PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury"

Transkrypt

1 Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax , kom PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Adres budowy: Inwestor: Projektant: Konstrukcja: Michałowo, Bachury działka Nr 408 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul.handlowa 6 mgr inż. arch. Mariusz Stepaniuk uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ-PdOKK/70/2005 mgr inż. Wiktor Żmieńka uprawnienia projektowe i kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr BŁ/113/91 Białystok, 7 grudnia 2009 roku Egz. nr :...

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania -kopie decyzji o nadaniu uprawnień, -zaświadczenia o wpisie do izby, -oświadczenia zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 roku Prawo budowlane, -projekt zagospodarowania rys. Nr 1 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego: Część graficzna: -rzut piwnicy rys. nr 2 -rzut parteru rys. nr 3 -rzut dachu rys. nr 4 -przekrój I-I rys. nr 5 -przekrój II-II rys. nr 6 -przekrój III-III rys. nr 7 -elewacja północno- zachodnia rys. nr 8 -elewacja północno- wschodnia rys. nr 9 -elewacja południowo- wschodnia rys. nr 10 -elewacja południowo- zachodnia rys. nr 11 -elewacje rys. nr 12 -zestawienie stolarki okiennej rys. nr 13 -zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej rys. nr 14 -detal rys. nr 15 -rzut parteru i rzut piętra rys. nr 16 -rzut dachu, przekrój I-I rys. nr 17 -elewacje rys. nr 18 -elewacje rys. nr 19 -elewacje rys. nr 20 -detal rys. K-1 -przekrój drogowy rys. D-1

3 3 OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania działki I. Przedmiot inwestycji: 1.1.Remont i docieplenie obiektów pompowni Bachury. 1.2.Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul.handlowa Adres budowy: Michałowo, Bachury, działka Nr Podstawa opracowania: Podstawę opracowania stanowi umowa z inwestorem. 1.5.Materiały wyjściowe opracowania: -mapa zasadnicza w skali 1:500, -dokumentacja techniczna budowy pompowni z 1978 roku, 1.6.Dane techniczne. -powierzchnia opracowania 4.800,0 m 2 (100,0%) -powierzchnia zabudowy istniejącej 138,3 m 2 (2,9%) -powierzchnia dojazdów i chodników istniejących 862,0 m 2 (18,0%) -pozostała powierzchnia-woda, tereny zielone 3.799,7 m 2 (79,1%) 1.7.Dane techniczne remontowanych budynków. -powierzchnia zabudowy 138,30 m 2 -powierzchnia użytkowa 169,42 m 2 w tym: -pompownia 109,08 m 2 -stacja trafo 60,34 m 2 -kubatura 746 m 3 w tym: -pompownia 444 m 3 -stacja trafo 302 m 3 II. Istniejący stan zagospodarowania. 2.1.Działka położona jest w Bachurach, gmina Michałowo. Wjazd na teren działki przez działki 204/6 i 142/3 -istniejący. Na działce usytuowane są pompownia oraz wieżowa stacja transformatorowa. 2.2.Teren objęty opracowaniem stanowi fragment działki w kształcie wieloboku. Posesja posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Działka położona jest poza terenem eksploatacji górniczej. III. Projektowane zagospodarowanie działki. 3.1.Remont i docieplenie obiektów pompowni Bachury nie zmienia gabarytów tych obiektów. W budynku pompowni przewiduje się przebudowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie rampy prowadzącej do pomieszczenia na agregat prądotwórczy. Infrastruktura techniczna bez zmian. 3.2.Wejście do budynku pompowni schodami zewnętrznymi i pochylniami do pomieszczeń technicznego i pomieszczenia agregatu, wejście do stacji transformatorowej- bez zmian, wjazd na działkę poprzez teren działek 204/6 i 142/3 -istniejący. Dojścia i dojazdy z kostki typu polbruk projektowana wymiana nawierzchni. Pozostały niezabudowany teren obsiany trawą. 3.3.Parkowanie na terenie własnej działki przewiduje się wykonanie 3 miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. 3.4.Dostawa energii elektrycznej zasilanie istniejące, przebudowa nie zwiększy przyznanego zapotrzebowania na energię elektryczną w posiadanych warunkach (umowie) od gestora sieci.

4 4 3.5.Zaopatrzenie w wodę istniejąca studnia wiercona, rozbudowa nie zwiększy zapotrzebowania na wodę. 3.6.Kanalizacja sanitarna -do istniejącego zbiornika szczelnego. 3.7.Odprowadzenie wód opadowych bez zmian, na dotychczasowych warunkach, powierzchniowo. 3.8.Projektowana inwestycja nie spowoduje konieczność wycinki drzew. 3.9.Projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich, nie powoduje zacieniania i przesłaniania obiektów sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie własnej działki. IV. Obsługa osób niepełnosprawnych. Na dotychczasowych warunkach. V. Ochrona środowiska i BHP. Projektowane i istniejące obiekty nie spowodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Przebudowa nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. VI. Ochrona zabytków. Działka położona jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej. Opracowali:

5 5 Białystok, dnia roku O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 156, poz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury na działce Nr 408 położonej we wsi Bachury gm. Michałowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6 6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTOWANEGO remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Adres budowy: Inwestor: Projektant: Konstrukcja: Michałowo, Bachury działka Nr 408 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Białystok ul.handlowa 6 mgr inż. arch. Mariusz Stepaniuk uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ-PdOKK/70/2005 mgr inż. Wiktor Żmieńka uprawnienia projektowe i kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr BŁ/113/91 Białystok, 7 grudnia 2009 roku

7 7 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz z 2003 roku) I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót obejmuje remont i docieplenie obiektów pompowni Bachury, tj. budynku pompowni oraz budynku stacji transformatorowej. Jako pierwsze do realizacji przewidziano roboty rozbiórkowe. W następnym etapie należy wykonać elementy konstrukcyjne a w dalszej części roboty murowe i prace wykończeniowe. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na terenie działki znajdują się: budynek pompowni, budynek stacji transformatorowej wieżowej i obiekty hydrotechniczne. III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie inwestycji występuje podziemna sieć energetyczna mogąca stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Ryzyko upadku z wysokości ponad 3m podczas prac montażowych wewnątrz budynku. Ryzyko upadku z wysokości ponad 5m podczas prac montażowych na zewnątrz budynku. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane na wysokości oraz pozostające na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z gwoździami) oraz możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. Prace w pobliżu instalacji energetycznej należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe określając specyfikę robót, oraz wskazując przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy robotach rozbiórkowych i prowadzonych na wysokości. VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

8 8 bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń W celu uniknięcia możliwych zagrożeń należy wykonać tymczasowe wygrodzenie remontowanego obszaru zabezpieczając przed wejściem osób postronnych. Roboty prowadzone na wysokości powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a robotnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziałające upadkom. W przypadku użycia narzędzi i urządzeń o napędzie elektrycznym winny one posiadać znak bezpieczeństwa i zabezpieczenia przeciwporażeniowe prądem elektrycznym. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia Nadzór nad pracującymi robotnikami powinien być ciągły i systematyczny. Na terenie budowy nie przewiduje się użycia substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Podczas prac drogi dojazdowe należy pozostawić wolne od elementów utrudniających wjazd jak i wyjazd z terenu posesji. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi należy natychmiast powiadomić właściwe służby ratunkowe o zaistniałym zdarzeniu. Opracowali:

9 9 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego I. Przeznaczenie i program użytkowy części objętej opracowaniem. 1.1.Projektowany remont: Pompownia a) piwnica 00/1 pompownia/ betondur 37,40 m 2 37,40 m 2 b) parter 0/1 pom. na agregat/gres 10,92 m 2 0/2 korytarz/gres 3,02 m 2 0/3 wc/gres 2,18 m 2 0/4 dyżurka/rozdzielnia/gres 20,00 m 2 0/5 pom. techniczne/gres 35,56 m 2 71,68 m 2 Stacja transformatorowa c) parter 0/1 rozdzielnia NN/beton 15,10 m 2 0/2 komora transformatorowa 1/ beton 6,85 m 2 0/3 komora transformatorowa 2/ beton 6,85 m 2 28,80 m 2 d) piętro 1/1 rozdzielnia 15kV/beton 31,54 m 2 31,54 m Zestawienie powierzchni: -powierzchnia zabudowy 138,30 m 2 -powierzchnia użytkowa 169,42 m 2 w tym: -pompownia 109,08 m 2 -stacja trafo 60,34 m 2 -kubatura 746 m 3 w tym: -pompownia 444 m 3 -stacja trafo 302 m 3 II. Dane ogólne istniejących budynków: Pompownia Budynek wybudowany w latach 80-tych XX w., parterowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Bryła budynku prosta z przykryciem stropodachem niewentylowany. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. 2.1.Ściany piwnic murowane gr. 30 cm. 2.2.Ściany zewnętrzne parteru murowane z bloków betonu komórkowego gr.24 cm, od zewnątrz pokryte okładziną z cegły wapienno- piaskowej gr. 12 cm. 2.3.Ściany wewnętrzne nośne murowane. Ściany działowe murowane. 2.4.Stropodach prefabrykowany z płyt korytkowych gr. 24 cm, ocieplonych płytami styropianu, pokryty papą asfaltową Schody do piwnicy stalowe. 2.6.Przewody wentylacji grawitacyjnej- brak. Wentylacja obecnej hali silników za pomocą wentylatorów wyciągowych. 2.7.Stolarka okienna drewniana w złym stanie. Pustaki szklane o wym. 20x20x8 cm, stanowiące wypełnienie części otworów w stanie technicznym złym Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna w stanie technicznym średnim i dobrym.

10 10 Stacja transformatorowa 2.9.Ściany fundamentowe murowane gr. 30 cm Ściany zewnętrzne parteru murowane z bloków betonu komórkowego gr.24 cm, od zewnątrz pokryte okładziną z cegły wapienno- piaskowej gr. 12 cm Ściany wewnętrzne nośne murowane. Ściany działowe murowane Stropodach prefabrykowany z płyt korytkowych gr. 24 cm, ocieplonych płytami styropianu, pokryty papą asfaltową Schody zewnętrzne na piętro stalowe Przewody wentylacji grawitacyjnej- brak Pustaki szklane o wym. 20x20x8 cm, stanowiące wypełnienie otworów w stanie technicznym dobrym Ślusarka drzwiowa zewnętrzna w stanie technicznym dobrym. III. Rozwiązania architektoniczno - budowlane. Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i docieplenie obiektów pompowni Bachury. Przeznaczenie obiektów i sposób ich użytkowania nie ulegają zmianie. Pompownia Wejście do budynku pompowni odbywać się będzie przebudowanymi schodami zewnętrznymi oraz pochylniami prowadzącymi do pom. technicznego (pochylnia istniejąca) i do pom. na agregat prądotwórczy (pochylnia projektowana). Zakłada się wykonanie wentylacji obiektu- grawitacyjnej w pom. wc oraz wyciągowej w pom. technicznym. Zakłada się docieplenie obiektu: ściany zewnętrzne- styropian/styrodur gr. 12 cm wg dyspozycji na rysunkach; stropodach- wełna mineralna twarda 17 cm łącznie; oraz pokrycie stropodachu papa termozgrzewalną (2 warstwy). Stacja transformatorowa Wejścia do budynku stacji transformatorowej- bez zmian. Zakłada się docieplenie obiektu: ściany zewnętrzne- styropian gr. 3 cm oraz wymianę papy asfaltowej na stropodachu na papę termozgrzewalną (2 warstwy). IV. Elementy konstrukcyjne budynku. Opis robót rozbiórkowych i przygotowawczych: Pompownia -zdemontować stolarkę drzwiową, -wyburzyć część ścianki działowej zgodnie z rysunkiem, -skuć wierzchnie warstwy posadzkowe do warstwy konstrukcyjnej, -zbić okładzinę ścian w pomieszczeniach 0/3 i 0/5 oraz oczyścić tynki ścian zewnętrznych -zdemontować okna wraz z parapetami wewnętrznymi i obróbkami blacharskimi, -zdemontować pustaki szklane -wykonać rozkucia otworów (drzwi zewnętrzne Dz1, okno O3)- nadproża bez zmian, -wykonać rozkucie otworu drzwiowego w pom. 0/1- nadproże stalowe -wykonać zamurowania i podmurowania otworów okiennych wg dyspozycji na rysunkach, -zamontować stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową, -elewacje budynku oczyścić, usunąć luźne fragmenty tynku, powierzchnię oczyścić i wyrównać, ubytki i spękania uzupełnić warstwą zaprawy klejowej; Stacja transformatorowa -schody zewnętrzne stalowe prowadzące na piętro budynku zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, odmalować na kolor RAL 7005, -elewacje budynku oczyścić, usunąć luźne fragmenty tynku, powierzchnię oczyścić i wyrównać, ubytki i spękania uzupełnić warstwą zaprawy klejowej; Zagospodarowanie działki -istniejące utwardzenie nawierzchni z płyt żelbetowych i krawężniki drogowe do rozbiórki

11 11 -ogrodzenie stalowe wys. 160 cm (słupki stalowe, przęsła z siatki w ramie z kątownika)- oczyścić i odmalować na kolor RAL 7005, Elementy projektowane: Pompownia 4.1.Uzupełnienia i zamurowania otworów gazobeton do gr. ścian istniejących- ok. 40 cm, 4.2.Nadproża w pomniejszanych otworach okiennych w pomieszczeniu technicznym prefabrykowane L-19- wykonać z 4 belek N/180 każde. Nadproże w powiększanym otworze do montażu bramy segmentowej- stalowe, wykonać z 2 belek ceowych 160 wg rys. detalu; montaż nadproży: Belki przed wbudowaniem należy zabezpieczyć przed korozją odpowiednimi powłokami malarskimi w zależności od aktualnie produkowanych farb i emalii. -wymagany stopień czystości II, -farba ftalowa minimum 2 warstwy, -emalia chlorokauczukowa chemoodporna 3 warstwy, -odstęp czasu do malowania następnej warstwy 24 godz. kolejność prac: -wykucie w ścianie gniazd do osadzenia belek, -belki należy osadzić w gniazdach za pośrednictwem poduszek betonowych grub. 20 cm z betonu klasy B 20. wg rys. konstrukcyjnego, -belki na ścianie należy układać w odpowiedniej kolejności, -przed rozpoczęciem wykuwania bruzdy do osadzenia belek należy wykonać stemplowanie zabezpieczające strop, -wykucie bruzdy na głębokość osadzenia belki, -osadzenie belki, -wykucie z drugiej strony bruzdy do osadzenia drugiej belki, -po ułożeniu belek i skręceniu ich śrubami M20 w miejscach podanych na rysunkach końce belek należy obetonować betonem klasy B 20, -wyszpałdowanie belek, -osiatkowanie siatką Rabitza, -otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas usuwania fragmentów ściany unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów; w przypadku gdy po usunięciu tynku i wyburzeniu fragmentów muru okaże się, iż konstrukcja ściany w miejscu oparć skrajnych nadproża jest zbyt naruszona (widoczne spękania i ubytki muru) należy powiadomić autora niniejszej dokumentacji, a w miejscach oparcia zamiast poduszek betonowych wykonać rdzenie żelbetowe (po uprzednim rozebraniu uszkodzonego muru) Kraty pomostowe: w otwory w posadzce pom. technicznego (0/5) wstawić kraty pomostowe zgrzewane o wym. 146x128 cm (3 szt.) i 100x120 cm (3 szt.). Płaskownik nośny 60x5 mm, oczko 34,2x38,1 mm; krawędzie otworów rozkuć i wstawić kątowniki stalowe 60x60x4 mm; wymiary sprawdzić w naturze przed zamówieniem; 4.4.Schody zewnętrzne i pochylnia z betonu C16/20 /B20/ zbrojone siatką 20x20 cm z prętów Ø8 oparte na gruncie Wentylacja: - w pom. 0/3 i 0/4- w ścianie zewnętrznej budynku wykuć kanał wentylacyjny o wym. 14x14 cm na wysokościach odpowiednio: 15 cm poniżej stropu w pom. 0/3, i 2,85 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu 0/4; od wewnątrz pomieszczenia na wylocie kanału zamontować wentylator wyciągowy z opóźnieniem czasowym regulowanym, od zewnątrz wlot zabezpieczyć kratką wentylacyjną stalową ocynkowaną w kolorze RAL 7005; - w pom. 0/1, podczas zamurowywania otworu okiennego wykonać kanał wentylacyjny o wym. 14x14 cm; od wewnątrz pomieszczenia na wylocie kanału zamontować wentylator wyciągowy z opóźnieniem czasowym regulowanym, od zewnątrz wlot zabezpieczyć kratką wentylacyjną stalową ocynkowaną w kolorze RAL 7005;

12 12 - wentylator będzie uruchamiany włącznikiem światła wg projektu instalacji elektrycznych; zaprojektowano wentylator łazienkowy kanałowy DECOR. - w pom. 0/5- wentylacja grawitacyjna wspomagana przez zastosowanie wentylatora osiowego HXM-200; wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne w ścianie zewnętrznej- w środkowym zamontować w/w wentylator, w pozostałych kratki wentylacyjne o wym. 25x25 c, stalowe ocynkowane w kolorze RAL 7005 lub zbliżonym (szarym) - we wskazanych oknach zastosować nawietrzaki Ventair (4 szt.) 4.6.Stolarka okienna PVC indywidualna dwuszybowa o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła dla całego okna min. U=1,7 W/m 2 K, współczynnik infiltracji powietrza 0.5<a<1.0 m³/(m*h*dapa² 3) ramy z nawietrzakami, izolacyjność akustyczna Rw=35 db. Stolarka szklona szybą P2, ramy wzmocnione kształtownikami stalowymi. Zapewnić otwieranie z poziomu posadzki za pomocą okuć systemowych. Okna wykończone podokiennikami zewnętrznymi z blachy powlekanej a wewnętrzne z lastrico gr. 5 cm. 4.7.Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, o wspólczynniku przewodzenia ciepła U=2,0 W/m 2 K, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń typowe, drewniane, płytowe w kolorze buk, ościeżnice drewniane w kolorze buk -regulowane w zależności od grubości muru kryjące całe ościeża i narożniki ścienne. Drzwi do wc, do pom. agregatu oraz drzwi zewnętrzne Dz1 wyposażyć w samozamykacze. Wszystkie drzwi wewnętrzne wyposażyć w dolnej partii skrzydła w otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m 2. Szerokość przejść w otworach drzwiowych min. 90 cm. w świetle ościeżnicy po uchyleniu skrzydła drzwiowego do kąta Drzwi zewnętrzne wyposażone w dwa zamki patentowe. 4.8.Izolacje: Pompownia: -przeciwwilgociowa: pionowa płyty schodowej z ABIZOLU R + P, pozioma w pom. mokrych (pom. 0/3)- folia w płynie; pionowa ścian fundamentowych- wykonać przy użyciu masy bitumicznej CP 48 po uprzednim zagruntowaniu emulsją CP 41 od głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu do 0,30m powyżej poziomu terenu w danym miejscu; -termiczna: posadzki- istniejąca docieplenie ścian (ściany fundamentowe i cokół): styrodur gr. 12 cm, docieplenie ścian (ściany zewnętrzne): styropian EPS , gr. 12 cm docieplenie stropodachu: wełna mineralna twarda, gr. 17 cm, np. Monrock gr. 12 cm + Dachrock 5 cm, Rockwool Stacja transformatorowa: -przeciwwilgociowa: pionowa ścian fundamentowych- wykonać przy użyciu masy bitumicznej CP 48 po uprzednim zagruntowaniu emulsją CP 41 od głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu do 0,30m powyżej poziomu terenu w danym miejscu; -termiczna: docieplenie ścian (ściany fundamentowe i cokół): styrodur gr. 2 cm, docieplenie ścian (ściany zewnętrzne): styropian EPS , gr. 2 cm Zagospodarowanie działki 4.9.Konstrukcja i technologia nawierzchni utwardzonych. Konstrukcja nawierzchni: jezdnia manewrowa warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - grub. 8 cm, miejsca postojowe płytka ażurowa typu EKO, podsypka piaskowa - grub. 5 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102: grub.15 cm Ustawienie krawężników: krawężnik betonowy typu lekkiego 15 x 30 cm wg BN-80/ /04 podsypka cementowo piaskowa 1:4 wg BN-84/ grub. 5 cm

13 13 ława betonowa z oporem z betonu cementowego kl. B-10 przy krawężniku typu lekkiego25 x 35 cm, wypełnienie szczelin zaprawą cementową Uwaga. Podłoże gruntowe pod proj. nawierzchnie, oraz warstwy podsypek winne być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia min Roboty ziemne polegać będą na korytowaniu terenu pod projektowaną nawierzchnię Wydzielenie zbiornika wyrównawczego barierkami drogowymi wys. 75 cm np. SP- 05 z prowadnicą typu B produkcji Stalprodukt. IV.Technologia wykonania robót ociepleniowych w systemie BSO, Ceresit VWS - wytyczne. Prace należy wykonywać w porze suchej w temperaturach dodatnich, nie niższych niż 5 o C i nie wyższych niż 25 o C. 5.1.Przygotowanie podłoża. W pierwszej kolejności po ustawieniu rusztowań należy określić i ocenić stan całości podłoża. Na płaszczyźnie ściany oczyszczonej z kurzu, pyłu i powłok malarskich (zmycie pod ciśnieniem lub zeskrobanie) zaleca się wykonać próbę nośności podłoża ściennego. W tym celu należy przykleić za pomocą kleju systemowego CT 85 próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100mm ( 8-10 próbek). Badanie wykonać po trzech dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Wszelkie luźne i słabo przylegające fragmenty zastanego tynku należy usunąć mechanicznie przez skucie młotkiem murarskim lub zdarcie szczotką stalową. Oczyszczone podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17 metodą malarską - pędzlem i powtórzyć badanie. Jeśli ponowna próba da wynik negatywny należy skontaktować się z projektantem w celu ustalenia dodatkowego mocowania mechanicznego lub właściwego przygotowania podłoża. W przypadku stwierdzenia nierówności na nośnym podłożu do 10mm należy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. W przypadku większych nierówności należy skontaktować się z projektantem. 5.2.Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. Płyty styropianowe (EPS FASADA) samogasnące o wymiarach maksymalnych 120x60cm sezonowane 8 tygodni i spełniające wymogi PN EN 13163:2004 należy mocować poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin przy użyciu zaprawy Ceresit CT 85. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejowej w spoinach, ewentualne szpary należy wypełniać styropianem na wcisk na sucho. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3-4cm i kilkoma plackami średnicy około 8cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć, nie poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Należy zastosować 4 łączniki Łi 200/10 na 1m 2 ściany. W strefie krawędziowej o szerokości 1m łączniki należy zagęścić dwukrotnie. Głębokość kotwienia w ścianie minimum 6cm. Na fragmentach ścian gr.12cm (zamurowania) stosować łączniki odpowiednio krótsze i do zastosowań do ścian z cegły dziurawki.

14 14 Do mocowania mechanicznego można przystąpić po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Należy zastosować 4 łączniki Łi 200/10 na 1m 2 ściany. W strefie krawędziowej o szerokości 1m łączniki należy zagęścić dwukrotnie. Głębokość kotwienia w ścianie minimum 6-7cm. Łączniki mają zapewnić kotwienie w warstwie konstrukcyjnej ściany zewnętrznej. 5.3.Wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po trzech miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład szerokości 10cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm (zaleca się jednak stosowanie kątowników aluminiowych 25x25mm lub 35x23mm). Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20x30cm. W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. Stosowane siatki to SK 145 lub SK 165, siatka pancerna o gramaturze 400g/m Wykonanie wyprawy i powłoki elewacyjnej. Wyprawę tynkarską z tynku silikatowego Ceresit CT 73 o uziarnieniu 1,5mm należy wykonać nie wcześniej niż po trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej i nie później niż po trzech miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką należy zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 15 lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę gruntującą należy równomiernie, na grubość ziarna, nakładać tynk za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. Fragmenty ścian przy wejściach do budynku oraz płyty poziome balkonów - loggii zabezpieczyć farbą silikatową w kolorze tynku. Kolorystyka wg części graficznej. NADZÓR NAD ROBOTAMI Roboty związane z ociepleniem ścian metodą bezspoinową powinny być wykonane przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoły ludzi. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski a w razie wątpliwości - autorski. VI. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne. 6.1.Tynki wewnętrzne ścian (uzupełnienie) cementowo-wapienne kat. III z wyrównaniem gładzią gipsową -2x szpachlowanie. Krawędzie ostre ścian wykończyć narożnikami aluminiowymi. Podciągi zabezpieczyć przeciwpożarowo tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza. 6.2.Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową w kolorze białym. W pom. 00/1 skuć nierówności powierzchni po szalunkach deskowych i pomalować powierzchnie farba do pomieszczeń mokrych. 6.3.Okładziny ścian- wszystkie pomieszczenia- glazura do wys. min. 2,20 m, kolor pastelowy. 6.4.Balustrada zewnętrzna stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL Posadzki -według rysunków.

15 15 Posadzka pom. 00/1 malowana farba do betonu np. Betondur. Płytki gresowe schodów i pomieszczeń 30x30cm na zaprawach tiksotropowych. Płyty o nawierzchni antypoślizgowej. 6.6.Stolarka okienna w kolorze białym, stolarka drzwiowa w kolorze buk, ślusarka drzwiowa w kolorze RAL 7005 (szary). 6.7.Nawietrzaki okienne typu VENTAIR montowane w ramie okiennej. 6.8.Obróbki blacharskie -blacha powlekana w kolorze RAL Rynny Ø 110 i rury spustowe Ø 90 z blachy stalowej ocynkowanej kolor RAL Kolorystyka: -elewacje: tynk cienkowarstwowy silikatowy o uziarnieniu 1,5 mm systemu Ceresit VWS w kolorach zgodnie z rysunkiem: Ściany parteru ETNA ET2, ETNA ET5, Cokół tynk kamyczkowy np. Ceresit CT77 Nr 65, 6.10.Ogrodzenie górna powierzchnię istniejącego cokołu wykończyć płytkami klinkierowymi np. Kalahari N produkcji CRH. cokół -tynk kamyczkowy np. Ceresit CT77 Nr 65, malowanie elementów stalowych w kolorze RAL VII. Instalacje. 7.1.Ogrzewanie: Ogrzewanie elektryczne przy zastosowaniu grzejników konwektorowych w każdym pomieszczeniu. Zakres mocy grzejników: 0,5 kw (wc), 1,5 kw (sterownia, pom. techniczne) oraz 2,0 kw (pom. agregatu). Ponadto w sterowni i pom. technicznym zakłada się użycie pieców akumulacyjnych o mocy 3,0 kw.. Na potrzeby projektu przyjęto: grzejniki konwektorowe Atlantic F117 0,5 kw, 1,5 kw, 2 kw, piece akumulacyjne Inproel DGN 30. Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla IV strefy klimatycznej tj. -22 o C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku zgodnie z D.U.nr 75 z dn r. Straty ciepła obliczono wg PN-EN Dostawa wody, instalacja wody zimnej i ciepłej: Dostawa wody z istniejącej studni wierconej. Istniejąca instalacja hydroforowa do demontażu. Instalacja wewnętrzna zasilająca wody zimnej do częściowego demontażu i wprowadzenia pod posadzkę z doprowadzeniem do nowego urządzenia hydroforowego np. Elbi seria AF 80. Instalację wewnętrzną (podejścia do wc, umywalki) projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. Podgrzanie ciepłej wody odbywać się będzie poprzez przepływowy elektryczny podgrzewacz wody np. INSTANT 3 Vortex produkcji Biawar sp. z o.o. Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić badania wg wymogów normy PN-81 / B i 02. Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie 0,9MPa. Do próby ciśnienia i płukania należy stosować wody wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, gdyż mogą być one w przyszłości przyczyną powstawania awarii urządzeń. Przed zabetonowaniem rur należy wykonać próbę ciśnieniową trwającą 24h. Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego przy odkrytych przewodach: należy trzykrotnie wytworzyć ciśnienie próbne w odstępach 10min, po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30min ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż 0,6bara; po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż 0,2bara od wartości odczytanej po 30 minutach, podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złączy, w fazie zalewania posadzek na których ułożone są rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min.3 bary (zalecane 6bar). Wszystkie urządzenia muszą mieć atest PZH. 7.3.Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika szczelnego na dotychczasowych warunkach. Instalację wewnętrzną (podejścia do kratek ściekowych) projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z

16 16 systemową uszczelką gumową. Piony będą wyposażone w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Po zakończeniu montażu podejścia i piony należy sprawdzić na szczelność w trakcie swobodnego przepływu wody, a poziomy sprawdza się po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Przed zasypaniem poziomów wszystkie połączenia stałe należy owinąć folią. Po demontażu pionów żeliwnych zaprojektowano piony z PVC klasy S. Wpusty podłogowe zaprojektowano w pomieszczeniu na agregat, korytarzu i W.C. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z: - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II Instalacje sanitarne ; - obowiązującymi przepisami i normami; - wytycznymi producenta rur i armatury. - Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 7.4.Wentylacja: Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem opracowania są wentylowane mechanicznie. Wentylacja ta będzie wspomagana przez zastosowanie na kanałach wentylatorów łazienkowych z opóźnieniem czasowym regulowanym montowanych na wylotach kanałów wentylacji grawitacyjnej lub równoważnych i wentylatorem osiowym. Wentylatory będą uruchamiane włącznikami światła wg projektu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach 0/3 - wc, W pozostałych pomieszczeniach będą załączane ręcznie. Zaprojektowano wentylatory łazienkowe kanałowe DECOR i wentylator osiowy HXM-200. Napływ powierza do pomieszczeń odbywać się będzie nawiewnikami powietrza Ventair montowanymi w górnych profilach konstrukcyjnych okien. Nawiewniki okienne posiadają automatykę reagującą na różnicę ciśnień. 7.5.Instalacja elektryczna: Zakres opracowania - WLZty - instalacja oświetleniową - instalacja gniazd wtykowych - instalacja siłową - instalacja wentylacji i ogrzewania - system zasilania gwarantowanego - instalacja zasilania silników pomp zatapialnych - instalacja przeciwprzepięciową - połączenia główne i wyrównawcze - instalacja odgromowa - demontaż istniejących instalacji elektrycznych Zasilanie obiektu: Zasilanie modernizowanego obiektu- istniejące, ze stacji transformatorowej 15/04kV Bachury Układanie kabli i przewodów: - w miejscach przebić przez ściany i stropy stosować rury ochronne typu RB dla przewodów kabelkowych; - przewody elektryczne w pomieszczeniach technicznych, pom. agregatu oraz budynku stacji transformatorowej układać natynkowo w rurach ochronnych typu RB; - przewody elektryczne prowadzone w pomieszczeniu rozdzielni/sterowni, komunikacji, sanitariatach układać pod tynkiem; - przewody elektryczne w piwnicy układać natynkowo w rurach ochronnych typu RB; - przewody sterownicze pomp zatapialnych prowadzić na całej długości w rurach ochronnych typu RB; Uwaga. Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem przewody płaskie. W przypadku konieczności

17 17 układania przewodów w tynku okrągłych należy układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach. Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze zachowując od innych instalacji odległość 10 cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20 cm dla równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych, itp Osprzęt: Zastosować osprzęt z tworzyw sztucznych podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych natynkowy. W projekcie przewidziano również zastosowanie agregatu prądotwórczego o mocy 100 kva do zasilania silnika jednej z pomp zatapialnych o mocy 22kW. Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi: - 1,4m. dla łączników i przycisków, - 1,1m gniazda wtykowe 230V we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach pompowni i stacji transformatorowej; We wszystkich pozostałych pomieszczeniach proponuje się zastosować p/t osprzęt, kolor i typ osprzętu uzgodnić z Inwestorem. W pomieszczeniach technicznych, pom. agregatu, budynku stacji transformatorowej należy zastosować gniazda natynkowe hermetyczne IP Oprawy oświetleniowe: Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na rysunkach oraz w zestawieniu materiałów. W budynku pompowni oraz stacji transformatorowej należy zainstalować oprawy oświetleniowe szczelne oraz bryzgoszczelne w wc oraz do oświetlenia wejścia do budynku. We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach przewidziano oprawy załączane poprzez łączniki sterowane lokalnie. Załączanie naświetlaczy montowanych na elewacji budynku odbywać się będzie za pomocą czujki ruchu montowanej w pobliżu oprawy oświetleniowej. W projekcie przewidziano także wymianę wysięgnika wraz z lampą oświetleniową rtęciową, zamontowaną na słupie żelbetowym WZ-6,5 na projektowanym wysięgniku. W oprawach oznaczonych jako AW należy zamontować moduły oświetlenia awaryjnego, umożliwiające podtrzymanie oświetlenia ewakuacyjnego w stopniu pozwalającym na ewakuację z budynku. Moduł oświetlenia awaryjnego w projektowanych oprawach winien podtrzymywać oświetlenie przez 2h. W modernizowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podświetlane (praca opraw ciemna ). Oprawy zaopatrzyć w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania 2h. Oprawy montować bezpośrednio do ściany lub sufitu Wentylacja i ogrzewanie: We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach przewidziano wypusty przewodów YDYżo3x2,5mm2 do zasilania konwektorów. W pomieszczeniach dyżurki/rozdzielni oraz pomieszczenia technicznego przewidziano wypusty przewodu YDYżo3x2,5mm2 do zasilania pieca akumulacyjnego. W pom. agregatu, sanitariatów oraz pom. dyżurki/rozdzielni przewidziano wypusty przewodu YDYżo4x1,5mm2 w pobliżu kratek wentylacyjnych do zasilania wentylatorów kanałowych. W pomieszczeniu sanitariatu załączenie odbywać się będzie razem z obwodem oświetleniowym w danym pomieszczeniu, natomiast w pozostałych pomieszczeniach załączanie klawiszem łącznika oświetlenia. Kable i przewody układać zgodnie z obowiązująca normą Demontaż istniejących instalacji elektrycznych: Istniejącą rozdzielnię elektryczną R1, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny oraz instalację odgromową w modernizowanym budynku

18 18 pompowni oraz stacji transformatorowej należy zdemontować. Istniejące urządzenia elektryczne należy demontować w ten sposób, aby jak najmniej je uszkodzić. Zdemontowany sprzęt należy przekazać Inwestorowi lub zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora Połączenia wyrównawcze: W modernizowanym budynku pompowni (pom. techniczne i pom. agregatu) należy wykonać szynę wyrównawczą w postaci bednarki FeZn 25x4 (uziemiającą), do której za pomocą przewodów LgY(żo) 1x6mm2 należy podłączyć: -przewody ochronne lub ochronno-neutralne -rury instalacji sanitarnych -metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp. -kanały wentylacyjne -obudowy silników -obudowę agregatu prądotwórczego -inne masy metalowe Szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem głównym modernizowanego budynku Instalacja przepięciowa: Instalacja przeciwprzepięciowa istniejąca System zasilania gwarantowanego pompy zatapialnej: W modernizowanym budynku pompowni przewidziano system zasilania gwarantowanego, w którego skład wchodzi agregat prądotwórczy o mocy 100kVA, zasilający silnik projektowanej pompy zatapialnej śmigłowej o mocy znamionowej 22kW. Projektowany agregat należy wpiąć w istniejący układ zasilania jednej z pomp poprzez ręczny przełącznik zasilania Sircover 160A w obudowie Sirco. W celu zminimalizowania prądu rozruchu silnika projektowanej pompy zastosowano układ łagodnego rozruchu w postaci aparatu DS K-MX montowanego w rozdzielni ROD (sekcja II) Sterowanie automatyką pompy zatapialnej typu PZ: Niniejszy projekt przewiduje jedynie doprowadzenie do projektowanych pomp zatapialnych typu PZ ze sterownika MPZ-01 GAMIX przewodu sterowniczego typu YStYekw14x1mm2 prowadzonego w osłonie z rury RB. Automatyka sterowania w/w pomp nie jest tematem niniejszego opracowania. Projekt przewiduje jedynie doprowadzenie przewodów sterowniczych do w/w urządzeń. Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie przewodów sterowniczych do w/w urządzeń. Połączenia elektryczne wewnętrzne pomiędzy w/w urządzeniami, a automatyką sterowania oraz czujnikami nie są przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyższe prace należy wykonać w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawcę) urządzeń automatyki pomp Dokumentację Techniczno Rozruchową (patrz branża hydrotechniczna) Instalacja odgromowa: Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø 8mm jako nienaprężone, na wspornikach klejonych. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu FeZn fi 8mm połączyć z instalacją odgromową wywiewki i wystające metalowe części dachu. Przewody odprowadzające również wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø 8mm, prowadzonym pod warstwą tynku do istniejących złącz kontrolnych umieszczonych na wysokości 1,5m od powierzchni ziemi. Zwody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany 8mm) prowadzić w rurze grubościennej nie palnej (gr. ścianek 5mm) pod warstwą docieplenia. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną. Rezystancja uziomu dla gruntów pośrednich nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej. W przypadku innych rodzajów gruntów wymaganą

19 19 wartość rezystancji należy odczytać z katalogów norm. W przypadku kiedy wymagana rezystancja nie została osiągnięta, należy wykonać dodatkowe uziomy np. produkcji Galmar (dodatkowe uziomy nie zostały ujęte w zestawieniu materiałów oraz kosztorysie inwestorskim) Uwagi końcowe: Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne. Podłączenie automatyki urządzeń wentylacyjnych i grzewczych oraz pomp zatapialnych wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonych przez Producenta dokumentacji. Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej do w/w urządzeń. Połączenia elektryczne wewnętrzne pomiędzy w/w urządzeniami, a automatyką sterowania oraz czujnikami nie są przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyższe prace należy wykonać w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawcę) urządzeń wentylacyjnych i grzewczych Dokumentację Techniczno Rozruchową. Podłączenie automatyki urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonych przez Producenta dokumentacji. Osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany. VIII. Charakterystyka energetyczna obiektu. Zastosowane materiały i projektowane grubości izolacji termicznych spełniają wymagane normatywne wartości współczynnika przenikania ciepła u dla poszczególnych przegród budowlanych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U=0,29 W/m 2 K, suma oporów cieplnych dla podłóg na gruncie 1,5 m 2 K/W (w strefie środkowej bez wymagań), stolarka okienna dwuszybowa o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła dla całego okna U min. 1,7 i 2,0 W/(m 2 K), stolarka drzwiowa U min. 2,0 W/(m 2 K). IX. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 9.1.Budynki niskie, zaliczane do kategorii PM. 9.2.Dojazd pożarowy z drogi gminnej. 9.3.Stosować farby i lakiery trudno zapalne. Okładziny ścienne i podłogowe nie intensywnie dymiące i niewydzielające gazów podrażniających błony śluzowe. IX. Uwagi 10.1.Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru prac budowlano-montażowych, przepisami BHP, sztuką budowlaną i Polskimi Normami pod nadzorem uprawnionej osoby Należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do powszechnego stosowania, zamontowane urządzenia powinny posiadać oznaczenia B lub CE wraz z aktualną deklaracja zgodności Wszelkie zmiany w projekcie należy skonsultować z autorem projektu. Opracowali:

20

PROJEKT BUDOWLANY budowy parkingu przy Zespole Szkół w Michałowie

PROJEKT BUDOWLANY budowy parkingu przy Zespole Szkół w Michałowie Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW 1. Przedmiot opracowania Nazwa i zakres projektu: OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW ORiDUG W MYSŁOWICACH BRZEZINCE ul. Fabryczna 20 Projekt zagospodarowania działki 1.1. Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 ROBÓT CPV 3000-7 Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej /3/ INWESTOR : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ADRES INWESTORA : ul. Nowogrodzka /3/ 00-3 Warszawa PROJEKTANT : Studio

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo