakcji w zakresie wyceny i zabezpieczeń zbiorczo dla wyświetlonych / wyfiltrowanych transakcji. Każda aktualizacja wyceny lub zabezpieczeń oznaczać będzie powołanie nowej mutacji (wartość wyceny oraz zabezpieczenia obowiązują począwszy od daty zgłoszenia, co oznacza, że brak zabezpieczeń musi także zostać zaraportowany jako wartość 0). Po wprowadzeniu nowych wartości i zatwierdzeniu zmian powstanie nowa mutacja transakcji z rodzajem zmian wycena/zabezpieczenia. W przypadkach gdy uczestnik raportujący zgłaszał transakcje w imieniu obu stron modyfikacji podlegał będzie wyłącznie rekord powiązany z kontrpartnerem, którego zabezpieczenie ulega zmianie. 7

8 Należy pamiętać, iż po wprowadzeniu zmienionych informacji o transakcji należy wcisnąć przycisk zapisz. Bez wykonania tej czynności raport nie zostanie uaktualniony w TR a wprowadzone dane zostaną utracone. Potwierdzenie danych oznacza zapisanie raportu zmian wyceny/zabezpieczeń do TR i przekazanie odpowiedniego potwierdzenia w postaci komunikatu xml do zakładki Komunikacja z TR. 3. Zakładka Przeglądanie i raporty. Po wybraniu zakładki Przeglądanie i raporty otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania wszystkich transakcji aktywnych zarejestrowanych w TR oraz relacji pomiędzy PUR em a KUR em. Celem ograniczenia liczby wyświetlanych transakcji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukaną transakcję. Pomimo, iż wyświetlane transakcje są transakcjami aktywnymi w TR użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania danych i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować dane z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Zakładka ta poprzez możliwość filtrowania pozwala budować dowolne raporty pożądane przez użytkownika i w następnym kroku ich wyeksportowanie. 4. Zakładka Dane archiwalne. Po wybraniu zakładki Dane archiwalne otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania transakcji archiwalnych zarejestrowanych w TR. Celem ograniczenia liczby wyświetlanych transakcji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukaną transakcję. W zakładce tej wyświetlane są transakcje sterminowane. Okres przechowywania danych wynosi 30 miesięcy od daty terminacji kontraktu. Wyświetlane transakcje są transakcjami podlegającymi archiwizacji i użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji, z wyjątkiem zgłoszonych terminacji. Anulowanie takiego przeniesienia z archiwum do transakcji bieżących następuje 8

9 po kliknięciu na wskazany raport i naciśnięciu opcji przywróć. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania danych archiwalnych i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować dane archiwalne z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Zakładka ta poprzez możliwość filtrowania pozwala budować dowolne raporty pożądane przez użytkownika i w następnym kroku ich wyeksportowanie. Jeżeli użytkownik ma życzenie pozyskać dane z okresu dłuższego niż 30 miesięcy od daty terminacji kontraktu należy zwrócić się do TR bezpośrednio. 5. Zakładka Komunikacja z TR. Po wybraniu zakładki Komunikacja z TR otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania komunikatów xml przekazanych przez TR w odpowiedzi na złożone przez niego dyspozycje oraz odpowiedzi na dyspozycje złożone przez PUR-a i przy zmianie uczestnika raportującego Celem ograniczenia liczby wyświetlanych informacji użytkownik może użyć standardowych narzędzi filtrujących. W górnej części nagłówkowej użytkownik poprzez wypełnienie wybranych pól zawęża lub wprost wskazuje szukany komunikat xml. Następnie klikając dwukrotnie na wskazany komunikat ma możliwość wyświetlenia jego zawartości. Wyświetlane komunikaty są komunikatami wyjściowymi z TR i użytkownik poprzez tę zakładkę nie ma możliwości ich edycji. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w komunikatach XML i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w komunikatach xml z TR należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export wybrać interesujący go format i potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w dwóch formatach: xml i xls. Jeżeli użytkownik chce usunąć dany komunikat xml należy go wybrać i nacisnąć opcję usuń. Po wybraniu powyższej opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia komunikatu xml. Akceptacja oznacza usunięcie komunikatu całościowo bez możliwości przywrócenia, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. 9

10 6. Zakładka Faktury. Po wybraniu zakładki Faktury otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania faktur wystawionych mu przez TR. Następnie klikając dwukrotnie na wskazaną fakturę ma możliwość wyświetlenia jej zawartości. Wyświetlane faktury nie mogą być edytowane. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w fakturze i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w fakturze należy w pierwszej kolejności wyfiltrować interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w formacie PDF. Jeżeli użytkownik chce usunąć z widoku daną fakturę należy ja wybrać i nacisnąć opcję usuń. Po wybraniu powyższej opcji system wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia faktury z widoku. Akceptacja oznacza usunięcie faktury całościowo bez możliwości przywrócenia, a odrzucenie akceptacji powrót do aplikacji TR. 7. Zakładka Dokumentacja i pomoc. Po wybraniu zakładki Dokumentacja i pomoc otworzy się okno, w którym użytkownik TR będzie miał możliwość przeglądania dokumentacji, w szczególności Regulaminu TR, struktury komunikatów xml, instrukcji obsługi TR itd. Następnie klikając dwukrotnie na wskazany dokument ma możliwość wyświetlenia jego zawartości. Wyświetlane dokumenty nie mogą być edytowane. Zakładka ta służy jedynie do wyświetlania szczegółowych danych zawartych w dokumentacji i ich eksportu na zewnątrz. Jeżeli użytkownik chce wyeksportować szczegółowe dane zawarte w dokumentacji należy w pierwszej kolejności oznaczyć interesujące go dane, a następnie poprzez funkcję export potwierdzić żądanie. Dane zostaną wyeksportowane. Export możliwy jest w formacie PDF i txt. 10

11 Wylogowanie użytkownika z Repozytorium transakcji W celu wylogowania z aplikacji TR należy wcisnąć przycisk log out. W wyniku tego działania pojawi się okno dialogowe z prośba o potwierdzenie czynności. Akceptacja oznacza wylogowanie, a odrzucenie powrót do aplikacji TR. Zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, po wylogowaniu zamknięcie okna przeglądarki internetowej. 11

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap

Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap Uruchomienie aplikacji elektronicznych na platformie epuap 1 KROK 1 INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ KROK 2 PUBLIKACJA KARTY USŁUGI 2 KROK 1 - INSTALACJA APLIKACJI ELEKTRONICZNEJ 3 1. Pobrać plik aplikacji

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Instrukcja Spis treści 1. O programie... 4 2. Konfiguracja programu... 5 3. Logowanie... 6 3.1. Logowanie do programu... 6 3.2. Wylogowanie z programu...

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0 System informatyczny PROJEKTY PK Instrukcja użytkownika wersja 1.0 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt pn. ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ nr POKL.04.01.01-00-034/11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI

Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI Instrukcja migracji do nowej bankowości internetowej dla obecnych użytkowników KIRI I. Pierwsze logowanie w nowym systemie bankowości internetowej przy migracji z KIRI 1. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo