Zmiany w sprawozdawczości:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w sprawozdawczości:"

Transkrypt

1 Zmiany w sprawozdawczości: 1. Nowy formularz miesięczny P dla licencjonowanych przewoźników osób i rzeczy, 2. Nowe sprawozdania roczne P-2014, T-2014 i Z-2014 zastępujące dotychczasowe ankiety roczne, 3. Zmiana terminów składania sprawozdań PTM, PTN oraz UPT. Sprawozdania roczne 2014 P-2014 T-2014 Z-2014 Wypełnione sprawozdania należy przekazać zgodnie z obowiązującymi procedurami sprawozdawczymi, tj. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Dowodem dostarczenia korespondencji przez podmiot sprawozdający jest potwierdzenie przeczytania wiadomości elektronicznej przez pracownika Urzędu Transportu Kolejowego. Kompletna korespondencja powinna zawierać edytowalną wersję sprawozdania oraz skan pisma przewodniego lub skan sprawozdania (np. PDF) podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym odpisem KRS. Informacje ogólne: Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy m.in. zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych. Prezes UTK w związku z zadaniami określonymi w ustawie o transporcie kolejowym, może żądać od zarządców, przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu kolejowego udzielenia wszelkich informacji dla celów regulacji, kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego. Przedstawiona poniżej procedura sprawozdawczości z działalności na rynku transportu kolejowego

2 wynika z realizacji zadań Prezesa UTK określonych w art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) oraz stanowi żądanie Prezesa UTK określone w art. 13 ust. 7a ww. ustawy. Informujemy, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości, może zostać wszczęte postępowanie z urzędu, zmierzające do nałożenia w trybie decyzji przez Prezesa UTK, kary pieniężnej zgodnie z art. 66 ustawy o transporcie kolejowym w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym oraz dodatkowo kary pieniężnej na kierownika podmiotu (prezesa zarządu) w wysokości do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Druki wymagane dla poszczególnych grup podmiotów: Licencjonowani przewoźnicy rzeczy: P Podstawowe dane o rynku - przewozy osób i towarów (miesięcznie); E Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego (kwartalnie oraz rocznie); TT Dane o taborze kolejowym towarowym (kwartalnie oraz rocznie); PT Dane o przewozach towarów (kwartalnie oraz rocznie); PTI Przewozy w ramach transportu intermodalnego (kwartalnie oraz rocznie); PTM Przewozy towarów w komunikacji międzynarodowej (rocznie); PTN Przewozy towarów niebezpiecznych (rocznie); TTE Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne taboru kolejowego (kwartalnie oraz rocznie). Licencjonowani przewoźnicy osób: P Podstawowe dane o rynku - przewozy osób i towarów (miesięcznie); E Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego (kwartalnie oraz rocznie); TP Dane o taborze kolejowym pasażerskim (kwartalnie oraz rocznie); PP Dane o przewozach pasażerów (kwartalnie oraz rocznie); TTE Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne taboru kolejowego (kwartalnie oraz rocznie). Licencjonowane podmioty świadczące usługi trakcyjne: E Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego (kwartalnie oraz rocznie); TP Dane o taborze kolejowym pasażerskim (kwartalnie oraz rocznie); TT Dane o taborze kolejowym towarowym (kwartalnie oraz rocznie); UPT Realizacja usług trakcyjnych. Zarządcy Infrastruktury: E Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego (kwartalnie oraz rocznie); UT Udostępnianie infrastruktury kolejowej (kwartalnie oraz rocznie); ZL Długość linii kolejowych (rocznie); ZT Długość torów, bocznice, stacje (rocznie); ZPRK Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (rocznie); ZPTE Parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowych (rocznie).

3 Koleje Wąskotorowe: KW Dane o kolejach wąskotorowych (rocznie). Rodzaj formularza Podmiot rynku kolejowego P E TP TT PP PT PTI PTM PTN TTE UPT UT ZL ZT ZPRK ZPTE Licencjonowani przewoźnicy rzeczy Licencjonowani przewoźnicy osób Podmioty świadczące usługi trakcyjne Zarządcy infrastruktury X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Koleje wąskotorowe - wyłącznie roczny druk KW Terminy sprawozdawcze: Sprawozdawczość miesięczna, kwartalna i roczna: Licencjonowani przewoźnicy rzeczy i osób, podmioty świadczące usługi trakcyjne, zarządcy infrastruktury oraz koleje wąskotorowe przekazują formularze statystyczne w następujących terminach: Formularz P E, TP, TT, PT, PTI, PP, TTE, UT PTM, PTN, UPT, ZL, ZT, ZPRK, ZPTE KW Termin przekazania do 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym; do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym oraz do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy; do 28 lutego za rok sprawozdawczy; do 28 lutego za rok sprawozdawczy; Kompletną i zweryfikowaną sprawozdawczość roczną należy przekazać do dnia 28 lutego po danym roku sprawozdawczym. Sprawozdawczość roczną sporządza się w analogiczny sposób co sprawozdawczość kwartalną. W przypadku danych o: taborze trakcyjnym i wagonowym (TP,TT); liczbie zatrudnionych osób, majątku i kapitale (E); długości linii kolejowych (ZL); długości torów, bocznicach i stacjach (ZT); budowlach i urządzeniach (ZPRK); parametrach technicznych linii (ZPTE); należy przedstawić stan na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

4 W przypadku korekt danych lub w przypadku wystąpienia błędów w nadesłanych formularzach, należy ponownie przekazać poprawione wersje druków z zaznaczeniem pola w nagłówku: korekta sprawozdania. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki, należy ponownie przekazać roczny formularz E zawierający dane za cały rok obrotowy. Za datę przekazania formularzy statystycznych, uważa się datę przekazania dokumentów do Urzędu Transportu Kolejowego na adres poczty elektronicznej: Dowodem dostarczenia przez podmiot sprawozdający korespondencji, jest potwierdzenie przeczytania wiadomości elektronicznej przez pracownika Urzędu Transportu Kolejowego. Składanie druków: Druki sprawozdawcze należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Dowodem dostarczenia przez podmiot sprawozdający korespondencji, jest potwierdzenie przeczytania wiadomości elektronicznej przez pracownika Urzędu Transportu Kolejowego. Kompletna korespondencja, zawierająca okresowe druki sprawozdawcze, powinna zawierać: edytowalne pliki sprawozdań/ankiet (np. arkusz kalkulacyjny excel), skan pisma przewodniego/okresowej informacji/pełnomocnictwa lub skan druków sprawozdawczych, podpisanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy (np. PDF). Do czasu podjęcia przez podmiot działalności związanej bezpośrednio z otrzymanymi licencjami, należy raz na miesiąc (do 20 dnia roboczego) informować urząd o zaistniałych przyczynach oraz podać przybliżony termin rozpoczęcia działalności. Informacje: UTK - Departament Regulacji Rynku Kolejowego Wydział Analiz tel. (22) , , , Warszawa, marzec 2015 roku Druk P Podstawowe dane o rynku przewozy osób i towarów.

5 Druk sprawozdawczy (miesięczny) dla przewoźników osób i rzeczy. W zestawieniu należy podać podstawowe dane dotyczące przewozów osób oraz towarów na sieci linii kolejowych (sieć PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz sieć innych zarządców infrastruktury kolejowej) w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdu lub uwzględnia się dane szacunkowe o przejazdach na podstawie innych dokumentów przewozu. W przypadku przewozów z biletami jednorazowymi przyjmuje się: pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku - za 1 pasażera; zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku - za tylu pasażerów, dla ilu osób został on wystawiony; pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za 2 pasażerów; zbiorowy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za tylu pasażerów, ile wynosi podwojona liczba osób, dla ilu został on wystawiony; bilet okresowy (np. tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny, itd.) ustala się mnożąc liczbę sprzedanych biletów przez średnią liczbę przejazdów 1 pasażera dla danego rodzaju biletów, ustaloną przez przewoźnika. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej (wyjazd, przyjazd i tranzyt) ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów oraz dokumentów nadesłanych przez przewoźników zagranicznych. Przy obliczaniu liczby pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej każdy bilet uważa się za tylu pasażerów, dla ilu osób został on wystawiony. Wielkość pracy przewozowej wykonywanej przy przewozie pasażerów w komunikacji wewnętrznej (wojewódzkiej i międzywojewódzkiej) ustala się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach przewozu i odległości ich przejazdu. Wielkość pracy przewozowejwykonanej przy przewozie pasażerów w komunikacji międzynarodowej oblicza się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej w poszczególnych relacjach przewozu i taryfowych odległości tych relacji na terytorium Polski. Za taryfową odległość przejazdu pasażerów na terytorium Polski - w komunikacji międzynarodowej przyjmuje się: przy wyjeździe z Polski za granicę - odległość taryfową od stacji wyjazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej, do punktu granicznego wyjazdu; przy przyjeździe do Polski z zagranicy - odległość taryfową od punktu granicznego wjazdu do stacji docelowej, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej; przy przejeździe przez terytorium Polski tranzytem - odległość taryfową między punktami granicznymi wjazdu i wyjazdu, przy uwzględnieniu drogi przejazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej.

6 Wielkość przewozów towarów (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkość przewozów ładunków równa się więc odpowiednio sumie masy przesyłek przyjętych do przewozu bezpośrednio od nadawców ładunków, oraz przekazanych z zagranicy w komunikacji międzynarodowej. Przy obliczaniu ww. wielkości należy stosować następujące zasady: w przypadku przewożenia ładunków w opakowaniach za masę przesyłki przyjmuje się jej całkowitą masę, a więc sumę mas właściwego ładunku i masy jego opakowania (tary); w przypadku przewożenia ładunków w kontenerach masę tych kontenerów wlicza się do wielkości przewozów ładunków; masę kontenerów przewożonych w stanie próżnym wlicza się również do wielkości przewozów ładunków. Wielkości pracy przewozowej (tonokilometry) wykonywanej przy przewozie towarów oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji krajowej (wewnętrznej) oraz międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju. Jako komunikację krajową (wewnętrzną), należy rozumieć przewóz przesyłek pomiędzy stacjami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłki stacyjne realizowane w granicach tej samej stacji. Nie należy uwzględniać przesyłek nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich i śródlądowych) celem dalszego transportu poza terytorium kraju. Nie należy również uwzględniać przesyłek transportowanych drogą wodną spoza terytorium kraju do portów (morskich i śródlądowych), a następnie nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego do stacji położonych na terytorium kraju wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki. W rubryce praca eksploatacyjna należy wpisać sumę przebiegów w kilometrach poszczególnych pociągów (pociągokilometry). Należy uwzględnić również przewozy próżne pociągów, pojazdy kolejowe luzem oraz przejazdy utrzymaniowo-naprawcze na sieci zarządców infrastruktury. W przypadku konieczności dokonania korekty danych w miesiącu sprawozdawczym, należy pod rubrykami "miesiąc" i "rok" zaznaczyć opcję "korekta sprawozdania" i ponownie przesłać formularz drogą elektroniczną. W dolnej części formularza, należy zaznaczyć rodzaj wykonywanej w danym miesiącu sprawozdawczym działalności. Druk E - Dane ekonomiczne uczestników rynku kolejowego. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników osób, rzeczy, podmiotów świadczących usługę trakcyjną oraz zarządców infrastruktury. Podmioty, które prowadzą kilka rodzajów działalności wymienionych w formularzu, dokonują przyporządkowania wielkości w

7 poszczególnych rubrykach zgodnie ze stanem faktycznym. Podmioty, które oprócz działalności w zakresie transportu kolejowego prowadzą także inna działalność, umieszczają wyłącznie dane dotyczące działalności w zakresie wymienionym w formularzu. Zatrudnienie ogółem - należy podać dane dotyczące liczby zatrudnionych osób (w tym pracowników administracyjnych) w przedsiębiorstwie z przyporządkowaniem do rodzaju prowadzonej działalności (np. przewóz rzeczy, świadczenie usługi trakcyjnej itd.), przypadającej na ostatni dzień kwartału lub roku sprawozdawczego. Nie należy podawać średniej wielkości zatrudnienia. Przychody (ze sprzedaży) należy podać wartość netto ze sprzedaży usług w zakresie transportu kolejowego, z podziałem na rodzaj wykonywanej działalności. W przychodach ze sprzedaży nie należy uwzględniać dotacji otrzymanych przez przewoźników na świadczenie usług publicznych i dotacji przedmiotowych do ulg, a w przypadku zarządców - dotacji na utrzymanie infrastruktury. Koszty należy podać wartość netto kosztów operacyjnych poniesionych w związku ze świadczeniem usług w zakresie transportu kolejowego, z podziałem na rodzaj wykonywanej działalności. Inwestycje w przypadku prowadzenia działalności związanej z realizacją przewozów (osób/rzeczy) lub świadczenia usług trakcyjnych należy podać nakłady inwestycyjne na zakup nowego/używanego taboru kolejowego oraz nakłady poniesione na modernizację taboru będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdającego. W przypadku prowadzenia działalności polegającej na zarządzaniu infrastrukturą kolejową należy podać nakłady inwestycyjne poniesione na budowę przebudowę, rozbudowę lub modernizację elementów infrastruktury kolejowej. Zysk należy podać zysk/stratę ze sprzedaży usług oraz zysk/stratę z działalności operacyjnej. Amortyzacja należy podać wartość amortyzacji w okresie kwartału lub roku sprawozdawczego. Majątek, Kapitał należy podać wartość majątku oraz wysokość kapitału przedsiębiorstwa na koniec kwartału lub na koniec roku sprawozdawczego. Dotacje należy podać wartość wszystkich otrzymanych dotacji w okresie kwartału lub całego roku sprawozdawczego. Przewoźnicy osób wykonujący przewozy zlecone przez organizatora na zasadzie kontraktu brutto (przychody ze sprzedaży biletów otrzymuje organizator) wykazują uzyskane przychody w kolumnie Dotacje/na świadczenie usług publicznych. Uwaga: Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za cały rok obrotowy, należy ponownie przesłać poprawiony formularz E za ubiegły rok sprawozdawczy. Druk TP - Dane o taborze kolejowym pasażerskim. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników posiadających pasażerski tabor kolejowy.

8 W zestawieniu należy ująć tabor kolejowy (pojazdy, wagony) wykorzystywany do przewozów na sieci zarządzanej przez PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieciach innych zarządców infrastruktury kolejowej. Stan inwentarzowy taboru (liczba ogółem) - obejmuje wszystkie pojazdy i wagony, które w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (ostatni dzień kwartału sprawozdawczego lub 31 grudnia) były w posiadaniu sprawozdawcy (wpisane do rejestru pojazdów szynowych) łącznie z przekazanymi do naprawy lub modermizacji, znajdującymi się w naprawie i przebywającymi okresowo poza granicami kraju oraz pojazdy/wagony eksploatowane na podstawie umów np. leasingu, kredytu, użyczenia, dzierżawy, itp. Nie należy wykazywać pojazdów i wagonów przekazanych innym podmiotom. Dla elektrycznych oraz spalinowych zespołów trakcyjnych należy dodatkowo podać liczbę wchodzących w ich skład wagonów. Dla wszystkich pojazdów oraz wagonów (z wyłączeniem lokomotyw) należy podać liczba miejsc siedzących, leżących oraz sypialnych. Przeciętny dobowy ilostanpojazdów trakcyjnych - ustala się, dzieląc liczbę lokomotywodób pracy lokomotyw w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w tym okresie. Lokomotywodoby pracy 1 lokomotywy ustala się jako sumę dni w okresie sprawozdawczym, w których lokomotywa pracowała. W analogiczny sposób ustala się przeciętny dobowy ilostan roboczy pozostałego taboru trakcyjnego. Przeciętny dobowy ilostan wagonów - ustala się dzieląc sumę dobowych ilostanów wagonów osobowych w pracy w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym. Średni wiek pojazdów trakcyjnych i wagonów jest liczony jako iloraz sumy wieku poszczególnych typów pojazdów/wagonów oraz ich liczby. Formularz sprawozdawczy TP przekazuje również podmiot prowadzący działalność licencyjną polegającą na świadczeniu usług trakcyjnych, w związku z zapewnieniem pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych. Druk TT - Dane o taborze kolejowym towarowym. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników posiadających towarowy tabor kolejowy. W zestawieniu należy ująć tabor kolejowy (pojazdy, wagony) wykorzystywany do przewozów na sieci zarządzanej przez PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieciach innych zarządców

9 infrastruktury kolejowej. Nie należy wykazywać taboru służącego wyłącznie do transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykonywanego w ramach procesu produkcji przedsiębiorstwa, w tym np. na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych lub zwałowisk odpadów. Stan inwentarzowy taboru (liczba ogółem) - obejmuje wszystkie pojazdy i wagony, które w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (ostatni dzień kwartału sprawozdawczego lub 31 grudnia) były w posiadaniu sprawozdawcy (wpisane do rejestru pojazdów szynowych) łącznie z przekazanymi do naprawy lub modernizacji, znajdującymi się w naprawie i przebywającymi okresowo poza granicami kraju oraz pojazdy/wagony eksploatowane na podstawie umów np. leasingu, kredytu, użyczenia, dzierżawy, itp. Nie należy wykazywać pojazdów i wagonów przekazanych innym podmiotom. Przeciętny dobowy ilostan pojazdów trakcyjnych - ustala się, dzieląc ilość lokomotywodób pracy lokomotyw w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym. Lokomotywodoby pracy 1 lokomotywy ustala się jako sumę dni w okresie sprawozdawczym, w których lokomotywa pracowała. W analogiczny sposób ustala się przeciętny dobowy ilostan roboczy pozostałego taboru trakcyjnego. Przeciętny dobowy ilostan wagonów towarowych - ustala się dzieląc sumę dobowych ilostanów wagonów towarowych w pracy w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w okresie sprawozdawczym. Średni wiek pojazdów trakcyjnych i wagonów jest liczony jako iloraz sumy wieku poszczególnych typów pojazdów/wagonów oraz ich liczby. Formularz sprawozdawczy TT przekazuje również podmiot prowadzący działalność licencyjną polegającą na świadczeniu usług trakcyjnych, w związku z zapewnieniem pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wykonywania towarowych przewozów kolejowych. Druk PP - Dane o przewozach pasażerów. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników osób. W zestawieniu należy podać dane dotyczące przewozów pasażerów na sieci linii kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Należy wykazać wyłącznie przewozy wykonywane na podstawie zawartych umów przewozu, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe. Nie należy ujmować przewozów służbowych

10 wykonywanych w oparciu o dokumenty nie powodujące przychodu. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji krajowej (wojewódzka, międzywojewódzka) ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdu lub uwzględnia się dane szacunkowe o przejazdach na podstawie innych dokumentów przewozu. W przypadku przewozów z biletami jednorazowymi przyjmuje się: pojedynczy bilet na przejazd w jednym kierunku - za 1 pasażera; zbiorowy bilet na przejazd w jednym kierunku - za tylu pasażerów, dla ilu osób został on wystawiony; pojedynczy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za 2 pasażerów; zbiorowy bilet na przejazd w dwóch kierunkach (tam i z powrotem) - za tylu pasażerów, ile wynosi podwojona liczba osób, dla ilu został on wystawiony. Liczbę pasażerów z biletami okresowymi (np. tygodniowymi, dwutygodniowymi, miesięcznymi, kwartalnymi, itd.) ustala się mnożąc liczbę sprzedanych biletów przez średnią liczbę przejazdów 1 pasażera dla danego rodzaju biletów, ustaloną przez przewoźnika. Wielkość pracy przewozowej wykonywanej przy przewozie pasażerów w komunikacji krajowej ustala się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach przewozu i odległości ich przejazdu. Liczbę pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej (wyjazd, przyjazd i tranzyt)ustala się na podstawie liczby sprzedanych biletów oraz dokumentów nadesłanych przez przewoźników zagranicznych. Przy obliczaniu liczby pasażerów przewiezionych w komunikacji międzynarodowej każdy bilet uważa się za tylu pasażerów, dla ilu osób został wystawiony. Wielkość pracy przewozowej wykonanej przy przewozie pasażerów w komunikacji międzynarodowej oblicza się jako sumę iloczynów liczby pasażerów przewiezionych na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej w poszczególnych relacjach przewozu i taryfowych odległości tych relacji na terytorium Polski. Za taryfową odległość przejazdu pasażerów na terytorium Polski w komunikacji międzynarodowej przyjmuje się: przy wyjeździe z Polski za granicę - odległość taryfową od stacji wyjazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej, do punktu granicznego wyjazdu; przy przyjeździe do Polski z zagranicy - odległość taryfową od punktu granicznego wjazdu do stacji docelowej, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej; przy przejeździe przez terytorium Polski tranzytem - odległość taryfową między punktami granicznymi wjazdu i wyjazdu, przy uwzględnieniu drogi przejazdu, wymienionej w bilecie komunikacji międzynarodowej.

11 W tabeli nr 4 należy podać dane dotyczące liczby oraz długości zamówionych u zarządcy infrastruktury tras oraz liczbę faktyczne uruchomionych tras pociągów (jeden przejazd = jedna trasa) zgodnie z zawartymi umowami. Łączna długość tras stanowi sumę długości w kilometrach wszystkich zamówionych lub uruchomionych tras pociągów w okresie sprawozdawczym. Należy podać wysokość poniesionych kosztów za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej z wyodrębnieniem kosztów poniesionych na pokrycie opłat rezerwacyjnych. Dotyczy zarówno zakupu tras w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i u innych zarządców infrastruktury. Dodatkowo należy wymienić wysokość opłat za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych. Przewoźnicy, którzy korzystają z własnej infrastruktury i wykonują przewozy na podstawie art.5 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, na wyodrębnionej organizacyjnie linii kolejowej bez wymagania prowadzenia odrębnej rachunkowości, wykazują liczbę planowanych i zrealizowanych przejazdów pociągów oraz wykazują koszty poniesione na utrzymanie i eksploatacje infrastruktury kolejowej w danym okresie sprawozdawczym. Druk PT - Dane o przewozach towarów. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników rzeczy. W zestawieniu należy podać dane dotyczące przewozów towarowych na sieci linii kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Nie należy wykazywać danych o przewozach towarów wykonywanych w ramach transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykorzystywanego w procesie produkcji przedsiębiorstwa, np. na terenie hut, na obszarze górniczym, kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, itp. oraz przewozów realizowanychw obrębie bocznicy kolejowej. W formularzu należy wykazać masę oraz pracę przewozową netto, przewożonych ładunków z podziałem na ich rodzaj zgodnie z klasyfikacją grup ładunków NST Jako towary nieidentyfikowalne należy rozumieć ładunki, które np. ze względu na specyfikę opakowania, są trudne do określenia (zidentyfikowania) np. w przypadku przewozu ładunków w kontenerach lub nadwoziach wymiennych. Jako towary pozostałe należy rozumieć takie, które nie zostały sklasyfikowane wg grup NST-2007.

12 W formularzu należy uwzględnić wszystkie przesyłki (towarowe, w tym intermodalne) nadane na terenie kraju i przekazane z zagranicy do przewozu niezależnie od rodzaju dokumentu stanowiącego podstawę do wykonania danego przewozu, w tym należy uwzględnić wszystkie przesyłki stacyjne, realizowane w granicach tej samej stacji na podstawie ww. dokumentów. Wielkość przewozów towarowych (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkość przewozów towarów równa się więc odpowiednio sumie masy przesyłek przyjętych do przewozu bezpośrednio od nadawców, przekazanych z zagranicy w komunikacji międzynarodowej oraz przyjętych od podmiotów żeglugi śródlądowej. Przy obliczaniu ww. wielkości należy stosować następujące zasady: w przypadku przewożenia towarów w opakowaniach za masę przesyłki przyjmuje się jej całkowitą masę, a więc sumę mas właściwego ładunku i masy jego opakowania (tary); w przypadku przewożenia towarów w kontenerach masę tych kontenerów wlicza się do wielkości przewozów towarów; masę kontenerów przewożonych w stanie próżnym wlicza się również do wielkości przewozów towarów. Wielkości pracy przewozowej (tonokilometry [tono-km]) wykonywanej przy przewozie towarów oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju. Jako komunikację krajową (wewnętrzną), należy rozumieć przewóz przesyłek pomiędzy stacjami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłki stacyjne realizowane w granicach tej samej stacji. Nie należy uwzględniać przesyłek nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich i śródlądowych) celem dalszego transportu poza terytorium kraju. Nie należy również uwzględniać przesyłek transportowanych drogą wodną spoza terytorium kraju do portów (morskich i śródlądowych), a następnie nadanych na podstawie krajowego listu przewozowego do stacji położonych na terytorium kraju wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki. Do przewozów w komunikacji międzynarodowej zalicza się przesyłki nadane do przewozu za granicę drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach), przyjęte z zagranicy drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach) do dalszego przewozu do stacji końcowej położonej na terenie kraju oraz przewożone tranzytem przez terytorium kraju. W komunikacji międzynarodowej, jako eksport należy rozumieć przewóz przesyłek nadanych ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych poza terytorium Rzeczypospolitej

13 Polskiej oraz ze stacji położonych na terytorium kraju do stacji położonych na obszarze portów (morskich i śródlądowych) z przeznaczeniem do dalszego transportu drogą wodną. Jako import, należy rozumieć przewóz przesyłek nadanych ze stacji położonych poza terytorium kraju do stacji położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłek transportowanych spoza terytorium kraju drogą wodną do portów, a następnie nadanych do stacji położonych na terytorium kraju, wskazanych jako pierwsze miejsce przeznaczenia przesyłki. Jako tranzyt, należy rozumieć przewóz przesyłek przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie stacja nadania oraz stacja docelowa położone są poza terytorium kraju. W tym wypadku, należy również uwzględnić przewozy poprzez porty (w tym morskie i śródlądowe). Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich. W tabeli nr 2 należy podać dane dotyczące liczby oraz długości zamówionych u zarządcy infrastruktury tras oraz liczbę faktyczne uruchomionych tras pociągów (jeden przejazd = jedna trasa) zgodnie z zawartymi umowami. Łączna długość tras stanowi sumę długości w kilometrach wszystkich zamówionych lub uruchomionych tras pociągów w okresie sprawozdawczym. Należy podać wysokość poniesionych kosztów za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej z wyodrębnieniem kosztów poniesionych na pokrycie opłat rezerwacyjnych. Dotyczy zarówno zakupu tras w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i u innych zarządców infrastruktury. Dodatkowo należy wymienić wysokość opłat za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych. Przewoźnicy, którzy korzystają z własnej infrastruktury i wykonują przewozy na podstawie art.5 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, na wyodrębnionej organizacyjnie linii kolejowej bez wymagania prowadzenia odrębnej rachunkowości, wykazują liczbę planowanych i zrealizowanych przejazdów pociągów oraz wykazują koszty poniesione na utrzymanie i eksploatacje infrastruktury kolejowej w danym okresie sprawozdawczym. Druk PTI - Przewozy w ramach transportu intermodalnego. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy w ramach transportu intermodalnego. W sprawozdaniu należy ująć wyłącznie przewozy towarów transportem intermodalnym, tj.przewozy towarów z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu, przy zastosowaniu podczas całego

14 przebiegu procesu transportowego wyłącznie jednej jednostki ładunkowej. Do masy towarów oraz pracy przewozowej należy uwzględniać zarówno masę jednostek z ładunkami, jak i masę jednostek próżnych. Ze względu na typ środka transportowego/jednostki ładunkowej, do przewozów intermodalnych zaliczamy: przewóz samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych połączonych z naczepami; przewóz pojazdów bezsilnikowych, naczep ciężarowych luzem, wymiennych nadwozi samochodowych tzw. swap body ; przewóz kontenerów o różnych długościach. W formularzu należy podać dane dotyczące liczby przewożonych transportem intermodalnym jednostek. Jako jednostkę, należy traktować każdy przewożony transportem kolejowym towar w tym: kontener, samochód ciężarowy/ciągnik siodłowy połączony z naczepą, naczepę luzem lub wymienne nadwozie samochodowe. Jako jednostkę TEU, rozumie się dwudziestostopową jednostkę ekwiwalentną, tj. jednostkę standardową dla przeliczenia kontenerów o różnej pojemności (1 kontener 20 = 1 TEU, 1 kontener 30' = 1,5 TEU, 1 kontener 40 = 2 TEU, 1 kontener 45' = 2,25 TEU). Druk PTM - Przewozy towarów w komunikacji międzynarodowej. Druk sprawozdawczy (roczny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy w komunikacji międzynarodowej. W formularzu należy wykazać dane dotyczące przewozów towarowych w komunikacji międzynarodowej z uwzględnieniem kraju załadunku i wyładunku. Należy sporządzać analogicznie jak w przypadku formularza PT. Wielkość przewozów towarów (tony), ustala się jako sumę masy wszystkich przesyłek przyjętych do przewozu w wagonach towarowych wszystkimi rodzajami pociągów. Wielkości pracy przewozowej [tono-km] wykonywanej przy przewozie ładunków oblicza się jako sumę iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach towarowych w komunikacji międzynarodowej, wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju. Do przewozów w komunikacji międzynarodowej zalicza się przesyłki nadane do przewozu za granicę drogą lądową lub przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach), przyjęte z zagranicy drogą lądową lub przez porty morskie

15 (łącznie z przeładowywanymi w portach) do dalszego przewozu do stacji końcowej położonej na terenie kraju oraz przewożone tranzytem przez terytorium kraju. Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich. Druk PTN - Przewozy towarów niebezpiecznych. Druk sprawozdawczy (roczny) dla przewoźników rzeczy realizujących przewozy towarów niebezpiecznych. W formularzu należy ujmować wyłącznie dane o przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o przewozach towarów niebezpiecznych koleją RID. Jako przewozy przez porty należy traktować przewozy towarów niebezpiecznych w komunikacji międzynarodowej nadane lub przyjęte w polskich portach morskich. Przed przekazaniem formularza PTN za cały rok sprawozdawczy należy sprawdzić zgodność danych z przekazanym w imieniu przewoźnika sprawozdaniem rocznym doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Należy sporządzać analogicznie jak w przypadku formularza PT. Druk TTE - Wskaźniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla przewoźników osób i rzeczy. W zestawieniu należy ująć pracę taboru wykorzystywanego do przewozów na sieci linii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i sieci innych zarządców infrastruktury kolejowej) przy realizacji przewozów towarowych, w tym intermodalnych, pasażerskich, utrzymaniowo naprawczych, przejazdów pojazdów kolejowych luzem i innych. Nie należy wykazywać danych dotyczących taboru wykorzystywanego w ramach transportu wewnątrzzakładowego, tj. transportu wykorzystywanego w procesie produkcji przedsiębiorstwa, np. na terenie hut, na obszarze górniczym, kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, itp. oraz w ramach realizacji przewozów w obrębie bocznicy kolejowej. Brutto tonokilometry oblicza się jako sumę iloczynów masy brutto(w tonach) poszczególnych

16 pociągów w okresie sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach). Do masy (ciężaru) brutto pociągu towarowego (w tym intermodalnego) zalicza się masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy oraz masę towarów (łącznie z ich opakowaniem) załadowanych do wagonów. Masa (ciężar) brutto pociągu pasażerskiego składa się z masy własnej wagonów włączonych do składu pociągu, masy własnej lokomotywy, zespołu lub wagonu trakcyjnego lub innego pojazdu używanego jako siła trakcyjna oraz z masy pasażerów, bagażu i rzeczy, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego. Do masy (ciężaru) brutto pojazdu kolejowego luzem zalicza się masę własną danego pojazdu kolejowego. Netto tonokilometry pociągów towarowych, w tym intermodalnych oraz pasażerskich oblicza się jako sumę iloczynów masy ładunków lub pasażerów w poszczególnych pociągach (masy pociągów netto) przewiezionych w okresie sprawozdawczym i faktycznych odległości przewozu tych ładunków/pasażerów. Pociągokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych pociągów lub pojazdów kolejowych luzem. Lokomotywokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) lokomotyw w pociągach towarowych, osobowych, utrzymaniowo-naprawczych, zespołu lub wagonu trakcyjnego oraz pojazdów kolejowych luzem. Wagonokilometrywagonów towarowych (w tym do przewozów intermodalnych)oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych wagonów w stanie ładownym i w stanie próżnym we wszystkich pociągach. Wagonokilometry wagonów pasażerskich ustala się jako sumę przebiegów (w kilometrach) wagonów pasażerskich we wszystkich pociągach. W danych tych należy ująć również ustalony w analogiczny sposób przebieg wagonów w zespołach trakcyjnych i innych pojazdach (np. szynobusach). Druk UPT - Realizacja usług trakcyjnych. Druk sprawozdawczy (roczny) dla licencjonowanych podmiotów świadczących usługę trakcyjną na podstawie otrzymanej licencji UPT. Należy podać dane dotyczące umów o świadczenie usług trakcyjnych zawartych z licenjonowanymi

17 przewoźnikami kolejowymi. Nie należy uwzględniać umów na udostępnienie wyłącznie pojazdu trakcyjnego, bez obsługi trakcyjnej oraz umów zawartych z podmiotami niebędącymi przewoźnikami kolejowymi np. z użytkownikami bocznic kolejowych. Druk UT Udostępnianie infrastruktury kolejowej. Druk sprawozdawczy (kwartalny i roczny) dla zarządców udostępniających infrastrukturę kolejową. W zestawieniu należy wykazać proces realizacji udostępniania tras przez zarządcę infrastruktury, przewoźnikom kolejowym UT1 wykaz tras zamówionych (jeden przejazd = jedna trasa), w tym należy podać liczbę i długość tras zgłoszonych przez przewoźników do rocznego i indywidualnego rozkładu jazdy z podziałem na rodzaj przewozu oraz zamawiającego przedsiębiorcę. W części UT2 należy przedstawić wykaz tras uruchomionych (jeden przejazd = jedna trasa), w tym należy podać liczbę i długość tras uruchomionych przez przewoźników zgodnie z rocznym i indywidualnym rozkładem jazdy oraz trasy realizowane ad hoc. Należy również podać kwotę opłat za minimalny dostęp do infrastruktury z wyodrębnieniem opłat rezerwacyjnych oraz podać wysokość opłat za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągu oraz opłat dodatkowych. Jako pracę przewozowąbrutto należy traktować sumę iloczynów masy brutto (w tonach) poszczególnych pociągów w okresie sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach). Do Masy (ciężaru)brutto pociągu towarowego zaliczyć należy masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy oraz masę ładunków. Do masy (ciężaru) brutto pociągu pasażerskiego należy zaliczyć masę własną wagonów włączonych do składu pociągu, masę własną lokomotywy, zespołu lub wagonu trakcyjnego lub innego pojazdu używanego jako siła trakcyjna oraz masy pasażerów, bagażu i rzeczy, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego. Do Masy (ciężaru) brutto pojazdu kolejowego luzem zalicza się masę własną danego pojazdu kolejowego. Druk ZL - Długość linii kolejowych. Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa. Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego. Długość linii kolejowych eksploatowanych(czynnych) - długość linii, po których dokonywane

18 są przewozy ładunków/pasażerów lub poruszają się pojazdy kolejowe luzem. Linia kolejowa zelektryfikowana eksploatowana- linia jednotorowa lub wielotorowa, wyposażona w trakcję elektryczną po której dokonywane są przewozy. Do długości linii zelektryfikowanych eksploatowanych nie należy zaliczać długości tych odcinków, na których zostały zakończone prace inwestycyjne związane z ich elektryfikacją, ale na których nie są jeszcze realizowane przewozy. W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. Druk ZT - Długość torów, bocznice i stacje. Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa. Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego. Długość torów obejmuje długość ogólną torów eksploatowanych będących w dyspozycji zarządcy na liniach kolejowych państwowych i pozostałych oraz długość ogólną torów na bocznicach. Dane o stacjach należy podać dane dotyczące stacji leżących wyłącznie na zarządzanych liniach kolejowych będących w dyspozycji zarządcy i uczestniczących w ruchu kolejowym. W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. Druk Z PTE Parametry techniczno eksploatacyjne linii kolejowych. Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa. Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego. Wszystkie dane dotyczące maksymalnych prędkości linii, dopuszczalnego nacisku osi oraz obciążenia przewozami należy podawać w kilometrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

19 Druk Z PRK - Budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego. Druk sprawozdawczy (roczny) dla zarządców infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeństwa lub podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa. Nie należy ujmować danych dotyczących dróg szynowych, których użytkowanie nie wymaga ww. dokumentów, np. służących do transportu wewnątrzzakładowego. Rozjazdy i skrzyżowania torów wykazywać jako komplet bez względu na typ, długość i inne parametry. Urządzenia EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów kolejowych)ujmować jako komplet dla danego okręgu stacji. Blokady liniowe (samoczynne i półsamoczynne) podawać w kilometrach torów na danej linii (z dokładnością 2 miejsc po przecinku). Przejazdy i przejścia w poziomie szyn - dotyczy przejazdów i przejść na zarządzanych liniach i stacjach. Urządzenia sygnalizacyjne dotyczy kompletów urządzeń sygnalizacyjnych zlokalizowanych na przejazdach kolejowych. Urządzenia DSAT (detekcji stanów awaryjnych taboru) dotyczy urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów i nieprawidłowości załadunku towarów, w tym bramek dozymetrycznych. Telewizja przemysłowa dotyczy wyłącznie telewizji przemysłowej do obserwacji torów, przejazdów kolejowych i pociągów. W formularzu należy przedstawić stan infrastruktury kolejowej na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. Druk KW Dane o kolejach wąskotorowych. Druk sprawozdawczy (roczny) dla kolei wąskotorowych. W zestawieniu należy podać dane wszystkich kolei wąskotorowych znajdujących się w zarządzie danego operatora. W przypadku kiedy operator zarządza więcej niż jedną koleją, należy dla każdej z nich przygotować oddzielny formularz. Zatrudnienie należy podać średnie zatrudnienie za I półrocze lub cały rok sprawozdawczy. Przychody, koszty działalności należy podać dane związane bezpośrednio ze sprzedażą usług przewozowych.

20 W sprawozdaniu należy podać liczbę pasażerów oraz masę ładunków przewiezionych w danym okresie sprawozdawczym. Wielkość pracy przewozowej wykonywanej przy przewozie pasażerów oraz ładunków ustala się jako sumę iloczynów liczby przewiezionych pasażerów lub masy ładunków w poszczególnych relacjach przewozu i odległości ich przejazdu. Brutto tonokilometry oblicza się jako sumę iloczynów masy brutto (w tonach) poszczególnych pociągów w okresie sprawozdawczym i odległości ich przebiegu (w kilometrach). Masa (ciężar) brutto pociągu towarowego składa się z masy własnej wagonów włączonych do składu pociągu i z masy ładunków (łącznie z ich opakowaniem) załadowanych do tych wagonów. Masa (ciężar) brutto pociągu osobowego składa się z masy własnej wagonów, włączonych do składu pociągu oraz z masy pasażerów, bagażu i poczty, znajdujących się w tych wagonach, a ponadto z masy przesyłek przewożonych w wagonach towarowych w przypadku włączenia ich do pociągu osobowego. Do masy brutto pociągu nie wlicza się masy własnej lokomotyw czynnych jednostek elektrycznych i wagonów motorowych użytych jako siła trakcyjna. Netto tonokilometry pociągów towarowych i osobowych oblicza się jako sumę iloczynów masy ładunków lub pasażerów w poszczególnych pociągach (masy pociągów netto) przewiezionych w okresie sprawozdawczym i faktycznych odległości przewozu tych ładunków. Pociągokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych pociągów. Lokomotywokilometry oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) lokomotyw w pociągach towarowych i osobowych przy czym w danych tych należy ująć również przebiegi lokomotyw luzem i w służbie manewrowej. Wagonokilometry wagonów towarowych oblicza się jako sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych wagonów w stanie ładownymi w stanie próżnym we wszystkich pociągach. Wagonokilometry wagonów pasażerskich ustala się jako sumę przebiegów (w kilometrach) wagonów pasażerskich we wszystkich pociągach. W zestawieniu należy ująć tabor (lokomotywy, wagony oraz pojazdy silnikowe) będący w posiadaniu danej kolei wąskotorowej. Stan inwentarzowy taboru obejmuje wszystkie pojazdy, które w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego były w posiadaniu sprawozdawcy łącznie ze znajdującymi się w naprawie. Przeciętny dobowy ilostan taboru ustala się, dzieląc sumę dobowych ilostanów (lokomotyw, wagonów oraz pojazdów silnikowych) będących w pracy na sieci w ciągu okresu sprawozdawczego przez liczbę dni kalendarzowych w tym okresie rozliczeniowym.

21 Średni wiek taboru trakcyjnego i wagonowego jest to iloraz sumy wieku poszczególnych typów wagonów i ich ilości.infrastruktura. Długość linii kolejowych eksploatowanych ogółem - długość linii, będących w zarządzie danej kolei wąskotorowej. Długość linii kolejowych eksploatowanych - długość linii, po których dokonywane są przewozy ładunków lub pasażerów. Długość torów obejmuje długość ogólną torów eksploatowanych będących w dyspozycji zarządcy na liniach kolejowych oraz długość ogólną torów na bocznicach. Bocznice i stacje należy podać dane dotyczące bocznic i stacji leżących wyłącznie na zarządzanych liniach danej kolei wąskotorowej i uczestniczących w ruchu kolejowym. Data publikacji : / Radosław Mierzejewski Data modyfikacji : / Maciej Stawiński Starsze wersje dokumentu Drukuj Generuj PDF Powiadom znajomego Wstecz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r.

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości, - Warszawa www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników

Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 12.06.2011 Informacje dotyczące funkcjonowania zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce na podstawie wybranych wskaźników Zgodnie z wymogami ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagane informacje. Informacje ogólne. Zakres i opis wymaganych danych

Wymagane informacje. Informacje ogólne. Zakres i opis wymaganych danych Wymagane informacje Informacje ogólne Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich funkcjonujących na polskim rynku kolejowym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic

Bardziej szczegółowo

Wymagane informacje. Informacje ogólne. Zakres i opis wymaganych danych

Wymagane informacje. Informacje ogólne. Zakres i opis wymaganych danych Wymagane informacje Informacje ogólne Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich funkcjonujących na polskim rynku kolejowym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej Urząd Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska Michał Zięba Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dot. infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej 27 kwietnia 2017 r INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 919 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, Zmiana nr 9 z dnia 3 sierpnia 2017 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Relacje aplikant/przewoźnik zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektu infrastruktury usługowej dr Klaudia Przybyłowicz mgr inż. Maciej Gładyga Warszawa 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg.

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg. PR-01/2014 Białystok, 2014-05-06 Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości 55 000 Mg. Wykonawca zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie niektórych zapisów treści Umowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017

OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ 2016/2017 OTWARTY DOSTĘP Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego osób od RRJ Prezentacja dla przewoźników kolejowych Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Agenda: Art. 78 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Informacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 795/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lipca 2017 r. CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) I. Wynagrodzenie a rekompensata za świadczone usługi przewozowe 1. Zamawiający zapłaci podmiotowi wewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ

REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ REGULAMIN DOSTĘPU PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ - STACJI PASAŻERSKIEJ Grudzień 2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin dostępu przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych

Natomiast koszty będące następstwem zrealizowanych manewrów to koszty usług zarejestrowanych Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. w części dotyczącej sposobu

Bardziej szczegółowo

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Cel badań Badania statystyczne, dotyczące transportu, mają na celu dostarczenie informacji o stanie i stopniu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r.

Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Problemy wdrożenia nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wprowadzonej zmianą do ustawy z dnia 16 września 2011 r. Ryszard Węcławik - Dyrektor Dział Bezpieczeostwa Ruchu Kolejowego ryszard.weclawik@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr ZG/.. zawarta w dniu.. 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa 35-959 Rzeszów Aleja Wyzwolenia 6, pok.26 NIP 517 02 83 749 Regon 180411226 wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 1 PODSTAWA PRAWNA Art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 310/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiana nr 10 Taryfy Przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10.

Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Art. 10. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach: 1) regulacji transportu kolejowego, 2) licencjonowania transportu kolejowego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU /Imię i nazwisko/. /PESEL/ /Adres zamieszkania/ Dnia.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń I. Na podstawie art.41 ust. 4b i art.

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU

Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ S.A. JAZDY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU CTL MACZKI-BÓR S.A. 41-208 Sosnowiec, ul. Długa 90 CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ CTL MACZKI-BÓR S.A. NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZKŁADU JAZDY 2016/20 20 /2017. CTL

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1 Warszawa, 10 sierpnia 2010 r. Rynek przewozu osób transportem kolejowym w I półroczu 2010 Udział % w g liczby pasażerów - I półrocze 2010 Przew

Bardziej szczegółowo

Wysokość kary w złotych WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO, KOLEJĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. DOKUMENTY

Wysokość kary w złotych WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO, KOLEJĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. DOKUMENTY Lp. Wyszczególnienie naruszeń Załącznik do ustawy z dnia o przewozie towarów niebezpiecznych Wysokość kary w złotych WYKONYWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO, KOLEJĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury

2. Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych 1. Założenia Stawki jednostkowe ustalono na podstawie Instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A.

2) Zmienia się numerację dotychczasowego załącznika 3 na 3A. Zmiana nr 5 z dnia 17 września 2013 r. w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A.

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. zawarta w dniu : r. w Trzebini pomiędzy : Euronaft Trzebinia Spółka z o. o. z siedzibą w Trzebini,(32-540) przy ul. Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy.

W wypadku, kiedy PKM zawrze umowę, o której mowa w art. 38 ust. 5 Ustawy, Biznesowy zostanie dostoswany do postanowień tejże umowy. grudzień 2017 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Przepisy... 3 III. Informacje i charakterystyka infrastruktury kolejowej PKM.... 3 IV. Cele przyjęte przez PKM... 4 4.1. Cele techniczne... 4 4.2.

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Pojazdy dopuszczone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/rynek-wyrobow-kolejowyc/dopuszczenia-do-eksploa/zezwolenia-na-dopuszcze/pojazdy/pojazdy -dopuszczone-w-i/7310,pojazdy-dopuszczone-w-innym-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej.html

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym

T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym za rok 2009 Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1016 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez:

PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Określenie warunków umowy poprzez: PODSTAWOWE ZASADY LICENCYJNE INSTRUKCJI WEWNETRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wniosek podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy licencyjnej (np. użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego,etc.)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu / z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Warszawa, 22 marca 2013 r. Główne wyzwania kształtowania systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01

F-01/I-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 8, -95 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS F-/I- www.stat.gov.pl Sprawozdanie o przychodach, Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo