Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku"

Transkrypt

1 Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zwana dalej Biblioteką Główną, pełni funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwanej dalej Uczelnią i działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz Statutem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 kwietnia 2011 r. 2. Biblioteka Główna wraz z bibliotekami wydziałów zamiejscowych tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uczelni, którego podstawą jest: 2.1. Oprogramowanie biblioteczne ProLib wraz z katalogiem elektronicznym i modułem RFID, stanowiące platformę do prezentowania i zarządzania zasobami biblioteki, na które składają się zbiory tradycyjne, multimedialne i zasoby elektroniczne Naukowe Zasoby Wirtualne odnoszące się do cyfrowych źródeł pełnotekstowych, dostępnych w ramach realizowanych i współtworzonych przez Bibliotekę Główną projektów ogólnopolskich Mediateka gromadząca zasoby multimedialne, uzupełniające ofertę naukową Projekt Informacja w świecie cyfrowym, odwołujący się do pełnotekstowych, rozproszonych zasobów, publikowanych w sieci Internet. 3. Biblioteka Główna realizując funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej, tworzy bazę dorobku naukowego, dokumentującą osiągnięcia Uczelni i jej wkład w tworzenie polskiej nauki. 4. Korzystanie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. 5. W celu prezentacji zasobów i metod korzystania z systemu bibliotecznoinformacyjnego Uczelni wprowadza się Regulamin Biblioteki Głównej, zwany dalej Regulaminem.

2 II. Oprogramowanie biblioteczne ProLib 1. Oprogramowanie biblioteczne ProLib wraz z katalogiem elektronicznym i modułem RFID, umożliwia: dostęp do informacji o ofercie, zarządzanie informacją osobistą i komunikację elektroniczną. 2. Katalog elektroniczny prezentuje informacje bibliograficzne z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Umożliwia również korzystanie z pełnotekstowych zasobów cyfrowych. 3. Pełna funkcjonalność oprogramowania bibliotecznego ProLib, wraz z katalogiem elektronicznym i modułem RFID, w zakresie zarządzania informacją osobistą, dostępna jest dla Użytkowników tylko po uprzednim zarejestrowaniu. 4. Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego aktywność w Uczelni, dla studentów jest to aktualna legitymacja studencka, dla słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych, jest to dowód osobisty. 5. Użytkownik rejestruje swoje dane osobowe samodzielnie poprzez aktywną, w katalogu elektronicznym, opcję rejestracja nowych czytelników, tworząc konto osobiste, zabezpieczone hasłem. 6. Aktywacja konta bibliotecznego odbywa się po podpisaniu przez Użytkownika druku Oświadczenia potwierdzającego znajomość Regulaminu i wyrażenie zgody na gromadzenie przez Bibliotekę Główną danych osobowych w zakresie niezbędnym do działalności bibliotecznej Użytkownika. Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowi druk Oświadczenia. 7. Konto osobiste przechowuje wszelkie informacje w zakresie działań Użytkownika na oprogramowaniu ProLib, katalogu elektronicznym i module RFID. Przechowuje zestawienia bibliograficzne uzyskane na bazie przeszukiwań katalogu elektronicznego dając możliwość zarządzania zgromadzoną informacją. 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 poz. 883) Biblioteka Główna zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie korzystania przez nich z usług bibliotecznych. W myśl powołanej ustawy Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, a także sprostowania danych w przypadku stwierdzenia, iż są one nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne. 9. Dokumentem uprawniającym do korzystania z konta bibliotecznego jest dla studentów legitymacja studencka, dla słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych, dydaktycznych karta biblioteczna wydawana po aktywowaniu konta. Dokumenty umożliwiają korzystanie z zasobów biblioteki poprzez opcję składania i realizacji zamówień, za pośrednictwem katalogu elektronicznego bądź poprzez samodzielne wypożyczanie zasobów za pośrednictwem urządzeń RFID.

3 10. Na moduł RFID, wspomagający Użytkownika podczas samodzielnego korzystania z zasobów składają się : stanowisko do samodzielnych wypożyczeń i stanowisko do samodzielnych zwrotów zasobów. 11. Użytkownik wypożycza zasoby biblioteczne osobiście lub przez osobę upoważnioną, po uprzednim przedłożeniu karty bibliotecznej lub aktualnej legitymacji studenckiej. Przez upoważnienie rozumie się udzielenie pracownikowi biblioteki przez właściciela konta bibliotecznego pisemnej informacji w tym zakresie. Załącznik nr 2 do Regulaminu, stanowi druk Upoważnienia. 12. Zasoby biblioteczne, niezależnie od nośnika, wypożycza się Użytkownikom na okres 28 dni (4 tygodni), z możliwością prolongaty. 13. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych mogą wypożyczyć jednorazowo 7 tytułów. Pracownicy niebędący pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a traktujący Uczelnię, jako podstawowe miejsce pracy mogą wypożyczyć jednorazowo 10 tytułów. Studiujący na dwóch kierunkach w Uczelni mogą jednorazowo wypożyczyć 14 tytułów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, traktujący Uczelnię, jako podstawowe miejsce pracy mogą wypożyczyć jednorazowo 30 tytułów. 14. W przypadku nie oddania tytułu w terminie Użytkownik ponosi koszty wynikające z opłaty 0.50 zł za każdy dzień zwłoki. Opłatę należy uiścić w Bibliotece Głównej. W przypadku regulowania zobowiązań w inny, dostępny w Uczelni sposób, należy obowiązkowo dostarczyć do Biblioteki Głównej potwierdzenie wpłaty. 15. W celu zapewnienia sobie przez Użytkownika systemowej komunikacji, w zakresie monitorowania terminów związanych z wypożyczonymi tytułami, właściciel konta bibliotecznego rejestruje adres poczty elektronicznej ( ). Wprowadzenie do systemu informacji o adresie poczty elektronicznej jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności i oferty Biblioteki Głównej. 16. Oprogramowanie biblioteczne ProLib wraz z katalogiem elektronicznym i modułem RFID jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym pełną mobilność informacyjną. III. Naukowe Zasoby Wirtualne 1. Biblioteka Główna uczestniczy w ogólnopolskich projektach mających na celu ułatwienie dostępu do światowych, naukowych źródeł pełnotekstowych. 2. Naukowe Zasoby Wirtualne tworzą : bazy elektroniczne na licencji krajowej, dostarczane poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki, bazy i serwisy elektroniczne zakupione ze środków własnych Uczelni, zasoby Federacji Bibliotek Cyfrowych dostępne w domenie publicznej i zasoby Open Access.

4 3. Strona internetowa Biblioteki Głównej zamieszcza szczegółowe informacje o aktualnej ofercie w zakresie Naukowych Zasobów Wirtualnych i metodach korzystania. 4. Infrastruktura Uczelni umożliwia stały dostęp do Naukowych Zasobów Wirtualnych za pośrednictwem szerokopasmowego Internetu, oraz zabezpieczonej hasłem bezprzewodowej sieci WiFi. Biblioteka Główna udziela informacji w zakresie haseł dostępu. 5. Zdalny dostęp do Naukowych Zasobów Wirtualnych możliwy jest po uprzedniej rejestracji w oprogramowaniu bibliotecznym ProLib i aktywowaniu konta osobistego. 6. Biblioteka Główna dysponuje infrastrukturą umożliwiającą dostęp do Naukowych Zasobów Wirtualnych osobom z dysfunkcją wzroku. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia konwertowanie plików tekstowych w dźwiękowe, tworzenie materiałów dydaktyczno-naukowych w formatach przyjaznych osobom niewidomym i niedowidzącym. IV. Mediateka 1. Biblioteka Główna gromadzi i udostępnia zasoby multimedialne w postaci: audiobooków w polskiej i angielskiej wersji językowej, multimedialnych kursów językowych, e-booków, filmów fabularnych i dokumentalnych i programów edukacyjnych. 2. Zasoby Mediateki prezentowane są w przestrzeniach Biblioteki Głównej w wolnym dostępie. 3. Ze zbiorów Mediateki mogą korzystać wszyscy Użytkownicy po uprzedniej rejestracji w oprogramowaniu bibliotecznym ProLib i aktywowaniu konta osobistego. V. Projekt Informacja w świecie cyfrowym 1. Biblioteka Główna tworzy autorski projekt Informacja w świecie cyfrowym. Celem projektu jest popularyzacja polskojęzycznych źródeł naukowych dostępnych w rozproszonych zasobach sieci Internet. 2. Zasób tworzą opracowania pełnotekstowe, obejmujące obszary wiedzy adekwatne do kierunków kształcenia w Uczelni, dostępne w popularnych formatach. 3. Zasoby projektu udostępniane są wszystkim Użytkownikom bez konieczności rejestracji. 4. Powstała na bazie projektu e-czytelnia, dedykowana jest wszystkim zainteresowanym usystematyzowaną informacją naukową.

5 VI. Baza dorobku naukowego 1. Biblioteka Główna tworzy i zarządza bazą dorobku naukowego Uczelni. 2. Baza gromadzi informacje na temat dokonań kadry naukowej Uczelni, na którą składają się: monografie książkowe, materiały konferencyjne, artykuły w czasopismach branżowych i wszelka dokumentacja dokonań naukowych. 3. Dostęp do bazy mają pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający aktywne konto w systemie Dziekanat.XP, które umożliwia samodzielną rejestrację dorobku naukowego. 4. Zasoby bazy współtworzy rejestr prac dyplomowych, będących efektem procesu dydaktycznego. 5. Biblioteka Główna udostępnia Użytkownikom informacje dotyczące dokonań naukowo-dydaktycznych pracowników tworząc zestawienia bibliograficzne. VII. Usługi 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne. Biblioteka Główna sprowadza, na sugestię Użytkownika, tytuły niedostępne w zasobach własnych z innych bibliotek. Sprowadzone tytuły są udostępniane wyłącznie na terenie Biblioteki Głównej. 2. Współpraca Międzybiblioteczna. Biblioteka Główna oferuje studentom i słuchaczom studiów podyplomowych możliwość korzystania z zasobów innych bibliotek naukowych, z którymi podpisana została umowa w tym zakresie. W celu korzystania z oferty bibliotek innych, należy uzyskać w Dziekanacie Uczelni Zaświadczenie o aktywności w Uczelni oraz na Zaświadczeniu potwierdzenie bycia Użytkownikiem Biblioteki Głównej. Na podstawie Zaświadczenia dokonany zostaje wpis do systemu bibliotecznego bibliotek innych. 3. Usługi informacyjne. Biblioteka Główna, na prośbę Użytkownika przygotowuje zestawienia bibliograficzne w oparciu o zasoby własne, zasoby innych bibliotek i rozproszone, pełnotekstowe zasoby cyfrowe. 4. Usługi kserograficzne. Biblioteka Główna zapewnia dostęp do samoobsługowego stanowiska kserograficznego. VIII. Postanowienia końcowe 1. Kończąc edukację lub współpracę z Uczelnią, Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia na karcie obiegowej uregulowania wszystkich zobowiązań względem

6 Biblioteki Głównej. Użytkownicy, którzy zostali na podstawie Zaświadczenia, wpisani do systemów bibliotecznych bibliotek innych, obowiązani są uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań również w tych bibliotekach. 2. Rozstrzyganie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki Głównej. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie skierowane pisemnie do Rektora Uczelni. 3. Uwagi dotyczące spraw związanych z korzystaniem z zasobów i urządzeń, a także związanych z działalnością informacyjną i usługową Biblioteki Głównej można w formie ustnej i pisemnej kierować do Dyrektora Biblioteki Głównej. Rektor

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE Rozdz. 1. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie spełnia zadania

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia rektora PG nr 57/2008 z 30 września 2008 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna udostępnia zbiory

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BUW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH w Centrum Edukacji Nauczycieli Dziale informacji Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie oraz Oddziałach Zamiejscowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: I. Postanowienia wstępne 1 1) Bibliotece rozumie się przez to Powiatową Bibliotekę Publiczną

Bardziej szczegółowo

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning

Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning REGULAMIN Korzystania z Platformy Kształcenia Społecznościowego WeLearning Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z materiałów dydaktycznych, szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni Załącznik nr 1 I. Zasady korzystania z Wypożyczalni 1 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie indywidualne posiadają: a) studenci PWSZ - na podstawie aktualnego wpisu na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie l. Postanowienia ogólne 1 1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej 2) W Bibliotece działają: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług świadczonych przez bibliotekę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE 1. Zadaniem Biblioteki WSKiZ w Poznaniu jest współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora PBP z dnia 15.12.2011 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo