Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybranych bibliotek uczelni technicznych w Polsce i na świecie przegląd z perspektywy doświadczeń Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Open source of knowledge on websites of selected libraries of technical universities in Poland and worldwide - experiences of the inter-library loan Warsaw University of Technology Main Library Abstrakt Rozwój technologii informatycznych w ostatnich latach spowodował przełom w dziedzinie dostępu do źródeł wiedzy i informacji, co nie pozostało bez wpływu na biblioteki, w tym na system wypożyczeń międzybibliotecznych. Wraz z pojawieniem się w sieci otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych wystąpiła potrzeba monitorowania stron domowych bibliotek, instytucji naukowych, repozytoriów i wydawnictw. Koniecznością stało się również wypracowanie optymalnych metod wyszukiwania dokumentów (np. wykorzystanie przeglądarek internetowych) oraz informowanie czytelników o istnieniu tych zasobów (np. przez zamieszczanie informacji na stronie domowej biblioteki). Artykuł stanowi przegląd otwartych zasobów wiedzy (w tym portali, bibliotek cyfrowych, baz pełnotekstowych, baz bibliograficzno-abstraktowych i in.) udostępnianych przez strony internetowe wybranych bibliotek uczelni technicznych w Polsce i na świecie oraz opisuje wykorzystanie tych zasobów na potrzeby użytkowników wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Słowa kluczowe otwarte zasoby wiedzy; Internet; wypożyczanie międzybiblioteczne; Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Abstract Recent development IT significantly facilitated access to knowledge and information, which in turn had its impact on libraries, including inter-library loan system. Once open scholarly and education resources appeared in the network. There came the necessity to monitor home pages of the libraries, research institutions, repositories and publishing houses. It has also become necessary to elaborate optimal methods of document search (for instance through search engines) as well as informing user of their existence (for instance by publishing relevant information on a library s Internet home page). The article is review of an open source of knowledge (including portals, digital libraries, full text data bases, bibliographic and abstract data bases, etc.) shared on-line on websites of selected libraries of technical universities in Poland and worldwide. It also describe its the requirements of the users of the inter-library loan Warsaw University of Technology Main Library.

2 Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybranych bibliotek uczelni 105 Keywords open source of knowledge; Internet; inter-library loans; Warsaw University of Technology Main Library 1. Wstęp W systemie wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (BG PW) najistotniejsze są dwa aspekty: jak najkrótszy czas realizacji zamówienia i jak najniższa cena zamawianych materiałów. Pojawienie się w Internecie cyfrowych zasobów wiedzy (zwłaszcza publikacji pełnotekstowych, opartych na idei Open Access 1, czyli nieograniczonego dostępu przez Internet do pełnych tekstów publikacji naukowych) znacząco wpłynęło na strategię wyszukiwania i pozyskiwania zamawianych przez naszych czytelników dokumentów. Dotyczy to szczególnie artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych oraz choć w mniejszym stopniu rozpraw doktorskich czy książek. Do standardowych procedur wyszukiwawczych takich jak: przeszukanie katalogów systemu biblioteczno-informacyjnego PW (zdarza się, że zamawiane materiały są w naszym zasobie, a czytelnik z różnych powodów ich nie odnalazł); przeszukanie katalogów bibliotek warszawskich (jako najbliższe generują najmniejsze koszty realizacji zamówień); przeszukanie katalogów bibliotek krajowych (głównie poprzez KaRo, NUKAT, Centralne Katalogi Biblioteki Narodowej); przeszukanie katalogów bibliotek zagranicznych ze zbiorów, których najczęściej korzystamy; przeszukanie światowych katalogów, np. OCLC, KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) dołączyła (a nawet wyszła na prowadzenie) kolejna: przeszukanie dostępnych w sieci otwartych zasobów cyfrowych. Zasoby te, dzięki promowaniu idei Open Access (OA) i działaniom organizacji wspierających otwarty dostęp do dorobku naukowego, np. SPARC (Scholary Publishing and Academic Resources Coalition), z roku na rok są coraz bogatsze i co ważne bardziej wartościowe, co w prosty sposób przekłada się na liczbę zrealizowanych w oparciu o nie zamówień międzybibliotecznych, przy jednoczesnej, maksymalnej redukcji kosztów i czasu oczekiwania. Choć na dzień dzisiejszy liczba odnalezionych dzięki otwartym zasobom cyfrowym publikacji nie jest wysoka (stanowi zaledwie kilka procent ogółu zamówień), to na pewno są one kolejnym, ważnym ich źródłem. W celu zwiększenia efektywności wyszukiwania dokumentów, korzystamy z narzędzi pozwalających przeszukiwać tzw. głębokie zasoby sieci 2. Są to m. in. popularne produkty Google'a, czyli Google Scholar 3, Google 1 Nahotko, M. Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007, s Zasoby, których z przyczyn technicznych nie indeksują ogólne wyszukiwarki np. katalogi biblioteczne. 3 <http://scholar.google.pl>

3 106 Books4, wyszukiwarki: Scirus 5, Clusty 6 (wyszukiwarka klastrowa, porządkująca wyniki w grupy, według określonych cech, np. przynależności do danej domeny), czy najnowsza Lalisio Literature 7, również przeszukująca zasoby otwarte (repozytoria, archiwa). Mówiąc o otwartych zasobach cyfrowych dla świata nauki nie sposób pominąć roli bibliotek akademickich w tym technicznych w ich wytwarzaniu, gromadzeniu i udostępnianiu. Otwarty dostęp sprawia, że elektroniczne zbiory jednej biblioteki mogą stać się zbiorami wszystkich, a czytelnicy nie ruszając się z miejsca korzystają z oferty bibliotek całego świata (co znakomicie pokrywa się z ideą wypożyczeń międzybibliotecznych). Teraz, gdy sieć internetowa stała się forum wymiany myśli naukowej, nowym zadaniem bibliotek uczelnianych jest konieczność jej stałego monitorowania, w celu zapewnienia swoim czytelnikom dostępu do najnowszych (ma to szczególne znaczenie w przypadku nauk technicznych), stale rosnących, bezpłatnych zbiorów repozytoriów, archiwów, serwisów czasopism czy tzw. szarej literatury (w tym raportów technicznych, patentów itp.). Bramą do tej wiedzy są strony internetowe bibliotek uczelni technicznych. Ich których oferta jest wykorzystywana w procesie realizacji zamówień naszych użytkowników. 2. Strony www bibliotek uczelni technicznych w Polsce przegląd Przeglądając strony www bibliotek polskich uczelni technicznych można zauważyć stały przyrost cyfrowych źródeł wiedzy dostępnych na zasadzie OA. Są to przede wszystkim kolekcje zdigitalizowanych zbiorów własnych bibliotek oraz bazy pełnotekstowe i bibliograficzno abstraktowe, tworzone samodzielnie, bądź we współpracy z innymi instytucjami. Do pełnotekstowych kolekcji własnych zaliczyć możemy przede wszystkim Biblioteki Cyfrowe (BC), tworzone przez większość bibliotek. Oferują one zarówno skany książek i podręczników z XIX i XX wieku, ważne dokumenty z życia uczelni (BC Politechniki Warszawskiej 8 ), teksty współczesnych skryptów, wykładów i innych materiałów dydaktycznych (Wielkopolska BC 9 ), a nawet rozprawy doktorskie i habilitacyjne (BC Politechniki Krakowskiej 10 ). Oczywiście dostęp do pełnych tekstów niektórych dokumentów jest możliwy jedynie lokalnie w sieci uczelnianej, jednak większość z nich można przeglądać bez ograniczeń, respektując przepisy o prawie autorskim. Publikowanie, np. doktoratów, w systemie otwartym, w porównaniu do sprowadzania ich papierowych wersji, z koniecznością wypełniania i wysyłania przy tym odpowiednich druków z wymaganymi pieczątkami i podpisami (np. promotora osoby zamawiającej rozprawę) to znaczące ułatwienie w procesie realizacji 4 <http://books.google.com> 5 <http://www.scirus.com> 6 <http://clusty.com> 7 <http://literature.lalisio.com/oai.html> 8 <http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra> 9 <http://wbc.poznan.pl/dlibra> 10 <http://www.biblos.pk.edu.pl/bc>

4 Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybranych bibliotek uczelni 107 zamówień międzybibliotecznych. Warto wspomnieć, że BC poszczególnych uczelni współpracują ze sobą w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, co ułatwia potencjalnym użytkownikom (do grona których należy też nasza wypożyczalnia) maksymalne wykorzystanie wszystkich udostępnianych treści. Ważnymi źródłami informacji dla procesu realizacji zamówień międzybibliotecznych są też tworzone przez biblioteki ogólnodostępne bazy bibliograficzne bądź bibliograficzno abstraktowe dorobku naukowego pracowników/doktorantów swoich uczelni (np. BIBLIO 11 w BG Politechniki Poznańskiej, DONA 12 w BG Politechniki Wrocławskiej, BIBLIO 13 w Bibliotece Politechniki Łódzkiej). Zgromadzenie w jednym miejscu danych o różnych typach publikacji (artykułach z czasopism, referatach z sympozjów, rozdziałach książek i in.) ułatwia sprawne dotarcie do poszukiwanych treści, a w przypadku np. błędnych danych pozwala na szybką ich weryfikację. Do zasobów współtworzonych przez kilka bądź kilkanaście bibliotek należą m. in. bazy BazTech 14, baza bibliograficzno abstraktowa, rejestrująca zawartość polskich czasopism technicznych oraz bibliograficzna baza SYMPOnet 15, zawierająca opisy materiałów konferencyjnych (niektóre do poziomu spisu treści), które są dostępne w zbiorach bibliotek współpracujących przy jej uzupełnianiu. Zebrane w SYMPOnet dane, wzbogacone dodatkowo o nazwiska autorów opublikowanych referatów i sigla bibliotek, stanowią nieocenioną pomoc przy realizacji zamówień czytelników BG PW. Równie istotną inicjatywą jest stale rozwijający się portal BazTOL 16, gromadzący rozproszone zasoby internetowe z zakresu nauk technicznych (dokumenty, obiekty, serwisy, witryny). BazTOL nie tylko pozwala w prosty sposób dotrzeć do różnych typów materiałów, ale także według określonych ściśle kryteriów kontroluje ich merytoryczną zawartość, zapewniając najwyższą jakość udostępnianych zbiorów. Na stronach internetowych bibliotek polskich uczelni technicznych gromadzonych jest również wiele linków do baz tworzonych przez zewnętrzne instytucje naukowe polskie i zagraniczne. Najczęściej powtarzające się adresy wiodą do baz Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, baz instytucji badawczo-rozwojowych, np. Ośrodka Przetwarzania Informacji, gdzie zbierane są dane o instytucjach naukowych, ludziach nauki, pracach naukowych, konferencjach, targach, wystawach, projektach badawczych etc., bibliografii dziedzinowych czy pojedynczych tytułów pełnotekstowych czasopism technicznych. Szereg linków pozwala również skorzystać z zasobów otwartych repozytoriów, w tym najczęściej 11 <http://www.ml.put.poznan.pl/bib/index.html> 12 <http://apin.bg.pwr.wroc.pl/aleph/formdona.htm> 13 <http://bg.p.lodz.pl/~expertus/e/index.html> 14 <http://baztech.icm.edu.pl/> 15 <http://gate.bg.pw.edu.pl/aleph/-/start/sym01> 16 <http://www.biblos.pk.edu.pl/baz/baztol>

5 108 z DIR 17 (Domeny Internetowych Repozytoriów Wiedzy), arxiv.org 18, serwisów czasopism np. DOAJ 19 (Directory of Open Access Journal), Elektronische Zeitschriftenbibliothek 20. To właśnie w tych źródłach, czy to przeszukiwanych bezpośrednio czy za pomocą przeglądarek, odnajdujemy najwięcej tytułów zamawianych przez studentów, doktorantów i pracowników PW. Niektóre biblioteki polskich uczelni technicznych umożliwiają korzystanie ze zbiorów pełnotekstowych materiałów edukacyjnych, realizowanych w ramach uczelnianych projektów, np. platformy do nauczania informatyki 21 (BG Politechniki Warszawskiej, BG Politechniki Poznańskiej) czy MIT OpenCourseWare 22 gdzie znajdują się materiały do ćwiczeń i wykłady z różnych dziedzin nauki i techniki Massachusetts Institute of Technology (Biblioteka Politechniki Łódzkiej, BG Politechniki Warszawskiej). Ten nowy typ publikacji elektronicznych, odpowiadający tradycyjnym skryptom uczelnianym, powiększa zasób aktualnych podręczników akademickich, a przez to powoduje zainteresowanie się studentów młodszych lat studiów usługami wypożyczalni międzybibliotecznej. 3. Strony www bibliotek uczelni technicznych na świecie przegląd Wieloletnia promocja idei OA za granicą (głównie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych) owocuje większą liczbą i różnorodnością otwartych zasobów dla nauki i edukacji. Zbiory bibliotek amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT) zarówno tradycyjne jak i elektroniczne podzielone są według kategorii formalnych (np. książki drukowane, książki elektroniczne, czasopisma drukowane, czasopisma elektroniczne, artykuły z czasopism, dokumenty rządowe, rozprawy doktorskie itp.), co pozwala na szybkie i trafne wyszukanie materiałów. W większości kolekcji cyfrowych znajdują się dokumenty własne bibliotek MIT bądź linki do zbiorów dokumentów bibliotek/instytucji zewnętrznych, udostępnianych w systemie otwartym. Dobrym przykładem jest kategoria cyfrowych rozpraw doktorskich podzielona na prace studentów MIT udostępnianych na platformie DSpace (MIT Theses in DSpace 23 ) i rozpraw bronionych na innych uczelniach amerykańskich i światowych podane linki kierują czytelników do repozytoriów (np. OAIster 24, Networked Digital Library of Theses and Dissertations 25 ), portali uczelnianych (np. Thesis Canada Portal 26 ) i innych. W ofercie cyfrowej można również odnaleźć istotną dla nauk technicznych szarą literaturę: standardy, patenty, wyniki badań naukowych, 17 <http://dir.icm.edu.pl/> 18 <http://arxiv.org/> 19 <http://www.doaj.org/> 20 <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/> 21 <http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php> 22 <http://web.mit.edu/ocw/> 23 <http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582> 24 <http://www.oaister.org/> 25 <http://www.ndltd.org/> 26 <http://collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html>

6 Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych wybranych bibliotek uczelni 109 raporty techniczne, często potrzebne naszym czytelnikom przy realizacji własnych projektów badawczych. Równie bogate zasoby otwarte posiada biblioteka Swiss Federal Institute of Technology z Zurychu. W prowadzonym przez nią repozytorium (e-collection ETH Institutional Repository 27 ) podobnie jak w MIT, znajdują się pełne teksty prac magisterskich i doktorskich studentów uczelni, artykuły z czasopism, prei postprinty, materiały konferencyjne i wiele innych. Ważnym atutem tego repozytorium jest możliwość przeszukiwania i korzystania ze zbiorów za pośrednictwem głównego katalogu bibliotecznego NEBIS, bez konieczności stosowania innych narzędzi wyszukiwawczych. Strona biblioteki odsyła również do imponującego zestawu linków tzw. e-produktów (e-products) podzielonych na bazy, czasopisma i książki elektroniczne. W każdym zestawie znajduje się odsyłacz do zasobów otwartych w tym np. do pełnotekstowych czasopism (Acta Biochimica Polonica, Australian Journal of Physics i in.) czy książek (w tym przede wszystkim materiałów konferencyjnych np. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science). Odkrycie w sieci w/wym. otwartych zasobów bibliotek/instytucji polskich i zagranicznych było najczęściej wynikiem konieczności przeszukania konkretnych zbiorów w celu odnalezienia tam zamówionej przez czytelnika BG PW publikacji (np. rozprawy doktorskiej obronionej na danej uczelni) i potrzebą jej sprowadzenia. Dotarcie za pomocą kilku kliknięć do pełnego tekstu poszukiwanego materiału i przesłanie czytelnikowi informacji, że dokument jest dostępny natychmiast, to ogromna satysfakcja dla obu zaangażowanych stron. Jak wynika z powyższego przeglądu stron www bibliotek uczelni technicznych, oferta otwartych zasobów cyfrowych dla nauki i edukacji jest naprawdę obszerna trzeba tylko umieć je odnaleźć, zgromadzić i promować wśród czytelników szczególnie wśród kadry naukowej polskich uczelni, ciągle dość niechętnej udostępnianiu własnego dorobku naukowego w otwartym dostępie. Bibliotekarze, a szczególnie pracownicy wypożyczalni międzybibliotecznej (nie tylko BG PW), realizując zamówienia pracowników naukowych, studentów i doktorantów w oparciu o elektroniczne źródła otwarte (kiedy czytelnik otrzymuje publikację szybko i za darmo) mają znakomity pretekst do propagowania tej idei. Bibliografia [1] Bednarek-Michalska, B. Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? W: Biuletyn EBIB [online]. 2005, vol. 63, nr 2 [dostęp 6 września 2008]. Dostępny w Internecie: <http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/michalska.php>. [2] Derfert-Wolf, L. Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. W: E-LIS [online]. 11 lipiec 2007 [dostęp 6 września 2008]. Dostępny w Internecie: <http://eprints.rclis.org/archive/ /01/derfert_CPI>. 27 <http://e-collection.ethbib.ethz.ch/>

7 110 [3] Nahotko, M. Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa: Wydawnictwo SBP, ISBN [4] Pamuła-Cieślak, N. Zjawisko Ukrytego Internetu rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwany? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Łódź: Politechnika Łódzka, 2006, s

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Teresa Święćkowska Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych t.swieckowska@uw.edu.pl Modele Open Access i ich realizacja w Polsce Słowa kluczowe: Open Access, Polska,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 25-36 ISSN 1426-3777 AGATA MUC 1 BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Etapy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych

ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych e-edukacja w kraju ipad dla czytelników i bibliotekarzy możliwości wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno-bibliotecznych Grzegorz Gmiterek Po wprowadzeniu w 2010 roku na rynek tabletu ipad dosyć

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Organizacja wirtualnych warsztatów informacyjnych w bibliotekach publicznych Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego W dobie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia

Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia Krzysztof Wereszczyński Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Biblioteki cyfrowe jako jeden z elementów społeczeństwa wiedzy z andragogicznego punktu widzenia Gdzie się podziała nasza mądrość,

Bardziej szczegółowo

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik mgr inż. Magdalena Borys Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI

WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Małgorzata RYCHLIK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu WPŁYW REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO NA UPOWSZECHNIANIE DOROBKU NAUKOWEGO UCZELNI Artykuł ma na celu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART

Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Aspekt organizacyjno-prawny elektronicznych usług bibliotecznych na przykładzie wdrożeń aplikacji pakietu LIBSMART Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy

Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy NAUKA 2/2010 163-175 BOŻENA BEDNAREK-MICHALSKA Modele publikowania naukowego pytania i wyzwania dla współczesnego wydawcy Na początek pozwolę sobie na kilka truizmów, które powtarzane nieustanne mogą czytelników

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo