LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców"

Transkrypt

1 Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia Asi Janiny Dyrkacz pojawi³y siê w najwiêkszych magazynach mody. To ona chodzi³a po wybiegach na presti- owych pokazach od Nowego Jorku po Pary. s. 18 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 8 (983) 25 lutego 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) LEDWO USZED Z YCIEM 18 lutego w nocy na parterze budynku przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie wybuch³ po ar. 58- letni mê czyzna z rozleg³ymi poparzeniami cia³a, w stanie ciê kim, le y w poznañskim szpitalu. Najpierw ogieñ próbowali ugasiæ policjanci, ale nie dali rady i sami trafili do szpitala. Dopiero interwencja stra y po arnej uratowa³a kamienicê i jej mieszkañców. 4 Krotoszyn Protest mieszkañców Od kilku tygodni na ul Klonowicza obowi¹zuje ruch jednokierunkowy. Zmiany nie akceptuj¹ mieszkañcy. Urz¹dzono spotkanie z gmin¹ i policj¹. 5 Krotoszyn Gmina zabierze dzia³ki? Mieszkañcy ul. Grzegorzewskiej sprzeciwili siê budowie drogi na ty³ach swoich posesji. Takie rozwi¹zanie zak³ada plan zagospodarowania. 6 Solidarni z Ukrain¹ s. 21 KoŸmin Dêbówiec nie narzeka Na terenie so³ectwa w minionych latach uda³o siê zrealizowaæ wiele inwestycji. Wiosce pomaga firma prowadz¹ca na jej terenie hodowlê norek. 7 Wygraj zegarek! szczegó³y na s. 2 Kobylin Droga mniej wa na? Nawierzchnia drogi z Berdychowa do Fija³owa nie by³a remontowana od lat. Mieszkañcy wci¹ czekaj¹ na zadeklarowane w 2013 roku prace. 8 Rozdra ew Boisko i plac zabaw Ponad 71 tys. z³ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczy gmina na modernizacjê placu zabaw w Nowej Wsi i budowê boiska w Grêbowie. 9 SZ.KUJAWA Lokatorzy uciekaj¹cy przez klatkê schodow¹ s³yszeli krzyki zamkniêtego w p³on¹cym mieszkaniu 58-latka KoŸmin Samochód z³ama³ s³up W KoŸminie Wlkp. na drodze powiatowej do Grêbowa auto terenowe marki suzuki jimny po wyjœciu z ³uku uderzy³o w s³up energetyczny. Jedna osoba zosta³a ranna. Konarzew Gdzie te chodniki? Mieszkañcy narzekaj¹ na brak chodników. Gmina Zduny nie planuje ich budowy, jednak zwróci³a siê do starostwa Nowa Obra Buraczane do ynki 8 lutego odby³y siê buraczane do ynki. Zwi¹zek plantatorów buraka cukrowego zaprosi³ 400 rolników. W jaki sposób wybierano uczestni- o chodnik wzd³u drogi powiatowej. ków hucznej zabawy? REKLAMA

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 25 lutego o godz w budynku przy ulicy Rynek 1 (wejœcie od strony koœcio³a œw. Piotra i Paw- ³a) odbêdzie siê spotkanie radnych OPS z chêtnymi mieszkañcami. STOP. Krotoszyn. 1 marca od godz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rodzice piêcio- i szeœciolatków bêd¹ mogli skorzystaæ z bezp³atnych porad specjalistów.stop. Krotoszyn. 6 marca o w sto- ³ówce SP nr 8 odbêdzie siê zebranie mieszkañców Osiedla nr 5. W programie m.in. informacja na temat odbioru odpadów komunalnych. Bêdzie mo liwoœæ zadawania pytañ staroœcie i burmistrzowi. STOP. Krotoszyn. W ka d¹ niedzielê o godz Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz Rada Osiedla nr 7 zapraszaj¹ do udzia³u w Spacerze po rekord, czyli spacerze z kijkami do nordic walking. Zbiórka obok si³owni zewnêtrznej przy promenadzie. STOP. Kobylin. Do 6 marca w urzêdzie gminy chêtni mog¹ sk³adaæ swoje oferty na wykonanie remontu œwietlicy w Smolicach. STOP. Bezdomni sprawcami po aru? Dwaj bezdomni mê czyÿni w wieku 29 i 61 lat trafili do krotoszyñskiego szpitala po po arze pustostanu przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ i opuœcili placówkê. szpitalnego oddzia³u ratunkowego informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. W szpitalnym oddziale ratunkowym przywiezieni odmówili jednak przyjêcia pomocy medycznej. Po podpisaniu dokumentów opuœcili szpital. Nie mo na nikogo zmusiæ do zbadania siê i poddania ewentualnemu leczeniu dodaje dyrektor szpitala. Po ugaszeniu po aru sprawdzono konstrukcjê budynku przy u yciu kamery termowizyjnej. Gor¹ce elementy sch³odzono. Nadpalone czêœci ubrañ wyniesiono na zewn¹trz i dogaszono. Wygraj zegarek! KoŸmin Wlkp. Auto z³ama³o s³up Z okazji Dnia Kobiet nasza redakcja wraz z jubilerstwem pana Grzegorza KaŸmierczaka og³osi³a konkurs, w którym mo na wygraæ ekskluzywny zegarek wart oko³o 700 z³. Dziœ umieszczamy ukryty na innej stronie gazety drugi z trzech fragmentów zdjêcia zegarka. By wygraæ konkurs, nale y wyci¹æ wszystkie trzy czêœci fotografii, skompletowaæ je i nakleiæ na kartkê, a nastêpnie dostarczyæ do redakcji. Na zg³oszenia z numerami telefonów czekamy do 6 marca. Zwyciêzcê podamy 11 marca. (aga, red.) 17 lutego o godz na ul. Zielony Rynek w KoŸminie Wlkp. (na odcinku drogi powiatowej prowadz¹cej do Grêbowa) kierowca samochodu osobowego po wyjœciu z ³uku uderzy³ w s³up energetyczny i zjecha³ na pobocze. S³up betonowy z³ama³ siê wkierunku pola. W zdarzeniu poszkodowana zosta³a jedna osoba informuje Tomasz Nicijewski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po- arnej w Krotoszynie. Stra acy sprawdzili detektorem przewód energetyczny i stwierdzili, e jest pod napiêciem. W samochodzie od³¹czyli akumulator. Po przebadaniu osoby poszkodowanej ratownicy medyczni zabrali j¹ do szpitala. Pogotowie energetyczne od³¹czy³o napiêcie i zabezpieczy³o s³up oraz zwisaj¹ce linki. Stra acy natomiast posprz¹tali czêœci karoserii oraz plamê p³ynów, które wyciek³y z auta. Dzia³ania s³u b ratowniczych trwa³y prawie dwie godziny. (popi) Zduny. 25 lutego o w remizie stra ackiej w Konarzewie rozpocznie siê zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Stra y Po- arnej. STOP. Zduny. 27 lutego o 9.30 w salce rady miejskiej odbêdzie siê posiedzenie komisji bud etowej. W programie m.in. podjêcie uchwa³y w sprawie wyodrêbnienia w bud ecie gminy na rok 2014 œrodków stanowi¹cych fundusz so³ecki. STOP. S. POSPIECH W ruderze przebywali dwaj bezdomni mê czyÿni O 1.00 w nocy 21 lutego dy urny operacyjny z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej odebra³ zg³oszenie o po arze w budynku nale ¹cym kiedyœ do tartaku w Biadkach. Wys³a³ na miejsce dwa samochody gaœnicze. Pali³y siê p³yty styropianowe i czêœci odzie y na poddaszu budynku gospodarczego zamieszka³ego przez osoby bezdomne mówi m³. bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego. Stra acy po ugaszeniu ognia sprê on¹ pian¹ przeszukali pomieszczenia rudery. Z zewn¹trz polewali wod¹ dach i drewnian¹ œcianê. Zabezpieczyli dwie osoby przebywaj¹ce w budynku przed utrat¹ ciep³a. Wezwali zespó³ ratownictwa medycznego. Po przebadaniu mê czyzn lekarz podj¹³ decyzjê o przewiezieniu ich do szpitala. Karetka pogotowia ratunkowego przewioz³a obu mê czyzn do Przyczyn¹ po aru by³o prawdopodobnie zaprószenie ognia wyjaœnia m³. bryg. Niciejewski. Dwaj mê czyÿni, którzy przebywali w budynku, samodzielnie wydostali siê z niego na zewn¹trz. (popi) W CZYM RZECZ? REKLAMA Wludziach z marginesu. W zesz³y wtorek mieszkaniec budynku wielorodzinnego przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie zaszkodzi³ sobie i narazi³ ycie innych lokatorów. Wznieci³ po ar. Na szczêœcie dla mieszkañców kamienicy pomoc przysz³a w porê. Kilka dni póÿniej w nocy w melinie na Fabrycznej, gdzie przebywali dwaj bezdomni, zapali³y siê p³yty i stara odzie. Tutaj stra acy równie zd¹ yli ugasiæ p³on¹ce przedmioty, ale zagro enie dla s¹siedniego budynku by³o realne. Te dwa zdarzenia przypominaj¹, e obok nas yj¹ ludzie z marginesu. Tydzieñ temu na ³amach Rzeczy Bo- ena Maækowiak tak pisa³a o ludziach bezdomnych przebywaj¹cych w noclegowni prowadzonej przez krotoszyñski Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej: (...) Jesteœmy przesi¹kniêci niechêci¹ i niekiedy wrêcz obrzydzeniem wobec ludzi b³¹kaj¹cych siê, brudnych, osamotnionych, nierzadko pijanych. Pamiêtajmy jednak, e czêœæ z doœwiadczonych bezdomnoœci¹, to osoby, które w nie³atwych okolicznoœciach utraci³y pracê, niczego siê nie dorobi³y, yj¹ w konflikcie z rodzin¹ i spo- ³eczeñstwem. (...) Nie znam historii przywo³anych na pocz¹tku mê - czyzn. Dlaczego znaleÿli siê w sytuacji beznadziejnej? yj¹ wykluczeni ze spo³ecznoœci lokalnej z powodu w³asnych s³aboœci. Alkoholizm i skrajna bieda pog³êbiaj¹ problemy. W koñcu siê zatracaj¹ i s¹ groÿni nie tylko dla samych siebie, ale i innych. Jesieni¹ ubieg³ego roku opisywaliœmy eksmisjê samotnego mê czyzny z mieszkania na ul. Kaliskiej. Komunalka by³a zmuszona przeprowadziæ go, gdy doprowadzi³ lokal do ruiny. Cuchnê³o w nim stêchlizn¹ i moczem. Pokój by³ zawalony zniszczonymi meblami, drewnianymi p³ytami i kartonami, wszêdzie le a³y porozrzucane resztki jedzenia czy przypalone garnki. Obraz nêdzy i rozpaczy. Ten nieszczêœliwy cz³owiek nie mia³ ani partnerki, ani nikogo z rodziny, kto móg³by go wesprzeæ, a mo e wrêcz otoczyæ opiek¹. Pomimo i pracuje w jednej z krotoszyñskich spó³dzielni, nie by³ w stanie zapewniæ sobie godziwej egzystencji. Mê - czyznê ulokowano w innym mieszkaniu. Smutne s¹ opisane przypadki. Ka dy inny, ale osoby, o których mowa, ³¹czy brak przystosowania do trudnych realiów dzisiejszego ycia. Nie ka dy poradzi sobie sam. Czy tacy ludzie mog¹ liczyæ na pomoc innych? Sebastian Poœpiech

3 Sprawy 3 Z³ó PIT w swojej gminie! Pracownicy krotoszyñskiego Urzêdu Skarbowego bêd¹ pe³nili dy ury w gminach naszego powiatu, aby u³atwiæ ich mieszkañcom z³o enie rocznych zeznañ podatkowych. Bêdziemy przyjmowali zeznania podatkowe. W zwi¹zku z tym ka dy podatnik, których zechce skorzystaæ z tej mo liwoœci, powinien mieæ przy sobie oprócz wszystkich dokumentów, które sk³ada wraz ze swoim PIT-em, tak e kwotê przychodu z poprzedniego roku rozliczeniowego, czyli roku Dla przypomnienia znajduje siê ona na formularzu PIT-11, który otrzymujemy od pracodawcy wyjaœnia Katarzyna Zatorska, starsza inspektor z dzia³u obs³ugi bezpoœredniej Urzêdu Skarbowego w Krotoszynie. Dy ury pracowników Urzêdu Skarbowego (godz ) miejsce data data data UMiG Zduny UM Kobylin UM Sulmierzyce UMiG KoŸmin UM Rozdra ew Warto skorzystaæ z tej mo liwoœci. Jest to wygodne i tanie rozwi¹zanie dla osób, które mieszkaj¹ poza Krotoszynem, bo nie bêd¹ musia³y przyje - d aæ do krotoszyñskiej siedziby US przy ul. Polnej. Do wszystkich gmin powiatu pracownicy skarbówki przyjad¹ trzykrotnie w pierwszej dekadzie marca, drugiej dekadzie marca i w kwietniu. (popi) Porady dla ofiar przestêpstw 24 lutego rozpocz¹³ siê Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw. W ramach prowadzonej ju po raz kolejny akcji, w komendach policji, s¹dach i prokuraturach bêd¹ dy ury. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestêpstwem, a zw³aszcza u³atwienie ofiarom przestêpstw dostêpu do jak najszerszego krêgu podmiotów mog¹cych udzieliæ im pomocy wyjaœnia Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. St¹d mo liwoœæ otrzymania bezp³atnych porad w policji, prokuraturze i s¹dzie. Krotoszyñscy policjanci wspólnie z pracownikami Oœrodka Interwencji Kryzysowej bêd¹ pe³nili dy ury od 24 lutego do 28 lutego w godzinach w OIK na os. Sikorskiego 7 (budynek ³obka). Poza tym w siedzibie Prokuratury Rejonowej (dawny budynek skarbówki w parku) na osoby, które czuj¹ siê pokrzywdzone, bêd¹ czekali prokuratorzy. Dy ury œledczych zaplanowano na dni robocze tego tygodnia, zawsze od godz do (popi) REKLAMA Siedziba prokuratury REKLAMA Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 21 lutego na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Benice, Okrê na 5,19 z³ 5,28 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,32 z³ 5,59 z³ 5,39 z³ 2,70 z³ Krotoszyn, ul. Tartaczna 5,19 z³ 5,26 z³ 5,28 z³ Krotoszyn, ul. Magazynowa 5,27 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Krotoszyn, ul. KoŸmiñska 5,29 z³ 5,64 z³ 5,39 z³ 2,79 z³ Milicz, ul. Poprzeczna 5,32 z³ 5,65 z³ 5,37 z³ 2,69 z³ Ostrów, ul. Krotoszyñska 5,31 z³ 5,53 z³ 5,31 z³ 2,73 z³ Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub

4 4 Bezpieczeñstwo Chcia³ przekupiæ policjantów Po ar samochodu We wtorek 18 lutego stra po arna gasi³a p³on¹cy samochód osobowy przy posesji na ul. Grudzielskiego w Krotoszynie. Do po aru dyspozytor Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po- arnej wys³a³ ciê ki samochód gaœniczy. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, e pali³ siê przód auta marki audi A4. Osób poszkodowanych nie by- ³o, a mieszkañcy posesji oraz w³aœciciel podjêli próbê gaszenia po aru gaœnicami, która okaza³a siê nieskuteczna wyjaœnia m³. bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego. Stra acy z urz¹dzenia One Seven Romanów Ciê arówka uderzy³a w busa 10 lutego gostyñscy policjanci zatrzymali 22-letniego kierowcê z Krotoszyna, który chcia³ ich przekupiæ. Us³ysza³ zarzut przekupstwa, za co grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolnoœci. Do zdarzenia dosz³o w miejscowoœci Piaski na ul. Poznañskiej. Policjanci z wydzia³u ruchu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej kieruj¹cego citroenem 22-letniego mieszkañca Krotoszyna. Poprosili o prawo jazdy, dowód rejestracyjny i dowód ubezpieczenia OC. Sprawdzili równie, czy mê czyzna jest trzeÿwy. Badanie wykaza³o, e tak. Chwilê póÿniej okaza³o siê, e 22-latek ma cofniête uprawnienia do kierowania pojazdami w zwi¹zku z przekroczonym limitem punktów karnych. Policjant poinformowa³ mê czyznê, e na³o y na niego mandat karny w wysokoœci 500 z³. Pouczy³ go równie o prawie do odmowy przyjêcia mandatu. Wówczas kontrolowany wpad³ na pomys³ przekupienia funkcjonariusza i prosz¹c, aby ten odst¹pi³ od czynnoœci s³u bowych, wsun¹³ do schowka miêdzy fotelami pieni¹dze. Policjanci poinformowali dy urnego o przestêpstwie. Chwilê póÿniej na miejscu zjawili siê funkcjonariusze z wydzia³u kryminalnego, którzy zabezpieczyli 200 z³. Jeszcze tego samego dnia mê czyzna us³ysza³ zarzut i zosta³ przes³uchany. Natomiast za wykroczenie zap³aci 500 z³ mandatu informuje rzecznik prasowy gostyñskiej policji, S³awomir Myszkiewicz. (max) B.GÓRKA Auto zapali³o siê przy prywatnej posesji (system piany ze sprê onym powietrzem) podali pianê, aby ugasiæ p³omienie, nastêpnie otwarli maskê i dogasili po ar. U ywaj¹c kamere termowizyjn¹ sprawdzili samochód, ale zarzewi ognia nie stwierdzono. (popi) Ledwo prze y³ W miniony wtorek w nocy jednym z mieszkañ w budynku wielorodzinnym przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie wybuch³ po ar. 58-letni Krzysztof K., mieszkaniec lokalu, ledwo uszed³ z yciem. W stanie ciê kim zosta³ przewieziony do szpitala. Stra po arna nie ustali³a jeszcze, co by³o przyczyn¹ po aru, do którego dosz³o ok. godz Ogieñ szybko siê rozprzestrzenia³ i w krótkim czasie obj¹³ ca³e mieszkanie na parterze kamienicy. W œrodku by³ 58-letni Krzysztof K. Oprócz niego w budynku przebywa³o jeszcze 10 rodzin. O wybuchu po aru policjê poinformowa³ jeden z mieszkañców budynku. Funkcjonariusze po przybyciu próbowali dostaæ siê do œrodka p³on¹cego mieszkania, eby uratowaæ znajduj¹cego siê wewn¹trz mê czyznê. Po otwarciu drzwi buchn¹³ na nich k³¹b dymu i ognia. Policjanci wrócili siê do radiowozu po gaœnicê, próbowali ugasiæ ogieñ, ale nie byli w stanie informuje rzecznik prasowy policji Piotr Szczepaniak. Chwilê póÿniej na miejsce dotar³a stra po arnej oraz pogotowie ratunkowe. Po dotarciu kieruj¹cy dzia³aniami ustali³, e w lokalu prawdopodobnie znajduje siê jedna osoba. Pozostali mieszkañcy budynku byli na zewn¹trz informuje rzecznik prasowy stra y po arnej Tomasz Niciejewski. Ratownicy gasz¹c ogieñ przeszukiwali pomieszczenia. SZ.KUJAWA Z mieszkania objêtego po arem usuniêto nadpalone meble i inne wyposa enie Rozleg³e poparzenia W jednym z pokojów znaleÿli nie daj¹cego oznak ycia 58-latka. Mê czyznê przewieziono do szpitala. Pacjent trafi³ na szpitalny oddzia³ ratunkowy nieprzytomny i w stanie wstrz¹su oparzeniowego. Jego stan by³ ciê ki, mê - czyzna zosta³ przeniesiony na oddzia³ intensywnej terapii, gdzie ustabilizowano jego funkcje yciowe informuje dyrektor SPZOZ, Pawe³ Jakubek. Nastêpnie mê czyzna zosta³ przewieziony do Poznania, na oddzia³ chirurgii ogólnej i obra eñ wielonarz¹dowych. Mogê jedynie dodaæ, e mia³ rozleg³e oparzenia na ca³ym ciele. Tej nocy do szpitala trafi³o równie dwóch policjantów, którzy podczas akcji gaszenia po aru zatruli siê tlenkiem wêgla. Funkcjonariusze po krótkiej obserwacji oraz badaniach zostali wypisani. Nie wiadomo, czy skutki po aru nie by³yby o wiele gorsze, gdyby nie czujnoœæ mieszkañców, którzy w porê przebudzili siê i ewakuowali. Uciekaj¹c przez klatkê schodow¹, s³yszeli krzyki zamkniêtego w p³on¹cym mieszkaniu 58-latka. Temperatura w œrodku by³a tak wysoka, e wisz¹ca na drzwiach metalowa tabliczka z nazwiskiem lokatora stopi³a siê. Z mieszkania objêtego po arem usuniêto nadpalone meble i inne wyposa enie, które dogaszono na zewn¹trz budynku relacjonuje rzecznik stra y. Dzia³ania stra aków trwa³y ponad 2,5 godziny. Obecnie prokuratura prowadzi œledztwo w sprawie stworzenia zagro enia ycia mieszkañców poprzez doprowadzenie do wybuchu po aru. Cz³owiek z przesz³oœci¹ 58-letni Krzysztof K., który zosta³ poparzony, mieszka³ w lokalu komunalnym. Ma bogat¹ przesz³oœæ kryminaln¹. Wiadomo, e nadu ywa alkoholu. Osoby, które go znaj¹, twierdz¹, e popija³ równie denaturat. Do jego mieszkania wielokrotnie przyje d a³a na interwencje policja. Ten lokal trudno nazwaæ mieszkaniem. Gdy siê tam wchodzi³o, mia³o siê wra enie, e jest siê w kontenerze na œmieci wypowiada siê krytycznie kierownik zak³adu gospodarki mieszkaniowej Zygmunt Witczak. Wielokrotnie w tej sprawie interweniowaliœmy i wysy³aliœmy pisma, ale ten pan w aden sposób nie reagowa³. Gazomierz mu œci¹gniêto, bo nie p³aci³ za gaz. Nie mia³ pr¹du, bo te nie p³aci³. W œrodku by³ piec, ale on go rozebra³. Zewnêtrzne drewniane skrzyd³a okienne te zdemontowa³ i podejrzewam, e spali³. Wobec nas jest d³u - nikiem. Gdybyœmy mieli inny lokal, to byœmy go przenieœli gdzieœ indziej, ale nie dysponujemy wolnymi lokalami. Mieszkanie zosta³o ju uprz¹tniête i przygotowane do remontu. PGKiM przeprowadzi³o oglêdziny i zg³osi³o sprawê ubezpieczalni. Teraz czekamy na informacjê, czy ubezpieczyciel bêdzie chcia³ sam obejrzeæ mieszkanie kontynuuje kierownik. Czy 58-latek wróci do lokalu? Na razie za wczeœnie na tak¹ decyzjê. Bêdziemy kontaktowaæ siê w jego sprawie z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej mówi Z. Witczak. Agnieszka Marciniak M.PRZYBY Auto dostawcze wjecha³o w p³ot 27 stycznia o godz w Romanowie samochód ciê arowy volvo zderzy³ siê z autem dostawczym iveco. Kierowca pierwszego z pojazdów uderzy³ w ty³ busa. Kieruj¹cy samochodem ciê arowym marki volvo, mieszkaniec owicza, w trakcie skrêcania w lewo nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od pojazdu poprzedzaj¹cego wskazuje przyczynê kolizji W³odzimierz Sza³ z krotoszyñskiej policji. W wyniku zdarzenia iveco wypad³o ze swojego toru jazdy i uderzy³o w ogrodzenie przydro nej posesji. Ponadto volvo uderzy³o w lusterko jad¹cego z przeciwka fiata punto. Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. Sprawca zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 400 z³ dodaje W. Sza³. Kierowca samochodu dostawczego zosta³ zabrany przez karetkê pogotowia do szpitala. (popi) PSP KROTOSZYN Pali³o siê poddasze domu 10 lutego po po³udniu stra acy ugasili po ar poddasza w domu jednorodzinnym w Sulmierzycach. Nikomu nic siê nie sta- ³o. Straty oszacowano na 10 tys. z³. Gaszenie po aru trwa³o blisko trzy godziny Po ar wybuch³ ok Na miejsce niezw³ocznie uda³y siê dwa zastêpy ochotników z Sulmierzyc oraz samochód gaœniczy krotoszyñskiej stra y zawodowej. Wygl¹da³o to doœæ groÿnie, bowiem pali³o siê ca³e poddasze. Mieszkañcy budynku byli ju na zewn¹trz. Szybka reakcja stra aków zapobieg³a wiêkszym stratom informuje Zbigniew Kalak z OSP Sulmierzyce. Okaza³o siê, e zapali³y siê trociny stanowi¹ce ocieplenie stropu. Stra acy czêœciowo rozebrali dach w celu dotarcia do Ÿród³a po aru. Po ugaszeniu ognia usunêli trociny na zewn¹trz budynku, gdzie zosta³y dogaszone. Przyczyn¹ po aru by³a prawdopodobnie wada przewodu kominowego. W³aœciciel oszacowa³ straty na 10 tys. z³. Dzia³ania stra y trwa³y ponad trzy godziny mówi Tomasz Niciejewski z krotoszyñskij stra y zawodowej. (max)

5 Reklama 5 Wiec na Klonowicza Od kilku tygodni na ul. Klonowicza w Krotoszynie obowi¹zuje ruch jednokierunkowy. Zmiana nie podoba siê wiêkszoœci mieszkañców. Problemem jest te notoryczne zastawianie ulicy samochdami. Przedstawiciele policji oraz starostwa spotkali siê na Klonowicza z jej mieszkañcami, by jeszcze raz przedyskutowaæ problem. Ruch jednokierunkowy na ul. Klonowicza powiat wprowadzi³ w drugiej po³owie stycznia. Ju kilka dni póÿniej, podczas osiedlowego zebrania, mieszkañcy nie kryli niezadowolenia. Skar yli siê, e przez wprowadzone zmiany kierowcy musz¹ obje d aæ pó³ miasta, eby dostaæ siê do centrum. Poza tym nie podoba im siê, e odk¹d na pobliskiej ul. Zamkowej wprowadzono strefê p³atnego parkowania, Klonowicza jest zastawiana przez zaparkowane samochody. To pierwsza od centrum ulica, na której mo na za darmo parkowaæ, wiêc tam ci¹gle stoi sznur aut. A obok na Zamkowej jest pusto mówili wtedy i apelowali, eby przywróciæ ruch dwukierunkowy. W³adze powiatu t³umaczy³y z kolei, e zdecydowa³y siê na wprowadzenie zmian, by up³ynniæ ruch drogowy na Klonowicza. Jezdnia ma szeœæ metrów szerokoœci, jest wiêc za w¹ska, eby by³ parking i ruch dwukierunkowy. Albo jedno, albo drugie. Inaczej siê nie da stwierdzi³ dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg, Krzysztof Jelinowski. Kilkanaœcie dni temu mieszkañcy Klonowicza spotkali siê z komisj¹ do spraw zarz¹dzania ruchem na drogach powiatowych (w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele powiatu oraz policji), eby jeszcze raz omówiæ problem. Tym razem zaproponowali przywrócenie ruchu dwukierunkowego i wyznaczenie trzech odcinków do OG OSZENIE STAROSTY MILICKIEGO Starosta Milicki informuje, e dnia r. og³oszono nabór kandydatów na wolne stanowisko urzêdnicze informatyka w Starostwie Powiatowym w Miliczu 1. Niezbêdne wymagania od kandydatów: a) obywatelstwo polskie, b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych, c) brak skazania za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar enia publicznego oraz umyœlne przestêpstwo skarbowe, d) wykszta³cenie wy sze kierunkowe, preferowane informatyczne, e) stan zdrowia pozwalaj¹cy na realizowanie czynnoœci objêtych zakresem zadañ stanowiska pracy, f) nieposzlakowana opinia, g) kandydat musi posiadaæ n/w umiejêtnoœci i doœwiadczenia: doœwiadczenie w administracji systemem Windows Server 2003/2008/2008R2/2012 administracja œrodowiskami sieciowymi w oparciu o technologie Microsoft, Linux, Cisco doœwiadczenie w zarz¹dzaniu globaln¹ infrastruktur¹ serwerow¹ bazuj¹c¹ na wirtualnych serwerach, doœwiadczenie w konfiguracji i administracji œrodowiskiem VMware, Hyper-V Server znajomoœæ konfiguracji macierzy dyskowych oraz urz¹dzeñ UTM znajomoœæ technologii backup instalacja, konserwacja oraz testowanie sprzêtu i oprogramowania umiejêtnoœæ konfiguracji central telefonicznych doœwiadczenie w zarz¹dzaniu œrodowiskiem domenowym umiejêtnoœæ instalacji certyfikatów elektronicznych, mile widziane certyfikaty CISCO, Microsoft 2. Szczegó³owe informacje na stronie oraz na tablicy og³oszeñ w Starostwie Powiatowym w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 38. Og³oszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej dnia r. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia r. o godz parkowania. I na d³ugoœci tych odcinków obowi¹zywa³by ruch wahad³owy t³umaczyli podczas spotkania. Ich pomys³ nie spotka³ siê jednak z aprobat¹ w³adz. To jest niemo liwe, bo takie znaki i przepisy wprowadza siê tylko w przypadku trwa³ych budowli, np. na mostach, gdzie inne rozwi¹zanie nie wchodzi w grê powiedzia³ ówczesny naczelnik wydzia³u prewencji i ruchu drogowego policji, Karol Budziñski. Mieszkañcy nie dawali za wygran¹: Droga jest prosta i kierowcy bêd¹ siê widzieli, wiêc nie bêdzie problemu z mijaniem. Wpadli równie na pomys³ likwidacji strefy p³atnego parkowania na fragmencie ulicy Zdunowskiej od Zamkowej do Ko³³¹taja. Gdybyœcie wprowadzili R E K L A M A A.MARCINIAK Mieszkañcy zaproponowali w³asn¹ koncepcjê rozwi¹zania problemu nasz¹ propozycjê i zlikwidowali strefê na Zdunowskiej, to sprawa zosta³aby rozwi¹zana. Przez ostatnie pó³ wieku na Klonowicza by³ ruch dwukierunkowy przekonywali w³adze. Poza tym apelowali o wprowadzenie ograniczenia prêdkoœci na Klonowicza do 30 km na godzinê. Parogodzinna dyskusja nie zakoñczy³a siê konkretnymi decyzjami. Cz³onkowie komisji rozwa ¹ wnioski i podejm¹ w tej sprawie decyzjê. Mo - liwe, e zapadnie ona pod koniec tego miesi¹ca poinformowa³ po spotkaniu K. Jelinowski. Agnieszka Marciniak

6 6 Sprawy Mieszkañcy ulicy Grzegorzewskiej w Krotoszynie sprzeciwili siê budowie drogi na ty³ach swoich posesji, choæ takie rozwi¹zanie zak³ada obowi¹zuj¹cy od lata 2013 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy teraz zostanie on zmieniony? Plan przestrzenny dla terenów w rejonie ulic Gorzupskiej, Grzegorzewskiej i Zmys³owskiej w Krotoszynie zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹ 29 sierpnia ubieg³ego roku, a 16 paÿdziernika zosta³ og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Dopuszcza on zabudowê mieszkaniow¹ jedno- i wielorodzinn¹, nieuci¹ liwe us³ugi oraz wyznacza drogi ró nych klas od g³ównych, poprzez lokalne (gminne i powiatowe), do dojazdowych i wewnêtrznych. Z trzech stron drogi Dopiero w grudniu dowiedzia³em siê, e czêœci naszych dzia³ek chc¹ nam zabraæ na budowê drogi. Oburzy³em siê, bo nikt nas nie informowa³ o takich planach mówi Józef Ziêtek z ul. Grzegorzewskiej. Jego nieruchomoœæ znajduje siê w miejscu, gdzie wed³ug planu w przysz³oœci zacznie siê droga lokalna, bêd¹ca dojazdem do dzia³ek wytyczonych za domami mieszkañców Grzegorzewskiej. Ziêtek straci³by na tym najwiêcej. Od 20 lat prowadzê us³ugi transportowe. Na swojej posesji parkujê samochód ciê arowy i przyczepê. Jak mi obetn¹ dzia³kê na szerokoœæ 10 metrów, to gdzie postawiê pojazd? Jak obliczy- ³em, z mojej nieruchomoœci o powierzchni metrów kwadratowych wziêto by mi 700 m. A co gorsza, z trzech stron by³bym otoczony drogami mówi. Nie wiedzieli o planie W planie zaznaczono jedn¹ z dróg dojazdowych na ty³ach wszystkich posesji prywatnych mieszkañców ul. Grzegorzewskiej. A to oznacza, e ka dy musia³by sprzedaæ gminie ok. 10 metrów swojej dzia³ki. Zdaniem s¹siadki Ziêtka, Marzeny O³dakowskiej, nikt z projektantów i urzêdników nie wzi¹³ pod uwagê, e mieszkañcy maj¹ plany zwi¹zane z zagospodarowaniem swoich nieruchomoœci. Krytycznie do sprawy podchodzi tak e inna mieszkanka, która chce pozostaæ anonimow¹: Przyjêcie planu by³o niesprawiedliwie zrobione, bo naprawdê nic nie wiedzieliœmy o tym. Przecie na co dzieñ nie chodzimy do urzêdu, gdzie jest tablica og³oszeñ, ani nie przeszukujemy strony Krotoszyna mówi. Wniosek do burmistrza Mieszkañcy Grzegorzewskiej wystosowali 24 grudnia ub. roku do burmistrza wniosek o czêœciow¹ zmianê planu zagospodarowania w zakresie S.POŒPIECH Gmina chce przej¹æ dzia³ki prywatne budowy drogi dojazdowej. Stanowczo nie wyra amy zgody na przedstawiony projekt w obecnym stanie pisz¹ w podsumowaniu petycji, pod któr¹ podpisa³o siê 19 osób. 23 stycznia br. otrzymali odpowiedÿ. Na dzieñ dzisiejszy analizujemy przedmiotow¹ sprawê. O dalszym toku sprawy zostan¹ Pañstwo powiadomieni w póÿniejszym terminie odrêbnym pismem napisa³ z upowa - O G O S Z E N I E Najwiêksz¹ czêœæ gruntu mo e straciæ Józef Ziêtek, w³aœciciel tej posesji nienia burmistrza Franciszek Marsza- ³ek, odpowiedzialny w magistracie za in ynieriê miejsk¹. Zmieni¹ plan? Lakoniczne stwierdzenie rozwin¹³ w rozmowie z Rzecz¹: Rozwa amy kilka wariantów rozwi¹zania sprawy, ³¹cznie ze zmian¹ planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzimy wizjê terenow¹. Zapewniam, e nie mamy adnego interesu, aby robiæ coœ wbrew mieszkañcom. Nic nie odbêdzie siê na si³ê. Urz¹d Miejski, jak zapewnia Marsza³ek, dope³ni³ wszystkich procedur podczas uchwalania miejscowego planu. Tak e spotkanie, na którym przeprowadzono konsultacje spo³eczne, by³o zapowiedziane w prasie lokalnej oraz na tablicy og³oszeñ urzêdu i osiedla dodaje F. Marsza³ek. (popi)

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Agnieszka Marciniak tel W skrócie Ferie z oœrodkiem kultury. Przez dwa tygodnie dzieci z gminy KoŸmin mog³y bezp³atnie korzystaæ z ró nego rodzaju warsztatów i artystycznych spotkañ, przygotowanych przez tamtejszy oœrodek kultury. Wiêcej na s. 19. Na terenie so³ectwa w ci¹gu ostatnich lat uda- ³o siê zrealizowaæ wiele inwestycji. Drogi gminne s¹ w wiêkszoœci w dobrym stanie, a œwietlica wiejska jest regularnie remontowana. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ dwie wsie Wyrêbin oraz Dêbówiec. Mieszka w nich w sumie 500 osób. Ryszard B³a ejczak sprawuje tam funkcjê so³tysa od ponad 15 lat. Akurat w tym miesi¹cu mija 15. rok, to moja czwarta kadencja mówi. W pierwszych latach jego urzêdowania uda³o siê doprowadziæ do budowy nowych transformatorów. Mieliœmy bardzo s³abe napiêcie pr¹du. Kilka lat trwa³y starania o poprawê tej sytuacji. Wysy³aliœmy do firmy Energa pisma, wnioski, petycje z podpisami. Wkoñcu siê uda³o. Staraliœmy siê o jeden dodatkowy transformator, a postawiono cztery informuje. Za wa ny dla rozwoju so³ectwa fakt so³tys uwa a przeprowadzenie telefonizacji, które mia³o miejsca kilkanaœcie lat temu. W minionych latach w Dêbówcu otwarto hodowlê norek Kozfur oraz hodowlê drobiu. Jakiœ czas temu niektórzy mieszkañcy zg³aszali swoje uwagi wobec Kozfuru twierdz¹c, e z jego powodu po wsi roznosi siê nieprzyjemny zapach. Ró nie to ludzie oceniaj¹. Ja uwa am, e dziêki tym firmom ludzie maj¹ pracê. A jak jest robota, to jest ycie uwa a so³tys. W adnej z obu wsi, jak mówi, nie mo na te narzekaæ na infrastrukturê Dêbówiec, Wyrêbin Nie maj¹ powodów do narzekania drogow¹. W ci¹gu kilkunastu lat gmina wy³o y³a dywaniki asfaltowe na wiêkszoœci dróg. Wyrêbin sk³ada siê z trzech czêœci. Jakiœ czas temu zaczê- ³a siê sypaæ droga w trzeciej czêœci, bo tam czêsto je d ¹ ciê kie auta do hodowli norek. To asfaltowa droga, ale bardzo podziurawiona. Problem uda³o siê jednak wspólnymi si³ami rozwi¹zaæ. W³aœciciele firmy zdeklarowali, e pokryj¹ po³owê kosztów remontu, resztê ma wy³o yæ gmina. Prace zostan¹ przeprowadzone w tym roku. Remont obejmie oko³o 800 metrów drogi mówi so³tys. W ostatnich dniach zosta³y przyciête drzewa przy drodze powiatowej ci¹gn¹cej siê z Borzêciczek do Jarocina. Te drzewa stwarza³y niebezpieczeñstwo, czêœæ by³a ca³kowicie pusta wœrodku, przy mocniejszym wietrze suche ga³êzie spada³y na drogê t³umaczy R. B³a ejczak. Powiat przeprowadzi³ akcjê ze znaczn¹ pomoc¹ gminy KoŸmin, która zorganizowa³a wysiêgnik i zajê³a siê sprz¹taniem ga³êzi. Œwietlica wiejska jest wed³ug so³tysa w ca³kiem dobrym stanie. W ostatnich latach, g³ównie za pieni¹dze z funduszu so³eckiego, m.in. wymieniono stolarkê okienn¹, wyremontowano sanitariaty, zamontowano klimatyzacjê, A.MARCINIAK wybudowano ch³odniê. Nie wszystko uda³o siê zrobiæ z pieniêdzy so³eckich. Czêœæ kosztów pokry³ Kozfur. W³aœciciele firmy wiedz¹, e ich hodowla trochê œmierdzi, wiêc chc¹ siê mieszkañcom w jakiœ sposób zrewan owaæ twierdzi so³tys. Tegoroczny fundusz so³ecki, ok. 10 tys. z³, m a zostaæ przeznaczony na odnowienie przydro nych rowów. Ryszard B³a ejczak ma onê Leokadiê oraz dwie córki bliÿniaczki, obie ju doros³e. Jedna mieszka w Poznaniu, a druga razem z mê em i dzieæmi w rodzinnym domu w Wyrêbinie. Wolny czas so³tys chêtnie spêdza Najwiêkszym hobby so³tysa jest wêdkowanie na wêdkowaniu. To jego najwiêksze hobby. Jest cz³onkiem jednego z poznañskich kó³ wêdkarskich. Rano wyje d am, wieczorem wracam. Zawsze mówiê, e ja nie jadê po ryby, tylko na ryby. Wtedy mam czas na odpoczynek i relaks mówi. Agnieszka Marciniak Notatnik Do 28 lutego ka dy rolnik z terenu gminy KoŸmin, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy u ywany do produkcji rolnej, powinien z³o yæ u burmistrza miasta Macieja Bratborskiego wniosek i do³¹czyæ do niego faktury VAT stanowi¹ce dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. 4 marca o godz w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert punkowej formacji muzycznej z Hiszpanii Bastards on Parade. Cena biletu normalnego: 8 z³, szkolnego: 5 z³. Wiêcej informacji: tel marca o w kinie Mieszko rozpocznie siê koncert z okazji Dnia Kobiet, zatytu³owany Je eli kochaæ, to nie indywidualnie. To tryskaj¹ca humorem muzyczna opowieœæ w wykonaniu Agnieszki Mazur, Tatiany Po arskiej, Paw³a Mazura, Tomasza Raczkiewicza i Marka Szymañskiego. Cena biletu: 30 z³. Przy zakupie dwóch jeden bilet kosztuje 25 z³. Rezerwacja: tel marca o godz w kinie Mieszko z okazji Dnia Œwiêtego Patryka rozpocznie siê koncert irlandzkiej kwartetu An Bothar. Cena biletu w przedsprzeda y wynosi 20 z³, a w dniu koncertu 25 z³. Rezerwacja: tel Du o wiedz¹ o Wielkopolsce 29 stycznia w koÿmiñskiej Szkole Podstawowej nr 1 odby³ siê etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Etap powiatowy wspólnie z koÿmiñsk¹ jedynk¹ przygotowa³o starostwo. Konkurs odbywa siê ju po raz osiemnasty. Jego korzenie siêgaj¹ roku 1996, kiedy to grupa doradców z Wojewódzkiego Oœrodka Metodycznego w Poznaniu opracowa³a program edukacji regionalnej Wielkopolska, moja Ma³a Ojczyzna. Celem konkursu jest przybli enie uczniom szkó³ podstawowych z klas IV VI i gimnazjalistom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury. Poprzez tê wiedzê m³odzi ludzie kszta³tuj¹ w sobie poczucie to samoœci oraz zwi¹zku z regionem. O randze konkursu œwiadczy fakt, e w jego organizacjê zaanga owani s¹ m.in. marsza³ek województwa, wielkopolskie kuratorium oœwiaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. W gminie KoŸmin o awans do etapu rejonowego walczy³o 46 uczniów szkó³ podstawowych z KoŸmina Wlkp., Mokronosa, Borzêciczek, Starej Obry, Lutogniewa, Rozdra ewa oraz z koÿmiñskiego gimnazjum. Mieli 45 minut na rozwi¹zanie testu. Uczniowie, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów, uzyskali prawo do uczestnictwa w etapie rejonowym, który odbêdzie siê 24 marca. S¹ to: Oliwia Grzonka (SP 3 KoŸmin), Maurycy Skowroñski (SP 1 KoŸmin), Bart³omiej Panek (SP Rozdra ew), Micha³ Weichbrodt (SP 1 KoŸmin), Agnieszka Brdys (SP 3 KoŸmin), Marceli Skowroñski (SP 1 KoŸmin), Maja Zmyœlona (SP 3 KoŸmin), Tomasz Kryœ (SP 1 KoŸmin), Tomasz Maækowiak (SP Lutogniew), Katarzyna Jagodziñska (SP Lutogniew), Patrycja Grzeœkowiak (SP Stara Obra), Adrianna Kosior (SP Rozdra ew), Alicja Grygiel (SP 3 KoŸmin), Joanna Klupœ (SP 1 KoŸmin), Jessica Szajda (SP 3 KoŸmin), Maciej Ka³¹ ny (SP Lutogniew) oraz Julia Walczak (SP Lutogniew). Laureatom etapu powiatowego gratulujemy i yczymy sukcesów w rejonie i województwie. (traw) Jedynka pojecha³a na mityng do Bydgoszczy 31 stycznia uczniowie koÿmiñskiej Szko³y Podstawowej nr 1 udali siê do Bydgoszczy na X Mityng Lekkoatletyczny Pedro s Cup. Na imprezê do Bydgoszczy wyjecha³o 25 uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 z opiekunami Hann¹ Frankowsk¹ i Sylwi¹ Skowroñsk¹. Pedro s Cup to jeden z najbardziej renomowanych halowych mityngów na œwiecie. Uczniowie podziwiali zmagania gwiazd polskiej i œwiatowej lekkoatletyki. By³o to dla nich ogromne prze ycie. Podziwiali na ywo skoki o tyczce, skoki wzwy, skok w dal, pchniêcia kul¹ oraz rzuty m³otem. Mieli tak e okazjê spotkaæ siê z medalistami olimpijskimi i mistrzami œwiata, takimi jak Anita W³odarczyk, Tomasz Majewski, Pawe³ Fajdek czy Szymon Zió³kowski. Zbierali autografy gwiazd sportu. W Bydgoszczy bohaterk¹ skoku w dal zosta³a Polka Teresa Dobija, a nasz miotacz Tomasz Majewski zaj¹³ drugie miejsce. Do ciekawej rywalizacji dosz³o w konkursie rzutu ciê arkiem pañ i panów. Wœród Uczestnictwo w mityngu lekkoatletycznym przynios³o uczniom du o radoœci kobiet zwyciê y³a Anita W³odarczyk, posy³aj¹c 9-kilogramowy m³ot na odleg³oœæ m. W grupie mê czyzn triumfowa³ mistrz œwiata Pawe³ Fajdek, który uzyska³ rezultat m. Obydwa wyniki o odnotowano jako rekordy Polski. Udzia³ dzieci zawdziêczamy obecnemu pos³owi na Sejm RP Wojciechowi Ziemniakowi, który ufundowa³ uczniom naszej szko³y wejœciówki. Szko³a jest mu bardzo wdziêczna za stworzenie mo liwoœci uczestnictwa w imprezie tak du ej rangi mówi Sylwia Skowroñska, pracownica administracji w koÿmiñskiej jedynce. (traw)

8 8 Wieœci gminne Marcin Szyndrowski. Tel KOBYLIN Dwoje animatorów 17 lutego dyrektorka zespo³u szkó³ wybra³a osoby, które od 1 marca do koñca listopada br. bêd¹ pe³niæ funkcje animatorów kobyliñskiego boiska Orlik. Zostali nimi dotychczasowa animatorka Malwina Gumienna i nauczyciel Jakub Pernak. Oprócz Gumiennej i Pernaka sw¹ ofertê z³o y³ komendant miejscowej ochotniczej stra y, Stanis³aw Fr¹ckowiak. Wszystkie kandydatury spe³nia³y wymagania. Kogoœ jednak trzeba wybraæ. Zdecydowa³am siê na dwie osoby z kilku wzglêdów. Zale a³o mi na tym, eby na boisku by- Od marca Orlikiem zarz¹dzaæ bêd¹ dwie osoby ³a nie tylko pi³ka no na, ale równie zajêcia taneczne, tenis ziemny czy zajêcia dla osób starszych. Pan Jakub jest nastawiony na koszykówkê, pi³kê no n¹ i siatkówkê, a pani Malwina na taniec i gimnastykê. Bêd¹ siê wzajemnie uzupe³niali mówi dyrektorka szko³y Emanuela Czwojdziñska. Przypomnijmy: podczas styczniowej sesji rady gminy radny Jan Lisiecki najpierw negatywnie oceni³ pracê Malwiny Gumiennej jako animatorki, po czym ze wszystkiego siê wycofa³ i j¹ przeprosi³. Z tego powodu M. Gumienna pocz¹tkowo wycofa³a siê ze startowania w konkursie. Dlaczego zmieni³a zdanie w ostatniej niemal chwili? Jak mówi, zdecydowa³a, e chce byæ animatork¹, bo lubi tê pracê. Przegranym okaza³ siê S. Fr¹ckowiak, który wczeœniej z³o y³ na rêce burmistrza rezygnacjê z pe³nienia funkcji komendanta OSP. Jakoœ sobie poradzê. Mia³em rozmowê z naczelnikiem miejsko-gminnym OSP, eby jednak poci¹gn¹æ moj¹ funkcjê do koñca kadencji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie mówi. (szyn) To by³a kiedyœ wa na droga Droga z Berdychowa do Fija³owa to prawdziwy odcinek specjalny. Jego pokonanie zajmuje sporo czasu, mimo e to tylko szeœæ kilometrów. Mieszkañcy wci¹ czekaj¹ na zadeklarowane w 2013 roku prace. O drodze tej ju w tym roku pisaliœmy. Jest wyboista i przypomina trakt polny. Dwa samochody ledwo siê na niej mieszcz¹, a mijaj¹cy siê kierowcy ustêpuj¹ sobie miejsca. Gmina Kobylin zamierza poprawiaæ w tym roku stan ul. Berdychowskiej prowadz¹cej do wsi od Kobylina, ale na modernizacjê mog¹ liczyæ te boczne ulice od wspomnianej Berdychowskiej Jod³owa, Ja³owcowa, Modrzewiowa i Œwierkowa, które maj¹ byæ robione za blisko 1,6 mln z³. Szkoda, e nie spotkali siê z dyrektorem PZD i nie uwzglêdnili drogi do Berdychowa i dalej w kierunku Fija³owa. To przecie droga, która ³¹czy te dwie miejscowoœci i stanowi bardzo dobry skrót od Fija³owa do Kobylina. Mieszkañcy Fija³owa je d ¹ przez Wyganów i Kuklinów do Kobylina, a mogliby krócej mówi mieszkaniec podkobyliñskiej wsi, który pragnie pozostaæ anonimowym. W wiêkszoœci to piêkny bruk, ale ju zniszczony mocno, a wiadomo, e kiedyœ takie brukowane drogi robiono tam, gdzie przeje d a³o bardzo wielu kupców. P.W.P OCIENNICZAK Stan odcinka Berdychów-Fija³ów jest tragiczny Osoby, które widzia³y nas wyje - d aj¹cych do Fija³owa od strony Berdychowa dziwi³y siê, e w ogóle daliœmy radê przejechaæ. Je eli chodzi o prace w tych miejscowoœciach, to trzeba uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Znamy stan tych dróg. Na gruntowne remonty trzeba poczekaæ informuje szef Powiatowego Zarz¹du Dróg, Krzysztof Jelinowski. Póki co opisywana droga musi czekaæ na swoj¹ kolejkê. W gminie jednak w tym roku zrealizowanych bêdzie kilka wa nych inwestycji. Przypomnijmy tylko, e ponad 1,6 miliona z³otych kosztowaæ bêdzie gminê budowa ulic: Jod³owej, Ja³owcowej, Modrzewiowej i Œwierkowej. Procedura przetargowa ju ruszy³a. Po wy³onieniu firmy roboty maj¹ zakoñczyæ siê do koñca sierpnia br. W bud ecie zaplanowano równie 250 tys. z³ na dalsze prace z modernizacj¹ ulic: Wa³owej i Koœcielnej, gdzie powstan¹ parkingi; 70 tys. z³ na remont chodnika przy ulicy Al. Powst. Wlkp. (szyn) Marcin Szyndrowski. Tel CIESZKÓW ukasz Cichy. Tel ZDUNY Sk³adowisko na sprzeda? Spó³ka Holdikom z Ostrowa Wlkp. jest zainteresowana dzier aw¹ lub zakupem sk³adowiska odpadów w Guzowicach, które obecnie ma status instalacji zastêpczej, gdzie czasowo zwozi siê nieprzetworzone odpady z terenu gminy. W³odarze gminy i przedstawiciele ostrowskiej spotkali siê pod koniec stycznia i na pocz¹tku lutego br. Prezes spó³ki Dariusz Kowalski oraz prezes zarz¹du Miejskiego Zak³adu Oczyszczania w Ostrowie Wlkp. Andrzej Stryjkowski przedstawili dzia³alnoœæ tych podmiotów. MZO wchodzi w sk³ad grupy kapita³owej Holdikom. Od 1 lipca ub. roku jest odbiorc¹ odpadów z oœmiu gmin, w tym gminy Milicz. Terenem dzia- ³ania spó³ki s¹ powiaty: ostrowski, krotoszyñski, milicki i ostrzeszowski. Gminy Cieszków i Ostrów Wlkp. s¹ razem w IX regionie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, st¹d od d³u szego czasu spotykamy siê z wójtem Cieszkowa, aby rozmawiaæ o sprawach zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami informuje A. Stryjkowski. Ostrowska spó³ka zajmuje siê odbiorem mieszanych odpadów komunalnych, ale odbiera tak e odpady Sk³adowisko w Guzowicach powsta³o w latach 90. ub. wieku posegregowane, budowlane oraz niebezpieczne. Dysponuje w Ostrowie. sk³adowiskiem o powierzchni 16 ha, które po przebudowie bêdzie odbiera³o tak e odpady z Cieszkowa. Na razie trafiaj¹ one na sk³adowisko w Guzowicach, w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wskazane jako zastêpcze, do momentu uruchomienia w roku 2015 zmodernizowanego sk³adowiska w Ostrowie. Spó³ka chce wydzier awiæ lub kupiæ od gminy obiekt w Guzowicach, bo jak poinformowa³ prezes Holdikomu trzeba je doprowadziæ do zape³nienia przed ostateczn¹ likwidacj¹, co pozwoli gminie obni yæ koszty zwi¹zane z rekultywacj¹ terenu. Co na to gmina Cieszków? Musimy przeanalizowaæ, czy nam siê to op³aca, czy nie. Proponujê spotkaæ siê w najbli szym czasie ponownie w tej sprawie i pochyliæ siê nad tematem bardziej precyzyjnie podsumowa³ wójt Ignacy Miecznikowski. (tytus) 95 proc. osób p³aci Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (31 stycznia) radna Iwona Chmielarczyk zapyta³a, na ile zdunowianie wywi¹zuj¹ siê z tzw. podatku œmieciowego. Czy wszyscy mieszkañcy podpisali deklaracje? Œmieci le ¹ w lesie, a w¹tpiê, by ktoœ, kto podpisa³ deklaracjê i p³aci, wywozi³ œmieci do lasu powiedzia³ radna Chmielarczyk. Uspokoi³ j¹ burmistrz W³adys³aw Ulatowski: Wiêkszych problemów nie ma. Jest 95 proc. regulowania p³atnoœci. Warto przypomnieæ, e przetarg na W Radzie Miejskiej s¹ 4 komisje sta³e. W 2013 r. ka da z nich zbiera³a siê po 12 razy, a frekwencja wynosi³a od 97 do 100 procent. Komisja Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Bud etu pod przewodnictwem Grzegorza Grobelnego z cz³onkami Dionizym Waszczukiem, Jackiem Kulusem, Grzegorzem Szafraniakiem i Marcinem Obalem, spotka- ³a siê 12 razy, wyda³a 56 opinii, a frekwencja to 97 proc. Identyczn¹ frekwencj¹ wykaza³a siê Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Œrodowiska pod przewodnictwem Miros³awy Sajur. W jej sk³ad wchodz¹: Anna Struga³a, Iwona Chmielarczyk, wywóz œmieci z gminy Zduny, og³oszony przez zwi¹zek Eko-Siódemka, wygra³o krotoszyñskie PGKiM, które jako podwykonawcê wynajê³o firmê Janmar ze Zdun. Ze Zdun wp³ynê³o deklaracji z nieruchomoœci. Wed³ug deklaracji 94 proc. mieszkañców gminy Zduny chce segregowaæ œmieci. (toldo) Wysoka frekwencja radnych El bieta Musia³owska, Irena Nowak. Komisja wyda³a 56 opinii na 12 posiedzeniach. Komisja Oœwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej pod przewodnictwem Lidii Skrzypczak wyda³a 57 opinii na 12 posiedzeniach. Frekwencja wynios³a równie 97 proc. W komisji tej pracuj¹: Zdzis³aw Malec, Danuta Pawlik, Miros³aw Karwik, Grzegorz Kryg. Stuprocentow¹ frekwencj¹ na posiedzeniach mog¹ siê pochwaliæ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy Iwona Chmielarczyk. Odby³a ona w ci¹gu roku 5 kontroli. W jej sk³ad wchodz¹: Miros³awa Sajur, El bieta Musia³owska, Danuta Pawlik i Irena Nowak. (toldo)

9 Wieœci gminne 9 Marcin Szyndrowski. Tel ROZDRA EW Sebastian Poœpiech. Tel SULMIERZYCE Boisko i plac zabaw Aktywne ferie w SDK Sulmierzycki Dom Kultury, podobnie jak wlatach poprzednich, zorganizowa³ zajêcia feryjne dla dzieci w wieku szkolnym od 6 14 lat. Przez ca³y tydzieñ Dom Kultury by³ pe³en uœmiechu, zabawy i dobrego humoru. Zajêcia cieszy³y siê bardzo du- ym zainteresowaniem W tym roku by³o dwa razy tyle dzieci w porównaniu do lat ubieg³ych informuje kierownik ferii Mariusz KaŸmierczak, na co dzieñ dyrektor oœrodka. Dzieci codziennie mia³y zapewnione drugie œniadanie oraz fachow¹ opiekê. Opiekunami byli El bieta Pawlik, ukasz Baran, Piotr Janicki oraz wolontariusze z M³odzie owej Rady Kultury dzia³aj¹cej w Sulmierzycach. Zaplanowano izrealizowano szereg atrakcji miêdzy innymi dzieci mog³y uczestniczyæ w wielu konkursach, zabawach, zorganizowano wyjazd do Krotoszyna na strzelnicê, ca³odniowy wyjazd na kryte lodowisko i basen do Kalisza, mia³y równie mo liwoœæ spróbowania swoich si³ podczas warsztatów ceramicznych prowadzonych przez krotoszynian Beatê Ulbrych oraz P.W.P ÓCIENNICZAK W Nowej Wsi zmodernizowany bêdzie plac zabaw, a w Grêbowie powstanie boisko Ponad 71 tys. z³ ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiesjkich gmina przeznaczy na dwie inwestycje w Nowej Wsi i w Grêbowie. Gmina Rozdra ew wygospodarowa³a ponad 15 tys. z³ na budowê boiska w Grêbowie. Na ten cel otrzyma³a równie dofinansowanie zurzêdu Marsza³kowskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 47 tys. 197 z³. Boisko ma powstaæ za œwietlic¹ informuje radny powiatowy z gminy Rozdra ew Henryk Jankowski. Grêbów nie ma boiska, a to wa na dla mieszkañców inwestycja, która umo liwi organizowanie imprez plenerowych. Z kolei w Nowej wsi zostanie zmodernizowany plac zabaw przy przedszkolu, na co gmina przeznaczy³a nieca³e 10 tys. z³ œrodków w³asnych, a dofinansowanie to 24 tys. 232 z³. Dyrektorka przedszkola Ma³gorzata Kraszkiewicz mówi: Do przedszkola uczêszcza 25 dzieci. Plac, który mamy, ju siê zu y³ i wiêkszoœci drewnianych elementów nie da siê naprawiæ. Plac ma zostaæ wzbogacony m.in. o domki i tory przeszkód. Plac ma byæ równie otwarty dla wszystkich chêtnych dzieci po godzinach pracy przedszkola.(szyn) B.MAÆKOWIAK Dzieci spróbowa³y swoich si³ podczas warsztatów ceramicznych prowadzonych przez krotoszynian B.MAÆKOWIAK Zainteresowanie by³o du e Cezarego Grendê Idzie mi nieÿle, choæ to mój pierwszy kontakt z glin¹ mówi jedna z dziewczynek. To tylko niektóre, ka dy dzieñ niós³ dla nich inn¹ niespodziankê, a na zakoñczenie ferii w pi¹tek oprócz zajêæ, wspólnego gotowania z Akcj¹ Caritas Polska z dyr. Beat¹ Koprowsk¹ podsumowanie akcji zima w mieœcie i wspólnie zudzia³em burmistrza miasta rozdanie nagród za udzia³ w konkursach dla wszystkich uczestników zimowych ferii. Bo ena Maækowiak Marcin Szyndrowski. Tel Seminarium o partnerstwie i us³ugach W Pêpowie, w restauracji Goœciniec, odby³o siê seminarium na temat budowania partnerstwa na rzecz standaryzacji us³ug publicznych, zorganizowane przez senatora Mariana Poœlednika i stowarzyszenie Wielkopolska Goœcinna. Wziêli w nim udzia³ w³odarze gmin powiatu gostyñskiego, pracownicy samorz¹dowi, dzia³acze spo³eczni i naukowcy zwi¹zani z poznañskimi uczelniami. Spotkanie by³o kolejnym elementem projektu Partnerstwo samorz¹dów po³udniowej Wielkopolski na rzecz zwiêkszenia dostêpnoœci i jakoœci us³ug publicznych. Us³ugi publiczne s¹ najwa niejszym zobowi¹zaniem samorz¹dów wobec mieszkañców i wszystkim nam zale y, by by³y one œwiadczone na najwy szym poziomie, po racjonalnych kosztach, bo w koñcu p³ac¹ za nie sami podatnicy powiedzia³ senator Marian Poœlednik, który pe³ni równie funkcjê prezesa Wielkopolski Goœcinnej. Spotkanie otwiera wiêc nowy rozdzia³ w zakresie poszukiwania p³aszczyzny wspó³pracy miêdzy samorz¹dami. W projekt jest zaanga owanych bezpoœrednio 13 samorz¹dów lokalnych, ale dotyczy on obszaru a 17 samorz¹dów, co jest zjawiskiem bez precedensu. Seminarium podzielone zosta³o na dwa bloki tematyczne. W pierwszej czêœci g³os zabrali naukowcy. Dr Monika Matusiak z Uniwersytetu Ekonomicznego mówi³a o skutecznych metodach doskonalenia dzia³añ w dziedzinie edukacji, kultury, pomocy spo- ³ecznej, komunikacji i dzia³alnoœci komunalnej. Natomiast prof. Waldemar Ratajczak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza skupi³ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z budow¹ partnerstwa miêdzy jednostkami samorz¹dowymi i wykazywa³, e wspó³praca i rozpoznanie potrzeb spo³ecznych s¹ czynnikami przes¹dzaj¹cymi o zakresie i skutecznoœci œwiadczonych us³ug. Druga czêœæ mia³a charakter warsztatowy. Uczestników seminarium podzielono na cztery grupy problemowe, które analizowa³y zasady wspó³pracy i doskonalenia us³ug w takich dziedzinach, jak kultura, edukacja, pomoc spo³eczna, us³ugi komunalne. Zdaniem senatora Poœlednika us³ugi publiczne i wspó³praca miêdzy PÊPOWO Senator Marian Poœlednik jednostkami samorz¹dowymi to kluczowe zagadnienia we wspó³czesnej polityce spo³ecznej. Na te elementy coraz bardziej zwraca uwagê tak e Unia Europejska oraz nasz samorz¹d regionalny uwa a senator. Wcoraz wiêkszym stopniu podkreœla siê wagê wspó³pracy. Który samorz¹d szybciej siê tego nauczy, ten wygra. (as) INTERIA Marcin Szyndrowski. Tel POGORZELA Stawiaj¹ na logistykê W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych od wrzeœnia zostanie wprowadzony nowy kierunek kszta³cenia. Bêdzie tam mo na zdobyæ zawód technika logistyki. Pogorzelska szko³a istnieje od 1995 r. W 2001 r. zosta³a wyremontowana. Uczniowie maj¹ doskona³e warunki do zdobywania wiedzy. Nowa hala sportowa to z kolei dobra baza do rozwoju fizycznego. Aktualnie szko³a prowadzi Liceum Ogólnokszta³c¹ce (3 lata), Liceum Profilowane (3 lata, kierunki ekonomiczno-administracyjny i zarz¹dzanie informacj¹), Technikum Ekonomiczne (4 lata na kierunku technik ekonomista) oraz Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ (klasy wielozawodowe, 2 lub 3 lata). Jak mówi Alfred Siama, kierownik szkolenia praktycznego, w planach szko³y jest kszta³cenie logistyków zarówno w 4 letnim technikum, jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w ramach Centrum Kszta³cenia Ustawicznego. CKU funkcjonuje w placówce od obecnego roku szkolnego. Technik logistyk to bardzo przysz³oœciowy zawód, który cieszy siê coraz wiêkszym wziêciem w Polsce i Unii Europejskiej. To specjalista od planowania i organizacji dostaw. Technicy logistycy potrzebni s¹ przede wszystkim w du ych firmach czy w korporacjach wspó³pracuj¹cych zwieloma podmiotami gospodarczymi wyjaœnia A. Siama. Podobnie jak dyrektor placówki Jaros³aw Adamczak ma nadziejê, e nowa oferta spotka siê z du ym odzewem. (tytus) Logistyka to przysz³oœæ twierdzi Alfred Siama

10 10 Zdrowie Œw. Walenty to tak e patron epileptyków 14 lutego obchodzono walentynki œwiêto zakochanych. Wiele osób nie wie jednak, e œw. Walenty to tak e patron osób chorych na epilepsjê (padaczkê). R E K L A M A Co trzeci Polak zna kogoœ choruj¹cego na padaczkê, a prawie ka dy o kimœ takim s³ysza³, ale wci¹ pokutuje wiele mitów na temat tej choroby. Jak pomóc choremu w czasie napadu? Pierwszy mit, znany choæby z wielu filmów, dotyczy obrazu choroby. To le ¹cy czy wrêcz rzucaj¹cy siê na ziemi cz³owiek, wygiêty w ³uk i maj¹cy bardzo silne drgawki. Tak wygl¹da najczêstszy i zarazem najciê szy atak padaczki. Ale wiele napadów przebiega bardziej dyskretnie. Czasem to tylko chwilowe wy³¹czenie siê, zaburzenie œwiadomoœci, mo na te mieæ zachowan¹ œwiadomoœæ. Rozró nia siê ponad 40 rodzajów napadów padaczkowych. W du ej mierze obraz choroby zale y od tego, w którym miejscu mózgu powsta³o ognisko padaczkowe i jaki jest jego zasiêg. Co robiæ, widz¹c osobê chor¹ na padaczkê: u³o yæ j¹ na boku, by uchroniæ przed zakrztuszeniem siê, a jeœli nie jest mo liwe u³o enie chorego w tej pozycji, pozostawiæ go na plecach, ochroniæ (szczególnie g³owê i krêgos³up) przed skaleczeniem o okoliczne przedmioty, czyli np. przytrzymaæ z boku rêkami, u³atwiæ oddychanie, np. rozpi¹æ pasek czy ko³nierz koszuli, zachowaæ spokój. Czego nie wolno: otwieraæ si³¹ zaciœniêtych szczêk, wk³adaæ niczego do ust, podawaæ niczego do picia, przenosiæ, klepaæ po twarzy, powstrzymywaæ na si³ê drgawek, u ywaæ si³y wobec chorego (podczas napadu ma on zawê- on¹ œwiadomoœæ i mo e reagowaæ na to agresj¹), stosowaæ sztucznego oddychania, mimo e na pocz¹tku du ego napadu padaczkowego chory mo e przez pewien czas (20 do 30 sekund) nie oddychaæ jest to normalne. Padaczka jest schorzeniem neurologicznym, zaburzeniem pracy neuronów znajduj¹cych siê w mózgu. Pod wp³ywem ró nych czynników dochodzi do wy³adowañ elektrycznych powoduj¹cych napady padaczkowe. Na padaczkê mo na zachorowaæ w ka - dym wieku, ale mamy dwa wyraÿne szczyty. Pierwszy oko³o 1. roku ycia, a drugi po 65. roku ycia. Dla osób, które s¹ œwiadkami napadu padaczkowego, taka sytuacja prawie zawsze jest dramatycznym prze yciem, szczególnie je eli nie wiedz¹, jak siê wtedy zachowaæ, w jaki sposób pomóc. Dlatego tak wa ne jest sta³e i w³aœciwe edukowanie spo³eczeñstwa. Chorzy na padaczkê absolutnie nie s¹ dla nikogo groÿni. Codzienne ycie osoby choruj¹cej na padaczkê nie jest proste. Codziennie towarzyszy mu niepokój, gdy nigdy nie wiadomo, kiedy nast¹pi kolejny atak. Ale po za tym epileptycy prowadz¹ takie samo ycie, jak wszyscy inni ludzie. Oczywiœcie, maj¹ pewne ograniczenia, np. nie powinni pracowaæ jako kierowca, pracowaæ na wysokoœciach czy w systemie zmianowym. Chorzy na padaczkê potrzebuj¹ skutecznego leczenia umo liwiaj¹cego kontrolê napadów oraz zrozumienia i w³aœciwej pomocy otoczenia. To zaœ umo liwi wiêkszoœci chorych edukacjê, zdobycie pracy, pozwoli im realizowaæ siê w yciu prywatnym i zawodowym. Zbigniew M³ynarczyk

11 Pod koniec zesz³ego roku prawie podatników by³o zad³u onych wobec gminy Krotoszyn. Ich zaleg³oœci to ponad 2,5 mln z³. Podczas ostatniego posiedzenia komisji bud etowo-gospodarczej zastêpczyni skarbnika gminy Wioleta KaŸmierczak poinformowa³a radnych, e urzêdnicy miejscy wysy³aj¹ upomnienia dwa razy w roku. Pierwszy raz na prze³omie czerwca, potem w ci¹gu miesi¹ca wysy³amy tytu³y wykonawcze. Potem s¹ upomnienia w grudniu i znowu w ci¹gu nastêpnego miesi¹ca rozpoczynamy egzekucjê wyjaœni³a W. KaŸmierczak. Mieszkañcy maj¹ do nas pretensje, e przeprowadzamy to tak szybko, ale to nasz obowi¹zek. My w³aœciwie mo emy rozpocz¹æ tê procedurê ju siedem dni po dostarczeniu upomnienia. W zesz³ym roku liczba wydanych upomnieñ znacznie przekroczy³a 2 mln, a tytu³ów wykonawczych by- ³o ok. 1 mln. Mimo to na koñcu zesz³ego roku osób zalega³o z podatkami czy op³atami gminnymi ³¹cznie ponad 2,5 mln z³. Na grube ryby wêdka nie pomo e Tymczasem radny Mi³osz Zwierzyk poda³, e Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje dzia³alnoœæ samorz¹du, zwróci³a uwagê, i urzêdnicy nie podejmowali w zesz³ym roku czynnoœci egzekucyjnych w przypadkach, gdy kwota zaleg³oœci podatnika przekracza³a 400 tys. z³. Ato doprowadza do przedawnienia. Jak siê odnosicie do tych zarzutów? Dlaczego nie podjêliœcie adnych dzia³añ? zapyta³. Okaza³o siê, e taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku kilku przedsiêbiorców. Oni Gospodarka s¹ obecnie w procesie licytacyjnym. My mo emy co prawda wpisaæ siê im na hipotekê, ale w procesie licytacyjnym s¹d to odrzuci. W jednym przypadku chocia prowadzona jest licytacja, to spó³ka dzia³a. Ale oni nawet nie maj¹ pieniêdzy na og³oszenie upad³oœci. Moglibyœmy to zrobiæ, ale poniesie- waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,30 z³ 5,60 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 5,50 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,00 z³ 5,50 z³ P.W.P ÓCIENNICZAK 2 mln upomnieñ wys³a³a w 2013 r. gmina Krotoszyn 2,5 mln z³ wynios³a kwota zaleg³oœci podatkowych na koniec 2013 r. Ponad tysi¹c osób wisi miastu pieni¹dze Otwarto spó³dzielniê socjaln¹ Na pocz¹tku stycznia zosta³a utworzona spó³dzielnia socjalna B³onie. Pierwsi pracownicy maj¹ zostaæ zatrudnieni w marcu. Mieszkañcy maj¹ do nas pretensje, e przeprowadzamy egzekucje tak szybko, ale to nasz obowi¹zek stwierdzi³a W. KaŸmierczak A.MARCINIAK my koszty, a w pierwszej kolejnoœci skorzysta na tym ZUS czy skarbówka, bo samorz¹d, jako wierzyciel, jest dalej w kolejce wyt³umaczy³a W. KaŸmierczak. Skarbnik Grzegorz Galicki uzupe³ni³, e miasto regularnie wysy³a pisma, w których argumentuje swoje dzia³ania, ale RIO niewiele to obchodzi: Piszemy, e nie podjêliœmy dzia- ³añ, bo prawdopodobieñstwo œci¹gniêcia zad³u enia jest znikome. Ale inspektorzy RIO twierdz¹, e ka dy d³ug nale y wpisaæ na hipotekê, nawet jak wynosi 5 z³. Tyle e sam wpis kosztuje oko³o 200 z³. Pracownicy spó³dzielni bêd¹ zajmowaæ siê obs³ug¹ miejskich terenów zielonych. Równie osoby prywatne czy firmy bêd¹ mog³y sk³adaæ zlecenia t³umaczy³ Pawe³ Kaczmarek, prezes Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych, inicjator za³o enia spó³dzielni. W planach jest te sprzeda drewna kominkowego. Mamy do tego celu plac, jesteœmy te po pierwszych rozmowach z nadleœnictwem, od którego zamierzamy pozyskiwaæ drewno. Poza tym maj¹ œwiadczyæ us³ugê sprz¹tania w sezonie zimowym. Tworz¹c spó³dzielniê gmina i stowarzyszenie wykupi³y udzia³y za 2 tys. z³. Stowarzyszenie stara siê o100 tys. z³ wsparcia z Fundacji im. Królowej Polski œw. Jadwigi w Puszczykowie. Decyzja o przyznaniu dotacji ma zapaœæ na prze³omie lutego i marca. W koñcu, po d³ugim okresie przygotowañ i cyklu szkoleñ, w pierwszej po³owie stycznia spó³dzielnia B³onie powsta³a. Prezesem zosta³a wybrana Alina Górak, wiceprezesem Tadeusz Kowalczyk, a cz³onkiem zarz¹du Jacek Ibron. Obecny na posiedzeniu wiceburmistrz Ryszard Czuszke pogratulowa³ zebranym inicjatywy i yczy³ jak najwiêkszej liczby zleceñ. Podkreœli³, e du ¹ rolê w projekcie odegra³ Pawe³ Kaczmarek, a tak e przedstawiciele Pomagaæ nie zamierzaj¹ Pomimo tego, e urzêdnicy s¹ œwiadomi ma³ych szans na œci¹gniêcie niektórych kwot, nie zamierzaj¹ umarzaæ przedsiêbiorcom zaleg³oœci. Czêsto s¹ to osoby, które oficjalnie posiadaj¹ tylko to, co maj¹ na sobie, a reszta zapisana jest na kogoœ innego. Zak³adaj¹ inne spó³ki i siê do nas uœmiechaj¹ z satysfakcj¹. Takie rzeczy siê dziej¹. Ale je eli ktoœ ma w dalekim powa aniu p³acenie podatków, to nie widzê powodu, eby mu iœæ na rêkê i umarzaæ d³ug. Tym bardziej, e czêsto wiemy, e maj¹ poukrywane maj¹tki. A jak zad³u enie siê przedawni, nic nie poradzimy stwierdzi³ G. Galicki. Najwiêksza kwota zaleg³oœci wynosi ponad 900 tys. z³, co stanowi ponad 37 proc. ogó³u nale noœci. My nic z tym nie mo emy zrobiæ. Mamy dwóch, trzech d³u ników, których ³¹czny d³ug to oko³o 60 do 70 proc. ca³ego zad³u enia. To jednak zdaniem skarbnika nie przekreœla faktu, e z roku na rok œci¹galnoœæ podatków jest coraz lepsza. Agnieszka Marciniak T. Kowalczyk, J. Ibron, R. Czuszke, A. Górak, G. Wojtanowski, P. Ruciñski, P. Kaczmarek Fundacji im. Królowej Polski œw. Jadwigi Grzegorz Wojtanowski i Piotr Ruciñski. (aga) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 21 lutego (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,60 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,80 z³ S.C. Patalas, Grêbów 3,80 z³ 11 PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Obok ka dej miejscowoœæ, w której mieœci siê zak³ad lub zlecana jest praca. Dane otrzymaliœmy 21 lutego. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub (bezp³atna infolinia). kierowca kat. C-E krajowy i miêdzynarodowy, Krotoszyn, Dobrzyca, Pêpowo, Milicz dekarz blacharz, Kobylin, Krotoszyn serwisant, Krotoszyn konsultantka, Ostrów kierowca busa, Krotoszyn elektryk, Rozdra ew kierowca kat. C, Krotoszyn, Pêpowo, Benice pracownik kuchni, Krotoszyn koordynator ochrony obiektu, Warszawa, Krotoszyn kierowca kat. B, KoŸmin kasjer sprzedawca, Krotoszyn sprzedawca, Sulmierzyce, Chwaliszew mechanik samochodowy, Krotoszyn, Rozdra ew stolarz tapicer, Krotoszyn diagnosta, KoŸmin operator ³adowarki, Krotoszyn operator koparko ³adowarki, Krotoszyn tapicer, Ostrów pracownik fizyczny pomocnik dekarza, Sulmierzyce sprz¹taczka, Kalisz, Poznañ brukarz, Krotoszyn serwisant instalator, Zduny merchandiser, Gliwice stolarz, Zduny pracownik biurowy, Krotoszyn spawacz, Zduny pracownik fizyczny, Krotoszyn, Kobylin brukarz, KoŸmin operator koparki, KoŸmin zootechnik stanowisko kierownicze w zak³adzie drobiarskim, KoŸmin asystent dzia³u obs³ugi klienta, KoŸmin robotnik budowlany, Krotoszyn, Olsztyn pracownik biurowy spedytor, Krotoszyn formiarz laminatu, KoŸmin spawacz, KoŸmin poœrednik ubezpieczeniowy, Krotoszyn blacharz, Nowa Wieœ p³ytkarz, Krotoszyn kierowca samochodu ciê arowego, Zduny, Kobylin, Krotoszyn inspektor, Krotoszyn mened er produktu, Krotoszyn operator prasy krawêdziowej, Krotoszyn handlowiec sprzedawca, Tczew, Krobia, Krotoszyn operator restauracji gastronomicznych, Kobierno magazynier, Krotoszyn kucharz kelner, Chachalnia

12 12 Tradycja Ten rok jest rokiem œwiêtego Jana z Dukli Rok 2014 up³ywaæ bêdzie pod znakiem œwiêtego Jana z Dukli postanowi³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu ubieg³ego roku. Okazj¹ ku temu jest 600. rocznica jego urodzin i 275. rocznica ustanowienia go patronem Polski. Postaæ œwiêtego z ma³ego, podkarpackiego miasteczka jest jedn¹ z mniej znanych polskim katolikom. Pustelnik i zakonnik Jan urodzi³ siê w 1414 r. w mieszczañskiej rodzinie Pitu³ków. W wieku 21 lat rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim, które rych³o przerwa³ z powodów finansowych. Wróci³ w rodzinne strony, gdzie wiód³ ycie pustelnicze, pe³ne umartwieñ i modlitwy. Po kilku samotnych latach wst¹pi³ do zakonu franciszkanów w Kroœnie, oddaj¹c siê ca³kowicie zakonniczej regule. Rozda³ swój maj¹tek i da³ siê poznaæ jako arliwy spowiednik i kaznodzieja. Jak czytamy w ywotach œwiêtych poprawionych, Jan by³ przenikniêty idea³ami wiary œredniowiecznej. Bardziej interesowa³y go posty, dyscyplina i umartwienia ni kontemplacja czy ciche naœladownictwo Chrystusa. W kazaniach potêpia³ grzechy i zepsucie œwiata, które doprowadz¹ do piekielnej zguby. Figura œw. Jana przed koœcio³em oo. Bernardynów w Dukli Wœród bernardynów W okresie pe³ni³ funkcje kustosza, czyli zwierzchnika ca³ej kustodii ruskiej, której siedziba mieœci³a siê w klasztorze œw. Krzy a we Lwowie. By³ te kaznodziej¹ w parafii œw. Ducha, w której przewa ali mieszczanie narodowoœci niemieckiej. W póÿnym wieku mia³ wtedy 60 lat postanowi³ przy³¹czyæ siê do od³amu franciszkanów obserwantów, zwanych bernardynami, którzy ró nili siê od konwentualnych bezwzglêdnym zachowaniem idei ubóstwa. Obserwanci pojawili siê w naszym kraju w XV w. za spraw¹ œw. Jana Kapistrana z W³och. Aby zaleÿæ siê w nowej wspólnocie, pos³u y³ siê pewnego rodzaju podstêpem. W zakonie nie pe³ni³ istotnych funkcji, prowadzi³ raczej ycie wype³nione gorliw¹ modlitw¹ i da³ siê poznaæ jako arliwy wyznawc¹ kultu Maryjnego. Pod koniec ycia straci³ wzrok, cierpia³ tak e na chorob¹ nóg. Zmar³ 29 wrzeœnia 1484 r. we Lwowie. Nawracanie i polityka Po œmierci Jana z Dukli bardzo szybko rozwin¹³ siê jego kult, który z czasem obj¹³ nie tylko katolików, ale tak- e Rusinów i Ormian. Przy grobie bernardyna odnotowywano liczne cuda, których stawk¹ by³o odzyskiwanie zdrowia przez ludzi pogr¹ onych w beznadziejnych chorobach. W wielu publikacjach czytamy, e duklanin nawraca³ prawos³awnych tak e po ich œmierci. Przy czym nie wynika³o to z myœlenia ekumenicznego, a z przekonania o koniecznoœci nawracania na katolicyzm. Bernardyni mieli œwiadomoœæ niesienia misji wschodniej, co oznacza³o zwalczanie schizmy i szerzenie obrz¹dku ³aciñskiego. Dzia³alnoœæ tych zakonów by³a œciœle zwi¹zana z sytuacj¹ Korony i d¹ eniem naszego pañstwa, które mia³o ambicjê siêgniêcia swymi granicami do morza Czarnego. Oznacza³o to wyst¹pienie przeciw najeÿdÿcom z Azji. Obroñca Lwowa Jan z Dukli, podobnie, jak za³o yciel zakonu Braci Mniejszych Obserwantów Jan Kapistran, zapisa³ siê w historii jako obroñca ziem chrzeœcijañskich przed muzu³manami. W 1474 r., kiedy Tatarzy oblegali Lwów, urz¹dzi³ uroczyst¹ procesjê wokó³ miejskich murów. Swoj¹ postaw¹ doda³ wiele otuchy mieszkañcom, którzy nie tylko obronili miasto, ale tak e odparli wroga daleko poza jego granice. Nazywano go odt¹d gromem na bisurmanów. Kiedy w 1648 r. Lwów znów otoczyli Tatarzy, miasto ocali³a ponoæ postaæ lewituj¹cego w chmurach b³ogos³awionego Jana z Dukli. Przera eni Tuchajbej i Chmielnicki zarz¹dzili odwrót, a œwiadkami owego cudu byli dwaj mieszczanie, którzy potwierdzili ten fakt przed królem Janem Kazimierzem. (opr. mw) W imiê Bo e i do boju! Przed tygodniem zapowiedzieliœmy krótk¹ relacjê z II turnieju pi³ki no - nej halowej ministrantów, który w Kobylinie zorganizowa³a parafia Matki Bo ej przy ³óbku. W zawodach zwyciê y³a ekipa ze œw. Marii i Magdaleny z Krotoszyna. Do rywalizacji przyst¹pi³o dziewiêæ ekip reprezentuj¹cych m.in. parafie z Poznania, Choczy czy Sobia³kowa. Barw naszego powiatu dzielnie bronili ministranci z Krotoszyna, (parafie œw. Marii i Magdaleny, œw. Jana Chrzciciela), a tak e ze Smolic oraz Kobylina. Powitania zebranych dru yn dokona³ proboszcz kobyliñski, który yczy³ wszystkim walki w duchu fair play. Ka dy z was otrzyma³ dar ycia, który realizowaæ winien duchowo, intelektualnie oraz, tak jak teraz, fizycznie. Te wszystkie rzeczy s¹ bardzo wa ne na drodze w³asnego rozwoju. Walczcie i wygrywajcie, ale pamiêtajcie, e i tak ju jesteœcie wygranymi, bo tak licznie siê tutaj stawiliœcie mówi³ ks. Ksawery Majewski. Po wspólnej modlitwie oraz wystêpie grupy dziewcz¹t z miejscowej szko³y przyszed³ czas na pojedynki. Zastosowano system ka dy z ka - dym, grano po siedem minut. Ca³oœæ rozgrywek by³a bardzo emocjonuj¹ca, a doping z trybun wzmaga³ siê, kiedy na boisku pojawia³y siê dru yny z naszego terenu. Po oko³o trzech godzinach rywalizacji pierwsze P.W.P ÓCIENNICZAK Z wielkim alem zawiadamiamy, e 13 lutego 2014 roku zmar³ opatrzony Sakramentami œw. mój ukochany M¹, nasz Ojciec, Teœæ, Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek œup Aleksander Be³zak prze ywszy lat 71 Msza œw. odprawiona zosta³a 15 lutego br. w kaplicy cmentarnej w Krotoszynie, po czym odprowadzono Drogiego Zmar³ego na miejsce wiecznego spoczynku. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA Ministranci pokazali, e graæ w pi³kê potrafi¹ na dobrym poziomie miejsce zajêli ministranci z parafii œw. Marii i Magdaleny z Krotoszyna. Na drugim miejscu uplasowa³a siê ekipa gospodarzy, a na trzecim dru yna ze Staregogrodu, z parafii Oczyszczenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Najlepsze ekipy otrzyma³y nagrody, medale i puchary. Ka da z dru yn z kolejnych miejsc natomiast pami¹tkowy dyplom za udzia³ w turnieju. Wszyscy mogli równie skorzystaæ z przygotowanego przez braci franciszkanów poczêstunku. (szyn) REKLAMA Zachêcamy Pañstwa do gratisowej publikacji wspomnieñ o naszych œp. Najbli szych. Jesteœmy w stanie pomóc w ich napisaniu. Prosimy o kontakt z redakcj¹.

13 Tradycja 13 O morowym powietrzu, krzy ach i modlitwie, która mia³a chroniæ Przez Europê, przez Polskê, przez Wielkopolskê, a tym samym przez ziemiê krotoszyñsk¹, nie omijaj¹c ziem s¹siednich, przechodzi³y w ci¹gu wieków w ró nym natê eniu epidemie d umy, czarnej ospy, cholery, tyfusu i innych ostro zakaÿnych chorób, powoduj¹ce wielk¹ œmiertelnoœæ. Epidemie te, z racji rozmiarów i d³ugiego trwania zwane pandemiami, nie tylko dziesi¹tkowa³y ludnoœæ, ale niekiedy czyni³y bezludnymi ca³e po- ³acie krain. O mieszkañcach Wielkopolski, ale te i wielu innych regionów, mo na powiedzieæ, e s¹ potomkami po³owy, i to tej mniejszej po³owy, ocala³ej ludnoœci. Na ziemi krotoszyñskiej i ziemiach oœciennych zachowa³y siê jeszcze pami¹tki z czasów zarazy: a to kapliczka wotywna za ocalenie, a to krzy, który mia³ uchroniæ, a to koœció³ek poœwiêcony œw. Rochowi czy œw. Rozalii patronom od powietrza za pomoc czy wstawiennictwo. Ze wzglêdu na intencje i pamiêæ tych, którzy fundowali te obiekty, otaczali opiek¹, odnawiali, trzeba wiedzê o tej przesz³oœci przekazywaæ nastêpnym pokoleniom. Krzy e choleryczne Na granicy powiatów krotoszyñskiego i gostyñskiego, przy drodze z Pêpowa do Pogorzeli, le y ma³a wioska Babkowice od paru lat widoczna dniem i noc¹ w ca³ej okolicy z powodu ustawionych tam trzech turbin wiatrowych. W œrodku tej wioski, za ogrodzeniem posesji nr 8, stoj¹ trzy krzy- e choleryczne. Na tym œrodkowym, dwuramiennym, przytwierdzono tabliczkê z nastêpuj¹c¹ informacj¹: Ozdobne krzy e choleryczne z 1852 r. w Pyzdrach W 1852 roku w Babkowicach wybuch³a epidemia cholery. W³adze duchowne nakaza³y wówczas postawiæ w Babkowicach trzy krzy e. Te, które stoj¹ tu dziœ, nie pamiêtaj¹ tamtych czasów. Obecne krzy e zosta³y ufundowane przez Janinê i Lechos³awa Bzodków w 1978 roku. Informacjê tê firmuj¹, przez co nale y równie rozumieæ, e i opiekê nad tymi krzy ami sprawuj¹, ró ne stowarzyszenia i instytucje œwieckie Druczek z modlitw¹, która mia³a chroniæ przed zaraz¹ i koœcielne, pozarz¹dowe i administracyjne, tak jak Goœcinna Wielkopolska, Dzia³aj Lokalnie, Stowarzyszenie Krzy anki, parafia œw. Jadwigi w Pêpowie i Powiat Gostyñski. Na obecnych krzy ach widniej¹ trzy daty: 1852 rok za egnania zarazy, 1909 odnowienie krzy y, 1978 postawienie ich wiernej kopii. W okresie okupacji krzy e by³y przechowywane na cmentarzu w Pêpowie. Modlitwa z XIX wieku W spokrewnionych rodzinach Turbañskich i Bzodków z pokolenia na pokolenie przechowuje siê z wielkim pietyzmem niezwykle rzadki druczek ulotny w postaci 12-stronicowej sk³adki formatu 9 x 13 cm, zawieraj¹cej modlitwy zwi¹zane z morowym powietrzem. Na stronie ok³adkowej widnieje dwuramienny krzy tego samego kszta³tu co ten œrodkowy spoœród krzy y drewnianych. Od nazwy miasta Caravaca w hiszpañskiej Murcji, sk¹d pochodzi, zwie siê karawaka, karawika, karawik, krzy choleryczny, krzy morowy, krzy œw. Zachariasza (o jego kszta³cie i historii opowiada legenda). Zarówno na pionowej, jak i na poprzecznych belkach krzy a drewnianego oraz nadrukowanego rozmieszczono osiemnaœcie liter i siedem krzy yków, co daje w sumie 25 modlitw, rozpoczynaj¹cych siê od ³aciñskich s³ów tzw. b³ogos³awieñstwa œw. Zachariasza, papie a z VIII w., których inicja³ami s¹ litery widniej¹ce na krzy u. Porz¹dek liter i znaków krzy a, postêpuj¹c od góry, jest nastêpuj¹cy: + (crux) Z(elus) + (crux) D(eus) I(n manus) A(nte) + (crux) B(onum) I(nclinabo) Z(elavi) + (crux) S(alus) A(byssus) B(eatus) + (crux) Z(elus) + (crucis) H(aeccine) G(utturi) F(actae) + (crux) B(eatus) F(actus) R(espise) S(lavis). Na nastêpnych stronach znajduj¹ siê: informacja o historii i dzia³aniu modlitwy, tekst modlitwy w porz¹dku liter na krzy u, modlitwa do Najœwiêtszej Maryi Panny, do œw. Rocha patrona od powietrza, do œw. Rozalii patronki od powietrza, modlitwa od powietrza. Druczek odbito w 1853 r. w t³oczni C.F. Hoffmanna w Wejherowie. Karawaki z Trydentu Do Polski krzy o podwójnych ramionach, zwany cholerycznym, dotar³ w po- ³owie XVI w. w zwi¹zku z jego rozpowszechnieniem we W³oszech podczas soboru trydenckiego (1545). W trakcie jego obrad pojawi³a siê zaraza morowa, któr¹ kardyna³owie z Hiszpanii zwalczali krzy em z Caravaca. Pielgrzymi zaczê-.c. K.O.X3 li przynosiæ do Polski relikwiarzyki w kszta³cie ma³ych krzy yków w formie krzy a z Caravaca, nadaj¹c im nazwê krzy hiszpañski lub spolszczon¹ nazwê miasta karawaka, karawika. Karawaki by³y dostêpne równie jako medaliki i medaliony do noszenia przy sobie. Drukowano nalepki z karawakami do naklejania na drzwiach oraz zbiorki specjalnych modlitw, które te nazywano karawikami. Drewniane karawaki stawiano zazwyczaj na skrajach wsi albo na rozstajach dróg, by broni³y do niej dostêpu, ale te zakazywa³y mieszkañcom podczas epidemii oddalaæ siê poza granice wyznaczone krzy ami. Zazwyczaj jednak we wsi stawiano tylko jeden krzy morowy. W Polsce by³y one obecne jeszcze podczas II wojny œwiatowej w zwi¹zku z licznie wtedy wystêpuj¹cymi epidemiami tyfusu. Takie same jak w Babkowicach, tyle e bardziej ozdobne krzy e choleryczne z 1852 r., zachowa³y siê tak e w Pyzdrach. Kazimierz Orzechowski Krzy e w Babkowicach ko³o Pogorzeli Grupa dziewcz¹t z procesji Prezentujemy fotografiê przedstawiaj¹c¹ grupê dziewcz¹t z Baszkowa i okolic, które w 1949 roku uczestniczy³y w procesji Bo ego Cia³a. Ich rok urodzenia nale y datowaæ na lata Od wykonania zdjêcia minê³o 65 lat Od redakcji: Autor artyku³u przygotowuje specjalne wydanie druczku z 1853 r., zawieraj¹ce podobiznê oraz przedruk tekstów wraz z opracowaniem historycznym. O terminie i miejscu opublikowania tego wydawnictwa naszych Czytelników poinformujemy oddzielnie. W najbli szym czasie przewidujemy równie publikacjê szerszego opracowania o innych zachowanych pami¹tkach po morowym powietrzu na ziemi krotoszyñskiej Tak s¹dzi ucja Cicha, kiedyœ mieszkaj¹ca w tej miejscowoœci, a obecnie w Zdunach, która pomog³a w ustaleniu nazwisk uwiecznionych osób. Od lewej klêcz¹: Bogumi³a Sudo³, Czes³awa Klecz, ucja Borowska, Teresa Pomogier, Cecylia Matecka, W³odarczyk (imiê nieznane) i Kazimiera Piaszczyñska. W drugim rzêdzie stoj¹: Teresa Stanis³awska, Hoffmann (imiê nieznane) oraz Wanda Wawrzyniak (wymienione nazwiska s¹ panieñskie). Dziewczêta trzymaj¹ trzy sztandary. Sztandar po lewej stronie przedstawia zapewne or³a, rozwiniêty proporzec poœrodku nosi napis Zofiar dziewcz¹t par[afii] Baszków 1949 i zawiera wizerunek serca Jezusa. Ostatni przedstawia Jezusa i napis, jednak kilka widocznych liter nie pozwala odtworzyæ ca³ych wyrazów. Zdjêcie zosta³o najprawdopodobniej wykonane obok baszkowskiego koœcio³a przy ogrodzeniu, za którym po lewej stronie wiedzie droga do Kobylina. (toldo)

14 14 Sprawy Na Kozala piesi chodz¹ po b³ocie Zdemontuj¹ przystanek na rynku Mieszkaniec ul. Kozala w Krotoszynie jest zbulwersowany, e samorz¹d powiatowy nie uj¹³ w bud ecie na ten rok budowy na niej chodnika i trasy dla rowerów. Ile jeszcze dekad minie, nim doczekam siê chodnika i ulicy godnych XXI wieku? pyta. Krotoszynianin, który nie chce ujawniaæ swojego nazwiska w prasie, twierdzi, e ul. Kozala (dawna Pleszewska, na tzw. Starym Krotoszynie) jest drog¹ zapomnian¹. Wskazuje nie tylko na dziurawy asfalt, ale i na brak chodników. Pobocze pozosta³e po kolei w¹skotorowej jest zaniedbane. Warstwa ziemi zalegaj¹ca na poboczu, zaroœniêta traw¹, jest wy ej po³o ona ni droga, co powoduje zatrzymanie wody na skraju drogi. Stoj¹ tam ka³u e. Mimo e jest instalacja deszczowo-sanitarna, woda nie ma gdzie odp³ywaæ opisuje obrazowo mê czyzna, który zwróci³ redakcji uwagê na problem. Przypomina, e na spotkaniu Rady Osiedla nr 5 z mieszkañcami, które odby³o siê wiosn¹ 2013 r. w ósemce, zarz¹dca drogi powiatowej poinformowa³, i latem 2013 r. pobocze zostanie zebrane. Obietnicy nie dotrzyma³, woda dalej podmywa i niszczy drogê mówi krotoszynianin. Styczniowe mrozy spowodowa³y dalsze pêkniêcia asfaltu. Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg Krzysztof Jelinowski mówi, e nie przypomina sobie, aby poruszano kwestiê zebrania pobocza. Natomiast dwóch mieszkañców, a konkretnie przedsiêbiorców, czyli pan Malecha i pan Nowak wnioskowali o wykopanie rowu na wysokoœci stacji paliw w pierwszym przypadku i hurtowni napojów w drugim. I to wykonaliœmy odpowiada dyr. Jelinowski. Problem zosta³by zapewne rozwi¹zany, gdyby wybudowano ci¹g pieszo-rowerowy, którego projekt jest gotowy. Chodnik o szerokoœci dwu i pó³ metra na ul. Kozala jest zaprojektowany dla odcinka od ul. KoŸmiñskiej do Pó³nocnej. Na razie jednak mamy tylko dokumentacjê techniczn¹, a termin realizacji jest nieznany, poniewa nie mamy pieniêdzy. W tym roku ju ich na tê inwestycjê nie bêdzie stwierdza dyr. Jelinowski. Awiêc jest jak zwykle: brak funduszy, zrozumienia i poparcia radnych powiatowych kwituje ze smutkiem mieszkaniec ul. Kozala. Szef PZD zaznacza, e miejsce po w¹skotorówce byæ mo e w przysz³oœci zostanie zamienione w ci¹g pieszo-rowerowy, ale najpierw powstanie wspomniany wy ej ci¹g po prawej stronie od skrzy owania z ul. KoŸmiñsk¹. Dlaczego tam? Po tej stronie drogi znajduje siê o wiele wiêcej zabudowañ jednorodzinnych. Po drugiej stronie jest tylko kilka domów i hurtownia wyjaœnia dyr. Jelinowski. Mieszkaniec Kozala zauwa a jeszcze, e w 2013 r. hucznie œwiêtowano 15-lecie powiatu krotoszyñskiego, a tymczasem powiat nie wype³nia swoich zadañ, które maj¹ s³u- yæ dobru lokalnej spo³ecznoœci. Jako mieszkaniec ulicy Kozala nie widzê powodów do œwiêtowania, bo ile jeszcze dekad minie nim doczekam siê chodnika i ulicy godnych XXI wieku na drodze powiatowej? podsumowuje. (popi) P.W.P ÓCIENNICZAK MZK wycofa³o siê z kursów po œcis³ym centrum miasta Przy okazji rewitalizacji centrum Krotoszyna zostanie zdemontowany nieczynny obecnie przystanek autobusowy na po³udniowej stronie rynku. Tematem zainteresowa³ siê nasz Czytelnik, zwracaj¹c siê do Rzeczy z pytaniem, jaka przysz³oœæ czeka przystanek autobusowy na rynku, nieu ywany zreszt¹ od kilku miesiêcy. Jak informuje naczelnik wydzia³u gospodarki komunalnej krotoszyñskiego magistratu Micha³ Kurek, Miejski Zak³ad Komunikacji przesta³ korzystaæ z tego przystanku ju parê lat temu, a przed rozpoczêciem rewitalizacji magistrat wys³a³ pismo o zamkniêciu przystanku do pozosta³ych przewoÿników, którzy dotychczas z niego korzystali. Konstrukcja jeszcze stoi, jednak kiedy tylko roboty ziemne obejm¹ chodnik po po³udniowej stronie rynku, zostanie zdemontowana. Naczelnik M. Kurek informuje, e w zamian za wspomniany przystanek uruchomiono nowy, w pobli u, bo na placu Jana Paw³a II. To jest najbli ej centrum po- ³o ony przystanek. Stamt¹d bez problemu mo na przejœæ na rynek. Ten obiekt powsta³ na prze³omie roku informuje prezes MZK Wies³aw Ga- ³êski. Jak informuje dalej M. Kurek, krotoszyñski MZK ju jakiœ czas temu wycofa³ siê z przejazdów autobusów przez œcis³e centrum miasta. Powód? Jazda wielkogabarytowych pojazdów po w¹skich uliczkach by³a trudna, a czasem wrêcz niemo liwa. Kiedyœ mieliœmy liniê, która ci¹gnê³a siê przez alejê Powstañców Wlkp., Kalisk¹, a potem dalej KoŸmiñsk¹. Prezes MZK zdecydowa³ siê j¹ zlikwidowaæ, poniewa autobusy bardzo czêsto nie by³y w stanie przejechaæ przez ul. KoŸmiñsk¹. W œrodku dnia, kiedy strefa p³atnego parkowania jest zape³niona samochodami, jazda przez ulice w centrum jest niezwykle trudna mówi M. Kurek. Z kolei W. Ga³êski mówi na ten temat jedynie: My kursujemy tam, gdzie nie ma ograniczenia tona u i gdzie autobusy siê mieszcz¹. (aga). CICHY W Konarzewie potrzebne chodniki Piesi grzêzn¹ w b³ocie. Niestety, nieprêdko doczekaj¹ siê utwardzonego przejœcia Konarzewianie narzekaj¹, e w ich wsi brakuje chodników. Gmina Zduny nie planuje na razie u nich tego typu inwestycji, jednak zwróci³a siê do starostwa o budowê chodnika wzd³u tamtejszej drogi powiatowej. W tej miejscowoœci chodników bardzo brakuje Chodników nie planujemy. Zwróciliœmy siê jednak do powiatu o wybudowanie chodnika od drogi krajowej nr 15 do centrum, wzd³u drogi powiatowej informuje Tomasz Patalas, inspektor ds. dzia³alnoœci gospodarczej, komunikacji i zamówieñ publicznych Urzêdu Miejskiego w Zdunach. Blisko tej drogi jest specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy, na ca³e szczêœcie otoczony parkiem, bo inaczej dzieci nie mog³yby wychodziæ na spacery komentuje dalej mieszkaniec Konarzewa. Urzêdnik T. Patalas odpowiada na to: Nie ma tego na chwilê obecn¹ tego zadania wplanach, ale niewykluczone, e pojawi siê w przysz³ych latach, je eli bêdzie taka potrzeba i ludzie bêd¹ chcieli. ukasz Cichy Co z zastêpc¹ dyrektora zarz¹du dróg? Podczas styczniowej sesji powiatu radni pytali, dlaczego w ubieg³ym roku powo³ano, a teraz zlikwidowano etat zastêpcy dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg. Do koñca grudnia ub. roku w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg pracowa³ zastêpca jego dyrektora Krzysztofa Jelinowskiego Jacek Hybsz. Ka de polecenie s³u bowe by³o przez niego realizowane, a praca by³a znacznie usprawniona mówi K. Jelinowski. Z nowym rokiem zrezygnowano z zastêpcy, by jak twierdzi dyrektor nie tworzyæ niepotrzebnych kosztów. Obowi¹zki dotychczasowego zastêpcy przej¹³ kierownik robót Tadeusz Hybsz, ale w ramach dzia³u bie ¹cej obs³ugi. Dziêki temu zaoszczêdzimy w roku ponad 60 tys. z³, bo tyle nas kosztowa³o stanowisko zastêpcy. Decyzjê o likwidacji etatu podj¹³ zarz¹d powiatu. P.W. P ÓCIENNICZAK Jacek Hybsz od wiceszefem zarz¹du dróg Gdzie trafi¹ zaoszczêdzone pieni¹dze? Zostan¹ przeznaczone na prace drogowe wykonywane mas¹ na gor¹co informuje K. Jelinowski. (max)

15 Sprawy 15 Rozmowa z Paw³em Rybackim, psychologiem i specjalist¹ psychoterapii uzale nieñ, o nasilaj¹cym siê problemie uzale nienia od komputerów i internetu. Kiedy problem sta³ siê zauwa alny i zaczê³y siê pojawiaæ osoby potrzebuj¹ce pomocy? Pierwsi pacjenci uzale nieni od komputera przyszli do mnie mniej wiêcej trzy lata temu. W Polsce ten temat jest doœæ nowy, ale na œwiecie, np. w USA, Japonii i Korei, pojawi³ siê ju dawno. S¹ to kraje, gdzie postêp technologiczny przebiega szybciej, i tam mówi siê o tym problemie od lat kilkunastu. Czym wyró nia siê uzale nienie od komputerów? Jeœli popatrzymy na alkohol albo narkotyki, to problem jest doœæ namacalny. Potrafimy stwierdziæ bez wiêkszego problemu, e ktoœ za du- o pije. A komputery i internet sta³y siê czêœci¹ naszego ycia i granica dziel¹ca nas od uzale nienia jest bardzo p³ynna i nieuchwytna. To jak mo na siê zorientowaæ, e ktoœ jest uzale niony? Wtedy, gdy taka osoba zaczyna u ywaæ komputera w taki sposób, który jest dla niej szkodliwy. Gdy bêd¹c ze znajomymi w barze, zamiast z nimi rozmawiaæ, siedzi z tabletem i patrzy, czy coœ siê dzieje na facebooku. Kiedy okazuje siê, e wczeœniej spêdza³a dla rozrywki przy komputerze dwie godziny, a teraz, by czuæ siê tak samo dobrze, musi poœwiêcaæ na to piêæ godzin. Poza tym istotne jest, jak taka osoba reaguje, gdy internet zostanie od³¹czony. Czy potrafi sobie z tym poradziæ? Czêsto m³odsi (ale nie tylko) w takich sytuacjach staj¹ siê nerwowi, nie potrafi¹ siê skupiæ, nierzadko dochodzi z ich strony do agresji. Warto zaznaczyæ, e to nie sam komputer jest problemem, tylko fakt, e ktoœ dziêki komputerowi dostaje coœ, co rekompensuje mu braki w œwiecie rzeczywistym. WyobraŸmy sobie dziewczynê, która jest nieœmia³a i boi siê porozmawiaæ z kolegami czy wyjœæ na spotkanie klasowe, ale za to bez problemu w³¹cza czat, gdzie mo e wykreowaæ siê na kogoœ zupe³nie innego. W realnym œwiecie, gdy pojawi¹ siê problemy, kiedy powie siê coœ nieodpowiedniego, trzeba sobie z tym poradziæ, zmierzyæ siê z reakcj¹ rówieœników, ich z³oœci¹ czy œmiechem. A w internecie wystarczy siê wylogowaæ, zmieniæ nick i mo - na zaczynaæ na nowo, od zera. Do czego w skrajnych przypadkach mo e doprowadziæ uzale - nienie? Istnienie ukuty w Japonii termin hikikomori, który oznacza zamkniêcie siê w pomieszczeniu, syndrom wycofania spo³ecznego. Przychodzi taki cz³owiek do domu, zamyka siê w pokoju i wychodzi z niego tylko po to, eby zaspokoiæ podstawowe potrzeby fizjologiczne. Dla takiej osoby realny œwiat przestaje istnieæ. Kilka lat temu nakrêcono film Sala samobójców, gdzie pokazany jest przyk³ad takiego zjawiska. Ale s¹ to chyba przypadki, które P.W.P ÓCIENNICZAK Trzeba wyznaczyæ dzieciom granice mo na ju zakwalifikowaæ do leczenia psychiatrycznego? W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u specjalisty psychiatry, psychologa czy terapeuty uzale - nieñ. Taka osoba jest tak g³êboko poch³oniêta przez œwiat wirtualny, e traci kontakt z rzeczywistoœci¹. Relacje z rodzin¹ czy rówieœnikami zwyczajnie zanikaj¹. Co prawda w Polsce dochodzi do takich sytuacji rzadko, ale za to czêsto zdarza siê, e ktoœ zostaje zwolniony z pracy, poniewa nie potrafi przestaæ siedzieæ na czacie czy graæ w internetowe gry. Uzale niona osoba zapewne sama nie zdiagnozuje u siebie choroby? Nie zdarzy³o siê jeszcze, eby ktoœ sam zg³osi³ siê do mnie z problemem. Zawsze byli to zaniepokojeni rodzice. Z pocz¹tku s¹ nawet zadowoleni, e nastolatek siedzi przy komputerze, a nie wychodzi na dwór, e nie pije piwa, nie eksperymentuje z narkotykami. Wtedy nie zauwa aj¹ jeszcze, e chodzi niewyspany, zaniedbuje szko³ê. W pewnym momencie to jednak zaczyna do nich docieraæ. Widz¹, e dziecko ma coraz gorsze oceny, e odchodz¹c od komputera mówi tylko nowych grach, pokonaniu kolejnych leveli, ludziach poznanych w sieci. Potem, gdy problem siê nasila, próbuj¹ radziæ sobie z nim na w³asn¹ rêkê. Od³¹czaj¹ komputer, zabieraj¹ klawiaturê. Wtedy nierzadko spotykaj¹ siê z wielk¹ agresj¹ ze strony dziecka. To czêsto jest pierwszy sygna³ do szukania pomocy. Wiedz¹, e nie poradz¹ sobie z tym samodzielnie. Na co rodzice powinni zwracaæ uwagê, by unikn¹æ uzale nienia swoich pociech od internetu i komputera? Trzeba obserwowaæ dzieci, rozmawiaæ z nimi o ich problemach, o tym, co dzieje u nich w yciu i szkole. Warto modelowaæ sytuacje, w których np. obiad je siê wspólnie, a wtedy wy³¹czany jest telewizor, nie mo na sprawdzaæ tabletów czy smartfonów. W modelowej sytuacji to powinno wystarczyæ, jednak w rzeczywistoœci nie do koñca tak jest. Trzeba wyznaczyæ dzieciom granice, np. tak¹, e przed komputerem mog¹ siedzieæ tylko trzy godziny dziennie. Skrupulatnie nale y tego czasu pilnowaæ. Wa n¹ rzecz¹ jest rozwijanie pasji, czyli doprowadzanie do sytuacji, w których dzieci nadal bêd¹ lubi³y sport, kó³ko teatralne, sklejanie modeli czy grê na gitarze. Musimy równie uœwiadamiaæ dzieciom, e realizacja yciowych celów wymaga podejmowania realnych dzia³añ. Je eli ktoœ chce zostaæ lekarzem, drog¹ do tego jest uczenie siê biologii czy chemii, a niekoniecznie przesiadywanie na forach medycznych. W jakim wieku dziecko mo e siê uzale niæ? Mia³em przypadek dziecka, które ma siedem lat, a zaczê³o korzystaæ z komputera, gdy by³o czterolatkiem. Ch³opiec straci³ zainteresowanie wszystkim poza grami komputerowymi. Ciê ko mu by- ³o skoncentrowaæ siê na nauce, bo ci¹gle myœla³ o tym, kiedy bêdzie móg³ wróciæ d o gry. Na czym polega leczenie takich uzale nieñ? Na rozmowie, na tym, czego temu dziecku brakowa³o, a co sobie przy komputerze wynagradza³. Pierwszym etapem jest rozpoznanie problemu, eby m³oda osoba mog³a sama zobaczyæ, e u ywanie przez ni¹ komputera nabra³o szkodliwego charakteru. Jak du a jest skala problemu w naszym rejonie? W ci¹gu dwóch ostatnich lat w naszej poradni mieliœmy kilkanaœcie osób z tym problemem. Jedna to doros³y, a reszta dzieci. Jednak to nie jest tak, e wœród doros³ych problemu nie ma. Im czêsto nie ma kto powiedzieæ, e s¹ uzale nieni. Mo emy prognozowaæ, e osób uzale - nionych bêdzie coraz wiêcej. Mieliœmy nastolatka, który przesta³ w ogóle chodziæ do szko³y, nie potrafi³ funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie. Z powodu licznych nieobecnoœci musia³ zmieniæ szko³ê, w kolejnej zawali³ klasê. Gdy widzieliœmy siê ostatni raz, grozi³o mu nastêpne powtarzanie klasy. Jak siê skoñczy³a ta sprawa? W tym wypadku niestety niezbyt optymistycznie, bo straciliœmy kontakt z ch³opakiem. Drugi przyk³ad to REKLAMA doros³y cz³owiek, który zosta³ przyprowadzony do poradni przez mamê. On przesta³ chodziæ do pracy i w zasadzie wychodziæ ze swojego pokoju. Gdy matka zabra³a mu komputer, zrobi³ siê bardzo agresywny i potrzebna by³a pomoc psychiatryczna. Rodzice czêsto nie reaguj¹ na uzale nienie swoich dzieci, bo t³umacz¹ sobie, e one z tego wyrosn¹... Takie myœlenie jest naiwne. Internet jest tak interesuj¹cy, tak szeroki i rozleg³y, e nie mo e siê znudziæ. Odwo³am siê do przypadku wspomnianego ju siedmiolatka. Jego mama by³a przekonana, e jak pójdzie do szko³y, to zacznie siê uczyæ. Tak siê nie sta³o, komputer nadal by³ ciekawszy. Podobnie jak w przypadku innych na³ogów, problem sam nie ustêpuje, poza sytuacjami, gdy w yciu takiej osoby wydarzy siê coœ, co pozwoli mu uœwiadomiæ sobie skalê destrukcji. Mo e to byæ np. wyrzucenie ze studiów. Wtedy ta osoba zaczyna sobie myœleæ, e mo e sta³o siê tak nie dlatego, e uwziêli siê na ni¹ profesorowie, tylko przez d³ugie przesiadywanie przed komputerem. Rozmawia³a Agnieszka Marciniak

16 16 Dodatek rolniczy L.TRAWIÑSKA Buraczane do ynki w Nowej Obrze 8 lutego w restauracji Pod Szyszkami w Nowej Obrze odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce kampaniê buraczan¹ 2013/2014, tak zwane buraczane do ynki. Spotkanie zorganizowa³ zdunowski Zarz¹d Rejonowy Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego. Uczestniczy³o w nim ok. 400 osób. Zaproszeni zostali plantatorzy buraków cukrowych z rejonu Raszkowa oraz czêœci rejonu krotoszyñskiego. Zaproszenia otrzymali plantatorzy, którzy anga uj¹ siê w ycie RZPBC. Chcieliœmy równie podziêkowaæ i uhonorowaæ zaproszeniami tych rolników, którzy brali udzia³ w warszawskiej manifestacji w sprawie uboju rytualnego, gdy jej wspó³organizatorem by³ zwi¹zek mówi S³awomir Szyszka, prezes ZRZPBC. Podsumowali kampaniê Podczas spotkania S³awomir Szyszka przedstawi³ sprawozdanie z zakoñczonej kampanii buraczanej. Do zwi¹zku nale y obecnie 765 osób, które ³¹cznie produkuj¹ ok. 120 tysiêcy ton buraków cukrowych. Na prze³omie maja i czerwca 2013 warunki atmosferyczne nie sprzyja³y Do tañca przygrywa³ zespó³ Jantary Mix burakom. Jednak burak pokaza³ swoj¹ wy szoœæ nad innymi roœlinami, potrafi³ siê zregenerowaæ w paÿdzierniku i listopadzie stwierdzi³ prezes RZPBC. Omówi³ ceny buraków cukrowych oraz cukru w Polsce i w Europie. Przedstawi³ istotne dla plantatorów przepisy, jakie zostan¹ wprowadzone po 2017 r. i zapewni³, e jeœli cz³onkowie RZPBC bêd¹ trzymali siê razem i podejm¹ w³aœciwe kroki, na rynku utrzymaj¹ siê pojedynczy drobni plantatorzy. R E K L A M A Po raz czwarty Do ynki buraczane odby³y siê drugi raz w tak licznym gronie w restauracji Pod Szyszkami. Po raz pierwszy do ynki buraczane zorganizowaliœmy w Bia³ym Dworze, a poniewa mia³o byæ tak, e bêd¹ siê odbywa³y w miejscu, w którym w danym roku zostanie zakoñczona kampania, po raz drugi odby³y siê w Rozdra ewie. Chcemy jednak zapraszaæ jak najwiêksz¹ liczbê plantatorów, wiêc teraz korzystamy z mo liwoœci, jakie daje restauracja Pod Szyszkami mówi prezes Szyszka. Spotkanie plantatorów umili³y im wystêpy zespo³u ludowego G³ogowianie z G³ogowej. Wyst¹pi³a te kapela Zza Winkla, która rozbawi³a wszystkich. Jak na do ynki przysta- ³o, by³ równie czas na tañce. Przygrywa³ zespó³ Jantary Mix, w którym gra jeden z plantatorów buraków, mieszkaniec Witaszyc. Maj¹ zastrze enia Rolnicy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób wybierani s¹ uczestnicy do- ynek. Do naszej redakcji dotar³ list plantatora spod Krotoszyna, który choæ uprawia buraki od wielu lat nigdy na tak¹ uroczystoœæ nie zosta³ zaproszony. Prezes Szyszka przekonuje, e ka dy, kto jest aktywny w RZPBC, otrzyma zaproszenie, jednak plantatorów jest tak wielu, e nie wszystkich mo na zaprosiæ w jednym roku. Staramy siê zapraszaæ plantatorów z kolejnych rejonów. Je eli chodzi o gminê Krotoszyn, w tym roku zaprosiliœmy tylko czêœæ naszych cz³onków i cz³onkiñ. Przyjêliœmy zasadê, e bêd¹ to g³ównie osoby z miejscowoœci po zachodniej stronie drogi KoŸmin Krotoszyn. Cieszê siê, e takim zainteresowaniem ciesz¹ siê nasze do ynki buraczane, bo œwiadczy to o tym, e spo³ecznoœæ producentów buraka cukrowego jest doœæ dobrze zintegrowana. W imieniu swoim i zarz¹du pragnê przeprosiæ te osoby, które z powodu ograniczeñ lokalowych nie mog³y uczestniczyæ w naszym spotkaniu podsumowuje S. Szyszka. Liliana Trawiñska

17 Dodatek rolniczy 17 Powiat chce budynek po laboratorium mleka P.W.P ÓCIENNICZAK Je eli powiat przejmie obiekt, prace adaptacyjne rozpoczn¹ siê jeszcze w tym roku R E K L A M A Rada Powiatu skieruje do Skarbu Pañstwa wniosek o nabycie budynku dawnego laboratorium na ul. Kobierskiej w Krotoszynie, który by³ u ytkowany do tej pory przez Polsk¹ Federacjê Hodowców Byd³a i Producentów Mleka. W ubieg³ym roku federacja wybudowa³a w Kobiernie nowoczesne laboratorium. Nale ¹cy do Skarbu Pañstwa budynek opustosza³. Radni wpadli na pomys³, e mo na by³oby ulokowaæ tam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednak dopiero po przejêciu obiektu przez powiat mo liwe bêdzie przystosowanie go do potrzeb PCPR. W zwi¹zku z tym zarz¹d powiatu wyst¹pi³ do Ministerstwa Skarbu Pañstwa z propozycj¹ nabycia obiektu w drodze darowizny na cel publiczny. Wplanach jest utworzenie tam siedziby PCPR, utworzenie archiwum starostwa oraz zapewnienie gara y dla samochodów s³u bowych starostwa powiedzia³ na posiedzeniach komisji rady powiatu zastêpca starosty. Radni zaakceptowali propozycjê. (max)

18 18 Ludzie Krotoszynianka w Nowym Jorku AJD Ju nieraz pisaliœmy o tym, jak ró ne bywaj¹ losy krotoszynian z dala yj¹cych od swojego miasta. Czêsto zdarza siê, e dokonuj¹ oni rzeczy zadziwiaj¹cych lub niezwyk³ych, a ich niecodzienne yciorysy mog³yby pos³u yæ za niejeden intryguj¹cy scenariusz filmowy. Dziœ pod¹ amy za pewn¹ krotoszyniank¹ a do stolicy wspó³czesnego œwiata, do Nowego Jorku. Miasta molocha, które poch³onê³o ju miliony ludzkich marzeñ i nadziei, ale tak e sta- ³o siê spe³nieniem amerykañskiego snu. Asia Janina Dyrkacz Nasza bohaterka w ramach pracy nad projektem propaguj¹cym walkê z na³ogami poprzez medytacjê spotyka siê m.in. z Billem Clintonem czy legendarnym re yserem Davidem Lynchem. To ona jest za³o ycielk¹ i prezesem fundacji Models Against Addictions (Modelki Przeciwko Uzale nieniom), do której przystêpuj¹ najwa niejsze przedstawicielki tego zawodu. To tak e miara jej yciowego sukcesu. Asia Janina Dyrkacz jest t¹ niezwyk³¹ krotoszyniank¹, której zdjêcia pojawi³y siê w najwiêkszych magazynach mody ito ona chodzi³a na presti owych wybiegach od Nowego Jorku po Pary. Jest ewenementem, nawet jak na Amerykê, poniewa zosta³a modelk¹ wwieku czterdziestu lat i to w trakcie przypadkowej wizyty w agencji modelek, gdzie natychmiast podpisano zni¹ kontrakt. I otwarto przed ni¹ zupe³nie now¹ kartê. Z Kalisza do USA Ale wszystko zaczê³o siê w Krotoszynie, w kamienicy na rogu Rynku i ul. Koœciuszki, gdzie mieszka³a jako dziecko. Potem by³y szko³y irodzinne pertur- 40-letnia krotoszynianka jako modelka Pasj¹ ostatnich lat Asi jest medytacja bacje, które nota bene przeœladuj¹ Asiê a do dzisiaj. Jej droga do Ameryki zaczê³a siê w Kaliszu, gdzie pracuj¹c jako przedszkolanka, poznaje swojego pierwszego mê a, studenta biologii i to znim wyje d a nad jezioro Michigan. Potem z powodu trudnoœci finansowych przeprowadzaj¹ siê do Chicago. Asia ima siê najró niejszych zawodów, o których czasem nie mia³a zielonego pojêcia; by³a kuchark¹, niañk¹, a nawet pielêgniark¹. Kiedy sytuacja yciowa i finansowa siê ustabilizowa³a, za³o y³a firmê poœrednictwa pracy dla kobiet, której zadaniem by³o znajdywanie ofert dla przyje d aj¹cym do Ameryki Polek. To wtedy wraz z mê em, w tak zwanym Polskim Trójk¹cie, w Chicago kupili zrujnowany budynek po jakimœ starym teatrze i wyremontowali go.tam Zygmunt Dyrkacz wraz z Asi¹ otwarli w 1990 r. jeden z najlepszych teatrów w Chicago i najwa niejszy teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych Chopin Theatre. To wtedy dosta³a siê na listê 100 kobiet, które zmieniaj¹ rzeczywistoœæ tego trzymilionowego miasta, wybranych przez pismo Today s Chicago Woman. Dojrza³a modelka W tamtych latach na œwiat przyszli ich dwaj synowie. Ale nie wszystko w rodzinie siê dobrze siê uk³ada³o. Asia w³aœciwie uciek³a przed mê em do Nowego Jorku, by tam ponownie zacz¹æ wszystko od pocz¹tku. Tym razem jako... modelka. Zdobyte doœwiadczenia, znajomoœæ amerykañskiej mentalnoœci po³¹czone z piêkn¹ aparycj¹ i inteligencj¹ pozwoli³y Asi zbudowaæ swoj¹ dobr¹ pozycjê w œrodowisku i poznaæ wielu znakomitych ludzi. Od dwóch lat bardzo rzadko pracuje jako modelka, poniewa poch³ania j¹ nowa pasja, praca w fundacji oraz zajêcia z medytacji i yogi, które s¹ sposobem na wyzwolenie z uzale nieñ wspó³czesnego œwiata: narkotyków, leków, alkoholu, seksu czy pracy. Swoj¹ wiedzê na ten temat pog³êbi³a podczas trzech wyjazdów do Indii, gdzie pod okiem znanych guru poznawa³a tajniki medytacji i æwiczeñ kundalini yogi i zdoby³a certyfikaty nauczyciela. Medytacja i yoga Asia z przekonaniem twierdzi, e medytacja jest byæ mo e najwa niejszym instrumentem wykorzystania mocy myœli, pozwala uzyskaæ wewnêtrzny spokój i jasnoœæ widzenia swoich problemów, ma tak e kluczowe znaczenie w pokonywaniu s³aboœci oraz wzmaga wydajnoœæ mózgu. Kontrolowanie samego siebie daje odpornoœæ na stres i mo liwoœæ przeciwstawienia siê najwiêkszym problemom, które przynosi ycie. Treningi medytacji i kundalini yogi w sprawdzony sposób poprawiaj¹ w³aœciwie wszystkie aspekty naszego ycia, a to wed³ug Asi jest droga do szczêœcia. Wiêcej na ten temat przeczytaæ mo - na stronie: modelsagainstaddictions.org (modelki przeciwko uzale nieniom). Pawe³ W. P³ócienniczak

19 Kultura 19 Ferie w domu kultury BIBLIOTEKA ZDUNY K. GACKA Na nudê nie by³o czasu Bibliotekê w pierwszym i drugim tygodniu ferii odwiedzi³y grupy z obu zdunowskich przedszkoli oraz m³odzie z Domu Pomocy Spo³ecznej. Ka de spotkanie mia³o inny temat informuje Joanna Krupiñska, pracownica biblioteki. Na pierwszym spotkaniu dzieci z przedszkola publicznego rozmawia³y o poszukiwaniu przyjaciela. Mia³y okazjê pos³uchaæ historii o prawdziwej przyjació³ce, któr¹ okaza³ siê Karlsson z dachu, bohater ksi¹ ki Astrid Lindgren dodaje Joanna Krupiñska. Kolejne grupy z tego samego przedszkola dyskutowa³y o ksi¹ ce Medal pana zaj¹ca. Czterokrotnie odwiedzili bibliotekê podopieczni zdunowskiego domu pomocy spo³ecznej. Podczas tych spotkañ mówiliœmy o strachu oraz pokonywaniu w³asnych s³aboœci informuje J. Krupiñska. 11 lutego biblioteka obchodzi³a Dzieñ Bezpiecznego Internetu. Dzieci dowiedzia³y siê, jak korzystaæ z sieci, czego nie wolno robiæ oraz jakich informacji nie mo na udostêpniaæ obcym. W baszkowskiej filii biblioteki ferie rozpocz¹³ 9lutego bal karnawa³owy dla dzieci, po³¹czony z grami i zabawami przygotowanymi przez bibliotekarkê Mariê Nowack¹. 10 lutego odby³o siê spotkanie pt. Œpiewaæ ka dy mo e, czyli karaoke dla dzieci. Kolejnego dnia dzieci przysz³y na Podró w baœniowej krainie, a 13 lutego na imprezê walentynkow¹. Karaoke organizowano równie w konarzewskiej filii biblioteki. By³y te gry i zabawy, m.in. uk³adanie puzzli na czas, chowany, kalambury. Impreza walentynkowa odby³a siê, tak jak w Baszkowie, 13 lutego. Dzieci same przygotowa³y wystrój sali, aby by³o romantycznie i kolorowo mówi J. Krupiñska. ukasz Cichy Zduny Minizlot mi³oœników malucha 16 lutego odby³ siê w Zdunach ma³y zlot cz³onków klubu Awaryjni 126 p, których ³¹czy zami³owanie do fiata 126 p, tzw. malucha. Przygotowuj¹ siê oni do du ego zlotu, przygotowywanego na czerwcowe Dni Zdun. Spotkanie rozpoczê³o siê na parkingu na zdunowskim rynku, a zakoñczy³o siê w perzyckim gospodarstwie agroturystycznym. Frekwencja dopisa³a, by³o nas z dzieæmi razem 22 osoby w 11 autach. W Perzycach zorganizowaliœmy poczêstunek, no i toczyliœmy rozmowy mówi Julia Cierniak, szefowa klubu, licz¹cego obecnie 15 osób. Spotykamy siê, rozmawiamy, nabieramy nowych doœwiadczeñ. A co najwa niejsze u napotkanych na drodze ludzi przywo³ujemy wspomnienia i uœmiech. (³c) Zorganizowano te zajêcia plastyczne Atrakcje w bibliotece Biblioteka Publiczna w Zdunach z filiami w Konarzewie i Baszkowie zorganizowa³a w ferie zimowe zajêcia edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci. K. GACKA Klub liczy ju 15 osób L.TRAWIÑSKA Oœrodek kultury w KoŸminie przygotowa³ w ferie dla dzieci tak urozmaicone i ciekawe zajêcia, e ka de znalaz³o coœ dla siebie. Przez dwa tygodnie dzieci mog³y bezp³atnie korzystaæ z ró nego rodzaju warsztatów i artystycznych spotkañ, a chêtnych nie brakowa³o. Zimow¹ przygodê z oœrodkiem kultury rozpocz¹³ magiczny pokaz iluzjonisty Eratro. Sala by³a wype³niona po brzegi. Dzieci obejrza³y te przedstawienie Wilk i zaj¹c w wykonaniu aktorów z krakowskiego Studia Ma³ych Form Teatralnych Art Re z Krakowa oraz spektakl Grymasy królewny Kasi Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska, równie z Krakowa. Potem odpowiada³y na pytania zadawane im przez aktorów, wspólnie odgaduj¹c mora³ p³yn¹cy z przedstawionej sztuki. Kabaret Bzik z Ostrowa Wlkp. przedstawi³ swój spektakl Zimowe przygody. M³odzie uczestniczy³a w warsztatach filmowych w kinie Mieszko, od kuchni poznaj¹c œwiat sztuki filmowej. Warsztaty prowadzi³ Wojciech Tomczak, absolwent Wy - szej Szko³y Filmowej. Podczas zajêæ omówi³ takie zagadnienia, jak scenopisarstwo, re yseria, elementy pracy KINA Krotoszyn (Przedwioœnie) Facet (nie)potrzebny od zaraz, Polska, komedia rom., 105, lutego, godz * * * Robocop, USA, akcja/s-f, 120, lutego, i IMPREZY Krotoszyn 27 lutego, 16.30, Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. Arkadego L.TRAWIÑSKA M³oda widownia podczas spektaklu Podczas przedstawienia Wilk i zaj¹c sala na piêtrze by³a wype³niona po brzegi Donosiciel kulturalny Fiedlera, spotkanie Klubu Mi³oœników Ksi¹ ki (czytelnia dla dzieci, I p.) * * * 28 lutego, 19.00, kino, spektakl Teatru Capitol pt. Bo yszcze kobiet, z udzia³em m.in. Piotra G¹sowskiego. Ceny biletów: 70 z³ (rzêdy 1 12) i 60 z³ (13-16). Pogorzela 7 marca, 18.00, sala widowiskowa oœrodka kultury, impreza z okazji Dnia Kobiet. W programie m.in.koncert zespo³u Bujambi i laureatów festiwalu Pogorzela Lajf, pokaz iluzji w wykonaniu Romana Roszyka laureata III edycji Mam Talent. operatora kamery, warsztat aktora i projekcje filmowe. Coœ ciekawego dla siebie znaleÿli pasjonaci najnowszej techniki na profesjonalnych warsztatach realizacji dÿwiêku i oœwietlenia sceny. Mali plastycy próbowali swych si³ rzeÿbi¹c w glinie. Znalaz³o siê te coœ dla kinomaniaków. Maluchy mog³y na du ym ekranie zobaczyæ animacjê Ciekawski George czy Barbie, a m³odzie w walentynkowe popo³udnie licznie przyby³a na film Czas na mi³oœæ. KoŸmiñski Oœrodek Kultury zadba³ te o dobre maniery dzieci i m³odzie y, przygotowuj¹c dla nich warsztaty z savoir vivre u. Dla dwóch grup wiekowych (od 6 do 11 lat i powy ej 12 lat) prowadzi³a je Ma³gorzata Kwieciñska, mówi¹c m.in. na tematy: Jak nie byæ kolczastym koleg¹ i zdobyæ wielu przyjació³; Jak zjeœæ, a nie najeœæ siê wstydu oraz jak wybrn¹æ obronn¹ rêk¹ z ró nych niezrêcznych sytuacji, nie tylko przy stole. Przedstawinie Grymasy królewny Kasi Jak widaæ, w tej szerokiej ofercie zajêæ ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Liliana Trawiñska WYSTAWY Do koñca lutego, Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, wystawa obrazów krotoszynianki Ma³gorzaty Zimniak Kwiatowe reminiscencje. * * * Do koñca lutego, galeria Refektarz, wystawa fotografii Stanis³awa Kulawiaka pt. Kody asymetryczne. * * * 6 marca, godz , Muzeum Regionalne im. H. awniczaka, wernisa wystawy pt. Dzieje papieru i papiernictwa, po³¹czony z pokazem czerpania papieru.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? 27 lutego o godz w Centrum Us³ug Cateringowych przy ul. Klemczaka 13 rozpocznie siê wieczorek taneczny zorganizowany przez zarz¹d Ko³a nr 4 PZERiI. 3 marca w krotoszyñskiej restauracji Cristal odbêdzie siê zabawa seniorów z okazji podkozio³ka oraz Dnia Kobiet. Organizatorem imprezy jest zarz¹d ko³a nr 3 PZERiI. Chêtni mog¹ zapisywaæ siê w ka d¹ œrodê w biurze ko³a (Muzeum Regionalne). Koszt to 35 z³ od osoby. 17 marca o godz zarz¹d rejonowy PZERiI organizuje wycieczkê do Uniejowa. W programie: Termy Uniejowskie i kopalnia soli K³odawa. Ca³kowity koszt z biletami wstêpu, przejazdem i ubezpieczeniem 70 z³. Rekord w zasiêgu krotoszynian Emerytowany podpu³kownik Jan Pawlik (63 l.) z Krotoszyna jako wolontariusz organizuje Spacer po rekord, propaguj¹cy aktywny styl ycia wœród osób w starszym wieku, a w szerszym wymiarze maj¹cy stanowiæ przygotowanie do obchodów 600-lecia istnienia miasta. Jan Pawlik pochodzi z Dolnego Œl¹ska. Urodzi³ siê w arowie ko³o Œwidnicy. Codziennie wspiera go ona Bo ena, bez której, jak mówi, nie da³by rady niczego zorganizowaæ. Pawlikowie maj¹ dwóch synów Marcina i Mateusza. Marcin to artysta fotografik prowadz¹cy klub Blenda w domu kultury. Mieszka z on¹ Iwon¹ i córeczkami Milenk¹ i Gabrysi¹ w Konarzewie. Mateusz to doktorant Uniwersytetu we w³oskim Bolzano. Mieszka z on¹ S³awk¹ i synem Aleksandrem w Salzburgu w Austrii, gdzie pracuje na tamtejszym uniwersytecie mówi J. Pawlik. ycie pana Jana Pan Jan jest magisterem ekonomii W spacerach mo e braæ udzia³ ka dy, niezale nie od wieku przekonuje Jan Pawlik Nordic walking forma rekreacji polegaj¹ca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyœlony zosta³ w Finlandii w latach 20. XX wieku jako ca³oroczny trening dla narciarzy biegowych. Wa nym czynnikiem jest mo liwoœæ uprawiania w zasadzie przez ka dego bez wzglêdu na wiek, kondycjê czy tuszê. Nordic walking mo na uprawiaæ zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach przez ca³y rok. i o³nierzem zawodowym w stopniu podpu³kownika w stanie spoczynku. To zapalony dzia³kowiec, by³y prezes i cz³onek zarz¹du Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego Zachêta w Krotoszynie, cz³onek zarz¹du stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej, cz³onek stowarzyszenia Centrum Przedsiêbiorczoœci w Krotoszynie, a przede wszystkim spo³ecznik, animator, inicjator i wspó³organizator wielu projektów na rzecz mieszkañców swojego osiedla, miasta i powiatu. Warto tutaj wymieniæ kilka dzia³añ prozdrowotnych, wa nych dla przeciwdzia³ania chorobom sercowo- -naczyniowym, skupionych wokó³ imprezy plenerowej Spacer dla Serca ; ruch obywatelski, a nastêpnie bardziej zorganizowane formy dzia³ania (kilka stowarzyszeñ) na rzecz powstania i rozwoju kompleksowej ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na Ziemi Krotoszyñskiej; powstanie okrêgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej Po³udniowa Wielkopolska zsiedzib¹ w Krotoszynie; akcjê charytatywn¹ na rzecz Zak³adu Opieki Paliatywnej SP ZOZ w Krotoszynie Pola Nadziei ; konkursy osiedlowe kontynuuje J. Pawlik. Pawlik by³ równie inicjatorem uczczenia 50. rocznicy rozpoczêcia dzia³alnoœci przez wojskow¹ jednostkê in ynieryjno-budowlan¹ w Krotoszynie. Propagowa³ rozwój dialogu obywatelskiego na sesjach rady miejskiej w Krotoszynie i rady powiatu poprzez stworzenie prawnej mo liwoœci w prawie miejscowym udzielania g³osu mieszkañcom. Kandydowa³ na radnego Rady Miejskiej w Krotoszynie w wyborach samorz¹dowych ze stowarzyszenia Samorz¹dowa Inicjatywa Obywatelska. Zosta³ wyró niony przez burmistrza Krotoszyna medalem wybitym z okazji 20- lecia samorz¹du gminnego. Pomys³ prosto z serca Pomys³ na Spacer po rekord powsta³, jak mówi J. Pawlik, z potrzeby serca. W 2015 roku Krotoszyn bêdzie obchodzi³ 600-lecie. Warto by³oby uczciæ tê rocznicê w sposób zdrowy, masowy, ³atwy do zrealizowania, bardzo dobry do zapamiêtania. Spacer by³by spektakularny, bo z wejœciem co najmniej 600 uczestników na rynek w Krotoszynie spacer pe³en symboli, bo serce to zdrowie, a nording walking to ludzie, wspólnota, integracja, przyjaÿñ i rodzina. Jest to wiêc pomys³ ustanowienia rekordu Spacer po rekord 1200 kijków na 600-lecie Krotoszyna mówi J. Pawlik. Jak podkreœla nasz rozmówca, aktywny tryb ycia jest bardzo wa ny, a wielu ludzi dopiero na staroœæ zdaje sobie sprawê z tego, jak bardzo o niego nie dba³o: Ja sam, na w³asne yczenie, nie dbaj¹c o zdrowie, dopuœci- ³em do tego, e konieczne siê sta³o wszczepienie bypassów oraz stenta na pniu serca. Aktywnoœæ fizyczna hamuje rozwój mia d ycy i obni a poziomu cholesterolu. Pierwsze spacery Spacery sprzyjaj¹ce uaktywnieniu ju siê zaczê³y. Pierwszy mia³ miejsce 15 lutego. Wspólnie z przewodnicz¹c¹ Rady Osiedla nr 7 Hann¹ Wawrzyniak zainaugurowaliœmy spacer. Teraz w ka d¹ niedzielê o godz bêdziemy rozpoczynaæ nasze marsze od si³owni zewnêtrznej przy deptaku w Krotoszynie mówi J. Pawlik. W pierwszym marszu wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób. Pan Jan ma nadziejê, e do 2015 roku uzbiera siê ich ponad 600. Na facebooku za³o ê specjalne wydarzenie, aby podawaæ istotne informacje zwi¹zane z zamiarem ustanowienia obywatelskiego rekordu rekordu na rzecz coraz czystszego, sympatycznego i piêkniej¹cego z ka - dym rokiem miasta Krotoszyn. Miejscowoœci z dusz¹, histori¹ i tradycj¹ koñczy J. Pawlik. Marcin Szyndrowski A.MARCINIAK Seniorzy nie tracili czasu. Od samego pocz¹tku bawili siê wyœmienicie Walentynkowy bal 8 lutego o w krotoszyñskiej restauracji Krotosz rozpocz¹³ siê bal walentynkowy. W imprezie mogli uczestniczyæ wszyscy nale ¹cy do Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Bawi³o siê ponad 100 osób z ca³ego powiatu. Wszystkich goœci przywita³a przewodnicz¹ca zarz¹du rejonowego PZERiI, Irena Marsza³ek. Chwilê póÿniej orkiestra zaczê³a graæ Mówie, wom Wiara, co siê z tym naszym sportem wyrobio, to nie do opisanio! A mówie to wóm wspominaj¹c mecz Naszych za Szwedami w szczypiorniaku. Jeszczyk jezdem na œrodkach uspokajaj¹cych, a serducho, to mi do teroz loto, jak w tempie maszyny do szycio. Przeœcigo w szybkoœci mowê nieod a³owanej Hanki Bielickiej, o Pelce nie wspómne. A zaczê³o siê tak: Peluœ? Tak mi cie al, mamuchna. Obocz ino. Zamiast M jak mi³oœæ znowu, jak na z³oœæ, pió³ka i to æpano rêcami a³oœnie zawodze robi¹c gupi¹ mine, e niby tak wspó³czujê mojej nadobnej. I trochê tak, ale nie do koñca. Jo ju widze po twoich œlepskach, jako cie a³oœæ ogarnia, znom ciê, jak z³y szel¹g odburk³a Pelka. Glap siê wte twoje œporty, bo jo siê wolê intelektualnie zag³êbiæ w literaturze demonstracyjnie siêg³a do ksi¹ ki, której tytu³ nie wskazywa³ na g³êbie doznañ najwy szych lotów, ale ka de z nos osi¹gnê³o status quo. I teroz, Wiaruchna, siê zaczê³o. Wiele ju meczy, zawodów sportowych w swoim yciu widzia³em, ale to co nasi zaczêli wyczyniaæ od straconej przez siê pi¹tej bramki, to przesz³o moje pojêcie! Do tego czasu bó³o, jak bó³o. A potem!!! No, ka dy, kto ogl¹do³, to wie. Cheba to nasze ch³opoki wytoczy³y kolubrynê przeciwko szwedziokom w postaci Lijewskiego, Jurkiewicza, Bieleckiego, a ju pewnikiem drugiego bramkarza. To co wyczynia³ on w bramce, to nie da siê opisaæ! Rêce, nogi wirowa³y, jak skrzyd³a wiatraka. Broni³ wszystko co siê da³o i jeszczyk i parkiet wype³ni³y tañcz¹ce pary. Organizatorzy przygotowali dla uczestników walentynkowe konkursy. Nagrodami by³y kwiaty i tort. Impreza trwa³a do godzin nocnych. Wszyscy œwietnie siê bawili, orkiestra siê spisa- ³a, atmosfera by³a mi³a. Goœcie ju pytali o kolejny nasz bal relacjonuje I. Marsza³ek. Zdradzê, e planujemy zorganizowaæ go w maju. (aga) Zza winkla Zaczê³o siê nieÿle wiêcej. Szwedzioki cheba oniemieli! I tylko patrzyli, jak im nasi lej¹ bramkê za bramk¹. Czasem jeszczyk próbowali k¹saæ, ale barzy, jak bezzêbny, stary podwórkowy Azor przed psi¹ emerytur¹. A jo? A my? Za wiele o sie nie wiem, bo siê ogl¹daæ trudno, ale Pelka mi goda³a, e co³ki czas jape mio³em rozwart¹, jak wrota jakiesiœ i wydowo- ³em jêki, piski i przypomina³em tegu w tej bramce, o trafi³em ³apskiem w yrandol, opad³em na fotel i tak bez ruchu z rozdziawion¹ pap¹ tkwi³em do koñca meczu. Pelka ponoæ powiedzia- ³a, patrz¹c na te moje wygibasy: Ty, Kazik sie leczyæ musisz, bo tak dalij nie poci¹gniesz. Lat mosz tyle co wszyscy razem graj¹cy, a lotosz jak, jakisiœ gzik opanuj siê, nie? Mo e bó³em Ÿdziebko opêtany, ale ona od pewnego momentu te upuœci- ³a ksi¹ ke, stanê³a, œciska³a pi¹stki, o zsinia³y, a nawet lekkuchno hyca³a roz na jednej, roz na drugiej gierce. Nic jej nie powiedzia³em, ale mnie to cieszy³o. Wtedy byliœmy razem. ¹czy³y nas wspólne emocje i herbatka z melis¹. Pi³karze rêczni przypomnieli nam nasz narodowy charakter. Oby tak jeszcze ci od kopanej i zimowi olimpijczycy. To bêdzie siê nam wszystkim lepiej yæ. Sportowcy zaczêli ten rok nieÿle. Czas i na nas.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 UCHWAŁA Nr 267/XXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 / 14. Wójta Gminy Nowa Ruda. z dnia 10 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 6 / 14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo