Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie kontraktów swap w Polsce Applying contracts swap in Poland Streszczenie: Swap stosowany jest w praktyce jako narz dzie wspomagaj ce zarz dzanie aktywami i pasywami przedsi biorstwa, mog ce zredukowa ryzyko kontraktowe tj. zmiany stóp procentowych, kursów walut, cen towarów czy cen akcji. W dobie globalizacji rynku finansowego, gdzie czynnikiem sukcesu staje si mo liwy dost p do ta szego kapita u, kontrakty swap mog optymalizowowa skutecznie to d enie. Abstract: Swap is used in practice as a tool for the management of assets and liabilities of companies that may reduce the risk of the contract ie, changes in interest rates, exchange rates, commodity prices or equity prices. At globalized financial market, where the factor of success is possible access to cheaper capital, swaps can effectively optimization this needs. Typologia kontraktów swap Kontrakt swap jest definiowany jako umowa zawierana pomi dzy dwoma lub wi cej stronami, która dotyczy wymiany przysz ych p atno ci wed ug wcze niej okre lonych zasad. 1 Swapy zaliczaj si do tzw. instrumentów pochodnych o symetrycznym ryzyku roz o onym mi dzy stronami transakcji. Ró norodno kontraktów swap stanowi pewn trudno dla precyzyjnej typologii. Podstawowym i najwa niejszym podzia em tych transakcji wydaje si by podzia na klasyczne kontrakty swap, tworz ce pierwsz generacj pochodnych oraz nowe formy kontraktów, tzw. swap derivatives nale ce do drugiej generacji instrumentów pochodnych. 2 Do pierwszej generacji swapów finansowych zaliczamy trzy podstawowe rodzaje kontraktów: swap walutowy (ang. currency swap, FX swap), swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS), swap walutowo-procentowy, zwany równie swapem walutowym rynku kapita owego (ang. cross currency interest rate swap, CIRS). 1 E. Leszczy ska, Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP, I. Tymu a, Swapy finansowe, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa 2000.

2 128 A. Malinowski Drug generacj swapów tworz transakcje, które s modyfikacj swapów klasycznych lub te innych instrumentów pochodnych. Do najwa niejszych swapów drugiej generacji zaliczamy: swap amortyzowany (ang. amortizing swap), swap zaliczkowy (ang. accreting swap, drawdown swap), swap o zmiennej kwocie kontraktu (ang. roller-coaster swap), swap opó niony (ang. forward start swap, deffer swap), swap prolongowany (ang. extandable swap), callable swap, puttable swap, capped swap, floored swap, callared swap, swap zero-kuponowy (ang. zero-coupon swap), opcja swapowa (ang. swaption), swap aktywów (ang. basset swap), swap towarowy (ang. commodity swap), swap na zw ok w sp acie kredytu (ang. credit default swap), swap ca kowitego dochodu (ang. total return swap), swapy katastroficzne (ang. catastrophe swaps, CAT swaps). Instrument bazowy: procentowe walutowe walutowo-procentowe towarowe oparte na papierach warto ciowych oparte na standingu kredytowym oparte na rozmaitych indeksach Wielko i zmienno kwoty podstawowej: dopasowane zaliczkowe amortyzowane zmiennej kwocie kontraktu Charakter kwoty podstawowej: oparte na aktywach oparte na pasywach Rodzaj transakcji: proste ( plain vanilla) modyfikowane (swap derivatives) Czas umowy: krótkoterminowe d ugoterminowe Moment rozpocz cia: rozpocz te z umow od o one SWAPY FINANSOWE Waluta: jednowalutowe dwuwalutowe Moment zako czenia: zamykane w terminie z prawem wcze niejszego zamkni cia z prawem przed u enia terminu zamkni cia Rys. 1. Rodzaje swapów Fig. 1. Types of swap ród o: opracowanie w asne na podstawie E. Leszczy ska, Rynek kontraktów swap w Polsce, NBP Source: own study on the base E. Leszczy ska, Rynek kontraktów swap w Polsce, NBP Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

3 Zastosowanie kontraktów swap w Polsce 129 Lista tych swapów nie jest jeszcze zamkni ta, gdy wci powstaj nowe rodzaje kontraktów. S one wyodr bniane wed ug najró niejszych kryteriów, takich na przyk ad, jak konstrukcja transakcji, zastosowanie czy instrument bazowy. Niektóre nie maj jeszcze polskiej nazwy. Zastosowanie swapów w praktyce Transakcje swapów ciesz si coraz wi ksz popularno ci, a rynek nale y do najszybciej rozwijaj cych si segmentów rynku instrumentów pochodnych. Fakt ten, jak s dz, wynika g ównie z tego, e swapy mo emy uzna za instrument uniwersalny i elastyczny, zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo. Podstawowe sposoby wykorzystania swapów to: wykluczanie strat lub niezrealizowanych zysków pojawiaj cych si w wyniku fluktuacji stóp procentowych, wykorzystanie przewagi na jednym rynku w celu skompensowania s abo ci z innym, ustalenie kosztu d ugu w odniesieniu do wzrostu stóp procentowych, skompensowanie aktywów i pasywów o sta ym oprocentowaniu, pozyskanie nowych rodków finansowych z alternatywnego ród a, zmiana proporcji d ugu o zmiennym i sta ym oprocentowaniu w bilansie, mo liwo wykorzystania przewidywalnego spadku stóp procentowych, wykorzystanie arbitra u kredytowego na rynku kapita owym 3. Kontrakty swap umo liwiaj podmiotowi wzi cie tylko tego ryzyka, którym akurat jest on zainteresowany, bior c pod uwag rodzaj prowadzonej dzia alno ci. Ponadto, za niew tpliw zalet mo emy uzna mo liwo redukcji kosztów wykorzystania instrumentów pochodnych, gdy koszty transakcji swap s relatywnie ni sze w porównaniu do kosztów innych instrumentów pochodnych. Istota kontraktów swap Konstrukcja swapów przedstawiona zostanie na przykladzie dwóch form, stosowanych najcz ciej na rynku polskim, mianowicie swapów walutowych i stóp procentowych. Na swap walutowy sk adaj si dwie transakcje walutowe, z których druga jest odwróceniem pierwszej. 4 Obie z nich nazywane s nogami swapu, gdzie pierwsza noga oznacza pierwsz transakcj, a druga noga jest drug transakcj. 3 A. McDougall, Mastering Swaps markets. A step-by-step guide to the products, applications and risk, Financial Times Prentice Hall, Great Britain P. ukowski, FX swap mo liwy tak e w Polsce, Rynek Terminowy nr 4/6/99, listopad ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

4 130 A. Malinowski Walutowy kontrakt swap zawiera nast puj ce elementy: strony transakcji, dat zawarcia transakcji, walut sprzedawan lub kupowan, kursy wymiany walut: kurs spotowy oraz kurs terminowy, kwoty poszczególnych walut: s to kwoty rodków denominowane w ró nych poszczególnych walutach, daty dostawy rodków: w swapie walutowym wyst puj dwie daty dostawy rodków, pierwsza data wymiany kapita ów (ang. value date) to najcz ciej dwa dni robocze (spot) od daty zawarcia, druga to data przep ywu rodków (ang. matuity date) to data ponownej wymiany kwot na koniec kontraktu, instrukcje p atnicze: przy zawieraniu transakcji strony podaj rachunki, na których oczekuj wp ywu zakupionych rodków. Kontrakty swap kwotowane s w formie punktów swapowych. Punkty wyliczane s na podstawie ró nicy oprocentowania obu walut w okre lonym terminie i s swoist rekompensat utraconych korzy ci z trzymania ni ej oprocentowanej waluty. Formu a liczenia punktów swapowych wygl da nast puj co 5 : Punkty swapowe = kurs terminowy (forwardowy) - kurs spotowy PLN% oprocentowanie z otych na dany okres, WO% oprocentowanie waluty obcej na dany okres, Rok bazowy liczba dni w roku bazowym (dla PLN i GBP 365 dni, dla innych walut 360 dni). Procentowy kontrakt swap zawiera z kolei: strony kontraktu, dat zawarcia kontraktu, walut kontraktu, kwot nominaln swapu: warto, na podstawie której kszta tuj si wzajemne przep ywy gotówkowe w transakcji, dat pocz tkow i ko cow : kontrakt wygasa po dokonaniu ostatnich p atno ci odsetkowych, cz stotliwo p atno ci odsetek, 5 J. Zaj c, Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie zarz dzania ryzykiem walutowym, K.E. LIBER, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

5 Zastosowanie kontraktów swap w Polsce 131 dat ustalania wysoko ci oprocentowania: data, kiedy ustalana jest zmienna stopa procentowa, ceny kontraktu: stopy procentowe wymieniane przez obie strony, baz wyliczania p atno ci odsetkowych. Ze wzgl du na wra liwo na zmian stóp procentowych na rynku pieni nym podmiot, który p aci odsetki wed ug sta ego oprocentowania, okre- lany jest jako finansowany d ugo, natomiast otrzymuj cy odsetki wed ug sta ej stopy, okre lany jest jako finansowany krótko. Oznacza to, e podmiot, który kupi IRS (p aci sta e oprocentowanie), zajmuje pozycj krótk, natomiast podmiot, który sprzeda IRS (otrzymuje sta e oprocentowanie), zajmuje pozycj d ug 6. Banki kwotuj transakcje IRS podaj c cen kupna (ang. bid rate) oraz cen sprzeda y (ang. offer rate). Cena kupna jest cen, po jakiej bank zobowi zuje si p aci odsetki wed ug sta ej stopy procentowej. Z kolei cena sprzeda y jest cen banku, po której jest sk onny przyjmowa odsetki wed ug sta ej stawki procentowej. Cechy szczególne rynku Rynek kontraktów swap jest rynkiem typu OTC ( ang. Over the Counter Market). Oznacza to, i jest to rynek zdecentralizowany pod wzgl dem ekonomicznym, geograficznym oraz technicznym. Cechy charakterystyczne rynku OTC to: du a elastyczno rynek nie jest poddany cis ym regulacjom, tak jak rynek instrumentów notowanych na gie dzie. Nie okre laj go przepisy tak jak w przypadku rynku opcji i transakcji futures, nad którym czuwa Commodity Futures Trading Commision, prywatno o zawartym kontrakcie wiedz jedynie strony transakcji i po rednik, który zapewnia klientom prywatno i anonimowo. Rynek transakcji swap, bior c pod uwag rodzaje kontraktów, b dacych przedmiotem obrotu na rynku, klasyfikujemy na: 7 pierwotny stanowi cy podstaw rynku swapów, wtórny na tym rynku odbywa si obrót kontraktami ju istniej cymi. W ogólnym wolumenie transakcji swapowych dominuj transakcje dokonywane na rynku pierwotnym. Fakt ten wynika z zindywidualizowanego charakteru warunków transakcji, które s ci le dopasowane do indywidualnych potrzeb stron transakcji. 6 A. Wola ska, Ekonomiczne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy nr 8/2/00. 7 P. Binkowski, H. Beck, Innowacje bankowe, instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltex, Warszawa ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

6 132 A. Malinowski Uczestnicy rynku Uczestników rynku mo emy podzieli na klientów, twórców rynku i po redników. End users s to faktyczni klienci rynku swapów, których celem jest zabezpieczenie posiadanych aktywów, zobowi za lub te inwestorzy spekuluj cy na zmian warunków rynkowych. Market maker s to twórcy rynku, instytucje finansowe zapewniaj ce p ynno rynkowi, poprzez dokonywanie przeciwstawnych pozycji na rynku swapów. Zazwyczaj zabezpieczaj oni otwarte pozycje poprzez zawieranie przeciwstawnych kontraktów. Cz ciej dokonuj transakcji z market makers ni z innymi klientami. Po rednicy finansowi znajduj si pomi dzy dwiema stronami kontraktu. Przyjmuj na siebie ryzyko kredytowe, zwi zane z niewywi zaniem si jednej ze stron z kontraktu. Klasycznym przyk adem po rednictwa jest dzia alno brokerska. Zadaniem brokera jest znalezienie partnera kontraktu. Dysponuje on baz danych, zawieraj c dane klientów i ich sprecyzowane potrzeby. W imieniu klienta kontaktuje si z potencjalnymi partnerami, jednak nie zdradza nazwy firmy, a do momentu znalezienia drugiej strony transakcji. Za swoje us ugi broker pobiera prowizj od obu stron. Nie dokonuje jednak transakcji na w asny rachunek. Sta e oprocentowanie Sta e oprocentowanie FIRMA X BROKER FIRMA Y Zmienne oprocentowanie Zmienne oprocentowanie Rys. 2. Przebieg transakcji zawartej przez brokera Fig. 2. Course of the transaction conducted by the broker ród o: opracowanie w asne. Source: own study. Inn form po rednictwa stosuje dealer. Dealer, podobnie jak broker, po redniczy w zawieraniu transakcji, jednak w niektórych kontraktach mo e wyst powa jako strona transakcji. Gdy nie mo e znale partnera, transakcj zawiera we w asnym imieniu i na w asny rachunek i dopiero wtedy szuka drugiego partnera. W okresie przej ciowym zabezpiecza otwart pozycj wykorzystuj c inne instrumenty finansowe. Zysk dealera to ró nica pomi dzy kursem kupna i sprzeda y warto ci nominalnej kontraktu. Transakcje swap w Polsce Pierwszym w Polsce po 1989 roku aktem prawnym, który pos ugiwa si terminem instrumenty pochodne, by Uk ad Europejski ustanawiaj cy sto- Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

7 Zastosowanie kontraktów swap w Polsce 133 warzyszenie mi dzy Rzeczpospolit Polsk a Wspólnotami Europejskimi i ich Pa stwami Cz onkowskimi w 1991 r. 8 Od stycznia 1992 roku zacz o obowi zywa rozporz dzenie zezwalaj ce bankom na ustalanie w transakcjach z klientami i mi dzy sob kursów mog cych ró ni si o +/- 2% od oficjalnych kursów og aszanych przez NBP. By a to zmiana, która rozpocz a proces tworzenia mi dzybankowego rynku walutowego. Niemniej jednak, niedo wiadczenie banków oraz s aba infrastruktura techniczna i telekomunikacyjna spowodowa y, i w latach nie istnia y nawet zal ki rynku kontraktów swap 9. Podmioty gospodarzenie nie posiada y równie dostatecznej wiedzy na temat funkcjonowania i zastosowania transakcji. Pionierem kontraktów swap w Polsce jest Polski Bank Rozwoju S.A., który w 1997 roku zosta przej ty przez Bank Rozwoju Eksportu S.A. Od lipca 2002 roku Polski Bank Rozwoju S.A. jako pierwszy zacz codziennie og asza swoje kwotowania dla terminowych transakcji walutowych w USD u DEM 10. W drugiej po owie 1994 roku kontrakty te oferowa o ju 8 banków, m.in. Polski Bank Inwestycyjny i ING Bank. W 1995 roku PBR jako pierwszy zawar 7-letni kontrakt basset swap, a w 1996 roku swap walutowo-procentowy. Gwa towny rozwój rynku walutowych kontraktów swap nast pi w 1998 roku. Przyczynili si do niego g ównie inwestorzy zagraniczni, którzy d yli do posiadania aktywów lub pasywów w PLN. By o to jednak trudne, gdy dost p do waluty by ograniczony. Zawarcie transakcji umo liwia o nierezydentom omini cie restrykcji dewizowych. W roku 1999 instytucje finansowe dzia aj ce w krajach Unii Europejskiej zyska y prawo do dzia ania na terenie Polski, na podobnych warunkach jak polskie instytucje finansowe, czego nast pstwem by wzrost obecno ci na rynku swapów banków zagranicznych. Polski rynek procentowych oraz walutowo-procentowych kontraktów na z otego powsta dopiero w 1998 roku. Prze omowy okaza si rok 1999, kiedy zmieni si trend inflacyjny. Poziom cen zacz rosn, a wraz z nim wzros y stopy procentowe. Jako kamienie milowe w rozwoju rynku swapów w Polsce potraktowa mo na dwa zdarzenia. Po pierwsze, w 1997 roku Telekomunikacja Polska zawar a 7-letni kontrakt swapu walutowo-procentowego na kwot 100 milionów dolarów ameryka skich. W czerwcu 1999 roku TP S.A. zabezpieczy a 300 milionów zobowi za w USD, zawieraj c bardzo innowacyjn, 4-letni transakcj zamiany 11. Po drugie, w listopadzie 2008 zosta a zawarta tymczasowa umowa swap EUR/CHF pomi dzy Narodowym Bankiem Szwajcarii (SNB) i Narodowym Bankiem Polski. Umowa ta, podobnie jak istniej ca umowa pomi dzy SNB i Europejskim Bankiem Centralnym, umo liwi NBP zapewnienie finan- 8 E. Leszczy ska, Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP E. Pietrzak, P. Kowalewski, Polityka kursowa, rynek walutowy oraz instrumenty pochodne dotychczasowy rozwój i perspektywy, Instytut Bada nad Gospodark Rynkow, Transformacja Gospodarki Nr 88, Warszawa I. Antowska-Bartosiewicz, W. Ma ecki, Terminowy rynek walutowy - propozycje wprowadzenia w gospodarce polskiej, Instytut Finansów, Warszawa M. Rudzi ki, J. Wo niak, Zarz dzanie ryzykiem - fanaberia czy konieczno, dodatek Ekonomia i Rynek, Rzeczpospolita nr 266, ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

8 134 A. Malinowski sowania we frankach szwajcarskich, w formie swapów walutowych, bankom b d cym w obszarze jego kompetencji. Mimo i polski rynek nieustannie si rozwija, wci obserwuje si znacz ce ró nice w porównaniu do rynków zagranicznych. Do g ównych aspektów dyferencji polskiego rynku zaliczamy: nisk p ynno i elastyczno, fakt, e sektor swapów drugiej generacji wci jest w fazie rozwoju, brak instytucji finansowych, które by yby przygotowane do magazynowania swapów. Do tej listy doda mo na, e w wietle polskich przepisów nie wszystkie instytucje mog stosowa instrumenty pochodne. Perspektywy i bariery w rozwoju kontraktów swap w Polsce Stopniowo wzrasta poziom wiedzy na temat ryzyka oraz sposobów zabezpieczania si przed nim w ród kadry zarz dzaj cej polskich podmiotów gospodarczych. Dodatkowo wskaza nale y na dynamiczny rozwój informatyki i telekomunikacji, dzi ki czemu zastosowanie narz dzi informatycznych umo liwia klientom porównywanie cen transakcji oferowanych przez instytucje finansowe na ca ym wiecie. Rynek swapów nale y do najszybciej rozwijaj cych si segmentów rynku instrumentów pochodnych. Stanowi one zestaw u ytecznych narz dzi, umo liwiaj cych elastyczne zarz dzanie przep ywami finansowymi podmiotów gospodarczych. Tabela 1. Kontrakty swap oferowane przez banki w Polsce Table 1. Swap contracts offered by banks in Poland Nazwa banku Swapy Swapy Swapy walutowe procentowe walutowo-procentowe Bank Gospodarki ywno ciowej S.A. X Bank Handlowy w Warszawie S.A. X X X Bank Ochrony rodowiska S.A. X Bank of America (Polska) S.A. X X Bank Zachodni WBK S.A. X X X Bre Bank S.A. X X X Deutsche Bank S.A. X X ING Bank l ski X X X Kredyt Bank S.A. X Powszechna Kasa Oszcz dno ci - BP X Raiffeisen Bank Polska S.A. X ród o: opracowanie w asne. Source: own study. Bariery w rozwoju rynku swapów, na jakie si najcz ciej wskazuje, zwi zane s z egzemplifikacj w ostatnich kilku latach ryzyka zwi zanego z wykorzystywaniem swapów do krótkoterminowych operacji spekulacyjnych. Jest to szczególnie widoczne z perspektywy swapów walutowych zawieranych w 2008 r., kiedy to wyra nie mo na by o zauwa y nadmiern Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

9 Zastosowanie kontraktów swap w Polsce 135 ekspozycj przedsiebiorstw na ryzyko. Jak si wydaje, sytuacja taka wynika- a raczej z niezrozumienia mechanizmu swapu ni z d enia do maksymalizacji zysku za wszelk cen. Dodatkowo czynniki ryzyka zwi kszaj niejasne regulacje prawne. Brak jest jasnych regu okre laj cych zasady ksi gowania kontraktów swapowych. Brakuje te przepisów reguluj cych zasady: prezentacji swapów w bilansie i rachunku wyników przedsi biorstwa, zaliczania przep ywów zwi zanych z transakcj do kosztów / przychodów wp ywaj cych na podstaw opodatkowania firmy, ksi gowania swapów jako transakcji zabezpieczaj cych i spekulacyjnych, powi zania transakcji zabezpieczaj cych z amortyzacj aktywów sfinansowanych zabezpieczonym kredytem. Równie sprawa opodatkowania zysków z kontraktów swap nie jest jasno okre lona, podobnie jak systemy informatyczno-ksi gowe wielu polskich banków nie s dostosowane do ksi gowania, monitorowania oraz rozliczania instrumentów pochodnych, w tym w a nie kontraktów swap. Przyj jednak nale y, e zminimalizowanie wskazanych czynników ryzyka wp ynie bezpo rednio na rynek swapów, jako instrumentów pochodnych, wyra nie dynamizuj c jego rozwój. Bibliografia Antowska-Bartosiewicz I., Ma ecki W., Terminowy rynek walutowy - propozycje wprowadzenia w gospodarce polskiej, Instytut Finansów, Warszawa Binkowski P., Beck H., Innowacje bankowe, instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltex, Warszawa Leszczy ska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP McDougall A., Mastering Swaps markets. A step-by-step guide to the products, applications and risk, Financial Times, Prentice Hall, Great Britain Pietrzak E., Kowalewski P., Polityka kursowa, rynek walutowy oraz instrumenty pochodne dotychczasowy rozwój i perspektywy, Instytut Bada nad Gospodark Rynkow, Transformacja Gospodarki Nr 88, Warszawa Rudzi ki M., Wo niak J., Zarz dzanie ryzykiem - fanaberia czy konieczno, Rzeczpospolita nr 266, Tymu a I., Swapy finansowe, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa Wola ska A., Ekonomiczne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy nr 8/2000. Zaj c J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie zarz dzania ryzykiem walutowym, K.E. LIBER, Warszawa ukowski P., FX swap mo liwy tak e w Polsce, Rynek Terminowy nr 4/6/99, listopad ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

10 136 A. Malinowski Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE Autorzy: Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera 2.. Źródła ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Korp/655/2011 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2011 I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank oznacza

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO?

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? W złoto można inwestować na wiele różnych sposobów. W złoto można inwestować po prostu w fizyczny sposób zakupując monety i sztabki. Największym problemem w tego typu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...3 Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 25 kwiecień 2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Czwartek 13.00-15.00, p. 205C wioletta.nowak@uwr.edu.pl http://prawo.uni.wroc.pl/user/12141/students-resources Sylabus Zasady i metody wyceny kontraktów

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach

43. Programy motywacyjne oparte na akcjach 43. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo