Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne. Przedmiot i zakres ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel fax Centrum Klienta: lub SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W ŚRODKU LOKOMOCJI KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Toyota Bank Polska S.A., zwane dalej SWU, stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali Życie T.U. S.A., zwaną dalej Generali, a Toyota Bank Polska S.A., zwaną dalej Bankiem, i mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia. Bank oraz Generali zwane są dalej łącznie Stronami. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie SWU, Generali zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w SWU. 2. Terminy użyte w SWU oraz innych dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia oznaczają: 1) Choroby istniejące choroby, w związku z którymi Ubezpieczony zasięgał porad lekarskich, lub, które były przedmiotem diagnostyki lub leczenia, w tym choroby, których obecność można stwierdzić w oparciu o historię choroby wynikającą ze zgromadzonej w trakcie rozpatrywania roszczenia dokumentacji; 2) Kwota kredytu kwota Kredytu Samochodowego wskazana w Umowie kredytu; 3) Kredytobiorca osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, posiadająca stałe zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu. W przypadku zawarcia Umowy kredytu przez kilka osób (Współkredytobiorców) Kredytobiorcą jest każda z tych osób; 4) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu oraz innych chorób, nawet występujących nagle; 5) Nieszczęśliwy wypadek w środku lokomocji nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasażer środka lokomocji, który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego; 6) Odstąpienie Kredytobiorcy od Umowy kredytu złożenie przez Kredytobiorcę na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu w terminie czternastu dni od jej zawarcia (nie dotyczy Kredytobiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą); 7) Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia oświadczenie Kredytobiorcy wyrażające jego zgodę na skorzystanie z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia; 8) Rata kredytu kapitałowo-odsetkowa rata kredytu określona w Umowie kredytu, płatna okresowo zgodnie z harmonogramem spłat kredytu, z wyłączeniem zadłużenia przeterminowanego; 9) Zakończenie Umowy kredytu zakończenie okresu, na jaki została zawarta Umowa kredytu wskutek rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy kredytu; 10) Suma ubezpieczenia kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia; 11) Środek lokomocji pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego oraz pojazd szynowy, statek wodny rozumiany jako urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, a także statek powietrzny, rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża, z wyłączeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów osobowych. Pojęcia pojazd, droga oraz kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 12) Ubezpieczający Toyota Bank Polska S.A., zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 13) Ubezpieczony Kredytobiorca, którego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku udzielenia kredytu kilku osobom (Współkredytobiorcy) postanowienia dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio w stosunku do każdego Współkredytobiorcy 14) Umowa kredytu umowa kredytu samochodowego Bezpieczny Kredyt Samochodowy udzielanego przez Bank z ubezpieczeniem na życie, której stroną jest Kredytobiorca; 15) Umowa Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie postanowień SWU; 16) Uposażony osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia określonego w 8 w przypadku jego śmierci; 17) Wiek liczba ukończonych pełnych lat życia w dniu, w którym wiek jest liczony; 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 1

2 2. Zakres ubezpieczenia w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego oraz 2) śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji. 3 Zawarcie i obowiązywanie Umowy Ubezpieczenia 1. Strony zawierają Umowę Ubezpieczenia na czas określony, wskazany w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia na zasadach i w terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 4 Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia 1. Prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia mają wyłącznie Kredytobiorcy, którzy w dniu objęcia ochroną z tytułu Umowy Ubezpieczenia ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69 lat, z tym że Wiek Kredytobiorcy w momencie przystąpienia do ubezpieczenia oraz okres kredytowania liczone łącznie nie mogą przekroczyć 70 lat. 2. Kredytobiorca ma prawo przystąpić do Umowy Ubezpieczenia tylko w dniu zawarcia z Ubezpieczającym Umowy kredytu. 3. Kredytobiorca przystępujący do Umowy Ubezpieczenia składa Ubezpieczającemu Oświadczenie woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia razem z wnioskiem kredytowym oraz w określonych przez Generali przypadkach Oświadczenie o stanie zdrowia lub Ankietę Medyczną, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do Umowy. 4. Przed przystąpieniem Kredytobiorcy do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia mu treści SWU. 5. Generali zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania do Generali wszelkich dokumentów dotyczących przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia osób, które zgodnie z obowiązującymi w Generali procedurami, przekazanymi Ubezpieczającemu, są niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 5 Ochrona ubezpieczeniowa 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych jest równy okresowi, na jaki zgodnie z Umową kredytu został udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, ale nie dłużej niż 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i W przypadku wydłużenia okresu kredytowania maksymalnie do 48 miesięcy liczonych od dnia wypłaty kredytu, okres ochrony ubezpieczeniowej jest równy okresowi, na jaki zgodnie z Umową kredytu został udzielony kredyt, zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu, pod warunkiem opłacenia składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej. 3. Za datę objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową uznaje się dzień wypłaty kredytu, ale nie wcześniej niż dzień następny po dniu złożenia Ubezpieczającemu przez Kredytobiorcę Oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku gdy wymagane jest wypełnienie Ankiety Medycznej, ochrona rozpoczyna się zgodnie z ust. 3 pod warunkiem wydania przez Generali decyzji o objęciu Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, na piśmie lub w inny sposób przyjęty przez Strony. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego w dniu śmierci; 2) wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu - z dniem wygaśnięcia Umowy kredytu; 3) Zakończenia Umowy kredytu - w dniu rozwiązania albo wygaśnięcia, ale nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy Umową Ubezpieczenia, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania nie później niż w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty obowiązującym w dniu podpisania aneksu do Umowy kredytu wydłużającego okres kredytowania; 4) Odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu; 5) osiągnięcia przez Ubezpieczonego Wieku 70 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony skończył 70 lat; 6) jej zakończenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 6; 7) rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji albo otrzymania przez Generali informacji od Ubezpieczającego o rezygnacji Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej; 8) Odstąpienia Kredytobiorcy od Umowy kredytu z dniem odstąpienia (z wyłączeniem Kredytobiorców będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą); 9) upływu okresu, na jaki udzielona została ochrona ubezpieczeniowa, o którym mowa w ust.1 z upływem ostatniego dnia tego okresu; 10) w przypadku zajścia zdarzenia o którym mowa w 8 ust Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonych objętych ochroną przed dniem złożenia przez Ubezpieczającego odpowiednio wypowiedzenia lub oświadczenia o nieprzedłużeniu Umowy Ubezpieczenia, zaś Generali będzie udzielało ochrony ubezpieczeniowej do czasu zaistnienia jednej z przesłanek skutkujących jej wygaśnięciem. W takim przypadku Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w stosunku do ostatniego Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie poprzez 2

3 pisemne poinformowanie Generali bezpośrednio lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. 6 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest stała przez cały okres udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytułu Umowy Ubezpieczenia i wynosi 1000 zł. 2. Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka śmierci w środku lokomocji jest stała przez cały okres udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytułu Umowy Ubezpieczenia i jest równa 50% Kwoty kredytu, ale nie więcej niż kwota zł. 7 Składka 1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w wysokości określonej w Umowie Ubezpieczenia na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 2. Składki za Ubezpieczonych przekazywane są do Generali jednorazowo za cały okres ochrony ubezpieczeniowej do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za Kredytobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz za Ubezpieczonych, w stosunku do których Generali wyraziło zgodę na wydłużenie ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z wydłużonym okresem kredytowania. 3. Za dzień przekazania składki uznaje się dzień, w którym składka wpłynie na rachunek bankowy wskazany przez Generali w Umowie Ubezpieczenia. 4. Całkowitą wysokość składki należnej za danego Kredytobiorcę oblicza się w oparciu o taryfę ubezpieczenia określoną w Umowie Ubezpieczenia, z uwzględnieniem okresu kredytowania oraz Kwoty kredytu. 5. W przypadku zmiany Umowy kredytu, polegającej na wydłużeniu okresu kredytowania, Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia za danego Kredytobiorcę składki należnej za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu podpisania Aneksu do Umowy kredytu, z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku nieprzekazania w terminie składki za danego Kredytobiorcę, Generali może zakończyć ochronę ubezpieczeniową w stosunku do niego ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. 7. W przypadku nieprzekazania w terminie składki za dodatkowy okres ochrony ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie wydłużona. 8. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do określonego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty składki za okres, przez jaki Generali udzielało ochrony. 9. Zwrot składki z tytułu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została udzielona ochrona ubezpieczeniowa, dokonywany jest przez Generali na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy. 8 Wypłata świadczeń 1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Generali zobowiązane jest do wypłaty Uposażonemu świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Generali zobowiązane jest do wypłaty Uposażonemu świadczenia w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w środku lokomocji, z zastrzeżeniem ust. 11, jeżeli: 1) nieszczęśliwy wypadek w środku lokomocji miał miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony; 2) śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie udzielania ochrony i nie później niż 180 dni od zajścia nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji; 3) istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem w środku lokomocji a śmiercią Ubezpieczonego. 3. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonego albo jego wskazanie stało się bezskuteczne, świadczenie określone w ust. 1 lub ust. 2 jest wypłacane osobom, które nabyły spadek po zmarłym Ubezpieczonym na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia po Ubezpieczonym w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku, z zastrzeżeniem ust Świadczenie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 5. Dla ustalenia wysokości świadczenia za dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień śmierci Ubezpieczonego. 6. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest złożyć w Generali za pośrednictwem Ubezpieczającego następujące dokumenty: 1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) kopię statystycznej karty zgonu lub zaświadczenie określające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze; 4) protokół powypadkowy (protokół BHP, notatka służbowa z policji lub prokuratury) oraz adres policji lub prokuratury, które prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia; 5) jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu; 6) kopię Umowy kredytu wraz z harmonogramem spłat obowiązującym w dniu objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, a w przypadku wydłużenia okresu kredytowania również aneksy do Umowy kredytu; 7) oryginał Oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia wraz z Oświadczeniem o stanie zdrowia lub Ankietą Medyczną, jeśli była wymagana, oraz wszystkimi oświadczeniami Ubezpieczonego o wskazaniu lub zmianie Uposażonych; 7. Gdyby dokumenty wymienione w ust. 6 okazały się niewystarczające do ustalenia odpowiedzialności 3

4 Generali albo wysokości świadczenia, Generali może zwrócić się do osoby zgłaszającej roszczenie o dostarczenie określonych w wezwaniu dokumentów. 8. Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty zgłoszenia zdarzenia, z zastrzeżeniem ust Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 8, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Generali spełni świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 10. Bezsporną część świadczenia Generali zobowiązane jest wypłacić w terminie, o którym mowa w ust W przypadku, gdy w związku z tą samą Umową kredytu przystąpi do Umowy Ubezpieczenia więcej niż jeden Kredytobiorca, Generali wypłaci tylko jedno świadczenie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie zostanie wypłacone w związku z pierwszym zdarzeniem ubezpieczeniowym, z tytułu którego Generali będzie zobowiązane do wypłaty świadczenia. 9 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności 1. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz z tytułu śmierci w środku lokomocji, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w wyniku: 1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; 2) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 3) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę; 4) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego. 2. Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci w środku lokomocji, jeżeli śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji była następstwem: 1) choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków, a także ataku konwulsji, epilepsji; 2) spożycia alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, nie zaleconych przez lekarza; 3) usiłowania lub popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona przestępstwa; 4) poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych; 5) wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu linii lotniczych innych niż pasażerskie licencjonowane linie lotnicze; 6) udziału w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: uprawianie baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie oraz udziału w wyścigach wszelkiego rodzaju, poza lekkoatletyką i pływaniem; 7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Generali jest zwolnione z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, o które Generali pytało w oświadczeniu o stanie zdrowia lub Ankiecie medycznej albo innych formularzach czy pismach przed przystąpieniem Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia, podanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą, z zastrzeżeniem ust Po upływie trzech lat od początku odpowiedzialności Generali z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego, Generali nie może podnieść zarzutu, że przy przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje, w szczególności, że zataił chorobę lub uszkodzenie ciała. 5. Generali ma prawo odmowy spełnienia świadczenia, jeżeli śmierć powstała wskutek Chorób istniejących lub uszkodzeń ciała, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem ubezpieczeniowym a tymi Chorobami istniejącymi lub uszkodzeniami ciała. 10 Prawa i obowiązki Generali 1. Generali przysługuje prawo do żądania od Ubezpieczającego składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. Generali zobowiązane jest do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych w SWU; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnej informacji dotyczącej zmiany warunków Umowy Ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla zawartej Umowy Ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia; 3) informowania Ubezpieczającego lub Uposażonego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością Generali, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Generali, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 4) informowania osoby występującej z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który ta osoba wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 5) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynie odmowy wypłaty świadczenia albo o przyczynie wypłaty świadczenia w innej wysokości niż określonej w zgłoszonym roszczeniu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą lub częściową odmowę 4

5 wypłaty świadczenia oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; 7) udostępniania odpowiednio Ubezpieczającemu, lub osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Generali lub wysokość świadczenia; 8) pisemnego potwierdzania, na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem, udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 9) udzielania Ubezpieczonemu na jego wniosek informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego; 10) przekazywania Ubezpieczonemu na jego żądanie informacji określonych w pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 11 Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki w wysokości i terminach określonych w Umowie Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazywania Ubezpieczonemu, w ustalony pomiędzy nimi sposób, informacji o: 1) zmianie warunków Umowy Ubezpieczenia, zmianie prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia; 2) każdej zmianie Sumy ubezpieczenia. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1. powinny być przekazywane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest do powiadomienia Generali o zmianach danych osobowych i teleadresowych Ubezpieczonych i Uposażonych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zajściu tych zmian. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wskazania imiennie jednego lub więcej Uposażonych. 6. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić lub odwołać wskazanie Uposażonego poprzez złożenie w Generali pisemnego oświadczenia. Zmiana Uposażonego następuje od daty otrzymania oświadczenia przez Generali. 7. Ubezpieczony może żądać od Generali: 1) udzielenia mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy Ubezpieczenia oraz postanowieniach SWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków; 2) przekazania mu informacji określonych w 10 ust 2 pkt 2 oraz informacji w zakresie zmiany Sumy ubezpieczenia. 12 Oświadczenia związane z Umową Ubezpieczenia 1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony postanowiły inaczej. 2. Strony obowiązane są informować się o każdej zmianie adresów. 13 Postanowienia końcowe 1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej do siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali. 2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem ust W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym w ust. 2, Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Z tytułu Umowy Ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. W zakresie opodatkowania świadczeń należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w zakresie podatku dochodowego. 7. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. 9. W sprawach nieuregulowanych w SWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 10. Niniejsze SWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali Życie T.U. S.A. nr GL/ob./4/9/2012 z dnia r. 8e

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO PZU START W DOROSŁOŚĆ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia rentowego PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków KBGP31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000018 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt gotówkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej... str. 1 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I ZDROWIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA PROGRAM OCHRONNY ŻYCIA I ZDROWIA WARIANT SENIOR WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGOJ124 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych w Raiffeisen Polbank Ubezpieczający: Klient Banku zawierający Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany do opłacania

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ Z WZORCA UMOWNEGO RODZAJ INFORMACJI 2, 5, 7, 8, 12, 13

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ Z WZORCA UMOWNEGO RODZAJ INFORMACJI 2, 5, 7, 8, 12, 13 INFORMACJA DOTYCZĄCA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK BRP-3615/BA Lp. RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Indywidualnej Kontynuacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OGÓLNE WARUNKI IKE BRE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Artykuł I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy IKE BRE Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. kod warunków: KBGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019

Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze - Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant I Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Ubezpieczenie na przyszłość, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA

Ubezpieczenie Grupowe Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych BENEFIA WARIANT II PODSTAWOWY WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ NR 19/03/2009 UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH STANOWIACY OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Aneks z dnia 01.06.2010. Euro Bank

Bardziej szczegółowo